Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter 3 Godkendelse af sundhedspolitik 6 Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne 10 Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring 12 Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO 13 Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Der er ingen sager til behandling på lukket møde.

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 172 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser - åbent møde Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/18388 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter Resume Nordforbrænding ønsker at ændre deres vedtægter således at a) hele Rudersdal Kommune indtræder som fuldt medlem af interessentskabet, mod før hvor kun Søllerød Kommune var interessent i Nordforbrænding, og b) at Staten Danmark opnår særstatus i spørgsmålet om selvskyldnergarantier og staten derved kan rette krav direkte mod interessenter (kommuner), modsat andre kreditorer der skal starte med at rette krav mod selskabet. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at anbefale de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. Sagsfremstilling På ØU den behandlede man nedenstående dagsordenpunkt: Rudersdals medlemskab Rudersdal Kommune blev, ved kommunalreformen, dannet af Birkerød og Søllerød Kommuner, og den nye kommune blev i den forbindelse interessent i både Vestforbrænding og Nordforbrænding, da de to sammenlagte kommuner var interessent i hver sin forbrænding. Efterfølgende er der lavet aftaler mellem Rudersdal Kommune og Vestforbrænding om udtrædelse af interessentskabet og Nordforbrænding om fortsættelse og udbygning af interessentskabsdeltagelsen for hele den nye kommune. Vedtægtsændringerne, hvis de vedtages, går ud på at Rudersdal Kommune fra 1. januar 2008 bliver fuldt medlem af interessentskabet inkl. fuld ret og pligt til at levere fast affald fra hele kommunen. Der vil være en indfasningsperiode over 6 år med hensyn til ejerforhold og hæftelse. Ejerforhold i forhold til alle interessenter ændres fra 1. januar 2008 fra en fast procentdel til hæftelse efter folketal. Aftalen mellem Rudersdal Kommune og Nordforbrænding indbefatter desuden at Nordforbrænding, efter een samlet driftsaftale, varetager driften af genbrugsstationerne i Nærum (Containerhaven) og Birkerød (Blokken). Hæftelse for hele det nye Rudersdal Kommune i interessentselskabet, vil over en 6 årig periode overgå fra at være en fast procentdel til, fra 1. januar 2014, at være baseret på indbyggertal i kommunen pr. 1. januar i det pågældende år. Dette gælder alle fem Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 interessentkommuner. Indfasningen over 6 år sker med en justering på 1/6 hvert år, af forskellen mellem den faste sats (i 2008) og den procentvise andel efter folketal (2008 tal). Særstatus til den Danske Stat Der foreslås en vedtægtsændring der giver den Danske Stat særstatus i forhold til at rette krav direkte mod interessenterne således at der gives en undtagelse til den Danske Stat fra hovedreglen i Nordforbrændings vedtægter ( 5 stk. 2 og 3). Nordforbrænding skal i visse tilfælde stille garantier overfor den Danske Stat. Dette kan gøres i form af selvskyldnergarantier hvor interessenterne hæfter for selskabet. Iflg Nordforbrændings vedtægter, skal eventuelle kreditorer først gå til interessentskabet før de kan gå til interessenterne med et krav. Dette vil Staten imidlertid ikke længere acceptere i forbindelse med selvskyldnergarantier. Når alle interessentkommuner har godkendt vedtægtsændringerne skal det endeligt godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed efter 60 i Kommunestyrelsesloven. Beslutning Økonomiudvalget den : Borgmester Uffe Thorndahl deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet, idet han erklærede sig inhabil. Der var enighed om at godkende de foreslåede vedtægtsændringer jf. bilag under forudsætning af, at vedtægterne samtidig ændres, således at der i Nordforbrændings bestyrelse skal være yderligere et bestyrelsesmedlem pr. kommune. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen indarbejdes vedtægtsændringer i det samlede vedtægtsudkast, som fremsendes som bilag til KB s behandling af sagen. Økonomiudvalgets beslutning om at kæde spørgsmålet om ændring af vedtægterne sammen med en udvidelse af Nordforbrændings bestyrelse har en række konsekvenser, som ikke blev oplyst på mødet. Nordforbrændings administration har efterfølgende fremkommet med oplysninger om nogle af konsekvenserne. Brev og notat vedlægges som bilag. Sagen ønskes på denne baggrund genbehandlet i ØU, hvor Nordforbrændings direktør vil være til stede og kan supplere med yderligere oplysninger. På forrige ØU-møde viste det sig, at det udsendte bilag med forslag til de nye vedtægtsændringer ikke var det korrekte. Der vedlægges nu som bilag det korrekte papir, som sammenstiller den gamle vedtægt med forslaget til den nye vedtægt. Bilag - Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding - Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding - Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl (UP) deltog ikke i behandlingen af dette punkt, idet han erklærede sig inhabil. Følgende ændringsforslag blev fremsat af 1. viceborgmester Kjeld Holm (V): "Hørsholm kommune godkender det indstillede forslag om vedtægtsændringer. Derudover skriver Hørsholm Kommune til Nordforbrændingen samt de øvrige kommuner i Nordforbrændingens bestyrelse med anmodning om, at spørgsmålet om udvidelse af Nordforbrændingens bestyrelse fra 5 til 10 medlemmer sættes på dagsordenen på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Nordforbrændingens bestyrelsesmøde, idet Hørsholm Kommune anser dette af stor betydning". Forslaget blev vedtagelse med 6 stemmer; Kjeld Holm (V), Michael Medom Hansen (V), Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Jens Frederiksen (C) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A). Beslutning Kommunalbestyrelsen den På baggrund af en drøftelse besluttede en enig kommunalbestyrelse, at borgmester Uffe Thorndahl (up), som tillige er formand for 60 selskabet Nordforbrænding I/S, i den konkrete sag ikke er inhabil. Kommunalbestyrelsen baserede sig bl.a. på en afgørelse fra det daværende Indenrigsministerium fra 11. november Borgmesteren tog kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning. Der var herefter afstemning om indstillingen fra økonomiudvalget: For stemte 14 bestående af borgmesteren (up), C, V og B. Imod stemte 5 bestående af T og A. Forslaget var dermed godkendt. Liste T og A bad om at få følgende protokollat vedlagt beslutningsprotokollen: Der foreligger en politisk aftale om, at en ændring af vedtægterne i Nordforbrænding tillige skal omfatte en ændring af bestyrelsens sammensætning, så antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver 2 fra hver af de deltagende kommuner mod nu kun én, nemlig borgmestrene fra de 5 kommuner. Der vil være tale om en tilbagevenden til forholdene, som de har været fra Nordforbrændings etablering til for få år siden. Borgerlisten og Socialdemokraterne finder det vigtigt, at kommunalbestyrelsen har fuld indsigt i Nordforbrændings aktiviteter. Og dermed at det naturligvis skal være en bredere kreds end blot borgmestrene, der deltager i ledelsen. Det har der indtil i dag været enighed om blandt kommunalbestyrelsens partier. Vi må tage skarpt afstand fra, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen på denne måde løber fra en politisk aftale. Og vi finder det betænkeligt, at disse partier ved deres beslutning sanktionerer denne snævert sammensatte bestyrelse og således åbenlyst går ind for en udemokratisk styreform i et kommunalt forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/1484 Journalnr.: A15 Sagsforløb: FSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Falk Godkendelse af sundhedspolitik Resume 2008 er det år, hvor Hørsholm Kommune får en sundhedspolitik. Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) har gennem det sidste 1½ år arbejdet på et udkast til en samlet sundhedspolitik i samarbejde med interessenter, fagudvalg og fagområder. Politikken (bilag 1) afspejler resultaterne fra borgernes sundhedsprofil og definerer det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og den vision, som kommunen arbejder hen imod. Der er gennemført en høringsperiode fra 19. maj til 15. september, hvor der er indkommet 27 høringssvar fra borgerne og andre interessenter. Høringssvarene er behandlet i FSU og der er på den baggrund forekommet enkelte ændringer i politikken. Det er udvalgets opfattelse, at sundhedspolitikken i sin nuværende udformning indfrier forventninger til en sundhedspolitik og i høj grad rummer borgernes interesseområder og tilkendegivelser. Når politikken er godkendt foldes de konkrete initiativer ud i FSU regi og realiseres i takt med de beskrevne mål og tidsplaner. Der er afsat 2 mio. kr. til forebyggelse i 2009, hvorefter der er afsat 1 mio. kr. i Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Godkender sundhedspolitikken Godkender at realisering af politikken foregår med Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget som koordinerende udvalg Sagsfremstilling Baggrund Kommunerne overtog forebyggelsesopgaverne i januar Kommunerne har nu ansvaret for at leve op til Sundhedslov og sundhedsaftale med udgangspunkt i lokale sundhedsforhold. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 For at skabe et godt afsæt, har Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget udarbejdet en sundhedspolitik (bilag1), som angiver retning og ambitionsniveau for forebyggelse og sundhed i de kommende år. Politikken skal være levende ikke bare af ord, men også af gavn. En politik, som i hverdagen giver mening for borgerne. Derfor har FSU involveret en række interessenter i arbejdet med at beskrive en sundhedspolitik. Politikken er bla blevet til på baggrund af: Vilkår i sundhedslov og sundhedsaftale Resultater af borgernes sundhedsprofil 2006 Forslag fra bla lokale foreninger og råd, praktiserende læger, bestyrelser i skoler og institutioner Sygdomsbekæmpende organisationer Kommunens Sundhedsforum Kvalificering fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Høring i fagudvalg og prioritering i FSU. Borgerhøring. Hørsholm Kommunes sundhedspolitik Sundhedspolitikken skal definere det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og skal synliggøre den vision, som alle aktører skal arbejde hen imod. Sundhedspolitikken skal også: Sikre synlighed om mål og indsats Skabe sammenhæng i indsatsen Udgøre grundlag for samarbejde med andre parter Bidrage til at sikre en økonomisk styring. Principielt dækker visioner og overordnede mål både borgere og medarbejdere i kommunen. Sundhedspolitikken skal koordineres og tænkes ind i andre politikker, planer og i den konkrete beslutningstagen i forhold til den enkelte borger. Høringen I høringsperioden d.19. maj sept. har borgere, medarbejdere og andre interessenter haft mulighed for at give deres mening til kende. Høringen kulminerede i en sundhedsdag, Sundhed med Glæde d. 6. sept. i Trommen. Arrangementet skabte stor opmærksomhed, satte fokus på sundhed og trivsel og involverede ca. 800 deltagere og aktører i form af fx foreningsliv, erhvervsliv, kommunens medarbejdere og borgere generelt. Der er i alt indkommet 27 høringssvar med en række forslag til sunde initiativer for børn og voksne. 25 svar er indkommet pr mail, 1 pr. brev og dialogen på sundhedsdagen behandles som et svar. Høringssvar er vedlagt som resume (bilag 2) samt i sin fulde ordlyd (bilag 3). Alle høringsforslag og kommentarer besvares af administrationen med beslutninger og begrundelser. Samlet set er der udvist stor anerkendelse for indholdet i sundhedspolitikken, men der udtrykkes også en bekymring i forhold til den udfordring, det er at realisere intentionerne i praksis. Målgrupper og temaer i høringssvar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Generelt er høringssvarerne rettet mod målgrupper og temaer, som allerede er prioriteret i sundhedspolitikken. Der er hos borgerne en særlig opmærksomhed omkring sundheden hos fx børn og unge samt ældre. En række høringssvar beskriver konkrete initiativer, der kan indgå som inspiration ved udarbejdelse af handlingsplaner fx cykelløb, uddannelse af personale i sundhed, kampagner om sund mad, sundhedstjek. Høringssvarene fordeler sig således: Børn og unge (indgår i 17 høringssvar) Styrke sport og idræt Forhindre alkohol og stofmisbrug Fremme cykling Børns trivsel Gode vaner kompetenceudvikling hos børn Sikre skoleveje Kampagner og temadage om sundhed Kompetenceudvikling i sund kost og motion hos medarbejdere,der arbejder med børn og unge Ældre (indgår i 10 høringssvar) Sammenhængende patientforløb Motionscenter for ældre Kost, fysisk aktivitet og livskvalitet Målrettede genoptræningstilbud og rehabilitering Fejlmedicinering (er videresendt som forslag til Ældre Sundhed) Socialt netværk og meningsfulde aktiviteter Omsorg ved stort plejebehov Generelle sunde initiativer (indgår i 7 høringssvar) Fremme cykling Sunde familier Årligt sundhedstjek hos lægen for børn og voksne Kompetenceudvikling af medarbejdere/læring om sundhed i kommunens institutioner Sundhedscenter for børn og voksne Opsporing af forhøjet blodtryk Opdatering af idrætsarealer Videre proces Det videre arbejde med realisering af sundhedspolitikken foregår med FSU som koordinerende udvalg. Sagens tidligere behandling Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte, at sundhedspolitikken sendes i høring, som afsluttes med en sundhedsdag i Trommen den 6. september Beslutning Forebyggelse og Sundhedsudvalget den Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 FSU drøftede de fremsendte høringssvar. Hygiejne tilføjes som indsatsområde relevante steder i politikken. Bilag - Udkast til sundhedspolitik nov.08 - Bilag 2 Resume høringssvar - Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/1031 Journalnr.: A14 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne Resume Fastlæggelse af serviceniveau for sundhedsplejens indsats på skolerne. Sagen har tidligere været forelagt til politisk behandling den 26. august Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender serviceniveauet. Sagsfremstilling Sagen har tidligere været fremsat, da der var behov for justeringer i sundhedsplejen på baggrund af de opgaver, som kommunalreformen har medført på sundhedsområdet. Serviceniveauet på skoleområdet gældende fra skoleåret 08/09: Skolebørn: Sundhedsplejen betjener de 4 kommunale skoler, Hørsholm Lilleskole, Rungsted private Realskole, Kokkedal Behandlingshjem hvor der er børn med særligt behov. Indskoling I børnehaveklassen/ O. klasse og 1. klasse undersøges syn, hørelse, højde og vægt samt der laves en farveprøve. En sundhedssamtale indgår i indskolingen. Forældrene deltager efter behov. 5. klasserne tilbydes undersøgelse af syn, højde og vægt. 6. klasserne tilbydes rygeforebyggelsesundervisning. 5. og 8./9. Klasse tilbydes undervisning i pubertets problematikker og oplysning om seksualoplysning. 9. klasse udskoling. Der afsættes en dag til et fælles sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Sundhedsplejerskerne vil herudover yde en særlig indsats til børn med behov herfor. Sundhedsplejerskerne vil indgå i kvartalsmøder på skolerne. Et forum som skal sikre en tidlig opsporing af børn med særlige behov. Børn- og ungelægen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Indskoling 1. klasses indskoling. Behovsrelateret indskoling på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske, lærer eller forældre. Udskoling 9. klasse udskoling via sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Undersøgelse af: Børn der undervises i specialklasserne Usserød skole Børn i modtageklasse Børn der er indskrevet i dagbehandlingen Slusen Børn med ophold på Københavns kommunens behandlingshjem i Kokkedal. Udarbejdelse af indskolings- og udskolingsprofiler i Hørsholm Kommune. Sundhedsundervisning på klasseniveau for 8 eller 9 klassetrin med baggrund i aktuelle sundhedsmæssige problemstillinger. Løbende hygiejneundervisning af institutionspersonale i samarbejde med sundhedsplejen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale godkendelse af det beskrevne serviceniveau. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 176 Acadre sagsnr.: 08/16751 Journalnr.: K09 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring Resume Efter vedtagelsen af Kvalitetsrapport , skal Kommunalbestyrelsen vedtage en handleplan på baggrund af Kvalitetsrapporten. Administrationen har udarbejdet et forslag, som Børne- og Skoleudvalget har sendt i høring. Høringssvarene foreligger nu og handlingsplanen kan nu endeligt vedtages. Forslag Administrationen foreslår, at forslaget til handleplan for Kvalitetsrapporten vedtages. Bilag - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm Skole - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole - Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen - Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted Skole Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale vedtagelse af forslag til handleplan for Kvalitetsrapporten Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Punkt: 177 Acadre sagsnr.: 08/22061 Journalnr.: P17 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO Resume Folkeskoleloven er ændret ved lov nr. 369 af med ikrafttræden 1. august Loven fastsætter 10 års obligatorisk skolegang, ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Desuden indføres en obligatorisk sprogvurdering ved starten af børnehaveklassen, der åbnes for at kommunerne selv kan indføre den såkaldte "rullende skolestart" samt en obligatorisk mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen om lovændringerne tages til efterretning. Administrationen foreslår, at beslutning om udsættelse af undervisningspligten delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, som beskrevet nedenfor og at Hørsholm kommunes styrelsesvedtægt rettes til som beskrevet. Administrationen foreslår, at forslagene om nedsættelse af arbejdsgrupper vedrørende sprogvurdering i børnehaveklasse og mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne vedtages. Sagsfremstilling I lov nr. 369 af om ændring af lov om folkeskolen, fastsættes undervisningspligten til 10 år ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Det er herefter obligatorisk at starte i børnehaveklasse i det kalenderår barnet fylder 6 år, hvor det tidligere var obligatorisk at starte i 1. klasse det kalenderår barnet fyldte 7 år ( 34, stk. 1). Denne ændring vil ikke have nogen praktisk betydning i Hørsholm, da praktisk taget alle børn i forvejen starter i børnehaveklassen. Jvf. 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Dette kan Kommunalbestyrelsen godkende og det foreslås, at denne godkendelse delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, der godkender udsættelsen efter udtalelse fra barnets institution og psykolog, distrikstpædagog eller andre efter behov. I 11, stk. 2 indføres en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Der findes p.t. ingen nærmere beskrivelse af vurderingen og om der indføres en centralt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 udformet vurdering eller om kommunerne selv skal fastsætte form og indhold på vurderingen. Det foreslås, at afvente ministeriets udmeldinger på dette område. Det foreslås endvidere, at Skole og Institution, når udmeldingerne foreligger, i samarbejde med tale-hørekonsulenten fra Børn og Unge, nedsætter en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner til implementering af sprogvurderingen i den givne form og at Børne- og Skoleudvalget godkender den endelige procedure og vurdering inden den tages i brug. I 40, stk 4 indføres en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Undervisningsministeren vil fastsætte regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af SFOlederne samt repræsentanter for Skole og Institution, der kan udarbejde forslag til disse beskrivelser på grundlag af de kommende regler. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne inden det sendes til beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen inden udgangen af skoleåret Hidtil har skoler efter at have fået dispensation fra ministeriet kunnet indføre "rullende skolestart", baseret på optag i børnehaveklassen efter barnets alder i aldersintegrerede klasser. Ifølge 34, stk. 3 skal man fremadrettet ikke søge ministeriet om dispensation til at indføre en sådan ordning. Kommunalbestyrelsen kan selv indføre den rullende skolestart, hvis man ønsker at indføre denne ordning. Kommunikation Hvis forslaget om at delegere beslutningen om skoleudsættelser til afdelingschefen for Skole og Institution vedtages, tilføjes bilagene til Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt pkt Klassetrin følgende: Jvf. folkeskolelovens 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Beslutning om at godkende et barns skoleudsættelse tages af afdelingschefen for Skole og Institution på baggrund af en udtalelse fra barnets institution. Udtalelser fra psykolog, distrikstpædagog eller andre kan indhentes efter behov. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Administrationens forslag godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 173 Åben Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding Åben Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding Åben Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Åben Udkast til sundhedspolitik nov Åben Bilag 2 Resume høringssvar Åben Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm 176 Åben Skole Åben Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole Åben Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen Åben Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted 176 Åben Skole Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsens møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Camilla Kann Fjeldsøe (C) Morten Slotved (C) Anders Borgen (C) Thorkild Gruelund (C) Jens Frederiksen (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Michael Medom Hansen (V) Jesper Sperling (V) Birger Bøgeblad (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Lars Høgh Hansen (T) Hanne Lommer (A) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Kommunalbestyrelsen Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 18. november 2008 Tirsdag 18.11.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Behov for ansættelse af rådgiver til Børn og Unges rådgivningsgruppe

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere