Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Generelle oplysninger Projektets titel Skriv titel på projektet. Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Aalborg Kommune Navn og adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Leder Helle Christoffersen, Uddannelseshuset Socialcenter, Socialafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på Hvis I ikke har CVRnummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. Aalborg Kommune, CVR Ansøger type Vælg fra listen. X Kommune Tidligere ansøgninger til denne pulje Hvis du tidligere har ansøgt om midler fra puljen, angiv da tidligere journalnr. (fx xxxx-xxxx. ) samt år og evt. tilskud i kr. Der er intet søgt. Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Der er intet søgt.

2 Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region eller anden form for støtte f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg ja/nej på listen. Ja Nej Projektoplysninger Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Aalborg Kommune deltager i de to satspuljefinansierede projekter Exit Prostitution og Styrket samarbejde om udsatte unge. Fælles for begge projekter er, at CTI-metoden anvendes. Arbejdet med den helhedsorienterede metode giver gode resultater for begge målgrupper 1, der har komplekse sociale problemstillinger som fællesnævner. Med afsæt i de gode erfaringer fra ovennævnte projekter, er det besluttet, at den lovpligtige familierådgiver 2, som Aalborg Kommune har ansat, i 2015 skal arbejde ud fra en CTI-inspireret tilgang 3. Dette med baggrund i, at metoden anses som hensigtsmæssig i forhold til at støtte kvinder i forbindelse med, at de fraflytter krisecenter til egen bolig og skal etablere en selvstændig tilværelse uden voldsudøveren. Dette initiativ er udtryk for, at Aalborg Kommune ønsker at forankre og udbrede CTI-metoden. Krisecenter for Kvinder og Aalborg Kommune vurderer det relevant at udvide tilbuddet om støtte til kvinder i forbindelse med fraflytning fra krisecenter, således at det omfatter alle kvinder og ikke kun kvinder med børn. På den baggrund ansøger Aalborg Kommune, i samarbejde med Krisecenter for Kvinder, om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter I overensstemmelse med puljevejledningen er det formålet at iværksætte et projekt, der skal medvirke til at styrke indsatsen over for kvinder på krisecenter, forebygge gentagen vold og reducere skadevirkningerne af vold for voldsudsatte. Der søges til projektet to projektmedarbejdere, i tillæg til den lovpligtige familierådgiverstilling. Der søges samlet ,05 kr. til projektperioden. Med Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter forventes en systematisk produktion og opsamling af viden om effekter af eksisterende og eventuelle kommende indsatser. Det forventes også, at der vil kunne afdækkes samfundsøkonomiske effekter i forbindelse med konkrete metoder og indsatser. 1 Se afsnittet Ansøgers kompetencer og konkrete erfaringer med CTI-metoden for uddybning af resultater. 2 Dette i forhold til den lovpligtige koordinerende rådgivning jf. Lov om sociale service 109 stk Dette er indskrevet i målstyringsaftale 2015 for Uddannelseshuset Socialcenter.

3 Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist målgruppen, der er omfattet af projektet. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Ud fra projektets vejledende beskrivelse vil der være to overordnede målgrupper for afprøvning af CTI-metoden: 1. Kvinder med børn der har haft ophold på krisecenter (i eller udenfor Aalborg Kommune), som flytter i selvstændig bolig uden voldsudøveren i Aalborg Kommune. 2. Kvinder uden børn der har haft ophold på krisecenter (i eller udenfor Aalborg Kommune), som flytter i selvstændig bolig uden voldsudøveren i Aalborg Kommune. Målgruppe 1 indeholder en sekundær målgruppe i form af kvindens børn. I dag sker der hjælp og støtte til børnene indirekte, på den måde, at kvinden får hjælp til, at den rette støtte for hende og børnene etableres i kommunens øvrige normaltilbud og/eller i normalsamfundet. Det kan eksempelvis være i kvindens netværk, den frivillige verden mv. Denne form for støtte til kvinden, og dermed også til kvindens børn, vil fortsat blive udført i forbindelse med projektet. Der er tre relevante undergrupper i projektets målgrupper: Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, (udgør ca. 1/3 af den samlede målgruppe) Grønlandske kvinder (udgør under 1/10 af den samlede målgruppe) Kvinder der tidligere har haft ophold på et krisecenter (gengangere) Fælles for undergrupperne er, at de ofte har komplekse sociale problemstillinger. For kvinder med anden etnisk baggrund end dansk gælder det, at der kan være kulturelle og sproglige barrierer, der komplicerer overgangen til en selvstændig tilværelse uden voldsudøveren. Dette kan være medvirkende til, at der ses en overrepræsentation af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk blandt gengangere på Krisecenter for Kvinder. I Aalborg Kommune opleves desuden en særlig problematik ift. grønlandske kvinder i form af særlige kulturelle forhold, der vanskeliggør frigørelse fra voldsudøveren. Målgruppen er generelt set sårbar. Således fremgår det af Socialstyrelsens årsstatistik for kvinder og børn på krisecenter, at kvinder på krisecenter er kendetegnet ved et signifikant lavere uddannelsesniveau og en signifikant lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end befolkningen generelt. Den samlede målgruppe kan derfor drage nytte af den helhedsorienterede tilgang, CTI-metoden indebærer, idet de ofte har andre problemer end vold. Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for antal voldsudsatte, antal voldsudøvere og antal partnere til voldsudøvere, der forventes henholdsvis at påbegynde og gennemføre en indsats (rådgivning og sociale indsatser). En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. I vejledningen til puljen fremgår det, at 30 kvinder skal deltage i projektet i hver enkelt projektkommune. Familierådgiveren har i 2015 været i kontakt med 16 kvinder med børn. Heraf har 11 taget imod tilbuddet om støtte efter SEL 109 stk. 4. I de tidligere år, hvor der er sket registrering (fra 2011), har der været kontakt til i gennemsnit 24 kvinder med børn på årsbasis. Opgørelsen af kontakten til kvinderne sker ved registrering i et regneark. Her opgøres ud fra hver enkelt kvinde, i hvilken uge der er sket opstart af kontakt. Derefter registreres det uge for uge hvor mange ATA timer, der er givet til hver enkelt kvinde. Som tillæg udarbejdes der hvert halve år en evaluering af indsatsen på området af Familierådgiveren/den Koordinerende rådgiver.

4 Krisecenter for Kvinder oplever, at andelen af kvinder uden børn, som søger hjælp, er større end andelen af kvinder med børn. Idet puljens målgruppe inkluderer kvinder uden børn, forventes mindst en fordobling af behovet. Dermed kan kravet om 30 gennemførte CTI-forløb i projektperioden mere end imødekommes. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere. Registrering vil ske i det IT-baserede monitoreringsredskab, evaluator stiller til rådighed. Aalborg Kommune vil under alle omstændigheder foretage registrering ift. alle kvinder i målgruppen, således at de kvinder der takker nej til CTI og det lovpligtige forløb ligeledes optælles. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets mål på brugerniveau. Målene skal SMART-sikres, i det omfang det er muligt. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter skal medvirke til at sikre, at voldsramte kvinder etablerer og opretholder en selvstændig tilværelse og dermed oplever en forbedret livssituation. Dette mål tager afsæt i den opstillede forandringsteori, hvor det forventes, at målgruppen indenfor projektperioden - i mindre grad udsættes for partnervold. - har opnået øget trivsel. - har opnået tryghed, herunder styrket deres redskaber til at håndtere egen sikkerhed. - bevarer eller styrker deres tilknytning til arbejdsmarked og/eller uddannelse. - har en tryg og stabil boligsituation. - oplever, at de har øget overblik over deres økonomi. - har styrket deres sociale netværk. - i højere grad bruger de støtteforanstaltninger, som de og deres børn har behov for. Det monitoreringsredskab, der stilles til rådighed af evaluator, er afgørende for de endelige mål på brugerniveau, idet opgørelsesmetoden kan influere på de endelige resultater. Det er essentielt at kvinderne selv er med til at definere målene. Mål på brugerniveau vil derfor blive meget individuelle. Dette ligger i tråd med det strategiske udviklingsarbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, hvor inddragelse indgår som et fokusområde 4. Det er målet at mindske andelen af gengangere, så Regeringens 2020-mål om max. 25 % nås. Projektets aktiviteter og forandringsteori Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Målet er, at kvinden efter CTI-forløbets afslutning etablerer en selvstændig tilværelse uden voldsudøveren. Da CTI-metoden baseres på individuelt tilpassede forløb, vil aktiviteter ift. ovenstående mål variere fra kvinde til kvinde. Fælles for CTI-forløb er dog, at der er fokus på almindelig livsduelighed, eksempelvis ift. - Bolig - Økonomi - Beskæftigelse 4 Se Mål og Strategier 2015, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune

5 - At evne at indgå i sociale netværk (netværksskabende arbejde) - At kunne benytte tilbud inden for normalområdet - Mindske foranstaltninger for børn Se beskrivelse af Familierådgiverfunktionen i Aalborg Kommune i bilag 1 for en uddybning af typiske indsatsområder ved fraflytning fra krisecenter. Ansøgers kompetencer og konkrete erfaringer med CTI-metoden Beskriv CTI-medarbejdernes erfaring med implementering af familierådgivning. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Som nævnt i afsnittet Projektets formål har Aalborg Kommune arbejdet med CTI-metoden i projekterne Exit Prostitution og Styrket samarbejde om udsatte unge. Derudover har Aalborg Kommune kendskab til metoden fra Hjemløsestrategien, hvor Svenstrupgård afprøvede CTI metoden. SFI har udarbejdet et midtvejsnotat ift. projekt Exit Prostitution, hvor det fremgår, at borgerne oplever en betydelig forbedring af egen livssituation som følge af deltagelse i CTI-forløb, herunder en forbedring af den mentale trivsel. De kvinder, der har afsluttet et CTI-forløb i Aalborg Kommune, er alle startet i ordinær beskæftigelse eller har påbegyndt uddannelse. Styrket samarbejde om udsatte unge havde opstart primo 2015, hvorfor der endnu ikke er gennemført CTI-forløb. I Uddannelseshuset Socialcenter, hvor projektet forankres, har 7 medarbejdere arbejdet med CTI-metoden. Yderligere 4 medarbejdere har gennemgået kursus i metoden. Dette giver en ballast ift. arbejdet med CTI-metoden i projekt Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter. Erfaringer med CTI-metoden vil være udslagsgivende for ansættelse som projektmedarbejder i Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter. Foruden generelle kompetencer i forhold til CTI-metoden, skal det fremhæves, at der i Uddannelseshuset Socialcenter er specifik viden om målgruppen, dens problemstillinger og behov. Dette i kraft af, at Familierådgiveren benytter kontorfaciliteter på Krisecenter for Kvinder. Der er derfor skabt kontakt og relation til kvinderne på Krisecenter for Kvinder, hvilket er afgørende for et succesfuldt forløb i forbindelse med kvindernes overgang til en selvstændig tilværelse. Krisecenter for Kvinder vil ligeledes stille kontorfaciliteter til rådighed for de to projektmedarbejdere, så der kan skabes en relation til kvinderne inden fraflytning fra krisecenter. Som tidligere nævnt har Uddannelseshuset Socialcenter indskrevet i centrets målstyringsaftale for 2015, at Familierådgiveren skal anvende CTI-metoden i forhold til kvinder på Krisecenter for Kvinder 5. Familierådgiverens nuværende funktion uddybes i det følgende afsnit. Beskriv kommunens anvendelse af arbejdsgange i familierådgivning til kvinder på krisecenter Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. I dag ydes der støtte til kvinder med børn, der fraflytter krisecenter til egen bolig i Aalborg Kommune, efter disse kvinders eget ønske. Etableringen af rådgivning efter SEL 109 stk. 4 har været velfungerende i Aalborg Kommune i flere år, og der er et godt og stabilt samarbejde med Krisecenter for Kvinder i Aalborg. Den koordinerende rådgivning gives af en deltidsansat socialrådgiver (18½ timer om ugen), som går under betegnelsen Familierådgiver. Udover ugentlige aftaler med de kvinder der er fraflyttet krisecentret, har Familierådgiveren sin daglige gang i krisecentret, hvor hun indgår i personalemøder, daglig sparring og er tilgængelig for kvinderne, der er på krisecentret. Der er flere gange om ugen mulighed for, at kvinderne kan komme og stille spørgsmål til Familierådgiveren på hendes kontor. Det er med til at opbygge kontakten og relationen til kvinderne, så de allerede 5 Dog i en tillempet form, hvor perioden forkortes til 6 måneder og der er færre krav til dokumentation.

6 inden fraflytningen er trygge ved den støtte, der gives, og vedkommende der giver den. Familierådgiveren er forankret i Uddannelseshuset Socialcenter. Dette med henblik på at sikre fokus på kvindens samlede situation. Idet familierådgiveren ligeledes kommer i Uddannelseshuset Socialcenter, har hun kendskab til kommunens tilbud til målgruppen. Desuden skaber den manglende myndighedskompetence hos Familierådgiveren tryghed og tillid, hvilket åbner op for dialog. Dette sikrer i sidste ende en bedre belysning af kvindens samlede udfordringsbillede, hvilket giver mulighed for at give kvinden den rette hjælp. I dag er der en dokumenteret viden om indsatsen, i form af oplysninger om hvor mange der tager imod tilbuddet, halvårlige evalueringer af funktionen og løbende kontakt og samarbejde med krisecentret i Aalborg. Der henvises til afsnittet Antal forskellige borgere for en uddybning af dokumentationsdelen. Beskriv projektets organisation, ledelse og arbejdsgange Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Projektet forankres i Uddannelseshuset Socialcenter. Det overordnede ansvar for projektet placeres ved leder af Uddannelseshuset Socialcenter Helle Christoffersen. Projektledelsen varetages ligeledes af Helle Christoffersen. Der afsættes 2/5 stilling til varetagelse af projektlederrollen. Projektlederen vil være ansvarlig for projektets fremdrift samt kontakt til Socialstyrelsen og øvrige samarbejdspartnere. De to CTI-medarbejdere vil have en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver eller pædagog samt eventuelt kursus i CTI-metoden. Såfremt projektmedarbejderne ikke er uddannede i CTI-metoden, afvikles CTI-kursus i forbindelse med ansættelsen. Der nedsættes en styregruppe, der har til opgave at koordinere indsatsen. Styregruppen vil bestå af følgende repræsentanter: Styregruppe Helle Christoffersen, leder af Uddannelseshuset Socialcenter, Socialafdelingen, Aalborg Kommune Lone Skov Møller, leder af Krisecenter for Kvinder, Aalborg Jane Østergaard, koordinator for de selvejende institutioner, væresteder og omsorgstilbud, som Aalborg Kommune har driftsoverenskomst med (herunder Krisecenter for Kvinder), Center for Voksne Repræsentant fra Center for Tværfaglig Forebyggelse* Repræsentant fra Jobcentret Repræsentant fra en Familiegruppe Styregruppen er sammensat med bred, tværfaglig repræsentation med det formål at sikre fokus på kvindens samlede situation. Der nedsættes desuden en faglig følgegruppe, der løbende orienteres om projektet og udveksler erfaringer omkring arbejdet med CTI-metoden. Følgegruppen vil bestå af medarbejdere fra Aalborg Kommune, der arbejder med CTImetoden: Faglig følgegruppe Repræsentanter fra forsorgshjemmet Svenstrupgård (der bl.a. arbejder med projektet Styrket samarbejde om udsatte unge ), og som tidligere har arbejdet med CTI-metoden. Projektmedarbejdere fra projektet Styrket samarbejde om udsatte unge Projektmedarbejdere fra projektet Exit Prostitution Repræsentant fra eget støttekorps Repræsentant fra projektet Intensiv rehabiliterende bostøtte (Ældre- og Handicapforvaltningen)

7 *Center for Tværfaglig Forebyggelse blev oprettet i 2013 for at samle og styrke ledelsen af flere væsentlige forebyggende indsatser målrettet børn, unge og familier. Et fælles mål for alle aktiviteter i Center for Tværfaglig Forebyggelse er, at en tidlig, sammenhængende, og målrettet indsats i så høj grad som muligt forebygger, at problemerne for et barn/unge eskalerer og vokser sig så store, at en foranstaltning i familiegruppen bliver nødvendig. Beskriv planer for samarbejde Beskriv projektets planer for samarbejde med relevante aktører. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. Der vil i projektet være et tæt samarbejde mellem Uddannelseshuset Socialcenter og Krisecenter for Kvinder ift. rekruttering af deltagere til projektet. Krisecenter for Kvinder har en samarbejdsaftale med Røde Kors (Q-netværket). Røde Kors vil blive inddraget som samarbejdspartner i forbindelse med kvindernes overgang til en selvstændig tilværelse. Desuden påtænkes det at gøre brug af Mødrehjælpens tilbud Råd til Livet. Der vi i projektperioden desuden etableres løbende samarbejde med Center for Tværfaglig Forebyggelse og Aalborg Kommunes øvrige tilbud, herunder familiegrupper og Jobcentret. Det påtænkes desuden at etablere et samarbejde med LOKK ift. videreformidling af resultater fra projekt Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort planen for forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Se afsnit i puljevejledningen for yderligere information. CTI-metoden vil naturligt blive videreført i den lovpligtige familierådgiverfunktion. Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Vær opmærksom på at angive løn- og timesatser for projektmedarbejdere, hvis løn søges dækket af puljen. Budgettet skal alene indeholde de udgifter, som der søges dækket af midler fra puljen. Skabelon for budgetskema findes på puljens side. Budgetskema er vedhæftet. Ansøger forpligter sig til at tilknytte minimum to CTI-medarbejdere til projektet Ja: _X Ansøger forpligter sig til at implementere og afprøve den evidensbaserede CTI-metode ud fra en metodemanual Ja: _X Ansøger forpligter sig til at afprøvningen af CTI-indsatsen overfor kvinder på krisecenter opfylder den juridiske forpligtigelse om koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter, der følger af servicelovens 109, stk. 4. Ja: _X Ansøger forpligter sig til at bidrage til den tværgående evaluering af projektet, og til i projektperioden at følge den faste procedure for indhentning af dokumentation

8 Ja: _X Projektkommunen forpligter sig til årligt at indsende en udfyldt projekterklæring Ja: _X Husk til slut at 1. Lav regnskabsskema 2. Angiv rapport-type 3. Rapporttype (sæt kryds) Standardrapport Se K:\KONCERN\TILSKUD\RAPPORTER - alt vedrørende\skabeloner\skabeloner 2013 Statusrapport Se K:\KONCERN\TILSKUD\RAPPORTER - alt vedrørende\skabeloner\skabeloner 2013 X Erklæring Se K:\KONCERN\TILSKUD\RAPPORTER - alt vedrørende\skabeloner\skabeloner 2013 Tilrettet til puljen Rapportskabelon lægges under ansøgningsmateriale i puljens mappe Plads til upload af politisk godkendelse af projektet Plads til upload af eventuelle samarbejdsaftaler

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Ansøgningsfrist den 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse?

Har højst 10 pct. af personalet på botilbuddet har en KRAPuddannelse? Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10. Ansøgningsfrist d. 22.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10. Ansøgningsfrist d. 22. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter 15.75.03.10 Ansøgningsfrist d. 22. maj 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ansøgningsfrist d. 27. november 2015, kl. 12:00

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel:

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Kommune Vælg venligst fra listen. Ta med på Cafétur. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den

Læs mere

Socialministeriet. Ansøgningsfrist d. 11. januar 2011 GENERELLE OPLYSNINGER

Socialministeriet. Ansøgningsfrist d. 11. januar 2011 GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Skema til projektskitse for pilotprojekter i civilsamfundsstrategien (satspuljen 2011) Ansøgningen sendes til: Tilskudskontoret, Holmens Kanal 22, 1060 København K Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.) Ansøgningsfrist d. 15. marts 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Ansøgningsfrist den 19. februar 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.10

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug 15.74.10.20

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Her anføres den ansøgende kommunes navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Langeland Kommune CVR 29 18 89 55

Her anføres den ansøgende kommunes navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Langeland Kommune CVR 29 18 89 55 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Kommune Vælg venligst fra listen. Langeland Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Klaus Stormgaard

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade)

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Kommune Vælg venligst fra listen. Aalborg Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Fagcenter

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer 15.13.26.60. Ansøgningsfrist d. 5.

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Ansøgning. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøgning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, gu63@sof.kk.dk. OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15.75.26.40 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgning sendes til: Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Puljestyring, pulje@sm.dk A Projektets/aktivitetens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Skabelon til samarbejdsaftale

Skabelon til samarbejdsaftale Skabelon til samarbejdsaftale I det nye Frivilligcharter fra 2013 står der bl.a. under pkt. 4. Vi vil arbejde sammen: Oplæg I samarbejdet er det vigtigt med tillid, respekt for og forståelse af, at frivillig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere