MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre... 37

6

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri Drift Anlæg Sundhed og Ældre Drift Anlæg I alt

8 8

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9

10 10

11 Fælles mål for Budget 2014 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Velfærdsteknologi. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge. At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som har afsat i Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vidensmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen. Serviceområde Fokusområde Tema 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Frivillighed. Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet. Mål Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor det er relevant. 11

12 Veje til målet har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil: - skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge efter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde. Mål for Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Strukturomlægning på det specialiserede socialområde. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes mange vækstfaktorer, demografi, udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder, øget specialisering og stort forventningspres fra borgere, pårørende og deres organisationer. På baggrund af taksreduktioner er der i gennemført en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Strukturanalysen anbefaler en række nye tilgange til opgaveløsningen og forslag til strukturomlægninger, som bliver implementeret i

13 Mål Inden udgangen af 2014 er de anbefalinger, der fremgår af strukturanalysen, gennemført eller iværksat. Der indgår tre hovedfokusområder i analysen: Organisationsændringer. Herunder etablering af et ungecenter for beskæftigelse og uddannelse på særlige vilkår, samordning på udsatteområdet, udvikling af bostøtteområdet, en række organisationstilpasninger og fælles service facility management. Styrkelse af borgerbetjeningen. Herunder skal der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende borgerbetjening med fokus på smidige forløb, klare procedurer, arbejdsfordeling og samordning mellem de mange afdelinger og instanser på området. Arbejdsrutinerne og borgerbetjeningen skal IT-understøttes og digitaliseres. Effektiv og effektbaseret økonomistyring. Herunder sikring af helhedstænkning på tværs af serviceområder. Indsatsen og effekten skal dokumenteres, så vi sikrer positive forandringer for borgerne og for samfundet. Der fremlægges i løbet af 2013 en række konkrete beslutningsforslag i tilknytning til strukturanalysen med henblik på udmøntning i 2013 og Veje til målet Implementeringen af strukturændringerne skal ske i samarbejde med medarbejdere og ledelse og ved inddragelse af brugerog borgerinteresser. Styrkelse af borgerbetjeningen forudsætter fælles mål, udvikling af arbejdskultur, uddannelse og organisationslæring, digitalisering og klar kommunikationsstrategi i forhold til borgerne. Styrkelse af økonomistyringen er et udviklingsarbejde, som rummer mange komplekse elementer omkring fastlæggelse af indikatorer for effekt, bred tværgående organisatorisk forankring og IT-understøttelse. 13

14 Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål 13 Handicap og Psykiatri Udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet. Forudsætningen for at imødegå udfordringer og gennemføre nødvendige omstillinger på handicap- og psykiatriområdet er, at Herning Kommune på alle niveauer har en tydelig vision, mål og retning. Handicap og Psykiatri skal skabe muligheder for, at borgere kan leve et meningsfuldt liv trods de funktionsnedsættelser, der følger af fysiske og psykiske handicap, social udstødelse og misbrug. Det er vores vision, at Vi er i dialog med borgeren Vi møder borgeren med forventninger Vi ser og afprøver muligheder Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber Visionen og de mål, der knytter sig til den, er et fælles fundament. Den vil i de kommende år blive implementeret i Handicap- og Psykiatri. Det er først i drøftelserne på arbejdspladserne og i medarbejderfora, at visionen får værdi og kommer til at præge de konkrete handlinger. Resultatet af processen kan ikke undværes, men heller ikke måles. Veje til målet Der arbejdes i tilknytning til denne vision med en række overordnede mål, som skal implementeres i organisationen. 14

15 13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget Specialpædagogisk bistand til voksne Daghøjskoler Andre Sundhedsudgifter Central refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og psykiatri i alt Driftsbemærkninger: Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,784 mio. kr Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,256 mio. kr Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på kr. pr. dag. 15

16 13 Handicap og Psykiatri Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,862 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab Ældreboliger Regnskab Budget Budget Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum Ældreboliger - Rosenholm Ældreboliger - Mosaikken Ældreboliger - Lindegårdsvej Ældreboliger - Skovlyset Lejetab Ældreboliger i alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere Bofællesskabet Solglimt Bofællesskaberne Rosenholm Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Mosaikken Skovlyset Sandfeldgården- afd. Nyboder Ejendomme Omstillingsramme/rammekorrektioner Områdeledelse FREM-pulje Advokathjælp Køb af pladser Salg af pladser Takstregulering tidligere år (kun 2013) Overhead - centrale adm. omkostninger Pleje og omsorg - i alt

17 13 Handicap og Psykiatri Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofællesskaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. 17

18 13 Handicap og Psykiatri Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handicaps eller senhjerneskader: afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Højhuset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitetsog samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser. 18

19 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12, Bofællesskabet Solglimt 5, Bofællesskaberne 38, Rosenholm 33, Bofællesskabet Thrigesvej 9, Mosaikken 7, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6, Skovlyset 17, Sandfeldgården 5, Andre kommuner og regioner 130, Køb af pladser i alt 144, , Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12, ,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5, , Bofællesskaberne -38, , Rosenholm - døgn -33, , Rosenholm - dag -14, ,0-418 Bofællesskabet Thrigesvej -9, , Mosaikken -7, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6, ,0 0 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24, , Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0, , Skovlyset - døgn -17, , Skovlyset - dag -35, ,0-43 Sandfeldgården -5, , Socialpsykiatrik center Stattilskud -348 Salg af pladser i alt -217, , Køb og salg af pladser - netto -73, , Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 19

20 13 Handicap og Psykiatri Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) Køb af pladser Salg af pladser Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Tandplejen Projekt Udsattte Team Projekt den gode udskrivning Projekt Stump Hjemløseteam Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering tidligere år (kun 2013) Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion , men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, 20

21 13 Handicap og Psykiatri psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Horisont Andre kommuner, regioner og private 56, Køb af pladser i alt 357, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten Socialpsykiatrisk Center Herning Salg af pladser i alt -344, , Køb og salg af pladser - netto 13, , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Center for Kommunikation Køb af pladser (kun internt køb) Salg af pladser Videnscentre Projekt erhvervet hjerneskade Overhead - centrale adm. omkostninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. 21

22 13 Handicap og Psykiatri Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen Synsafdelingen Høreafdelingen Handicapteknologiafdelingen Hjerneskaderådgivning Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Statsrefusion Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 22

23 13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Andre kommuner, region og private leverandører Total - køb af pladser Salg af pladser - Blå Kors Pensionat Blå Kors Varmestue Total - salg af pladser Sum = Balance køb / salg af pladser Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 86,00 86,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00 Total - køb af pladser 94,00 20,00 114,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -86,00-1,00-87,00 Total - salg af pladser -94,00-7,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 13,00 13,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 23

24 13 Handicap og Psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Alkoholbehandlingen Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere Gruppebehandling 12 Åben rådgivning Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at nedbryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltningerne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 24

25 13 Handicap og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Stofbehandlingen Præventionsprojekt Køb af pladser Salg af pladser Overhead - centrale adm. omkostninger Behandling af stofmisbrugere i alt Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: Botilbud for længerevarende ophold Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Lindely Overhead - centrale adm. omkostninger Botilbud for længereværende ophold i alt

26 13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12, Lindely 2,0 483 Andre kommuner og regioner 41, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 14, , Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2, , Salg af pladser i alt -2, , Køb og salg af pladser - netto 12, , I 2014 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser Salg af pladser Virkelyst aflastning Lindekollegiet Skiftesporet Overhead - centrale adm. omkostninger Takstregulering (kun 2013) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Social- og Sundhedsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Social- og Sundhedsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

Læs mere

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning,

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Handicap, funktion 3. niveau Regnskab 2012 2013 2014 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 1.292 1.292 03.38.77 Daghøjskoler 362 361 1.245

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 225 100 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.094 1.708 1.708

Læs mere

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v.

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. tets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab 2014 2015 2016 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.044 1.701 1.701 03.38.77 Daghøjskoler

Læs mere

Budget 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 29 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Læs mere

Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden.

Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden. tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.926 3.459 2.478 02.32.31 Busdrift 2.084 2.220 2.220 04.62.82 Kommunal genoptræning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Sundhed og Ældre, funktion 3. niveau 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.313 2.400 2.400 02.32.31 Busdrift 2.212 2.204 2.204 04.62.82 Kommunal

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Sundhed og Ældre, funktion 3. niveau 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.971 1.400 4.453 02.32.31 Busdrift 1.911 2.217 2.217 04.62.82 Kommunal

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 13 Handicap og Psykiatri... 7 18 Sundhed og Ældre... 31 3 4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.):

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): tets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 2.426 5.984 3.459 02.32.31 Busdrift 2.096 2.231 2.217 04.62.82 Kommunal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, kr.): Driftsbemærkninger: tets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Sundhed og Ældre, funktion 3. niveau Regnskab 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.496 2.310 2.210 02.32.31 Busdrift 1.636 2.179 2.179 04.62.82

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG

Politisk budgetopfølgning pr bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2016 bemærkninger - drift SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri har i 2016 et korrigeret budget på 358,7 mio. kr. Resultatet

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning,

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Handicap, funktion 3. niveau Regnskab 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.274 1.784 1.691 03.38.77 Daghøjskoler 1.256 1.256 1.256 04.62.90

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sundhed og Ældre, maj 2012

Sundhed og Ældre, maj 2012 Sundhed & Ældre - Udvalgte nøgletal Sundhed og Ældre, maj 212 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 Resume 3 1. Hjemmehjælp 4 1.1. Hjemmehjælp fordelt på privat og kommunal leverandør

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sundhed og Ældre, december 2012

Sundhed og Ældre, december 2012 Sundhed & Ældre - Udvalgte nøgletal Sundhed og Ældre, december 2012 Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 Resume 3 1. Hjemmehjælp 4 1.1. Hjemmehjælp fordelt på privat og kommunal

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere