MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 37

6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

8 8

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9

10 10

11 Fælles mål for Budget 2014 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Velfærdsteknologi. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge. At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som har afsat i Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vidensmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen. Serviceområde Fokusområde Tema 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Frivillighed. Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet. Mål Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor det er relevant. 11

12 Veje til målet har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil: - skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge efter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde. Mål for Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Strukturomlægning på det specialiserede socialområde. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes mange vækstfaktorer, demografi, udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder, øget specialisering og stort forventningspres fra borgere, pårørende og deres organisationer. På baggrund af taksreduktioner er der i gennemført en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Strukturanalysen anbefaler en række nye tilgange til opgaveløsningen og forslag til strukturomlægninger, som bliver implementeret i

13 Mål Inden udgangen af 2014 er de anbefalinger, der fremgår af strukturanalysen, gennemført eller iværksat. Der indgår tre hovedfokusområder i analysen: Organisationsændringer. Herunder etablering af et ungecenter for beskæftigelse og uddannelse på særlige vilkår, samordning på udsatteområdet, udvikling af bostøtteområdet, en række organisationstilpasninger og fælles service facility management. Styrkelse af borgerbetjeningen. Herunder skal der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende borgerbetjening med fokus på smidige forløb, klare procedurer, arbejdsfordeling og samordning mellem de mange afdelinger og instanser på området. Arbejdsrutinerne og borgerbetjeningen skal IT-understøttes og digitaliseres. Effektiv og effektbaseret økonomistyring. Herunder sikring af helhedstænkning på tværs af serviceområder. Indsatsen og effekten skal dokumenteres, så vi sikrer positive forandringer for borgerne og for samfundet. Der fremlægges i løbet af 2013 en række konkrete beslutningsforslag i tilknytning til strukturanalysen med henblik på udmøntning i 2013 og Veje til målet Implementeringen af strukturændringerne skal ske i samarbejde med medarbejdere og ledelse og ved inddragelse af brugerog borgerinteresser. Styrkelse af borgerbetjeningen forudsætter fælles mål, udvikling af arbejdskultur, uddannelse og organisationslæring, digitalisering og klar kommunikationsstrategi i forhold til borgerne. Styrkelse af økonomistyringen er et udviklingsarbejde, som rummer mange komplekse elementer omkring fastlæggelse af indikatorer for effekt, bred tværgående organisatorisk forankring og IT-understøttelse. 13

14 Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål 13 Handicap og Psykiatri Udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet. Forudsætningen for at imødegå udfordringer og gennemføre nødvendige omstillinger på handicap- og psykiatriområdet er, at Herning Kommune på alle niveauer har en tydelig vision, mål og retning. Handicap og Psykiatri skal skabe muligheder for, at borgere kan leve et meningsfuldt liv trods de funktionsnedsættelser, der følger af fysiske og psykiske handicap, social udstødelse og misbrug. Det er vores vision, at Vi er i dialog med borgeren Vi møder borgeren med forventninger Vi ser og afprøver muligheder Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber Visionen og de mål, der knytter sig til den, er et fælles fundament. Den vil i de kommende år blive implementeret i Handicap- og Psykiatri. Det er først i drøftelserne på arbejdspladserne og i medarbejderfora, at visionen får værdi og kommer til at præge de konkrete handlinger. Resultatet af processen kan ikke undværes, men heller ikke måles. Veje til målet Der arbejdes i tilknytning til denne vision med en række overordnede mål, som skal implementeres i organisationen. 14

15 13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,784 mio. kr Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,256 mio. kr Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på kr. pr. dag. 15

16 13 Handicap og Psykiatri Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,862 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab Ældreboliger Regnskab Budget Budget Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger - Skovlyset Lejetab Ældreboliger i alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Bofællesskabet Solglimt Bofællesskaberne Rosenholm Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Mosaikken Skovlyset Sandfeldgården- afd. Nyboder Ejendomme Omstillingsramme/rammekorrektioner Områdeledelse FREM-pulje Advokathjælp Køb af pladser Salg af pladser Takstregulering tidligere år (kun 2013) Overhead - centrale adm. omkostninger Pleje og omsorg - i alt

17 13 Handicap og Psykiatri Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofællesskaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. 17

18 13 Handicap og Psykiatri Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handicaps eller senhjerneskader: afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Højhuset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitetsog samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser. 18

19 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12, Bofællesskabet Solglimt 5, Bofællesskaberne 38, Rosenholm 33, Bofællesskabet Thrigesvej 9, Mosaikken 7, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6, Skovlyset 17, Sandfeldgården 5, Andre kommuner og regioner 130, Køb af pladser i alt 144, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12, ,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5, , Bofællesskaberne -38, , Rosenholm - døgn -33, , Rosenholm - dag -14, ,0-418 Bofællesskabet Thrigesvej -9, , Mosaikken -7, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6, ,0 0 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0, , Skovlyset - døgn -17, , Skovlyset - dag -35, ,0-43 Sandfeldgården -5, , Socialpsykiatrik center Stattilskud -348 Salg af pladser i alt -217, , Køb og salg af pladser - netto -73, , Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) Køb af pladser Salg af pladser Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Tandplejen Projekt Udsattte Team Projekt den gode udskrivning Projekt Stump Hjemløseteam Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering tidligere år (kun 2013) Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion , men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, 20

21 13 Handicap og Psykiatri psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Horisont Andre kommuner, regioner og private 56, Køb af pladser i alt 357, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Salg af pladser i alt -344, , Køb og salg af pladser - netto 13, , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Center for Kommunikation Køb af pladser (kun internt køb) Salg af pladser Videnscentre Projekt erhvervet hjerneskade Overhead - centrale adm. omkostninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. 21

22 13 Handicap og Psykiatri Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Statsrefusion Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 22

23 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Andre kommuner, region og private leverandører Total - køb af pladser Salg af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Total - salg af pladser Sum = Balance køb / salg af pladser Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 86,00 86,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00 Total - køb af pladser 94,00 20,00 114,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -86,00-1,00-87,00 Total - salg af pladser -94,00-7,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 13,00 13,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 23

24 13 Handicap og Psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Alkoholbehandlingen Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere Gruppebehandling 12 Åben rådgivning Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at nedbryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltningerne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 24

25 13 Handicap og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Stofbehandlingen Præventionsprojekt Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Behandling af stofmisbrugere i alt Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: Botilbud for længerevarende ophold Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Lindely Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud for længereværende ophold i alt

26 13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12, Lindely 2,0 483 Andre kommuner og regioner 41, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 14, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2, , Salg af pladser i alt -2, , Køb og salg af pladser - netto 12, , I 2014 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Virkelyst aflastning Lindekollegiet Skiftesporet Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering (kun 2013) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5

Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5 Social, Sundhed og beskæftigelse side 1 af 5 Social, Sundhed og Beskæftigelse Staben Chef Karin Locander Handicap og Psykiatri Chef Ejnar Tang (se side 2-3) Beskæftigelse Chef Carsten Lagoni (se side 4)

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere