MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 37

6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

8 8

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9

10 10

11 Fælles mål for Budget 2014 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Velfærdsteknologi. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge. At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som har afsat i Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vidensmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen. Serviceområde Fokusområde Tema 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Frivillighed. Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet. Mål Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor det er relevant. 11

12 Veje til målet har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil: - skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge efter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde. Mål for Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Strukturomlægning på det specialiserede socialområde. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes mange vækstfaktorer, demografi, udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder, øget specialisering og stort forventningspres fra borgere, pårørende og deres organisationer. På baggrund af taksreduktioner er der i gennemført en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Strukturanalysen anbefaler en række nye tilgange til opgaveløsningen og forslag til strukturomlægninger, som bliver implementeret i

13 Mål Inden udgangen af 2014 er de anbefalinger, der fremgår af strukturanalysen, gennemført eller iværksat. Der indgår tre hovedfokusområder i analysen: Organisationsændringer. Herunder etablering af et ungecenter for beskæftigelse og uddannelse på særlige vilkår, samordning på udsatteområdet, udvikling af bostøtteområdet, en række organisationstilpasninger og fælles service facility management. Styrkelse af borgerbetjeningen. Herunder skal der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende borgerbetjening med fokus på smidige forløb, klare procedurer, arbejdsfordeling og samordning mellem de mange afdelinger og instanser på området. Arbejdsrutinerne og borgerbetjeningen skal IT-understøttes og digitaliseres. Effektiv og effektbaseret økonomistyring. Herunder sikring af helhedstænkning på tværs af serviceområder. Indsatsen og effekten skal dokumenteres, så vi sikrer positive forandringer for borgerne og for samfundet. Der fremlægges i løbet af 2013 en række konkrete beslutningsforslag i tilknytning til strukturanalysen med henblik på udmøntning i 2013 og Veje til målet Implementeringen af strukturændringerne skal ske i samarbejde med medarbejdere og ledelse og ved inddragelse af brugerog borgerinteresser. Styrkelse af borgerbetjeningen forudsætter fælles mål, udvikling af arbejdskultur, uddannelse og organisationslæring, digitalisering og klar kommunikationsstrategi i forhold til borgerne. Styrkelse af økonomistyringen er et udviklingsarbejde, som rummer mange komplekse elementer omkring fastlæggelse af indikatorer for effekt, bred tværgående organisatorisk forankring og IT-understøttelse. 13

14 Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål 13 Handicap og Psykiatri Udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet. Forudsætningen for at imødegå udfordringer og gennemføre nødvendige omstillinger på handicap- og psykiatriområdet er, at Herning Kommune på alle niveauer har en tydelig vision, mål og retning. Handicap og Psykiatri skal skabe muligheder for, at borgere kan leve et meningsfuldt liv trods de funktionsnedsættelser, der følger af fysiske og psykiske handicap, social udstødelse og misbrug. Det er vores vision, at Vi er i dialog med borgeren Vi møder borgeren med forventninger Vi ser og afprøver muligheder Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber Visionen og de mål, der knytter sig til den, er et fælles fundament. Den vil i de kommende år blive implementeret i Handicap- og Psykiatri. Det er først i drøftelserne på arbejdspladserne og i medarbejderfora, at visionen får værdi og kommer til at præge de konkrete handlinger. Resultatet af processen kan ikke undværes, men heller ikke måles. Veje til målet Der arbejdes i tilknytning til denne vision med en række overordnede mål, som skal implementeres i organisationen. 14

15 13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,784 mio. kr Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,256 mio. kr Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på kr. pr. dag. 15

16 13 Handicap og Psykiatri Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,862 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab Ældreboliger Regnskab Budget Budget Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger - Skovlyset Lejetab Ældreboliger i alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Bofællesskabet Solglimt Bofællesskaberne Rosenholm Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Mosaikken Skovlyset Sandfeldgården- afd. Nyboder Ejendomme Omstillingsramme/rammekorrektioner Områdeledelse FREM-pulje Advokathjælp Køb af pladser Salg af pladser Takstregulering tidligere år (kun 2013) Overhead - centrale adm. omkostninger Pleje og omsorg - i alt

17 13 Handicap og Psykiatri Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofællesskaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. 17

18 13 Handicap og Psykiatri Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handicaps eller senhjerneskader: afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Højhuset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitetsog samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser. 18

19 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12, Bofællesskabet Solglimt 5, Bofællesskaberne 38, Rosenholm 33, Bofællesskabet Thrigesvej 9, Mosaikken 7, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6, Skovlyset 17, Sandfeldgården 5, Andre kommuner og regioner 130, Køb af pladser i alt 144, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12, ,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5, , Bofællesskaberne -38, , Rosenholm - døgn -33, , Rosenholm - dag -14, ,0-418 Bofællesskabet Thrigesvej -9, , Mosaikken -7, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6, ,0 0 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0, , Skovlyset - døgn -17, , Skovlyset - dag -35, ,0-43 Sandfeldgården -5, , Socialpsykiatrik center Stattilskud -348 Salg af pladser i alt -217, , Køb og salg af pladser - netto -73, , Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) Køb af pladser Salg af pladser Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Tandplejen Projekt Udsattte Team Projekt den gode udskrivning Projekt Stump Hjemløseteam Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering tidligere år (kun 2013) Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion , men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, 20

21 13 Handicap og Psykiatri psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Horisont Andre kommuner, regioner og private 56, Køb af pladser i alt 357, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Salg af pladser i alt -344, , Køb og salg af pladser - netto 13, , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Center for Kommunikation Køb af pladser (kun internt køb) Salg af pladser Videnscentre Projekt erhvervet hjerneskade Overhead - centrale adm. omkostninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. 21

22 13 Handicap og Psykiatri Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Statsrefusion Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 22

23 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Andre kommuner, region og private leverandører Total - køb af pladser Salg af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Total - salg af pladser Sum = Balance køb / salg af pladser Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 86,00 86,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00 Total - køb af pladser 94,00 20,00 114,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -86,00-1,00-87,00 Total - salg af pladser -94,00-7,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 13,00 13,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 23

24 13 Handicap og Psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Alkoholbehandlingen Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere Gruppebehandling 12 Åben rådgivning Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at nedbryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltningerne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 24

25 13 Handicap og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Stofbehandlingen Præventionsprojekt Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Behandling af stofmisbrugere i alt Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: Botilbud for længerevarende ophold Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Lindely Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud for længereværende ophold i alt

26 13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12, Lindely 2,0 483 Andre kommuner og regioner 41, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 14, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2, , Salg af pladser i alt -2, , Køb og salg af pladser - netto 12, , I 2014 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Virkelyst aflastning Lindekollegiet Skiftesporet Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering (kun 2013) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere