Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter 3 Godkendelse af sundhedspolitik 6 Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne 10 Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring 12 Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO 13 Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Der er ingen sager til behandling på lukket møde.

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 172 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser - åbent møde Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/18388 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannik Lund Olsen Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings vedtægter Resume Nordforbrænding ønsker at ændre deres vedtægter således at a) hele Rudersdal Kommune indtræder som fuldt medlem af interessentskabet, mod før hvor kun Søllerød Kommune var interessent i Nordforbrænding, og b) at Staten Danmark opnår særstatus i spørgsmålet om selvskyldnergarantier og staten derved kan rette krav direkte mod interessenter (kommuner), modsat andre kreditorer der skal starte med at rette krav mod selskabet. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen at anbefale de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. Sagsfremstilling På ØU den behandlede man nedenstående dagsordenpunkt: Rudersdals medlemskab Rudersdal Kommune blev, ved kommunalreformen, dannet af Birkerød og Søllerød Kommuner, og den nye kommune blev i den forbindelse interessent i både Vestforbrænding og Nordforbrænding, da de to sammenlagte kommuner var interessent i hver sin forbrænding. Efterfølgende er der lavet aftaler mellem Rudersdal Kommune og Vestforbrænding om udtrædelse af interessentskabet og Nordforbrænding om fortsættelse og udbygning af interessentskabsdeltagelsen for hele den nye kommune. Vedtægtsændringerne, hvis de vedtages, går ud på at Rudersdal Kommune fra 1. januar 2008 bliver fuldt medlem af interessentskabet inkl. fuld ret og pligt til at levere fast affald fra hele kommunen. Der vil være en indfasningsperiode over 6 år med hensyn til ejerforhold og hæftelse. Ejerforhold i forhold til alle interessenter ændres fra 1. januar 2008 fra en fast procentdel til hæftelse efter folketal. Aftalen mellem Rudersdal Kommune og Nordforbrænding indbefatter desuden at Nordforbrænding, efter een samlet driftsaftale, varetager driften af genbrugsstationerne i Nærum (Containerhaven) og Birkerød (Blokken). Hæftelse for hele det nye Rudersdal Kommune i interessentselskabet, vil over en 6 årig periode overgå fra at være en fast procentdel til, fra 1. januar 2014, at være baseret på indbyggertal i kommunen pr. 1. januar i det pågældende år. Dette gælder alle fem Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 interessentkommuner. Indfasningen over 6 år sker med en justering på 1/6 hvert år, af forskellen mellem den faste sats (i 2008) og den procentvise andel efter folketal (2008 tal). Særstatus til den Danske Stat Der foreslås en vedtægtsændring der giver den Danske Stat særstatus i forhold til at rette krav direkte mod interessenterne således at der gives en undtagelse til den Danske Stat fra hovedreglen i Nordforbrændings vedtægter ( 5 stk. 2 og 3). Nordforbrænding skal i visse tilfælde stille garantier overfor den Danske Stat. Dette kan gøres i form af selvskyldnergarantier hvor interessenterne hæfter for selskabet. Iflg Nordforbrændings vedtægter, skal eventuelle kreditorer først gå til interessentskabet før de kan gå til interessenterne med et krav. Dette vil Staten imidlertid ikke længere acceptere i forbindelse med selvskyldnergarantier. Når alle interessentkommuner har godkendt vedtægtsændringerne skal det endeligt godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden, som er tilsynsmyndighed efter 60 i Kommunestyrelsesloven. Beslutning Økonomiudvalget den : Borgmester Uffe Thorndahl deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet, idet han erklærede sig inhabil. Der var enighed om at godkende de foreslåede vedtægtsændringer jf. bilag under forudsætning af, at vedtægterne samtidig ændres, således at der i Nordforbrændings bestyrelse skal være yderligere et bestyrelsesmedlem pr. kommune. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling af sagen indarbejdes vedtægtsændringer i det samlede vedtægtsudkast, som fremsendes som bilag til KB s behandling af sagen. Økonomiudvalgets beslutning om at kæde spørgsmålet om ændring af vedtægterne sammen med en udvidelse af Nordforbrændings bestyrelse har en række konsekvenser, som ikke blev oplyst på mødet. Nordforbrændings administration har efterfølgende fremkommet med oplysninger om nogle af konsekvenserne. Brev og notat vedlægges som bilag. Sagen ønskes på denne baggrund genbehandlet i ØU, hvor Nordforbrændings direktør vil være til stede og kan supplere med yderligere oplysninger. På forrige ØU-møde viste det sig, at det udsendte bilag med forslag til de nye vedtægtsændringer ikke var det korrekte. Der vedlægges nu som bilag det korrekte papir, som sammenstiller den gamle vedtægt med forslaget til den nye vedtægt. Bilag - Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding - Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding - Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl (UP) deltog ikke i behandlingen af dette punkt, idet han erklærede sig inhabil. Følgende ændringsforslag blev fremsat af 1. viceborgmester Kjeld Holm (V): "Hørsholm kommune godkender det indstillede forslag om vedtægtsændringer. Derudover skriver Hørsholm Kommune til Nordforbrændingen samt de øvrige kommuner i Nordforbrændingens bestyrelse med anmodning om, at spørgsmålet om udvidelse af Nordforbrændingens bestyrelse fra 5 til 10 medlemmer sættes på dagsordenen på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Nordforbrændingens bestyrelsesmøde, idet Hørsholm Kommune anser dette af stor betydning". Forslaget blev vedtagelse med 6 stemmer; Kjeld Holm (V), Michael Medom Hansen (V), Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Jens Frederiksen (C) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A). Beslutning Kommunalbestyrelsen den På baggrund af en drøftelse besluttede en enig kommunalbestyrelse, at borgmester Uffe Thorndahl (up), som tillige er formand for 60 selskabet Nordforbrænding I/S, i den konkrete sag ikke er inhabil. Kommunalbestyrelsen baserede sig bl.a. på en afgørelse fra det daværende Indenrigsministerium fra 11. november Borgmesteren tog kommunalbestyrelsens beslutning til efterretning. Der var herefter afstemning om indstillingen fra økonomiudvalget: For stemte 14 bestående af borgmesteren (up), C, V og B. Imod stemte 5 bestående af T og A. Forslaget var dermed godkendt. Liste T og A bad om at få følgende protokollat vedlagt beslutningsprotokollen: Der foreligger en politisk aftale om, at en ændring af vedtægterne i Nordforbrænding tillige skal omfatte en ændring af bestyrelsens sammensætning, så antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver 2 fra hver af de deltagende kommuner mod nu kun én, nemlig borgmestrene fra de 5 kommuner. Der vil være tale om en tilbagevenden til forholdene, som de har været fra Nordforbrændings etablering til for få år siden. Borgerlisten og Socialdemokraterne finder det vigtigt, at kommunalbestyrelsen har fuld indsigt i Nordforbrændings aktiviteter. Og dermed at det naturligvis skal være en bredere kreds end blot borgmestrene, der deltager i ledelsen. Det har der indtil i dag været enighed om blandt kommunalbestyrelsens partier. Vi må tage skarpt afstand fra, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen på denne måde løber fra en politisk aftale. Og vi finder det betænkeligt, at disse partier ved deres beslutning sanktionerer denne snævert sammensatte bestyrelse og således åbenlyst går ind for en udemokratisk styreform i et kommunalt forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/1484 Journalnr.: A15 Sagsforløb: FSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Falk Godkendelse af sundhedspolitik Resume 2008 er det år, hvor Hørsholm Kommune får en sundhedspolitik. Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) har gennem det sidste 1½ år arbejdet på et udkast til en samlet sundhedspolitik i samarbejde med interessenter, fagudvalg og fagområder. Politikken (bilag 1) afspejler resultaterne fra borgernes sundhedsprofil og definerer det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og den vision, som kommunen arbejder hen imod. Der er gennemført en høringsperiode fra 19. maj til 15. september, hvor der er indkommet 27 høringssvar fra borgerne og andre interessenter. Høringssvarene er behandlet i FSU og der er på den baggrund forekommet enkelte ændringer i politikken. Det er udvalgets opfattelse, at sundhedspolitikken i sin nuværende udformning indfrier forventninger til en sundhedspolitik og i høj grad rummer borgernes interesseområder og tilkendegivelser. Når politikken er godkendt foldes de konkrete initiativer ud i FSU regi og realiseres i takt med de beskrevne mål og tidsplaner. Der er afsat 2 mio. kr. til forebyggelse i 2009, hvorefter der er afsat 1 mio. kr. i Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Godkender sundhedspolitikken Godkender at realisering af politikken foregår med Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget som koordinerende udvalg Sagsfremstilling Baggrund Kommunerne overtog forebyggelsesopgaverne i januar Kommunerne har nu ansvaret for at leve op til Sundhedslov og sundhedsaftale med udgangspunkt i lokale sundhedsforhold. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 For at skabe et godt afsæt, har Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget udarbejdet en sundhedspolitik (bilag1), som angiver retning og ambitionsniveau for forebyggelse og sundhed i de kommende år. Politikken skal være levende ikke bare af ord, men også af gavn. En politik, som i hverdagen giver mening for borgerne. Derfor har FSU involveret en række interessenter i arbejdet med at beskrive en sundhedspolitik. Politikken er bla blevet til på baggrund af: Vilkår i sundhedslov og sundhedsaftale Resultater af borgernes sundhedsprofil 2006 Forslag fra bla lokale foreninger og råd, praktiserende læger, bestyrelser i skoler og institutioner Sygdomsbekæmpende organisationer Kommunens Sundhedsforum Kvalificering fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Høring i fagudvalg og prioritering i FSU. Borgerhøring. Hørsholm Kommunes sundhedspolitik Sundhedspolitikken skal definere det, som Hørsholm Kommune forstår ved gode rammer for sund levevis og skal synliggøre den vision, som alle aktører skal arbejde hen imod. Sundhedspolitikken skal også: Sikre synlighed om mål og indsats Skabe sammenhæng i indsatsen Udgøre grundlag for samarbejde med andre parter Bidrage til at sikre en økonomisk styring. Principielt dækker visioner og overordnede mål både borgere og medarbejdere i kommunen. Sundhedspolitikken skal koordineres og tænkes ind i andre politikker, planer og i den konkrete beslutningstagen i forhold til den enkelte borger. Høringen I høringsperioden d.19. maj sept. har borgere, medarbejdere og andre interessenter haft mulighed for at give deres mening til kende. Høringen kulminerede i en sundhedsdag, Sundhed med Glæde d. 6. sept. i Trommen. Arrangementet skabte stor opmærksomhed, satte fokus på sundhed og trivsel og involverede ca. 800 deltagere og aktører i form af fx foreningsliv, erhvervsliv, kommunens medarbejdere og borgere generelt. Der er i alt indkommet 27 høringssvar med en række forslag til sunde initiativer for børn og voksne. 25 svar er indkommet pr mail, 1 pr. brev og dialogen på sundhedsdagen behandles som et svar. Høringssvar er vedlagt som resume (bilag 2) samt i sin fulde ordlyd (bilag 3). Alle høringsforslag og kommentarer besvares af administrationen med beslutninger og begrundelser. Samlet set er der udvist stor anerkendelse for indholdet i sundhedspolitikken, men der udtrykkes også en bekymring i forhold til den udfordring, det er at realisere intentionerne i praksis. Målgrupper og temaer i høringssvar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Generelt er høringssvarerne rettet mod målgrupper og temaer, som allerede er prioriteret i sundhedspolitikken. Der er hos borgerne en særlig opmærksomhed omkring sundheden hos fx børn og unge samt ældre. En række høringssvar beskriver konkrete initiativer, der kan indgå som inspiration ved udarbejdelse af handlingsplaner fx cykelløb, uddannelse af personale i sundhed, kampagner om sund mad, sundhedstjek. Høringssvarene fordeler sig således: Børn og unge (indgår i 17 høringssvar) Styrke sport og idræt Forhindre alkohol og stofmisbrug Fremme cykling Børns trivsel Gode vaner kompetenceudvikling hos børn Sikre skoleveje Kampagner og temadage om sundhed Kompetenceudvikling i sund kost og motion hos medarbejdere,der arbejder med børn og unge Ældre (indgår i 10 høringssvar) Sammenhængende patientforløb Motionscenter for ældre Kost, fysisk aktivitet og livskvalitet Målrettede genoptræningstilbud og rehabilitering Fejlmedicinering (er videresendt som forslag til Ældre Sundhed) Socialt netværk og meningsfulde aktiviteter Omsorg ved stort plejebehov Generelle sunde initiativer (indgår i 7 høringssvar) Fremme cykling Sunde familier Årligt sundhedstjek hos lægen for børn og voksne Kompetenceudvikling af medarbejdere/læring om sundhed i kommunens institutioner Sundhedscenter for børn og voksne Opsporing af forhøjet blodtryk Opdatering af idrætsarealer Videre proces Det videre arbejde med realisering af sundhedspolitikken foregår med FSU som koordinerende udvalg. Sagens tidligere behandling Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte, at sundhedspolitikken sendes i høring, som afsluttes med en sundhedsdag i Trommen den 6. september Beslutning Forebyggelse og Sundhedsudvalget den Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 FSU drøftede de fremsendte høringssvar. Hygiejne tilføjes som indsatsområde relevante steder i politikken. Bilag - Udkast til sundhedspolitik nov.08 - Bilag 2 Resume høringssvar - Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/1031 Journalnr.: A14 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Serviceniveau i sundhedstjenesten på skolerne Resume Fastlæggelse af serviceniveau for sundhedsplejens indsats på skolerne. Sagen har tidligere været forelagt til politisk behandling den 26. august Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender serviceniveauet. Sagsfremstilling Sagen har tidligere været fremsat, da der var behov for justeringer i sundhedsplejen på baggrund af de opgaver, som kommunalreformen har medført på sundhedsområdet. Serviceniveauet på skoleområdet gældende fra skoleåret 08/09: Skolebørn: Sundhedsplejen betjener de 4 kommunale skoler, Hørsholm Lilleskole, Rungsted private Realskole, Kokkedal Behandlingshjem hvor der er børn med særligt behov. Indskoling I børnehaveklassen/ O. klasse og 1. klasse undersøges syn, hørelse, højde og vægt samt der laves en farveprøve. En sundhedssamtale indgår i indskolingen. Forældrene deltager efter behov. 5. klasserne tilbydes undersøgelse af syn, højde og vægt. 6. klasserne tilbydes rygeforebyggelsesundervisning. 5. og 8./9. Klasse tilbydes undervisning i pubertets problematikker og oplysning om seksualoplysning. 9. klasse udskoling. Der afsættes en dag til et fælles sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Sundhedsplejerskerne vil herudover yde en særlig indsats til børn med behov herfor. Sundhedsplejerskerne vil indgå i kvartalsmøder på skolerne. Et forum som skal sikre en tidlig opsporing af børn med særlige behov. Børn- og ungelægen Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Indskoling 1. klasses indskoling. Behovsrelateret indskoling på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske, lærer eller forældre. Udskoling 9. klasse udskoling via sundhedseksperimentarium. Eleverne kan ønske en individuel samtale. Undersøgelse af: Børn der undervises i specialklasserne Usserød skole Børn i modtageklasse Børn der er indskrevet i dagbehandlingen Slusen Børn med ophold på Københavns kommunens behandlingshjem i Kokkedal. Udarbejdelse af indskolings- og udskolingsprofiler i Hørsholm Kommune. Sundhedsundervisning på klasseniveau for 8 eller 9 klassetrin med baggrund i aktuelle sundhedsmæssige problemstillinger. Løbende hygiejneundervisning af institutionspersonale i samarbejde med sundhedsplejen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale godkendelse af det beskrevne serviceniveau. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 176 Acadre sagsnr.: 08/16751 Journalnr.: K09 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Handleplan til Kvalitetsrapport efter høring Resume Efter vedtagelsen af Kvalitetsrapport , skal Kommunalbestyrelsen vedtage en handleplan på baggrund af Kvalitetsrapporten. Administrationen har udarbejdet et forslag, som Børne- og Skoleudvalget har sendt i høring. Høringssvarene foreligger nu og handlingsplanen kan nu endeligt vedtages. Forslag Administrationen foreslår, at forslaget til handleplan for Kvalitetsrapporten vedtages. Bilag - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm Skole - Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole - Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen - Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted Skole Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale vedtagelse af forslag til handleplan for Kvalitetsrapporten Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Punkt: 177 Acadre sagsnr.: 08/22061 Journalnr.: P17 Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Michael Geilager Ændring af Folkeskoleloven obligatorisk børnehaveklasse og SFO Resume Folkeskoleloven er ændret ved lov nr. 369 af med ikrafttræden 1. august Loven fastsætter 10 års obligatorisk skolegang, ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Desuden indføres en obligatorisk sprogvurdering ved starten af børnehaveklassen, der åbnes for at kommunerne selv kan indføre den såkaldte "rullende skolestart" samt en obligatorisk mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen om lovændringerne tages til efterretning. Administrationen foreslår, at beslutning om udsættelse af undervisningspligten delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, som beskrevet nedenfor og at Hørsholm kommunes styrelsesvedtægt rettes til som beskrevet. Administrationen foreslår, at forslagene om nedsættelse af arbejdsgrupper vedrørende sprogvurdering i børnehaveklasse og mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne vedtages. Sagsfremstilling I lov nr. 369 af om ændring af lov om folkeskolen, fastsættes undervisningspligten til 10 år ved at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Det er herefter obligatorisk at starte i børnehaveklasse i det kalenderår barnet fylder 6 år, hvor det tidligere var obligatorisk at starte i 1. klasse det kalenderår barnet fyldte 7 år ( 34, stk. 1). Denne ændring vil ikke have nogen praktisk betydning i Hørsholm, da praktisk taget alle børn i forvejen starter i børnehaveklassen. Jvf. 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Dette kan Kommunalbestyrelsen godkende og det foreslås, at denne godkendelse delegeres til afdelingschefen for Skole og Institution, der godkender udsættelsen efter udtalelse fra barnets institution og psykolog, distrikstpædagog eller andre efter behov. I 11, stk. 2 indføres en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Der findes p.t. ingen nærmere beskrivelse af vurderingen og om der indføres en centralt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 udformet vurdering eller om kommunerne selv skal fastsætte form og indhold på vurderingen. Det foreslås, at afvente ministeriets udmeldinger på dette område. Det foreslås endvidere, at Skole og Institution, når udmeldingerne foreligger, i samarbejde med tale-hørekonsulenten fra Børn og Unge, nedsætter en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner til implementering af sprogvurderingen i den givne form og at Børne- og Skoleudvalget godkender den endelige procedure og vurdering inden den tages i brug. I 40, stk 4 indføres en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Undervisningsministeren vil fastsætte regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af SFOlederne samt repræsentanter for Skole og Institution, der kan udarbejde forslag til disse beskrivelser på grundlag af de kommende regler. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne inden det sendes til beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen inden udgangen af skoleåret Hidtil har skoler efter at have fået dispensation fra ministeriet kunnet indføre "rullende skolestart", baseret på optag i børnehaveklassen efter barnets alder i aldersintegrerede klasser. Ifølge 34, stk. 3 skal man fremadrettet ikke søge ministeriet om dispensation til at indføre en sådan ordning. Kommunalbestyrelsen kan selv indføre den rullende skolestart, hvis man ønsker at indføre denne ordning. Kommunikation Hvis forslaget om at delegere beslutningen om skoleudsættelser til afdelingschefen for Skole og Institution vedtages, tilføjes bilagene til Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt pkt Klassetrin følgende: Jvf. folkeskolelovens 34, stk 2 kan et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Beslutning om at godkende et barns skoleudsættelse tages af afdelingschefen for Skole og Institution på baggrund af en udtalelse fra barnets institution. Udtalelser fra psykolog, distrikstpædagog eller andre kan indhentes efter behov. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Administrationens forslag godkendt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 173 Åben Bilag 1 - Brev fra Nordforbrænding Åben Bilag 2 - Notat af fra Nordforbrænding Åben Bilag 3 - Forslag til vedtægtsændringer Åben Udkast til sundhedspolitik nov Åben Bilag 2 Resume høringssvar Åben Bilag 3 Høringssvar sundhedspolitik Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Hørsholm 176 Åben Skole Åben Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Usserød Skole Åben Høringsvar handleplan kvalitetsrapport Vallerødskolen Åben Forslag til handleplan Kvalitetsrapport Høringssvar handleplan kvalitetsrapport Rungsted 176 Åben Skole Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Kommunalbestyrelsens møde Uffe Thorndahl (up) Borgmester Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Isabella Meyer (C) 2. viceborgmester Camilla Kann Fjeldsøe (C) Morten Slotved (C) Anders Borgen (C) Thorkild Gruelund (C) Jens Frederiksen (C) Anne Ehrenreich (V) Ove Petersen (V) Michael Medom Hansen (V) Jesper Sperling (V) Birger Bøgeblad (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Lars Høgh Hansen (T) Hanne Lommer (A) Susanne Rohde (A) Henrik Klitgaard (B) Kommunalbestyrelsen Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere