Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse"

Transkript

1 Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse Udarbejdelse af programteorier i Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune Aftale/kontrakt mellem Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune og Center for Kvalitetsudvikling Baggrund Socialpsykiatrien i Fredericia kommune betjener samlet ca. 300 borgere. Socialpsykiatrien er ansvarlig for kommunens sociale tilbud som omfatter sagsbehandling, jobkonsulent, botilbud, bostøtte, støttekontaktperson ordning, aktivitet og samvær, fritidsbeskæftigelse (sport), projekter og information, rådgivning og undervisning af pårørende og andre interessenter. Socialpsykiatriens ledelse har rettet henvendelse til Center for Kvalitetsudvikling med henblik på at gennemføre et projekt med fokus på metodebeskrivelse og faglig udvikling/efteruddannelse for ca. 34 medarbejdere fordelt på 8 enheder i løbet af 2007/2008. Projektet tænkes af ledelsen ind i et længerevarende efteruddannelsesprojekt af medarbejderstaben, hvor det er første trin. Følgende aftale er udarbejdet på baggrund af drøftelser med Socialpsykiatriens leder Lone Østergaard og souschef Hans Christian Langpap. Formål Socialpsykiatriens ledelses ønsker et efteruddannelsesforløb der omfatter uddannelse i at udarbejde metodebeskrivelser for kommunens socialpsykiatriske tilbud. Formålet er at synliggøre tilbudenes indhold synliggøre enhedernes faglige praksis dokumentere målgruppens behov, enhedernes indsats samt resultaterne af indsatsen sikre fælles opgaveforståelse og sprog i enhederne medvirke til faglig udvikling i enhedernes praksis medvirke til læring og vidensdeling i medarbejdergruppen Integrere og udvikle det videre arbejde med programteori i enhedernes praksis Version 1.0 1

2 Det er ledelsens ønske at sikre, at medarbejderne i Socialpsykiatriens enheder involverer sig i og får ejerskab til projektet, ligesom Socialpsykiatriens Fællesråd samt brugerne af enhederne ønskes inddraget. På baggrund af disse ønsker aftales det at gennemføre et efteruddannelsesprojekt, hvor Socialpsykiatrien i Fredericias medarbejdere og ledelse i et forløb med flere faser udarbejder metodebeskrivelser i form af programteorier, for de enheder, de hver især repræsenterer. Fællesrådet og brugerne af enhederne inddrages i ét af programteoriforløbets faser. Når metodebeskrivelserne er udarbejdet, vil det være muligt at følge op på projektet ved at udforme en metode til integration og udvikling af programteorierne i enhedernes fremtidige praksis. Metoden kan for eksempel bestå i en tilbagevendende opsamling af praktiske erfaringer, fra såvel medarbejdere som brugere, hvor programteorierne knyttes til arbejdet med handleplaner og statusbeskrivelser. Denne forankringsproces, som efterfølger udarbejdelsen af metodebeskrivelser, er dog ikke en del af nærværende projektbeskrivelse. Resultater Konkret vil projektet undervejs udmønte sig i følgende henholdsvis mundtlige eller skriftlige formidlingselementer: 1. Første udkast til programteorier for hver af de 8 enheder, der deltager i projektet. Noter udarbejdes af de deltagende enheders medarbejdere, Center for Kvalitetsudvikling yder konsulentbistand og renskriver udkastene. 2. Fælles temadag med gensidig præsentation og respons på de deltagende enheders udkast til programteorier. Fælles evaluering af første del af processen. Center for Kvalitetsudvikling tilrettelægger og styrer temadagen i samarbejde med ledelsen. 3. Skriftlig opsummering af brugernes/samarbejdspartneres respons og vurderinger i relation til de deltagende enheders programteorier. Udarbejdes af Center for Kvalitetsudvikling 4. Andet udkast til programteori for hver af de 8 deltagende enheder. Noter udarbejdes af de deltagende enheder med konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling. 5. Færdige programteorier for hver af de 8 deltagende enheder. Center for Kvalitetsudvikling renskriver programteorierne efter enhedernes afsluttende revideringer. 6. Fælles afsluttende temadag med gensidig præsentation og formidling af de endelige programteorier. Fælles evaluering af det samlede programteoriforløb. Center for Kvalitetsudvikling tilrettelægger og styrer temadagen i samarbejde med ledelsen Version 1.0 2

3 Metode: Kort beskrivelse af programteori Det tidligere Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt nu Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland har i en årrække anvendt programteori i forbindelse med metodebeskrivelse, metodeudvikling og evaluering. En væsentlig kilde til inspiration hertil stammer fra den såkaldte Program Logik Model, som er en komponentmodel udviklet af Ottawa-Carleton Health Department og Ontario Minestry of Health. En programteori kan beskrive mål, målgrupper, komponenter, aktiviteter og resultater (kort- og langsigtede) i forbindelse med et program (et tilbud eller indsats, eller praksis, f.eks. bostøtte) hvis bagvedliggende teori skal synliggøres. Teorien udgøres af beskrivelser af indsatsen og dens virkning (f.eks. fagligt indhold og metoder i bostøtte samt virkninger ift.) Udvikling af brugeres færdigheder). Programteorien præsenteres som et diagram, der illustrerer en indsats mål, målgrupper, komponenter (hovedgrupper/overskrifter af konkrete aktiviteter), de konkrete aktiviteter der foregår, og hvilke resultater aktiviteterne forventes at føre til. En programteori besvarer 3 overordnede spørgsmål: Hvad består tilbudet/indsatsen af, og hvordan praktiseres den? Hvem forventes at få glæde af den? Hvorfor hvad er formålet og de forventede resultater? Strategi Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune består af en overordnet ledelse og flere forskellige enheder med i alt godt 34 medarbejdere. I projektet indgår følgende 8 enheder og medarbejdere: 9 medarbejdere fra Bostøtten 5 aktivitetsmedarbejdere fra Aktivitets- og værestedet 3 jobkonsulenter 3 sagsbehandlere 2 støtte-kontaktpersoner fra Kraches Gaard: Socialpsykiatrisk Center 2 projektmedarbejdere fra Unge-projektet 2 medarbejdere fra administrationen 3 medarbejdere fra ledelsen Projektets sigte er At få udarbejdet Programteorier/metodebeskrivelser for ovennævnte enheder At sikre ejerskab til dem og få dem levendegjort og forankret i medarbejdernes daglige praksis Version 1.0 3

4 Med henblik herpå udarbejdes programteorierne i overensstemmelse med medarbejdernes opfattelser af egen praksis. For at sikre at metodebeskrivelserne er udformet med baggrund i et indgående kendskab til enhedernes praksis udarbejdes de enkelte programteorier af de medarbejdere, som i praksis varetager enhedens indsats og dermed har erfaring med de metoder, som skal beskrives i projektet. Ledelsen af Socialpsykiatrien og medarbejderne i administrationen i Fredericia Kommune deltager som selvstændig enheder i arbejdsprocessen. Hermed sikres at der opnås en overordnet beskrivelse af de overordnede rammer, mål for og organiseringen af socialpsykiatrien i Fredericias samlede indsats. Ledelsen indgår i øvrigt kun på et overordnet organisatorisk plan i de øvrige enheders arbejdsproces, da ønsket er, at de enkelte enheders programteorier er medarbejdernes egne. Projektet afvikles i løbet af forår, sommer og efterår 2007 samt foråret Projektet omfatter nedenstående hovedelementer: 1. Fælles temadag for alle enheder i Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune med introduktion til projektet, dets metoder og forløb Forløbet indledes med en fælles temadag af ca. 6 timers varighed, hvor Socialpsykiatriens ledelse og Center for Kvalitetsudvikling introducerer alle enhedernes medarbejdere til formålet med det overordnede projekt og de metoder, der vil blive taget i anvendelse. Sigtet er, at medarbejderne får en generel indsigt i projektets arbejde med programteori. Som led i temadagen vil medarbejderne blive opdelt i arbejdsgrupper, hvor de med hjælp fra medarbejderne fra Center for Kvalitetsudvikling får lejlighed til at udarbejde kortfattede eksempler på programteorier. Målet med temadagen er, at den enkelte medarbejder får afprøvet arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af programteorier, således at de efterfølgende er fortrolige med processen inden de begynder arbejdet i de respektive enheder. 2. Udarbejdelse af programteorier påbegyndes på 2 hele programteori-arbejdsdage I denne fase fordeles de 8 deltagende enheder fra Psykiatrigruppen indledningsvis i 4 arbejdsgrupper som består af: 1. Medarbejderne fra bostøtten og støttekontaktpersoner fra Kraches gård 2. Medarbejderne fra aktivitets- og værestedet samt projektmedarbejderne 3. Sagsbehandlere, jobkonsulenter 4. Ledelse og medarbejdere fra administrationen På hver af de to programteori-arbejdsdage deltager henholdsvis 2 konsulenter og 2 arbejdsgrupper Version 1.0 4

5 Indledningsvis arbejder de to grupper og de to konsulenter sammen med udarbejdelsen af en indledende/overordnet metodebeskrivelse/programteori. Formålet er at genopfriske arbejdsprocessens elementer ved at udarbejde enkelte overordnede komponenter, der evt. er fælles for arbejdsgruppen. Derefter fortsætter hver enhed arbejdet med deres respektive programteori. Dette med bistand fra konsulenterne. Det konkrete udbytte af arbejdsdagen vil være en skitse/et udkast til de respektive enheders programteori samt en mængde råmateriale til at arbejde videre med. Center for Kvalitetsudvikling renskriver enhedernes skitser i form af programteoridiagrammer. 3. Viderearbejde på første udkast til programteori for hver enkelt enhed Enhederne arbejder efterfølgende selvstændigt videre med hver deres programteori. På baggrund af de to arbejdsdage med konsulentbistand fortsætter enhederne hver især arbejdsprocessen frem mod et samlet udkast til en programteori, der beskriver indhold og metoder i den specifikke enhed. Undervejs i processen kan medarbejderne hente telefonisk og skriftlig konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling. Der afholdes endvidere 1 konsultationsdag mod slutningen af denne proces, hvor en konsulent fra Center for Kvalitetsudvikling vil være til stede i Socialpsykiatrien i Fredericia med henblik på at bidrage til løsning af eventuelle vanskeligheder. Center for Kvalitetsudvikling renskriver noterne til 1.udkast i form af 8 programteoridiagrammer. Som afslutning på første del af processen afholdes der en fælles temadag med gensidig præsentation og respons på de deltagende enheders udkast til programteorier samt fælles evaluering af første del af processen. Center for Kvalitetsudvikling tilrettelægger og styrer temadagen i samarbejde med ledelsen. 4. Høringsrunde: inddragelse af enhedernes brugere Brugere fra hver enkelt enhed involveres i udarbejdelsen af programteorier, når medarbejderne det pågældende sted har udarbejdet første udkast til metodebeskrivelsen. Formålet er at give brugerne indflydelse på de opstillede programteorier ved at lade dem vurdere om den opstillede programteori er dækkende i forhold til deres opfattelse og oplevelse af tilbudets indhold og praksis. Brugere inddrages således i hver enkelt enhed med henblik på diskussion, stillingtagen og revision af den udarbejdede programteori. Brugernes inddragelse vil have form af et gruppeinterview i hver enhed. Gruppeinterviewene gennemføres af Center for Kvalitetsudvikling. Efterfølgende bearbejdes interviewene af Center for Kvalitetsudvikling, som til hver enhed skriftligt redegør for de temaer og vurderinger, brugerne har Version 1.0 5

6 tilkendegivet i relation til enhedens programteori. Sigtet er at brugernes oplevelser og perspektiv på indsatsen kan medvirke til at kvalificere medarbejdernes første udkast til programteori. Brugerne vil kun blive inddraget i relation til de enheders programteori, hvor de er programteoriens direkte målgruppe. Ledelsens programteori vil dermed ikke komme til høring i brugergruppen. Derimod vil den parallelt blive sendt til høring blandt de deltagende enheders medarbejdere, der på sin vis kan betragtes som brugere af ledelsens programteori. Sigtet er at give enhedernes medarbejdere lejlighed til at tilkendegive, om de finder ledelsens programteori dækkende for praksis, for på denne måde at kvalificere programteorien med baggrund i medarbejdernes oplevelser og perspektiv. Denne høring vil indledningsvis foregå skriftligt, men kan efter parternes ønske efterfølges af en mundtlig høring. 5. Enhederne afslutter projektet gennem færdiggørelse af programteorier Med udgangspunkt i den feedback, der opnås gennem inddragelse af programteoriernes målgrupper: brugere, andre samarbejdsparter - og for ledelsens vedkommende høringsrunden blandt medarbejdere påbegynder hver enhed udarbejdelsen af en revideret, anden og endelig programteori. Undervejs i processen kan Socialpsykiatriens medarbejdere telefonisk og skriftligt få konsulentbistand fra Center for Kvalitetsudvikling. Der afholdes endvidere 1 konsultationsdag midtvejs i processen, hvor konsulenterne fra Center for evaluering er til stede i Socialpsykiatrisk Center med henblik på at bistå de enheder, der måtte ønske det. Konsulentbistanden vil fokusere på, hvilke revisioner og tilføjelser der kan foretages for at færdiggøre enhedens programteori. Noter udarbejdes af de deltagende enheder, Center for Kvalitetsudvikling yder konsulentbistand og renskriver programteorierne i form af 8 diagrammer. 6. Fælles temadag for alle enheder med præsentation af programteorier og introduktion til processen med at levendeholde programteoriarbejdet. Alle enheder samles til en afsluttende temadag, hvor hver enhed præsenterer deres programteori, og beskriver/evaluerer den afsluttede proces/projektperiode. I forbindelse med præsentationerne gives der indbyrdes respons og inspiration til integration af programteorierne i enhedernes daglige praksis. På temadagen introducerer Center for Kvalitetsudvikling desuden nogle generelle perspektiver på, hvordan metodebeskrivelserne fremover kan integreres, anvendes og udvikles i Socialpsykiatriens enheder. Overordnet tidsplan Periode 7. juni 2007 Ultimo august/primo september 2007 Aktivitet Fælles introduktions-temadag: Introduktion til Programteori 2 x 1 hel programteori arbejdsdage (1 arbejdsdag for hver enhed) Version 1.0 6

7 September/oktober Viderearbejde på programteorier m. Skriftlig/telefonisk konsultation konsultationsdag m. 2 konsulenter 25. oktober 2007 Fælles midtvejs-temadag: præsentation af 1. udkast til programteorier November/december Målgruppehøringer/brugerinterview 2007 Januar/februar 2008 Færdiggørelse af programteorier m. Skriftlig/telefonisk konsultation 1 konsultationsdag m. 2 konsulenter 13. marts 2008 Fælles afslutnings-temadag: Præsentation af enhedernes programteori samt Introduktion til integration og videreudvikling af programteorierne Specificeret tidsplan for programteoriforløbet DATO TIDSPUNKT HANDLING Fællesintroduktions-temadag Kl Udarbejdelse af programteoriudkast Bostøtten Aktivitets- og væresteder Kl Udarbejdelse af programteoriudkast Sagsbehandlere Ledelse Første bearbejdede udkast til programteori Kl Kl Kl Kl afleveres til Socialpsykiatrien i Fredericia Konsultation (1 time per gruppe) 1)Bostøtten; 2)aktivitets- og værestedet 1)Jobkonsulenter; 2)sagsbehandlere 1)Støttekontaktpersoner; 2)ungeprojekt Kl )Administration 2)ledelse Andet udkast til programteori afleveres til Cekva Andet bearbejdede udkast til programteori afleveres til Socialpsykiatrien i Fredericia Temadag : Brugerinterview Brugerinterview Bearbejdede brugerinterview afleveres til Socialpsykiatrien i Fredericia Konsultation (1 time per gruppe) 1)Bostøtten; 2)aktivitets- og værestedet 1)Jobkonsulenter; 2)sagsbehandlere 1)Støttekontaktpersoner; 2)ungeprojekt )Administration 2)ledelse Sidste udkast til programteori afleveres til Version 1.0 7

8 Cekva Endelig programteori for Socialpsykiatrien i Fredericia foreligger Fælles afslutning Udover tema- og konsultationsdage kan der afsættes tid til følgende arbejdsdage for enhedernes medarbejdere: august oktober: 5 x ½ dag = 20 timers arbejdstid pr. medarbejder oktober 2007 marts 2008: 4 x ½ dag = 16 timers arbejdstid pr. medarbejder De enkelte grupper har i processen løbende mulighed for at konsultere: Birgitte Ahlgreen: tlf Hanne Chone: tlf Organisering af projektet Socialpsykiatrien i Fredericia Kommune ved Leder Lone Østergaard er projektets rekvirent. Som ansvarlig for gennemførelsen og det faglige indhold i programteoriforløbet er evalueringschef Knud Ramian. Som faglige konsulenter anvendes medarbejdere fra Center for Kvalitetsudvikling. Der nedsættes en styregruppe ifm. projektet bestående af ledelsen for Socialpsykiatrien i Fredericia, evalueringschef Knud Ramian og den gennemgående konsulent fra Center for Kvalitetsudvikling. Styregruppen samles 2 gange i projektperioden for at gøre status over forløbet og drøfte eventuelle hensigtsmæssige justeringer af projektdesign og budget (se under punktet økonomi). Ledelsen for Socialpsykiatrien i Fredericia er derudover kontakt- og ressourcepersoner i forløbet for konsulenterne fra Center for Kvalitetsudvikling, og ledelsen er ansvarlig for de deltagende enheders deltagelse i arbejdet Version 1.0 8

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Knud Ramian, Mette Gubi Axelsen og Christina Laugesen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og arbejdsgruppen for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE

Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE Regionshuset Århus TULE-sekretariatet Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.regionmidtjylland.dk Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE Denne vejledning beskriver ledelsens opgaver i forbindelse

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune

Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune Det nationale viden om socialøkonomi Tilbud Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune September 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojekt socialøkonomisk vejledning til landmænd med nedsat arbejdsevne 1. del af projektet

Evaluering af Satspuljeprojekt socialøkonomisk vejledning til landmænd med nedsat arbejdsevne 1. del af projektet Evaluering af Satspuljeprojekt socialøkonomisk vejledning til landmænd med nedsat arbejdsevne 1. del af projektet Marts 2005 "Evaluering af Satspuljeprojekt socialøkonomisk vejledning til landmænd med

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens Bilag 3 Opkvalificering af Ungdomssanktionens 3. fase Organisering af projektet: Projektet gennemføres i samarbejde mellem Mål og Rammekontor for børnefamilier og Vilde Læreprocesser. Vilde Læreprocesser

Læs mere

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune. KONTAKTPERSON PÅ PLEJEHJEM Faaborg-Midtfyn Kommune Standardbetegnelse Koordinering og kontinuitet KONTAKTPERSON Standard Der udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson, som tilknyttes den enkelte beboer med

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale Hospitalsenheden Vest Herning Børneafdelingen Gl. Landevej DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.vest.rm.dk 21. september 2012 Projektbeskrivelse Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Ved Mette Meldgaard Beckermann og Vibe Siegfried 1 Program Præsentation Kvalitetsudvikling

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Udarbejde standard for samlivserklæring til borger Udarbejde standardbrev der kan medsendes til borger sammen med folder og samlivserklæring

Udarbejde standard for samlivserklæring til borger Udarbejde standardbrev der kan medsendes til borger sammen med folder og samlivserklæring Jørgen Harbøll har løbende kontakt til KMD i hele perioden for at sikre færrest manuelle Udgangspunktet for arbejdsgruppens tids- og handleplan er Kontanthjælpsreformens lovtekst. Den fastslår, at kommunerne

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Oversigt Evaluering af kommunikationstræningsprojekt for jordemødre

Oversigt Evaluering af kommunikationstræningsprojekt for jordemødre Oversigt Evaluering af kommunikationstræningsprojekt for jordemødre Fremlæggelse af fagligt udviklingsprojekt, 7-7U Projektet er støttet af udviklingsrådet ved Sundheds CVU Nordjylland Projektdeltagere:

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Jeg er blevet Ole Henriksen-glad af at være med i det her projekt (Karina, peer) Begrebsafklaring: peer-støtte: definition (Socialstyrelsen)

Læs mere

Overskrifter for aftalens mål

Overskrifter for aftalens mål Overskrifter for aftalens mål 1 Forsat udvikling af recovery- og rehabiliterende understøttende indsatser, med særligt fokus på opstart af social færdighedstræning i grupper, som er en evidensbaserede

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : JobSupport Dato for bevilling : 27. august 2008. Projektperiode

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Rapport - brugerundersøgelse 2012

Rapport - brugerundersøgelse 2012 Initialer: mba Sag: 306-2012-39693 Dok.: 306-2012-185713 Oprettet: 7. august 2012 I medfør bekendtgørelse nr. 1258 af 15. december 2011, 10 skal kommunen ved procedure for brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Generel information om projektet

Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 delprojekt: Håndtering af neurogen dysfagi i de midtjyske kommuner Tilskudsmodtageren

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Beskrivelse af projekt

Beskrivelse af projekt Formålet er: Beskrivelse af projekt SELVFO-FYN Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1 Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt September 2014 Side 1 Program Velkommen Arbejdsgruppen bag prøven Prøvens rammer og indhold Prøven trin for trin Model for disposition Gode råd FAQ Side

Læs mere

Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer

Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer Organisationsevaluering (UDKAST til kravspecifikation) Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer Formålet med evalueringen er at vurdere I hvilket omfang organiseringen i Region Midtjylland

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Gerbrandskolen, Birgit Jordansen Præmisser for arbejdet hos os Ingen

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Region Midtjyllands høringssvar vedr. 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse

Region Midtjyllands høringssvar vedr. 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13 8200

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET

Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET Juni 2004 Udkast Netværk i netværk - erfaringsopsamling fra de videnskabende aktiviteter i PLANET Forord Med denne erfaringsopsamling videregives Center for evaluerings erfaringer i forbindelse med driften

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Præsentation af KVIK

Præsentation af KVIK Præsentation af KVIK C2E-netværket 2. september 2005 Hvem bruger KVIK? Hvordan bruges KVIK til selvevaluering? Og hvad kan KVIK i forhold til Excellence? Hvad er erfaringerne med brugen af KVIK? KVIK-modellens

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere