TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM"

Transkript

1 Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Web Ref.: jasu Dato: 14. oktober 2013 Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden gennemførte i 2013 et generelt tilsyn på samtlige tilbud drevet af Den Sociale Virksomhed. Formålet med tilsynsrunden var: At kontrollere at tilbuddene lever op til lovgivningen og de standarder for kvalitet, som var fastsat af Den Sociale Virksomhed. Eventuelt at hjælpe tilbuddene med at tackle mindre problemer inden de voksede sig større. For bo- og dagtilbuds vedkommende fandt tilsynet sted i henhold til Servicelovens 5, stk. 7, 148 og 148a om tilsynsforpligtelser. For de øvrige tilbuds vedkommende gjaldt, at tilsynet blev legitimeret af Den Sociale Virksomheds forpligtelser som driftsherre for tilbuddene eller af, at tilbuddene har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed. Metode Det generelle tilsyn bestod af dokumentgennemgang og interview med medarbejdere, ledelse og beboere/brugere og pårørende. Til formålet var udarbejdet en skabelon med forud fastlagte spørgsmål. Tilsynsbesøget udgjorde et øjebliksbillede. Tilsynet fokuserede både på generelle organisatoriske forhold og på kvaliteten af ydelserne. For at vurdere kvaliteten af ydelserne tog tilsynet udgangspunkt i enkelte borgeres forløb på tilbuddet. Brugere og pårørende fik desuden mulighed for at kontakte de tilsynsførende. Tilbuddene drevet af Den Sociale Virksomhed skal leve op til forskellige lovkrav. Tilsynets opmærksomhed var særligt rettet mod Serviceloven og bekendtgørelserne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor børn og voksne. Tilbuddene skal desuden leve op til forskellige politisk fastsatte målsætninger, politikker, standarder osv. Tilsynets opmærksomhed var særligt rettet mod et udvalg af de standarder og vejledninger som kan findes på ger/

2 Tilsynet havde desuden opmærksomheden rettet mod omgangstonen, beboernes muligheder for privatliv og selvbestemmelse, indretningens velegnethed til målgruppen osv. Dato for tilsyn: 28. og 29. august 2013 Tilsynet foretaget af: Tilsynet talte med: Niels-Werner Christensen og Jakob Sundbøl 28. august, Mikkelbo: Afdelingsleder, medarbejder og beboer. 28. august, Østervang: Afdelingsleder, 2 medarbejdere. 28. august, Haraldslund: 2 medarbejdere. 29. august, Nødebo: Forstander Henrik Boisen, afdelingsleder i Søhuset, medarbejder i afdelingen Udsigten, medarbejder i afdelingen Søhuset og medarbejder i afdelingen Egehuset. Kort beskrivelse af tilbuddet: Tilbuddets kapacitet: Kerneydelsen er socialpædagogisk behandling kombineret med intern skole og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Lovgrundlaget er: Serviceloven 32 Serviceloven 66, stk. 6 Serviceloven 107 Lov om Folkeskolen 21 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tilbuddet har 49 pladser i alt fordelt på denne måde: 20 døgn- eller botilbudspladser i Nødebo 6 dagtilbudspladser i Nødebo 6 undervisningspladser beregnet til særligt tilrettelagt undervisning (STU) 23 undervisningspladser i Nødebo 15 døgn- eller botilbudspladser på afdelingen Haraldslund i Bagsværd 5 døgn- eller botilbudspladser på afdelingen Mikkelbo i Birkerød 7 botilbudspladser på afdelingen Østervang i Hillerød Side 2

3 Tilbuddets målgruppe: Tilbuddets målgruppe er børn og unge med psykiske problemstillinger som for eksempel psykosenære tilstande, skizofreni, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og andet. Vurderinger Der var generelt en høj standard hvad angik de fysiske rammer; der var generelt pænt, rent og ryddeligt, ligesom flere af matriklerne har store og brugbare udendørsarealer. Vi fandt, at der var udmærket dokumentation af arbejdet, herunder udredninger af børnene og de unge, behandlingsplaner som angav målene for opholdet, referater fra behandlingskonferencer og så videre. Vi talte med i alt fire børn og unge på Nødebogård i Nødebo og på Mikkelbo, uden at der var medarbejdere til stede, ligesom vi talte med en enkelt pårørende til et barn på tilbuddet. Fælles for dem alle var, at de grundlæggende var tilfredse med opholdet og med medarbejdernes indsats. Dette grundlæggende positive syn bliver bekræftet af den regionale pårørendeundersøgelse som blev gennemført i Den pårørende som vi talte med, var dog mindre begejstret for hvordan hun var blevet inddraget som forælder. Vi finder det derfor, at tilbuddet er i gang med at ændre sin procedure for forældresamarbejde, således at de pårørende i højere grad får en reel mulighed for indflydelse. Vi vurderer, at tilbuddet praktiserer en helhedsorienteret og forstående tilgang til børnene og de unge. Vi vurderer, at medarbejderne i praksis gør en stor indsats for at afbalancere de forskellige hensyn og dilemmaer der opstår i arbejdet med børnene og de unge. Enkelte af børnene og de unge har ikke en høj, personlig hygiejne. Tilbuddets respons er da ikke at opstille ufravigelige krav, men at søge at motivere børnene og de unge og at hjælpe dem med de egentlige problematikker, som bevirker, at børnene og de unge har en dårlig personlig hygiejne. Målgruppe Der var overensstemmelse mellem hvordan målgruppen beskrives på tilbuddets hjemmeside, på Tilbudsportalen og hvordan medarbejdere og ledelse beskrev målgruppen. Fysiske rammer og rengøring Der var pænt, rent og ryddeligt på alle afdelinger og matrikler af Nødebogård. Egehuset, som huser dagbehandlingen i Nødebo, fremstod dog noget slidt indvendigt. I forbindelse med tilsynsbesøget blev vi af beboe- Side 3

4 ren inviteret indenfor i én af lejlighederne som udgør afdelingen Østervang. Denne lejlighed beboes af én person. Vi fandt, at lejligheden fremstod temmelig rodet og beskidt. Medarbejderne på Østervang og vi som tilsynsførende var at betragte som gæster i en privat bolig. Vi vurderer dog, at de andre beboere i opgangen ikke var generede af det, at lejligheden ikke var sundhedsskadelig, og at der ikke var grundlag for en opsigelse af lejemålet. Følgelig er der tale om beboerens ret til at leve sit liv som han ønsker. Vi konstaterede desuden, at medarbejderne til stadighed vurderede, om og hvordan de kunne gribe ind, hvis der blev for beskidt. Kost Det er noget forskelligt, hvordan man på de i alt 4 matrikler tilbereder mad til beboerne. Fælles for dem alle er, at børnene og de unge i en eller anden udstrækning er med til at lave maden og har indflydelse på den. Hygiejne Fælles for alle afdelinger er, at der ikke findes en ufravigelig standard for personlig hygiejne. Både medarbejdere og ledelse angav, at problemer med personlig hygiejne opfattes som et udslag af de unges psykiske problemstillinger. Deraf følger, at det ikke giver mening at tvinge børnene eller de unge til at tage bad. Det er dog et ufravigeligt krav at man skal vaske hænder, hvis man har med mad at gøre. Ledelse og medarbejder på Mikkelbo nævnte i den sammenhæng, at nogle af de unge havde en medarbejder til at være til stede på badeværelset når de gik i bad, da de unge var utrygge ved at tage bad alene. Kommunikationshjælpemidler Kommunikation Medarbejderne oplyste, at man på tilbuddet i ganske begrænset grad bruger kommunikationshjælpemidler som piktogrammer, dagskemaer osv. Vi så dog skema med oversigt over medarbejdere på arbejde i ugens løb ude på Mikkelbo. Medarbejderne nævnte desuden, at de på en enkelt afdeling i Nødebo havde hængt billeder med navne op af alle medarbejderne. Vi konstaterer, at tilbuddet har gennemført intern kvalitetsovervågning i januar 2013, og vi vurderer, at referatet fra denne interne kvalitetsovervågning indeholder relevante betragtninger. Medarbejderne nævnte under tilsynsbesøget, at som udløber af Side 4

5 Brugerinddragelse og selvbestemmelse Alkohol, medicin og rusmidler den interne kvalitetsovervågning, var udredningsskemaet for børnene og de unge, blevet udvidet med et punkt som omhandlede børnene og de unges kommunikative ressourcer. Der blev gennemført fællesregional undersøgelse i 2012, hvor de pårørende til børn, unge og voksne på regionale bosteder blev spurgt om deres mening om tilbuddet. I denne undersøgelse gav de pårørende udtryk for, at børnene og de unge på Nødebogård havde god indflydelse på deres hverdag, og at medarbejderne var gode til at lytte til børnenes og de unges behov. Undersøgelsen hed "De pårørende har ordet" og man kan læse mere om den på +brugere+og+paaroerende/hvor+tilfredse+er+bru gerne.htm Tilbuddet gennemførte intern kvalitetsovervågning i Ledelse og medarbejdere oplyste, at man på tilbuddet arbejder med at forbedre indsatsen ud fra de resultater som den interne kvalitetsovervågning viste. Vi konstaterer, at tilbuddet ikke har nogen skriftlige retningslinjer for alkohol og rusmidler. Ledelsen oplyste forud for tilsynsbesøget, at det var en forudsætning for indskrivning, at beboerne ikke er misbrugere af noget sådant. Ledelse og medarbejder på Mikkelbo oplyste, at alkohol og stoffer er forbudt på matriklen, at det er en stadig udfordring at holde nogle af de unge på Mikkelbo væk fra rusmidler, og at de i denne sammenhæng har et udmærket samarbejde med politiet som af og til har ransaget de unges værelser med narkohund. Magtanvendelse Vi råder tilbuddet til at udarbejde skriftlige retningslinjer for de unges indtag af alkohol på matriklerne eventuelt i form af en husregel. Vi konstaterer, at der i 2013 frem til august er blevet indberettet 9 magtanvendelser som fordeler sig på 3 børn / unge. Medarbejdere og ledelse genkendte dette billede og oplyste, at alle magtanvendelser bliver indberettede. Vold og trusler Vi konstaterer, at der i regionalt system A-skade er Side 5

6 indberettet i alt 16 episoder med vold eller trusler mod medarbejderne i 2013 frem til august. Disse episoder var centreret om 3 børn/unge. Medarbejderne genkendte dette billede. Utilsigtede hændelser Beboere og pårørende Vi konstaterer, at medarbejderne på Mikkelbo bærer overfaldsalarmer. Ledelse og medarbejder på Mikkelbo oplyste i øvrigt, at hvis en episode udvikler sig i en voldsom retning, tilkalder de som hovedregel politiet. Grunden er, at de ønsker at bevare den tætte og tillidsfulde relation til de unge. Medarbejderne på Haraldslund oplyste, at det var sjældent, at der var episoder med vold og trusler mod medarbejderne og mente, at der nok var én episode om året. Vi konstaterer, at det ikke var beskrevet i lokal tilføjelse, hvordan initiativer til forebyggelse af utilsigtede hændelser skal formidles i medarbejdergruppen, som krævet i regional vejledning. Tilbuddet oplyste, at dette ville blive tilføjet inden 1. oktober og dette finder vi. Vi konstaterede i øvrigt, at tilbuddet havde en grundig og velskrevet guide om psykofarmaka. Vi konstaterer, at tilbuddet ikke har gennemført intern kvalitetsovervågning i forhold til utilsigtede hændelser. Ledelsen oplyste, at det ikke har været muligt at gennemføre en sådan kvalitetsovervågning på grund af problemer med at trække data ud af Dansk PatientSikkerheds-Database (DPSD) Administrationen i Den Sociale Virksomhed har oplyst os om, at der er kendte problemer med at trække data ud af DPSD til brug for analyser, og at administrationen arbejder på en løsning. I forbindelse med tilsynsbesøget talte vi med 3 børn/unge på Nødebogård i Nødebo, en enkelt ung på Mikkelbo, en enkelt pårørende til et barn på Nødebogård i Nødebo, ligesom vi kort snakkede med flere andre børn og unge. Den pårørende gav udtryk for, at hun generelt var godt tilfreds med tilbuddet og med sit barns ophold på stedet. Den pårørende gav dog udtryk for Side 6

7 at hun ikke havde haft nogen indflydelse på sit barns nuværende behandlingsplan på tilbuddet, ligesom hun udtrykte utilfredshed over hvordan hun som forælder blev omtalt i behandlingsplanen. Hvad angår de pårørendes indflydelse på mål i behandlingsplanerne, oplyste ledelsen, at man er i gang med at implementere en ny model for forældresamarbejde som indebærer, at forældre bliver inddraget i formuleringen af mål på et tidligere tidspunkt - og således får en større, reel indflydelse på målene. Ledelsen var enig i den pårørendes betragtning om at den pårørende kunne have haft mere indflydelse. Ledelsen og medarbejderne beklagede desuden hvordan den pårørende var blevet omtalt i den første behandlingsplan, og oplyste, at der ved den sidste revidering af behandlingsplanen havde været enighed om at slette formuleringen. Vi finder det, at tilbuddet allerede har ændret den omtalte formulering i den konkrete behandlingsplan, ligesom vi finder det, at tilbuddet er i gang med at implementere en model som giver mulighed for mere reel indflydelse til forældrene. De 3 børn / unge på Nødebogård som vi talte med, udtrykte generel tilfredshed med tilbuddet. De nævnte, at der var forskel på hvor strikst medarbejderne forstod og håndhævede reglerne, men ud fra de eksempler som de unge nævnte, vurderer vi, at der var tale om mindre forskelle. Den unge som vi talte med på Mikkelbo, udtrykte stor tilfredshed med tilbuddet og med medarbejdernes og afdelingslederens indsats. Den unge fremhævede særligt, at afdelingslederen havde besøgt den unge i de perioder, hvor den unge var indlagt på psykiatrisk afdeling. Der blev gennemført fællesregional undersøgelse i 2012, hvor de pårørende til børn, unge og voksne på regionale bosteder blev spurgt om deres mening Side 7

8 Individuelle planer Undervisning Håndtering af beboermidler Opfølgning på tidligere tilsyn om tilbuddet. Vi konstaterer, at de pårørende til børn og unge på Nødebogård, må siges at være tilfredse med Nødebogårds indsats. På spørgsmålet "Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet?", svarede 39 % af de adspurgte at det var "enestående", mens 42 % svarede, at det var "godt". De resterende 19 % svarede, at det var både godt og dårligt. Vi gennemgik udredninger og behandlingsplaner for 2 tilfældigt udvalgte børn/unge sammen med de 3 medarbejdere under tilsynsbesøget på Nødebogård i Nødebo. Vi fandt udførlig dokumentation for de unges helbredsmæssige forhold, sociale forhold osv. ligesom vi fandt grundig dokumentation fra behandlingskonferencer, statusmøder og lignende, som kom ind på målene for indsatsen. Vi konstaterer, at der er overenskomst mellem tilbuddet og Hillerød kommune om tilsyn og supervision på undervisningen på Nødebogårds interne skole i Nødebo, jvf. BEK 380 af 2012, 20. Ledelsen har oplyst, at hvad angår børn og unge under 18 år på tilbuddet, overfører tilbuddet lommepenge og tøjpenge direkte til de unges konti. Tilbuddet håndterer således ikke kontanter for børnene og de unge. Ledelsen betonede desuden, at alle børn og unge på tilbuddet har en kontaktperson, og at det er en del af kontaktpersonens ansvar at råde og vejlede barnet/den unge i forhold til at købe tøj og andet. På sidste tilsynsbesøg påbød vi afdelingen Mikkelbo at sørge for at medarbejdere konsekvent opbevarede medicin i aflåst skab. Baggrunden var, at vi konstaterede, at medarbejdere til tider opbevarede PN-medicin til én bestemt ung i lommen for at have medicinen på sig til hurtigt brug. Vi konstaterer, at Mikkelbo efterfølgende har ændret praksis på dette område, og dette finder vi. Side 8

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere