VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING 2005

2 1. Indledning 1 Center for Selvmordsforskning er en selvejende institution under Socialministeriet. Centret, som er landsdækkende, blev dannet i 1989 og blev i 1999 en selvejende institution under Socialministeriet med det formål at drive forskning vedrørende selvmordsadfærd samt at formidle viden med henblik på forebyggelse af selvmordsadfærd i Danmark. Centret gennemfører forskning, registrering af selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med sigte på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg samt Register for Selvmord. Centret har siden 1994 haft status som WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide. I årene har centeret med en særskilt bevilling gennemført en uddannelsesplan, hvis mål var at implementere forebyggelsesperspektivet i relevante faggruppers grunduddannelser, videregående uddannelser samt efteruddannelser. Virksomhedsregnskabet er henvendt til såvel Socialministeriet som opdragsgiver som alle andre, der har interesse i at følge udviklingen i centrets arbejde og prioriteringen af ressourceanvendelsen. 2. Årets aktiviteter, udvikling og resultater 2.1 Forskningsaktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Center for Selvmordsforskning har i 2005 analyseret data fra RISC databasen. Der er på baggrund af analysen udarbejdet 4 manuskriptudkast, hvoraf 3 er indsendt til internationale tidsskrifter. Center har endvidere opbygget en database over personer med spiseforstyrrelser og gennemført det registerbaserede og det kvalitative forskningsprojekt om sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko. Rapporten Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser indeholdende resultater og anbefalinger afleveres til Socialministeriet primo I 2005 indledte Centeret det triangulære forskningsprojekt Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser. Projektet, som retter sig mod behandlede og ubehandlede selvmordsforsøgere samt mod mennesker med alvorlige tanker om selvmord, bygger på en registerbaseret, en spørgeskemabaseret samt en interviewbaseret undersøgelse. Projektet inddrager Center for forebyggelse af Selvmordsadfærds register, som rummer data over personer i Fyns Amt

3 med registret selvmordsforsøg og efterfølgende behandlingstilbud. 2 Centeret er af Straffelovrådet blevet anmodet om at bidrage med oplysninger om udviklingen inden for selvmordsområdet. I denne forbindelse er der blevet udarbejdet bilagsmateriale til Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, I 2005 blev det kvalitative forskningsprojektet Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd afsluttet. Projektet var etableret mellem centeret og Ringgården, som er et godkendt behandlingshjem til mennesker med alkoholproblemer på Fyn. Ringgården har en afdeling for forskning og formidling. Centret deltager i et WHO/EURO netværkssamarbejde om forskningsprojektet Monitoring suicidal behaviour in Europe (MONSUE). I netværkssamarbejdet indgår Østrig, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Israel, Serbien, Ukraine, Schweitz, Bulgarien, Makedonien, Belgien. Desuden indgår centeret i WHO/EURO forskningssamarbejde om igangsættelse af projektet SAVING YOUNG LIVES (SAYLE). Projektet sker i samarbejde med WHO Collaborating Centre i Sverige, Irland, Estland og Italien. I Danmark igangsættes projektet tilpasset kulturelle og nationale forhold og behov. Udvikling: Den faste forskerstab er uændret i Desuden har Centret ansat 1 videnskabelig medarbejder til forskningsopgaver på en treårig kontrakt. Forskningskompetencerne er udviklet ved: deltagelse i kurser, nationale og internationale konferencer studiebesøg ved Zentrum für Psychosoziale Medizin, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Therapie Zentrum für Suizidgefährdete (TZS) at indgå i tværfaglige forskningsnetværk med andre institutioner at indgå i følgegrupper med deltagelse af udefrakommende forskere afholde faste forskermøder, hvor der har været debatteret teori, metode, design og resultater deltage i WHO samarbejde om registrering af selvmordsforsøg deltage i forskermøde med forsker og statistiker fra New Zealand I 2005 indgik centeret en aftale om et tværfagligt forskningsprojekt med social og psykiatriforvaltningen i Storstrøms Amt. Projektet Behandlingskæder og selvmordsforebyggelse skal udvikle en sammenhængende behandlingskæde mellem de praktiserende læger og relevante behandlingsmuligheder. I dette projekt indgår følgeforskning i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger, der skal klarlægge effekten af de initiativer, der sættes i gang ved etablering af behandlingskæden. En medarbejder ved centret udarbejder spørgeskema og analyserer data i forbindelse hermed.

4 I 2005 har centeret købt en licens af The Children s Grief Centre Charitable Trust SKYLIGHT, Wellington, New Zealand til det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt TRAVELLERS. Projektet er blevet oversat til dansk og tilpasset den danske kultur. Forskningssamarbejdet er blevet indledt ved møde med de new zealandske forskere under et besøg på Centeret i september Center for Selvmordsforskning har i 2004 fået bekræftelse på at være et WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide for en kommende fireårig periode ( ). Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner er medlem af styregruppen og har i 2005 deltaget i de planlagte mødeaktiviteter. Resultater (publicering): Christiansen E, Jensen BF: Risk for relapse, suicide or death after an episode of suicide attempt a register based survival analysis (working paper) Christiansen E, Jensen BF: A Danish register based nested case control study of socioeconomic risk factors on suicide attempts risk: the influence of psychiatric morbidity. Indsendt til Danish Medical Bulletin i 2005 Christiansen E, Jensen BF: Risk for suicide attempts after discharge from somatic department: a register based nested case control study. Indsendt til Psychosomatics Christiansen E, Jensen BF: A nested case control study of the risk for suicide attempts after discharge from psychiatric care: the role of co morbid substance use disorder. Indsendt til American Journal of Psychiatry Christiansen E.: Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse, Center for Selvmordsforskning, 2005 Jensen, Børge og Zøllner, Lilian: Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, København Stephensen, I. Sociale relationers betydning for børn og unges trivsel. Social Kritik. 2005; 97: Stephensen, I. Alkoholmisbrug, selvmordstanker og selvmordsadfærd en interviewundersøgelse af 33 kvindelige og mandlige alkoholmisbrugere. Indsendt til Nordisk alkohol og narkotika tidsskrift. Stephensen, I. et al. Deliberate self harm in immigrant Pakistani and ethnic Danish adolescents: A cross cultural comparison of ethnic differences in coping strategies. Indsendt til Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. Sundaram, Vanita, Ping Qin og Lilian Zøllner: Suicide risk amongst persons with foreign background in Denmark. (Afsluttet, indsendt og accepteret til publicering i 2006). 3

5 4 Zøllner, Lilian: Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp hverdagssprogets etiske dimension. I: Omsorg 2/2005,44 47 Zøllner, Lilian: Unges ensomme livsrejse. I: Psykiatriinformation. 12. årg. Marts 2005 nr. 1, Zøllner, Lilian: Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd. (Monografi. Revideret og indsendt til gennemlæsning). Abstracts (Internationale konferencer, seminarer) Zøllner, Lilian: Significant Adults knowlegde of and attitudes to adolescent selfharm. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Coping Strategies among non western adolescents. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Selvmordsadfærd og selvmordsforebyggelse blandt unge og blandt ældre. Det internationale Seminar. Vilnius april 2.2 Registre: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter og udvikling: I februar 2005 har der været afholdt møde i Würzburg vedr. nyt registreringsprojekt MONSUE under WHO for en række europæiske centre, der var interesseret i at deltage i dette. Dette møde er fulgt op af et møde i Berlin oktober 2005, hvor en arbejdsgruppe udarbejdede en registreringsmanual. En medarbejder fra Forskningscentret indgår som medlem i denne arbejdsgruppe. Centeret har i årets løb fortsat arbejdet med udarbejdelse af en manual for hvert af registrene, Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg: Manualen skal indeholde en udtømmende beskrivelse over de procedurer, der skal udføres for at opdatere, vedligeholde og kontrollere dataindholdet i registrene. Manualen omfatter: Det juridiske grundlag for registrenes eksistens, herunder nødvendige tilladelser fra Datatilsynet Sikkerhedsprocedurer Procedurer for indsamling af data, overførsel til registrene, herunder kontrol af datakvaliteten. Dokumentation for registerindholdet Retningslinier for bearbejdning af data til brug for statistikker, herunder statistikdatabasen på hjemmesiden. Retningslinier for bearbejdning af data til eksterne samarbejdspartnere, herunder WHO samarbejdet og Dansk Dataarkiv.

6 5 Over hvert register skal der endvidere føres en logbog (journal), hvori der fortløbende registreres hvilke processer, der i henhold til manualen udføres vedrørende registret, fx indsamling af data, indtastning mv. Center for Selvmordsforskning har besvaret forespørgsel fra Socialministeriet, april 2005 hvor der blev gjort rede for: centerets registre indeholdende personoplysninger (Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg) at centerets registre føres i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinier hvilke behandlinger af persondataoplysninger, der finder sted Resultater: I løbet af november december 2005 blev Register for Selvmordsforsøg konverteret til en arkiveringsversion og afleveret til Dansk Data Arkiv. Arkiveringsversionen dækker perioden april 1989 december Register for selvmord er ved udgangen af 2005 opdateret til og med 2001, Register for selvmordsforsøg er opdateret til og med Der er fortsat registrering af selvmordsforsøg i de efterfølgende år. På baggrund af registrene er der udarbejdet en statistikbank på Centerets hjemmeside Publicering: Jensen BF, Christiansen E. Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor. Ugeskrift for Læger Sep 19;167(38): Vidensformidling: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Centret har ud over Faktahæfter produceret nyhedsbreve, hvis sigte er at give kort, aktuel information om centrets arbejde til såvel politikere, samarbejdspartnere, relevante fagpersoner som til netværk. Nyhedsbrevet udsendes i papirudgave til politikere og bestyrelse og i elektronisk udgave til øvrige og er tilgængeligt via hjemmesiden. Herudover vedlægges nyhedsbrevet ved fremsendelse af bestilte publikationer. Følgende titler i Faktaserien er udarbejdet: Travellers en interventionsmetode væk fra spiseforstyrrelser. Faktaserien nr. 15, 2005, Kramme, Agnete L & Mouazzene, Susanne. Sociale relationer en beskyttende faktor for børn og unge. Faktaserien nr. 16, 2005, Stephensen, Iben. Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse. Faktaserien nr. 17, 2005, Christiansen, Erik. Selvmordsadfærd Sundhedsmæssige risikofaktorer. Faktaserien nr. 18, 2005, Jensen, Børge F.

7 Følgende Nyhedsbreve er publiceret: 6 Ny hjemmeside. Januar 2005, Jacobsen, Inge. Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd. Juni 2005, Stephensen, Iben. Kommunepakke Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge. August 2005, Larsen, Kim Juul & Clausen, Bjørn. Selvmordsforsøg i Fyns Amt i perioden September Jensen, Børge F & Christiansen, Erik. Center for Selvmordsforskning har forestået planlægning og gennemførelse af National konference om selvmordsforebyggelse afholdt den 1. november Derudover har Centeret forud for og i forbindelse med forespørgsel fra Socialministeriet, andre offentlige institutioner og pressen indleveret data, baggrundsmateriale, statistik og oplæg indeholdende nationale og internationale tendenser samt forskningsresultater. Efterfølgende har Centeret til ministeriet leveret oplysninger om tendenser og data om udvikling inden for selvmordsområdet samt besvaret konkrete spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med debat i medierne. Udvikling: Center for Selvmordsforskning nyudviklede sin hjemmeside i 2005 med det formål at blive et værdifuldt værktøj for de mange målgrupper, der søger information om selvmordsadfærd og emner knyttet dertil. Med ansættelsen af en dokumentarist i oktober 2005 er der skabt mulighed for at samle en række formidlingsopgaver og informationsopgaver centralt på centret. Dokumentaristen fungerer som kontaktperson i forhold til projekter, som modtager støtte fra Socialministeriet og opdaterer hjemmesiden, således at den til stadighed er det centrale sted for oplysning om nationale forskningsprojekter vedrørende selvmordsforskning og forebyggelse. Den nyudviklede hjemmeside udbygges løbende med henblik på forbedring af kvaliteten. I takt med at der lægges mere materiale og flere informationer ud på hjemmesiden sker der fortløbende en vurdering af struktur og relevans. Endvidere blev der i 2005 taget de første skridt til en engelsk version af hjemmesiden som en del af en international vidensformidling samt kontakt til internationale samarbejdspartnere og WHO Collaborating centre. Resultater: Centret er synligt udadtil via Faktahæfter og nyhedsbreve, som giver information om centrets forsknings og forebyggelsesprojekter. Derudover udgør Centrets hjemmeside en vigtig brik i vidensformidlingen inden for selvmordsforskning og forebyggelse, idet projekterne samt resultater, artikler og rapporter er tilgængelige og formidles her. På baggrund af nyudvikling af centrets hjemmeside er der skabt grundlag for bedre og bredere vidensformidling af centrets arbejde. Dette har resulteret i registrering af øget

8 7 aktivitet på hjemmesiden. Med videreudviklingen af en engelsk version af hjemmesiden vil vidensformidlingen og Centrets status som vidensbank blive udbygget yderligere. Center for Selvmordsforskning afholdt på vegne af Socialministeriet, National konference om selvmordsforebyggelse d. 1. november Konferencen var en inspirationskonference for politiske og administrative beslutningstagere samt fagfolk. Konferencen var en succes i forhold til antal af tilmeldte og de positive tilbagemeldinger efterfølgende. 2.4 Uddannelse: Aktiviteter og resultater Aktiviteter og resultater: Uddannelsesplanen blev igangsat i 2001 for en treårig periode med en særskilt bevilling. Perioden blev forlænget endnu et år til udgangen af I dette sidste år af uddannelsesplanen har der været tale om at vedligeholde, udvikle, forankre og implementere. Der er fortsat samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (Præstehøjskolen, Folkekirkens Pædagogiske Institut), som er blevet bistået i forbindelse med tilrettelæggelse af et ugekursus for præster. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster har givet tilsagn om at overtage tovholderfunktionen for netværket. Handleplaner i gymnasieskolen erfaringer og anbefalinger er udgivet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og udsendt til samtlige gymnasier og VUC i august Endvidere ligger den til fri afbenyttelse på centrets hjemmeside. Der er taget skridt til at udvikle pakketilbud til de videregående uddannelser. Forældrekurset Trivsel & Teenager er udviklet og igangsat. Det new zealandske forebyggelsesprojekt Travellers er oversat, trykt og tilpasset dansk kultur, og der er blevet ansat to nye medarbejdere på fuld tid til over en treårig periode at arbejde med Travellers som et forebyggelsesog efterværnstilbud til unge med en spiseforstyrrelse. Efter inspiration fra Belgien blev der i januar 2005 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle arbejde for indstiftelse af en mediepris til etisk forsvarlig omtale af selvmordsproblematik (= Werther prisen). Medieprisen blev overrakt ved Verdensdag for selvmordsforebyggelse, den 10. september Kurser og undervisningstilbud er blevet forankret, og på hjemmesiden er det muligt at indhente yderligere viden om uddannelses og kursustilbud samt om film, litteratur og undervisere. 2.5 Vurdering af aktiviteter, udvikling og resultater På baggrund af ovenstående vurderes, at Center for Selvmordsforskning i 2005 med få ressourcer stabilt har arbejdet frem mod at blive centrum for forskning og vidensformidling inden for selvmordsområdet. Centeret har udviklet et nationalt og internationalt forskningsnetværkssamarbejde og har ansøgt og fået bevilget ekstra midler til forskningsprojekter, hvilket gør det muligt at indgå i tværfaglige og tværinstitutionelle nationale og internationale forskningssammenhænge. Registrene er blevet opdateret og

9 8 opfylder nu kravene fra Datatilsynet. Med tilførelse af økonomiske ressourcer til opbygning af en hjemmeside og ansættelse af en dokumentalist er der taget et væsentligt skridt til at opnå status som vidensbank for selvmordsforskning og forebyggelse samt bidrage til oplysning i internationale sammenhænge. Grundet forsknings og forebyggelsesbevillinger har det været muligt at ansætte to personer i tidsbegrænsede stillinger. I 2005 har Centeret fået revideret vedtægterne og har fået udarbejdet og vedtaget en løn og personalepolitik. Endvidere er Centeret nu inde i en fase, hvor den administrative omlægning fra OUH til Socialministeriet kun i mindre udstrækning giver anledning til ekstraarbejde i form af gennemgang af tidligere regnskabsføring. I 2005 har centeret fået ny bestyrelsesformand og næstformand samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Centerets arbejde i 2005 skal ses i lyset af, at det har været tidskrævende at ansøge om eksterne midler til forsknings og forebyggelsesprojekter. Med en forhøjet grundbevilling er der begrundet håb om, at Centeret i 2006 kan varetage kerneområderne på bedst mulig vis.

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 14 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Børge Frank Jensen Sæsonsvingninger selvmordsadfærd i Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 9 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Lilian Zøllner Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Faktaserien nr. 2 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 2 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Vagn Mørch Sørensen, Børge Jensen og Bo Andersen Ejdesgaard SAYLE Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 27 Forfatteren

Læs mere

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 1990 2008 Faktaserien nr. 28 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 28 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2005. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2005. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 18 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2005 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Unge og selvskadende adfærd

Unge og selvskadende adfærd Bo A. Ejdesgaard, Iben K. Stephensen, Børge F. Jensen & Lilian Zøllner Unge og selvskadende adfærd Faktaserien nr. 25 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 25 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 6 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 11 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Hvor møder de sygeplejestuderende de selvmordstruede mennesker? CVSU Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Hvor møder de sygeplejestuderende de selvmordstruede mennesker? CVSU Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Hvor møder de sygeplejestuderende de selvmordstruede mennesker? CVSU Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Sted CVSU Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Tidspunkt Efterårssemestret 2003 Uddannelse

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Arbejdsløshed og selvmordsadfærd

Arbejdsløshed og selvmordsadfærd Søren Møller & Iben Stephensen Arbejdsløshed og selvmordsadfærd Faktaserien nr.12 2004 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 12 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Omtale af selvmord i medierne

Omtale af selvmord i medierne Agnieszka Konieczna Omtale af selvmord i medierne - Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere Faktaserien nr. 33 2014 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 33 Forfatteren og Center

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Iben Stephensen & Søren Møller Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 8 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 8 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet

Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet Selvmord tør du tale om det? Viborg-Seminariet Sted Viborg-Seminariet Tidspunkt Efterårssemestret 2002 Uddannelse Pædagoguddannelsen Tidspunkt i uddannelsen 4. semester Antal deltagere 40 deltagere Undervisningens

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord Michael Olesen Bjergsø Efterladte efter selvmord Faktaserien nr. 23 2008 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 23 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2008 Det er tilladt at citere,

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere