- Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet? Den komplekse anbringelse. ole steen kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet? Den komplekse anbringelse. ole steen kristensen"

Transkript

1 - Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet? Den komplekse anbringelse ole steen kristensen

2

3 OLE STEEN KRISTENSEN DEN KOMPLEKSE ANBRINGELSE Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet?

4 Ole Steen Kristensen Den komplekse anbringelse Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet? 1. udgave 2013 Samfundslitteratur, 2013 OMSLAG Ida Balslev-Olesen SATS OG TRYK Narayana Press, Gylling (narayana.dk) Trykt bog ISBN: Ebog ISBN: Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax samfundslitteratur.dk Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 INDHOLD Indledning 7 KAPITEL 1 17 Integrationspsykologi 17 Hvad skete der med begrebet om det sociale i psykologien? 19 Det udvidede pædagogiske perspektiv 24 Eksperimentalisme og naturalisme 29 Integrationens ansigter 36 Konklusion 48 KAPITEL 2 51 Den foranderlige kontekst 51 De klassiske systemmodeller og deres brister 52 Åben systemteori 55 Systemisk teori 56 Kompleksitetsteori 58 Komplekse adaptive modeller 59 Økologisk systemteori 63 Person-orienteret psykologi 71 Konklusion 74 KAPITEL 3 77 Vejen til et uafhængigt liv for anbragte børn 77 Indledning 77 Barnets vej gennem institutionslivet 78 Overgangen fra anbringelse til voksenlivet 87 Hvad kendetegner et kvalitetsprogram i overgangen? 92 Konklusion 106

6 KAPITEL Kontekstens magt 109 En grundlæggende modsætning 110 Praksisteorier 117 Globale idéer 124 Kontekstens mangfoldighed 128 Konklusion 135 KAPITEL Kan man designe en god institution? 139 Om at høre til 140 Hvordan designer man forandring? 143 Institutioners kvalitet 147 Støjen og duellanterne 151 Litteratur 153 APPENDIKS 175 Meta-syntese og modeludvikling 175 Indeks 183

7 INDLEDNING Det overordnede emne for denne bog er eksklusion og inklusion, marginalisering og integration. Bogen handler om en relativt stor gruppe af børn og unge, for hvem barndommen har budt på store vanskeligheder. De fleste samfund opretter institutioner til at tage vare på gruppen af børn og unge, der har vanskeligheder, og min interesse i denne bog handler især om den gruppe af børn og unge, der har en stor risiko for at blive anbragt på en døgninstitution og/eller i familiepleje. Hovedspørgsmålet er: hvad er et godt udviklingsmiljø for anbragte børn og unge? Og det gode udviklingsmiljø defineres ikke som trivsel her og nu, men defineres som de langsigtede virkninger af indsatsen. I tal taler vi om ca børn og unge, der hvert år er anbragt uden for eget hjem (Ankestyrelsen, 2012), og antallet af nytilkomne anbringelser (afgørelser) ligger på i Ca af de anbragte børn og unge bor på døgninstitution, socialpædagogiske opholdssteder eller miniinstitutioner. Selv om disse tal peger på en meget stor gruppe af børn og unge med vanskeligheder, er tallene dog kun en del af billedet. Knap børn og deres familier modtager såkaldte forebyggende foranstaltninger, bl.a. tildeling af en kontaktperson eller rådgiver, et aflastningsophold. Ydermere er der omkring skoleelever, der modtager specialundervisning i folkeskolen, i friskoler, på specialskoler eller på efterskoler (ifølge Statistikbanken.dk). Omfanget af problemer understreges af, at rundt regnet 25 % af alle skolebørn har et eller flere symptomer jævnligt (Rasmussen & Due, 2011). Der er store overlap mellem disse grupper, og tallene kan ikke på en meningsfuld måde lægges sammen, men under alle omstændigheder er det så store tal, at det er vanskeligt at forestille sig, at man kan løse alle disse problemer med en behandlingstilgang. Der må findes alternativer. Bogen er en efterfølger til Mellem Omsorg og Metode, som udkom i Optakten til dette projekt var en forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i Under arbejdet med denne forskningsoversigt slog det mig, hvor lidt forskning der fandtes om børn anbragt uden for eget hjem; især institutions-

8 8 Indledning anbringelse var dårligt belyst. Det har siden ændret sig voldsomt; antallet af publikationer er nærmest steget eksponentielt, og problemet er således nu, at det er vanskeligt at overskue de utallige undersøgelser, hvoraf nogle ofte er foretaget langt væk fra Danmark. I denne bog vil jeg samle dele af denne forskning for på den måde at skabe et overblik. Motivationen for at skrive denne bog kan bedst illustreres med et citat fra Joh n le Carrés roman En perfekt spion, hvori han om hovedpersonens hemmelige skriveri skriver: Somme tider er vi nødt til at gøre noget for at finde frem til grunden til det. Somme tider er vore handlinger spørgsmål, ikke svar. Forskningsfeltet er ikke kommet så langt, at der kan gives entydige svar, men vi står heller ikke på bar bund. Bogen rejser nogle spørgsmål, og jeg er forbeholden overfor den måde, hvorpå anbringelser, her især institutionsanbringelser, diskuteres, fagligt såvel som i offentligheden. En analyse af døgninstitutioner støder ind i mange forhindringer. Det første problem er at afgrænse problemet, end ikke en klar og sikker definition af børnene og de unge kan gives. Anbragte børn og unge er en samlebetegnelse, der dækker over utallige problemstillinger. Så længe der ikke findes tydelige definitioner, må man ty til eksempler, og jeg har beskrevet tre typiske eksempler på anbragte børn og unge umiddelbart efter denne indledning. Ifølge sagsbehandlere er hyppige anbringelsesårsager vanrøgt, forældres misbrug eller forældres sindslidelser, men barnets adfærdsproblemer, psykiske problemer og skoleproblemer fylder også en del (Egelund et al., 2008). Ofte er flere af faktorerne på spil samtidig, og konstellationen af årsager kan være en giftig cocktail. Ifølge Ankestyrelsen (2011) er den hyppigste udslagsgivende faktor utilstrækkelig omsorg, som gør sig gældende i over halvdelen af sagerne, mens voldsom disharmoni mellem forældrene var udslagsgivende i ca. 1/3 af sagerne. Hos barnet er de typiske problemer udadreagerende adfærd (36 %), skoleproblemer (31 %) samt problemer med venskaber (29 %), mens indadreagerende adfærd og selvskadende adfærd dækker hhv. 22 og 18 % af sagerne. Forældrenes sociale profil er velbeskrevet. Generelt er forældrene dårligere stillet end andre børnefamilier. Mere end halvdelen af forældrene er enlige forsørgere, har kun en folkeskoleuddannelse eller derunder, eller har selv været anbragt, bliver forsørget af offentlige ydelser, og der findes

9 Indledning 9 herudover en overhyppighed af misbrugsproblemer, kriminalitet og helbredsmæssige problemer (Egelund et al., 2008; Lausten et al., 2013). Alle signaler peger på en sårbar børnegruppe. Der kan være forskellige perspektiver på børns adfærd, afhængigt af om vurderingen kommer fra en forælder, anbringelsesstedet eller fra barnet selv, men det generelle indtryk er, at man hos anbragte børn hyppigere ser emotionelle problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet og problemer i forhold til kammerater og væsentlig lavere grad af hensynsfuldhed og hjælpsomhed; såkaldt prosocial adfærd (Egelund et al., 2008; Lausten et al., 2013). Ud fra den foreliggende individorienterede litteratur synes der at være størst sandsynlighed for anbringelse uden for eget hjem blandt skolebørn, der udviser eksternaliserende adfærd, dvs. fysisk og sproglig aggression, ekstrem mangel på deltagelse i skolens arbejde samt ekstrem sproglig grovhed, mens sandsynligheden for at blive anbragt falder, hvis det handler om tyverier, misbrug, selvmordsforsøg, sær adfærd, hærværk m.m. (Quinn et al., 1995). Det kan tolkes således, at en bestemt form for adfærd ikke lader sig integrere i skolen og andre institutioner for børn og unge. Skolernes nye inklusionsdagsorden ændrer sandsynlighederne for anbringelse; i skrivende stund er det dog vanskeligt at vurdere det nye anbringelsesmønster. Det andet problem er, at mange aktører med mange forskellige interesser er indblandet i anbringelser på døgninstitutioner, og især i det sidste årti er døgninstitutioner placeret midt i hvirvelstrømmen af socialpolitiske, ideologiske og faglige betragtninger. Anbringelsesformerne varierer voldsomt med alt fra store institutioner med 60 børn over midtby-lejligheder med 5 6 børn til placering i familiepleje. De eksisterende sociale tiltag indeholder en så bred vifte af indsatser, at det gør det vanskeligt at samle en præcis beskrivelse af, hvilken indsats der passer til hvilken målgruppe. Det, der karakteriserer feltet, er, at der ikke er noget en-til-en forhold mellem målgruppe og indsats. I lyset af et af tidens buzzwords spørges der jævnligt: Virker døgninstitutionsanbringelse og virker det bedre end familiepleje? Selvfølgelig skal der tages stilling til, om og hvordan institutioner virker, men spørgsmålet og det deraf følgende svar kan let komme til at skurre i ørerne. Sagen er, at der er forskel på de børn og unge, der placeres på institution hhv. i familiepleje, og det gør de generelle konklusioner om de rette indsatser vanskelige. Desværre er det ikke muligt med den eksisterende viden at give en entydig

10 10 Indledning beskrivelse af, hvad der adskiller børn og unge på institution hhv. i familiepleje (Barth, 2002). Spørgsmålet, om institutionsanbringelse virker, kommer derfor let til at svare til at spørge en læge, om kirurgi virker! De fleste læger vil nok bede om et mere konkret spørgsmål, og det er en søgen efter dette konkrete spørgsmål på institutionsfeltet, der er anledningen til bogen. Udover dette fokus på effekter er der en tendens til at fokusere på barnets vanskeligheder og behov og barnets familie. Denne tendens har for en stund fjernet interessen for andre sociale forhold, der også påvirker barnets problemer. Vi skal tilbage til tegnebrættet og designe en ny form for intervention (Hearn, 2011). Denne bog er et bidrag til det projekt. Lad mig introducere bogens temaer i det følgende. Forholdet mellem barnet og de aktører, der omgiver det (institutioner, grupper) er paradoksalt. På den ene side har barnet, der bliver udsat for eksklusion, en fordel af at udvise adfærd, der forøger muligheden for at blive inkluderet igen, men på den anden side sker der ofte det modsatte. At være sat uden for fællesskabet indebærer en tendens til, at man ikke længere udviser adfærd, som fællesskabet værdsætter, og marginaliserede børn er mindre tilbøjelige til at udvise den imødekommenhed, som ellers giver pote i grupper. Den mest rationelle strategi set fra et behovssynspunkt vil være at søge ind i gruppen igen ved at være hjælpsom og samarbejdsvillig, men sådan forholder det sig tilsyneladende ikke. Der er dog en væsentlig tilføjelse (Williams & Govan, 2005): Eksklusionen har kun sådanne kraftige virkninger, hvis individet ikke længere har kontrol over sine muligheder for at vende tilbage til gruppen. Gruppen, derimod, profiterer af eksklusionen, idet gruppens kohærens stiger. Kohærens er en særlig egenskab hos gruppen, som forebygger gruppens disintegration (Dion, 2000). Begrebet kohærens betegnede i starten ydre kræfter, som påvirkede gruppen, men er siden snarere blevet til et multidimensionelt begreb, hvor gruppeintegration og individets tiltrækning til gruppen er overbegreber, og gruppens præstation, fravær, trivsel og terapeutisk forandring i gruppeterapi er underbegreber. Gruppens kohærens indebærer adhærens til gruppens normer med henblik på at undgå eksklusion. Der er således to modsatrettede interesser til stede, når en gruppe ekskluderer et af sine medlemmer.

11 Indledning 11 Børn og unge lever det meste af livet i grupper i mange afskygninger: familier, bofællesskaber, skoleklasser, kammeratskabsgrupper, lokalsamfund og for de lidt ældre unge i en militær enhed, en religiøs sekt, græsrodsbevægelser eller foreninger, lige fra studenterforeninger til grundejerforeninger. Børn og unge deltager også i aggregerede grupper, hvor man ikke nødvendigvis kender de andre, som man har noget til fælles med: en faglig interesseorganisation, patientgrupper, et politisk parti, en kommune. Nogle grupper er faste bestanddele i menneskers liv, mens andre eksempelvis demonstrationer eller selvhjælpsgrupper har ad hoc karakter. Grupper er ikke en entydig størrelse, men markerer alligevel grænser, som ofte krydses. En gruppe har en retning og er en del af en større økologi. Bredes dette ud, er det karakteristisk, at menneskers forhold til grupper (institutioner) er grundlæggende ambivalent. På den ene side kan grupper underminere individets bestræbelser på at forme sit eget liv. Undermineringen har mange fremtrædelsesformer: eksklusion, chikane, ydmygelser, mobning, misundelse, kontrol og andre ubehageligheder (Duffy et al., 2006; Gabriel, 1998; Fineman & Sturdy, 1999). På den anden side kan grupper give næring til individets integration og mentale sundhed. Grupper kan skabe en kontekst, hvor individet har mulighed for at forandre opfattelsen af sig selv og optimere sine udfoldelsesmuligheder (Hogg, 2005; Hogg et al., 2005; McLaughlin-Volpe et al., 2005; Yzerbyt et al., 2004). Gruppen er samtidig stedet, hvor individet kan balancere mellem behovet for at være forskellig fra andre og følelsen af at være en del af et fællesskab (Brewer, 1999; Pickett & Brewer, 2005; Hornset & Jetten, 2004). Af dette skulle det gerne fremgå, at integration af børn og unge i grupper eller institutioner er det almene tema, og udsatte børn og unge det konkrete emne. Temaet integration eller inklusion berøres, men ekspliciteres ikke i særlig høj grad i psykologi. Enkelte påpeger, at social integration bør indtage samme stilling i forskning om udsatte børn som fx risikobegreber eller modstandskraft (Dencik et al., 2008, kapitel 5), mens andre giver en samlet oversigt over den eksisterende viden om social inklusion (Abrams et al., 2005). I denne bog diskuteres inklusion og integration yderligere i kapitel 1 og undervejs i bogen, samtidig genoplives et andet tema, som har ligget underdrejet i mange år i det psykologiske landskab: institutionspsykologien. Leder man efter lærebøger på feltet, skal man tilbage til Wulff Feldmans

12 12 Indledning bog om hospitalspsykologi fra 1977 for at finde litteratur om området. Feldmans bog er præget af datidens tendens til at dele menneskers adfærd op i atomer i den hensigt at forstå de enkelte elementer i en institution. Dengang var jeg fascineret af en anden bog, som også tilhører det institutionelle landskab, om end den kun fokuserede på psykiatriske hospitaler. Det drejer sig om Haugsgjerds bog om Psykiatrien i nyt perspektiv (1971). Bogen blev udgivet, mens debatten handlede om anti-psykiatrien; opgøret med den medicinske hospitalspsykiatri. Selvom Haugsgjerd ikke selv var anti-psykiater, åbnede denne bog alligevel øjnene for, at psykiatrisk behandling ikke kun var et spørgsmål om medicinsk behandling, men også om at finde og designe institutioner, hvor patienterne kunne profitere af denne behandling. I de første to kapitler af denne bog skitseres det faglige ståsted, undertiden med inddragelse af indsigter fra andre videnskabelige discipliner, dog hele tiden med psykologien for øje. Social integration er ingenlunde et nyt fænomen, men alligevel kan det undre, at psykologiens lærebøger sjældent omtaler integration som en fagterm på linje med andre begreber om børns udvikling og vanskeligheder, fx resiliens (modstandsdygtighed). I kapitel 1 introducerer jeg integrationsbegrebet; ikke som et alternativ, men som et supplement til eksisterende viden om børns vej gennem institutionslivet. Jeg har valgt at lave nogle punktnedslag i psykologiens historie for at påpege, at der intet er til hinder for, at psykologien drager nytte af integrationsbegrebet, men at nytteværdien af begrebet endnu savner en konkret begrundelse. Opblomstringen af systemteori, herunder systemisk teori (jf. kapitel 2), førte til en fokusering på konstruktionen af de forestillinger, som professionelle ofte danner i institutioner, men i kraft af den omfattende Maturanainspiration blev dette hurtigt til en optagethed af, hvordan professionelles forestillinger blev konstrueret og kunne rekonstrueres. I kapitel 2 introducerer jeg andre systemteorier, der i stigende grad markerer sig som en ny forståelsesramme for udsatte børn og unge. Vægten ligger på systemers virkninger i forskellige settings, og de generelle beskrivelser af udsatte børn og unge erstattes af lokale beskrivelser i settings. Konsekvensen af disse teorier er, at settingen afgør, om barnet får mulighed for at udfolde sine potentialer. I kapitel 2 dykker jeg ned i systemteorier, som jeg bruger til at skitsere idéen om, at konteksten er foranderlig. Mens kapitel 1 handler om tendensen til at reducere psykologi til noget, der foregår bag øjenlåget

13 Indledning 13 på mennesker, handler kapitel 2 om en af gordiske knuder i psykologien: samspillet mellem person og omverden. I kapitel 3 går jeg tættere på integrationsprocessen for anbragte børn og lægger især vægt på de konstellationer, som barnet indgår i. Risikofaktorer i børns liv eller børns resiliens dominerer med god grund i litteraturen. Der findes en meget omfattende forskningslitteratur og forsøgsaktivitet om unges overgang til voksenlivet, og i dette kapitel forsøger jeg at konkretisere integrationsbegrebet og demonstrere dets potentiale. I kapitel 4 breder jeg igen perspektivet ud og rejser spørgsmålet om, hvad det er, der giver konteksten dens magt. Udgangspunktet for dette kapitel er modsætningen mellem ønsket om at finde den mest effektive indsats og socialpolitiske idéer om et godt børneliv. Dette omtaler jeg som modsætningen mellem evidens og strategier, og pointen er, at praksis på landets døgninstitutioner skabes af en unik sammensætning af de mange faktorer, der præger døgninstitutioners hverdag. I kapitel 5 samler jeg trådene og skitserer, hvordan man kan designe en institution på baggrund af den viden, som hele bogen har fremlagt. Undervejs i skriveriet har jeg haft besvær med amerikaniseringen af det psykologiske sprogbrug. Visse begreber er vanskelige at oversætte til dansk uden at miste en vis information. Psykologisk tænkning er afhængig af sprogbrug og importerede begreber, og tydelige eksempler findes i ordene community, setting, coping eller resiliens, som alle er importeret fra USA. Selvom jeg ikke huer denne amerikanisering af vores sprogbrug, har jeg nogle steder fx i forbindelse med ordene resiliens, coping, community og setting valgt at beholde de oprindelige amerikanske termer, idet oversættelser ikke kan undgå konnotationer, som de oprindelige udtryk ikke har. Bogens temaer er diskuteret med mange mennesker undervejs, dels mine studerende i pædagogisk psykologi og dels studerende på Master i Social Integration. Kun få har læst manus, helt eller delvist. Derfor nøjes jeg med tak til ph.d.-studerende Anne Marie Villumsen, ph.d.-studerende Rikke Strømgaard, ph.d.-studerende Bolette Christiansen, stud.scient.pol. Sara Dolmer, HA-studerende Nina Dolmer og til Annie D. Kristensen, som har været sproglig konsulent på bogen.

14 14 Indledning Prototypiske vignetter De tre vignetter er sammenskrivninger af sager. Vignetterne er tidligere anvendt i fokusgruppeinterviews på 12 døgninstitutioner, hvor det samstemmende lød, at disse vignetter passede godt på flere af deres børn. Søren 14 år Søren bor med sine forældre i et område i udkanten af en større provinsby, hvor mange andre familier har sociale problemer. Moderen bliver alenemor med Søren og et nyfødt barn og bosætter sig i et socialt boligbyggeri i nærheden. Faderen terroriserer moderen, der af samme grund bor på et krisecenter i perioder. Faderen er voldelig og sidder i perioder i fængsel for røveri. I 8 9-årsalderen bliver Søren involveret i kriminalitet. Af samme grund bliver der knyttet en familierådgiver til familien, og PPR udarbejder den første psykologiske undersøgelse af Søren. Af denne undersøgelse fremgår det, at Søren er normalbegavet, men også at han er under konstant stress. Søren bliver let hidsig og mister let kontrollen over sig selv. Når han bliver konfronteret med sine handlinger, ender det altid med anklagen: Hvorfor er det altid mig, der skal have skylden? Det giver ham vanskeligheder, især i ustrukturerede situationer. I 10-årsalderen anbringes han på et opholdssted, hvor han bor i ca. 3 år og går i den lokale skole. Opholdsstedet omtaler ham som sød og glad men også noget jeg-svag og bange dreng. Indimellem ser man grov og hensynsløs adfærd overfor andre børn, og man fornemmer en dreng, der aldrig har lært almindelige sociale normer. Under opholdet virker han ensom og fortvivlet. Den lokale skole udtaler, at han spiller Karl Smart i timerne og er forstyrrende, provokerende og mobber de andre børn. De andre børn er derfor bange for ham. Han har svært ved at samle sig om skolearbejdet og kan kun arbejde koncentreret i ca. ½ time. En ny psykologisk undersøgelse viser, at Søren er normalbegavet med en umoden personlighedsstruktur og lav frustrationstærskel. Han har svært ved at knytte tætte følelsesmæssige bånd til andre mennesker og svært ved at leve sig ind i andres behov. Der er stor forskel på Sørens og opholdsstedets oplevelser. I 13-årsalderen skifter Søren til et behandlingshjem, da opholdsstedet ikke længere kan klare ham. På behandlingshjemmet beskrives han som en dreng, der er god til sport og velfungerende, når han er under voksen styring. Han kan fortsat være hensynsløs i sin adfærd og kan bidrage til at skabe konflikter med andre børn. Han mangler forståelse for, hvordan man omgås andre, og små konflikter kan slå ham helt ud og gøre ham forvirret. Han har svært ved at stole på voksne. I 14-årsalderen bliver han anholdt for røveri, men sagen henlægges pga. hans alder.

15 Indledning 15 Kim 7 år Kims forældre er skilt; moderen lider i perioder af svær depression; faderen er der ingen kontakt til. Allerede tidligt i Kims liv bliver de sociale myndigheder gjort opmærksom på vanskeligheder: Kim trives ikke i børnehaven, har vanskeligheder med at sidde stille og distraherer de andre børn. I 4-årsalderen indskrives Kim og hans mor i et særligt familiebehandlingstilbud. Det fortælles herfra, at Kim virker bange og letpåvirkelig overfor konflikter. Kim virker understimuleret og er usikker på almindelige ting i hverdagen. Kim virker glad for sin mor og virker tæt knyttet til hende, men hun har svært ved at læse og forstå Kims behov. Moderen modtager individuel terapi. I Kims tidlige år er der flere anonyme indberetninger til socialforvaltningen om Kim. De handler alle om, at moderen ikke er i stand til at tage vare på sit barn. Omkring 5 6-årsalderen anbringes Kim på en døgninstitution. Han er glad for kontakten til de voksne og søger fysisk kontakt, når muligheden er der. Uden at tænke sig om styres han af sine behov og forsøger på umoden vis at gennemtrumfe sin vilje ( Jeg vil ). Han kan virke irriterende i sin kontaktform til andre børn trods det, at han søger deres kontakt. Han kender ikke altid de sociale spilleregler. Funktionsniveauet er ikke alderssvarende på alle områder (grovmotorisk OK, finmotorisk ikke alderssvarende). Der er ingen sygdomstegn, men han lider af enuresis om natten. Kontakten til moderen er svingende og totalt afhængig af hendes mentale tilstand. En psykologisk undersøgelse viser, at Kim er en normalbegavet dreng med store kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder. Presses han, viser han tendenser til tankeforstyrrelser, hvilket viser sig i hverdagen ved, at han sjældent tænker sig om. I 7-årsalderen beskrives han af skolen som meget impulsiv overfor andre børn, og han tænker ikke over konsekvenser af egne handlinger. Han kan være letafledelig.

16 16 Indledning Kirsten 14 år Kirsten bor sammen med moderen, stedfaderen og to søskende. Kirsten er ikke et ønskebarn, men snarere et resultat af et tilfældigt bekendtskab, muligvis voldtægt. Stedfaderen forlader senere moderen. I 5-årsalderen beskriver børnehaven hende som en glad og aktiv pige, der har svært ved at koncentrere sig om at lytte til fx et lydbånd, og som har svært ved at udtrykke følelser. Moderen giver i samme periode udtryk for, at hun ikke er i stand til at opfylde Kirstens store kontaktbehov. Får Kirsten ikke sine behov opfyldt, bliver hun vred. Der er ingen forudsigelighed i hjemmet, og dagens samvær forandres fra dag til dag. Det giver anledning til en del konflikter. I 7 8-årsalderen fortæller skolen om en pige, der viser stor modstand mod skolen og dens regler, og en pige, der ofte kommer i konflikter med sin grænsesøgende adfærd. Hun er sød og imødekommende, men reagerer aggressivt, når hun føler sig truet. Hun bruger da ukvemsord og har svært ved at komme ud af sin negativitet igen, når situationen ændres eller voksne forsøger at hjælpe. En psykologundersøgelse viser, at Kirsten har store koncentrationsvanskeligheder, og at hun godt er klar over sine faglige og sociale vanskeligheder. Hun er normalbegavet, men har visse vanskeligheder med social forståelse. Under undersøgelsen virker Kirsten afslappet og en situation, hvor der ikke er andre voksne til stede, virker beroligende på hende. Moderen og stedfaderen kan ikke længere klare hendes grænsesøgende og aggressive adfærd derhjemme, og hun anbringes uden for eget hjem. Et par år senere i 10-årsalderen beskrives hun som en udadreagerende pige, der leger ekstreme lege og er seksuelt fokuseret. En ny psykologundersøgelse fortæller om ambivalens i kontaktmønstre, opmærksomhedsproblemer og vanskeligheder i forhold til andre børn. Undersøgelsen afdækker også en skrøbelig personlighedsstruktur. I 14-årsalderen begynder Kirsten at sniffe gasser og drikker neglelakfjerner og alkohol i en skønsom blanding. Hun er seksuelt udfordrende og indimellem selvskadende og snitter sig selv på arme og ben, uden at det er direkte selvmordsforsøg.

17 KAPITEL 1 INTEGRATIONSPSYKOLOGI To sporskifter i psykologien er baggrunden for at skrive disse linjer. Det første sporskifte er først for alvor kommet på den forskningsmæssige dagsorden i det seneste årti. Socialpsykologien har i årevis talt om grupper og gruppers indflydelse på menneskers adfærd, men ofte i et eksklusionsperspektiv, og integrationsperspektivet blev primært et sociologisk forskningsemne. Inden for de sidste ti år er der som nævnt sket et sporskifte, idet social inklusion (som det kaldes noget upræcist; jf. senere) blev sat på dagsordenen. Den sociale integration (inklusion) er ligeledes et dominerende tema i praksis, men pointen med den nye dagsorden er, at integration kan styrkes, og at integration må studeres i sin kompleksitet som en side af en gruppes måde at fungere på. Det andet sporskifte fandt sted for mange år siden, og allerede i 1980 erne kom de første betragtninger om, at pædagogiske psykologer nødvendigvis må beherske et utal af metoder foruden testning. Den pædagogiske psykolog må, som Barton (1989) skriver, kende det fulde omfang af interaktionen mellem person, omstændigheder og settings. Begrebet setting betegner mindre sociale systemer og inkluderer såvel personer som ting (se mere herom i kapitel 2). I pædagogiske forskningstraditioner satte skiftet fra testning til konsultation skub i udviklingen, og behovet for et alternativ til princippet om en-til-en behandling i et lukket rum blev tydeligere (Orford, 1992). Denne bevægelse blev ikke mindre af, at andre fag tog fat på at undersøge, hvordan professionelle behandlere intervenerer overfor de vanskeligheder, som mange børn, unge og voksne har i hverdagen. Ordene sporskifte eller paradigmeskifte bruges ofte som indvarsling af nye tider og nye måder at forstå mennesker på. Undertiden bruges ordet paradigmeskifte ukritisk om forholdsvis få ændringer i arbejdsgange, forskningsmetoder eller forskningsprioriteringer. Et paradigme er mere fundamentalt ifølge Thomas Kuh n (1995) en sammenhængende teoridannelse og et overordnet verdensbillede, som deles af et videnskabeligt fællesskab

18 18 Integrationspsykologi mens et sporskifte er mindre markant og indebærer, at prioriteringen af forskningsemner inden for et paradigme skifter. Psykologiens historie beskrives indimellem i en fremadskridende bevægelse (Jansz & Drunen, 2004). Denne fremadskridende historiebeskrivelse skjuler to fakta. For det første det faktum, at mange psykologiske tankefigurer eksisterer side om side, og at nogle tankefigurer i perioder ligger underdrejet under andres dominans. For det andet skjules det faktum, at psykologiens metoder består, selv om Zeitgeisten skifter. Pionerer i den anvendte psykologi er ofte inspirerede af Zeitgeisten, og deres egne personlige livshistorier skaber i samspil med Zeitgeisten et forfatterskab (Kvale, 2003; Jansz & Drunen, 2004). Der findes en tæt forbindelse mellem udviklingen af psykologien som videnskab og de samfundsmæssige behov (Jansz & Drunen, 2004). Jo mere komplekst samfundet bliver, desto større behov findes der for en regulering af menneskers behov, følelser og adfærd. Denne tanke var Foucault allerede inde på i sin analyse af, hvordan videnskaberne demografi og økonomi holdt deres indtog i samfundsdagsordenen i middelalderen, idet der opstod et behov for at regulere fertilitet og husholdninger (Foucault, 1991). I forfatterskabet var Foucaults ærinde en analyse af menneskevidenskabernes diskurser og deres praksis over tid (Fairclough, 1992; Fogh Jensen, 2005), hvor den primære interesse er de såkaldte diskursive formationer, som skal forstås som det på et givet historisk tidspunkt eksisterende forhold mellem begreber, genstande og udtalelser om disse genstande. Som Foucault viser i Overvågning og straf (1977), bevæger sanktionsformerne sig over tid og skaber nye diskursive formationer, som ikke er fastlåste, men dog heller ikke umiddelbart foranderlige. Pointen er, at de eksisterer i en vekselvirkning mellem den til tiden hørende professionelle handling og diskursen. I dette kapitel fortælles historien om, hvordan fagets historie i perioder udelukker visse forståelsesrammer, mens andre forståelsesrammer profiterer heraf. Kapitlet handler ikke om paradigmeskifte men om væsentlige forskydninger i forskningsemner; forskydninger, der bedst forstås i bakspejlet. At sporskifte ikke kun forekommer i pædagogisk psykologi og socialpsykologi, illustreres af et metodologisk sporskifte, som fandt sted midt i 1960 erne. Dette er emnet for det tredje tema i kapitlet, som peger på, at de tre sporskifter ikke peger i samme retning. Trådene samles afslutningsvis i en integrationspsykologisk tilgang, hvor jeg også illustrerer kapitlets tema med to cases.

19 Kapitel 1 19 HVAD SKETE DER MED BEGREBET OM DET SOCIALE I PSYKOLOGIEN? Det socialpsykologiske sporskifte handler i høj grad om værdien af at beskæftige sig med et begreb om det sociale, og historien om dette starter i slutningen af 1800-tallet, hvor psykologi bliver grundlagt som en akademisk disciplin. Traditionelt tillægges denne institutionelle fødsel Wilhelm Wundt, der oprettede sit eksperimentelle laboratorium i Leipzig i Grundlæggelsen af psykologien i Leipzig beroede i høj grad på en progressiv uddannelsespolitik i det tyske samfund i slutningen af 1800-tallet. Wundt studerede efter eget udsagn personers umiddelbare oplevelser i modsætning til naturvidenskabens middelbare oplevelser af den fysiske omverden. Wundt introducerede introspektionen (den eksperimentelle selv-observation) i psykologien, hvor hans trænede forsøgspersoner skulle kommentere på deres oplevelser under stringente eksperimentelle betingelser. Introspektion har i perioder domineret psykologiske teorier og til andre tider ligget underdrejet (Kvale, 2003). Wilhelm Wundt anerkendte, at det mentale produkt også er afhængigt af folkepsykologien, dvs. sprog, myter og vaner. I den progressive æra i USA (oftest betegnelsen for perioden mellem 1890 og 1920; Kazin et al., 2009) begyndte kampen om, hvordan den menneskelige sjæl skulle undersøges. Oprindelsen til psykologisk viden er naturligvis ældre end det og kan spores tilbage til oldtidens Grækenland (Greenwood, 2009), men Wundts laboratorium fik indflydelse på udviklingen i Europa og ikke mindst USA. Siden den institutionelle fødsel har psykologien været kendetegnet ved en række brudflader, som både markerer psykologiens muligheder og psykologiske faremomenter. Det nye fag, psykologi, fik en lettere skæbne i USA end i Europa, ifølge Greenwood (2009) primært på grund af slagsmålet mellem psykologi og filosofi i Europa. I den progressive æra personificeres kampen om psykologien af Floyd Allport ( ), der reducerede alle gruppefænomener til individuel adfærd, og sociologiens fædre Emile Durkheim ( ) og Max Weber ( ), som argumenterede for, at det sociale konstituerer mennesker, samt de senere pionerer Solomon Asch ( ) og Muzafer Sherif ( ), som begge fastholdt gruppers sociale dynamik. Hos William James (1890: 294) i USA tales der eksplicit om det sociale selv, som er forankret i holdninger, overbevisninger, følelser og vaner, der stammer

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger...

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 1 Indhold Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4 Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5 Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 7 Ressource- eller kompenserende perspektiv... 7 Anbragte

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children

Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children Bachelorprojekt Familieorienterede alkoholindsatser til børn Family oriented alcohol efforts, for the children Udarbejdet af Marianne Fuglsang-Storm Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere