Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter 3 Godkendelse af sundhedspolitik 6 Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne 10 Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring 12 Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO 13 Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Der er ingen sager til behandling på lukket møde.

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 172 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser - åbent møde Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/18388 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter Resume Nordforbrænding ønsker at ændre deres vedtægter således at a) hele Rudersdal Kommune indtræder som fuldt medlem af interessentskabet, mod før hvor kun Søllerød Kommune var interessent i Nordforbrænding, og b) at Staten Danmark opnår særstatus i spørgsmålet om selvskyldnergarantier og staten derved kan rette krav direkte mod interessenter (kommuner), modsat andre kreditorer der skal starte med at rette krav mod selskabet. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at anbefale de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. Sagsfremstilling På ØU den behandlede man nedenstående dagsordenpunkt: Rudersdals medlemskab Rudersdal Kommune blev, ved kommunalreformen, dannet af Birkerød og Søllerød Kommuner, og den nye kommune blev i den forbindelse interessent i både Vestforbrænding og Nordforbrænding, da de to sammenlagte kommuner var interessent i hver sin forbrænding. Efterfølgende er der lavet aftaler mellem Rudersdal Kommune og Vestforbrænding om udtrædelse af interessentskabet og Nordforbrænding om fortsættelse og udbygning af interessentskabsdeltagelsen for hele den nye kommune. Vedtægtsændringerne, hvis de vedtages, går ud på at Rudersdal Kommune fra 1. januar 2008 bliver fuldt medlem af interessentskabet inkl. fuld ret og pligt til at levere fast affald fra hele kommunen. Der vil være en indfasningsperiode over 6 år med hensyn til ejerforhold og hæftelse. Ejerforhold i forhold til alle interessenter ændres fra 1. januar 2008 fra en fast procentdel til hæftelse efter folketal. Aftalen mellem Rudersdal Kommune og Nordforbrænding indbefatter desuden at Nordforbrænding, efter een samlet driftsaftale, varetager driften af genbrugsstationerne i Nærum (Containerhaven) og Birkerød (Blokken). Hæftelse for hele det nye Rudersdal Kommune i interessentselskabet, vil over en 6 årig periode overgå fra at være en fast procentdel til, fra 1. januar 2014, at være baseret på indbyggertal i kommunen pr. 1. januar i det pågældende år. Dette gælder alle fem Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 interessentkommuner. Indfasningen over 6 år sker med en justering på 1/6 hvert år, af forskellen mellem den faste sats (i 2008) og den procentvise andel efter folketal (2008 tal). Særstatus til den Danske Stat Der foreslås en vedtægtsændring der giver den Danske Stat særstatus i forhold til at rette krav direkte mod interessenterne således at der gives en undtagelse til den Danske Stat fra hovedreglen i Nordforbrændings vedtægter ( 5 stk. 2 og 3). Nordforbrænding skal i visse tilfælde stille garantier overfor den Danske Stat. Dette kan gøres i form af selvskyldnergarantier hvor interessenterne hæfter for selskabet. Iflg Nordforbrændings vedtægter, skal eventuelle kreditorer først gå til interessentskabet før de kan gå til interessenterne med et krav. Dette vil Staten imidlertid ikke længere acceptere i forbindelse med selvskyldnergarantier. Når alle interessentkommuner har godkendt vedtægtsændringerne skal det endeligt godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed efter 60 i Kommunestyrelsesloven. Beslutning Økonomiudvalget den : Borgmester Uffe Thorndahl deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet, idet han erklærede sig inhabil. Der var enighed om at godkende de foreslåede vedtægtsændringer jf. bilag under forudsætning af, at vedtægterne samtidig ændres, således at der i Nordforbrændings bestyrelse skal være yderligere et bestyrelsesmedlem pr. kommune. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen indarbejdes vedtægtsændringer i det samlede vedtægtsudkast, som fremsendes som bilag til KB s behandling af sagen. Økonomiudvalgets beslutning om at kæde spørgsmålet om ændring af vedtægterne sammen med en udvidelse af Nordforbrændings bestyrelse har en række konsekvenser, som ikke blev oplyst på mødet. Nordforbrændings administration har efterfølgende fremkommet med oplysninger om nogle af konsekvenserne. Brev og notat vedlægges som bilag. Sagen ønskes på denne baggrund genbehandlet i ØU, hvor Nordforbrændings direktør vil være til stede og kan supplere med yderligere oplysninger. På forrige ØU-møde viste det sig, at det udsendte bilag med forslag til de nye vedtægtsændringer ikke var det korrekte. Der vedlægges nu som bilag det korrekte papir, som sammenstiller den gamle vedtægt med forslaget til den nye vedtægt. Bilag - Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding - Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding - Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl (UP) deltog ikke i behandlingen af dette punkt, idet han erklærede sig inhabil. Følgende ændringsforslag blev fremsat af 1. viceborgmester Kjeld Holm (V): "Hørsholm kommune godkender det indstillede forslag om vedtægtsændringer. Derudover skriver Hørsholm Kommune til Nordforbrændingen samt de øvrige kommuner i Nordforbrændingens bestyrelse med anmodning om, at spørgsmålet om udvidelse af Nordforbrændingens bestyrelse fra 5 til 10 medlemmer sættes på dagsordenen på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Nordforbrændingens bestyrelsesmøde, idet Hørsholm Kommune anser dette af stor betydning". Forslaget blev vedtagelse med 6 stemmer; Kjeld Holm (V), Michael Medom Hansen (V), Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Jens Frederiksen (C) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A). Beslutning Kommunalbestyrelsen den På baggrund af en drøftelse besluttede en enig kommunalbestyrelse, at borgmester Uffe Thorndahl (up), som tillige er formand for 60 selskabet Nordforbrænding I/S, i den konkrete sag ikke er inhabil. Kommunalbestyrelsen baserede sig bl.a. på en afgørelse fra det daværende Indenrigsministerium fra 11. november Borgmesteren tog kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning. Der var herefter afstemning om indstillingen fra økonomiudvalget: For stemte 14 bestående af borgmesteren (up), C, V og B. Imod stemte 5 bestående af T og A. Forslaget var dermed godkendt. Liste T og A bad om at få følgende protokollat vedlagt beslutningsprotokollen: Der foreligger en politisk aftale om, at en ændring af vedtægterne i Nordforbrænding tillige skal omfatte en ændring af bestyrelsens sammensætning, så antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver 2 fra hver af de deltagende kommuner mod nu kun én, nemlig borgmestrene fra de 5 kommuner. Der vil være tale om en tilbagevenden til forholdene, som de har været fra Nordforbrændings etablering til for få år siden. Borgerlisten og Socialdemokraterne finder det vigtigt, at kommunalbestyrelsen har fuld indsigt i Nordforbrændings aktiviteter. Og dermed at det naturligvis skal være en bredere kreds end blot borgmestrene, der deltager i ledelsen. Det har der indtil i dag været enighed om blandt kommunalbestyrelsens partier. Vi må tage skarpt afstand fra, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen på denne måde løber fra en politisk aftale. Og vi finder det betænkeligt, at disse partier ved deres beslutning sanktionerer denne snævert sammensatte bestyrelse og således åbenlyst går ind for en udemokratisk styreform i et kommunalt forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/1484 Journalnr.: A15 Sagsforløb: FSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Falk Godkendelse af sundhedspolitik Resume 2008 er det år, hvor Hørsholm Kommune får en sundhedspolitik. Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) har gennem det sidste 1½ år arbejdet på et udkast til en samlet sundhedspolitik i samarbejde med interessenter, fagudvalg og fagområder. Politikken (bilag 1) afspejler resultaterne fra borgernes sundhedsprofil og definerer det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og den vision, som kommunen arbejder hen imod. Der er gennemført en høringsperiode fra 19. maj til 15. september, hvor der er indkommet 27 høringssvar fra borgerne og andre interessenter. Høringssvarene er behandlet i FSU og der er på den baggrund forekommet enkelte ændringer i politikken. Det er udvalgets opfattelse, at sundhedspolitikken i sin nuværende udformning indfrier forventninger til en sundhedspolitik og i høj grad rummer borgernes interesseområder og tilkendegivelser. Når politikken er godkendt foldes de konkrete initiativer ud i FSU regi og realiseres i takt med de beskrevne mål og tidsplaner. Der er afsat 2 mio. kr. til forebyggelse i 2009, hvorefter der er afsat 1 mio. kr. i Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Godkender sundhedspolitikken Godkender at realisering af politikken foregår med Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget som koordinerende udvalg Sagsfremstilling Baggrund Kommunerne overtog forebyggelsesopgaverne i januar Kommunerne har nu ansvaret for at leve op til Sundhedslov og sundhedsaftale med udgangspunkt i lokale sundhedsforhold. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 For at skabe et godt afsæt, har Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget udarbejdet en sundhedspolitik (bilag1), som angiver retning og ambitionsniveau for forebyggelse og sundhed i de kommende år. Politikken skal være levende ikke bare af ord, men også af gavn. En politik, som i hverdagen giver mening for borgerne. Derfor har FSU involveret en række interessenter i arbejdet med at beskrive en sundhedspolitik. Politikken er bla blevet til på baggrund af: Vilkår i sundhedslov og sundhedsaftale Resultater af borgernes sundhedsprofil 2006 Forslag fra bla lokale foreninger og råd, praktiserende læger, bestyrelser i skoler og institutioner Sygdomsbekæmpende organisationer Kommunens Sundhedsforum Kvalificering fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Høring i fagudvalg og prioritering i FSU. Borgerhøring. Hørsholm Kommunes sundhedspolitik Sundhedspolitikken skal definere det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og skal synliggøre den vision, som alle aktører skal arbejde hen imod. Sundhedspolitikken skal også: Sikre synlighed om mål og indsats Skabe sammenhæng i indsatsen Udgøre grundlag for samarbejde med andre parter Bidrage til at sikre en økonomisk styring. Principielt dækker visioner og overordnede mål både borgere og medarbejdere i kommunen. Sundhedspolitikken skal koordineres og tænkes ind i andre politikker, planer og i den konkrete beslutningstagen i forhold til den enkelte borger. Høringen I høringsperioden d.19. maj sept. har borgere, medarbejdere og andre interessenter haft mulighed for at give deres mening til kende. Høringen kulminerede i en sundhedsdag, Sundhed med Glæde d. 6. sept. i Trommen. Arrangementet skabte stor opmærksomhed, satte fokus på sundhed og trivsel og involverede ca. 800 deltagere og aktører i form af fx foreningsliv, erhvervsliv, kommunens medarbejdere og borgere generelt. Der er i alt indkommet 27 høringssvar med en række forslag til sunde initiativer for børn og voksne. 25 svar er indkommet pr mail, 1 pr. brev og dialogen på sundhedsdagen behandles som et svar. Høringssvar er vedlagt som resume (bilag 2) samt i sin fulde ordlyd (bilag 3). Alle høringsforslag og kommentarer besvares af administrationen med beslutninger og begrundelser. Samlet set er der udvist stor anerkendelse for indholdet i sundhedspolitikken, men der udtrykkes også en bekymring i forhold til den udfordring, det er at realisere intentionerne i praksis. Målgrupper og temaer i høringssvar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Generelt er høringssvarerne rettet mod målgrupper og temaer, som allerede er prioriteret i sundhedspolitikken. Der er hos borgerne en særlig opmærksomhed omkring sundheden hos fx børn og unge samt ældre. En række høringssvar beskriver konkrete initiativer, der kan indgå som inspiration ved udarbejdelse af handlingsplaner fx cykelløb, uddannelse af personale i sundhed, kampagner om sund mad, sundhedstjek. Høringssvarene fordeler sig således: Børn og unge (indgår i 17 høringssvar) Styrke sport og idræt Forhindre alkohol og stofmisbrug Fremme cykling Børns trivsel Gode vaner kompetenceudvikling hos børn Sikre skoleveje Kampagner og temadage om sundhed Kompetenceudvikling i sund kost og motion hos medarbejdere,der arbejder med børn og unge Ældre (indgår i 10 høringssvar) Sammenhængende patientforløb Motionscenter for ældre Kost, fysisk aktivitet og livskvalitet Målrettede genoptræningstilbud og rehabilitering Fejlmedicinering (er videresendt som forslag til Ældre Sundhed) Socialt netværk og meningsfulde aktiviteter Omsorg ved stort plejebehov Generelle sunde initiativer (indgår i 7 høringssvar) Fremme cykling Sunde familier Årligt sundhedstjek hos lægen for børn og voksne Kompetenceudvikling af medarbejdere/læring om sundhed i kommunens institutioner Sundhedscenter for børn og voksne Opsporing af forhøjet blodtryk Opdatering af idrætsarealer Videre proces Det videre arbejde med realisering af sundhedspolitikken foregår med FSU som koordinerende udvalg. Sagens tidligere behandling Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte, at sundhedspolitikken sendes i høring, som afsluttes med en sundhedsdag i Trommen den 6. september Beslutning Forebyggelse og Sundhedsudvalget den Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 FSU drøftede de fremsendte høringssvar. Hygiejne tilføjes som indsatsområde relevante steder i politikken. Bilag - Udkast til sundhedspolitik nov.08 - Bilag 2 Resume høringssvar - Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/1031 Journalnr.: A14 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne Resume Fastlæggelse af serviceniveau for sundhedsplejens indsats på skolerne. Sagen har tidligere været forelagt til politisk behandling den 26. august Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender serviceniveauet. Sagsfremstilling Sagen har tidligere været fremsat, da der var behov for justeringer i sundhedsplejen på baggrund af de opgaver, som kommunalreformen har medført på sundhedsområdet. Serviceniveauet på skoleområdet gældende fra skoleåret 08/09: Skolebørn: Sundhedsplejen betjener de 4 kommunale skoler, Hørsholm Lilleskole, Rungsted private Realskole, Kokkedal Behandlingshjem hvor der er børn med særligt behov. Indskoling I børnehaveklassen/ O. klasse og 1. klasse undersøges syn, hørelse, højde og vægt samt der laves en farveprøve. En sundhedssamtale indgår i indskolingen. Forældrene deltager efter behov. 5. klasserne tilbydes undersøgelse af syn, højde og vægt. 6. klasserne tilbydes rygeforebyggelsesundervisning. 5. og 8./9. Klasse tilbydes undervisning i pubertets problematikker og oplysning om seksualoplysning. 9. klasse udskoling. Der afsættes en dag til et fælles sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Sundhedsplejerskerne vil herudover yde en særlig indsats til børn med behov herfor. Sundhedsplejerskerne vil indgå i kvartalsmøder på skolerne. Et forum som skal sikre en tidlig opsporing af børn med særlige behov. Børn- og ungelægen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Indskoling 1. klasses indskoling. Behovsrelateret indskoling på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske, lærer eller forældre. Udskoling 9. klasse udskoling via sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Undersøgelse af: Børn der undervises i specialklasserne Usserød skole Børn i modtageklasse Børn der er indskrevet i dagbehandlingen Slusen Børn med ophold på Københavns kommunens behandlingshjem i Kokkedal. Udarbejdelse af indskolings- og udskolingsprofiler i Hørsholm Kommune. Sundhedsundervisning på klasseniveau for 8 eller 9 klassetrin med baggrund i aktuelle sundhedsmæssige problemstillinger. Løbende hygiejneundervisning af institutionspersonale i samarbejde med sundhedsplejen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale godkendelse af det beskrevne serviceniveau. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 176 Acadre sagsnr.: 08/16751 Journalnr.: K09 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring Resume Efter vedtagelsen af Kvalitetsrapport , skal Kommunalbestyrelsen vedtage en handleplan på baggrund af Kvalitetsrapporten. Administrationen har udarbejdet et forslag, som Børne- og Skoleudvalget har sendt i høring. Høringssvarene foreligger nu og handlingsplanen kan nu endeligt vedtages. Forslag Administrationen foreslår, at forslaget til handleplan for Kvalitetsrapporten vedtages. Bilag - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm Skole - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole - Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen - Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted Skole Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale vedtagelse af forslag til handleplan for Kvalitetsrapporten Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Punkt: 177 Acadre sagsnr.: 08/22061 Journalnr.: P17 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO Resume Folkeskoleloven er ændret ved lov nr. 369 af med ikrafttræden 1. august Loven fastsætter 10 års obligatorisk skolegang, ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Desuden indføres en obligatorisk sprogvurdering ved starten af børnehaveklassen, der åbnes for at kommunerne selv kan indføre den såkaldte "rullende skolestart" samt en obligatorisk mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen om lovændringerne tages til efterretning. Administrationen foreslår, at beslutning om udsættelse af undervisningspligten delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, som beskrevet nedenfor og at Hørsholm kommunes styrelsesvedtægt rettes til som beskrevet. Administrationen foreslår, at forslagene om nedsættelse af arbejdsgrupper vedrørende sprogvurdering i børnehaveklasse og mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne vedtages. Sagsfremstilling I lov nr. 369 af om ændring af lov om folkeskolen, fastsættes undervisningspligten til 10 år ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Det er herefter obligatorisk at starte i børnehaveklasse i det kalenderår barnet fylder 6 år, hvor det tidligere var obligatorisk at starte i 1. klasse det kalenderår barnet fyldte 7 år ( 34, stk. 1). Denne ændring vil ikke have nogen praktisk betydning i Hørsholm, da praktisk taget alle børn i forvejen starter i børnehaveklassen. Jvf. 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Dette kan Kommunalbestyrelsen godkende og det foreslås, at denne godkendelse delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, der godkender udsættelsen efter udtalelse fra barnets institution og psykolog, distrikstpædagog eller andre efter behov. I 11, stk. 2 indføres en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Der findes p.t. ingen nærmere beskrivelse af vurderingen og om der indføres en centralt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 udformet vurdering eller om kommunerne selv skal fastsætte form og indhold på vurderingen. Det foreslås, at afvente ministeriets udmeldinger på dette område. Det foreslås endvidere, at Skole og Institution, når udmeldingerne foreligger, i samarbejde med tale-hørekonsulenten fra Børn og Unge, nedsætter en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner til implementering af sprogvurderingen i den givne form og at Børne- og Skoleudvalget godkender den endelige procedure og vurdering inden den tages i brug. I 40, stk 4 indføres en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Undervisningsministeren vil fastsætte regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af SFOlederne samt repræsentanter for Skole og Institution, der kan udarbejde forslag til disse beskrivelser på grundlag af de kommende regler. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne inden det sendes til beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen inden udgangen af skoleåret Hidtil har skoler efter at have fået dispensation fra ministeriet kunnet indføre "rullende skolestart", baseret på optag i børnehaveklassen efter barnets alder i aldersintegrerede klasser. Ifølge 34, stk. 3 skal man fremadrettet ikke søge ministeriet om dispensation til at indføre en sådan ordning. Kommunalbestyrelsen kan selv indføre den rullende skolestart, hvis man ønsker at indføre denne ordning. Kommunikation Hvis forslaget om at delegere beslutningen om skoleudsættelser til afdelingschefen for Skole og Institution vedtages, tilføjes bilagene til Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt pkt Klassetrin følgende: Jvf. folkeskolelovens 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Beslutning om at godkende et barns skoleudsættelse tages af afdelingschefen for Skole og Institution på baggrund af en udtalelse fra barnets institution. Udtalelser fra psykolog, distrikstpædagog eller andre kan indhentes efter behov. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Administrationens forslag godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 173 Åben Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding Åben Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding Åben Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Åben Udkast til sundhedspolitik nov Åben Bilag 2 Resume høringssvar Åben Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm 176 Åben Skole Åben Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole Åben Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen Åben Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted 176 Åben Skole Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsens møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Camilla Kann Fjeldsøe (C) Morten Slotved (C) Anders Borgen (C) Thorkild Gruelund (C) Jens Frederiksen (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Michael Medom Hansen (V) Jesper Sperling (V) Birger Bøgeblad (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Lars Høgh Hansen (T) Hanne Lommer (A) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Kommunalbestyrelsen Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 22.01.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Den sammenhængende børnepolitik status efter 1. år 2 Orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sygefraværsstatistik 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere