VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING 2005

2 1. Indledning 1 Center for Selvmordsforskning er en selvejende institution under Socialministeriet. Centret, som er landsdækkende, blev dannet i 1989 og blev i 1999 en selvejende institution under Socialministeriet med det formål at drive forskning vedrørende selvmordsadfærd samt at formidle viden med henblik på forebyggelse af selvmordsadfærd i Danmark. Centret gennemfører forskning, registrering af selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med sigte på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg samt Register for Selvmord. Centret har siden 1994 haft status som WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide. I årene har centeret med en særskilt bevilling gennemført en uddannelsesplan, hvis mål var at implementere forebyggelsesperspektivet i relevante faggruppers grunduddannelser, videregående uddannelser samt efteruddannelser. Virksomhedsregnskabet er henvendt til såvel Socialministeriet som opdragsgiver som alle andre, der har interesse i at følge udviklingen i centrets arbejde og prioriteringen af ressourceanvendelsen. 2. Årets aktiviteter, udvikling og resultater 2.1 Forskningsaktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Center for Selvmordsforskning har i 2005 analyseret data fra RISC databasen. Der er på baggrund af analysen udarbejdet 4 manuskriptudkast, hvoraf 3 er indsendt til internationale tidsskrifter. Center har endvidere opbygget en database over personer med spiseforstyrrelser og gennemført det registerbaserede og det kvalitative forskningsprojekt om sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko. Rapporten Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser indeholdende resultater og anbefalinger afleveres til Socialministeriet primo I 2005 indledte Centeret det triangulære forskningsprojekt Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser. Projektet, som retter sig mod behandlede og ubehandlede selvmordsforsøgere samt mod mennesker med alvorlige tanker om selvmord, bygger på en registerbaseret, en spørgeskemabaseret samt en interviewbaseret undersøgelse. Projektet inddrager Center for forebyggelse af Selvmordsadfærds register, som rummer data over personer i Fyns Amt

3 med registret selvmordsforsøg og efterfølgende behandlingstilbud. 2 Centeret er af Straffelovrådet blevet anmodet om at bidrage med oplysninger om udviklingen inden for selvmordsområdet. I denne forbindelse er der blevet udarbejdet bilagsmateriale til Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, I 2005 blev det kvalitative forskningsprojektet Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd afsluttet. Projektet var etableret mellem centeret og Ringgården, som er et godkendt behandlingshjem til mennesker med alkoholproblemer på Fyn. Ringgården har en afdeling for forskning og formidling. Centret deltager i et WHO/EURO netværkssamarbejde om forskningsprojektet Monitoring suicidal behaviour in Europe (MONSUE). I netværkssamarbejdet indgår Østrig, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Israel, Serbien, Ukraine, Schweitz, Bulgarien, Makedonien, Belgien. Desuden indgår centeret i WHO/EURO forskningssamarbejde om igangsættelse af projektet SAVING YOUNG LIVES (SAYLE). Projektet sker i samarbejde med WHO Collaborating Centre i Sverige, Irland, Estland og Italien. I Danmark igangsættes projektet tilpasset kulturelle og nationale forhold og behov. Udvikling: Den faste forskerstab er uændret i Desuden har Centret ansat 1 videnskabelig medarbejder til forskningsopgaver på en treårig kontrakt. Forskningskompetencerne er udviklet ved: deltagelse i kurser, nationale og internationale konferencer studiebesøg ved Zentrum für Psychosoziale Medizin, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Therapie Zentrum für Suizidgefährdete (TZS) at indgå i tværfaglige forskningsnetværk med andre institutioner at indgå i følgegrupper med deltagelse af udefrakommende forskere afholde faste forskermøder, hvor der har været debatteret teori, metode, design og resultater deltage i WHO samarbejde om registrering af selvmordsforsøg deltage i forskermøde med forsker og statistiker fra New Zealand I 2005 indgik centeret en aftale om et tværfagligt forskningsprojekt med social og psykiatriforvaltningen i Storstrøms Amt. Projektet Behandlingskæder og selvmordsforebyggelse skal udvikle en sammenhængende behandlingskæde mellem de praktiserende læger og relevante behandlingsmuligheder. I dette projekt indgår følgeforskning i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger, der skal klarlægge effekten af de initiativer, der sættes i gang ved etablering af behandlingskæden. En medarbejder ved centret udarbejder spørgeskema og analyserer data i forbindelse hermed.

4 I 2005 har centeret købt en licens af The Children s Grief Centre Charitable Trust SKYLIGHT, Wellington, New Zealand til det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt TRAVELLERS. Projektet er blevet oversat til dansk og tilpasset den danske kultur. Forskningssamarbejdet er blevet indledt ved møde med de new zealandske forskere under et besøg på Centeret i september Center for Selvmordsforskning har i 2004 fået bekræftelse på at være et WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide for en kommende fireårig periode ( ). Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner er medlem af styregruppen og har i 2005 deltaget i de planlagte mødeaktiviteter. Resultater (publicering): Christiansen E, Jensen BF: Risk for relapse, suicide or death after an episode of suicide attempt a register based survival analysis (working paper) Christiansen E, Jensen BF: A Danish register based nested case control study of socioeconomic risk factors on suicide attempts risk: the influence of psychiatric morbidity. Indsendt til Danish Medical Bulletin i 2005 Christiansen E, Jensen BF: Risk for suicide attempts after discharge from somatic department: a register based nested case control study. Indsendt til Psychosomatics Christiansen E, Jensen BF: A nested case control study of the risk for suicide attempts after discharge from psychiatric care: the role of co morbid substance use disorder. Indsendt til American Journal of Psychiatry Christiansen E.: Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse, Center for Selvmordsforskning, 2005 Jensen, Børge og Zøllner, Lilian: Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, København Stephensen, I. Sociale relationers betydning for børn og unges trivsel. Social Kritik. 2005; 97: Stephensen, I. Alkoholmisbrug, selvmordstanker og selvmordsadfærd en interviewundersøgelse af 33 kvindelige og mandlige alkoholmisbrugere. Indsendt til Nordisk alkohol og narkotika tidsskrift. Stephensen, I. et al. Deliberate self harm in immigrant Pakistani and ethnic Danish adolescents: A cross cultural comparison of ethnic differences in coping strategies. Indsendt til Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. Sundaram, Vanita, Ping Qin og Lilian Zøllner: Suicide risk amongst persons with foreign background in Denmark. (Afsluttet, indsendt og accepteret til publicering i 2006). 3

5 4 Zøllner, Lilian: Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp hverdagssprogets etiske dimension. I: Omsorg 2/2005,44 47 Zøllner, Lilian: Unges ensomme livsrejse. I: Psykiatriinformation. 12. årg. Marts 2005 nr. 1, Zøllner, Lilian: Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd. (Monografi. Revideret og indsendt til gennemlæsning). Abstracts (Internationale konferencer, seminarer) Zøllner, Lilian: Significant Adults knowlegde of and attitudes to adolescent selfharm. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Coping Strategies among non western adolescents. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Selvmordsadfærd og selvmordsforebyggelse blandt unge og blandt ældre. Det internationale Seminar. Vilnius april 2.2 Registre: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter og udvikling: I februar 2005 har der været afholdt møde i Würzburg vedr. nyt registreringsprojekt MONSUE under WHO for en række europæiske centre, der var interesseret i at deltage i dette. Dette møde er fulgt op af et møde i Berlin oktober 2005, hvor en arbejdsgruppe udarbejdede en registreringsmanual. En medarbejder fra Forskningscentret indgår som medlem i denne arbejdsgruppe. Centeret har i årets løb fortsat arbejdet med udarbejdelse af en manual for hvert af registrene, Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg: Manualen skal indeholde en udtømmende beskrivelse over de procedurer, der skal udføres for at opdatere, vedligeholde og kontrollere dataindholdet i registrene. Manualen omfatter: Det juridiske grundlag for registrenes eksistens, herunder nødvendige tilladelser fra Datatilsynet Sikkerhedsprocedurer Procedurer for indsamling af data, overførsel til registrene, herunder kontrol af datakvaliteten. Dokumentation for registerindholdet Retningslinier for bearbejdning af data til brug for statistikker, herunder statistikdatabasen på hjemmesiden. Retningslinier for bearbejdning af data til eksterne samarbejdspartnere, herunder WHO samarbejdet og Dansk Dataarkiv.

6 5 Over hvert register skal der endvidere føres en logbog (journal), hvori der fortløbende registreres hvilke processer, der i henhold til manualen udføres vedrørende registret, fx indsamling af data, indtastning mv. Center for Selvmordsforskning har besvaret forespørgsel fra Socialministeriet, april 2005 hvor der blev gjort rede for: centerets registre indeholdende personoplysninger (Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg) at centerets registre føres i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinier hvilke behandlinger af persondataoplysninger, der finder sted Resultater: I løbet af november december 2005 blev Register for Selvmordsforsøg konverteret til en arkiveringsversion og afleveret til Dansk Data Arkiv. Arkiveringsversionen dækker perioden april 1989 december Register for selvmord er ved udgangen af 2005 opdateret til og med 2001, Register for selvmordsforsøg er opdateret til og med Der er fortsat registrering af selvmordsforsøg i de efterfølgende år. På baggrund af registrene er der udarbejdet en statistikbank på Centerets hjemmeside Publicering: Jensen BF, Christiansen E. Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor. Ugeskrift for Læger Sep 19;167(38): Vidensformidling: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Centret har ud over Faktahæfter produceret nyhedsbreve, hvis sigte er at give kort, aktuel information om centrets arbejde til såvel politikere, samarbejdspartnere, relevante fagpersoner som til netværk. Nyhedsbrevet udsendes i papirudgave til politikere og bestyrelse og i elektronisk udgave til øvrige og er tilgængeligt via hjemmesiden. Herudover vedlægges nyhedsbrevet ved fremsendelse af bestilte publikationer. Følgende titler i Faktaserien er udarbejdet: Travellers en interventionsmetode væk fra spiseforstyrrelser. Faktaserien nr. 15, 2005, Kramme, Agnete L & Mouazzene, Susanne. Sociale relationer en beskyttende faktor for børn og unge. Faktaserien nr. 16, 2005, Stephensen, Iben. Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse. Faktaserien nr. 17, 2005, Christiansen, Erik. Selvmordsadfærd Sundhedsmæssige risikofaktorer. Faktaserien nr. 18, 2005, Jensen, Børge F.

7 Følgende Nyhedsbreve er publiceret: 6 Ny hjemmeside. Januar 2005, Jacobsen, Inge. Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd. Juni 2005, Stephensen, Iben. Kommunepakke Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge. August 2005, Larsen, Kim Juul & Clausen, Bjørn. Selvmordsforsøg i Fyns Amt i perioden September Jensen, Børge F & Christiansen, Erik. Center for Selvmordsforskning har forestået planlægning og gennemførelse af National konference om selvmordsforebyggelse afholdt den 1. november Derudover har Centeret forud for og i forbindelse med forespørgsel fra Socialministeriet, andre offentlige institutioner og pressen indleveret data, baggrundsmateriale, statistik og oplæg indeholdende nationale og internationale tendenser samt forskningsresultater. Efterfølgende har Centeret til ministeriet leveret oplysninger om tendenser og data om udvikling inden for selvmordsområdet samt besvaret konkrete spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med debat i medierne. Udvikling: Center for Selvmordsforskning nyudviklede sin hjemmeside i 2005 med det formål at blive et værdifuldt værktøj for de mange målgrupper, der søger information om selvmordsadfærd og emner knyttet dertil. Med ansættelsen af en dokumentarist i oktober 2005 er der skabt mulighed for at samle en række formidlingsopgaver og informationsopgaver centralt på centret. Dokumentaristen fungerer som kontaktperson i forhold til projekter, som modtager støtte fra Socialministeriet og opdaterer hjemmesiden, således at den til stadighed er det centrale sted for oplysning om nationale forskningsprojekter vedrørende selvmordsforskning og forebyggelse. Den nyudviklede hjemmeside udbygges løbende med henblik på forbedring af kvaliteten. I takt med at der lægges mere materiale og flere informationer ud på hjemmesiden sker der fortløbende en vurdering af struktur og relevans. Endvidere blev der i 2005 taget de første skridt til en engelsk version af hjemmesiden som en del af en international vidensformidling samt kontakt til internationale samarbejdspartnere og WHO Collaborating centre. Resultater: Centret er synligt udadtil via Faktahæfter og nyhedsbreve, som giver information om centrets forsknings og forebyggelsesprojekter. Derudover udgør Centrets hjemmeside en vigtig brik i vidensformidlingen inden for selvmordsforskning og forebyggelse, idet projekterne samt resultater, artikler og rapporter er tilgængelige og formidles her. På baggrund af nyudvikling af centrets hjemmeside er der skabt grundlag for bedre og bredere vidensformidling af centrets arbejde. Dette har resulteret i registrering af øget

8 7 aktivitet på hjemmesiden. Med videreudviklingen af en engelsk version af hjemmesiden vil vidensformidlingen og Centrets status som vidensbank blive udbygget yderligere. Center for Selvmordsforskning afholdt på vegne af Socialministeriet, National konference om selvmordsforebyggelse d. 1. november Konferencen var en inspirationskonference for politiske og administrative beslutningstagere samt fagfolk. Konferencen var en succes i forhold til antal af tilmeldte og de positive tilbagemeldinger efterfølgende. 2.4 Uddannelse: Aktiviteter og resultater Aktiviteter og resultater: Uddannelsesplanen blev igangsat i 2001 for en treårig periode med en særskilt bevilling. Perioden blev forlænget endnu et år til udgangen af I dette sidste år af uddannelsesplanen har der været tale om at vedligeholde, udvikle, forankre og implementere. Der er fortsat samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (Præstehøjskolen, Folkekirkens Pædagogiske Institut), som er blevet bistået i forbindelse med tilrettelæggelse af et ugekursus for præster. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster har givet tilsagn om at overtage tovholderfunktionen for netværket. Handleplaner i gymnasieskolen erfaringer og anbefalinger er udgivet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og udsendt til samtlige gymnasier og VUC i august Endvidere ligger den til fri afbenyttelse på centrets hjemmeside. Der er taget skridt til at udvikle pakketilbud til de videregående uddannelser. Forældrekurset Trivsel & Teenager er udviklet og igangsat. Det new zealandske forebyggelsesprojekt Travellers er oversat, trykt og tilpasset dansk kultur, og der er blevet ansat to nye medarbejdere på fuld tid til over en treårig periode at arbejde med Travellers som et forebyggelsesog efterværnstilbud til unge med en spiseforstyrrelse. Efter inspiration fra Belgien blev der i januar 2005 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle arbejde for indstiftelse af en mediepris til etisk forsvarlig omtale af selvmordsproblematik (= Werther prisen). Medieprisen blev overrakt ved Verdensdag for selvmordsforebyggelse, den 10. september Kurser og undervisningstilbud er blevet forankret, og på hjemmesiden er det muligt at indhente yderligere viden om uddannelses og kursustilbud samt om film, litteratur og undervisere. 2.5 Vurdering af aktiviteter, udvikling og resultater På baggrund af ovenstående vurderes, at Center for Selvmordsforskning i 2005 med få ressourcer stabilt har arbejdet frem mod at blive centrum for forskning og vidensformidling inden for selvmordsområdet. Centeret har udviklet et nationalt og internationalt forskningsnetværkssamarbejde og har ansøgt og fået bevilget ekstra midler til forskningsprojekter, hvilket gør det muligt at indgå i tværfaglige og tværinstitutionelle nationale og internationale forskningssammenhænge. Registrene er blevet opdateret og

9 8 opfylder nu kravene fra Datatilsynet. Med tilførelse af økonomiske ressourcer til opbygning af en hjemmeside og ansættelse af en dokumentalist er der taget et væsentligt skridt til at opnå status som vidensbank for selvmordsforskning og forebyggelse samt bidrage til oplysning i internationale sammenhænge. Grundet forsknings og forebyggelsesbevillinger har det været muligt at ansætte to personer i tidsbegrænsede stillinger. I 2005 har Centeret fået revideret vedtægterne og har fået udarbejdet og vedtaget en løn og personalepolitik. Endvidere er Centeret nu inde i en fase, hvor den administrative omlægning fra OUH til Socialministeriet kun i mindre udstrækning giver anledning til ekstraarbejde i form af gennemgang af tidligere regnskabsføring. I 2005 har centeret fået ny bestyrelsesformand og næstformand samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Centerets arbejde i 2005 skal ses i lyset af, at det har været tidskrævende at ansøge om eksterne midler til forsknings og forebyggelsesprojekter. Med en forhøjet grundbevilling er der begrundet håb om, at Centeret i 2006 kan varetage kerneområderne på bedst mulig vis.

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Center for Selvmordsforskning Forsknings- og forebyggelsesprojekter Status januar 2006

Center for Selvmordsforskning Forsknings- og forebyggelsesprojekter Status januar 2006 Center for Selvmordsforskning Forsknings- og forebyggelsesprojekter Status januar 2006 Titel og type 1) Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 241 Offentligt C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g 1 Kan Ministeren redegøre for, hvilke generelle selvmordsforebyggende tiltag

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 14 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2004 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning

Anne Samuelsen. Travellers. - et tilbud til sårbare unge. Faktaserien nr. 19 2006. Center for Selvmordsforskning Anne Samuelsen Travellers - et tilbud til sårbare unge Faktaserien nr. 19 2006 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 19 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen (UUF) Ekspertisecentret, Oringe Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg

Læs mere

SELVMORDSADFÆRD. Det skønnes, at kun mellem 10 % og 50 % bliver opfanget af behandlingssystemet. Unge med spiseforstyrrelser

SELVMORDSADFÆRD. Det skønnes, at kun mellem 10 % og 50 % bliver opfanget af behandlingssystemet. Unge med spiseforstyrrelser COPING AF AGNETE LYNGBYE KRAMME OG SUSANNE MOUAZZENE SELVMORDSADFÆRD Forekomsten af selvmordsforsøg herhjemme er bekymrende høj for teenagere og i særlig grad dem med spiseforstyrrelser. På Center for

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Relationer skaber håb

Relationer skaber håb Relationer skaber håb Center for Selvmordsforskning Relationer skaber håb Center for Selvmordsforskning Odense 2017 Forsidebillede: Randen Pederson Billedet er modificeret Licens: https://creativecommons.org/licenses/by

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 17 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2005 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser 1 C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Søndergade 17 5000 Odense C Tlf: 66 13 88 11 Fax:

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning

Børge Frank Jensen. Sæsonsvingninger. selvmordsadfærd. Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Børge Frank Jensen Sæsonsvingninger selvmordsadfærd i Faktaserien nr. 9 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 9 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 2000 2011 Faktaserien nr. 30 2012 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 30 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker

Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Lilian Zøllner Unges Selvmordsforsøg og selvmordstanker Faktaserien nr. 2 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 2 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark Beslutningsforslag nr. B 68 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af

Læs mere

Faktaserien Nr. 21. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006

Faktaserien Nr. 21. Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Faktaserien Nr. 21 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2006 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Selvmord i Danmark. -rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning

Selvmord i Danmark. -rateudvikling for perioden Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning Agnieszka Konieczna og Erik Christiansen Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 1990-2009 Faktaserien nr. 29 2011 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 29 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Status 2004. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2004. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2004 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. september 2004 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. september 2004 Grundlag Uddannelsesplanen (juni 2001,

Læs mere

Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd

Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd Lilian Zøllner, Agnieszka Konieczna, Lone Rask 2012 Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd Center for Selvmordsforskning Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning

SAYLE. Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab. Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Vagn Mørch Sørensen, Børge Jensen og Bo Andersen Ejdesgaard SAYLE Saving Young Lives Everywhere -et screeningsredskab Faktaserien nr. 27 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 27 Forfatteren

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Vagn Mørch Sørensen. Travellers. Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning

Vagn Mørch Sørensen. Travellers. Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning Vagn Mørch Sørensen Travellers Faktaserien nr. 26 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 26 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2010 Det er tilladt at citere, kopiere m.v.

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Selvmordsforsøg i Danmark

Selvmordsforsøg i Danmark Agnieszka Konieczna Selvmordsforsøg i Danmark rateudvikling for perioden 1990 2008 Faktaserien nr. 28 2010 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 28 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning

Status 2002. over arbejdet med uddannelsesplan. ved Center for Selvmordsforskning Status 2002 over arbejdet med uddannelsesplan ved Center for Selvmordsforskning pr. 1. august 2002 Status over arbejdet med uddannelsesplanen pr. 1. august 2002 Uddannelsesplanen (juni 2001), som er udarbejdet

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Iben Stephensen. Sociale relationer. - en beskyttende faktor for børn og unge. Faktaserien nr. 16 2005. Center for Selvmordsforskning

Iben Stephensen. Sociale relationer. - en beskyttende faktor for børn og unge. Faktaserien nr. 16 2005. Center for Selvmordsforskning Iben Stephensen Sociale relationer - en beskyttende faktor for børn og unge Faktaserien nr. 16 2005 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 16 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense,

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade

Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade Lilian Zøllner Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade Faktaserien nr. 1 2002 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 1 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2002 Det er tilladt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Travellers i Folkeskolen - forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund

Travellers i Folkeskolen - forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund Forskningscentrets rapportserie 2008 Rapport 2.1 Travellers i Folkeskolen - forebyggelsesprojekt for sårbare unge med dansk og anden etnisk baggrund Hanne Overkær Rasmussen, Bo Andersen Ejdesgaard, Susanne

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere