Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef)"

Transkript

1 Jan Kjeldsmark/Anne Sofie Osmundsen Aarhus, den 10. maj 2016 Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FAGSEKRETARIATET TEKNIK & MILJØ STILLINGENS LEDELSESRUM OG RELATIONER ANSÆTTELSESVILKÅR DEN IDEELLE KANDIDAT ANSÆTTELSESPROCESSEN SKANDERBORG KOMMUNE... 8 ANSØGERE FORVENTES AT ORIENTERE SIG I NEDENSTÅENDE DOKUMENTER: BILAG 1 KONTRAKTHOLDERHÅNDBOGEN (OM SKANDERBORGMODELLEN) BILAG 2 UDVIKLINGSAFTALE 2016 FOR TEKNIK OG MILJØ BILAG 3 LEDELSESGRUNDLAGET Side 2 af 10

3 1. Indledning Fagchefen for Teknik & Miljø (i det daglige kaldt teknisk chef) har fået nyt job i Aarhus Kommune som chef for Center for Byudvikling og Mobilitet, og Skanderborg Kommune søger derfor hendes afløser med tiltrædelse pr. 1. august Skanderborg Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af den nye chef. Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget. 1.1 Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget er sammensat på følgende måde: Direktør Lars Clement (formand) Jens Peter Langballe Sørensen, funktionsleder Vej & Trafik Jens-Erik Dengsøe, Entreprenørchef og kontraktholder Hans Brok-Brandi, funktionsleder Natur & Miljø Bente Hornbæk, Stabschef Kultur, Borgere og Planlægning Ole Rasmussen, Medarbejderrepræsentant Vej & Trafik Annette Karlsen, HK-tillidsrepræsentant for Bygningsafdelingen. Thomas Højberg, Medarbejderrepræsentant Byg & Ejendom, TL-tillidsrepræsentant Hanne Medum Lærke, Medarbejderrepræsentant Natur & Miljø. Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til direktøren, der har ansættelseskompetencen. Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser med nøgleinteressenter i organisationen og er godkendt af Skanderborg Kommune som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Læs mere om Skanderborg Kommune og Fagsekretariatet og dets afdelinger på Kontaktoplysninger og ansøgning Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Skanderborg Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes fortrolig henvendelse til direktør Lars Clement fra Skanderborg Kommune på telefon Du kan uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK-01249). Ansøgningsfristen udløber den 6. juni 2016, kl Side 3 af 10

4 2. Fagsekretariatet Teknik & Miljø Fagsekretariatet Teknik & Miljø ledes af teknisk chef og har i alt 65 medarbejdere, der er organiseret i 4 afdelinger; Natur & Miljø, Vej & Trafik, Byg & Ejendom, nyoprettet Bygningsafdeling samt kontraktenhedens Entreprenørafdeling med 75 medarbejdere. Fagsekretariatet varetager en bred vifte af opgaver omkring administration og planlægning. Teknik & Miljø står blandt andet for at vedligeholde bygninger og kommunale veje og for natur- og miljøbeskyttelse. Hovedopgaverne omfatter: beskyttelse af miljø og natur, myndighedsopgaver vedrørende vandforsyning, vandmiljø, spildevand og jordforurening, klimatilpasning, kommunale veje, anlægsopgaver i forbindelse med ombygning og udbygning af infrastrukturen, trafiksikkerhedsplanlægning og trafiksikkerhedsskabende tiltag, mobilitet og tilgængelighed, offentlige byggemodningsprojekter, understøttelse af bygherrefunktion ved kommunalt nybyggeri, administration af byggeloven og boligreguleringsloven, administration af ejendomsbeskatning, vedligeholdelse, renovering og ombygning af kommunens bygninger samt administration af kommunale boliger, skove, parker og andre grønne områder, samarbejde med eksterne parter, herunder borgere, virksomheder, andre kommuner og myndigheder m.v. Hovedopgaverne løses i samarbejde med andre Fagsekretariater og stabe, samt kontraktholdere. 2.1 Aktuelt om opgaver (og udfordringer) i Teknik & Miljø Dette ligger først for: Flytning til Fælleden (nyt fælles rådhus) pr. 1. oktober Fagsekretariatet har hidtil haft til huse i Ry og skal sammen med det øvrige administrative personale i Skanderborg Kommune flytte til det nye administrationscenter på fælleden i Skanderborg. Flytteplanerne giver anledning til forskellige forventninger hos personalet. Det er selvsagt en væsentlig og helt umiddelbar forventning, at teknisk chef samler Fagsekretariatet til en positiv og stærk entre i de nye bo- og arbejdsfællesskabs rammer, muligheder og vilkår. Udvikling og konstituering af ledergruppen som et lederteam Teknisk chef leder Fagsekretariatets ledergruppe og sikrer, at ledergruppen fortsætter udviklingen til at være et sammentømret ledelsesteam, der løfter i flok og hvor der naturligt sker kollegial sparring. Ledergruppen løfter sammen med teknisk chef ansvaret for, at Fagsekretariatets organisation, tilbud og ydelser fremstår sammenhængende. Etablering af Bygningsafdelingen. Bygningsafdelingen er nyoprettet (pr. 1. maj 2016) og en vigtig opgave er at få etableret et godt samspil mellem denne og de øvrige afdelinger omkring opgaveløsningen. Bygningsafdelingen har mange snitflader til alle dele af den kommunale organisation, og skal i høj grad lykkes med det tværgående arbejde. Side 4 af 10

5 Erhvervsalliancen Erhvervsalliancen, som har en høj politisk prioritet, er et nyere erhvervsunderstøttende tiltag med deltagelse af Fagsekretariatet for Teknik & Miljø, Fagsekretariatet for Beskæftigelse & Sundhed, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning samt ErhvervSkanderborg. Arbejdet med etablering og udvikling af alliancen er godt i vej, men der er fortsat et betydeligt stykke arbejde at gøre her, også for teknisk chef. Alliancens fokusområder er især, at virksomhederne skal opleve, at deres indgang til kommunen er den rigtige, da man føler sig vel modtaget af en kompetent og effektiv partner, der understøtter udviklingen af eksisterende samt tiltrækning af nye virksomheder og arbejdspladser. Koncernledelsen Medlemmerne af koncernledelsen understøtter direktionen, der tilbyder stor indflydelse, og også forventer trækkraft til konkrete tværgående opgaver og projekter. Sikker drift af økonomien Økonomien er fornuftig og velstyret, men den skal fortsat styres med sikker hånd af teknisk chef blandt andet i forbindelse med realisering af en aktuel og løbende tilpasningsopgave. 3. Stillingens ledelsesrum og relationer Teknisk chef indgår i koncernledelsen i Skanderborg Kommune og refererer til direktionen. Teknisk chef er en central aktør i mange forskellige ledelsesrum og -relationer, hvor de væsentligste er: Samspil med direktør og det politiske niveau Teknisk chef er en central formidler af samspillet mellem den politiske og den administrative ledelse. Det giver store muligheder, men det stiller også meget store krav til flair og fornemmelser for samspillet med politikerne. Rollefordelingen mellem teknisk chef og direktøren er, at direktøren er ansvarlig for dagsorden og sikrer den grundlæggende betjening af udvalg, mens teknisk chef er ansvarlig for sagsfremstilling og indstilling i konkrete sager til udvalg og byråd. Teknisk chef indgår i den løbende dialog med udvalg og byråd og har til opgave at rådgive og sparre, så politikerne får de bedst mulige betingelser for at udøvepolitikformulering og politikkontrol. Teknisk chef deltager i udvalgsmøder. Ud over samspillet med det politiske niveau indgår teknisk chef i et tæt samspil med direktøren og bidrager her til forventningsafklaring i forhold til roller og opgaver med udgangspunkt i lederprofilen og den årlige udviklingskontrakt. Teknisk chef skal sikre, at direktøren har den nødvendige information for at kunne udfylde direktørrollen jf. rollebeskrivelsen for direktører i Skanderborg Kommune. Koncernledelsen Teknisk chef er medlem af koncernledelsen, som tæller 11 medlemmer og består af direktionen og fag- og stabscheferne. Som medlem af koncernledelsen er der en forventning om, at teknisk chef evner at tænke og handle i tværgående sammenhænge og helheder. Teknisk chef bidrager til at sikre en strategisk ledelse og udvikling af hele Skanderborg Kommune. Dette sker i et konstruktivt samarbejde med øvrige stabs- og fagchefer. I koncernledelsesregi forventes det, at den nye chef udfordrer silotænkning og selv lader sig udfordre og sætter alternative perspektiver og løsninger i spil. Fagsekretariatet Teknik & Miljø Teknisk chef varetager personaleledelsen af de 4 funktionsledere og kontraktholderen for Entreprenørafdelingen. Side 5 af 10

6 Teknisk chef har ansvaret for, at den enkelte funktionsleder sikrer udvikling indenfor eget ledelsesområde samt ansvaret for, at der bliver gennemført udviklingssamtaler med både medarbejdere og ledere. Teknisk chef leder Fagsekretariatets ledergruppe og sikrer, at ledergruppen fortsætter udviklingen mod at være et sammentømret ledelsesteam, der løfter i flok og hvor der gives og modtages ledelseskollegial sparring. Ledergruppen løfter sammen med teknisk chef ansvaret for, at Fagsekretariatets organisation, tilbud og ydelser fremstår sammenhængende og koordineret, hvor dette er relevant og at det opleves sådan af omgivelserne - internt i Fagsekretariatet og eksternt blandt samarbejdspartnere. MED-organisationen MED-organisationen vægtes højt og spiller en central rolle i Skanderborg Kommune. Her forventes det, at chefen agerer konstruktivt, tillidsfuldt og dialogorienteret og bidrager med et højt informationsniveau. Ambassadør for Skanderborg Kommune Teknisk chef varetager en stor variation af eksterne funktioner og forventes i denne rolle at: o profilere og markere Skanderborg Kommune og Teknik & Miljø gennem et højt fagligt niveau og en høj grad af samspil og samskabelse i forhold til borgere og virksomheder, o etablere og udbygge netværk i relevante eksterne sammenhænge, f.eks. erhvervsvirksomheder og organisationer, herunder Teknik og Miljøs Advisory Board, lokale grupper m.v., o være ambassadør for og formidler af Kommunen 3.0, herunder at skabe tillidsfulde partnerskaber og samarbejdsrelationer til de borgere og virksomheder, som er i berøring med de opgaver, fagsekretariatet løser. Teknisk chef skal levere på en række centrale dagsordener, særligt: Skabe klarhed om mål og retning sammen med ledere og medarbejdere, så alle ved, hvor vi skal hen Personligt etablere sig som en tydelig og respekteret chef i Fagsekretariatet og i Koncernledelsen Etablere et stærkt og udviklingsorienteret lederteam, der fokuserer på løsninger, samarbejde og helhedsorientering i alle Fagsekretariatets aktiviteter Skabe et positivt arbejdsmiljø med høj medarbejdermotivation og -trivsel Fastholde og udvikle et veldrevet Fagsekretariat med styr på økonomi og generel opmærksomhed på faglig og økonomisk effektivitet og rationalitet At der i de politiske udvalg og byrådet er en oplevelse af, at teknisk chef bidrager til et konstruktivt og tillidsfuldt samspil i den politiske ledelse og mellem den politiske ledelse og administrationen. 4. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter aftale med ansøgerens organisation. Den årlige løn forhandles med udgangspunkt i en ramme inkl. alle tillæg på kr pension. 5. Den ideelle kandidat I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet. Side 6 af 10

7 Det forventes, at chefen er motiveret for og evner at praktisere ledelse i overensstemmelse med forståelserne og værdierne i Skanderborgmodellen. Stillingen er kompleks og kravene er derfor høje: 5.1 Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund Den ideelle kandidat har: en teknisk uddannelse eller en samfundsmæssige uddannelse kombineret med relevant erhvervserfaring fra det tekniske område, erfaring med ledelse af ledere, erfaring med rådgivning af og samspil med en politisk ledelse, uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende og gerne en lederuddannelse. 5.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer I den endelige udvælgelsesproces vil særligt nedenstående egenskaber og kompetencer blive vægtet: Autenticitet - skaber troværdighed og tillid omkring sin person og er tillidsfuld i relationerne til andre En levende og skarp person med drive og engagement, der inspirerer andre til udvikling og fornyelse Skal være god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt Skal kunne skabe følgeskab Skal kunne agere i det politiske system og skal have forståelse for og værne om Skanderborgmodellen, herunder kontraktholdernes frihedsgrader og opgavedelingen mellem politikere og forvaltning Skal også interessere sig for driften En visionær person, der i samarbejde med omgivelserne kan finde fælles mål og veje Beslutnings- og handlekraft med fokus på løsninger og resultater Situationsfornemmelse og dømmekraft i politiske, faglige og menneskelige forhold Robust og solid person, der hviler i sig selv. 6. Ansættelsesprocessen AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist ,kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler fra kl Chefvurdering; personlighedstest, kognitive test, uddybende interview og referencetagning Rapportering og anden samtalerunde fra kl Forhandling indgåelse af ansættelsesaftale Efter Tiltrædelse Side 7 af 10

8 7. Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune har knapt indbyggere. Med den centrale placering i Østjylland tæt på bl.a. Aarhus, er rammebetingelserne fremragende, uanset om man siger natur, geografisk placering/infrastruktur, erhvervsliv, pendlermuligheder, bosætning, bredde- og elitekultur/-idræt, uddannelsesmuligheder m.v. Skanderborg Kommune har regionens mest veluddannede befolkning præget af meget høj aktivitet i demokrati- og foreningsliv. Kommunen har landets næstlaveste ledighed, og på sundhedsområdet har kommunen de laveste medfinansieringsudgifter til indlæggelser. Det er kort og godt en kommune, som er præget af mange borgeres personlige overskud. Skanderborg Kommune har p.t ansatte. 7.1 Skanderborgmodellen Skanderborgmodellen er en særlig konsekvent måde at organisere og lede en kommune, baseret på den almindelige danske tænkning om, at tillid betaler sig. Den kortest mulige karakteristik af Skanderborgmodellen og Skanderborgkulturen er: "Gensidig tillid". Der er således lagt markant meget vægt på at uddelegere fra politisk til administrativt organisatorisk niveau og at uddelegere fra centralt til decentralt niveau internt i organisationen. Sammenstillet med mere traditionelle kommunale styreformer adskiller Skanderborgmodellen sig primært ved, at den umiddelbare forvaltning ikke ligger hos de stående udvalg, ligesom der heller ikke er udførende forvaltninger. Styringen sker via aftale- og kontraktstyring, hvor direktionen på vegne af Byrådet indgår kontrakter og aftaler med de enkelte kontraktholdere (funktioner og institutioner). Ansvaret for den umiddelbare forvaltning og den konkrete sagsbehandling er således uddelegeret til det administrative niveau, der også varetager sagsbehandlingen af klager over afgørelser Værdier En central og bærende præmis for det tillidsbaserede samarbejde i Skanderborgmodellen er værdier, der lever. Skanderborg Kommunes politikere, ledere og medarbejdere har i fællesskab formuleret seks værdier, der er velintegrerede, levende og udgør et vigtigt holdepunkt. De seks værdier udfoldes således: 1. Åbenhed betyder blandt andet, at o dialog er vores arbejdsmetode o vi lægger vægt på videndeling, inddragelse og intern kommunikation o beslutninger lægges frem i åbenhed 2. Mod betyder blandt andet, at o vi handler ud fra værdier frem for regler o vi insisterer på albuerum til hver enkelt medarbejder og arbejdsplads o vi prioriterer udvikling og fornyelse, og vi accepterer risici 3. Fællesskab betyder blandt andet, at o vi er loyale over for trufne beslutninger o der er højt til loftet, men med respekt for helheden o den gode arbejdsplads er et fælles ansvar Side 8 af 10

9 4. Mangfoldighed betyder blandt andet, at o din og min forskellighed er fællesskabets styrke o vi anerkender, at fælles mål kan nås på flere måder o vi giver plads til kreativitet 5. Engagement betyder blandt andet, at o vi involverer os i det faglige og sociale liv på arbejdspladsen o vi udvikler vores kompetencer og er åbne over for nye ideer o vi hjælper kollegaer, som har det svært 6. Ordentlighed betyder blandt andet, at o vi behandler hinanden og hver enkelt kollega med respekt o vi er loyale og har tillid til, at andre også er det o vi løser konflikter, når de opstår Innovationsspor De seks værdier suppleres med tre innovationsspor, der sætter retning for organisationens udvikling. Innovationssporene sætter præg på store dele af den udvikling, Skanderborg Kommune er i gang med. Kontraktholdere, fagchefer og direktører skal motivere og formidle disse innovationsspor og aktivt omsætte dem til løbende ledelsesmæssig og fagfaglig udvikling. Innovationssporene indgår i de udviklingskontrakter, der indgås mellem direktion og de enkelte kontraktholdere. 1. Fra politik til virkelighed Skanderborg Kommune arbejder med innovation inden for politisk styring og ledelse, så politikerne sikres gode muligheder for indflydelse samtidigt med, at den tillidsbaserede kultur fastholdes. 2. Kommunen 3.0 Med ideen om Kommunen 3.0 lægger Skanderborg Kommune vægt på, at en kommune ikke bare er en organisation bestående af ansatte, men et fællesskab bestående af de borgere, der bor i kommunen, og de medarbejdere, der er ansat af fællesskabet. Relationen mellem medarbejder og borger ses som et partnerskab, hvor der er fokus på, at alle har resurser. Kommunen 3.0 udspringer af en tro på, at det både giver bedre livskvalitet for borgeren og bedre jobkvalitet for medarbejderen at arbejde ud fra tanken om, at alle skal have mulighed for at tage ansvar og indgå i meningsfulde fællesskaber sammen med andre. 3. Effektivisering Skanderborg Kommune skelner nøje mellem effektiviseringer og besparelser. Effektivisering er det vanskeligste, for her er forventningen, at kommunen præsterer det samme eller mere, selv om budgetterne reduceres. Byrådet har gennem de seneste år bedt organisationen gennemføre betydelige effektiviseringer, som i vidt omfang er sket ved lokale løsninger. Skanderborg Kommune lægger stor vægt på at støtte alle ledere i denne vigtige opgave. Yderligere information om de tre innovationsspor kan hentes på Skanderborg Kommunes hjemmeside Skanderborgmodellen som organisationsform Skanderborgmodellens organisationsform tager udgangspunkt i, at kompetence og ansvar skal ligge hos dem, der i hverdagen står med opgaverne. Det medfører, at organiseringen er flad og består af to niveauer - det decentrale og det centrale niveau. Det centrale niveau - koncernledelsen Det centrale niveau i organisationen ledes af direktionen samt otte fag- og stabschefer. Fag- og stabscheferne refererer til direktionen. Direktionen og fag- og stabscheferne udgør tilsammen koncernledelsen på 11 medlemmer. Koncernledelsen er et rådgivende forum for direktionen i forhold til beslutninger om strategiske og tværgående spørgsmål samt et forum, der arbejder med kommunikation og implementering af direktionens beslutninger. Side 9 af 10

10 7.1.4 Stærk ledelse Skanderborgmodellens ledelsesgrundlag Skanderborg Kommune har formuleret seks lederprofiler, der til sammen dækker alle medarbejdere og ledere overalt i organisationen under overskriften Heartcore ledelse. Du kan se yderligere om de beskrevne profiler i bilag 3 Ledelsesgrundlaget. Side 10 af 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og kravprofil vedr. stillingen som Børn- og ungechef

Job- og kravprofil vedr. stillingen som Børn- og ungechef NOTAT Jan Kjeldsmark/Kasper Dysager Rasmussen Aarhus, den 22. december 2016 Job- og kravprofil vedr. stillingen som Børn- og ungechef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Katharina Jespersen Aarhus, 28. april 2016 Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds & Nina Allin Hellerup, den 1. februar 2016 Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. marts 2017 Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Chef for Myndighed og Foranstaltning, Børn og Unge Skanderborg Kommune

Uddybende notat vedrørende stillingen som Chef for Myndighed og Foranstaltning, Børn og Unge Skanderborg Kommune Notat Morten Mølgaard Aarhus den 25. april 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Chef for Myndighed og Foranstaltning, Børn og Unge Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 (genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune Jesper Madsen/Anne Cecilie Kjærgaard Aarhus, den 10. juli 2017 Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør Jan Kjeldsmark/amb Aarhus, 1. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre Jan Kjeldsmark/anc Aarhus, den 3. maj 2017 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 7. februar 2017 GENOPSLAG Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT)

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) JOB- OG KRAVPROFIL Bjarke Lindemann Jepsen & John Reynolds Hellerup, 2. maj 2017 Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. december 2016 Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder JOB- OG KRAVPROFIL Winnie Rechnagel/Jesper Lund Aarhus, 26. januar 2016 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard Aarhus, 16. december 2014 Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Kundedirektør til KAB

Kundedirektør til KAB JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø & Hirse Tikjøb Hellerup, den 3. juli 2017 Kundedirektør til KAB AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 Skoleleder Sorø Privatskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen/Evald Eriksen Aarhus, den 27. januar 2017 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Centerchef, Intern Service

Centerchef, Intern Service JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen og Jesper Lund Aarhus, den 14. marts 2017 Centerchef, Intern Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S

JOB- OG KRAVPROFIL. Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S JOB- OG KRAVPROFIL Alexander Normann Jørgensen Jens Erik Jacobsen Hellerup, den 23. marts 2015 Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som økonomi- og administrationschef

Uddybende notat vedrørende stillingen som økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Winnie Rechnagel/Jesper Lund Aarhus, 26. januar 2016 Uddybende notat vedrørende stillingen som økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 Forretningsudvikler AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Skoleleder til Tappernøje Dagskole

Skoleleder til Tappernøje Dagskole JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal & Louise Aagaard Hellerup, den 1. juni 2017 Hellerup, den ber 2016 Skoleleder til Tappernøje Dagskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen Notat Christian Kofoed-Enevoldsen, John Reynolds og Nina Allin Hellerup, 19. august 2015 Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 10. december 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen

Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen Søndervangskolen Søndervangsvej 3a, 8450 Hammel - Telefon: 8964 3600 side 1/8 side 1/8 1. Indledning 1.1. Baggrund

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service JOB- OG KRAVPROFIL Lars Raun / Jesper Lund Aarhus, den 6. november 2012 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Centerchef og klinikchef Regionstandplejen, Region Syddanmark

Centerchef og klinikchef Regionstandplejen, Region Syddanmark JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede og Lise Østermark Aarhus, den 28. marts 2014 Centerchef og klinikchef Regionstandplejen, Region Syddanmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh, Mia Hvilshøj Dal og Natalia Holst-Pedersen Hellerup, den 14. oktober 2016 Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Borgercenterchef i Borgercenter Nord Voksenhandicap, Socialforvaltningen. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10.

JOB- OG KRAVPROFIL. Borgercenterchef i Borgercenter Nord Voksenhandicap, Socialforvaltningen. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. marts 2017 JOB- OG KRAVPROFIL Borgercenterchef i Borgercenter Nord Voksenhandicap, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Forstander Døgninstitutionen Skovbo Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Forstander Døgninstitutionen Skovbo Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen/Evald Eriksen Aarhus, den 6. april 2017 Forstander Døgninstitutionen Skovbo Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Rektor på Marselisborg Gymnasium

Rektor på Marselisborg Gymnasium JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 22. oktober 2015 Rektor på Marselisborg Gymnasium AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som mobilitetschef hos Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som mobilitetschef hos Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 20. juni 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som mobilitetschef hos Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere