Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: Notat 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 8 SKOLEUDVALGET...11 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...23 TEKNISK UDVALG...30 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...32 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 1. budgetopfølgning 2011 er udarbejdet pr. 28. februar. I 2011 er landets kommuner underlagt en sanktionsmekanisme fra statens side, hvor en overskridelse af kommunernes samlede ramme for 2011 vil betyde en modregning i det betingede balancetilskud. Der vil ske en kollektiv modregning fordelt på alle landets kommuner svarende til 40% af den samlede nettooverskridelse, mens de kommuner som har bidraget til overskridelsen vil skulle fordele de resterende 60% af nettooverskridelsen mellem sig. Ovenstående sanktionsmekanisme understreger vigtigheden af, at have et betydeligt fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse, og medfører, at enhver eventuel overskridelse af budgettet skal modsvares af en tilsvarende besparelse, for at sikre balancen i kommunens regnskab. I årets første budgetopfølgning melder alle udvalg undtagen et, at de forventer at overholde deres ramme for Dette kan lade sig gøre ved at lave omplaceringer indenfor flere af udvalgenes områder, eksempelvis opvejer et afsat beløb på Børn-, og Unge- og Fritidsudvalget til madordning en manglende tilretning af budget til taksterne på Udby Behandlingshjem. Social- og Sundhedsudvalget har som det eneste udvalg en betydelig udfordring med at overholde budgettet for 2011, og aktuelt ser udvalget ud til at få en budgetoverskridelse på cirka 4,5 mio. kr. i Overskridelsen udspringer af Handicap- og psykiatriområdet, hvor især Støtte i eget hjem og Botilbud forventer betydelige afvigelser i forhold til budgettet. På begge områder er der tale om såvel en større tilgang af sager end forventet, kombineret med større udgifter til hver sag end forudsat ved budgetlægningen. Socialudvalget arbejder i øjeblikket på selv at finde løsninger på udfordringen, og søger derfor ingen bevilling. På anlægssiden forventes budgettet overholdt. Finansieringsdelen udviser på nuværende tidspunkt ingen afvigelser af betydning i forhold til budgettet. Indstillinger: Samlet set: Lægges der netto 0,348 mio. kr. i kassen vedrørende drift. Der søges en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg (jordsalg). Indstillinger drift: Børn-, unge- og fritidsudvalget: Beløb Beskrivelse -1,671 Puljen til madordning i daginstitutioner afleveres til kassen. 1,323 Til Udby Behandlingshjem som følge af manglende budgettilpasning til den seneste takstberegning. Indstillinger anlæg: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. 3

4 at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. Vedr. salg af areal til Guldregnen At der bliver givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. køb og salg At merindtægten på -1,2 mio. kr. tilføres kommunekassen via et tillæg til rådighedsbeløbet. Vedr. Anlægspulje til bygningsvedligehold, øvrige 2011 At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2,011 mio. kr. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes den overordnede ramme at holde. Dette gælder for såvel drift som anlæg. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Punktet udgår ved denne budgetopfølgning, da det er den første i år. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget Centralforvaltningen Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus. Der er ekstra udgifter til genhusning. Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. 5

6 Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Der udarbejdes pr en opfølgning og vurdering af, om de forventede indtægter opnås. Der vil derfor til næste budgetopfølgning foreligge en nærmere opfølgning på dette område. Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgetterne at holde. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften på 2 mio. kr. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu Udgifter til lønsystem Silkeborg Data Udgifter til øvrige systemer (Ledelsesinformationssystem, NIS m.v.) Samlet forventes budgettet at holde. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det er ud lige p.t. kan budgettet holde, men yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde merudgifter. Området følges løbende. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben budgettet forventes overholdt Centralforvaltningen budgettet forventes overholdt Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt Teknk og Miljø budgettet forventes overholdt 1020 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Rengøring Det er endnu svært at sige, om budgettet holdes. Der er udregnet en ny timeløn for området og inden næste budgetopfølgning vil afdelingen gennemgå de enkelte decentrale enheders budget til rengøring. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, og der udarbejdes derfor et nyt skøn inden næste budgetopfølgning. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Der er desuden en teknisk fejl i rengøringsbudgettet på kr (opstået ved fremskrivningen af budgetterne). Der ses samlet på hele området inden næste opfølgning Forsørgelse Budgettet forventes at holde. Der er p.t brugt 16% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo februar er ca. 16%. Efter gennemgang af budgettet er der kun et par områder der skal have en kommentar. 6

7 Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Området ser p.t ud til at holde. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Der kommer ca. 30 nye ældreboliger i april måned. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 7

8 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter Total Konklusion Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Totalt Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 foreligger nu. På Udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt 14% af budgettet. 8

9 Generelt er der flere områder hvor der mangler budget jf. den nye refusionsomlægning, og samtidig er der de første måneder en del rettelser med de nye procentsatser og nye konti. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Introduktionsydelsen ser ud til at blive presset, men kan dækkes ind via danskundervisning m.v. Sygedagpenge: Også i år sker der en ændring af refusionen og en del nye konto på området. På sager over 52 uger fås stadig ingen refusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er 92 sager. På sager mellem 5 og 8 uger fås stadig 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er 77 sager. På sager mellem 9 og 52 uger fås henholdsvis 30% refusion for passive og 50% for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er igangsat div. tiltag for at nå målet. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er på ca. samme niveau som for 1 år siden. Området ser ud til at blive trængt fra start af, men der er endnu ikke tilstrækkelig data til at drage konklusioner. Der er budgetteret med 280 passive og 180 aktiverede sager. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager, hvilket p.t. ser ud til at holde inden for budgetrammerne. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 83 sager hvoraf de 20 er uden refusion. Der forventes en nedgang i antallet, således at budgetmålet nås. Fleksjob: Sager på området er for nedadgående, idet også puljen er blevet skåret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Forsikrede ledige: Data på dette område er p.t. meget sårbare, idet bl.a. WBA-refusion er en foreløbig afregning på satser og regler fra 2010, og området tages derfor til efterretning. Primo april måned skulle WBA-refusion være opgraderet til 2011-reglerne og der vil komme en regulering. Løntilskudsordninger: Der er p.t. ansat flere på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning) end kommunens tildelte kvote og dermed budget. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret. Beskæftigelsesordninger fælles: Området forventes at holde. Projekter: Området forventes at holde. Konklusion: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det skal dog bemærkes, at BA har søgt tillægsbevilling på 57,332 mio. kr. i forbindelse med refusionsomlægning. 9

10 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 10

11 Skoleudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Drift I kr. budget budget resultat Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Erhvervsgrunduddannelser - EGU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg I kr. budget budget resultat Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende temaer: 11

12 Der er ikke konstateret afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen afventer følgende, som kan medføre afvigelser fra budgetforudsætninger for budget 2011: o Byrådets behandling af forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. o Byrådets behandling af forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. o Efterårsregulering af skolernes budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Udmøntning af effektivisering af servicelederfunktion. o Udmøntning af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. o Efterårsreguleringen af SFO budget 2011, ifm. nyt skoleår. o Månedlige møder i skolevisitationsudvalget. o o o Endelig opgørelse over betaling til staten for elever på Produktionsskoler. Byrådets behandling af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Møder i STU visitationsudvalget. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. Forvaltningen har følgende indstillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår: at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 214,501 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra alle 13 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Skolerne afventer efterårsreguleringen af deres budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012 og By- 12

13 rådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. Flere skoler gør forvaltningen opmærksom på problematikker ifm. energispareprojektet. Skolerne oplever, at de pålægges store besparelser, uden at der sker en tilsvarende besparelse i energiforbruget. De decentrale enheder er opmærksomme på, at de vil blive kompenseret, såfremt den pålagte besparelse ikke indfries i energiforbruget. Flere decentrale over/underskud for 2010 indeholder dog pålagte besparelser fra energispareprojektet, som skolerne forventer at få refunderet i Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra flere skoler og andre decentrale enheder på Skoleudvalgets område. Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner ifm. budgetdialogmøder mellem Skoleafdelingen og skolerne i foråret. Skoleafdelingen har, som et nyt tiltag, indført årlige budgetdialogmøder med skolerne, for at støtte op om skolernes arbejde med implementering af nye tildelingsmodeller og besparelser generelt. Skolerne har taget godt imod dette tiltag. Ved denne budgetopfølgning har forvaltningen ikke givet de decentrale enheder tilladelse til at anvende overskud fra Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,859 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af skolernes budgetter, ifm. det nye skoleår, herunder: Byrådets behandling af forvaltningens forslag til klassedannelse for skoleåret 2011/2012. Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet. udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetlægningen af budget Forvaltningen afventer udmøntningen af effektivisering af servicelederfunktion. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at varetage opgaven, som skal udmøntes på tværs af fagudvalg. Forvaltningen afventer ligeledes udmøntningen af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark, ifm. den nye brandstation. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 15,757 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af SFO budgetter, ifm. nyt skoleår. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 13

14 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,774 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 52,117 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Forvaltningen afventer de månedlige møder i skolevisitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen afventer den endelig opgørelse over betaling til staten for elever på produktionsskoler. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 3,846 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Erhvervsgrunduddannelser EGU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,405 mio. kr. under temaet EGU. Temaet indeholder blandt andet budget til skoleydelser til EGU-elever samt praktikløn til elever på kommunale praktikpladser. Forvaltningen afventer Byrådets behandling, den 2. maj 2011, af overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,148 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder budget til abonnement for vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. Forvaltningen afventer møder i STU visitationsudvalget. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,336 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Musikskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 14

15 Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,712 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Ungdomsskolen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,926 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. 2,999 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget består af driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 1. budgetopfølgning fra Tandplejen. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Østre Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage specialklassebørn fra Båring Skole og Gelsted Skole ved skoleåret 2011/2012. Østre Skole anvender 0,800 mio. kr. af ovenstående anlægsbevilling. 0,800 mio. kr. søges overflyttet til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole ved denne budgetopfølgning og de 0,800 mio. kr. søges ligeledes frigivet ved denne budgetopfølgning. Strib Skole ønsker at starte på forberedelserne til at modtage elever fra Aulby Skole ved skoleåret 2011/2012. Det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole søges frigivet ved denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet på 2,140 mio. kr. til anlægsprojektet Skoleudbygning Strib Skole er søgt og bevilget frigivet ved behandlingen af budget Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 5.2 Anlægsbevilling at det afsatte rådighedsbeløb på 9,558 mio. kr. til anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering frigives. at der overføres 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole. at det overførte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Specialklasser på Østre Skole frigives. at det afsatte rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole frigives. 15

16 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby Behandlingshjem Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Stordriftsmodel Daginstitutioner Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer et nettomindreforbrug på 0,348 mio. kr., som fordeler sig på følgende: Daginstitutionsområdets pulje til madordninger: - 1,671 mio. kr. Udby Behandlingshjem: 1,323 mio. kr. Forvaltningen søger ved denne budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling på -1,671 til daginstitutionsområdet samt en tillægsbevilling på 1,323 til Udby Behandlingshjem. 16

17 Tabel 1: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter vi på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) 5.20, 5.23 og 56,968 52,557-4, Forebyggende foranstaltninger ,886 28,886 0 Udby behandlingshjem ,644-2,644 0 Sociale formål ,141 9,141 0 I alt ekskl. ikke-kendte anbringelser 92,351 87,940-4,411 Forventet resttilgang i året 4,411 Forventer i alt 0 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Punktet udgår da dette er årets første budgetopfølgning 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar 2011 Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar 2011 Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar 2011 Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. Total -0,059 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 40,347 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Sundhedsområdet Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 5,465 mio. kr. til sundhedstjenesten. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 58 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. 17

18 Forvaltningen forventer således et forbrug på 2,996 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,451 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,996 Merforbrug 0,451 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Budget 2011 er lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 30 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,049 mio. kr. pr. år, og 16 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på 0,046 mio. kr. pr. år. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen at budgettet holder. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et udgiftsbudget på 63,327 mio. kr. til dagplejeområdet. Budgettet dækker dels lønudgiften til 177 dagplejere, 3 gæstedagplejere i Børnehuset og et dagplejekontor bestående af ledere, dagplejepædagoger og sekretærer, dels driften af dagplejen som i budget 2011 udgør 1,606 mio. kr. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 16,262 mio. kr. til dagplejeområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at dagplejeområdets udgifts- og indtægtsbudget holder, idet dagplejen i de første tre måneder af 2011 har passet 659 børn og fået forældrebetaling for 646 børn. Dagplejen har således passet og fået forældrebetaling for ét barn mindre en budgetforudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning svarende til 28 børnehavepladser. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 0,629 mio. kr. som følge af vippeordningen svarende til 14 børnehavepladser. Forvaltningen forventer således et mindreforbrug på 0,678 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere daginstitutioner blev nednormeret pr. 1. marts 2010, således at alle daginstitutioner kunne indgå i vippeordningen. Dette medførte et mindreforbrug på udgiften til børn over vippen. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et indtægtsbudget på 26,996 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne skal passe 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (heltidspladser, deltidspladser, specialpladser og handicappladser) hvoraf 196 modtager madordning. Daginstitutionernes budgetter er reguleret i forhold hertil, idet daginstitutionerne får budget til 107 vuggestuebørn med madordning og børnehavebørn (1.286 i daginstitutionerne og 28 i vippeordningen) hvoraf 196 modtager madordning. Som følge af det forventede forbrug til vippeordningen forventer forvaltningen ved 1. budgetopfølgning en mindreindtægt på i hvert fald 14 børnehavebørn (vippeordningen) svarende til 0,235 mio. kr. Forvaltningen afventer 2. budgetopfølgning og udviklingen i antallet af børnehavebørn. 18

19 Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,891 mio. kr. til tilskud til privatinstitutionerne Mariehønen og Nøddeskallen. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 33 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer en mindre udgift til fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 31 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,749 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,142 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætninger Mariehønen ,109 Nøddeskallen ,722 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3, budgetopfølgning Mariehønen ,132 Nøddeskallen ,557 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3,749 Mindreforbrug 0,142 Børn i særlige dagtilbud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et budget på 3,169 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i 5 helårsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede Minigruppe og hjemmetræning. Ved 1. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet skal dække udgifterne til: En entreprenøraftale med Fredericia Kommune vedrørende undervisning af børn med betydeligt nedsat høreevne svarende til en udgift på 0,262 mio. kr. Befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 1,012 mio. kr. To helårsbørn i specialbørnehave og to børn som stopper pr. 1. august 2011 svarende til en udgift på 1,396 mio. kr. Et barn som starter i Blækspruttens udvidede minigruppe pr. 1. maj 2011 svarende til en udgift på ca. 0,172 mio. kr. Et barn som modtager hjemmetræning svarende til en udgift på 0,402 mio. kr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,244 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,075 mio. kr. Merforbruget skyldes at udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet forventes højere end budgetforudsat. Anbringelsesområdet Tabel 2: Oversigt over budget 2011 samt en beregning af de udgifter til anbringelser, som forvaltningen på nuværende tidspunkt kender Konto Budget Kendt forbrug ultimo februar 2011 Balance Anbringelsesområdet (inkl. Brohuset) Forventet resttilgang i året Forventning i alt 5.20, 5.23 og ,968 52,557-4,411 4,

20 Tabel 2 er et udtryk for, at vi i starten af 2011 kan begynde at se den økonomiske effekt af det faldende anbringelsestal vi har set siden maj I 2010 har vi kunne følge faldet i anbringelsestallene men ikke et fald i udgifterne. Tabel 3: Oversigt over udviklingen i antal anbringelser maj 2009, 10 og 11. (anbringelsestallene for maj 2011 er de kendte ændringer vi ved vil ske primo marts) maj-09 maj-10 jan-11 maj-11 Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitution (sociale årsager) Døgninstitution (handicap) Eget værelse Kost-efterskole I alt Tabel 3 viser et generelt fald i antal anbringelser fra maj 2009 til maj Det fremgår endvidere af tabel 3, at det særligt er de udgiftstunge anbringelsesformer der et faldet mest markant (døgninstitution (sociale årsager) samt de private opholdssteder). Tabellen viser en markant stigning i antal unge anbragt på eget værelse. Det er den markant billigste anbringelsesform, af de seks nævnte. Der er en sammenhæng mellem faldet i antal anbringelser på private opholdssteder og stigningen på eget værelse. Anbringelse på eget værelse bliver ofte brugt som udslusning fra opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Børn og familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Vi kunne påvise et markant fald i antal anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne. Derfor har vi gennemgået samtlige anbringelser og foretaget en beregning af de kendte udgifter i 2011 til anbringelser. Resultatet er et udtryk for hvor meget luft der er i budgettet til nye anbringelser og ikke mindst antallet af forløb med alternativ til anbringelser (ATA-sager). Tabel 2 viser, at der er 4,411 mio. kr. til anbringelser og forløb med alternativ til anbringelser. Med en gennemsnitspris pr. anbringelse på 0,6 mio. kr. om året svarer 4,411 mio. kr. til en tilgang på cirka 7 helårsanbringelser. Hvis vi antager at gennemsnitsprisen for en ATA-sag er 0,2 mio. kr., svarer de 4,411 mio. kr. til 22 forløb. Spørgsmålet er, om det er realistisk, at Børn og Familieafdelingen kan holde sig indenfor de 4,411 mio. kr.? I 2010 var der et fald i antal anbringelser, og vi forventer, at det fortsætter i Vi har endnu ikke det nødvendige erfaringsgrundlag med ATA-sager til at lave en præcis prognose for omfang og udvikling af dem. Derudover udviser anbringelsessagerne stor variation på prissiden. Med afsæt i den betydelige usikkerhed, som er beskrevet ovenfor, er Børn og Familieafdelingens bedste bud ved 1. budgetopfølgning, at anbringelsesområdet vil udvise budgetoverholdelse i indeværende år. 20

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere