KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006"

Transkript

1 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

2 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover budgettere og regnskabsføre de nye opgaver i kontoplanen. I forbindelse hermed er kontoplanen endvidere forenklet og områder har flyttet plads i kontoplanen under hensyn til en mere logisk opbygning af kontoplanen. Til at vise vej rundt i de ændrede pengestrømme, der følger af en justeret kontoplan, er udarbejdet vedlagte kontobro. Kontobroen er et redskab til brug for forståelsen af udgiftsudviklingen, når budget- og regnskabstal fra før og efter kommunalformen skal sammenholdes. Det sker i de enkelte kommuner bl.a. i forbindelse med budgetvedtagelse og hos statslige myndigheder, private foreninger, m.v. der foretager analyser på baggrund af data fra budget- og regnskabssystemet. De nærmere baggrunde for de gennemførte ændringer fremgår af orienteringsskrivelse til kommunerne af 8. november 2005, 11. april 2006 og 14. juli 2006, der er tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Kontobroen består af to dele. Del I viser broen fra regnskab 2006 til budget 2007 og giver svaret på følgende spørgsmål: Hvor finder jeg de indtægter eller udgifter i kontoplanen for 2007, der tidligere var registreret på f.eks. funktion 5.01, gruppering 12 i regnskab 2006? Del II viser broen fra budget 2007 til regnskab inklusiv ændringer med ikrafttræden 1. juli 2006 og giver svaret på følgende: Hvor i regnskabet for 2006 kan jeg genfinde de indtægter og udgifter, som fremgår af budgettet for 2007? Kontobroen består af tre kolonner: Første kolonne i kontobroen består af kontoplanen for 2006 og 2007 med de drifts- og refusionsgrupperinger, som er gældende for kontoplanen. Anden kolonne viser, hvor udgiften eller indtægten findes eller kan genfindes i henholdsvis regnskab 2006 og budget Endelig gives i tredje kolonne en række konkrete kommentarer, der har til formål at oplyse om evt. andre forhold af betydning for læsningen af den enkelte funktion eller gruppering. De typiske kommentarer er: Uændret: Hermed indikeres, at såvel placering i kontoplanen som materielle indhold ikke er ændret. Der vil oftest alene være tale om opdatering af hjemmelhenvisningen. Dog kan der være andre forhold, der kan begrunde ændret udgiftsniveau på området. Ændret placering i kontoplanen: Funktionen eller grupperingen har flyttet plads i kontoplanen, men det materielle indhold er uændret. Der kan også være tale om marginale ændringer i funktionens eller grupperingens navn.

3 6 Nedlægges med regnskab 2006 (kun relevant i del I): En funktion eller gruppering nedlægges, og der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om hvor forbruget skønnes at kunne henføres til. Ny fra budget 2007 (kun relevant for del II): En funktion eller gruppering etableres med kommunalreformen. Der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om, hvor udgifter eller indtægter tidligere har været registreret. I de tilfælde, hvor funktionen eller grupperingen relateres til kommunernes nye opgaver, vil der ikke være bemærkninger. Nyt navn: Funktionen eller grupperingen har fået nye navn. Kommentarer er udeladt, hvor der ikke har været mulighed for at tilvejebringe en relevant kommentar, eller hvor der er en vis usikkerhed om registreringspraksis. Det skal bemærkes, at flere andre forhold formentlig skal inddrages i tolkningen af et ændret udgiftsniveau fra før til efter kommunalreformen på de enkelte områder. Kommunalreformen: Kommunalreformen indebærer i sig selv, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 overtager en række af amternes opgaver og det samlede udgiftsniveau stiger også på de områder, der i kontobroen er benævnt Uændret. For eksempel stiger kommunernes udgifter på Administrationsbygninger som følge af kommunernes overtagelse af bygningsmasse fra amterne. Konteringspraksis: Kontoplanen og de tilhørende konteringsregler er ikke udtømmende. Der findes en række udgiftstyper og ydelser, som leveres af kommunerne, hvor der i dag ikke findes entydige konteringsregler i Budget- og regnskabssystemet. Som følge af harmioniseringen af konteringspraksis i sammenlægningskommunerne og implementeringen af den nye kontoplan kan validiteten af tidsserier vedrørende såvel udgifter som indtægter være forbundet med nogen usikkerhed. Det vil således i nogle tilfælde være vanskeligt at sammenholde data fra før og efter kommunalreformen, og der vil i en række tilfælde blive databrud. Kontobroen kan i disse tilfælde kun bidrage til at forklare baggrunden for databruddet. Kontobroen vurderes imidlertid på andre områder at kunne bidrag til øget sammenlignelighed i data fra og efter kommunalreformens implementering 1. januar Det er således håbet, at analyser og publikationer baseret på tidsserier fortsat meningsfuldt kan udarbejdes, og at kontobroen vil være en hjælp og støtte i arbejdet.

4 Kontoplan: Regnskab 2006 Registreringskonto i B2007 Kommentar Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING 0.01 Fælles formål Uændret 0.02 Boligformål Uændret 0.03 Erhvervsformål Uændret 0.04 Offentlige formål Uændret 0.05 Ubestemte formål Uændret FASTE EJENDOMME 0.10 Fælles formål Uændret 0.11 Beboelse 01 Boliger til integration af udlændinge gruppering 001 Uændret 02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge gruppering 002 Uændret 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved gruppering 003 Uændret 92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge gruppering 092 Uændret 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge gruppering 093 Uændret 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og , dranst. 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

5 0.12 Erhvervsejendomme Uændret 0.13 Andre faste ejendomme Uændret 0.14 Sanering gruppering 001 Nedlægges fra regnskab Byfornyelse og boligforbedring 01 Ydelsesstøtte gruppering 001 Ændret placering i kontoplanen FRITIDSOMRÅDER 0.20 Fælles formål , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.21 Parker og legepladser , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.22 Skove og naturområder Flyttes til naturbeskyttelse 0.23 Strandområder , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.24 Kolonihaver , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen FRITIDSFACILITETER 0.30 Fælles formål , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.31 Stadion og idrætsanlæg , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.32 Idræts- og svømmehaller , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.33 Friluftsbade , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.34 Campingpladser og vandrerhjem , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.35 Andre fritidsfaciliteter , 0.34 og 0.35 slås sammen

6 KIRKEGÅRDE 0.40 Kirkegårde Uændret NATURFREDNING 0.41 Naturfredning , og Udgifterne fordeles ud på flere funktioner VANDLØBSVÆSEN 0.70 Fælles formål Uændret 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Uændret 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Uændret 0.74 Kystsikring Ændret placering i kontoplanen ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 0.80 Fælles formål Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter Nyt navn 0.85 Recipientkvaliteter og spildevand Vandindvinding Miljøcentre m.v Nedlægges fra regnskab Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Nyt indhold som følge af kommunalreformen

7 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 0.90 Sandflugt Ændret placering i kontoplanen 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Uændret 0.92 Foranstaltninger i øvrigt Nedlægges fra regnskab 2006 REDNINGSBEREDSKAB 0.95 Redningsberedskab Funktionen underopdeles i grupperinger Hovedkonto1: Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.01 Gasforsyning Uændret 1.02 El-forsyning 04 Skattebetalinger , gruppering 004 Uændret

8 1.03 Varmeforsyning Uændret 1.04 Vandforsyning 02 Tilskud til vandforsyning , gruppering 002 Uændret 1.06 Andre forsyningsvirksomheder Uændret SPILDEVANDSANLÆG 1.40 Fælles formål 92 Vejafledningsbidrag gruppering 091 Kun kommunale veje og private fællesveje 93 Vandafledningsbidrag, boliger gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Vandafledningsbidrag, erhvervsejendomme gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Særbidrag gruppering 096 Uændret 1.41 Hovedkloakker og pumpestationer , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.42 Detailkloakker , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.43 Rensningsanlæg , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.44 Tømningsordninger 93 Bidrag for tømning gruppering 093 Uændret

9 RENOVATION M.V Fælles formål 1.51 Renovation 1.52 Konverteringsanlæg 1.53 Lossepladser 1.54 Olie- og kemikalieaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget 2007

10 1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Trafik og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER 2.01 Fælles formål Lagt sammen med øvrige fælles formål gruppering Arbejder for fremmed regning Uændret 2.05 Driftsbygninger og pladser Uændret 2.09 Øvrige fælles funktioner Nedlægges med regnskab 2006 KOMMUNALE VEJE 2.11 Vejvedligeholdelse m.v og Vejvedligeholdelsen opdeles 2.14 Vintertjeneste Nye opgaver som følge af kommunalreform 2.22 Vejanlæg og Vejanlæg opdeles

11 KOLLEKTIV TRAFIK 2.30 Fælles formål Uændret 2.31 Busdrift Uændret 2.32 Skolebusdrift Flyttes til hovedkonto Færgedrift 01 Statstilskud til trafikbetjening af små øer Nedlægges ved omlægning af færgestøtten 2.34 Lufthavne Uændret 2.35 Jernbanedrift Uændret HAVNE 2.40 Havne Uændret 2.41 Lystbådehavne m.v Uændret

12 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur FOLKESKOLEN 3.01 Folkeskoler 07 Skolebiblioteker Nedlægges fra regnskab Deltagerbetaling , gruppering 92 Uændret 01 Tilskud til læreres videreuddannelse Nedlægges fra regnskab Tilskud vedrørende skolelån , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v. Nedlægges fra regnskab Serviceforanstaltninger Ny overskrift på funktion 3.03 Syge- og hjemmeundervisning Uændret 3.04 Skolepsykolog Ny overskrift på funktion 3.05 Skolefritidsordninger 02 Søskenderabat , gruppering 002 Uændret 03 Fripladser i skolefritidsordninger , gruppering 003 Uændret 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat , gruppering 092 Uændret

13 3.06 Amtscentraler Udgår fra regnskab 2006 Ny overskrift på funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap Ny overskrift på funktion 3.08 Observationsskoler Bidrag til statslige og private skoler 01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger , gruppering Skolefritidsordninger ved frie grundskoler gruppering Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Ny overskrift på funktion 01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu Undervisning og specialpædagogisk bistand til Sprogstimulering af førskolebørn Efterskoler og ungdomskostskoler Uændret 3.13 Forberedende voksenundervisning Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning Uændret

14 PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERV Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 92 Deltagergebyr Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 GYMNASIER M.V Fælles formål Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Gymnasier og HF-kurser 01 Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende gymnasiale suppleringskurser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

15 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 01 Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 FAGLIGE UDDANNELSER 3.43 Bidrag til lærlingeundervisning Nedlægges fra regnskab Andre faglige uddannelser Ny overskrift 01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktions , gruppering 001 og 002 Funktion underopdeles 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 01 Skoleydelse , gruppering 001 Uændret 02 Undervisning , gruppering 002 Uændret SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V Social- og sundhedsuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Sygeplejeuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Pædagogisk grunduddannelse Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

16 BEFORDRING AF ELEVER 3.49 Befordring af elever Sammenlægges med 2.32 i ny FOLKEBIBLIOTEKER 3.50 Folkebiblioteker 03 Bøger m.v , gruppering 003 Uændret 08 Andre udlånsmaterialer , gruppering 008 Uændret KULTUREL VIRKSOMHED 3.60 Museer 01 Ordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 002 Uændret 02 Ekstraordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 004 Uændret 3.61 Biografer Uændret 3.62 Teatre 01 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

17 3.63 Musikarrangementer 01 Refusion vedrørende musikskoler , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 3.64 Andre kulturelle opgaver Uændret FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V Fælles formål Uændret 3.71 Start- og udviklingspuljen Nedlægges fra regnskab Folkeoplysende voksenundervisning 01 Undervisning , gruppering 001 Uændret 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 02 Aktiviteter , gruppering 002 Uændret

18 3.74 Lokaletilskud 01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning , gruppering 001 Uændret 02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende , gruppering 002 Uændret 92 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler , gruppering 092 Uændret 93 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til , gruppering 093 Uændret 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Uændret 3.76 Ungdomsskolevirksomhed Uændret 3.77 Daghøjskoler 01 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodt Ny overskrift 3.78 Elevtilskud Uændret

19 Hovedkonto 4: Sygehusvæsen og sygesikring SYGEHUSE 4.01 Somatiske sygehuse 1. Drift 90 Indtægter fra aktivitetsafhængige puljer Nedlægges fra regnskab Psykiatriske sygehuse og afdelinger 01 Generelle udgifter Nedlægges fra regnskab Direkte henførbare udgifter Nedlægges fra regnskab 2006 SERVICEFUNKTIONER 4.07 Kursusafdeling Nedlægges fra regnskab Centralvaskerier Nedlægges fra regnskab Øvrige servicefunktioner Nedlægges fra regnskab Sygehusapoteker Nedlægges fra regnskab 2006

20 SELVSTÆNDIGE AMBULATORIER OG KLINIKKER 4.24 Røntgenklinikker Nedlægges fra regnskab Jordemodercentre Nedlægges fra regnskab Øvrige klinikker og ambulatorier Nedlægges fra regnskab 2006 EFTERBEHANDLINGSINSTITUTIONER 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Nedlægges fra regnskab 2006 SYGESIKRING M.V Offentlig sygesikring 01 Almen lægehjælp Nedlægges fra regnskab Speciallægehjælp Nedlægges fra regnskab Medicin Nedlægges fra regnskab Tandlægebehandling Nedlægges fra regnskab Fysiurgisk behandling Nedlægges fra regnskab Kiropraktor Nedlægges fra regnskab Briller Nedlægges fra regnskab Rejsesygeforsikring Nedlægges fra regnskab Fodterapeuter Nedlægges fra regnskab Psykologbehandling Nedlægges fra regnskab Øvrige sygesikringsudgifter Nedlægges fra regnskab 2006

21 12 Ernæringspræparater Nedlægges fra regnskab 2006

22 4.71 Profylaktiske svangreundersøgelser Nedlægges fra regnskab Lægeundersøgelser af børn Nedlægges fra regnskab Vaccinationer Nedlægges fra regnskab Specialiseret tandplejetilbud (amtstandpleje) Nedlægges fra regnskab 2006 Hovedkonto 5: Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse Nedlægges fra regnskab Revalideringsydelse med 50 pct. Refusion , gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 03 Tillægsydelser under revalidering og merudg , gruppering 003 og gruppering 001 (boligudgifter.) Ændret placering i kontoplanen, boligudgifter (se ) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til selvstændig virksomhed , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 06 Sygebehandling, medicin ( 82) , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med , gruppering 009 Ændret placering i kontoplanen 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomheds , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion , gruppering 012 Ændret placering i kontoplanen 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , gruppering 013 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct

23 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved , gruppering 015 Ændret placering i kontoplanen 16 Særlig støtte ( 34) , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 17 Efterlevelseshjælp ( 85 a) , gruppering 017 Ændret placering i kontoplanen 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp , gruppering 018 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til , gruppering 019 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv , gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. Refusion , gruppering 92 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 93 Ændret placering i kontoplanen 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) , grp 93 og 94 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , dr. 2,grp. 002 og , dr 2, grp 002 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dr. 2, gruppering 003 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dr. 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

24 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede , gruppering 005 Ændret placering i kontoplanen 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct , gruppering 092 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

25 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion) gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen (1/7-06) 03 Merudgifter til bolig under revalidering (1/7-06) gruppering pct. refusion; udskilt fra pr. 1/ Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) (50 pct. refusion ) Udgår (se dog , gruppering 004) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Særlig støtte aktiverede (65 pct. refusion) , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) , gruppering 007 Ændret placering i kontoplanen 08 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap 10 og 11 (65 pct. refusion) , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (65 pct. refusion) , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 010) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 011) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid (1/7-06) , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling , gruppering 093 Ny refusionssats r. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct, ref. (1/7-06) , gruppering 094 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af udgifterne på gruppering 2, 3, 5-6, 8-9 og ,dr 2, grp 001 og 002 og , dr 2, grp 004 Ny refusionssatset pr. 1. /7-06 betyder 02 Refusion af udgifterne på gruppering 4, (1/7-06) , dranst 2, gruppering 001 og 002 ændringer i grupperingerne for refusionen 03 Berigtigelser dranst 2, gruppering Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering Støtte til frivilligt socialt arbejde , gruppering Beboerrådgivning

26

27 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER 5.10 Fælles formål 01 Fripladser i kommunal dagpleje gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 02 Fripladser i vuggestuer gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 03 Fripladser i børnehaver gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 04 Fripladser i integrerede institutioner gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 05 Fripladser i fritidshjem gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 06 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 09 Fripladser i puljeordninger og private klubber gruppering 07 Ændret placering i kontoplan 10 Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i Udgår fra regnskab Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggest 13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børneh 14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrer 15 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritids 16 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab Søskenderabat gruppering 17 Uændret 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning gruppering 18 Uændret 19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov gruppering 19 Uændret 20 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne Udgår fra regnskab Refusion af udgifterne på funktionerne Uændret

28 5.11 Dagpleje 5.12 Vuggestuer 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.15 Fritidshjem 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske 01 Løn til dagplejere , gruppering 001 Uændret 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab 2006

29 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , grp 092 Ændret indhold

30 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og 01 Fripladser , gruppering 003 og gruppering 004 Ny opdeling Ny opdeling 02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen , gruppering 005 og gruppering 006 Ny opdeling 03 Søskenderabat , gruppering 007 og gruppering 008 Ny opdeling 92 Forældrebetaling ink. tilskud ( 18 og 25) , gruppering 092 og gruppering Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger , gruppering 001 Uændret 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 002 Uændret 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner , gruppering 003 Uændret 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner , gruppering 004 Uændret 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 005 Uændret

31 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 01 Plejefamilier gruppering 001 Uændret 02 Netværksplejefamilier gruppering 002 Uændret 03 Opholdssteder gruppering 003 Uændret 04 Kost og efterskoler gruppering 004 Uændret 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende gruppering 005 Uændret 06 Skibsprojekter mv gruppering 006 Uændret 07 Advokatbistand gruppering 007 Uændret 92 Betaling gruppering 092 Uændret 01 Refusion vedrørende advokatbistand , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dranst 2, gruppering 003 Uændret 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

32 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den , gruppering 001 Uændret 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet , gruppering 002 Uændret 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den , gruppering 003 Uændret 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver , gruppering 004 Uændret 05 Aflastningsordninger ( 40, stk. 3, nr. 5) , gruppering 005 Uændret 06 Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr , gruppering 006 Uændret 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge , gruppering 007 Uændret 08 Fast kontaktperson for hele familien , gruppering 008 Uændret 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig , gruppering 009 Uændret 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning , gruppering 010 Uændret 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med , gruppering 011 Uændret 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå , gruppering 012 Uændret 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver , gruppering 013 Uændret 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131d) Nedlægges med regnskab Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplan 01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig , gruppering 001 Uændret 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale , gruppering 002 Uændret 92 Betaling ( 52 og 62 b) , gruppering 092 Uændret

33 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

34 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG 5.30 Ældreboliger 92 Betaling ( 52 og 62 b) gruppering 092 Uændret 01 Refusion af flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger gruppering 001 Uændret 05 Lejetab gruppering 005 Uændret 06 Tab på garantier for indekslån gruppering 006 Uændret 92 Lejeindtægter gruppering 092 Uændret

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere