VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB FOR CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING 2005

2 1. Indledning 1 Center for Selvmordsforskning er en selvejende institution under Socialministeriet. Centret, som er landsdækkende, blev dannet i 1989 og blev i 1999 en selvejende institution under Socialministeriet med det formål at drive forskning vedrørende selvmordsadfærd samt at formidle viden med henblik på forebyggelse af selvmordsadfærd i Danmark. Centret gennemfører forskning, registrering af selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med sigte på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg samt Register for Selvmord. Centret har siden 1994 haft status som WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide. I årene har centeret med en særskilt bevilling gennemført en uddannelsesplan, hvis mål var at implementere forebyggelsesperspektivet i relevante faggruppers grunduddannelser, videregående uddannelser samt efteruddannelser. Virksomhedsregnskabet er henvendt til såvel Socialministeriet som opdragsgiver som alle andre, der har interesse i at følge udviklingen i centrets arbejde og prioriteringen af ressourceanvendelsen. 2. Årets aktiviteter, udvikling og resultater 2.1 Forskningsaktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Center for Selvmordsforskning har i 2005 analyseret data fra RISC databasen. Der er på baggrund af analysen udarbejdet 4 manuskriptudkast, hvoraf 3 er indsendt til internationale tidsskrifter. Center har endvidere opbygget en database over personer med spiseforstyrrelser og gennemført det registerbaserede og det kvalitative forskningsprojekt om sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko. Rapporten Spiseforstyrrelser og selvmordsrisiko Undersøgelse af årsager til selvmordsrisiko blandt unge med alvorlige spiseforstyrrelser indeholdende resultater og anbefalinger afleveres til Socialministeriet primo I 2005 indledte Centeret det triangulære forskningsprojekt Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser. Projektet, som retter sig mod behandlede og ubehandlede selvmordsforsøgere samt mod mennesker med alvorlige tanker om selvmord, bygger på en registerbaseret, en spørgeskemabaseret samt en interviewbaseret undersøgelse. Projektet inddrager Center for forebyggelse af Selvmordsadfærds register, som rummer data over personer i Fyns Amt

3 med registret selvmordsforsøg og efterfølgende behandlingstilbud. 2 Centeret er af Straffelovrådet blevet anmodet om at bidrage med oplysninger om udviklingen inden for selvmordsområdet. I denne forbindelse er der blevet udarbejdet bilagsmateriale til Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, I 2005 blev det kvalitative forskningsprojektet Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd afsluttet. Projektet var etableret mellem centeret og Ringgården, som er et godkendt behandlingshjem til mennesker med alkoholproblemer på Fyn. Ringgården har en afdeling for forskning og formidling. Centret deltager i et WHO/EURO netværkssamarbejde om forskningsprojektet Monitoring suicidal behaviour in Europe (MONSUE). I netværkssamarbejdet indgår Østrig, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Israel, Serbien, Ukraine, Schweitz, Bulgarien, Makedonien, Belgien. Desuden indgår centeret i WHO/EURO forskningssamarbejde om igangsættelse af projektet SAVING YOUNG LIVES (SAYLE). Projektet sker i samarbejde med WHO Collaborating Centre i Sverige, Irland, Estland og Italien. I Danmark igangsættes projektet tilpasset kulturelle og nationale forhold og behov. Udvikling: Den faste forskerstab er uændret i Desuden har Centret ansat 1 videnskabelig medarbejder til forskningsopgaver på en treårig kontrakt. Forskningskompetencerne er udviklet ved: deltagelse i kurser, nationale og internationale konferencer studiebesøg ved Zentrum für Psychosoziale Medizin, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Therapie Zentrum für Suizidgefährdete (TZS) at indgå i tværfaglige forskningsnetværk med andre institutioner at indgå i følgegrupper med deltagelse af udefrakommende forskere afholde faste forskermøder, hvor der har været debatteret teori, metode, design og resultater deltage i WHO samarbejde om registrering af selvmordsforsøg deltage i forskermøde med forsker og statistiker fra New Zealand I 2005 indgik centeret en aftale om et tværfagligt forskningsprojekt med social og psykiatriforvaltningen i Storstrøms Amt. Projektet Behandlingskæder og selvmordsforebyggelse skal udvikle en sammenhængende behandlingskæde mellem de praktiserende læger og relevante behandlingsmuligheder. I dette projekt indgår følgeforskning i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger, der skal klarlægge effekten af de initiativer, der sættes i gang ved etablering af behandlingskæden. En medarbejder ved centret udarbejder spørgeskema og analyserer data i forbindelse hermed.

4 I 2005 har centeret købt en licens af The Children s Grief Centre Charitable Trust SKYLIGHT, Wellington, New Zealand til det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt TRAVELLERS. Projektet er blevet oversat til dansk og tilpasset den danske kultur. Forskningssamarbejdet er blevet indledt ved møde med de new zealandske forskere under et besøg på Centeret i september Center for Selvmordsforskning har i 2004 fået bekræftelse på at være et WHO Collaborating Centre for Prevention of Suicide for en kommende fireårig periode ( ). Centerleder Ph.D. Lilian Zøllner er medlem af styregruppen og har i 2005 deltaget i de planlagte mødeaktiviteter. Resultater (publicering): Christiansen E, Jensen BF: Risk for relapse, suicide or death after an episode of suicide attempt a register based survival analysis (working paper) Christiansen E, Jensen BF: A Danish register based nested case control study of socioeconomic risk factors on suicide attempts risk: the influence of psychiatric morbidity. Indsendt til Danish Medical Bulletin i 2005 Christiansen E, Jensen BF: Risk for suicide attempts after discharge from somatic department: a register based nested case control study. Indsendt til Psychosomatics Christiansen E, Jensen BF: A nested case control study of the risk for suicide attempts after discharge from psychiatric care: the role of co morbid substance use disorder. Indsendt til American Journal of Psychiatry Christiansen E.: Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse, Center for Selvmordsforskning, 2005 Jensen, Børge og Zøllner, Lilian: Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmords m.v. Betænkning nr. 1462, København Stephensen, I. Sociale relationers betydning for børn og unges trivsel. Social Kritik. 2005; 97: Stephensen, I. Alkoholmisbrug, selvmordstanker og selvmordsadfærd en interviewundersøgelse af 33 kvindelige og mandlige alkoholmisbrugere. Indsendt til Nordisk alkohol og narkotika tidsskrift. Stephensen, I. et al. Deliberate self harm in immigrant Pakistani and ethnic Danish adolescents: A cross cultural comparison of ethnic differences in coping strategies. Indsendt til Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. Sundaram, Vanita, Ping Qin og Lilian Zøllner: Suicide risk amongst persons with foreign background in Denmark. (Afsluttet, indsendt og accepteret til publicering i 2006). 3

5 4 Zøllner, Lilian: Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp hverdagssprogets etiske dimension. I: Omsorg 2/2005,44 47 Zøllner, Lilian: Unges ensomme livsrejse. I: Psykiatriinformation. 12. årg. Marts 2005 nr. 1, Zøllner, Lilian: Unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd. (Monografi. Revideret og indsendt til gennemlæsning). Abstracts (Internationale konferencer, seminarer) Zøllner, Lilian: Significant Adults knowlegde of and attitudes to adolescent selfharm. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Coping Strategies among non western adolescents. XXIII World Congress IASP International Association for Suicide Prevention, Durban South Africa Zøllner, Lilian: Selvmordsadfærd og selvmordsforebyggelse blandt unge og blandt ældre. Det internationale Seminar. Vilnius april 2.2 Registre: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter og udvikling: I februar 2005 har der været afholdt møde i Würzburg vedr. nyt registreringsprojekt MONSUE under WHO for en række europæiske centre, der var interesseret i at deltage i dette. Dette møde er fulgt op af et møde i Berlin oktober 2005, hvor en arbejdsgruppe udarbejdede en registreringsmanual. En medarbejder fra Forskningscentret indgår som medlem i denne arbejdsgruppe. Centeret har i årets løb fortsat arbejdet med udarbejdelse af en manual for hvert af registrene, Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg: Manualen skal indeholde en udtømmende beskrivelse over de procedurer, der skal udføres for at opdatere, vedligeholde og kontrollere dataindholdet i registrene. Manualen omfatter: Det juridiske grundlag for registrenes eksistens, herunder nødvendige tilladelser fra Datatilsynet Sikkerhedsprocedurer Procedurer for indsamling af data, overførsel til registrene, herunder kontrol af datakvaliteten. Dokumentation for registerindholdet Retningslinier for bearbejdning af data til brug for statistikker, herunder statistikdatabasen på hjemmesiden. Retningslinier for bearbejdning af data til eksterne samarbejdspartnere, herunder WHO samarbejdet og Dansk Dataarkiv.

6 5 Over hvert register skal der endvidere føres en logbog (journal), hvori der fortløbende registreres hvilke processer, der i henhold til manualen udføres vedrørende registret, fx indsamling af data, indtastning mv. Center for Selvmordsforskning har besvaret forespørgsel fra Socialministeriet, april 2005 hvor der blev gjort rede for: centerets registre indeholdende personoplysninger (Register for Selvmord og Register for Selvmordsforsøg) at centerets registre føres i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinier hvilke behandlinger af persondataoplysninger, der finder sted Resultater: I løbet af november december 2005 blev Register for Selvmordsforsøg konverteret til en arkiveringsversion og afleveret til Dansk Data Arkiv. Arkiveringsversionen dækker perioden april 1989 december Register for selvmord er ved udgangen af 2005 opdateret til og med 2001, Register for selvmordsforsøg er opdateret til og med Der er fortsat registrering af selvmordsforsøg i de efterfølgende år. På baggrund af registrene er der udarbejdet en statistikbank på Centerets hjemmeside Publicering: Jensen BF, Christiansen E. Selvmordsforsøgeres kontakt til den primære sundhedssektor. Ugeskrift for Læger Sep 19;167(38): Vidensformidling: Aktiviteter, udvikling og resultater Aktiviteter: Centret har ud over Faktahæfter produceret nyhedsbreve, hvis sigte er at give kort, aktuel information om centrets arbejde til såvel politikere, samarbejdspartnere, relevante fagpersoner som til netværk. Nyhedsbrevet udsendes i papirudgave til politikere og bestyrelse og i elektronisk udgave til øvrige og er tilgængeligt via hjemmesiden. Herudover vedlægges nyhedsbrevet ved fremsendelse af bestilte publikationer. Følgende titler i Faktaserien er udarbejdet: Travellers en interventionsmetode væk fra spiseforstyrrelser. Faktaserien nr. 15, 2005, Kramme, Agnete L & Mouazzene, Susanne. Sociale relationer en beskyttende faktor for børn og unge. Faktaserien nr. 16, 2005, Stephensen, Iben. Selvmordsforsøg en overlevelsesanalyse. Faktaserien nr. 17, 2005, Christiansen, Erik. Selvmordsadfærd Sundhedsmæssige risikofaktorer. Faktaserien nr. 18, 2005, Jensen, Børge F.

7 Følgende Nyhedsbreve er publiceret: 6 Ny hjemmeside. Januar 2005, Jacobsen, Inge. Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd. Juni 2005, Stephensen, Iben. Kommunepakke Selvmordsforebyggelse for Børn og Unge. August 2005, Larsen, Kim Juul & Clausen, Bjørn. Selvmordsforsøg i Fyns Amt i perioden September Jensen, Børge F & Christiansen, Erik. Center for Selvmordsforskning har forestået planlægning og gennemførelse af National konference om selvmordsforebyggelse afholdt den 1. november Derudover har Centeret forud for og i forbindelse med forespørgsel fra Socialministeriet, andre offentlige institutioner og pressen indleveret data, baggrundsmateriale, statistik og oplæg indeholdende nationale og internationale tendenser samt forskningsresultater. Efterfølgende har Centeret til ministeriet leveret oplysninger om tendenser og data om udvikling inden for selvmordsområdet samt besvaret konkrete spørgsmål, som har været rejst i forbindelse med debat i medierne. Udvikling: Center for Selvmordsforskning nyudviklede sin hjemmeside i 2005 med det formål at blive et værdifuldt værktøj for de mange målgrupper, der søger information om selvmordsadfærd og emner knyttet dertil. Med ansættelsen af en dokumentarist i oktober 2005 er der skabt mulighed for at samle en række formidlingsopgaver og informationsopgaver centralt på centret. Dokumentaristen fungerer som kontaktperson i forhold til projekter, som modtager støtte fra Socialministeriet og opdaterer hjemmesiden, således at den til stadighed er det centrale sted for oplysning om nationale forskningsprojekter vedrørende selvmordsforskning og forebyggelse. Den nyudviklede hjemmeside udbygges løbende med henblik på forbedring af kvaliteten. I takt med at der lægges mere materiale og flere informationer ud på hjemmesiden sker der fortløbende en vurdering af struktur og relevans. Endvidere blev der i 2005 taget de første skridt til en engelsk version af hjemmesiden som en del af en international vidensformidling samt kontakt til internationale samarbejdspartnere og WHO Collaborating centre. Resultater: Centret er synligt udadtil via Faktahæfter og nyhedsbreve, som giver information om centrets forsknings og forebyggelsesprojekter. Derudover udgør Centrets hjemmeside en vigtig brik i vidensformidlingen inden for selvmordsforskning og forebyggelse, idet projekterne samt resultater, artikler og rapporter er tilgængelige og formidles her. På baggrund af nyudvikling af centrets hjemmeside er der skabt grundlag for bedre og bredere vidensformidling af centrets arbejde. Dette har resulteret i registrering af øget

8 7 aktivitet på hjemmesiden. Med videreudviklingen af en engelsk version af hjemmesiden vil vidensformidlingen og Centrets status som vidensbank blive udbygget yderligere. Center for Selvmordsforskning afholdt på vegne af Socialministeriet, National konference om selvmordsforebyggelse d. 1. november Konferencen var en inspirationskonference for politiske og administrative beslutningstagere samt fagfolk. Konferencen var en succes i forhold til antal af tilmeldte og de positive tilbagemeldinger efterfølgende. 2.4 Uddannelse: Aktiviteter og resultater Aktiviteter og resultater: Uddannelsesplanen blev igangsat i 2001 for en treårig periode med en særskilt bevilling. Perioden blev forlænget endnu et år til udgangen af I dette sidste år af uddannelsesplanen har der været tale om at vedligeholde, udvikle, forankre og implementere. Der er fortsat samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (Præstehøjskolen, Folkekirkens Pædagogiske Institut), som er blevet bistået i forbindelse med tilrettelæggelse af et ugekursus for præster. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster har givet tilsagn om at overtage tovholderfunktionen for netværket. Handleplaner i gymnasieskolen erfaringer og anbefalinger er udgivet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og udsendt til samtlige gymnasier og VUC i august Endvidere ligger den til fri afbenyttelse på centrets hjemmeside. Der er taget skridt til at udvikle pakketilbud til de videregående uddannelser. Forældrekurset Trivsel & Teenager er udviklet og igangsat. Det new zealandske forebyggelsesprojekt Travellers er oversat, trykt og tilpasset dansk kultur, og der er blevet ansat to nye medarbejdere på fuld tid til over en treårig periode at arbejde med Travellers som et forebyggelsesog efterværnstilbud til unge med en spiseforstyrrelse. Efter inspiration fra Belgien blev der i januar 2005 taget initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle arbejde for indstiftelse af en mediepris til etisk forsvarlig omtale af selvmordsproblematik (= Werther prisen). Medieprisen blev overrakt ved Verdensdag for selvmordsforebyggelse, den 10. september Kurser og undervisningstilbud er blevet forankret, og på hjemmesiden er det muligt at indhente yderligere viden om uddannelses og kursustilbud samt om film, litteratur og undervisere. 2.5 Vurdering af aktiviteter, udvikling og resultater På baggrund af ovenstående vurderes, at Center for Selvmordsforskning i 2005 med få ressourcer stabilt har arbejdet frem mod at blive centrum for forskning og vidensformidling inden for selvmordsområdet. Centeret har udviklet et nationalt og internationalt forskningsnetværkssamarbejde og har ansøgt og fået bevilget ekstra midler til forskningsprojekter, hvilket gør det muligt at indgå i tværfaglige og tværinstitutionelle nationale og internationale forskningssammenhænge. Registrene er blevet opdateret og

9 8 opfylder nu kravene fra Datatilsynet. Med tilførelse af økonomiske ressourcer til opbygning af en hjemmeside og ansættelse af en dokumentalist er der taget et væsentligt skridt til at opnå status som vidensbank for selvmordsforskning og forebyggelse samt bidrage til oplysning i internationale sammenhænge. Grundet forsknings og forebyggelsesbevillinger har det været muligt at ansætte to personer i tidsbegrænsede stillinger. I 2005 har Centeret fået revideret vedtægterne og har fået udarbejdet og vedtaget en løn og personalepolitik. Endvidere er Centeret nu inde i en fase, hvor den administrative omlægning fra OUH til Socialministeriet kun i mindre udstrækning giver anledning til ekstraarbejde i form af gennemgang af tidligere regnskabsføring. I 2005 har centeret fået ny bestyrelsesformand og næstformand samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Centerets arbejde i 2005 skal ses i lyset af, at det har været tidskrævende at ansøge om eksterne midler til forsknings og forebyggelsesprojekter. Med en forhøjet grundbevilling er der begrundet håb om, at Centeret i 2006 kan varetage kerneområderne på bedst mulig vis.

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Forskningscentrets rapportserie 2009 Rapport 4 Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Iben K. Stephensen, Børge Jensen, Erik

Læs mere

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning

Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003. Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Faktaserien Nr. 6 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere m.v. fra dette hæfte med tydelig kildehenvisning Udgivet af Center for Selvmordsforskning Søndergade

Læs mere

National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019. Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25

National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019. Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25 National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019 Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Etiske holdninger... 4 2 Formål... 4 3

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale

VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale 2007 VURDERING OG VISITATION AF SELVMORDSTRUEDE Rådgivning til sundhedspersonale Vurdering og visitation af selvmordstruede Rådgivning

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Resumé Forord 1. Formål og opgaver 1.1. SU-systemet 1.2. VUS-systemet 2. Årsberetning 2.1. SU-støtte 2.1.1. Tildeling af støtte 2.1.1.1.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Iben Stephensen & Søren Møller Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 8 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 8 Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere