Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret."

Transkript

1 Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet skete en fuldstændig opdeling mellem straffesager og disciplinarsager og en fuldstændig adskillelse mellem Forsvarets Auditørkorps og de enkelte tjenestesteder. Dermed bliver dette også den sidste årsberetning i sin nuværende form. Årsberetningen vil derfor ved udgivelsen bære præg af at være en smule forældet i forhold til den nye retstilstand. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Årsagen til de sidste par års fald skal naturligvis for en stor dels vedkommende søges i den kortere værnepligtstid og det stadig færre antal indkaldte. Ser man på for eksempel ulovligt fravær, hvor der for andet år i træk er sket et betydeligt fald i antallet af sanktioner, kan det dog heller ikke afvises, at de enkelte tjenestesteder med forskellige tiltag dels har medvirket til at nedbringe antallet af sager om ulovlig udeblivelse, dels har medvirket til at reducere længden af det ulovlige fravær og dermed også begrænset den pågældendes straf. Man kan heller ikke udelukke, at motivationen blandt de værnepligtige er blevet højere. Sager om besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ligeledes faldet. Der synes at være tale om en blivende tendens, hvilket er yderst tilfredsstillende. 1

2 Indholdsfortegnelse Forsvarets Auditørkorps personale. 3 Forsvarets Auditørkorps opgaver i Den militære juridiske rådgiverordning.. 5 Statistik over straffe- og disciplinarsager 7 Sammenfatning og konklusioner. 8 Anvendte forkortelser 12 Bemærkninger til statistikkerne Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper 14 Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår. 18 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser 22 Sager af særlig interesse

3 Forsvarets Auditørkorps personale 2005 Generalauditoriatet Kastellet 14, 2100 København Ø Generalauditør Per Helmer Lichtenstein Vicegeneralauditør Niels Christiansen Specialkonsulent Peter Otken Auditørerne i København Kastellet 14, 2100 København Ø Auditør Bjarne Bak Auditør Benny Holm Frandsen Ledende auditørfuldmægtig Torben Mortensen Kontorfuldmægtig Else Green Auditøren i Jylland Flyvestation Karup, Kølvrå, 7470 Karup J Auditør Jan Mortensen Specialkonsulent Ida Kjærgaard- Jensen Ledende auditørfuldmægtig Ole Allan Printz Christensen I København er der herudover ansat tre juridiske fuldmægtige på fuld tid og en formiddagsfuldmægtig, fire auditørfuldmægtige, fem overassistenter fordelt på en administrativ-, en straffe- og en hjemmeværnsjournal samt arkiv og statistik. Endelig er der ansat en betjentformand. I Jylland er der endvidere ansat fire auditørfuldmægtige og to overassistenter. 3

4 Forsvarets Auditørkorps opgaver i 2005 Forsvarets Auditørkorps primære ansvarsområde er militære straffesager. Forsvarets Auditørkorps har i den henseende strafferetlig kompetence som militær efterforsknings- og påtalemyndighed. Dette indebærer efterforskning og efterfølgende behandling af militære straffesager i ind- og udland, herunder indbringelse for retten af de sager, der ikke kan afgøres arbitrært, dvs. udenretligt. Herudover har Forsvarets Auditørkorps i 2005 i lighed med tidligere år varetaget en række andre opgaver. Generalauditoriatet har således bl.a. virket som juridisk konsulent for hjemmeværnet med henblik på en strafferetlig vurdering i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel i hjemmeværnet. Desuden har Generalauditoriatet og auditørerne virket som kontrolinstans i relation til de militære chefers anvendelse af straffe og disciplinarmidler inden for forsvaret. Dette indebærer gennemgang og vurdering af samtlige straffe og disciplinarmidler, der er givet i forsvaret. I 2005 er der ikendt sanktioner overfor militært personel (se s. 7 ff. i denne beretning). Auditørerne har fungeret som formænd i disciplinarnævnene, der behandlede klager over rettergangschefers disciplinarafgørelser. Generalauditoriatet har desuden det faglige ansvar for den militære juridiske rådgiverordning (se s. 5 f i denne beretning). Endvidere har en del af korpsets medarbejdere forestået undervisning i strafferet og efterforskningslære på forsvarets skoler og tjenestesteder, herunder bidraget til den missionsforberedende uddannelse i relation til de udsendte styrker. Endelig har Forsvarets Auditørkorps i 2005 deltaget i implementeringen af den nye militære straffe- og retsplejeordning, der trådte i kraft 1. januar

5 Den militære juridiske rådgiverordning i 2005 Hvad er en militær juridisk rådgiver? Militære juridiske rådgivere (i forsvaret forkortet MJUR) blev indført i 1997 for at forstærke rådgivningen om krigens folkeret, var i 2005 fast tjenstgørende ved de tre operative kommandoer, Danske Division, 1. og 2. Brigade samt Det Danske Internationale Logistikcenter samt i øvrigt designerede som reserveofficerer mv. til en række af forsvarets øvrige myndigheder, har en juridisk universitetsgrad og har i øvrigt gennemgået et særligt kursus i krigens folkeret mv., rådgiver militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret i planlagte og aktuelle operationer, og deltager i øvrigt i operationsplanlægningen og i militære øvelser for at vurdere andre juridiske spørgsmål i forbindelse hermed, og bidrager til undervisningen i krigens folkeret og andre juridiske spørgsmål i forsvaret generelt, herunder i forbindelse med den missionsorienterede uddannelse af styrker, der skal udsendes i internationale operationer. Forsvarets militære juridiske rådgivere skal i overensstemmelse med artikel 82 i Tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne rådgive militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret samt den undervisning, som forsvarets personel skal have heri. Den militære juridiske rådgiverordning blev i november 2005 sat under revision af Forsvarsministeriet. En Projektgruppe vedrørende revision af den militære, juridiske rådgiverordning (PG-MJUR) foretager nu en revidering af ordningen, herunder revurderes forsvarets behov for ansættelse af militære, juridiske rådgivere. I forbindelse med myndighedernes implementering af forsvarsaftalen for er der imidlertid allerede truffet beslutning om ansættelse af militære, juridiske rådgivere således at Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando opnormeres til 2 fast tjenestegørende militære, juridiske rådgivere. Herudover har Danske Division, 1. brigade og Det Danske Internationale Logistikcenter ansat hver en militær juridisk rådgiver. Generalauditoriatet varetager det faglige ansvar for den juridiske rådgiverordning. Generalauditoriatet har i den forbindelse ansvaret for at gennemføre og tilrettelægge grunduddannelse af militære juridiske rådgivere i krigens folkeret mv. Herudover gennemføres bl.a. efteruddannelsesseminarer i Danmark. Uddannelsen mv. er omtalt i årsberetningen for henholds- 5

6 vis 2000, side 6-7, 2001, side 7 og 2002, side 8-9. I august - september 2006 gennemfører Generalauditoriatet en sådan grunduddannelse. Desuden ydes løbende, juridisk faglig bistand til rådgiverne, herunder de udsendte rådgivere, inden for den rådgiverordningens område. Et vigtigt arbejdsområde for de militære juridiske rådgivere har fra begyndelsen været deltagelse i udsendelserne til de fredsstøttende operationer, hvor danske styrker har deltaget. Opgaverne under udsendelse kan ud over den traditionelle folkeretlige rådgivning bestå i en række andre opgaver inden for området Operational Law som f.eks. anden juridisk gennemgang af operationsplanlægning, undervisning i Rules of Engagement, forhandling af og rådgivning om forståelsen af andre internationale aftaler og behandling af erstatningskrav rettet mod danske udsendte styrker. I 2005 har danske militære, juridiske rådgivere forrettet tjeneste ved den danske bataljon i Irak, samt ved det danske kontingent ved FN s mission i Sudan (UNMISUD). 6

7 Statistik over straffe- og disciplinarsager

8 Sammenfatning og konklusioner Samlet antal sanktioner Det samlede antal sanktioner i forsvaret i 2005 var Til sammenligning var antallet i 2004, i 2003 og i 2002, og der kan således i forhold til 2004 konstateres et fald på 615 i antal, svarende til 35 %. En del af årsagen til det stadigt faldende antal sanktioner kan dels være et stadig mindre antal værnepligtige i en kortere værnepligtstid dels en mere restriktiv sanktionspraksis i sidste halvdel af 2005 som følge af overgangen til ny strafferetsplejelovgivning i 2006 hvorved der er forudsat en vis afkriminalisering. Man har fra såvel forsvarets som Forsvarets Auditørkorps side været tilbageholdende med at sanktionere for forseelser, som ikke efter den nye lovgivning ville være strafbare. Der kan dog heller ikke ses bort fra, at en bedre motivering hos de værnepligtige har spillet en rolle. På linie med tidligere år ikendes sanktionerne primært for overtrædelse af militær straffelovs 23 (ulovligt fravær), 15 (pligtforsømmelse), 27 (beruselse) og færdselsloven. Det samlede antal sanktioner omfatter såvel straffe som disciplinarmidler, og i 2005 var fordelingen 808 straffe og 332 disciplinarmidler svarende til henholdsvis 71 % og 29 %, omtrent svarende til året før. Den oftest anvendte straffeart er fortsat bøde indtil kr., og det oftest anvendte disciplinarmiddel er tilbageholdelse på tjenestestedet i 1-7 dage. Militær straffelov I lighed med tidligere år vedrører de fleste sanktioner overtrædelser af den militære straffelov. I 2005 sanktioneredes således 780 overtrædelser af den militære straffelov, svarende til 68 % af samtlige ikendte sanktioner. Den indbyrdes fordeling mellem straffe og disciplinarmidler var henholdsvis 58 % og 42 %. 8

9 Militær straffelov 15, pligtforsømmelse Der blev i 2005 ikendt 292 sanktioner for pligtforsømmelse, svarende til 26 % af det samlede antal sanktioner. Procentvis svarer andelen stort set til andelen i 2004, men antallet af sanktioner er 133 færre end i Stort set hele faldet kan tilskrives værnepligtige menige i hæren. Militær straffelov 16, lydighedsnægtelse Der blev i 37 tilfælde ikendt en sanktion for lydighedsnægtelse, mod 29 tilfælde i Procentandelen udgør således 3 % mod 2 % i Militær straffelov 20, respektstridig optræden I 2005 blev der sanktioneret 28 tilfælde af respektstridig opførsel, svarende til cirka 2 % af samtlige sanktioner. Procentandelen er stabil. Militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær Ulovligt fravær ligger med sine 294 sanktioner på linie med antallet af sanktioner for pligtforsømmelse, og udgør 26 % af samtlige ikendte sanktioner. I forhold til 2004 er der tale om et fald i antallet af sanktioner på 353, svarende til 56 %. Det kan bemærkes, at der i 2003 blev ikendt sanktioner for ulovligt fravær. Der er således tale om et meget markant fald over de to sidste år. Faldet skyldes formentlig færre værnepligtige menige i hæren i kortere tid. 32 % af samtlige udeblivelser er forsildemøder, dvs. udeblivelse af mindre end 1 døgns varighed, mens alene 2 % vedrører udeblivelser af mere end 20 dages varighed en meget markant reduktion fra 2004, hvor andelen af længerevarende udeblivelser udgjorde 7 %. Der kan således være grund til at tro, at tjenestestederne ved kontakt til den pågældende eller iværksættelse af andre foranstaltninger har været med til at begrænse fraværets længde. Militær straffelov 26, vagtforseelse Antallet af vagtforseelser udgjorde 40 i 2005, svarende til 4 % af samtlige sanktioner. Militær straffelov 27, beruselse i tjenesten Antallet af sanktioner ikendt for beruselse i tjenesten i 2005 var 79 mod 98 i 2004, svarende en procentandel i 2005 på 7 % og i 2004 på 6 %. Der ses således en lille stigning i procentandel i forhold til Den hyppigst anvendte sanktion for beruselse i tjenesten var bøde indtil kr. 9

10 Civile straffebestemmelser I 2005 vedrørte 32 % af samtlige sanktioner overtrædelse af civile straffebestemmelser. Til sammenligning udgjorde andelen i 2003 kun 15 %, hvorfor der over den sidste to års periode kan konstateres en kraftig stigning i andelen. Langt størstedelen (81 %) angår overtrædelse af færdselsloven. Straffeloven 244, 245 og 246, vold I 2005 blev der ikendt 6 sanktioner for overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Fire af sagerne vedrørte hæren, mens søværnet og flyvevåbnet havde hver en. Fem sager blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Straffeloven 276, tyveri, mv. For berigelseskriminalitet blev der i 2005 ikendt 11 sanktioner mod 2 i Fire af sagerne blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Færdselsloven Der blev i 2005 sanktioneret 293 færdselslovsovertrædelser mod 412 i Størsteparten af sanktionerne vedrører hastighedsforseelser opfanget af politiets ATK (automatisk trafikkontrol). Langt størstedelen er sanktioneret med bøder indtil kr. Lov om euforiserende stoffer I 2005 er der sanktioneret 18 tilfælde af besiddelse af euforiserende stoffer, hvilket udgør et yderligere fald i forhold til 2004 og 2003, hvor henholdsvis 28 og 59 tilfælde blev sanktioneret. Der er sædvanligvis tale om hashbesiddelse på militært område og forseelserne er i de typiske tilfælde sanktioneret med en bøde på ikke under kr. Våbenloven Der er i 2005 ikendt 7 sanktioner for overtrædelse af våbenloven. Der er tale om en stigning i forhold til Alle overtrædelserne har medført bøde i fem tilfælde over kr. Fordeling på de militære personelgrupper Sanktionerne blandt de værnepligtige menige udgør 590 af de i alt ikendte sanktioner, svarende til 52 % mod 63 % i Ses isoleret på de ikendte straffe udgjorde de værnepligtiges andel i %, mens de værnepligtiges andel af disciplinarmidler var 89 %. 96 % af 10

11 sanktionerne blandt de værnepligtige menige er ikendt værnepligtige menige i hæren, hvilket omtrent svarer til den andel af værnepligtige menige, der er tilknyttet hæren. Konstabelgruppens andel af samtlige sanktioner er 22 %. Der er tale om en lille stigning i forhold til For sergentgruppens vedkommende, herunder de værnepligtige sergenter, er der også tale om en stigning, idet sergentgruppen tegner sig for 15 % af samtlige sanktioner mod 12 % i Officersgruppen er i 2004 ikendt 102 sanktioner, svarende til 9 % af samtlige sanktioner. Hovedparten vedrører overtrædelse af færdselsloven. Udsendte styrker I relation til de udsendte styrker er der ikendt 93 sanktioner, svarende til 8 % af samtlige ikendte sanktioner. Antalsmæssigt svarer sanktionerne til Stort set alle sanktionerne er ikendt for overtrædelse af militær straffelov 15 om pligtforsømmelse. Sanktionen er oftest en bøde. 11

12 FORKORTELSER Hæren (HRN) Flyvevåbnet (FLV) 1 HOK : Hærens Operative Kommando 2 LG : Den Kongelige Livgarde 3 PLR : Prinsens Livregiment (sammenlagt med Jydske Dragon regiment pr. 1/8 2005) 4 JDR : Jydske Dragonregiment 5 GHR : Gardehusarregimentet 6 KAR : Kongens Artilleriregiment (sammenlagt med Dronningens Artilleriregiment i Danske Artilleriregiment pr. 1/8 2005) 7 KARLUK : Kongens Artilleriregiment Lukkeorganisation pr. 1/ DAR Dro : Dronningens Artilleriregiment (sammenlagt med Kongens Artilleriregiment i Danske Artilleri regiment pr. 1/8 2005) 9 DAR Dan : Danske Artilleriregiment (oprettet pr. 1/8 2005) 10 IGR : Ingeniørregimentet 11 TGR : Telegrafregimentet 12 TRR : Trænregimentet 13 HMAK : Hærens Materielkommando 14 HO : Hærens Officersskole 15 HKS : Hærens Kampskole 16 HSGS : Hærens Sergentskole 17 HLS : Hærens Logistikskole 18 HIAS : Hærens Ingeniør- og ABC-skole 19 HSS : Hærens Signalskole 20 HAS : Hærens Artilleriskole 21 DANILOG: Det Danske Internationale Logistik Center 22 UD.STY. : Udsendte styrker Søværnet (SVN) 23 SOK : Søværnets Operative Kommando ESK : 1. Eskadre ESK : 2. Eskadre ESK : 3. Eskadre ESK : 5. Eskadre 28 BHM : Bornholms Marinedistrikt 29 GLK : Grønlands Kommando 30 FRK : Færøernes Kommando 31 SOS : Søværnets Officersskole 32 SRS : Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 33 SGS : Søværnets Grundskole 34 SPS : Søværnets Specialskole 35 SMK : Søværnets Materielkommando 36 FLS FRH : Flådestation Frederikshavn 37 FLS KOR : Flådestation Korsør 38 KGM : Kattegats Marinedistrikt 39 FTK : Flyvertaktisk Kommando 40 FSN AAL : Flyvestation Aalborg 41 FSN KAR : Flyvestation Karup 42 FSN SKP : Flyvestation Skrydstrup 43 KLG : Kontrol- og Luftforsvarsgruppen 44 FMK : Flyvematerielkommandoen 45 FLOS : Flyvevåbnets Officersskole 46 FLSP : Flyvevåbnets Specialskole 47 FFOS : Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole 48 UD.STY. : Udsendte Styrker (deltaget i tjeneste i 5 måneder) Forsvaret i øvrigt 49 FC : Forsvarschefen 50 ST : Forsvarsstaben 51 FE : Forsvarets Efterretningstjeneste 52 FSU : Forsvarets Sundhedstjeneste 53 FAK : Forsvarsakademiet 54 HJV : Hjemmeværnet 55 HVS : Hjemmeværnsskolen 56 MNC NE : Det Multinationale Korps Nordøst 57 ÆDO/NATO: Ældste Danske Officer ved militære repræsentationer ved NATO MG KS SG OF AN u b : Meniggruppen : Konstabelgruppen : Sergentgruppen : Officersgruppen : Andre: Militært personel (mekanikere, musikere etc.) : ubetinget : betinget 12

13 Bemærkninger til statistikkerne Der er udarbejdet følgende tre statistikker over straffe- og disciplinarsager afgjort i 2005: - Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper - Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår (gruppeopdelt) - Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser Det skal bemærkes vedrørende de to første oversigter, at officergruppen består af såvel linieofficerer som reserveofficerer. I oversigten over sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper er de forskellige rettergangsområders styrketal endvidere anført i en opgørelse pr. 50 mandår, således at det vil være muligt at vurdere hyppigheden af straffe- og disciplinarsager set i forhold til det samlede styrketal. I statistikken over straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår vises hyppigheden af straffe og disciplinarmidler set i forhold til rettergangsområdets styrketal fordelt på de enkelte grupper. Der tages således højde for, at styrketallet varierer fra tjenestested til tjenestested. Skemaerne viser med andre ord antallet af sanktioner indenfor en gruppe (værnepligtige menige, konstabelgruppen, sergentgruppen og officergruppen) pr. 50 mand. Eksempel: Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG), Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår, værnepligtige menige. Det beregnede styrketal for værnepligtige menige ved Det Danske Internationale Logistik Center er 215, hvilket sættes i forhold til 50 mandår, dvs.: 215 værnepligtige menige 50 = 4,3 Antallet af sanktioner blandt de værnepligtige i 2005 er 104, hvilket sættes i forhold til ovenstående: 104 sanktioner 4,3 = 24,2 sanktioner pr. 50 værnepligtige menige i et år. Et mandår kan sammenlignes med et årsværk, dvs. det antal arbejdstimer, der svarer til en fuldtidsstilling i et år. Antallet af mandår er også udtryk for det årlige styrketal, og er opgjort på baggrund af de i de månedlige indberetninger/sanktionsoversigter anførte styrketal. Endelig skal det bemærkes, at hovedsigtelsen anvendes som opgørelsesenhed i oversigten over sanktioner fordelt på straffebestemmelser, således at kun den straffebestemmelse, der har haft mest indflydelse på fastsættelsen af sanktionen er medregnet. 13

14 14 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR HÆREN OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 1 HOK 3,6 3 5 TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 2 LG 18, PLR 5, JDR 16, GHR 21, KAR 1, KARLUK 0,1 8 DAR Dro 9, DAR Dan 6, IGR 11, TGR 26, TRR 15, HMAK 2, HO 6, HKS 4, HSGS 4, HLS 3, HIAS 1, HSS 1, HAS 1, DANILOG 10, UD.STY.* 21, HRN 191, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

15 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR SØVÆRNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 23 SOK 6, ESK 8, ESK 11, ESK 7, ESK 1, BHM 1,1 29 GLK 1, FRK 1,2 31 SOS 3, SRS 1,1 33 SGS 1, SPS 4, SMK 3, FLS FRH 2, FLS KOR 2, KGM 1,1 SVN 59,

16 16 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR FLYVEVÅBNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 39 FTK 5, FSN AAL 11, FSN KAR 12, FSN SKP 14, TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 43 KLG 15, FMK 2, FLOS 2, FLSP 2, FFOS 2, UD.STY.* 0,6 1 FLV 70, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

17 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER I ALT INDENFOR FORSVARET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 49 FC 2, FST 10, FE 2, FSU 1, FAK 5, HJV 6, HVS 0, MNC NE 0,8 57 ÆDO/NATO 1,1 HRN 191, SVN 59, FLV 70, FSV 352,

18 PLR FFOS Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Værnepligtige menige Hæren Flyvevåbnet JDR GHR DAR Dro DAR Dan IGR TGR TRR DANILOG Rettergangsområder LG 18 Antal sanktioner

19 PLR JDR FST Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Konstabelgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt DAR Dro IGR TGR TRR HKS HSGS HLS DANILOG UD.STY. SOK 1. ESK 2. ESK 3. ESK SPS FLS KOR FTK FSN AAL FSN KAR FSN SKP KLG FLSP Rettergangsområder GHR LG Antal sanktioner 19

20 PLR JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Sergentgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt FST DAR Dro DAR dan IGR TGR TRR HO HKS HLS DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SPS FTK FSN KAR FSN SKP KLG FLSP FFOS Rettergangsområder GHR LG 20 Antal sanktioner

21 JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Officersgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt IGR TGR TRR HMAK HO DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SMK FTK FSN AAL FSN SKP KLG FMK FLOS FST FE FSU Rettergangsområder GHR LG HOK Antal sanktioner 21

22 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser HÆREN Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 4 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 22

23 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser SØVÆRNET Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde 9 Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget Frakendelse FL 53-54, betinget Frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Over 20 dage 1 1 Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 1 Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 23

24 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FLYVEVÅBNET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS dage 7-14 dage dage Over 20 dage Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk. 2 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 24

25 Særlig oversigt for udsendte styrker over sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser (NB! Tallene er medtaget i oplysninger for hæren) UDSENDTE STYRKER Irettesættelse Straf Bøde Fængsel Disciplinarmidler Sigtelse for: I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsloven Færdsel 24 Alkohol 12 Andet Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser 1 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 25

26 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FORSVARET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 5 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse 3 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 26

27 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1. En kampvognskommandør havde under øvelse i et vandfyldt område, på trods af ledelsens udtrykkelige befaling, ikke kørt med det hydrauliske tætningsanlæg oppumpet, hvorved der opstod vandindtrængen i motoren, der hermed blev ødelagt. Kampvognskommandøren erkendte de faktiske forhold, men havde ikke opfattet eskadronchefens og mekanikernes henstillinger som en ordre, hvorfor han havde undladt at adlyde dem, da han efter en konkret vurdering af forholdene i området ikke fandt det nødvendigt. Auditøren fandt vognkommandøren skyldig i pligtforsømmelse, idet vognkommandøren havde siddet ledelsens påpegning af områdets tilstand overhørigt, og derfor havde handlet ansvarspådragende og ikendte ham en bøde på kr. Det blev anset som en skærpende omstændighed, at vognkommandøren havde tilsidesat øvelsesstabens befaling, samt at kørslen blev fortaget i mørke, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Sag nr. 2. Da en værnepligtig menig, der aftenen forinden havde været i byen, blev vækket, reagerede denne ved at skubbe til den forurettede, hvorunder den menige og forurettede stødte hovederne sammen og forurettede fik næseblod. Auditøren ikendte den menige en bøde på kr. for kaserneuorden. Sag nr. 3. Efter at der var opstået uoverensstemmelser med en gruppe amerikanske studerende, havde en premierløjtnant og en flyverspecialist, der befandt sig på et hotel i Grønland, aktiveret en brandslange, som de pga. trykket mistede kontrollen over, hvorved der blev sprøjtet vand ind på en opholdsstue, så der opstod materiel skade på inventar og bygning for US $. Auditøren ikendte hver en bøde på kr. Der blev ved bødefastsættelsen taget hensyn til de pågældendes forklaringer om, at trykket i slangerne gav hændelsen et utilsigtet forløb. Sag nr. 4. En værnepligtig sergent (A), havde foranstaltet, at fem værnepligtige menige skulle lege flaskeleg, hvilket indebar gensidig fysisk afstraffelse af de deltagende i form af slag, trælår og lignende. A erkendte sig skyldig i ukorrekt mandskabsbehandling og forklarede, at det ikke var hans mening at beordre til noget nedværdigende, men at han imidlertid påså, at de værnepligtige optrådte med en vis hårdhed overfor hinanden. En anden værnepligtig sergent (B), der var gruppefører, blev ligeledes sigtet for at have undladt at bringe legen til standsning, idet han i 5 min. observerede legen uden at gribe ind, mens han talte med A i andet ærinde. Auditøren ikendte A en bøde på kr., og lagde ved fastsættelsen af bøden vægt på, at følgen af sergentens ordre var en ikke ubetydelig voldelig adfærd fra de impliceredes side. Endvidere fandt auditøren det forsvarligt at opgive påtale mod B, da A var overordnet for ham og, da B kun var til stede i kort tid uden at deltage i legen. 27

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør Forord Årsberetningen for 2004 kan ikke fuldstændigt sammenlignes med tidligere årsberetninger. Dette skyldes primært, at såvel antallet af værnepligtige som værnepligtstiden med virkning fra 2004 er blevet

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7 Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov 12

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. - 3 - Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Indledning... 12 KAPITEL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel.

S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0279 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: S-togsrevisorers adfærd i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel. Ankenævnets

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård - 11. november 2011

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård - 11. november 2011 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård - 11. november 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere