8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget"

Transkript

1 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktpersonordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Støtte til sociale formål Indtægter fra den central refusionsordning GRAND TOTAL kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden blev Sundhedsudvalgets ansvarsområde udvidet. Området omfatter derfor i 2015 såvel medfinansiering af behandlingstilbud på sundhedsområdet, forebyggelse, genoptræning og forløbsprogrammer som psykiatri, misbrug og den kommunale tandpleje. Det overordnede fokus på hele sundhedsområdet er rehablilitering, recovery og mestring tre begreber, der alle tager afsæt i, at borgerne skal støttes i at opnå så selvstændig og selvhjulpen en tilværelse som muligt.

2 Mål- og resultatkrav for Sundhedsafdelingen i 2015: 1. Sundhedsafdelingen understøtter koordineringen af sundhedsfremmende indsatser på tværs af kommunen. Sundhedsafdelingen tager i den forbindelse initiativ til igangsætning af nye sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de enkelte forvaltninger og afdelinger 2. Sundhedsafdelingen repræsenterer kommunen på sundhedsområdet i eksterne samarbejdsfora, herunder samarbejde med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler samt i Viborg/Skive/Silkeborg klyngen 3. Sundhedsafdelingen varetager borgerrettet forebyggelse, bl.a. tobaksforebyggelse og landsdækkende sundhedskampagner samt tilbud målrettet specifikke målgrupper f.eks. unge med overvægt 4. Sundhedsafdelingen varetager drift og udvikling af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje til voksne 5. Sundhedsafdelingen varetager udvikling og koordinering af den socialpsykiatriske indsats i kommunen, samt indsatsen i forhold til forebyggelse og behandling af misbrug 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering kr. Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. I 2015 er udgiften skønnet til 170 mio. kr. Medfinansieringsudgifterne svarer til ca kr. pr. indbygger. Budgettet er tillagt 6,3 mio. kr. i forbindelse med udmeldinger om nøgle- og aktivitetstal over forbrug af regionale sundhedsydelser. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2015: Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling Almen læge Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af DRG-taksten. Max kr. pr. indlæggelse. 34 pct. af DAGS-taksten. Max kr. pr. besøg. 70 pct. af genoptræningstakst. 60 pct. af sengedagstakst. Max kr. pr. indlæggelse. 30 pct. af besøgstakst. 10 pct. af honorar på grundydelser. 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse. 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

3 DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. DRG-systemet består af to parallelle systemer: DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte patienter på somatiske afdelinger. DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske afdelinger. Somatik Psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Budget i alt Budget kr kr kr kr kr Kommunal genoptræning_og vedligeholdende træning kr. Genoptræning efter indlæggelse administreres og varetages af Sundhedscenteret. De anførte budgettal dækker både den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante genoptræning, der udføres i sygehusregi, samt forebyggende besøg til ældre over 75 år. Der blev til budget 2013 og 2014 indarbejdet besparelser på henholdsvis kr. og kr. Til budget 2015 er udgiften til specialiseret genoptræning reduceret med kr. Besparelserne er opnået via indførelse af kvalitetsstandarder for genoptræningen. Kvalitetsstandarderne har både medført større ensartethed i forløbene og en systematik for, hvornår et forløb afsluttes, hvilket igen har medført en kortere gennemsnitlig genoptræningsperiode. Ud over de generelle besparelser er der i forhold til genoptræning og vedligeholdende træning realiseret løbende besparelser som følge af opgaveflytning fra specialiseret genoptræning i regionalt regi til kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi kr. I august 2008 blev ansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet til kommunerne. Området varetages primært af privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen har det økonomiske ansvar, men det er de privatpraktiserende læger, der visiterer til ordningen, og niveauet for den konkrete behandling fastsættes i vidt omfang af de enkelte privatpraktiserende fysioterapeuter. Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progressiv sygdom. Denne del af opgaven varetages både af privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter. Borgeren kan frit vælge, hvor man ønsker at blive behandlet. Skive Kommunes forbrug til vederlagsfri fysioterapi oversteg i 2009 bloktilskuddet med ca. 0,5 mio. kr. Med henblik på at tilpasse dette forbrug via et tæt samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter

4 om tilpasning af ydelsesmønstret til overenskomstens bestemmelser og snitflader mellem den kommunale træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: kr kr kr kr Kommunal tandpleje kr. Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til gratis tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Tilbuddet om gratis tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. På baggrund af det faldende børnetal er udgifterne reduceret med kr. For alle 0-18 årige i den tidligere Skive Kommune omfatter tilbuddet forebyggelse og behandling på en af de 5 kommunale klinikker. Børn og unge fra de tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner kan endvidere vælge at få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med. Disse børn og unge kan dog også vælge behandling på de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer, der siden 2013 har varetaget al tandregulering for børn under 18 år. Der er umiddelbart inden og i løbet af opstartsperioden opstået en betydelig venteliste Der er visiteret flere børn til tandregulering de kommende år, end det vil være muligt for Centret at behandle. Det betyder, at der bl.a. er 158 børn på venteliste fra Skive Kommune. For at kunne afvikle denne venteliste, vil der i en overgangsperiode blive ansat et ekstra tandreguleringsteam i Centret. Det forventes at ventelisten i så fald kan afvikles over tre år. Samtidig købes hjælp fra en privatpraktiserende specialtandlæge til visitationen. Skive Kommunes andel forventes at blive kr. for hvert af de tre år. Af denne merudgift forventes Tandplejens samlede budget at kunne finansiere kr. hvert år. Der er således tilført kr. i hvert år fra Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose.

5 Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere årligt Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Til borgerrettet forebyggelse: kr. Tilskud til diætist: kr. Til forløbsprogrammer: kr. fordelt mellem forløbsprogrammer for udvalgte kroniske patienter med KOL (rygerlunger), diabetes, hjertekarsygdomme og muskel-skelletsygdomme, herunder patientuddannelse samt forløbskoordinatorfunktioner. Til Hjerneskadekoordinator: kr. Fra 2014 er budgettet øget med kr. til en 25 timers medarbejder. Til kræftplan III: kr. Området tillagt kr. indtil og med 2017 til en styrket rehabilitering af kræftpatienter (DUT-kompenseret). Til sundhedskampagner: kr. Til Avaleo (Elektronisk borgerjournal): kr. Det integrerede sundhedsvæsen i 2015: kr. (Daglig koordinering med borgeren i centrum, som via én indgang kan komme i kontakt med ambulante hospitalstilbud, kommunale sundhedstilbud og lægepraksis). Finansieret af tidligere års mindre forbrug. Beløbet er ikke videreført i Forskning/sundhed i midten: kr. (fælles regional/kommunal forskning). Kommunepraksiskonsulent: kr. (kontaktperson mellem praktiserende læger og kommunen inkl. mødeudgifter med Skive lægelaug). Til husleje, rengøring, el og varme i Sundhedscenteret: kr. Sundhedsudvalgets pulje: kr. (projekter under Sundhedsudvalget). Særlige projekter: kr. Tobaksforebyggelse: kr. Tværgående konsulentfunktion: kr.

6 Sundhedsafdelingen flyttede i 2011 i nye lokaler på Skive Sygehus. Centrets funktioner er her fysisk samlet bortset fra en mindre træningsdel og træning i varmtvandsbassin som fortsat varetages på Møllegården. I 2014 blev yderligere renoveret og ibrugtaget 350 m 2. Lokalerne ligger i tilknytning til Sundhedscentret, som ejes af Region Midtjylland. De ekstra lokaler anvendes til et velfærdsteknologisk laboratorium, selvtræningslokale til udslusning af kroniske patienter og lokaler til patientforeningerne og Udviklingsteamet. I forbindelse med, at den administrative organisation i Skive Kommue blev tilpasset den politiske ansvarsfordeling fra 2014, er det besluttet at samle psykiatrien, inkl. myndighedsdelen, i én organisation under Sundhedsafdelingen. Der er til det formål afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr. til etablering af fælles kontorfaciliteter i ledige lokaler i Sundhedshuset. Der er ikke afsat øgede lejeudgifter til formålet. Sundhedscenteret varetager: Vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Genoptræning efter sygdom eller hospitalsindlæggelse (almen genoptræning efter sundhedslovens 140) Vederlagsfri fysioterapi til borgere med fremadskridende lidelser Forebyggende opsøgende besøg til borgere over 75 år og enker/enkemænd over 70 år Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme Samarbejde med patientforeninger Hjerneskadekoordinator Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter Borgerrettet forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) Psykiatri og misbrug: Psykiatri: De to hidtidige psykiatriske centre i Skive Kommune blev i 2014 samlet under fælles ledelse. Botilbud med døgnstøtte er primært samlet på Aage Nielsens Vej. Der er etableret et samarbejde med BOMIVA, der sikrer, at når der er behov for flere lejligheder, er boligforeningen behjælpelig. Tilsvarende kan Skive Kommune ved vigende behov give lejligheder tilbage til boligforeningen. Pr. 1. august 2013 er der tilknyttet 30 borgere til centeret. Herudover er der et botilbud på Nordbanevej med 12 pladser, samt en akutplads der kan benyttes af borgere, som i forvejen modtager støtte fra den kommunale psykiatri typisk støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem ydes fra 1-2 timer ugentligt til omfattende støtte kombineret med tilknytning til en af psykiatriens to fælleslejligheder. Center for Træning og Udvikling er et visiteret psykiatrisk dagtilbud, der tilbyder strukturerede aktiviteter med henblik på træning og personlig udvikling for borgere med psykiatriske problemstillinger.

7 Endvidere er der på Huset tilbud om afklarings- og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, med henblik på at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet drives i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen. Endelig har psykiatrien tilbud om metor-ordninger for borgere med behov for mentorer med psykiatrifaglig baggrund. Foreningen SIND driver et åbent uvisiteret dagtilbud Mødestedet - på Resenvej 17. Skive Kommune yder årligt et tilskud til driften af Mødestedet, der ud over tre ansatte har en lang række frivillige medarbejdere tilknyttet. Misbrug: Rusmiddelcentret har til huse på Politigården, Resenvej 10, 1. sal. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus er fortsat reduktion i ekstern døgnbehandling, for i højere grad at prioritere forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Supplerende hertil yder kommunen støtte til Den Blå Viol, der er et åbent aktivitets- og samværstilbud under Blå Kors Danmark. Tilbuddet henvender sig primært henvender sig til alkoholmisbrugere samt udstødningstruede borgere i øvrigt Lejetab m.v. i ældreboliger kr. Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige boliger på Åge Nielsens Vej Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr. Skive kommune har tilbud om botilbud, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget. Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 Psykiatrien Ådalen kr. Psykiatrien Nordbanevej kr. Psykiatrien Aage Nielsens Vej kr.

8 5.42 Forsorgshjem kr. Skive kommune forventer i 2015 at have en udgift til forsorgshjem på kr Der ydes 50 % statsrefusion af kommunens udgift og 5.45 Misbrugsområdet kr. Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen spændende fra individuel rådgivning og vejledning over generel forebyggelse og, tidlig indsats til ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn. Tilbuddene omfatter således alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Indsatsen er i løbet af de senere år i vidt omfang omlagt fra mange forløb med ekstern døgnbehandling til i højere grad at indeholde forebyggelse samt tidlig indsats via ambulant behandling med fortsat ophold i eget hjem. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling, men i mere begrænset omfang Botilbud til længerevarende ophold kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr Botilbud til midlertidigt ophold kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr Kontaktpersonordninger kr. Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psykiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede samfund. Støttekontaktpersonordningen er ikke visiteret. Borgere kan selv henvende sig, men SKP-medarbejderne yder også opsøgende virksomhed i forhold til borgere, der på forskellig vis er truet af udstødning. SKP-ordningen skaber på psykiatriområdet årligt kontakt til ca. 70 sindslidende borgere. SKPordningen på Rusmiddelcenteret forventes at få kontakt til ca borgere årligt Beskyttet beskæftigelse kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr Aktivitets- og samværstilbud kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen kr.

9 I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Ådalen Tilbud Center for Træning og Udvikling Antal brugere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget kr Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kr. Dagtilbudet Huset drives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hertil er der afsat kr Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) kr. Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Til Mødestedet er der afsat yderligere kr. om året fra 2015 til driften af det åbne værested for borgere med psykisk sygdom, ensomme og andre mennesker med behov for støtte og selskab. Den Blå Viol Mødestedet kr kr. Statsrefusion kr. Refusion vedr. forsorgshjem og særligt dyre enkeltsager.

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax:

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere