KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006"

Transkript

1 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

2 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover budgettere og regnskabsføre de nye opgaver i kontoplanen. I forbindelse hermed er kontoplanen endvidere forenklet og områder har flyttet plads i kontoplanen under hensyn til en mere logisk opbygning af kontoplanen. Til at vise vej rundt i de ændrede pengestrømme, der følger af en justeret kontoplan, er udarbejdet vedlagte kontobro. Kontobroen er et redskab til brug for forståelsen af udgiftsudviklingen, når budget- og regnskabstal fra før og efter kommunalformen skal sammenholdes. Det sker i de enkelte kommuner bl.a. i forbindelse med budgetvedtagelse og hos statslige myndigheder, private foreninger, m.v. der foretager analyser på baggrund af data fra budget- og regnskabssystemet. De nærmere baggrunde for de gennemførte ændringer fremgår af orienteringsskrivelse til kommunerne af 8. november 2005, 11. april 2006 og 14. juli 2006, der er tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Kontobroen består af to dele. Del I viser broen fra regnskab 2006 til budget 2007 og giver svaret på følgende spørgsmål: Hvor finder jeg de indtægter eller udgifter i kontoplanen for 2007, der tidligere var registreret på f.eks. funktion 5.01, gruppering 12 i regnskab 2006? Del II viser broen fra budget 2007 til regnskab inklusiv ændringer med ikrafttræden 1. juli 2006 og giver svaret på følgende: Hvor i regnskabet for 2006 kan jeg genfinde de indtægter og udgifter, som fremgår af budgettet for 2007? Kontobroen består af tre kolonner: Første kolonne i kontobroen består af kontoplanen for 2006 og 2007 med de drifts- og refusionsgrupperinger, som er gældende for kontoplanen. Anden kolonne viser, hvor udgiften eller indtægten findes eller kan genfindes i henholdsvis regnskab 2006 og budget Endelig gives i tredje kolonne en række konkrete kommentarer, der har til formål at oplyse om evt. andre forhold af betydning for læsningen af den enkelte funktion eller gruppering. De typiske kommentarer er: Uændret: Hermed indikeres, at såvel placering i kontoplanen som materielle indhold ikke er ændret. Der vil oftest alene være tale om opdatering af hjemmelhenvisningen. Dog kan der være andre forhold, der kan begrunde ændret udgiftsniveau på området. Ændret placering i kontoplanen: Funktionen eller grupperingen har flyttet plads i kontoplanen, men det materielle indhold er uændret. Der kan også være tale om marginale ændringer i funktionens eller grupperingens navn.

3 6 Nedlægges med regnskab 2006 (kun relevant i del I): En funktion eller gruppering nedlægges, og der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om hvor forbruget skønnes at kunne henføres til. Ny fra budget 2007 (kun relevant for del II): En funktion eller gruppering etableres med kommunalreformen. Der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om, hvor udgifter eller indtægter tidligere har været registreret. I de tilfælde, hvor funktionen eller grupperingen relateres til kommunernes nye opgaver, vil der ikke være bemærkninger. Nyt navn: Funktionen eller grupperingen har fået nye navn. Kommentarer er udeladt, hvor der ikke har været mulighed for at tilvejebringe en relevant kommentar, eller hvor der er en vis usikkerhed om registreringspraksis. Det skal bemærkes, at flere andre forhold formentlig skal inddrages i tolkningen af et ændret udgiftsniveau fra før til efter kommunalreformen på de enkelte områder. Kommunalreformen: Kommunalreformen indebærer i sig selv, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 overtager en række af amternes opgaver og det samlede udgiftsniveau stiger også på de områder, der i kontobroen er benævnt Uændret. For eksempel stiger kommunernes udgifter på Administrationsbygninger som følge af kommunernes overtagelse af bygningsmasse fra amterne. Konteringspraksis: Kontoplanen og de tilhørende konteringsregler er ikke udtømmende. Der findes en række udgiftstyper og ydelser, som leveres af kommunerne, hvor der i dag ikke findes entydige konteringsregler i Budget- og regnskabssystemet. Som følge af harmioniseringen af konteringspraksis i sammenlægningskommunerne og implementeringen af den nye kontoplan kan validiteten af tidsserier vedrørende såvel udgifter som indtægter være forbundet med nogen usikkerhed. Det vil således i nogle tilfælde være vanskeligt at sammenholde data fra før og efter kommunalreformen, og der vil i en række tilfælde blive databrud. Kontobroen kan i disse tilfælde kun bidrage til at forklare baggrunden for databruddet. Kontobroen vurderes imidlertid på andre områder at kunne bidrag til øget sammenlignelighed i data fra og efter kommunalreformens implementering 1. januar Det er således håbet, at analyser og publikationer baseret på tidsserier fortsat meningsfuldt kan udarbejdes, og at kontobroen vil være en hjælp og støtte i arbejdet.

4 Kontoplan: Regnskab 2006 Registreringskonto i B2007 Kommentar Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING 0.01 Fælles formål Uændret 0.02 Boligformål Uændret 0.03 Erhvervsformål Uændret 0.04 Offentlige formål Uændret 0.05 Ubestemte formål Uændret FASTE EJENDOMME 0.10 Fælles formål Uændret 0.11 Beboelse 01 Boliger til integration af udlændinge gruppering 001 Uændret 02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge gruppering 002 Uændret 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved gruppering 003 Uændret 92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge gruppering 092 Uændret 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge gruppering 093 Uændret 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og , dranst. 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

5 0.12 Erhvervsejendomme Uændret 0.13 Andre faste ejendomme Uændret 0.14 Sanering gruppering 001 Nedlægges fra regnskab Byfornyelse og boligforbedring 01 Ydelsesstøtte gruppering 001 Ændret placering i kontoplanen FRITIDSOMRÅDER 0.20 Fælles formål , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.21 Parker og legepladser , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.22 Skove og naturområder Flyttes til naturbeskyttelse 0.23 Strandområder , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.24 Kolonihaver , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen FRITIDSFACILITETER 0.30 Fælles formål , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.31 Stadion og idrætsanlæg , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.32 Idræts- og svømmehaller , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.33 Friluftsbade , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.34 Campingpladser og vandrerhjem , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.35 Andre fritidsfaciliteter , 0.34 og 0.35 slås sammen

6 KIRKEGÅRDE 0.40 Kirkegårde Uændret NATURFREDNING 0.41 Naturfredning , og Udgifterne fordeles ud på flere funktioner VANDLØBSVÆSEN 0.70 Fælles formål Uændret 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Uændret 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Uændret 0.74 Kystsikring Ændret placering i kontoplanen ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 0.80 Fælles formål Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter Nyt navn 0.85 Recipientkvaliteter og spildevand Vandindvinding Miljøcentre m.v Nedlægges fra regnskab Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Nyt indhold som følge af kommunalreformen

7 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 0.90 Sandflugt Ændret placering i kontoplanen 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Uændret 0.92 Foranstaltninger i øvrigt Nedlægges fra regnskab 2006 REDNINGSBEREDSKAB 0.95 Redningsberedskab Funktionen underopdeles i grupperinger Hovedkonto1: Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.01 Gasforsyning Uændret 1.02 El-forsyning 04 Skattebetalinger , gruppering 004 Uændret

8 1.03 Varmeforsyning Uændret 1.04 Vandforsyning 02 Tilskud til vandforsyning , gruppering 002 Uændret 1.06 Andre forsyningsvirksomheder Uændret SPILDEVANDSANLÆG 1.40 Fælles formål 92 Vejafledningsbidrag gruppering 091 Kun kommunale veje og private fællesveje 93 Vandafledningsbidrag, boliger gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Vandafledningsbidrag, erhvervsejendomme gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Særbidrag gruppering 096 Uændret 1.41 Hovedkloakker og pumpestationer , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.42 Detailkloakker , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.43 Rensningsanlæg , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.44 Tømningsordninger 93 Bidrag for tømning gruppering 093 Uændret

9 RENOVATION M.V Fælles formål 1.51 Renovation 1.52 Konverteringsanlæg 1.53 Lossepladser 1.54 Olie- og kemikalieaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget 2007

10 1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Trafik og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER 2.01 Fælles formål Lagt sammen med øvrige fælles formål gruppering Arbejder for fremmed regning Uændret 2.05 Driftsbygninger og pladser Uændret 2.09 Øvrige fælles funktioner Nedlægges med regnskab 2006 KOMMUNALE VEJE 2.11 Vejvedligeholdelse m.v og Vejvedligeholdelsen opdeles 2.14 Vintertjeneste Nye opgaver som følge af kommunalreform 2.22 Vejanlæg og Vejanlæg opdeles

11 KOLLEKTIV TRAFIK 2.30 Fælles formål Uændret 2.31 Busdrift Uændret 2.32 Skolebusdrift Flyttes til hovedkonto Færgedrift 01 Statstilskud til trafikbetjening af små øer Nedlægges ved omlægning af færgestøtten 2.34 Lufthavne Uændret 2.35 Jernbanedrift Uændret HAVNE 2.40 Havne Uændret 2.41 Lystbådehavne m.v Uændret

12 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur FOLKESKOLEN 3.01 Folkeskoler 07 Skolebiblioteker Nedlægges fra regnskab Deltagerbetaling , gruppering 92 Uændret 01 Tilskud til læreres videreuddannelse Nedlægges fra regnskab Tilskud vedrørende skolelån , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v. Nedlægges fra regnskab Serviceforanstaltninger Ny overskrift på funktion 3.03 Syge- og hjemmeundervisning Uændret 3.04 Skolepsykolog Ny overskrift på funktion 3.05 Skolefritidsordninger 02 Søskenderabat , gruppering 002 Uændret 03 Fripladser i skolefritidsordninger , gruppering 003 Uændret 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat , gruppering 092 Uændret

13 3.06 Amtscentraler Udgår fra regnskab 2006 Ny overskrift på funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap Ny overskrift på funktion 3.08 Observationsskoler Bidrag til statslige og private skoler 01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger , gruppering Skolefritidsordninger ved frie grundskoler gruppering Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Ny overskrift på funktion 01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu Undervisning og specialpædagogisk bistand til Sprogstimulering af førskolebørn Efterskoler og ungdomskostskoler Uændret 3.13 Forberedende voksenundervisning Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning Uændret

14 PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERV Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 92 Deltagergebyr Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 GYMNASIER M.V Fælles formål Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Gymnasier og HF-kurser 01 Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende gymnasiale suppleringskurser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

15 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 01 Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 FAGLIGE UDDANNELSER 3.43 Bidrag til lærlingeundervisning Nedlægges fra regnskab Andre faglige uddannelser Ny overskrift 01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktions , gruppering 001 og 002 Funktion underopdeles 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 01 Skoleydelse , gruppering 001 Uændret 02 Undervisning , gruppering 002 Uændret SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V Social- og sundhedsuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Sygeplejeuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Pædagogisk grunduddannelse Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

16 BEFORDRING AF ELEVER 3.49 Befordring af elever Sammenlægges med 2.32 i ny FOLKEBIBLIOTEKER 3.50 Folkebiblioteker 03 Bøger m.v , gruppering 003 Uændret 08 Andre udlånsmaterialer , gruppering 008 Uændret KULTUREL VIRKSOMHED 3.60 Museer 01 Ordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 002 Uændret 02 Ekstraordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 004 Uændret 3.61 Biografer Uændret 3.62 Teatre 01 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

17 3.63 Musikarrangementer 01 Refusion vedrørende musikskoler , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 3.64 Andre kulturelle opgaver Uændret FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V Fælles formål Uændret 3.71 Start- og udviklingspuljen Nedlægges fra regnskab Folkeoplysende voksenundervisning 01 Undervisning , gruppering 001 Uændret 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 02 Aktiviteter , gruppering 002 Uændret

18 3.74 Lokaletilskud 01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning , gruppering 001 Uændret 02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende , gruppering 002 Uændret 92 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler , gruppering 092 Uændret 93 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til , gruppering 093 Uændret 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Uændret 3.76 Ungdomsskolevirksomhed Uændret 3.77 Daghøjskoler 01 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodt Ny overskrift 3.78 Elevtilskud Uændret

19 Hovedkonto 4: Sygehusvæsen og sygesikring SYGEHUSE 4.01 Somatiske sygehuse 1. Drift 90 Indtægter fra aktivitetsafhængige puljer Nedlægges fra regnskab Psykiatriske sygehuse og afdelinger 01 Generelle udgifter Nedlægges fra regnskab Direkte henførbare udgifter Nedlægges fra regnskab 2006 SERVICEFUNKTIONER 4.07 Kursusafdeling Nedlægges fra regnskab Centralvaskerier Nedlægges fra regnskab Øvrige servicefunktioner Nedlægges fra regnskab Sygehusapoteker Nedlægges fra regnskab 2006

20 SELVSTÆNDIGE AMBULATORIER OG KLINIKKER 4.24 Røntgenklinikker Nedlægges fra regnskab Jordemodercentre Nedlægges fra regnskab Øvrige klinikker og ambulatorier Nedlægges fra regnskab 2006 EFTERBEHANDLINGSINSTITUTIONER 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Nedlægges fra regnskab 2006 SYGESIKRING M.V Offentlig sygesikring 01 Almen lægehjælp Nedlægges fra regnskab Speciallægehjælp Nedlægges fra regnskab Medicin Nedlægges fra regnskab Tandlægebehandling Nedlægges fra regnskab Fysiurgisk behandling Nedlægges fra regnskab Kiropraktor Nedlægges fra regnskab Briller Nedlægges fra regnskab Rejsesygeforsikring Nedlægges fra regnskab Fodterapeuter Nedlægges fra regnskab Psykologbehandling Nedlægges fra regnskab Øvrige sygesikringsudgifter Nedlægges fra regnskab 2006

21 12 Ernæringspræparater Nedlægges fra regnskab 2006

22 4.71 Profylaktiske svangreundersøgelser Nedlægges fra regnskab Lægeundersøgelser af børn Nedlægges fra regnskab Vaccinationer Nedlægges fra regnskab Specialiseret tandplejetilbud (amtstandpleje) Nedlægges fra regnskab 2006 Hovedkonto 5: Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse Nedlægges fra regnskab Revalideringsydelse med 50 pct. Refusion , gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 03 Tillægsydelser under revalidering og merudg , gruppering 003 og gruppering 001 (boligudgifter.) Ændret placering i kontoplanen, boligudgifter (se ) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til selvstændig virksomhed , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 06 Sygebehandling, medicin ( 82) , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med , gruppering 009 Ændret placering i kontoplanen 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomheds , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion , gruppering 012 Ændret placering i kontoplanen 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , gruppering 013 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct

23 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved , gruppering 015 Ændret placering i kontoplanen 16 Særlig støtte ( 34) , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 17 Efterlevelseshjælp ( 85 a) , gruppering 017 Ændret placering i kontoplanen 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp , gruppering 018 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til , gruppering 019 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv , gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. Refusion , gruppering 92 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 93 Ændret placering i kontoplanen 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) , grp 93 og 94 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , dr. 2,grp. 002 og , dr 2, grp 002 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dr. 2, gruppering 003 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dr. 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

24 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede , gruppering 005 Ændret placering i kontoplanen 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct , gruppering 092 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

25 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion) gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen (1/7-06) 03 Merudgifter til bolig under revalidering (1/7-06) gruppering pct. refusion; udskilt fra pr. 1/ Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) (50 pct. refusion ) Udgår (se dog , gruppering 004) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Særlig støtte aktiverede (65 pct. refusion) , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) , gruppering 007 Ændret placering i kontoplanen 08 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap 10 og 11 (65 pct. refusion) , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (65 pct. refusion) , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 010) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 011) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid (1/7-06) , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling , gruppering 093 Ny refusionssats r. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct, ref. (1/7-06) , gruppering 094 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af udgifterne på gruppering 2, 3, 5-6, 8-9 og ,dr 2, grp 001 og 002 og , dr 2, grp 004 Ny refusionssatset pr. 1. /7-06 betyder 02 Refusion af udgifterne på gruppering 4, (1/7-06) , dranst 2, gruppering 001 og 002 ændringer i grupperingerne for refusionen 03 Berigtigelser dranst 2, gruppering Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering Støtte til frivilligt socialt arbejde , gruppering Beboerrådgivning

26

27 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER 5.10 Fælles formål 01 Fripladser i kommunal dagpleje gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 02 Fripladser i vuggestuer gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 03 Fripladser i børnehaver gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 04 Fripladser i integrerede institutioner gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 05 Fripladser i fritidshjem gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 06 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 09 Fripladser i puljeordninger og private klubber gruppering 07 Ændret placering i kontoplan 10 Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i Udgår fra regnskab Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggest 13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børneh 14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrer 15 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritids 16 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab Søskenderabat gruppering 17 Uændret 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning gruppering 18 Uændret 19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov gruppering 19 Uændret 20 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne Udgår fra regnskab Refusion af udgifterne på funktionerne Uændret

28 5.11 Dagpleje 5.12 Vuggestuer 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.15 Fritidshjem 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske 01 Løn til dagplejere , gruppering 001 Uændret 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab 2006

29 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , grp 092 Ændret indhold

30 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og 01 Fripladser , gruppering 003 og gruppering 004 Ny opdeling Ny opdeling 02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen , gruppering 005 og gruppering 006 Ny opdeling 03 Søskenderabat , gruppering 007 og gruppering 008 Ny opdeling 92 Forældrebetaling ink. tilskud ( 18 og 25) , gruppering 092 og gruppering Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger , gruppering 001 Uændret 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 002 Uændret 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner , gruppering 003 Uændret 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner , gruppering 004 Uændret 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 005 Uændret

31 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 01 Plejefamilier gruppering 001 Uændret 02 Netværksplejefamilier gruppering 002 Uændret 03 Opholdssteder gruppering 003 Uændret 04 Kost og efterskoler gruppering 004 Uændret 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende gruppering 005 Uændret 06 Skibsprojekter mv gruppering 006 Uændret 07 Advokatbistand gruppering 007 Uændret 92 Betaling gruppering 092 Uændret 01 Refusion vedrørende advokatbistand , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dranst 2, gruppering 003 Uændret 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

32 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den , gruppering 001 Uændret 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet , gruppering 002 Uændret 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den , gruppering 003 Uændret 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver , gruppering 004 Uændret 05 Aflastningsordninger ( 40, stk. 3, nr. 5) , gruppering 005 Uændret 06 Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr , gruppering 006 Uændret 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge , gruppering 007 Uændret 08 Fast kontaktperson for hele familien , gruppering 008 Uændret 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig , gruppering 009 Uændret 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning , gruppering 010 Uændret 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med , gruppering 011 Uændret 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå , gruppering 012 Uændret 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver , gruppering 013 Uændret 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131d) Nedlægges med regnskab Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplan 01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig , gruppering 001 Uændret 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale , gruppering 002 Uændret 92 Betaling ( 52 og 62 b) , gruppering 092 Uændret

33 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

34 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG 5.30 Ældreboliger 92 Betaling ( 52 og 62 b) gruppering 092 Uændret 01 Refusion af flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger gruppering 001 Uændret 05 Lejetab gruppering 005 Uændret 06 Tab på garantier for indekslån gruppering 006 Uændret 92 Lejeindtægter gruppering 092 Uændret

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Til alle kommuner Dato: 8. november 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Indledning Hermed fremsendes 1.

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Til alle kommuner Dato: 8. november 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Indledning Hermed fremsendes 1.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG 3 23. marts 2006 Sagsnr.: 300262 Dok.nr.: 1801219 Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere