Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: Notat 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 8 SKOLEUDVALGET...11 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...23 TEKNISK UDVALG...30 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...32 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 1. budgetopfølgning 2011 er udarbejdet pr. 28. februar. I 2011 er landets kommuner underlagt en sanktionsmekanisme fra statens side, hvor en overskridelse af kommunernes samlede ramme for 2011 vil betyde en modregning i det betingede balancetilskud. Der vil ske en kollektiv modregning fordelt på alle landets kommuner svarende til 40% af den samlede nettooverskridelse, mens de kommuner som har bidraget til overskridelsen vil skulle fordele de resterende 60% af nettooverskridelsen mellem sig. Ovenstående sanktionsmekanisme understreger vigtigheden af, at have et betydeligt fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse, og medfører, at enhver eventuel overskridelse af budgettet skal modsvares af en tilsvarende besparelse, for at sikre balancen i kommunens regnskab. I årets første budgetopfølgning melder alle udvalg undtagen et, at de forventer at overholde deres ramme for Dette kan lade sig gøre ved at lave omplaceringer indenfor flere af udvalgenes områder, eksempelvis opvejer et afsat beløb på Børn-, og Unge- og Fritidsudvalget til madordning en manglende tilretning af budget til taksterne på Udby Behandlingshjem. Social- og Sundhedsudvalget har som det eneste udvalg en betydelig udfordring med at overholde budgettet for 2011, og aktuelt ser udvalget ud til at få en budgetoverskridelse på cirka 4,5 mio. kr. i Overskridelsen udspringer af Handicap- og psykiatriområdet, hvor især Støtte i eget hjem og Botilbud forventer betydelige afvigelser i forhold til budgettet. På begge områder er der tale om såvel en større tilgang af sager end forventet, kombineret med større udgifter til hver sag end forudsat ved budgetlægningen. Socialudvalget arbejder i øjeblikket på selv at finde løsninger på udfordringen, og søger derfor ingen bevilling. På anlægssiden forventes budgettet overholdt. Finansieringsdelen udviser på nuværende tidspunkt ingen afvigelser af betydning i forhold til budgettet. Indstillinger: Samlet set: Lægges der netto 0,348 mio. kr. i kassen vedrørende drift. Der søges en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg (jordsalg). Indstillinger drift: Børn-, unge- og fritidsudvalget: Beløb Beskrivelse -1,671 Puljen til madordning i daginstitutioner afleveres til kassen. 1,323 Til Udby Behandlingshjem som følge af manglende budgettilpasning til den seneste takstberegning. Indstillinger anlæg: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. 3

4 at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. Vedr. salg af areal til Guldregnen At der bliver givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. køb og salg At merindtægten på -1,2 mio. kr. tilføres kommunekassen via et tillæg til rådighedsbeløbet. Vedr. Anlægspulje til bygningsvedligehold, øvrige 2011 At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2,011 mio. kr. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes den overordnede ramme at holde. Dette gælder for såvel drift som anlæg. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Punktet udgår ved denne budgetopfølgning, da det er den første i år. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget Centralforvaltningen Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus. Der er ekstra udgifter til genhusning. Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. 5

6 Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Der udarbejdes pr en opfølgning og vurdering af, om de forventede indtægter opnås. Der vil derfor til næste budgetopfølgning foreligge en nærmere opfølgning på dette område. Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgetterne at holde. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften på 2 mio. kr. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu Udgifter til lønsystem Silkeborg Data Udgifter til øvrige systemer (Ledelsesinformationssystem, NIS m.v.) Samlet forventes budgettet at holde. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det er ud lige p.t. kan budgettet holde, men yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde merudgifter. Området følges løbende. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben budgettet forventes overholdt Centralforvaltningen budgettet forventes overholdt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt Teknk og Miljø budgettet forventes overholdt 1020 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Rengøring Det er endnu svært at sige, om budgettet holdes. Der er udregnet en ny timeløn for området og inden næste budgetopfølgning vil afdelingen gennemgå de enkelte decentrale enheders budget til rengøring. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, og der udarbejdes derfor et nyt skøn inden næste budgetopfølgning. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Der er desuden en teknisk fejl i rengøringsbudgettet på kr (opstået ved fremskrivningen af budgetterne). Der ses samlet på hele området inden næste opfølgning Forsørgelse Budgettet forventes at holde. Der er p.t brugt 16% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo februar er ca. 16%. Efter gennemgang af budgettet er der kun et par områder der skal have en kommentar. 6

7 Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Området ser p.t ud til at holde. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Der kommer ca. 30 nye ældreboliger i april måned. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 7

8 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter Total Konklusion Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Totalt Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 foreligger nu. På Udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt 14% af budgettet. 8

9 Generelt er der flere områder hvor der mangler budget jf. den nye refusionsomlægning, og samtidig er der de første måneder en del rettelser med de nye procentsatser og nye konti. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Introduktionsydelsen ser ud til at blive presset, men kan dækkes ind via danskundervisning m.v. Sygedagpenge: Også i år sker der en ændring af refusionen og en del nye konto på området. På sager over 52 uger fås stadig ingen refusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er 92 sager. På sager mellem 5 og 8 uger fås stadig 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er 77 sager. På sager mellem 9 og 52 uger fås henholdsvis 30% refusion for passive og 50% for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er igangsat div. tiltag for at nå målet. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er på ca. samme niveau som for 1 år siden. Området ser ud til at blive trængt fra start af, men der er endnu ikke tilstrækkelig data til at drage konklusioner. Der er budgetteret med 280 passive og 180 aktiverede sager. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager, hvilket p.t. ser ud til at holde inden for budgetrammerne. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 83 sager hvoraf de 20 er uden refusion. Der forventes en nedgang i antallet, således at budgetmålet nås. Fleksjob: Sager på området er for nedadgående, idet også puljen er blevet skåret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Forsikrede ledige: Data på dette område er p.t. meget sårbare, idet bl.a. WBA-refusion er en foreløbig afregning på satser og regler fra 2010, og området tages derfor til efterretning. Primo april måned skulle WBA-refusion være opgraderet til 2011-reglerne og der vil komme en regulering. Løntilskudsordninger: Der er p.t. ansat flere på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning) end kommunens tildelte kvote og dermed budget. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret. Beskæftigelsesordninger fælles: Området forventes at holde. Projekter: Området forventes at holde. Konklusion: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det skal dog bemærkes, at BA har søgt tillægsbevilling på 57,332 mio. kr. i forbindelse med refusionsomlægning. 9

10 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 10

11 Skoleudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Drift I kr. budget budget resultat Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Erhvervsgrunduddannelser - EGU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg I kr. budget budget resultat Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende temaer: 11

12 Der er ikke konstateret afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen afventer følgende, som kan medføre afvigelser fra budgetforudsætninger for budget 2011: o Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. o Byrådets behandling af forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. o Efterårsregulering af skolernes budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Udmøntning af effektivisering af servicelederfunktion. o Udmøntning af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. o Efterårsreguleringen af SFO budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Månedlige møder i skolevisitationsudvalget. o o o Endelig opgørelse over betaling til staten for elever på Produktionsskoler. Byrådets behandling af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Møder i STU visitationsudvalget. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. Forvaltningen har følgende indstillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 214,501 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra alle 13 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Skolerne afventer efterårsreguleringen af deres budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012 og By- 12

13 rådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. Flere skoler gør forvaltningen opmærksom på problematikker ifm. energispareprojektet. Skolerne oplever, at de pålægges store besparelser, uden at der sker en tilsvarende besparelse i energiforbruget. De decentrale enheder er opmærksomme på, at de vil blive kompenseret, såfremt den pålagte besparelse ikke indfries i energiforbruget. Flere decentrale over/underskud for 2010 indeholder dog pålagte besparelser fra energispareprojektet, som skolerne forventer at få refunderet i Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra flere skoler og andre decentrale enheder på Skoleudvalgets område. Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner ifm. budgetdialogmøder mellem Skoleafdelingen og skolerne i foråret. Skoleafdelingen har, som et nyt tiltag, indført årlige budgetdialogmøder med skolerne, for at støtte op om skolernes arbejde med implementering af nye tildelingsmodeller og besparelser generelt. Skolerne har taget godt imod dette tiltag. Ved denne budgetopfølgning har forvaltningen ikke givet de decentrale enheder tilladelse til at anvende overskud fra Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,859 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af skolernes budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder: Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetlægningen af budget Forvaltningen afventer udmøntningen af effektivisering af servicelederfunktion. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at varetage opgaven, som skal udmøntes på tværs af fagudvalg. Forvaltningen afventer ligeledes udmøntningen af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 15,757 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af SFO budgetter, ifm. nyt skoleår. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 13

14 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,774 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 52,117 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Forvaltningen afventer de månedlige møder i skolevisitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen afventer den endelig opgørelse over betaling til staten for elever på produktionsskoler. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 3,846 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Erhvervsgrunduddannelser EGU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,405 mio. kr. under temaet EGU. Temaet indeholder blandt andet budget til skoleydelser til EGU-elever samt praktikløn til elever på kommunale praktikpladser. Forvaltningen afventer Byrådets behandling, den 2. maj 2011, af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,148 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder budget til abonnement for vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer møder i STU visitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,336 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Musikskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 14

15 Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,712 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Ungdomsskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,926 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. 2,999 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget består af driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Tandplejen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Østre Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage specialklassebørn fra Båring Skole og Gelsted Skole ved skoleåret 2011/2012. Østre Skole anvender 0,800 mio. kr. af ovenstående anlægsbevilling. 0,800 mio. kr. søges overflyttet til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole ved denne budgetopfølgning og de 0,800 mio. kr. søges ligeledes frigivet ved denne budgetopfølgning. Strib Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage elever fra Aulby Skole ved skoleåret 2011/2012. Det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet på 2,140 mio. kr. til anlægsprojektet Skoleudbygning Strib Skole er søgt og bevilget frigivet ved behandlingen af budget Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 5.2 Anlægsbevilling at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 15

16 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby Behandlingshjem Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Stordriftsmodel Daginstitutioner Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer et nettomindreforbrug på 0,348 mio. kr., som fordeler sig på følgende: Daginstitutionsområdets pulje til madordninger: - 1,671 mio. kr. Udby Behandlingshjem: 1,323 mio. kr. Forvaltningen søger ved denne budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling på -1,671 til daginstitutionsområdet samt en tillægsbevilling på 1,323 til Udby Behandlingshjem. 16

17 Tabel 1: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter vi på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) 5.20, 5.23 og 56,968 52,557-4, Forebyggende foranstaltninger ,886 28,886 0 Udby behandlingshjem ,644-2,644 0 Sociale formål ,141 9,141 0 I alt ekskl. ikke-kendte anbringelser 92,351 87,940-4,411 Forventet resttilgang i året 4,411 Forventer i alt 0 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Punktet udgår da dette er årets første budgetopfølgning 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar 2011 Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar 2011 Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar 2011 Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. Total -0,059 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 40,347 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Sundhedsområdet Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 5,465 mio. kr. til sundhedstjenesten. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 58 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. 17

18 Forvaltningen forventer således et forbrug på 2,996 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,451 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,996 Merforbrug 0,451 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Budget 2011 er lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 30 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,049 mio. kr. pr. år, og 16 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,046 mio. kr. pr. år. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen at budgettet holder. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et udgiftsbudget på 63,327 mio. kr. til dagplejeområdet. Budgettet dækker dels lønudgiften til 177 dagplejere, 3 gæstedagplejere i Børnehuset og et dagplejekontor bestående af ledere, dagplejepædagoger og sekretærer, dels driften af dagplejen som i budget 2011 udgør 1,606 mio. kr. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 16,262 mio. kr. til dagplejeområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at dagplejeområdets udgifts- og indtægtsbudget holder, idet dagplejen i de første tre måneder af 2011 har passet 659 børn og fået forældrebetaling for 646 børn. Dagplejen har således passet og fået forældrebetaling for ét barn mindre en budgetforudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning svarende til 28 børnehavepladser. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 0,629 mio. kr. som følge af vippeordningen svarende til 14 børnehavepladser. Forvaltningen forventer således et mindreforbrug på 0,678 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere daginstitutioner blev nednormeret pr. 1. marts 2010, således at alle daginstitutioner kunne indgå i vippeordningen. Dette medførte et mindreforbrug på udgiften til børn over vippen. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 26,996 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne skal passe 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (heltidspladser, deltidspladser, specialpladser og handicappladser) hvoraf 196 modtager madordning. Daginstitutionernes budgetter er reguleret i forhold hertil, idet daginstitutionerne får budget til 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (1.286 i daginstitutionerne og 28 i vippeordningen) hvoraf 196 modtager madordning. Som følge af det forventede forbrug til vippeordningen forventer forvaltningen ved 1. budgetopfølgning en mindreindtægt på i hvert fald 14 børnehavebørn (vippeordningen) svarende til 0,235 mio. kr. Forvaltningen afventer 2. budgetopfølgning og udviklingen i antallet af børnehavebørn. 18

19 Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,891 mio. kr. til tilskud til privatinstitutionerne Mariehønen og Nøddeskallen. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 33 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer en mindre udgift til fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 31 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,749 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,142 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætninger Mariehønen ,109 Nøddeskallen ,722 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3, budgetopfølgning Mariehønen ,132 Nøddeskallen ,557 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3,749 Mindreforbrug 0,142 Børn i særlige dagtilbud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,169 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i 5 helårsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede Minigruppe og hjemmetræning. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet skal dække udgifterne til: En entreprenøraftale med Fredericia Kommune vedrørende undervisning af børn med betydeligt nedsat høreevne svarende til en udgift på 0,262 mio. kr. Befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 1,012 mio. kr. To helårsbørn i specialbørnehave og to børn som stopper pr. 1. august 2011 svarende til en udgift på 1,396 mio. kr. Et barn som starter i Blækspruttens udvidede minigruppe pr. 1. maj 2011 svarende til en udgift på ca. 0,172 mio. kr. Et barn som modtager hjemmetræning svarende til en udgift på 0,402 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,244 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,075 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet forventes højere end budgetforudsat. Anbringelsesområdet Tabel 2: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter til anbringelser, som forvaltningen på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) Forventet resttilgang i året Forventning i alt 5.20, 5.23 og ,968 52,557-4,411 4,

20 Tabel 2 er et udtryk for, at vi i starten af 2011 kan begynde at se den økonomiske effekt af det faldende anbringelsestal vi har set siden maj I 2010 har vi kunne følge faldet i anbringelsestallene men ikke et fald i udgifterne. Tabel 3: Oversigt over udviklingen i antal anbringelser maj 2009, 10 og 11. (anbringelsestallene for maj 2011 er de kendte ændringer vi ved vil ske primo marts) maj-09 maj-10 jan-11 maj-11 Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitution (sociale årsager) Døgninstitution (handicap) Eget værelse Kost-efterskole I alt Tabel 3 viser et generelt fald i antal anbringelser fra maj 2009 til maj Det fremgår endvidere af tabel 3, at det særligt er de udgiftstunge anbringelsesformer der et faldet mest markant (døgninstitution (sociale årsager) samt de private opholdssteder). Tabellen viser en markant stigning i antal unge anbragt på eget værelse. Det er den markant billigste anbringelsesform, af de seks nævnte. Der er en sammenhæng mellem faldet i antal anbringelser på private opholdssteder og stigningen på eget værelse. Anbringelse på eget værelse bliver ofte brugt som udslusning fra opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Børn og familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Vi kunne påvise et markant fald i antal anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne. Derfor har vi gennemgået samtlige anbringelser og foretaget en beregning af de kendte udgifter i 2011 til anbringelser. Resultatet er et udtryk for hvor meget luft der er i budgettet til nye anbringelser og ikke mindst antallet af forløb med alternativ til anbringelser (ATA-sager). Tabel 2 viser, at der er 4,411 mio. kr. til anbringelser og forløb med alternativ til anbringelser. Med en gennemsnitspris pr. anbringelse på 0,6 mio. kr. om året svarer 4,411 mio. kr. til en tilgang på cirka 7 helårsanbringelser. Hvis vi antager at gennemsnitsprisen for en ATA-sag er 0,2 mio. kr., svarer de 4,411 mio. kr. til 22 forløb. Spørgsmålet er, om det er realistisk, at Børn og Familieafdelingen kan holde sig indenfor de 4,411 mio. kr.? I 2010 var der et fald i antal anbringelser, og vi forventer, at det fortsætter i Vi har endnu ikke det nødvendige erfaringsgrundlag med ATA-sager til at lave en præcis prognose for omfang og udvikling af dem. Derudover udviser anbringelsessagerne stor variation på prissiden. Med afsæt i den betydelige usikkerhed, som er beskrevet ovenfor, er Børn og Familieafdelingens bedste bud ved 1. budgetopfølgning, at anbringelsesområdet vil udvise budgetoverholdelse i indeværende år. 20

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere