Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale (2. UDKAST)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale 2014-15 (2. UDKAST)"

Transkript

1 (2. UDKAST)

2 [Navn på området] Indholdsfortegnelse Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...6 Referencer til andre relevante styringsværktøjer...10 Underskrifter...10 Langgade Stege Senest revideret:

3 Aftalen indgås mellem Sundhedsudvalget i Vordingborg Kommune og sundhedschef Dorrit Guttman for perioden Området er fagsekretariat for aftaleenhederne Sundhedspleje, Center for Rusmidler, Træning og Tandpleje. I alt tæller sundhedsområdet ca. 100 medarbejdere. servicerer Sundhedsudvalget og koordinerer forebyggelsesindsatsen mellem aftaleenhederne og på tværs af den øvrige kommunale organisation. På den måde bidrager sundhedsområdet til at løfte en stribe højere og tværgående mål som inklusion og vækst. tilbyder diagnosespecifikke patientskoler til borgere med kroniske sygdomme, tilbyder rygestopkurser og leder løbende en række eksternt finansierede forebyggelsesprojekter. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, som er blevet kortlagt i Sundhedsprofil Her fremgår det (med gennemsnit for Region Sjælland i parentes) bl.a. at: 26% ryger dagligt (23%) 22% har en risikabel alkoholadfærd (22%) 39% er fysisk aktive mindre end 30 min. om dagen (38%) 18% vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred (17%) 7% har diabetes/sukkersyge (5%) 27% har slidgigt (23%) 17% er svært overvægtige (16%) 20% oplever et højt stressniveau (19%) På en liste over middellevetid placerer Vordingborg Kommune sig som nr. 92 ud af 98 (Kilde: Sundhedsprofilen 2011) Ressourcer Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2012 Drift Budgetramme 1 Andre faste ejendomme Kommunal genoptræning og vedl.holdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut ,8 232,2 242,4 241,9 240,7 240,7 63,1 64,1 64,4 64,4 64,2 64,2 16,5 16,7 16,8 16,9 16,9 16,9 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 18,4 17,1 16,1 16,5 16,5 16,5 Sundhedsfremme og forebyggelse 4,7 6,9 8,1 7,6 8,0 8,0 Kommunal sundhedstjeneste 7,7 7,7 7,6 7,6 7,3 7,3 Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Behandling af stofmisbrugere 7,0 6,9 7,0 7,0 6,7 6,7 Budgetramme 2 168,7 168,1 178,0 177,5 176,5 176,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsomr. 168,7 168,1 178,0 177,5 176,5 176,5 1, ,7 232,2 242,4 241,9 240,7 240,7 Kommunal tandpleje Budgetramme 3 Anlæg Sundhedsudvalget i alt 3

4 Udviklingstendenser Forebyggelse i de kommunale kerneydelser Kommunerne fik forebyggelsesopgaven i 2007, fordi forebyggelsen herved kunne komme tæt på borgernes hverdagsliv. Og der er stadig et potentiale for, i højere grad, at integrere forebyggelsesperspektivet i de kommunale kerneydelser til borgerne. Det gælder ikke mindst skoler og daginstitutioner, jobcenter, ældresektor og socialpsykiatrien. I denne sammenhæng er det sundhedsområdets opgave at være vidensbank, igangsættere og konsulenter. I det tværgående samarbejde med andre fagsekretariater er sundhed sjældent det egentlige mål, men et middel, der understøtter fagområdets kerneydelse. Daglig fysisk aktivitet i skoler og dagtilbud er et godt eksempel på dette, fordi bevægelse øger motivation, læring og sociale relationer. Sundhedsplejen, Tandplejen, Center for Rusmidler, Træningsenheden og har, sammen og hver for sig, stadigt flere forpligtende samarbejder med kommunens øvrige fagområder, og der arbejdes bevidst for en øget, tværgående opgaveløsning. Loven om reform af førtidspension og flexjob er et væsentligt skridt på vejen mod integration mellem sundhed, jobcenter og psykiatri/handicapområdet. Hvad virker? KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion) er evidensbaserede livsstilsfaktorer, som påvirker den enkeltes sundhed, men sociale og mentale faktorer er efterhånden ligeså anerkendte i forebyggelsesfeltet. I Vordingborg Kommune, som i resten af landet, arbejdes der med et bredt sundhedsbegreb, og en vifte af mulige metoder. Erfaring har vist, at små skridt er effektive i nogle sammenhænge, mens store krav og høje mål motiverer andre. Forebyggelse handler i høj grad om at vælge den rigtige metode i den rette kontekst. Det nære sundhedsvæsen Borgere i Vordingborg Kommune vil med den vedtagne sygehusplan få stadigt længere til et specialiseret sygehustilbud. Dette lægger op til lokal kapacitetsopbygning, så sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller lægelig kompetence, kan løftes lokalt på højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et godt eksempel på dette. Da lang transport for mange er en barriere for at tage imod forebyggende og rehabiliterende tilbud, tilstræbes det, at sundhedsydelser gives flere steder i kommunen. Udviklingen på dette område skal ses i sammenhæng med opbygningen af nære akuttilbud i plejesektoren og understøttes af de regionale forløbsprogrammer, sundhedsaftalen med Region Sjælland, samarbejdet med almen praksis og KL s sundhedsstrategiske initiativer. Befolkningsprognosen Vordingborg Kommune har relativt flere ældre borgere end gennemsnittet i Danmark og Region Sjælland, og ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse i de kommende 10 år, mens alle øvrige alderssegmenter er i tilbagegang. Fødselstallet er faldet med over 20% de seneste år. Denne udvikling stiller krav til sundhedsområdet på flere måder: Det er nødvendigt at sikre effektive opsporings-, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til ældre og borgere med kronisk sygdom, så flest muligt sikres et aktivt seniorliv og en selvhjulpen alderdom. Men samtidig skal den høje kvalitet i sundhedstilbud til alle målgrupper fastholdes og synliggøres, så borgernes forventninger imødekommes og kommunen fremstår attraktiv for tilflyttere. Moderne sundhedscentre, med gode sundhedsfaglige miljøer, er en brik i dette spil, men gør det ikke alene. Målrettet formidling af sundhedsfremmende naturområder, sundhedsfremmende skoler og dagtilbud og gode fritids- og kulturmuligheder er alt sammen vækstfremmere, som sundhedsområdet kan understøtte med viden og integreret samarbejde. 4

5 Udviklingsmål Tværgående mål i 2014 Indsatsområde Sundhed Sygefravær Digitalisering Mål Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. Succeskriterier Forbedret sundhedsprofil i 2018 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Evaluering Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Øget sundhed hos børn og unge. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL s KOMHEN 2.0 løsning. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger. 5 Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter.

6 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Et sammenhængende sundhedsvæsen Fortsat udvikling af samarbejdet med almen praksis og regionens sygehuse Fuld belægning på lægehenviste patientskoler. Fælles skolebænk. Flere tværgående konsulentydelser mellem parterne, bl.a. på kronikerområdet og misbrugsområdet. Øget mestring og livskvalitet hos deltagende borgere. Alle patientskoleforløb registrerer data digitalt i en fast skabelon. Proces og effekt evalueres efter hvert kursusforløb og samles i regelmæssige rapporter. Der indberettes til nationale databaser, hvor de findes. Rettidig og relevant omsorgstandpleje samt bedre tandforebyggelse hos ældre Projekt omsorgstandpleje fuldt implementeret (Ældre, Tandplejen) Implementering af forældreuddannelse i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og de regionale jordemødre Øget mestring og trivsel blandt småbørnsfamilier Evalueres ved løbende brugerundersøgelser Udarbejdelse af den bedst mulige sundhedsaftale med Region Sjælland Aftalen for bliver mere enkel og mere forpligtende end den forudgående Evalueres af Sundhedsstyrelsen Mere fysisk aktivitet i skoler og dagtilbud Daglig fysisk aktivitet på alle klassetrin er implementeret følger op i samarbejde med Skole og Dagtilbud Effektiv forebyggelse i kommunale kerneydelser (med Sundhed. som konsulent) Handleplan for daglig bevægelse i sfo og klub foreligger Årlig status, herunder antal tilmeldte Udeskolekonceptet er bragt ind i hverdagskonteksten Dagligt udeliv med pædagogisk sigte i alle dagtilbud Tidlig opsporing i dagtilbud og skoler Motorisk screening i dagtilbud er implementeret 6 Evalueringsplan udarbejdes

7 Motorisk fokus i indskoling er implementeret Systematisk opkvalificering af frontpersonale Sundhed og PPR er konsulenter. Fontpersonalet i kommunens virksomheder er opkvalificeret i forhold til emner som afhængighed/misbrug/psykisk sygdom. Konkrete handlevejledninger er udarbejdet og kendt i personalegruppen følger op Øget trivsel og sundhed blandt unge Udarbejdelse af tværgående forebyggelsesstrategi på ungeområdet i samarbejde med sekretariaterne for børn/familie, skole og arbejdsmarked/uddannelse (med afsæt i ungeundersøgelsen resultater foreligger ultimo 2012) Evalueringsplan udarbejdes som en del af strategien Flg. sundhedsaktiviteter vil under alle omstændigheder indgå som dele af strategien: Rådgivningstilbud på uddannelsesinstitutioner implementeret (sundhedspleje, CFR) Systematisk kompetenceudvikling af lærere/vejledere/forældre i temaerne tobak, rusmidler og sexualitet/sikker sex Bedre kontakt med flere unge gennem brug af sociale medier (sundhedspleje og CFR i samarbejde med sekretariatet) Fortsat systematisk dialog med alle fagområder med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Implementering af flere grundlæggende anbefalinger Der følges op efter aftale med øvrige fagområder Sundere kost i det offentlige rum Sund mad i haller og idrætsanlæg implementeret i Projekt- og evalueringsplan 7

8 Særligt udsatte Styrket frivilligsektor samarbejde med Kultur- og fritidssekretariatet udarbejdes Implementering af effektivt sorggruppetilbud i samarbejde med børn/familie Tilbuddet er efterspurgt og evalueres positivt Evalueres via interviews med brugerne Reform af førtidspension er fuldt implementeret på tværs af sektorer Færre tilkendes pension og 50% når mål i ressourceforløb Evalueres af jobcentret Implementering og fortsat opfølgning på projekt Sund hverdag i Psykiatri/handicap Virksomhederne sætter nye mål understøttet af sundhedssekretariatets forebyggelsesmedarbejdere. Psykiatri/Handicapsekretariatet følger op Øget rehabilitering af tidligere misbrugere Implementering af projektet tandbehandling til tidligere misbrugere Evalueres iht. projektplan Bedre hjerneskaderehabilitering Fast forankring af hjerneskadekoordinator på tværs af fagsekretariater. Øget kompetenceniveau på tværs af fagområder. Tilbud om vederlagsfri fysioterapi er afprøvet. Evaluering foreligger ultimo 2014 Øget evidens og effektivitet i misbrugsbehandlingen Omlægning fra døgn- til dagbehandling, øget fokus på dobbeltdiagnose og gruppetilbud, implementering af KL s anbefalinger til øget kvalitet 50% af patientskoledeltagere modtager opfølgende tilbud i foreningsregi Evalueringsplan udarbejdes som en del af processen. Fortsat udvikling af samarbejde med patientforeninger om tilbud til kronisk syge Større kontinuitet mellem kommunale aktiviteter og aktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler Fastholdelse og vækst Systematisk dialog om udbud og efterspørgsel (kultur/fritid, sundhed) Synliggørelse af sammenhængen mellem trivsel og udøvelsen af frivilligt arbejde Der er skabt overblik over evidens på området. Kampagne med afsæt i lokale borgeres erfaringer Levende sundhedscentre i kommunens 3 største Alle lokaler er benyttes dagligt til sundhedsformål 8 Registreres i forbindelse med den systematiske evaluering af patientskoler Nye samarbejder afrapporteres årligt Brugerundersøgelser varetager rekruttering,

9 byer Nære kvalitetstilbud Øget udnyttelse og synliggørelse af naturen som sundheds- og velfærdsressource husmøder og politisk afrapportering i tilfælde af nye aktører Fastholdelse og rekruttering af ambitiøse medarbejdere. Stigende efterspørgsel og tilfredse borgere Ydelseskatalog for hele sundhedsområdet foreligger Alle tilbud er beskrevet i et målgruppe- og evidensperspektiv, og der foreligger evalueringsplaner for alle tilbud, herunder plan for kvalitative brugerundersøgelser. Udvikling og implementering af digitale trænings- og forebyggelsestilbud til relevante målgrupper (fx borgere i job, med lang transport, unge) Hvert tiltag evalueres særskilt Naturbaserede velfærdsindsatser er strategisk indtænkt og synliggjort i alle relevante, kommunale kerneydelser (Natur og Sundhed er konsulenter) Opgøres i særskilt årlig rapport Vordingborg som årets friluftskommune

10 Referencer til andre relevante styringsværktøjer Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling. Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2011) Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Underskrifter Titel/navn Titel/navn Titel/navn 10

11

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Anbefalinger udarbejdet af Arbejdsgruppen for sundhedsfremme og forebyggelse Odder Kommune 2007 Arbejdsgruppens medlemmer pr.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere