Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem Dato: Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Hvidovre Kommunes konvertering af lån i schweizerfranc. Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Sagen er pr. 1. juli 2013 overgået til Statsforvaltningen som enhedsforvaltning. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Susanne Hansgaard Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at dit forslag af 3. januar 2013 om straksindfrielse af schweizerfranclån og omlægning til danske kroner er blevet indbragt for kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune den 29. januar 2013 i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens 11, stk. 1. Statsforvaltningen konstaterer, at kommunens økonomiudvalg den 21. januar 2013 traf beslutning om indfrielse og omlægning af et lån i schweizerfranc til et lån i danske kroner efter delegation fra kommunalbestyrelsen, der havde fastsat nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering kunne finde sted. Vi finder, at delegationsforbudet i kommunestyrelseslovens 41, stk. 1, ikke udelukker en sådan delegation fra kommunalbestyrelsen. 1

2 Vi finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at foretage en nærmere efterprøvelse af, om der var overensstemmelse mellem de fastsatte retningslinjer og de specifikke vilkår for delegationen af kompetence til økonomiudvalget og de forhold, som rent faktisk gjorde sig gældende, da økonomiudvalget traf beslutning om indfrielse og omlægning af schweizerfranclånet. Vi finder anledning til at bemærke, at der i sagen er beskrevet tilfælde forud for kommunalbestyrelsens beslutninger af 29. november 2011 og 28. februar 2012, hvor økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering, og hvor der ikke er oplysninger om, at sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen. Det er alene kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe en sådan beslutning. Statsforvaltningen beklager den lange sagsbehandlingstid. Sagens baggrund Du har anført, at din initiativret vedrørende indbringelse af et forslag for kommunalbestyrelsen efter kommunestyrelseslovens 11, stk. 1, er blevet tilsidesat. Den 3. januar 2013 indsendte du på vegne af Det Konservative Folkeparti et forslag til Hvidovre Kommunes borgmesterkontor til behandling på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde den 29. januar 2013 om, at Hvidovre Kommune foretager straksindfrielse af CHF-lån, så disse omlægges til danske kroner. Du har oplyst, at borgmesteren indkaldte økonomiudvalget til et ekstraordinært møde den 23. januar, senere fremrykket til den 21. januar 2013, hvor udvalget besluttede at indfri og omlægge CHF-lånet til et lån i danske kroner. Du har anført, at Hvidovre Kommunes økonomiudvalg på møde den 21. januar 2013 traf beslutning om indfrielse af det kommunale lån i schweizerfranc (CHF) uden, at kommunalbestyrelsen fik mulighed for at behandle sagen. Dette finder du i strid med kommunestyrelseslovens 41, stk. 1, om, at beslutninger om låneoptagelser skal træffes af kommunalbestyrelsen. Du har blandt andet henvist til, at ingen af de betingelser for fremtidig eksplicit exit-strategi, som kommunalbestyrelsen havde vedtaget den 29. november 2011 vedrørende lån i schweizerfranc, var bare i nærheden af at være aktuelle den 21. januar Efterfølgende modtog du en forespørgsel fra borgmesterkontoret om, hvorvidt du alligevel ønskede at fastholde dit (nu uaktuelle) forslag til behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar Det ønskede du, da du fandt god grund til at debattere en række forhold på et møde, hvor offentligheden kunne få indblik i sagens forløb. Sagen blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar Du har anført, at du var efterladt med en følelse af, at der var tale om en fremgangsmåde, som kan opleves som magtfordrejning. Efter din vurdering var der ingen rimelighed i, at sagen ikke kunne behandles som planlagt på kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar Du har videre bemærket, at dette selvfølgelig også skal ses i lyset af, at politikerne så mange gange i de seneste 2½ år havde diskuteret CHF-lån meget heftigt, og uden at flertallet i kommunalbestyrelsen havde 2

3 fundet anledning til at foretage sig noget som helst selv om der tidligere i forløbet havde været tidspunkter, hvor en indfrielse havde været endnu gunstigere, end da det endelig skete. Det er din opfattelse, at hele forløbet fra juni 2010, som du har beskrevet nærmere, viser, at man ikke har været bevidst om, at kommunalbestyrelsen skulle inddrages og fastsætte vilkår og grænser i problemstillinger som denne, og at man helt frem til beslutningen om indfrielse af schweizerfranclån kan se, at man retter sig mod økonomiudvalget i stedet for kommunalbestyrelsen. Hvidovre Kommunes redegørelse Ad kommunestyrelseslovens 11, stk. 1 Vedrørende det forhold, at der blev truffet beslutning på et økonomiudvalgsmøde den 21. januar 2013, selv om du havde anmodet om at få sagen optaget på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2013, har kommunalbestyrelsen blandt andet anført, at din anmodning utilsigtet faldt sammen med, at kommunens administration og kommunens finansielle rådgivere mente, at tidspunktet var det rette til at konvertere kommunens lån i schweizerfranc til et lån i danske kroner på grund af kursfald og lav rente. Kommunalbestyrelsen har videre anført, at havde man udskudt beslutningen i økonomiudvalget og afventet en beslutning i kommunalbestyrelsen, og havde beslutningen i kommunalbestyrelsen været en godkendelse af dit forslag, ville beslutningen om konvertering stadig skulle træffes af økonomiudvalget baseret på forvaltningens vurdering af bedst mulige tidspunkt, medmindre kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet besluttede at indfri på et specifikt tidspunkt eller ved en specifik begivenhed. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at man kunne have risikeret en kursstigning i schweizerfranc eller en rentestigning på danske lån, hvis man havde ventet. Det vurderedes, at der var behov for at udnytte den opståede mulighed, hvilket ifølge kommunalbestyrelsen krævede hurtig handling for ikke at forspilde muligheden. Det vurderedes også, at der ikke var noget i medlemsforslaget, som var til hinder for, at en beslutning om konvertering blev truffet inden kommunalbestyrelsesmøde, og at din ret til at debattere emnet på kommunalbestyrelsesmødet blev iagttaget ved, at dit forslag blev fastholdt på dagsordenen. Ad kommunestyrelseslovens 41, stk. 1 Kommunalbestyrelsen har i sin redegørelse anført følgende: Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse har ad to omgange delegeret beslutningskompetencen for lånekonvertering til administrationen. Delegationen findes i kommunens Finansielle Strategi (bilag 4), som blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. februar 2012 første gang var i

4 Formålet med vedtagelsen af den finansielle strategi var at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hvidovre Kommunes finansielle porteføljer, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld (passivpleje) og de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) inden for rammerne af de finansielle risici fastlagt af kommunalbestyrelsen. Selve bemyndigelsen er beskrevet i afsnit 5.2 (s. 9). Den bemyndiger Central- og Kulturforvaltningen (nu Økonomi- og Stabsforvaltningen) til at træffe beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen. Delegationen er begrundet i behovet for at kunne træffe og effektuere beslutninger med kort varsel, da der ofte er tale om markeder, som er/kan være stærkt svingende. Omlægning af låneporteføljen kan ske, når administrationen, i samråd med kommunens finansielle rådgivere, vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at de fastlagte rammer i finansieringsstrategien gør det nødvendigt, og såfremt lånet opfylder de gældende vilkår i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar , stk. 3 og 4. I afsnit 3.2 (s. 6ff) og afsnit 5 og 6 (s. 9ff) er beskrevet rammerne, inden for hvilke administrationen kan foretage gældspleje i form af låneomlægning. De vilkår, der kan konverteres under, fremgår af punkt 5.2. Kravene er som følger: Løbetiden må ikke forlænges Restgælden må ikke forøges, udover et strategisk kurstab i forbindelse med konverteringen Konvertering kan ske fra fastforrentet til variabelt forrentet lån og omvendt Der kan konverteres fra dansk valuta til anden valuta og omvendt. Blot skal sluteksponeringen være i DKK eller EURO. Der kan anvendes værktøjer som fx swaps. En udtømmende liste over værktøjer er vedlagt den Finansielle Strategi som bilag Økonomiudvalget skal straks orienteres. I henhold til kommunens Finansielle Strategi har administrationen således en generel bemyndigelse til at omlægge lån inden for visse nærmere angivne rammer. For så vidt angår kommunens lån i schweizerfranc er der imidlertid to yderligere forhold, som gør sig gældende: For det første fremgår det af den Finansielle Strategi s. 5, afsnit 2, at såfremt der sker markante ændringer for det nuværende lån, skal Økonomiudvalget indkaldes til en drøftelse af ændringerne. For det andet har kommunalbestyrelsen i sagsnr. 11/39549 Fremtidige explicit exit-strategi (Bilag 5) den 29. november 2011 besluttet: 1. at nuværende schweizerfrancstrategi fastholdes, hvilket betyder at lånet ikke konverteres til danske kroner på nuværende tidspunkt. 2. at schweizerfranclånet overvejes indfriet ved forventning om et permanent højere kursniveau end at der bør overvejes ekstraordinære delvise indfrielser hvis kursen bevæger sig ned i kurs 580 og for hvert yderligere kursfald svarende til 10 kurspoint bør der ligeledes foretages delvise indfrielser, såfremt likviditeten tillader dette. Indfrielsesbeløbet beror på en prognose af likviditetens robusthed. 4. at schweizerfranclånet indfries hvis kursen er 530 eller derunder. 4

5 Strategien opstiller scenarier, hvor kommunalbestyrelsen er enige om en given handlemåde. Derudover besluttede økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at alle ændringer skal forelægges Økonomiudvalget forinden effektuering. Beslutningen om, at alle ændringer skal forelægges økonomiudvalget forinden effektuering, indskrænker således administrationens generelle bemyndigelse til at omlægge lån, for så vidt angår kommunens lån i schweizerfranc. En beslutning om konvertering af schweizerfranclånet skal således forelægges Økonomiudvalget; administrationen kan ikke træffe denne beslutning alene, hvilket ellers er udgangspunktet i den Finansielle Strategi. Konklusion: Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at administrationen ikke selv har kunnet træffe beslutningen om at konvertere kommunens lån i schweizerfranc til lån i danske kroner, idet forelæggelse for økonomiudvalget var påkrævet. Da økonomiudvalget har godkendt den indstillede lånekonvertering (bilag 6), er kommunalbestyrelsens beslutninger og delegationer således overholdt. Det er også kommunens vurdering, at administrationen og Økonomiudvalget har fulgt de fastsatte retningslinjer, som fremgår af den Finansielle Strategi. Beslutninger om delegation af kompetence i relation til kommunestyrelseslovens 41, stk. 1 Det fremgår af sagens akter, at Hvidovre Kommunes økonomiudvalg på møde den 14. juni 2010 bemyndigede økonomisk sekretariat til at foretage omlægning etc. af kommunens lån i schweizerfranc på nærmere angivne betingelser og således, at borgmester og kommunaldirektør forinden omlæggelse skulle forelægges dispositionen. Økonomiudvalget behandlede sagen efter indstilling fra centralforvaltningen. Der er ikke oplysninger om forudgående eller efterfølgende behandling af bemyndigelsen i kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget behandlede den 16. august 2010 en indstilling fra centralforvaltningen om at få mandat til at håndtere lån i schweizerfranc. Økonomiudvalgets behandling blev standset, fordi liste H under henvisning til retten til at standse udførelsen af en beslutning begærede sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. På møde den 23. november 2010 vedtog kommunalbestyrelsen Finansiel Strategi med fastlæggelse af rammerne for styring af likvide aktiver og langfristet gæld, blandt andet indeholdende en bemyndigelse til administrationen vedrørende porteføljepleje af den langfristede gæld, herunder bemyndigelse til lånekonvertering, inden for nærmere angivne rammer og på nærmere angivne betingelser. På møde den 29. november 2011 vedtog kommunalbestyrelsen Fremtidige eksplicit exit-strategi vedrørende kommunens schweizerfranclån, blandt andet indeholdende angivelse af, hvornår schweizerfranclån skulle indfries, eller hvornår indfrielse burde overvejes, samt en bestemmelse om, at alle ændringer skal forelægges økonomiudvalget forinden effektuering. På møde den 28. februar 2012 vedtog kommunalbestyrelsen revideret Finansiel Strategi med fastlæggelse af rammerne for styring af likvide aktiver og langfristet gæld, blandt andet indeholdende rammer for gældspleje/låneomlægning samt en bemyndigelse til administrationen 5

6 vedrørende porteføljepleje af den langfristede gæld, herunder lånekonvertering, inden for nærmere angivne rammer og på nærmere angivne betingelser. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende vedtaget ny Finansiel Strategi dateret april Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens 48 tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er derfor ikke en klageinstans. Det følger af kommunestyrelseslovens 48 a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af. Initiativretten 11, stk. 1, i kommunestyrelsesloven har følgende ordlyd: 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 629 af 23. december I kommissionsbetænkning nr. 894 af 1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m., pkt , er det blandt andet anført om denne såkaldte initiativret, at der bør kunne rejses spørgsmål i kommunalbestyrelsen om alle emner. I betænkning nr af 2002 om indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er det side 74 blandt andet anført om initiativretten, at bestemmelsen giver kommunalbestyrelsesmedlemmet en almindelig ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde. Det gælder både sager, der aktuelt er under behandling i et udvalg eller i den kommunale administration, og andre sager. Statsforvaltningen lægger til grund, at dit forslag af 3. januar 2013 om straksindfrielse af schweizerfranclån og omlægning til danske kroner i medfør af kommunestyrelseslovens 11, stk. 1, blev optaget på dagsordenen for møde i kommunalbestyrelsen den 29. januar 2013, og at forslaget blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet. Efter Statsforvaltningens opfattelse går Initiativretten alene ud på, at en sag kan forlanges optaget til behandling på et møde i kommunalbestyrelsen. 6

7 I Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse Normalforretningsorden, 2010, side 106, anføres, at initiativretten kan benyttes både med hensyn til sager, der aktuelt er under behandling i et udvalg eller i den kommunale administration, og med hensyn til andre sager. Det anføres videre, at medlemmet imidlertid ikke har krav på, at den videre ekspedition af en verserende sag standses, ligesom medlemmet ikke kan modsætte sig, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at henvise en sag til afgørelse i et udvalg eller i administrationen. På baggrund af ovenstående er det Statsforvaltningens opfattelse, at din indbringelse af forslag om lånekonvertering for kommunalbestyrelsen ikke indebar en forpligtelse til at udsætte behandling af sagen i øvrigt til behandling på kommunalbestyrelsens møde den 29. januar Statsforvaltningen finder således, at dit forslag af 3. januar 2013 er blevet behandlet i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens 11, stk. 1. Delegation af beslutninger efter kommunestyrelseslovens 41, stk. 1 41, stk. 1, i kommunestyrelsesloven har følgende ordlyd: 41. Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre social- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen fastsætter, at kompetencen til at træffe de i bestemmelsen nævnte beslutninger ikke kan delegeres fra kommunalbestyrelsen, medmindre andet er fastsat af social- og indenrigsministeren. Der er fastsat nærmere regler i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), dagældende bekendtgørelse nr af 15. december 2011, nugældende bekendtgørelse nr af 27. december Der er ikke fastsat generelle bestemmelser om fravigelse af kravet om, at beslutning om optagelse af lån skal træffes af kommunalbestyrelsen. Det fremgår af lånebekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 3, at kommunernes låneadgang omfatter optagelse af lån i forbindelse med konvertering. I udtalelse nr af 15. december 1999 har Indenrigsministeriet blandt andet anført, at ministeriet ikke finder, at delegationsforbudet i den kommunale styrelseslovs 41 udelukker, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at delegere kompetencen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering til et udvalg eller den kommunale administration, såfremt delegation alene omfatter almindelig lånepleje i form af konvertering af lån. Ifølge udtalelsen vil det endvidere være en forudsætning, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om delegation fastsættes nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering vil kunne finde sted. På baggrund af ovenstående finder Statsforvaltningen, at delegationsforbudet i kommunestyrelseslovens 41, stk. 1, ikke udelukker kommunalbestyrelsen fra at bemyndige økonomiudvalget eller den kommunale administration til at træffe beslutning om optagelse af lån i 7

8 forbindelse med lånekonvertering, når kommunalbestyrelsen i forbindelse med sin beslutning om delegation fastsætter nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering vil kunne finde sted. Statsforvaltningen lægger til grund, at Hvidovre Kommunes økonomiudvalgs beslutning af 21. januar 2013 om indfrielse af schweizerfranclån og omlægning af lånet til et lån i danske kroner blev truffet på grundlag af følgende beslutninger i kommunalbestyrelsen: 1) Fremtidige eksplicit exit-strategi vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. november ) Finansiel Strategi vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. februar Statsforvaltningen lægger endvidere til grund, at kommunalbestyrelsen i exit-strategien og i den finansielle strategi havde bemyndiget henholdsvis økonomiudvalget og administrationen til at træffe beslutning om konvertering af schweizerfranclån. Statsforvaltningen lægger endelig til grund, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ovennævnte bemyndigelse havde fastsat nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering kunne finde sted. Statsforvaltningen konstaterer på baggrund af ovenstående, at kommunens økonomiudvalg den 21. januar 2013 traf beslutning om indfrielse og omlægning af et lån i schweizerfranc til et lån i danske kroner efter delegation fra kommunalbestyrelsen, der havde fastsat nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering kunne finde sted. Vi finder, at delegationsforbudet i kommunestyrelseslovens 41, stk. 1, ikke udelukker en sådan delegation fra kommunalbestyrelsen. Vi finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at foretage en nærmere efterprøvelse af, om der var overensstemmelse mellem de fastsatte retningslinjer og de specifikke vilkår for delegationen af kompetence til økonomiudvalget og de forhold, som rent faktisk gjorde sig gældende, da økonomiudvalget den 21. januar 2013 traf beslutning om indfrielse og omlægning af schweizerfranclånet. Vi har herved lagt vægt på, at vores reaktionsmuligheder navnlig har til formål enten at standse en aktuel ulovlig handling i kommunen eller at gennemtvinge en lovlig handling i de tilfælde, hvor kommunen har undladt at opfylde en handlepligt efter den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Vi har desuden lagt vægt på, at Hvidovre Kommune efterfølgende har vedtaget en ny finansiel strategi. Vi bemærker endvidere, at der efterfølgende er udstedt en ny lånebekendtgørelse. Vi finder dog anledning til at bemærke, at der i sagen er beskrevet tilfælde forud for kommunalbestyrelsens beslutninger af 29. november 2011 og 28. februar 2012, hvor 8

9 økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering, og hvor der ikke er oplysninger om, at sagen har været behandlet i kommunalbestyrelsen. Som det fremgår af ovenstående, er det alene kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe en sådan beslutning. Kopi af dette brev er sendt til Hvidovre Kommune til orientering. Udtalelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef /Susanne Hansgaard 9

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2015-41041 Dato: 07-11-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Du har den 23. juni 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør

Boje Rinhart Chr Mølstedsgade Dragør Boje Rinhart Chr Mølstedsgade 8 2791 Dragør 2014-196062 Dato: 24-10-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune Du har den 2. november 2014 og igen den 11. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

De har ved af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

De har ved  af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at det ikke er i strid med offentligretlige regler, at et byrådsmedlem ikke fik mulighed for at begrunde sit dagsordensforslag, da kommunalbestyrelsen havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem aflæsningstidsperiode, takstperiode og opkrævningsperiode ved en kommunes opkrævning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune 2014-183705 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: 07-1 2-2015 Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal 03-07- 2013 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Statsforvaltningen har den 31. januar 2013 modtaget en henvendelse

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Vejle Kommune Skolegade Vejle

Vejle Kommune Skolegade Vejle Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommunens j.nr. 00.27.02-K03-20-16 Forretningsorden for Vejle Byråd Ankestyrelsen har den 19. december 2017 anmodet byrådet i Vejle Kommune om en udtalelse vedrørende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse

ODENSE KOMMUNE Flakhaven Odense C Orientering om afgørelse Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing ODENSE KOMMUNE Flakhaven 2 5000 Odense C 2017-59293 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, som advokat

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Vejledning om delegation

Vejledning om delegation UDKAST af 27. november 2013 Vejledning om delegation 1 / 8 1. Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og muligheder for delegation til udvalg og forvaltning i henhold til planloven 1.1 Baggrund for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn STATSFORVALTNINGEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Aabenraa Kommune 1 S DEC. 2013 INDGÅET 18 12 2013 Tilsynet Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn Ved brev af 27. maj 2013 har Sønderborg og Aabenraa

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets

Læs mere

Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer K

Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer K Faxe kommune Frederiksgade 9Rådhuset 4690 Haslev Henvendelse om Faxe Kommune journalnummer 09.17.00-K03-1-17 Vi kan til orientering oplyse, at Ankestyrelsen i dag har sendt vedlagte brev til Lars Folmann

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere