Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet, men områderne er reguleret ud fra forskellige regel- og lovsæt og rummer forskellige opgavetyper. Ansvaret for socialindsatsen og beskæftigelsesindsatsen er følgelig også delt på hvert sit politiske udvalg: Centret har et samlet budget på netto 520,8 mio. kr. i Sektorredegørelsen er inddelt i to separate afsnit for henholdsvis det sociale område og beskæftigelsesområdet. Først dog en kort præsentation af centrets administrative område: DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE 1 - Beskrivelse af det administrative område Økonomi- og Planudvalget Budgetområde 1.01 Administration Omfatter udgifter til centrets centrale administration inden for såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet, primært lønudgifter. Hovedparten af medarbejderne er beskæftiget med direkte borgerrelaterede opgaver som myndighedsopgaver, råd & vejledning og sagsbehandling i øvrigt. Det samlede budget på område 1.01 Administration udgør 40,9 mio. kr. I det vedtagne Budget indgår 2 ændringer på budgetområde 1.01, der er direkte relateret til Job & Socialservice: En forretningsmæssig investering på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til ansættelse af en virksomhedskonsulent til at styrke indsatsen over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse. Indkøb og implementering af fagsystemet DHUV (Digitalisering af handicap og udsatte voksne området). Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,334 mio. kr. årligt i overslagsårene. Der er tale om en forretningsmæssig investering, der skal være udgiftsneutral fra 2015 i kraft af en forventet besparelse på Social- og Sundhedsudvalgets budget som følge af skærpet visitation. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

2 DET SOCIALE OMRÅDE 1 - Beskrivelse af socialområdet Centrets opgaver på det sociale område er relateret til voksne med særlige behov, dvs. borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Kommunens opgaver og forpligtelser på området fremgår af serviceloven. Serviceloven er en rammelov. Det betyder, at kommunen har pligt til at iværksætte hjælp og støtte til voksne med særlige behov men det er op til kommunen at beslutte, hvilken hjælp der skal iværksættes. Hovedopgaverne på det sociale område er: Generel rådgivning og vejledning til voksne med særlige behov Visitation til sociale tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med misbrugsproblematikker samt særligt socialt udsatte grupper. Visitationen kan omfatte tilbud og indsats i forhold til bolig, beskyttet beskæftigelse, fritid og behandling Drift og udvikling af kommunale tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af diverse overførselsindkomster og kontante ydelser (sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, enkeltydelser, introduktionsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse og merudgifter) Tilkendelse af førtidspension Følgende institutioner er tilknyttet centret: Pædagogisk Psykiatrisk Rådgivning (PPV), som er Greve Kommunes eget tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. PPV tilbyder pædagogisk støtte og vejledning, støtte- og kontaktperson, bostøtte og botræning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Greve Rusmiddelcenter (GRC), som er Greve Kommunes lokale tilbud til afklaring og visitering af misbrugere til behandling. Rusmiddelcentret skal endvidere koordinere kommunens indsats på misbrugsområdet, herunder koordineringen med Omega, der er kommunens tilbud for unge med misbrugsproblemer, og som organisatorisk er en del af Familiehusene i Center for Børn & Familier. Endelig tilbyder Rusmiddelcentret støtte- og kontaktperson til misbrugere og til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde 5.02 Voksne og handicap Omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsagelig om udgifter til forskellige former for støtte i eget hjem til borgere med nedsat funktionsevne, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Centrets budget på område 5.02 Voksne og handicap udgør 156,2 mio. kr. i I det vedtagne Budget indgår en række budgetændringer, der går på tværs af budgetområdet: CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

3 En genberegning af modellen for mængderegulering af døgntilbud har betydet en forhøjelse af mængdereguleringspuljen til diverse døgntilbud på 0,409 mio. kr. I mængdereguleringspuljen er herefter afsat i alt 3,339 mio. kr. En budgetreduktion på 3,0 mio. kr. årligt som følge af revisitation. Reduktionen udgør helårseffekten af den forventede økonomisk gevinst af den revisitation, der er gennemført i løbet af En yderligere budgetreduktion på 0,334 mio. kr. årligt som følge af skærpet visitation i kraft af den forretningsmæssige investering om indkøb og implementering af fagsystemet DHUV (jf. bemærkning herom under budgetområde 1.01 ovenfor). Budgetreduktionen gælder ikke 2013, i 2014 er den indarbejdet med halv effekt (0,167 mio. kr.) og med fuld effekt (0,334 mio. kr.) fra En budgetreduktion på døgntilbud på 0,6 mio. kr. i 2013 stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene. Budgetreduktionen skal opnås ved at etablere døgntilbud i Birkelyparken 1 med 3 pladser for borgere med omfattende funktionsnedsættelse. Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr.,. i 2013 til planlægning og projektering af botilbud i Greve Kommune. Beløbet var tidligere afsat på anlægsbudgettet, men er ved budgetvedtagelsen flyttet til driftsbudgettet. Derudover indgår der i det vedtagne Budget enkelte andre budgetreduktioner på specifikke områder. De reduktioner fremgår nedenfor i den korte beskrivelse af de udgiftsområder, som Job & Socialservice har ansvaret for på budgetområde Lejetab i boliger for særlige målgrupper Job & Socialservice har 100 pct. anvisningsret til boliger for særlige målgrupper og hæfter derfor også for eventuel tomgangsleje. Det drejer sig om følgende boliger: Boligtype Adresse Antal boliger Boliger i boligfællesskaber Skoleholmen 10 Boliger i boligfællesskaber Freyas Kvarter 21 Individuelle boliger Freyas Kvarter 16 Ungdomsboliger Freyas Kvarter 5 I alt 52 I det vedtagne Budget indgår en forhøjelse af budgettet på 0,080 mio. kr., vedtaget i forbindelse med Byrådets behandling af Budgetopfølgning 2/2012. Specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Omfatter desuden udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørelse, syn). Ydelserne til borgerne leveres helt overvejende af SpecialCenter Roskilde (SCR). Betaling til SCR sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

4 I det vedtagne Budget indgår en reduktion af budgettet på 0,330 mio. kr., vedtaget i forbindelse med Byrådets behandling af Budgetopfølgning 2/2012. Reduktionen skyldes at færre borgere end forventet visiteres til individuelle køb af specialundervisning. Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter indtægter efter servicelovens 176 for refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Refusionssatserne i 2012 er: Udgifter under kr. = ingen refusion Udgifter i beløbsintervallet kr. = 25 % refusion Udgifter over kr. = 50 % refusion Beløbsgrænserne for 2013 kendes endnu ikke. Særlige klubtilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 36 til særlige klubber for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Der er aktuelt ingen borgere over 18 år placeret i tilbud efter 36, og sådan var det også i I det vedtagne Budget er der derfor ikke længere afsat budget til særlige klubtilbud. (Budgettet udgjorde tidligere 0,058 mio. kr.) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Omfatter udgifter til BPA efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Borgerstyret personlig assistance, SEL 96 September 2012 Antal borgere 8 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 1.637,8 (*) (*) Gennemsnitsprisen gælder alene udgiftssiden. På nogle af borgerne er der også indtægter (sygehusrefusion, mellemkommunal refusion, refusion særligt dyre enkeltsager) I det vedtagne Budget indgår en reduktion af BPA-budgettet på 0,300 mio. kr. Reduktionen er ikke udtryk for ændret serviceniveau, men er en tilpasning af budgettet til de forventede udgifter. Hjælp, støtte og omsorg mv. i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 i eksterne tilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 1a i afsnit 3. Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Egen drift i PPV PPV yder støtte efter servicelovens 85 til visiterede borgere med bopæl i Greve Kommune. Støtte efter 85 i interne tilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 1b i afsnit 3. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

5 Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Antal borgere med ophold på krisecentre og forsorgshjem (i alt i løbet af året) September 2012 Krisecentre (SEL 109) 13 Forsorgshjem (SEL 110) 23 Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. I det vedtagne Budget indgår en forretningsmæssig investering med ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter for at styrke den lokale behandlingsindsats. Udgiften til de 2 medarbejdere finansieres af en forventet besparelse på udgifterne til eksterne behandlingstilbud. Netto forventes den forretningsmæssige investering at medføre en økonomisk gevinst på 0,2 mio. kr. i 2013 stigende til 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Behandling for alkohol- og stofmisbrug er nærmere illustreret i Aktivitetstal 4 i afsnit 3. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 108 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Det er borgere, som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 2 i afsnit 3. Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 107 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og kan på grund af disse vanskeligheder ikke klare sig uden støtte. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for ophold i midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt, at den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med støtte, og dermed skal visiteres til et længerevarende botilbud. Midlertidige botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 3 i afsnit 3. Kontaktperson og ledsageordninger Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Opgaven for støtte- og kontaktpersonordningerne er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

6 Egen drift i PPV PPV yder støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse og til unge, der vurderes at have risiko for at udvikle en sindslidelse. Tilbuddet om støtte- og kontaktpersonordning er placeret i tilknytning til boligfællesskabet Skoleholmen. Egen drift i GRC GRC yder støtte- og kontaktpersonordning til borgere med et alkohol- eller stofmisbrugsproblem og borgere med særlige sociale problemer, herunder hjemløse. Støttekontaktpersonordning efter SEL 99 September 2012 Borgere i andre kommuner 0 Borgere med støtte fra PPV 3 Borgere med støtte fra GRC 13 Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 103 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Tilbuddene dækker f.eks. produktion, køkkendrift, gartnerarbejde, radioog tv-produktion, vaskeri mv. Beskyttet beskæftigelse, SEL 103 September 2012 Antal borgere i beskyttet beskæftigelse 30 Omregnet til antal heårspersoner 29,4 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 160,6 Egen drift i PPV PPV tilbyder beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Tilbuddet har til huse i Aktivhuset Freya. Arbejdsopgaverne er primært knyttet til køkkenet og produktion til Caféen i Freyas Køkken. Pr. september 2012 er 3 borgere i beskyttet beskæftigelse i PPV. Beskyttet beskæftigelse i PPV er et forholdsvis nyt tilbud, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i september Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 104 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Formålet er at medvirke til, at borgeren har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Tilbuddene omfatter bl.a. træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter, socialt samvær, tøjvask eller madlavning, udflugter, idræts- eller fritidstilbud. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

7 Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 September 2012 Antal borgere i aktivitets- og samværstilbud 52 Omregnet til antal heårspersoner 52,1 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 233,1 Egen drift i PPV PPV tilbyder aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Der er både dagtilbud, aftentilbud og weekendtilbud. Tilbuddene har til huse i Freyas Kvarter. Pr. september 2012 er der registreret 37 aktive borgere i aktivitets- og samværstilbuddene i PPV. Derudover er der registreret 39 midlertidigt passive borgere, det vil sige borgere der ikke er mødt i aktivitetstilbuddet i den seneste måned. Merudgifter til voksne Efter servicelovens 100 skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i serviceloven. Pr. september 2012 er der 63 aktive 100 sager fordelt således: Merudgifter til voksne, SEL 100 September 2012 Merudgift på grund af diabetes 15 Merudgift på grund af cøliaki (glutenallergi) 24 Merudgift på grund af komplekse funktionsnedsættelser 24 Antal borgere i alt med merudgifter 63 Øvrige sociale formål Omfatter udgifter til midlertidig husly efter servicelovens 80 til husvilde enlige eller familier. Handicaprådet Omfatter udgifter til Handicaprådets mødevirksomhed. Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Udfordring 1: Tværfaglig indsats for udsatte grupper I den kommende tid vil regeringen iværksætte flere store reformer og initiativer, der får indflydelse på både beskæftigelses- og socialområdet. Den kommende førtidspensions- og fleksjobreform betyder eksempelvis, at der skal oprettes tværfaglige rehabiliteringsteams i kommunerne bestående af medarbejdere fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Sammenlægningen af beskæftigelses- og socialområdet i Greve i januar 2010 til ét fælles center, Center for Job & Socialservice, har betydet, at de organisatoriske rammer for at kunne yde en mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for borgerne er blevet bedre, og sammenlægningen har allerede resulteret i flere erfaringer med at samarbejde på tværs af de to fagområder. Men da sammenlægningen er relativt ny, er der stadig mange faglige grænser og traditio- CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

8 ner i centret, der kan udvikles og integreres. Den kommende førtidspensionsreform stiller desuden krav om, at andre centre som Sundhed & Pleje og Børn & Familier skal inddrages. Denne udfordring går på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og beskrives derfor begge steder. Indsatsområder Arbejdsmarkedsstyrelsens initiativ Brug for alle I forbindelse med finanslovens vedtagelse for 2012 vedtog et flertal i Folketinget, at en del af satspuljen skulle øremærkes en styrket indsats over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Indsatsen har fået navnet Brug for alle en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere. Kernen i initiativet er, at den enkelte borger får en helhedsorienteret vurdering af, hvilke indsatser inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område, der er behov for. Konkret afholder jobcenteret indledende samtaler med borgeren, hvor borgerens egne ønsker og mål er i centrum. Derefter deltager borgeren sammen med sagsbehandleren i et møde med et tværfagligt team med viden inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne og med kendskab til de lokale tilbud. Hvor det er relevant, inddrages også ekspertise vedrørende ungeindsatsen, f.eks. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Teamet skal give en tværfaglig afklaring af og anbefalinger til hvilke indsatser, der skal iværksættes inden for de forskellige områder. Dette udmøntes i en individuel indsatsplan, hvor borgeren og borgerens egne ønsker er i centrum. Reform af førtidspensionsområdet Regeringen vedtog i juni 2012 en reform af førtidspensionen, som træder i kraft 1. januar Med reformen bliver førtidspension som udgangspunkt afskaffet for alle under 40 år. I stedet skal sårbare og udsatte unge have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Der skal oprettes rehabiliteringsteams i kommunerne, der består af medarbejdere fra forskellige sektorer, eksempelvis jobcentret, socialdelen og sundhedsdelen. På vej med en plan Center for Job & Socialservice har med projekt På vej med en plan udviklet et nyt tilbud til udsatte unge, der har behov for en indsats, der går på tværs af fagområder. Med projektet er der udviklet forskellige værktøjer, der skal sikre, at der sker en parallelindsats i centret, dvs. en samtidig indsats over for alle de barrierer, som de unge har (eksempelvis misbrug, manglende sociale kompetencer, dårligt helbred, ledighed). Centret har fået bevilget kr. fra Beskæftigelsesregionen til udvikling af indsatsen. De nye metoder er taget i brug i august Udfordring 2: Udvidelse af Greve Kommunes tilbudsvifte for voksne med særlige behov Greve Kommune er en udpræget køberkommune, sådan at en stor del af indsatsen for voksne med særlige behov foregår i døgn- og dagtilbud drevet af andre kommuner, af en region eller af private/selvejende institutioner. Der er imidlertid en klar politisk ambition om, at Greve Kommune kontinuerligt skal udbygge viften af egne tilbud for voksne med særlige behov. SSU og (Byrådet) har formuleret den overordnede målsætning således: Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Der er især i de seneste 2 år arbejdet målrettet på at udvide tilbudsviften i Greve Kommunes egne tilbud i PPV og i Greve Rusmiddelcenter. Det har blandt andet medført, at vi har hjemtaget flere borgere og opgaver og der er fokus på at fortsætte ad den vej. Nedenstående indsatsområder viser i hovedtræk de konkrete tiltag og projekter, der i Budget 2013 (-16) skal medvirke til at udmønte den overordnede målsætning i praksis. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

9 Indsatsområder Etablering af botilbud i Greve Kommune I det vedtagne Budget 2012 (-15) indgik følgende budgetbemærkning: Byrådet ønsker, at Administrationen undersøger, om Greve Kommune kan leje eller købe boliger i Greve og etablere egne lokale botilbud til gavn for greveborgere. Det skal vurderes, om løsningen samtidig vil give kommunen bedre mulighed for at fastlægge serviceniveauet og opnå større budgetsikkerhed. Københavns Kommunes institution, Bocentret Hedelund, der er beliggende i Greve Kommune, skal inddrages i analysen. I budgettet er afsat i alt 1,0 mio. kr. (0,5 mio. kr. i hvert af årene ) til planlægning og projektering af botilbud i eget regi. På et temamøde i september 2012 drøftede SSU mulige målgrupper og behov. Med udgangspunkt i drøftelserne på temamødet skal der i begyndelsen af 2013 forelægges konkret beslutningsoplæg for SSU og Byråd. Indsats: Etablering af botilbud med døgndækning i Birkelyparken SSU har den 28. marts 2012 besluttet, at der skal arbejdes på at omlægge det nuværende botræningstilbud i Birkelyparken til et botilbud med døgndækning til 3 borgere med omfattende funktionsnedsættelse og omfattende behov for hjælp. Der skal i begyndelsen af 2013 forelægges konkret beslutningsoplæg for SSU og Byråd. Indsats: Hjemtagelse af opgaver på rusmiddelområdet I det vedtagne Budget 2013 (-16) indgår en forretningsmæssig investering, hvor ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter skal gøre det muligt at udbygge den lokale dagbehandling i ambulant regi med mere langvarige forløb, som omfatter både gruppe- og individuel terapi. Målet er at blive endnu mere selvforsynende i forhold til de ambulante dagbehandlingstilbud. Målet er samtidig at opnå en økonomisk besparelse på netto 0,5 mio. kr. årligt (dog kun 0,2 mio. kr. i 2013). Indsats: Langsigtet strategi om kommunens indsats på rusmiddelområdet Som et led i Social- og Sundhedsudvalgets budgetdrøftelser om muligheden for at hjemtage opgaver på rusmiddelområdet besluttede udvalget på mødet den 30. maj 2012, at man ønsker at drøfte den langsigtede udvikling og strategi for Greve Kommunes indsats på rusmiddelområdet. Der skal derfor udarbejdes oplæg herom til udvalgets drøftelse i løbet af 1. kvartal Erfaring fra andre kommuner inddrages. Indsats: Langsigtet strategi om kommunens indsats på socialpsykiatriområdet SSU havde i oktober 2012 et temamøde om indsatsen på psykiatriområdet. Med udgangspunkt i drøftelserne på temamødet skal der arbejdes videre med at udvikle Greve Kommunes indsats på det socialpsykiatriske område. Indsats: Fremtidens aktivitets- og samværstilbud i Aktivhuset Freya i Freyas Kvarter SSU ønsker at drøfte en langsigtet plan for udviklingen af Aktivhuset Freya, herunder målgrupper, organisering, aktiviteternes indhold og samspillet med lokalområdet. I løbet af 2013 skal der derfor iværksættes tiltag, der kan understøtte udvalgets drøftelser herom (temamøde, inspirationsbesøg i andre kommuner mv.) Indsats: Ny økonomistyringsmodel for Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Som led i den overordnede målsætning om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene har PPV i samarbejde med Job & Socialservice udvidet viften af lokale tilbud for borgere med funktionsnedsættelse. Det gælder både i forhold til boligfællesskaberne i Freyas Kvarter og Skoleholmen, vejledning til hjemmeboende, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Også i de kommende år vil PPV have en nøgleposition i udviklingen af flere lokale tilbud for voksne med særlige behov. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

10 Den kontinuerlige udvidelse af PPV s opgaveportefølje og hjemtagelse af opgaver/borgere i konkurrence med eksterne tilbud har medført et stigende behov for at kunne prisfastsætte de forskellige ydelser i PPV, ligesom den har medført et behov for en lidt skarpere adskillelse mellem visitation/myndighedsfunktion og PPV som leverandør. Sidstnævnte er yderligere blevet aktualiseret af, at Byrådet i 2012 har vedtaget kvalitetsstandarder for de paragraffer i serviceloven, som PPV s ydelser bevilges efter. Det har den konsekvens, at PPV s tidligere gældende Ydelseskatalog bortfalder og erstattes med de nye kvalitetsstandarder, sådan at serviceniveauet er ens, uanset hvem der leverer hjælpen. Der er således af flere grunde brug for at udvikle en ny økonomistyringsmodel for PPV både i forhold til visitation, prisfastsættelse og økonomisk afregning. Forslag til økonomistyringsmodel skal præsenteres for SSU i løbet af 1. kvartal 2013, hvorefter modellen skal forberedes og indfases inden årets udgang og implementeres fuldt ud fra budgetåret Udfordring 3: Stigende udgifter som følge af flere brugere Flere af landets kommuner oplever en stor udfordring med at styre økonomien på det såkaldte specialiserede socialområde, herunder indsatsen for voksne med særlige behov. Kommunerne oplever således en kraftig stigning i udgifterne, og en del kommuner (heriblandt også Greve) har oplevet budgetoverskridelser. Den økonomiske udvikling i perioden i Greve Kommune fremgår af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal. (Tabellen omfatter de fleste men ikke alle poster på området voksne med særlige behov). TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV UDGIFTER I KR. PR. 18-ÅRIG I LØBENDE PRISER UDVIKLING I UDGIFTERNE Greve Kommune B Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Bruttoudgifter i alt pr. 18+ årig Indtægter fra central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Nettoudgifter i alt pr. 18+ årig Som det fremgår af ovenstående tabel, er nettoudgiften i Greve Kommune pr. +18-årig i løbende priser steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på ca. 29 procent. Til sammenligning er den almindelige p/l-fremskrivning i samme periode på ca. 8 procent. I faste priser er der således tale om en stigning på ca. 21 procent. I rapporten Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde fra 2011 specificerer SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) følgende elementer som dynamoer for væksten i antal og udgifter: Flere børn fødes med handicap Tidlige fødsler betyder skade på flere børn umiddelbart efter fødslen Flere mennesker oplever, at de er født med handicap CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

11 Flere mennesker får mobilitetshandicap, især i yngre aldersgrupper Mennesker med alvorlige handicap lever betydeligt længere end tidligere Flere diagnoser på en række psykiske lidelser Stort uopfyldt behov for behandling af psykiske lidelser Det gælder især ADHD, Asperger, stress, OCD, spiseforstyrrelser Flere muligheder for at behandle psykiske lidelser, også meget alvorlige Mere behov for socialpsykiatriske ydelser hos mennesker med psykiske lidelser Flere får psykiske lidelser som følge af stofmisbrug Mennesker med psykiske lidelser bliver oftere stofmisbrugere Mere kriminalitet blandt mennesker med psykiske lidelser Mere øje for at kriminelle kan være mennesker med psykiske lidelser Flere børn med behov for indsats som følge af familieproblemer FN s handicapkonvention giver flere rettigheder til mennesker med handicap Og fra en anden tidligere SFI undersøgelse fremgår bl.a. følgende konkrete eksempler: I 1995 var der 8,1 personer med alvorligt handicap pr indbyggere. I 2005 var tallet steget til 23,1 personer pr indbyggere. I 2000 var antallet af personer i behandling for ADHD på lidt under personer. I 2010 var tallet steget til lidt under personer. På trods af de seneste års store stigning i Greve Kommunes udgifter til voksne med særlige behov, ligger vi dog fortsat på et meget lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre. Dette fremgår af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal (oversigten indeholder de fleste men ikke alle udgiftsposter på området Voksne med særlige behov): BUDGET 2012 Greve Saml. Region Hele VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Kommune gruppen Sjælland Landet Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Index Index efter korrektion for udgiftsbehov Det fremgår, at både før og efter korrektion for udgiftsbehov har Greve Kommune klart lavere udgifter end både Sammenligningsgruppen, Region Sjælland og Hele Landet. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

12 Indsatsområder Indsats: Mængdereguleringsmodel For i højere grad at være forberedt på aktivitetsudviklingen i budgetlægningen blev der i Budget 2012 (-15) vedtaget en mængdereguleringsmodel vedrørende borgere i botilbud. Modellen var baseret på udvikling i antal helårspladser i perioden Dette bagudrettede beregningsprincip er videreført i Budget 2013 (-16). Modellen skal i løbet af 2013 justeres yderligere, dels ved udvidelse af datagrundlag, dels ved udvidelse til også at omfatte dagtilbud og dels ved at få indarbejdet en prognose for overgangen fra ung til voksen. En justeret model skal indgå i budgetmaterialet til Budget 2014 (-17). Indsats: Kvalitetsstandarder og generelt større gennemsigtighed i budgettet I 2011 blev igangsat et projekt om udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele området voksne med særlige behov i alt ca. 20 kvalitetsstandarder. Pr. september 2012 er 7 kvalitetsstandarder politisk godkendt, og de resterende kvalitetsstandarder vil blive forelagt løbende til politisk behandling i løbet af 2013, hvor projektet afsluttes. I kvalitetsstandarderne vil også indgå beskrivelse af det serviceniveau, der gælder på det pågældende område. Derudover vil der i løbet af 2. kvartal 2013 blive udarbejdet en foreløbig status om de praktiske erfaringer med at anvende kvalitetsstandarderne. Status forelægges SSU efter sommerferien Indsats: Voksenudredningsmetoden Voksenudredningsmetoden (VUM) er en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap og udsatte voksne området. VUM har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte borger. Implementeringen af VUM er i fuld gang, og VUM skal anvendes i alle nye borgersager. I eksisterende borgersager skal VUM anvendes i forbindelse med sagens opfølgning og behandling i Visitationsudvalget, hvilket sker minimum årligt. VUM skal således være implementeret i alle borgersager i løbet af Leverancer på socialområdet Aktivitetstal 1 Hjælp, omsorg eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere bevilget støtte efter 85 Korrigeret nettobudget 2013 (mio. kr.) Indhold -37,0 Tallet viser aktuelt borgerantal på 85 i henholdsvis eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud PPV + gennemsnitspris for de eksterne tilbud Bemærkning 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige botilbud efter Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for støtte efter 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Nedenstående figur 1a viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt modtager støtte efter servicelovens CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

13 85 og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Figur 1a: Antal borgere med støtte efter 85 i eksterne tilbud Antal borgere Antal helårsborgere 10 0 dec-09 dec-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 I figur 1b vises udviklingen i antal borgere i interne tilbud i PPV. Det har kun været muligt at opgøre antal borgere fra 2011 og frem. Figur 1b: Antal borgere med støtte efter 85 i interne tilbud (PPV) Antal borgere jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads i eksterne tilbud. Det har kun været muligt at opgøre gennemsnitsprisen fra Ved udgangen af september 2012 er gennemsnitsprisen kr. Der opgøres ikke en gennemsnitspris på PPV s tilbud, da PPV har fast budget. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

14 Figur 2: Støtte efter 85 i eksterne tilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Aktivitetstal 2 Varige botilbud, servicelovens 108 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i varige botilbud 108 Korrigeret nettobudget 2013 (mio. kr.) Indhold -42,5 Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud + gennemsnitsprisen. Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud for nedadgående. Opgjort som helårspladser har der været tale om en nedgang fra 60,6 pladser i december 2009 til nu 55,2 pladser i september Nedgangen skyldes en blanding af dødsfald, revisitering til tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 107) og hjemtagelse til egne tilbud i PPV CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

15 Figur 1: Varige botilbud, antal borgere og helårspersoner Antal borgere Antal helårsborgere 10 0 dec-09 dec-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af september 2012 er gennemsnitsprisen kr. Figur 2: Varige botilbud, gennemsnitspris dec-09 dec-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

16 Aktivitetstal 3 Midlertidige botilbud, servicelovens 107 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i midlertidige botilbud 107 Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold -31,9 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud + gennemsnitsprisen Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året. Som det fremgår, varierer antallet af borgere i midlertidige botilbud henover året. Set over hele perioden december 2009 til september 2012 er antallet stigende. Opgjort som helårspladser har der været tale om en stigning fra 32,1 pladser i december 2009 til nu 39,6 pladser i september Stigningen skyldes dels revisitering fra tilbud efter andre paragraffer (typisk 85 og 108) og dels nyvisiteringer af primært unge, som visiteres til botræning. Figur 1: Midlertidige botilbud, antal borgere og helårspersoner dec-09 dec-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Antal borgere Antal helårsborgere I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Ved udgangen af september 2012 er gennemsnitsprisen kr. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

17 Figur 2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) dec-09 dec-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Aktivitetstal 4 Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i behandling for alkohol og/eller stofmisbrug Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold -9,5 Tallet viser antal borgere i aktuel behandling for alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug Bemærkning Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling ses under ét Kommentar Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af Greveborgere, der aktuelt er i behandling for alkohol- eller stofmisbrug. Herudover viser figuren, hvor mange af disse borgere, der er visiteret til døgntilbud, og det fremgår også, hvor mange af borgerne der er under 18 år. I tallet indgår borgere i behandling i både eksterne tilbud og i kommunens egne tilbud: Greve Rusmiddelcenter og Omega. Som det fremgår, har der siden marts 2010 været et stigende antal borgere i behandling til gengæld er antallet af borgere i døgntilbud, som er den dyreste behandlingsform, generelt lavt. Antallet af unge under 18 ligger set over hele perioden stabilt fra 30 unge i marts 2010 til 31 unge ved udgangen af september CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

18 Figur 1: Antal borgere i behandling for alkohol- og stofmisbrug mar-10 nov-10 jan-11 okt-11 jan-12 sep-12 Antal borgere i behandling i alt Heraf i døgntilbud Heraf unge under 18 år i Omega CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

19 BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1 - Beskrivelse af beskæftigelsesområdet Opgaver på beskæftigelsesområdet Center for Job & Socialservice varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Start- og kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse, Modtagere af ledighedsydelse Personer i fleksjob og i skånejob Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere. Derudover bevilger centret arbejdsredskaber og hjælpemidler til personer i arbejde eller personer, der skal integreres på arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap. Ca borgere har årligt kontakt med centrets beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8000 forløb. Centret varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager centret i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I alt udgør budgettet på beskæftigelsesområdet 323,0 mio. kr. fordelt med 282,4 mio. kr. på område 6.01 Forsørgelsesudgifter og 40,6 mio. kr. på området 6.02 Aktivitetstilbud. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i jobcentret. Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvender Center for Job & Socialservice primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den demografiske udvikling på beskæftigelsesområdet Prognosen for den demografiske udvikling i Greve Kommune viser, at der bliver stadigt færre borgere i den arbejdsdygtige alder i kommunen. Dette er en stor udfordring for beskæftigelsesindsatsen. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder i Greve således at falde med personer fra 2010 til 2015, et fald på 7 %. Greve rammes relativt hårdere af den demografiske udvikling end Østdanmark, der forventer et fald på 0,8 % i arbejdsstyrken Betragtet over en længere periode til vil faldet i arbejdsstyrken i Greve være på 16,7 %. Prognose for borgere i Greve og Østdanmark mellem år Årstal Greve Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (kommuneprognose fra 1. halvår 2010) CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

20 Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Den økonomiske krise og kraftige stigning i ledigheden har betydet, at et større antal personer har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse de senere år sammenlignet med 2008, særligt blandt a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og personer på ledighedsydelse. i August 2012 ligger antallet af forsørgede under niveauet for Det skyldes dels at en del forsikrede ledige i august har afholdt ferie, og ikke modtaget fulde dagpenge i denne måned, og dels at antallet af sygemeldte traditionelt er lavere om sommeren end om vinteren. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i årene 2008, 2009, 2010, 2011 og august 2012 Forsørgelsesgrupper i fuldtidspersoner Antal i 2008 Antal i 2009 Antal i 2010 Antal i 2011 Antal i august 2012 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 1 Ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 2-3 Introduktionsydelse (fra 2012 med under kontanthjælp match 2-3) Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelse Fleksjob I alt Førtidspension Forsørgede i alt Kilde: Jobindsats 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på beskæftigelsesområdet Udfordring 1: Tværfaglig indsats for udsatte grupper I den kommende tid vil regeringen iværksætte flere store reformer og initiativer, der får indflydelse på både beskæftigelses- og socialområdet. Den kommende førtidspensions- og fleksjobreform betyder eksempelvis, at der skal oprettes tværfaglige rehabiliteringsteams i kommunerne bestående af medarbejdere fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Sammenlægningen af beskæftigelses- og socialområdet i Greve i januar 2010 til ét fælles center, Center for Job & Socialservice, har betydet, at de organisatoriske rammer for at kunne yde en mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for borgerne er blevet bedre, og sammenlægningen har allerede resulteret i flere erfaringer med at samarbejde på tværs af de to fagom- CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Nye udfordringer og tilhørende

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2013

Budgetopfølgning 1/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning /2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Samlet Korrigeret Forbrug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere