KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006"

Transkript

1 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

2 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover budgettere og regnskabsføre de nye opgaver i kontoplanen. I forbindelse hermed er kontoplanen endvidere forenklet og områder har flyttet plads i kontoplanen under hensyn til en mere logisk opbygning af kontoplanen. Til at vise vej rundt i de ændrede pengestrømme, der følger af en justeret kontoplan, er udarbejdet vedlagte kontobro. Kontobroen er et redskab til brug for forståelsen af udgiftsudviklingen, når budget- og regnskabstal fra før og efter kommunalformen skal sammenholdes. Det sker i de enkelte kommuner bl.a. i forbindelse med budgetvedtagelse og hos statslige myndigheder, private foreninger, m.v. der foretager analyser på baggrund af data fra budget- og regnskabssystemet. De nærmere baggrunde for de gennemførte ændringer fremgår af orienteringsskrivelse til kommunerne af 8. november 2005, 11. april 2006 og 14. juli 2006, der er tilgængelige på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Kontobroen består af to dele. Del I viser broen fra regnskab 2006 til budget 2007 og giver svaret på følgende spørgsmål: Hvor finder jeg de indtægter eller udgifter i kontoplanen for 2007, der tidligere var registreret på f.eks. funktion 5.01, gruppering 12 i regnskab 2006? Del II viser broen fra budget 2007 til regnskab inklusiv ændringer med ikrafttræden 1. juli 2006 og giver svaret på følgende: Hvor i regnskabet for 2006 kan jeg genfinde de indtægter og udgifter, som fremgår af budgettet for 2007? Kontobroen består af tre kolonner: Første kolonne i kontobroen består af kontoplanen for 2006 og 2007 med de drifts- og refusionsgrupperinger, som er gældende for kontoplanen. Anden kolonne viser, hvor udgiften eller indtægten findes eller kan genfindes i henholdsvis regnskab 2006 og budget Endelig gives i tredje kolonne en række konkrete kommentarer, der har til formål at oplyse om evt. andre forhold af betydning for læsningen af den enkelte funktion eller gruppering. De typiske kommentarer er: Uændret: Hermed indikeres, at såvel placering i kontoplanen som materielle indhold ikke er ændret. Der vil oftest alene være tale om opdatering af hjemmelhenvisningen. Dog kan der være andre forhold, der kan begrunde ændret udgiftsniveau på området. Ændret placering i kontoplanen: Funktionen eller grupperingen har flyttet plads i kontoplanen, men det materielle indhold er uændret. Der kan også være tale om marginale ændringer i funktionens eller grupperingens navn.

3 6 Nedlægges med regnskab 2006 (kun relevant i del I): En funktion eller gruppering nedlægges, og der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om hvor forbruget skønnes at kunne henføres til. Ny fra budget 2007 (kun relevant for del II): En funktion eller gruppering etableres med kommunalreformen. Der vil, såfremt det er muligt, være oplysninger om, hvor udgifter eller indtægter tidligere har været registreret. I de tilfælde, hvor funktionen eller grupperingen relateres til kommunernes nye opgaver, vil der ikke være bemærkninger. Nyt navn: Funktionen eller grupperingen har fået nye navn. Kommentarer er udeladt, hvor der ikke har været mulighed for at tilvejebringe en relevant kommentar, eller hvor der er en vis usikkerhed om registreringspraksis. Det skal bemærkes, at flere andre forhold formentlig skal inddrages i tolkningen af et ændret udgiftsniveau fra før til efter kommunalreformen på de enkelte områder. Kommunalreformen: Kommunalreformen indebærer i sig selv, at kommunerne fra og med 1. januar 2007 overtager en række af amternes opgaver og det samlede udgiftsniveau stiger også på de områder, der i kontobroen er benævnt Uændret. For eksempel stiger kommunernes udgifter på Administrationsbygninger som følge af kommunernes overtagelse af bygningsmasse fra amterne. Konteringspraksis: Kontoplanen og de tilhørende konteringsregler er ikke udtømmende. Der findes en række udgiftstyper og ydelser, som leveres af kommunerne, hvor der i dag ikke findes entydige konteringsregler i Budget- og regnskabssystemet. Som følge af harmioniseringen af konteringspraksis i sammenlægningskommunerne og implementeringen af den nye kontoplan kan validiteten af tidsserier vedrørende såvel udgifter som indtægter være forbundet med nogen usikkerhed. Det vil således i nogle tilfælde være vanskeligt at sammenholde data fra før og efter kommunalreformen, og der vil i en række tilfælde blive databrud. Kontobroen kan i disse tilfælde kun bidrage til at forklare baggrunden for databruddet. Kontobroen vurderes imidlertid på andre områder at kunne bidrag til øget sammenlignelighed i data fra og efter kommunalreformens implementering 1. januar Det er således håbet, at analyser og publikationer baseret på tidsserier fortsat meningsfuldt kan udarbejdes, og at kontobroen vil være en hjælp og støtte i arbejdet.

4 Kontoplan: Regnskab 2006 Registreringskonto i B2007 Kommentar Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING 0.01 Fælles formål Uændret 0.02 Boligformål Uændret 0.03 Erhvervsformål Uændret 0.04 Offentlige formål Uændret 0.05 Ubestemte formål Uændret FASTE EJENDOMME 0.10 Fælles formål Uændret 0.11 Beboelse 01 Boliger til integration af udlændinge gruppering 001 Uændret 02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge gruppering 002 Uændret 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved gruppering 003 Uændret 92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge gruppering 092 Uændret 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge gruppering 093 Uændret 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og , dranst. 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

5 0.12 Erhvervsejendomme Uændret 0.13 Andre faste ejendomme Uændret 0.14 Sanering gruppering 001 Nedlægges fra regnskab Byfornyelse og boligforbedring 01 Ydelsesstøtte gruppering 001 Ændret placering i kontoplanen FRITIDSOMRÅDER 0.20 Fælles formål , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.21 Parker og legepladser , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.22 Skove og naturområder Flyttes til naturbeskyttelse 0.23 Strandområder , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen 0.24 Kolonihaver , 0.21, 023 og 0.24 slås sammen FRITIDSFACILITETER 0.30 Fælles formål , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.31 Stadion og idrætsanlæg , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.32 Idræts- og svømmehaller , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.33 Friluftsbade , 0.32 og 0.33 slås sammen 0.34 Campingpladser og vandrerhjem , 0.34 og 0.35 slås sammen 0.35 Andre fritidsfaciliteter , 0.34 og 0.35 slås sammen

6 KIRKEGÅRDE 0.40 Kirkegårde Uændret NATURFREDNING 0.41 Naturfredning , og Udgifterne fordeles ud på flere funktioner VANDLØBSVÆSEN 0.70 Fælles formål Uændret 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Uændret 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Uændret 0.74 Kystsikring Ændret placering i kontoplanen ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 0.80 Fælles formål Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter Nyt navn 0.85 Recipientkvaliteter og spildevand Vandindvinding Miljøcentre m.v Nedlægges fra regnskab Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Nyt indhold som følge af kommunalreformen

7 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 0.90 Sandflugt Ændret placering i kontoplanen 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Uændret 0.92 Foranstaltninger i øvrigt Nedlægges fra regnskab 2006 REDNINGSBEREDSKAB 0.95 Redningsberedskab Funktionen underopdeles i grupperinger Hovedkonto1: Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.01 Gasforsyning Uændret 1.02 El-forsyning 04 Skattebetalinger , gruppering 004 Uændret

8 1.03 Varmeforsyning Uændret 1.04 Vandforsyning 02 Tilskud til vandforsyning , gruppering 002 Uændret 1.06 Andre forsyningsvirksomheder Uændret SPILDEVANDSANLÆG 1.40 Fælles formål 92 Vejafledningsbidrag gruppering 091 Kun kommunale veje og private fællesveje 93 Vandafledningsbidrag, boliger gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Vandafledningsbidrag, erhvervsejendomme gruppering 093 Sammenlægges med gruppering Særbidrag gruppering 096 Uændret 1.41 Hovedkloakker og pumpestationer , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.42 Detailkloakker , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.43 Rensningsanlæg , 1.42 og 1.43 sammenlægges 1.44 Tømningsordninger 93 Bidrag for tømning gruppering 093 Uændret

9 RENOVATION M.V Fælles formål 1.51 Renovation 1.52 Konverteringsanlæg 1.53 Lossepladser 1.54 Olie- og kemikalieaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget 2007

10 1.55 Genanvendelsesanlæg og forsortering 92 Gebyr for genanvendelsesordninger grp grp 092 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Salg af genanvendelige materialer grp grp 093 Ny opdeling i affaldstyper fra budget Trafik og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER 2.01 Fælles formål Lagt sammen med øvrige fælles formål gruppering Arbejder for fremmed regning Uændret 2.05 Driftsbygninger og pladser Uændret 2.09 Øvrige fælles funktioner Nedlægges med regnskab 2006 KOMMUNALE VEJE 2.11 Vejvedligeholdelse m.v og Vejvedligeholdelsen opdeles 2.14 Vintertjeneste Nye opgaver som følge af kommunalreform 2.22 Vejanlæg og Vejanlæg opdeles

11 KOLLEKTIV TRAFIK 2.30 Fælles formål Uændret 2.31 Busdrift Uændret 2.32 Skolebusdrift Flyttes til hovedkonto Færgedrift 01 Statstilskud til trafikbetjening af små øer Nedlægges ved omlægning af færgestøtten 2.34 Lufthavne Uændret 2.35 Jernbanedrift Uændret HAVNE 2.40 Havne Uændret 2.41 Lystbådehavne m.v Uændret

12 Hovedkonto 3: Undervisning og kultur FOLKESKOLEN 3.01 Folkeskoler 07 Skolebiblioteker Nedlægges fra regnskab Deltagerbetaling , gruppering 92 Uændret 01 Tilskud til læreres videreuddannelse Nedlægges fra regnskab Tilskud vedrørende skolelån , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v. Nedlægges fra regnskab Serviceforanstaltninger Ny overskrift på funktion 3.03 Syge- og hjemmeundervisning Uændret 3.04 Skolepsykolog Ny overskrift på funktion 3.05 Skolefritidsordninger 02 Søskenderabat , gruppering 002 Uændret 03 Fripladser i skolefritidsordninger , gruppering 003 Uændret 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat , gruppering 092 Uændret

13 3.06 Amtscentraler Udgår fra regnskab 2006 Ny overskrift på funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap Ny overskrift på funktion 3.08 Observationsskoler Bidrag til statslige og private skoler 01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger , gruppering Skolefritidsordninger ved frie grundskoler gruppering Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Ny overskrift på funktion 01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu Undervisning og specialpædagogisk bistand til Sprogstimulering af førskolebørn Efterskoler og ungdomskostskoler Uændret 3.13 Forberedende voksenundervisning Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Ungdommens Uddannelsesvejledning Uændret

14 PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERV Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 92 Deltagergebyr Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 GYMNASIER M.V Fælles formål Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Gymnasier og HF-kurser 01 Refusion vedrørende lærerkandidater Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Refusion vedrørende gymnasiale suppleringskurser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

15 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 01 Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006 FAGLIGE UDDANNELSER 3.43 Bidrag til lærlingeundervisning Nedlægges fra regnskab Andre faglige uddannelser Ny overskrift 01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktions , gruppering 001 og 002 Funktion underopdeles 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 01 Skoleydelse , gruppering 001 Uændret 02 Undervisning , gruppering 002 Uændret SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V Social- og sundhedsuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Sygeplejeuddannelser Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab Pædagogisk grunduddannelse Området overgår til staten Nedlægges fra regnskab 2006

16 BEFORDRING AF ELEVER 3.49 Befordring af elever Sammenlægges med 2.32 i ny FOLKEBIBLIOTEKER 3.50 Folkebiblioteker 03 Bøger m.v , gruppering 003 Uændret 08 Andre udlånsmaterialer , gruppering 008 Uændret KULTUREL VIRKSOMHED 3.60 Museer 01 Ordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 002 Uændret 02 Ekstraordinært statstilskud , dranst 2, gruppering 004 Uændret 3.61 Biografer Uændret 3.62 Teatre 01 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

17 3.63 Musikarrangementer 01 Refusion vedrørende musikskoler , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 3.64 Andre kulturelle opgaver Uændret FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V Fælles formål Uændret 3.71 Start- og udviklingspuljen Nedlægges fra regnskab Folkeoplysende voksenundervisning 01 Undervisning , gruppering 001 Uændret 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 02 Aktiviteter , gruppering 002 Uændret

18 3.74 Lokaletilskud 01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning , gruppering 001 Uændret 02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende , gruppering 002 Uændret 92 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler , gruppering 092 Uændret 93 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til , gruppering 093 Uændret 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Uændret 3.76 Ungdomsskolevirksomhed Uændret 3.77 Daghøjskoler 01 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodt Ny overskrift 3.78 Elevtilskud Uændret

19 Hovedkonto 4: Sygehusvæsen og sygesikring SYGEHUSE 4.01 Somatiske sygehuse 1. Drift 90 Indtægter fra aktivitetsafhængige puljer Nedlægges fra regnskab Psykiatriske sygehuse og afdelinger 01 Generelle udgifter Nedlægges fra regnskab Direkte henførbare udgifter Nedlægges fra regnskab 2006 SERVICEFUNKTIONER 4.07 Kursusafdeling Nedlægges fra regnskab Centralvaskerier Nedlægges fra regnskab Øvrige servicefunktioner Nedlægges fra regnskab Sygehusapoteker Nedlægges fra regnskab 2006

20 SELVSTÆNDIGE AMBULATORIER OG KLINIKKER 4.24 Røntgenklinikker Nedlægges fra regnskab Jordemodercentre Nedlægges fra regnskab Øvrige klinikker og ambulatorier Nedlægges fra regnskab 2006 EFTERBEHANDLINGSINSTITUTIONER 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Nedlægges fra regnskab 2006 SYGESIKRING M.V Offentlig sygesikring 01 Almen lægehjælp Nedlægges fra regnskab Speciallægehjælp Nedlægges fra regnskab Medicin Nedlægges fra regnskab Tandlægebehandling Nedlægges fra regnskab Fysiurgisk behandling Nedlægges fra regnskab Kiropraktor Nedlægges fra regnskab Briller Nedlægges fra regnskab Rejsesygeforsikring Nedlægges fra regnskab Fodterapeuter Nedlægges fra regnskab Psykologbehandling Nedlægges fra regnskab Øvrige sygesikringsudgifter Nedlægges fra regnskab 2006

21 12 Ernæringspræparater Nedlægges fra regnskab 2006

22 4.71 Profylaktiske svangreundersøgelser Nedlægges fra regnskab Lægeundersøgelser af børn Nedlægges fra regnskab Vaccinationer Nedlægges fra regnskab Specialiseret tandplejetilbud (amtstandpleje) Nedlægges fra regnskab 2006 Hovedkonto 5: Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse Nedlægges fra regnskab Revalideringsydelse med 50 pct. Refusion , gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 03 Tillægsydelser under revalidering og merudg , gruppering 003 og gruppering 001 (boligudgifter.) Ændret placering i kontoplanen, boligudgifter (se ) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Tilskud til selvstændig virksomhed , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 06 Sygebehandling, medicin ( 82) , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) , gruppering 008 Ændret placering i kontoplanen 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med , gruppering 009 Ændret placering i kontoplanen 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomheds , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion , gruppering 012 Ændret placering i kontoplanen 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , gruppering 013 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct

23 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved , gruppering 015 Ændret placering i kontoplanen 16 Særlig støtte ( 34) , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 17 Efterlevelseshjælp ( 85 a) , gruppering 017 Ændret placering i kontoplanen 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp , gruppering 018 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til , gruppering 019 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv , gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen ny refusionpct 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. Refusion , gruppering 92 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. Refusion , gruppering 93 Ændret placering i kontoplanen 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) , grp 93 og 94 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , dr. 2,grp. 002 og , dr 2, grp 002 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dr. 2, gruppering 003 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dr. 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

24 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede , gruppering 005 Ændret placering i kontoplanen 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og , gruppering 006 Ændret placering i kontoplanen 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct , gruppering 016 Ændret placering i kontoplanen 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct , gruppering 091 Ændret placering i kontoplanen 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct , gruppering 092 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 04 Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering 020 Ændret placering i kontoplanen

25 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion) gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen (1/7-06) 03 Merudgifter til bolig under revalidering (1/7-06) gruppering pct. refusion; udskilt fra pr. 1/ Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) (50 pct. refusion ) Udgår (se dog , gruppering 004) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Særlig støtte aktiverede (65 pct. refusion) , gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) , gruppering 007 Ændret placering i kontoplanen 08 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap 10 og 11 (65 pct. refusion) , gruppering 010 Ændret placering i kontoplanen 09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (65 pct. refusion) , gruppering 011 Ændret placering i kontoplanen 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 010) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (50 pct. refusion) Udgår (se dog , gruppering 011) Overgår til 65 pct. refusion pr. 1/ Kontanthjælp og starthjælp under forrevalid (1/7-06) , gruppering 014 Ændret placering i kontoplanen 93 Tilbagebetaling , gruppering 093 Ny refusionssats r. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct, ref. (1/7-06) , gruppering 094 Ændret placering i kontoplanen 01 Refusion af udgifterne på gruppering 2, 3, 5-6, 8-9 og ,dr 2, grp 001 og 002 og , dr 2, grp 004 Ny refusionssatset pr. 1. /7-06 betyder 02 Refusion af udgifterne på gruppering 4, (1/7-06) , dranst 2, gruppering 001 og 002 ændringer i grupperingerne for refusionen 03 Berigtigelser dranst 2, gruppering Tilskud fra EU , dranst 2, gruppering Støtte til frivilligt socialt arbejde , gruppering Beboerrådgivning

26

27 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER 5.10 Fælles formål 01 Fripladser i kommunal dagpleje gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 02 Fripladser i vuggestuer gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 03 Fripladser i børnehaver gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 04 Fripladser i integrerede institutioner gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 05 Fripladser i fritidshjem gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 06 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 09 Fripladser i puljeordninger og private klubber gruppering 07 Ændret placering i kontoplan 10 Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v gruppering 02 Ændret placering i kontoplan 11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i Udgår fra regnskab Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggest 13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børneh 14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrer 15 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritids 16 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab 2006 Udgår fra regnskab Søskenderabat gruppering 17 Uændret 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning gruppering 18 Uændret 19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov gruppering 19 Uændret 20 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne Udgår fra regnskab Refusion af udgifterne på funktionerne Uændret

28 5.11 Dagpleje 5.12 Vuggestuer 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.15 Fritidshjem 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske 01 Løn til dagplejere , gruppering 001 Uændret 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. Tilskud Nedlægges fra regnskab 2006

29 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 92 Forældrebetaling inkl. Tilskud , grp 092 Ændret indhold

30 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og 01 Fripladser , gruppering 003 og gruppering 004 Ny opdeling Ny opdeling 02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen , gruppering 005 og gruppering 006 Ny opdeling 03 Søskenderabat , gruppering 007 og gruppering 008 Ny opdeling 92 Forældrebetaling ink. tilskud ( 18 og 25) , gruppering 092 og gruppering Forældrebetaling inkl. tilskud , gruppering 092 Ændret indhold 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger , gruppering 001 Uændret 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 002 Uændret 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner , gruppering 003 Uændret 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner , gruppering 004 Uændret 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner , gruppering 005 Uændret

31 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 01 Plejefamilier gruppering 001 Uændret 02 Netværksplejefamilier gruppering 002 Uændret 03 Opholdssteder gruppering 003 Uændret 04 Kost og efterskoler gruppering 004 Uændret 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende gruppering 005 Uændret 06 Skibsprojekter mv gruppering 006 Uændret 07 Advokatbistand gruppering 007 Uændret 92 Betaling gruppering 092 Uændret 01 Refusion vedrørende advokatbistand , dranst 2, gruppering 004 Ændret placering i kontoplanen 03 Berigtigelser , dranst 2, gruppering 003 Uændret 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

32 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den , gruppering 001 Uændret 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet , gruppering 002 Uændret 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den , gruppering 003 Uændret 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver , gruppering 004 Uændret 05 Aflastningsordninger ( 40, stk. 3, nr. 5) , gruppering 005 Uændret 06 Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr , gruppering 006 Uændret 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge , gruppering 007 Uændret 08 Fast kontaktperson for hele familien , gruppering 008 Uændret 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig , gruppering 009 Uændret 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning , gruppering 010 Uændret 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med , gruppering 011 Uændret 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå , gruppering 012 Uændret 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver , gruppering 013 Uændret 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131d) Nedlægges med regnskab Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplan 01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig , gruppering 001 Uændret 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale , gruppering 002 Uændret 92 Betaling ( 52 og 62 b) , gruppering 092 Uændret

33 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Ref , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen

34 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG 5.30 Ældreboliger 92 Betaling ( 52 og 62 b) gruppering 092 Uændret 01 Refusion af flygtninge med 100 pct. Refusion , dranst 2, gruppering 002 Ændret placering i kontoplanen 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger gruppering 001 Uændret 05 Lejetab gruppering 005 Uændret 06 Tab på garantier for indekslån gruppering 006 Uændret 92 Lejeindtægter gruppering 092 Uændret

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 18. maj 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-7 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\.\maj.2000.2.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Orientering om 2. udkast vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 2. udkast vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Dato: 11. april 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orientering om 2. udkast vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner Indledning Hermed fremsendes

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 27. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 27. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. december 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2544-37 Sagsbeh.: hen/jsn/pbh Fil-navn: Orienteringsskrivelse af 1.december 2004.doc Orientering om ændring af

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere