SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014."

Transkript

1 SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U I Transport og infrastruktur Busdrift U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U I Voksenspecialenheden U I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I

2 Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Budget Sociale formål U I Beredskab U I Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U I Center for misbrug U I Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede U I Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Bo- og Vækstcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Servicejob I

3 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Regnskab 2013 Budget 2015 S/I Esbernhus U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I S/I Heradøtrene U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer U I Specialcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Bo- og servicecenter Høng U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I

4 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Regnskab 2013 Budget 2015 Center for socialpsykiatri U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Driftssikring af boligbyggeri U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I GRAND TOTAL U I *) Korrigeret pr. 1. juli 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2013 til 2014.

5 Bemærkninger Der er i 2015 på Udvalgets område sket en overflytning af Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet til Ældre- og sundhedsudvalget i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. maj 2014 om ændring af styrelsesvedtægten. Visitations- og Hjælpemiddelenheden Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddelområdet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Voksenspecialenheden Budgettet udgør: kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden administrerer Servicelovens hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede i form af: Hjælp og omsorg Hjælperordning Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde Støtte-kontaktpersonordning Dækning af merudgifter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Modtagepligt for grønlændere Kvindekrisecentre Forsorgshjem : Budgettet er et ramme på baggrund af overslag 2015 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Voksenspecialenheden har i de senere år oplevet en kraftig nettotilgang, som har afsmittende effekt på antallet af borgere, der har behov for hjælp og støtte samt tilbud om boformer. Nettotiltagene har ligeledes en afsmittende effekt på økonomien for For at kunne håndtere og finansiere nettotilgangen er enhedspriserne reduceret og der fokuseres på den løbende opfølgning. Hjælpemiddeldepot Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddeldepotet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Center for misbrug Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret har myndighedsansvaret i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage.

6 Følgende opgaver administreres og udføres på området: Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling. Ambulant behandling Individuel/gruppeforløb Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb Læge- og sundhedsfaglig behandling Psykiatrisk screening og udredning. Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere. Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler. Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtteog kontaktperson ordningen Omkring 300 borgere er indskrevet i alkohol/stofmisbrugsbehandling. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens 101, dels af sundhedslovens 142. Omsorgstilbud, Støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens 99 og 85 : Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: Fokus indenfor misbrugsområdet er rette mod den helhedsorienteret behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne 3-6 mdr. efter afsluttet behandling jfr. ny kvalitetsstandard for området. KL s anbefaling om tidlige indsatser og fremskudt støtte hvor den unge er til hverdag betyder at misbrugsområdet også skal bevæge sig i retning af forebyggelse og tidligere målrettede indsatser. Udfordringer på området: Pr. 1. januar 2015 ændres Sundhedsloven, herunder er der stillet lovforslag om frit valgs ordning i forhold til den medicinske Stofmisbrugsbehandling. Såfremt dette forslag vedtages vil det i lighed med alkoholområdet betyde, at der også er frit valg af behandlingssted for voksne stofmisbrugere. Det kan blive en meget stor udfordring i forhold til styring af tet idet erfaringen er, at stofmisbrugere i højere grad pendler mellem kommunerne end borgere i alkoholbehandling gør. Antallet af unge med et stort forbrug af hash er stigende hvilket de seneste år også har vist sig i den øgede søgning til behandling. Folketingets partier har indgået aftale om en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. Misbrugscentret har udarbejdet konkrete forslag i forhold til nye indsatser på hele ungeområdet. Bo- og Vækstcenter Kalundborg Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens pgf. 107 og pgf. 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter pgf. 103 og aktivitets- og samværstilbud efter pgf. 104.

7 Døgntilbud: Lillebo pladser Trekløveret pladser Klostermosen pladser. Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse ca. 110 pladser Aktivitets- og samværstilbud ca. 55 pladser Centeret er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Hovedtendensen for centret har været, at og drift er i balance. Udviklingen på området er meget afhængig af, at der stadigt visiteres borgere til bostederne. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, at det er blevet sværere end tidligere, at få en 100 % belægning på bostederne. Lillebo og Trekløveret har pt. 4 ledige pladser. Esbernhus Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. Esbernhus er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Heradøtrene Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Heradøtrene er et selvejende krisecenter som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Krisecentret har plads til 8 kvinder med børn. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Krisecentret er udfordret af, at der mangler mødelokaler og udenomsarealer til legeplads til medbragte børn.

8 Specialcenter Kalundborg Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Specialcenter Kalundborg består af Præstehaven - botilbud efter ABL 105/SEL 108, Munkesøen som yder støtte efter lov om social service 83-85, Væresteder i Kalundborg(Nytorv) og Svebølle(lokaler i Socialpsykiatriens værested Valmuen) efter lov om social service samt Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 og Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 110 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. Budgettet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af væresteder, netværksbofællesskaber samt evt. udvidelse af botilbuddet Præstehaven med yderligere 12 pladser. Udfordringer på området. Svingende/reducerede indtægter grundet reviderede kvalitetsstandarder på 85 området. Bo- og Servicecenter Høng Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Servicelovens 107 og 108 og Sundhedsloven udgør grundlaget for den faglige indsats. Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i henholdsvis Gørlev og Høng. Herudover er der 2 aktivitets- og samværstilbud, som begge er beliggende i Høng. Der er p.t. 21 borgere i de 2 tilbud. Efter bevilling fra Kalundborg kommune yder centret støtte til borgere i eget hjem i den sydlige del af kommunen. Der ydes p.t. aflastning til en enkelt borger. Aflastningsboligen er beliggende i Gørlev. Aktivitetstilbuddene er et samlet tilbud om aktivitet og samvær til voksne personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevner. Servicelovens 104 danner grundlag for indsatsen der ydes med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af den enkeltes livsvilkår. 8 borgere har tilbud i Tinghuset og 13 borgere har tilbud i Sofiehuset. Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området.

9 Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, ikke at have en 100 % belægning på bostederne. Botilbuddet på Sofievej har 3 ledige pladser, Dybekær har 5 ledige pladser og Banemarken har 1 ledig plads - i alt har Centeret pr. 9 ledige pladser Der arbejdes på en sammenlægning af Tinghuset og Sofiehuset på matriklen på Sofievej. Center for socialpsykiatri Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 320 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer borgere På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse. Budgettet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på og til enkelte grupper på 85-området i henhold til BUMmodel. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr. 15,6 mio. kr., som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio. kr., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette er sket ved en intern flytning fra voksenspecialenheden.

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere