Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune"

Transkript

1 Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE Nettodriftsudgifter pr. indbygger Udsatteområdets andel af de samlede udgifter Nettodriftsudgifter i forhold til aktivitet Modtagerandel Projektmidler BILAG 1: PROJEKTMIDLER BILAG 2: DATA FOR AALBORG KOMMUNE METODE Overordnet tilgang Dataafgrænsning Dataindsamling Forudsætninger og forbehold Databehandling Side 2 af 15

3 1 Indledning Rådet for Socialt Udsatte (efterfølgende Rådet) skal være talerør for socialt udsatte, herunder hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet har blandt andet til opgave at følge udviklingen i tilbud til målgruppen og stille forslag til forbedringer. Et vigtigt tema er kommunernes budgetter til udsatteområdet. Rådet samarbejder med 19 lokale udsatteråd, blandt andet med at kortlægge og analysere udsatte gruppers økonomiske betingelser. Et element i dette arbejde er at lave landsdækkende og lokale analyser af udgiftsudviklingen på udsatteområdet. Analyserne bruges både landspolitisk og lokalt til at kvalificere drøftelserne med folketingsmedlemmer og kommunalpolitikere om udsatte gruppers økonomiske betingelser. Formålet med denne rapport er at understøtte de lokale udsatteråd, så der kan gennemføres dialog om den økonomiske udvikling på udsatteområdet på et objektivt grundlag. I undersøgelsen af udgiftsudviklingen har alle 19 kommuner med et lokalt udsatteråd indvilliget i at deltage. På grund sygdom m.v. kan tre kommuner desværre ikke deltage i analysen, hvorfor gennemsnitsberegninger i rapporten er baseret på de resterende 16 kommuners tal. I analysen er udgifterne opgjort i udgifter pr. indbygger i kommunen og i udgifter pr. modtager af ydelserne. Der anvendes desuden en opgørelse med udgifter pr. helårsmodtager, hvilket gør det muligt at sammenligne udgifterne mellem kommunerne 1. Herudover er opgjort, hvor stor en andel af kommunens borgere, der modtager ydelser indenfor udsatteområdet. Selvom nogle borgere modtager flere ydelser fra kommunen, giver nøgletallet et mål for, hvor stor en andel af borgere, der er udsatte. Beskrivelser af metode til grund for dataindsamling og -bearbejdning findes sidst i denne rapport. I den tilhørende budgetvejledning kan der læses mere om det kommunale budget, budgetlægningsprocessen samt hvor i budgetlægningen, det lokale udsatteråd vil have mulighed for at deltage. 2 Lokal rapport: Aalborg Kommune Her præsenteres den lokale rapport for Aalborg Kommune. Rapporten indeholder nøgletal om udgifterne til socialt udsatte grupper. Data er indsamlet og kvalificeret i samarbejde med kommunen, og de anvendte vægte er udledt på baggrund af kommunens materiale. 1 En borger, der modtager et midlertidigt botilbud i 7 måneder af 2011, tæller således som 7/12 helårsmodtager. Hvis en anden borger modtager tilbuddet i årets resterende 5 måneder, er der tale om to modtagere, der tilsammen udgør én helårsperson. Side 3 af 15

4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger Figur 1 og 2 nedenfor viser, at Aalborg Kommunes udgifter til udsatteområdet opgjort pr. indbygger falder fra 2010 til 2011 og herefter stiger en lidt igen. der er tale om mindre udsving med et samlet fald i perioden på cirka 5 procent (opgjort i faste priser). Kommunens indbyggertal har i perioden været stigende. Udgiftsniveauet pr. indbygger ligger omtrent på gennemsnittet for de 16 kommuner i undersøgelsen. Figur 1: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger år, løbende priser. Udgifter pr. indbygger (løbende priser) Aalborg Gns. Kr. pr. indbygger år R2010 R2011 B2012 År Figur 2: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger år, faste priser. Udgifter pr. indbygger (2012-priser) Aalborg Gns. Kr. pr. indbygger år R2010 R2011 B2012 År Tabel 4 og 5 nedenfor viser udgiftsudviklingen fordelt efter områder i kontoplanen ( funktioner ), i løbende henholdsvis faste priser. Side 4 af 15

5 Omlægninger i kommunens tilbud har betydning for, hvordan fordelingen af udgifterne ser ud. BDO har erfaret, at mange kommuner f.eks. omlægger ydelserne midlertidige og længerevarende botilbud jf. Servicelovens 107 og 108 til bostøtte efter 85, hvilket vil påvirke fordelingen af udgifter mellem kontoplanens funktioner , og I Aalborg Kommune er der netop tale om en sådan udvikling med faldende udgifter til længerevarende og midlertidige botilbud, og omvendt med stigninger til bostøtte jf. 85. Tabel 1: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger år, løbende priser. Funktion R2010 R2011 B2012 Udgifter til udsatte og sindslidende i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede (herunder 85-støtte) Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Noter: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte er målgruppespecifikke regnskabs- og budgettal for henholdsvis 2010 og 2011 samt 2012 for de listede funktioner leveret af Aalborg Kommune. Tabel 2: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. indbygger år, faste priser. Funktion R2010 R2011 B2012 Udgifter til udsatte og sindslidende i alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede (herunder 85-støtte) Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Noter: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte for 2010 og 2012 er estimeret med udgangspunkt i en vægtning baseret på forholdet mellem de respektive funktioners samlede nettodriftsudgifter og nettodriftsudgifter vedr. specifikt sindslidende og socialt udsatte for Følgende pris- og lønsatser er anvendt for årene med satsen angivet i parentes: 2010 (1,03223), 2011 (1,02100) samt 2012 (1,00000). Side 5 af 15

6 2.2 Udsatteområdets andel af de samlede udgifter De samlede udgifter til socialt udsatte og sindslidende er i tabel 3 nedenfor opgjort som en andel af kommunens samlede udgifter samt andelen af kommunens udgifter på det sociale område. Opgørelsen er baseret på regnskab Tabel 3: Udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte opgjort som andel af kommunens samlede udgifter og sociale udgifter (R2010). Andel af samlede Andel af udgifter på det Udgifter vedr. målgruppen, R2010 udgifter sociale område Aalborg Kommune 2,48 % 3,75 % Gns. 2,48 % 3,81 % Noter: Beregningen er baseret på kommunernes nettodriftsudgifter (dranst 1) vedr. målgruppen sindslidende og socialt udsatte for regnskab Samlede udgifter er hovedkonto 0-6. Det sociale område er hovedkonto Nettodriftsudgifter i forhold til aktivitet I tabel 4 og 5 nedenfor er udgifterne på udsatteområdet opgjort pr. helårsperson henholdsvis pr. modtager. Nogle kommuner har haft vanskeligheder ved at opgøre antallet af helårspersoner, hvilket kan have betydning for, om data mellem kommunerne er helt sammenlignelige. For bostøtte efter 85 har kommunerne forskellige opfattelser af begrebet helårsperson og indenfor de åbne tilbud, hvor folk kommer og går (herunder aktivitets- og samværstilbud efter 104, konto ), har en del kommuner ikke p.t. en registreringspraksis, der gør det muligt at følge med i antallet af modtagere og helårspersoner. Tabel 4: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. helårsperson. Funktion R2011 Gns Forebyggende indsats for ældre og handicappede (herunder 85-støtte) Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud - Noter: 2011-priser. Der er kun medtaget gennemsnitstal for de funktioner, hvor der på tværs af kommunerne er en pålidelig registreringspraksis. - Side 6 af 15

7 Tabel 5: Nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte. Kr. pr. modtager. Funktion R2011 Gns Forebyggende indsats for ældre og handicappede (herunder 85-støtte) Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud - Noter: 2011-priser. Der er kun medtaget gennemsnitstal for de funktioner, hvor der på tværs af kommunerne er en pålidelig registreringspraksis. 2.4 Modtagerandel Tabel 6 nedenfor viser andelen af personer i målgruppen af indbyggere mellem 18 og 64 år, der i 2011 modtog en kortere- eller længerevarende ydelse på udsatteområdet. Modtagerandelen viser, om en kommune har relativt mange eller få borgere, der modtager en ydelse. Tabel 6: Andel personer inden for målgruppen (18-64 år), der modtager en ydelse. Funktion Kommunen Gns Forebyggende indsats for ældre og handicappede (herunder 85-støtte) 1,35 % 0,70 % Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 0,28 % 0,36 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 0,10 % Behandling af stofmisbrugere 0,15 % Botilbud for længerevarende ophold 0,03 % 0,13 % Botilbud til midlertidigt ophold 0,14 % 0,12 % Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse 0,02 % 0,06 % Aktivitets- og samværstilbud 0,06 % Jf. tabel 6 ovenfor er antallet af modtagere af ydelser et ud af flere mål for, hvordan kommunen kan siges at være socialt belastet. Derfor er også kommunens socioøkonomiske indeks præsenteret i tabel 7 nedenfor. Det socioøkonomiske indeks har været anvendt til den kommunale udligning mellem kommunerne siden Værdierne er udtryk for kommunens relative udgiftsbehov i forhold til gennemsnittet af kommunerne, hvor landsgennemsnittet er fastsat til 1,00. Værdier over 1 viser således et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet, mens værdier under 1 viser et udgiftsbehov under gennemsnittet. Det socioøkonomiske indeks beregnes med baggrund i en række parametre: Side 7 af 15

8 antal årige uden beskæftigelse antal årige uden erhvervsuddannelse antal udlejede beboelseslejligheder antal diagnosticerede psykiatriske patienter antal børn i familier med lav uddannelse antal enlige over 65 år antal personer med lav indkomst antal handicappede uden for arbejdsstyrken antallet af indvandrere etc. Tabel 7: Udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte pr. indbygger (R2011) og socioøkonomisk indeks. Funktion Udgifter pr. indbygger Socioøkonomisk indeks Københavns Kommune ,37 Frederiksberg Kommune ,01 Høje-Taastrup Kommune ,16 Helsingør Kommune ,08 Slagelse Kommune ,18 Nyborg Kommune ,99 Odense Kommune ,16 Svendborg Kommune ,96 Esbjerg Kommune ,14 Fredericia Kommune * 1,09 Horsens Kommune ,03 Herning Kommune ,85 Randers Kommune ,96 Aarhus Kommune ,10 Viborg Kommune ,79 Aalborg Kommune ,01 Vægtet gennemsnit Simpelt gennemsnit Kilde: De Kommunale Nøgletal, Socioøkonomisk indeks (i pct.) for Note: Udgiften pr. indbygger vedrørende sindslidende og socialt udsatte er en gengivelse fra tabel 1 (R2011). Det vægtede gennemsnit er vægtet med indbyggertallet. *Fredericia Kommune er ikke medtaget pga. forskelle i konteringspraksis. 2.5 Projektmidler Kommunerne kan modtage eksterne midler typisk fra statslige puljer, EU eller private fonde, hvilket kan udgøre en væsentlig del af finansieringen på udsatteområdet. Kommunerne modtager midler fra blandt andet satspuljen til projekter, der ofte strækker sig over flere år. Side 8 af 15

9 I nedenstående tabel 8 er vist, hvor mange projektmidler Aalborg Kommune modtog i 2011 samt hvor stor en andel af kommunens udgifter til udsatteområdet, der udgøres af eksterne midler. Det fremgår, at i Aalborg Kommune udgør eksterne midler ca. 2,53 % af kommunens udgifter til udsatteområdet, svarende til 8,1 mio. kr. Tabel 8: Projektmidler vedr. sindslidende og socialt udsatte. Projektmidler i kr. R2011 Andel ift. udgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte R2011 Gns. (vægtet) ,9 % 8,4 % Note: 2011-priser. Vægtning ift. indbyggertal. Side 9 af 15

10 3 Bilag 1: Projektmidler Tabel 9: Projektmidler vedr. sindslidende og socialt udsatte. Projekttitel Projektmidler i kr. R2011 Samlede projektmidler Kildehuset Kildehuset Den Rette Opgang Botilbudet Rebildparken Butikken Saltumvej Værestedet Storvorde Værestedet Gandrup Projekt Personlighedsforstyrrelser Projekt Udskrivningskoordinator Svenstrupgård Erhversintroduktion Svenstrupgård First praxis, next praxis Svenstrupgård Bogstøtteprojekt Svenstrupgård Grønlænderprojekt Café VæXt Idrætsprojekt Brobyggerselskabet Udsatteråd Brobyggerselskabet Sundhedsprojekt Noter: 2011-priser Side 10 af 15

11 4 Bilag 2: Data for Aalborg Kommune Tabel 10: Dataafgrænsning I alt (manglende data) (manglende data) (manglende data) (manglende data) Note: Aalborg Kommune har leveret data om nettodriftsudgifter vedr. sindslidende og socialt udsatte for regnskab 2010 og 2011 samt budget 2012, hvorfor der ikke er anvendt en vægtning til at estimere målgruppeudgifterne i henholdsvis 2010 og Udgifterne er inklusiv overhead, som er tillagt nettodriftsudgifterne, hvis ikke kommunen selv har udkonteret disse fra konto 6. Løbende priser. Side 11 af 15

12 5 Metode 5.1 Overordnet tilgang Figur 3: Proces Kvantitative data Kvalitative data Kvalificering via interviews Dataindsamling Databehandling Vægtning af R2010 og B2012 Korrektioner Budgetvejledning Tværgående og kommunespecifikke nøgletalsanalyser Afrapportering 5.2 Dataafgrænsning I nøgletalsanalysen indgår regnskabstal fra 2010 og 2011 samt budget Regnskabstal 2010 samt budgettal 2012 er tilgængelige via Danmarks Statistikbank, som også BDO s analyseredskaber tager udgangspunkt i. Regnskabstal fra 2011 er ikke tilgængelige i statistikbanken i dataindsamlingsperioden februar marts 2012, og er derfor indsamlet via direkte kontakt til de 19 kommuner, men er senere verificeret via Danmarks Statistik. Ligeledes er et revideret budget for 2012 indsamlet i de fleste kommuner, idet en del kommuner opdaterer budgettet efter indberetningen til Danmarks Statistik. Det bemærkes i øvrigt, at budgettal generelt ikke er fuldt sammenlignelige med regnskabstal. Ofte placeres en række udgifter budgetmæssigt centralt og udkonteres senere regnskabsmæssigt. Dette indebærer en risiko for at underestimere udgifterne, hvis man anvender budgettal. Endvidere rammer budget og regnskab sjældent hinanden helt. Analysen er afgrænset til at indeholde kommunernes udgifter til socialt udsatte og sindslidende, der konteres på nedenstående funktioner og grupperinger jf. tabel 11. Side 12 af 15

13 Tabel 11: Dataafgrænsning Konto Lovgrundlag : Forebyggende indsats for ældre og handicappede Gruppering 003: Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne - her konteres typisk bostøtte- og hjemmevejlederordninger til borgere i eget hjem. Serviceloven 84, 85, Botilbud til personer med særlige sociale problemer Serviceloven 109 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedsloven Behandling af stofmisbrugere Serviceloven 101 Sundhedsloven Botilbud for længerevarende ophold Serviceloven 108 Gruppering 001: Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. Gruppering 003: Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 Gruppering 001: Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsagerordninger Gruppering 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Gruppering 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Serviceloven 99 Serviceloven Beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Gruppering 001: Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Gruppering 001: Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling På nogle af funktionerne og grupperingerne herunder typisk ( 85-bostøtte) konteres både udgifter, der vedrører socialt udsatte og sindslidende, samt udgifter, der vedrører ældre eller handicappede (personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser). BDO s nøgletalsanalyse omhandler socialt udsatte og sindslidende, afgrænset i dataudtræk fra de medvirkende kommuner. At adskille udsatteområdet fra handicapområdet har været en del af hensigten med at indsamle data direkte i kommunerne. Side 13 af 15

14 Det er BDO s vurdering, at kommunerne i rimelig høj grad foretager denne skelnen, hvorfor de indsamlede data indeholder udgifter og aktiviteter vedrørende udsatteområdet og ikke handicapområdet. BDO har endvidere indsamlet oplysninger om eventuelle uautoriserede grupperinger med udgifter, der vedrører sindslidende eller socialt udsatte. I de offentligt tilgængelige kilder er det ikke muligt at undersøge hvilken målgruppe, som udgifterne på de uautoriserede grupperinger vedrører. Udgifter på uautoriserede grupperinger, der vedrører målgruppen, er således en væsentlig del af BDO s nøgletalsanalyse. 5.3 Dataindsamling BDO har i samarbejde med Rådet taget kontakt til de 19 kommuner, der har nedsat et lokalt udsatteråd. Alle kommuner har givet tilsagn om at medvirke i analysen, men 3 kommuner har blandt andet på grund af sygdom måtte opgive at deltage. Analysen er således baseret på data fra 16 kommuner. Kommunerne har tilvejebragt regnskabstal med udgangspunkt i ovennævnte afgrænsning jf. tabel 11. Der er endvidere indsamlet aktivitetstal, som korresponderer til udgifterne. BDO har været i dialog med alle medvirkende kommuner og drøftet konteringspraksis, kommunespecifikke forhold samt validitet og pålidelighed vedrørende data. Der er konstateret en række forskelle i konteringspraksis kommunerne imellem, som er forsøgt imødegået med korrektioner i databehandlingen og supplerende oplysninger fra kommunerne. BDO har i den direkte kommunekontakt indsamlet den viden, der danner grundlag for vejledningen om kommunale budgetprocesser og budgetlægning på udsatteområdet. De medvirkende kommuner har beskrevet budgetlægningsmetoder og proces, herunder inddragelse og høring af interessenter på udsatteområdet. 5.4 Forudsætninger og forbehold Nøgletalsanalyserne er baseret på data leveret af kommunerne. En række typiske konteringsmæssige udfordringer og forskelle er blevet undersøgt, men der er ikke foretaget en revisionsmæssig gennemgang. Der kan således optræde konteringsfejl, ligesom der kan være forskelle i definitioner kommunerne imellem. Det har blandt andet vist sig, at der med hensyn til 85-støtte er forskellige opfattelser i kommuner af, hvad en helårsperson er. I opgørelsen af antal CPR-numre, vil nogle borgere som nævnt i ovenstående optræde flere gange, såfremt de modtager flere ydelser indenfor udsatteområdet. BDO har i dataindsamlingen vurderet pålideligheden af aktivitetstallene. I nogle tilfælde er anvendt normeringstal frem for faktisk registrerede aktiviteter. Endvidere er der ikke journalpligt på enkelte tilbudstyper. Hvor kommunen ikke kan/skal opgøre det faktiske antal CPR-numre, er tilbuddenes normeringstal benyttet, såfremt dette har været muligt. Side 14 af 15

15 En udfordring har bestået i, at nogle kommuner udkonterer udgifter til IT, ejendomsdrift og puljer, mens andre kommuner ikke gør. BDO har valgt at lægge den regionale eller lokale overheadprocent (typisk fastlagt i den regionale rammeaftale) til i de kommuner, hvor udgifterne ikke eller i begrænset omfang er udkonteret. Dette kan medføre en overvurdering af udgifter i kommuner, der køber mange ydelser i andre kommuner. Den takst, kommunen betaler, vil ved eksterne køb allerede indeholde et bidrag til overhead i salgskommunen. Nogle kommuner har delvist udkonteret overhead udgifterne. BDO har i disse tilfælde vurderet om hovedparten af udgifterne var udkonteret eller ej og på denne baggrund besluttet, om der skulle tillægges overhead eller ej. En anden udfordring i nøgletalsanalyser på dette område er, at de fleste kommuner modtager en del midler blandt andet fra Folketingets satspuljer til projekter. Projektmidlerne indgår i de fleste kommuner i regnskabet på ovennævnte funktioner og forøger således udgifterne til området. I analyserne indgår derfor en tabel med eksternt finansiererede projekter i 2011, således at det er muligt at se, hvor stort et beløb, der er tale om. BDO har dog ikke trukket beløbet fra i analysen. Herudover er oplyst, hvor stor en andel de eksterne midler udgør af de samlede udgifter til udsatteområdet. Som bilag er vedlagt en oversigt over de eksterne projekter i Der er ikke foretaget en systematisk dataindsamling vedrørende kommunale tilskud til private og foreninger jf. Lov om Social Service 18, som for en dels vedkommende kan tilgå udsatteområdet. I nogle kommuner udgør disse en relativ stor andel af udgifterne på området, og kan betragtes som en del af det kommunale serviceniveau. 5.5 Databehandling De indsamlede økonomidata er blevet systematiseret og viderebehandlet. For funktioner med blandet målgruppe er der udledt en vægtning af udgifterne på baggrund af regnskab 2011, som også er anvendt på regnskab 2010 og budget Vægtene er således udledt på baggrund af det materiale, kommunerne har stillet til rådighed. Vægtene afspejler således forholdet mellem udgifter til udsatteområdet i forhold til de samlede udgifter på den enkelte funktion i BDO har adspurgt kommunerne, om væsentlige afvigelser i regnskab 2010 og budget 2012 fra regnskab Vægtene kan således ikke uden forbehold anvendes på øvrige regnskabs- og budgettal. De konkrete vægte fremgår af tabelnoterne. I kommuner, hvor projektmidlerne ikke indgår på de funktioner, der er afgrænset i ovenstående, er projektmidlerne i analysen fordelt på funktionerne for at sikre sammenlignelighed. I kommuner, hvor udgifter til ejendomsdrift, IT-drift og hardware ikke er udkonteret, er den regionale eller lokale overheadprocent tillagt. Side 15 af 15

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER DEN FØRSTE KORTLÆGNING PÅ PERSONNIVEAU 13:32 STEEN BENGTSSON HELENE ELISABETH DAM JØRGENSEN SIGRID TRIER GRØNFELDT 13:32 SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED

Læs mere

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Rapportens indhold... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Økonomidelen... 2

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere