Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: Notat 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 8 SKOLEUDVALGET...11 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...23 TEKNISK UDVALG...30 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...32 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 1. budgetopfølgning 2011 er udarbejdet pr. 28. februar. I 2011 er landets kommuner underlagt en sanktionsmekanisme fra statens side, hvor en overskridelse af kommunernes samlede ramme for 2011 vil betyde en modregning i det betingede balancetilskud. Der vil ske en kollektiv modregning fordelt på alle landets kommuner svarende til 40% af den samlede nettooverskridelse, mens de kommuner som har bidraget til overskridelsen vil skulle fordele de resterende 60% af nettooverskridelsen mellem sig. Ovenstående sanktionsmekanisme understreger vigtigheden af, at have et betydeligt fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse, og medfører, at enhver eventuel overskridelse af budgettet skal modsvares af en tilsvarende besparelse, for at sikre balancen i kommunens regnskab. I årets første budgetopfølgning melder alle udvalg undtagen et, at de forventer at overholde deres ramme for Dette kan lade sig gøre ved at lave omplaceringer indenfor flere af udvalgenes områder, eksempelvis opvejer et afsat beløb på Børn-, og Unge- og Fritidsudvalget til madordning en manglende tilretning af budget til taksterne på Udby Behandlingshjem. Social- og Sundhedsudvalget har som det eneste udvalg en betydelig udfordring med at overholde budgettet for 2011, og aktuelt ser udvalget ud til at få en budgetoverskridelse på cirka 4,5 mio. kr. i Overskridelsen udspringer af Handicap- og psykiatriområdet, hvor især Støtte i eget hjem og Botilbud forventer betydelige afvigelser i forhold til budgettet. På begge områder er der tale om såvel en større tilgang af sager end forventet, kombineret med større udgifter til hver sag end forudsat ved budgetlægningen. Socialudvalget arbejder i øjeblikket på selv at finde løsninger på udfordringen, og søger derfor ingen bevilling. På anlægssiden forventes budgettet overholdt. Finansieringsdelen udviser på nuværende tidspunkt ingen afvigelser af betydning i forhold til budgettet. Indstillinger: Samlet set: Lægges der netto 0,348 mio. kr. i kassen vedrørende drift. Der søges en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg (jordsalg). Indstillinger drift: Børn-, unge- og fritidsudvalget: Beløb Beskrivelse -1,671 Puljen til madordning i daginstitutioner afleveres til kassen. 1,323 Til Udby Behandlingshjem som følge af manglende budgettilpasning til den seneste takstberegning. Indstillinger anlæg: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. 3

4 at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. Vedr. salg af areal til Guldregnen At der bliver givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. køb og salg At merindtægten på -1,2 mio. kr. tilføres kommunekassen via et tillæg til rådighedsbeløbet. Vedr. Anlægspulje til bygningsvedligehold, øvrige 2011 At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2,011 mio. kr. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes den overordnede ramme at holde. Dette gælder for såvel drift som anlæg. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Punktet udgår ved denne budgetopfølgning, da det er den første i år. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget Centralforvaltningen Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus. Der er ekstra udgifter til genhusning. Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. 5

6 Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Der udarbejdes pr en opfølgning og vurdering af, om de forventede indtægter opnås. Der vil derfor til næste budgetopfølgning foreligge en nærmere opfølgning på dette område. Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgetterne at holde. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften på 2 mio. kr. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu Udgifter til lønsystem Silkeborg Data Udgifter til øvrige systemer (Ledelsesinformationssystem, NIS m.v.) Samlet forventes budgettet at holde. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det er ud lige p.t. kan budgettet holde, men yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde merudgifter. Området følges løbende. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben budgettet forventes overholdt Centralforvaltningen budgettet forventes overholdt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt Teknk og Miljø budgettet forventes overholdt 1020 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Rengøring Det er endnu svært at sige, om budgettet holdes. Der er udregnet en ny timeløn for området og inden næste budgetopfølgning vil afdelingen gennemgå de enkelte decentrale enheders budget til rengøring. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, og der udarbejdes derfor et nyt skøn inden næste budgetopfølgning. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Der er desuden en teknisk fejl i rengøringsbudgettet på kr (opstået ved fremskrivningen af budgetterne). Der ses samlet på hele området inden næste opfølgning Forsørgelse Budgettet forventes at holde. Der er p.t brugt 16% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo februar er ca. 16%. Efter gennemgang af budgettet er der kun et par områder der skal have en kommentar. 6

7 Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Området ser p.t ud til at holde. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Der kommer ca. 30 nye ældreboliger i april måned. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 7

8 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter Total Konklusion Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Totalt Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 foreligger nu. På Udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt 14% af budgettet. 8

9 Generelt er der flere områder hvor der mangler budget jf. den nye refusionsomlægning, og samtidig er der de første måneder en del rettelser med de nye procentsatser og nye konti. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Introduktionsydelsen ser ud til at blive presset, men kan dækkes ind via danskundervisning m.v. Sygedagpenge: Også i år sker der en ændring af refusionen og en del nye konto på området. På sager over 52 uger fås stadig ingen refusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er 92 sager. På sager mellem 5 og 8 uger fås stadig 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er 77 sager. På sager mellem 9 og 52 uger fås henholdsvis 30% refusion for passive og 50% for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er igangsat div. tiltag for at nå målet. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er på ca. samme niveau som for 1 år siden. Området ser ud til at blive trængt fra start af, men der er endnu ikke tilstrækkelig data til at drage konklusioner. Der er budgetteret med 280 passive og 180 aktiverede sager. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager, hvilket p.t. ser ud til at holde inden for budgetrammerne. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 83 sager hvoraf de 20 er uden refusion. Der forventes en nedgang i antallet, således at budgetmålet nås. Fleksjob: Sager på området er for nedadgående, idet også puljen er blevet skåret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Forsikrede ledige: Data på dette område er p.t. meget sårbare, idet bl.a. WBA-refusion er en foreløbig afregning på satser og regler fra 2010, og området tages derfor til efterretning. Primo april måned skulle WBA-refusion være opgraderet til 2011-reglerne og der vil komme en regulering. Løntilskudsordninger: Der er p.t. ansat flere på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning) end kommunens tildelte kvote og dermed budget. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret. Beskæftigelsesordninger fælles: Området forventes at holde. Projekter: Området forventes at holde. Konklusion: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det skal dog bemærkes, at BA har søgt tillægsbevilling på 57,332 mio. kr. i forbindelse med refusionsomlægning. 9

10 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 10

11 Skoleudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Drift I kr. budget budget resultat Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Erhvervsgrunduddannelser - EGU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg I kr. budget budget resultat Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende temaer: 11

12 Der er ikke konstateret afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen afventer følgende, som kan medføre afvigelser fra budgetforudsætninger for budget 2011: o Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. o Byrådets behandling af forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. o Efterårsregulering af skolernes budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Udmøntning af effektivisering af servicelederfunktion. o Udmøntning af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. o Efterårsreguleringen af SFO budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Månedlige møder i skolevisitationsudvalget. o o o Endelig opgørelse over betaling til staten for elever på Produktionsskoler. Byrådets behandling af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Møder i STU visitationsudvalget. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. Forvaltningen har følgende indstillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 214,501 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra alle 13 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Skolerne afventer efterårsreguleringen af deres budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012 og By- 12

13 rådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. Flere skoler gør forvaltningen opmærksom på problematikker ifm. energispareprojektet. Skolerne oplever, at de pålægges store besparelser, uden at der sker en tilsvarende besparelse i energiforbruget. De decentrale enheder er opmærksomme på, at de vil blive kompenseret, såfremt den pålagte besparelse ikke indfries i energiforbruget. Flere decentrale over/underskud for 2010 indeholder dog pålagte besparelser fra energispareprojektet, som skolerne forventer at få refunderet i Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra flere skoler og andre decentrale enheder på Skoleudvalgets område. Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner ifm. budgetdialogmøder mellem Skoleafdelingen og skolerne i foråret. Skoleafdelingen har, som et nyt tiltag, indført årlige budgetdialogmøder med skolerne, for at støtte op om skolernes arbejde med implementering af nye tildelingsmodeller og besparelser generelt. Skolerne har taget godt imod dette tiltag. Ved denne budgetopfølgning har forvaltningen ikke givet de decentrale enheder tilladelse til at anvende overskud fra Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,859 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af skolernes budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder: Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetlægningen af budget Forvaltningen afventer udmøntningen af effektivisering af servicelederfunktion. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at varetage opgaven, som skal udmøntes på tværs af fagudvalg. Forvaltningen afventer ligeledes udmøntningen af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 15,757 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af SFO budgetter, ifm. nyt skoleår. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 13

14 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,774 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 52,117 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Forvaltningen afventer de månedlige møder i skolevisitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen afventer den endelig opgørelse over betaling til staten for elever på produktionsskoler. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 3,846 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Erhvervsgrunduddannelser EGU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,405 mio. kr. under temaet EGU. Temaet indeholder blandt andet budget til skoleydelser til EGU-elever samt praktikløn til elever på kommunale praktikpladser. Forvaltningen afventer Byrådets behandling, den 2. maj 2011, af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,148 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder budget til abonnement for vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer møder i STU visitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,336 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Musikskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 14

15 Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,712 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Ungdomsskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,926 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. 2,999 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget består af driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Tandplejen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Østre Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage specialklassebørn fra Båring Skole og Gelsted Skole ved skoleåret 2011/2012. Østre Skole anvender 0,800 mio. kr. af ovenstående anlægsbevilling. 0,800 mio. kr. søges overflyttet til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole ved denne budgetopfølgning og de 0,800 mio. kr. søges ligeledes frigivet ved denne budgetopfølgning. Strib Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage elever fra Aulby Skole ved skoleåret 2011/2012. Det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet på 2,140 mio. kr. til anlægsprojektet Skoleudbygning Strib Skole er søgt og bevilget frigivet ved behandlingen af budget Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 5.2 Anlægsbevilling at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 15

16 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby Behandlingshjem Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Stordriftsmodel Daginstitutioner Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer et nettomindreforbrug på 0,348 mio. kr., som fordeler sig på følgende: Daginstitutionsområdets pulje til madordninger: - 1,671 mio. kr. Udby Behandlingshjem: 1,323 mio. kr. Forvaltningen søger ved denne budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling på -1,671 til daginstitutionsområdet samt en tillægsbevilling på 1,323 til Udby Behandlingshjem. 16

17 Tabel 1: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter vi på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) 5.20, 5.23 og 56,968 52,557-4, Forebyggende foranstaltninger ,886 28,886 0 Udby behandlingshjem ,644-2,644 0 Sociale formål ,141 9,141 0 I alt ekskl. ikke-kendte anbringelser 92,351 87,940-4,411 Forventet resttilgang i året 4,411 Forventer i alt 0 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Punktet udgår da dette er årets første budgetopfølgning 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar 2011 Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar 2011 Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar 2011 Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. Total -0,059 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 40,347 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Sundhedsområdet Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 5,465 mio. kr. til sundhedstjenesten. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 58 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. 17

18 Forvaltningen forventer således et forbrug på 2,996 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,451 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,996 Merforbrug 0,451 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Budget 2011 er lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 30 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,049 mio. kr. pr. år, og 16 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,046 mio. kr. pr. år. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen at budgettet holder. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et udgiftsbudget på 63,327 mio. kr. til dagplejeområdet. Budgettet dækker dels lønudgiften til 177 dagplejere, 3 gæstedagplejere i Børnehuset og et dagplejekontor bestående af ledere, dagplejepædagoger og sekretærer, dels driften af dagplejen som i budget 2011 udgør 1,606 mio. kr. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 16,262 mio. kr. til dagplejeområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at dagplejeområdets udgifts- og indtægtsbudget holder, idet dagplejen i de første tre måneder af 2011 har passet 659 børn og fået forældrebetaling for 646 børn. Dagplejen har således passet og fået forældrebetaling for ét barn mindre en budgetforudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning svarende til 28 børnehavepladser. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 0,629 mio. kr. som følge af vippeordningen svarende til 14 børnehavepladser. Forvaltningen forventer således et mindreforbrug på 0,678 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere daginstitutioner blev nednormeret pr. 1. marts 2010, således at alle daginstitutioner kunne indgå i vippeordningen. Dette medførte et mindreforbrug på udgiften til børn over vippen. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 26,996 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne skal passe 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (heltidspladser, deltidspladser, specialpladser og handicappladser) hvoraf 196 modtager madordning. Daginstitutionernes budgetter er reguleret i forhold hertil, idet daginstitutionerne får budget til 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (1.286 i daginstitutionerne og 28 i vippeordningen) hvoraf 196 modtager madordning. Som følge af det forventede forbrug til vippeordningen forventer forvaltningen ved 1. budgetopfølgning en mindreindtægt på i hvert fald 14 børnehavebørn (vippeordningen) svarende til 0,235 mio. kr. Forvaltningen afventer 2. budgetopfølgning og udviklingen i antallet af børnehavebørn. 18

19 Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,891 mio. kr. til tilskud til privatinstitutionerne Mariehønen og Nøddeskallen. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 33 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer en mindre udgift til fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 31 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,749 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,142 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætninger Mariehønen ,109 Nøddeskallen ,722 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3, budgetopfølgning Mariehønen ,132 Nøddeskallen ,557 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3,749 Mindreforbrug 0,142 Børn i særlige dagtilbud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,169 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i 5 helårsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede Minigruppe og hjemmetræning. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet skal dække udgifterne til: En entreprenøraftale med Fredericia Kommune vedrørende undervisning af børn med betydeligt nedsat høreevne svarende til en udgift på 0,262 mio. kr. Befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 1,012 mio. kr. To helårsbørn i specialbørnehave og to børn som stopper pr. 1. august 2011 svarende til en udgift på 1,396 mio. kr. Et barn som starter i Blækspruttens udvidede minigruppe pr. 1. maj 2011 svarende til en udgift på ca. 0,172 mio. kr. Et barn som modtager hjemmetræning svarende til en udgift på 0,402 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,244 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,075 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet forventes højere end budgetforudsat. Anbringelsesområdet Tabel 2: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter til anbringelser, som forvaltningen på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) Forventet resttilgang i året Forventning i alt 5.20, 5.23 og ,968 52,557-4,411 4,

20 Tabel 2 er et udtryk for, at vi i starten af 2011 kan begynde at se den økonomiske effekt af det faldende anbringelsestal vi har set siden maj I 2010 har vi kunne følge faldet i anbringelsestallene men ikke et fald i udgifterne. Tabel 3: Oversigt over udviklingen i antal anbringelser maj 2009, 10 og 11. (anbringelsestallene for maj 2011 er de kendte ændringer vi ved vil ske primo marts) maj-09 maj-10 jan-11 maj-11 Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitution (sociale årsager) Døgninstitution (handicap) Eget værelse Kost-efterskole I alt Tabel 3 viser et generelt fald i antal anbringelser fra maj 2009 til maj Det fremgår endvidere af tabel 3, at det særligt er de udgiftstunge anbringelsesformer der et faldet mest markant (døgninstitution (sociale årsager) samt de private opholdssteder). Tabellen viser en markant stigning i antal unge anbragt på eget værelse. Det er den markant billigste anbringelsesform, af de seks nævnte. Der er en sammenhæng mellem faldet i antal anbringelser på private opholdssteder og stigningen på eget værelse. Anbringelse på eget værelse bliver ofte brugt som udslusning fra opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Børn og familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Vi kunne påvise et markant fald i antal anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne. Derfor har vi gennemgået samtlige anbringelser og foretaget en beregning af de kendte udgifter i 2011 til anbringelser. Resultatet er et udtryk for hvor meget luft der er i budgettet til nye anbringelser og ikke mindst antallet af forløb med alternativ til anbringelser (ATA-sager). Tabel 2 viser, at der er 4,411 mio. kr. til anbringelser og forløb med alternativ til anbringelser. Med en gennemsnitspris pr. anbringelse på 0,6 mio. kr. om året svarer 4,411 mio. kr. til en tilgang på cirka 7 helårsanbringelser. Hvis vi antager at gennemsnitsprisen for en ATA-sag er 0,2 mio. kr., svarer de 4,411 mio. kr. til 22 forløb. Spørgsmålet er, om det er realistisk, at Børn og Familieafdelingen kan holde sig indenfor de 4,411 mio. kr.? I 2010 var der et fald i antal anbringelser, og vi forventer, at det fortsætter i Vi har endnu ikke det nødvendige erfaringsgrundlag med ATA-sager til at lave en præcis prognose for omfang og udvikling af dem. Derudover udviser anbringelsessagerne stor variation på prissiden. Med afsæt i den betydelige usikkerhed, som er beskrevet ovenfor, er Børn og Familieafdelingens bedste bud ved 1. budgetopfølgning, at anbringelsesområdet vil udvise budgetoverholdelse i indeværende år. 20

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere