Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret."

Transkript

1 Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet skete en fuldstændig opdeling mellem straffesager og disciplinarsager og en fuldstændig adskillelse mellem Forsvarets Auditørkorps og de enkelte tjenestesteder. Dermed bliver dette også den sidste årsberetning i sin nuværende form. Årsberetningen vil derfor ved udgivelsen bære præg af at være en smule forældet i forhold til den nye retstilstand. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Årsagen til de sidste par års fald skal naturligvis for en stor dels vedkommende søges i den kortere værnepligtstid og det stadig færre antal indkaldte. Ser man på for eksempel ulovligt fravær, hvor der for andet år i træk er sket et betydeligt fald i antallet af sanktioner, kan det dog heller ikke afvises, at de enkelte tjenestesteder med forskellige tiltag dels har medvirket til at nedbringe antallet af sager om ulovlig udeblivelse, dels har medvirket til at reducere længden af det ulovlige fravær og dermed også begrænset den pågældendes straf. Man kan heller ikke udelukke, at motivationen blandt de værnepligtige er blevet højere. Sager om besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ligeledes faldet. Der synes at være tale om en blivende tendens, hvilket er yderst tilfredsstillende. 1

2 Indholdsfortegnelse Forsvarets Auditørkorps personale. 3 Forsvarets Auditørkorps opgaver i Den militære juridiske rådgiverordning.. 5 Statistik over straffe- og disciplinarsager 7 Sammenfatning og konklusioner. 8 Anvendte forkortelser 12 Bemærkninger til statistikkerne Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper 14 Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår. 18 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser 22 Sager af særlig interesse

3 Forsvarets Auditørkorps personale 2005 Generalauditoriatet Kastellet 14, 2100 København Ø Generalauditør Per Helmer Lichtenstein Vicegeneralauditør Niels Christiansen Specialkonsulent Peter Otken Auditørerne i København Kastellet 14, 2100 København Ø Auditør Bjarne Bak Auditør Benny Holm Frandsen Ledende auditørfuldmægtig Torben Mortensen Kontorfuldmægtig Else Green Auditøren i Jylland Flyvestation Karup, Kølvrå, 7470 Karup J Auditør Jan Mortensen Specialkonsulent Ida Kjærgaard- Jensen Ledende auditørfuldmægtig Ole Allan Printz Christensen I København er der herudover ansat tre juridiske fuldmægtige på fuld tid og en formiddagsfuldmægtig, fire auditørfuldmægtige, fem overassistenter fordelt på en administrativ-, en straffe- og en hjemmeværnsjournal samt arkiv og statistik. Endelig er der ansat en betjentformand. I Jylland er der endvidere ansat fire auditørfuldmægtige og to overassistenter. 3

4 Forsvarets Auditørkorps opgaver i 2005 Forsvarets Auditørkorps primære ansvarsområde er militære straffesager. Forsvarets Auditørkorps har i den henseende strafferetlig kompetence som militær efterforsknings- og påtalemyndighed. Dette indebærer efterforskning og efterfølgende behandling af militære straffesager i ind- og udland, herunder indbringelse for retten af de sager, der ikke kan afgøres arbitrært, dvs. udenretligt. Herudover har Forsvarets Auditørkorps i 2005 i lighed med tidligere år varetaget en række andre opgaver. Generalauditoriatet har således bl.a. virket som juridisk konsulent for hjemmeværnet med henblik på en strafferetlig vurdering i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel i hjemmeværnet. Desuden har Generalauditoriatet og auditørerne virket som kontrolinstans i relation til de militære chefers anvendelse af straffe og disciplinarmidler inden for forsvaret. Dette indebærer gennemgang og vurdering af samtlige straffe og disciplinarmidler, der er givet i forsvaret. I 2005 er der ikendt sanktioner overfor militært personel (se s. 7 ff. i denne beretning). Auditørerne har fungeret som formænd i disciplinarnævnene, der behandlede klager over rettergangschefers disciplinarafgørelser. Generalauditoriatet har desuden det faglige ansvar for den militære juridiske rådgiverordning (se s. 5 f i denne beretning). Endvidere har en del af korpsets medarbejdere forestået undervisning i strafferet og efterforskningslære på forsvarets skoler og tjenestesteder, herunder bidraget til den missionsforberedende uddannelse i relation til de udsendte styrker. Endelig har Forsvarets Auditørkorps i 2005 deltaget i implementeringen af den nye militære straffe- og retsplejeordning, der trådte i kraft 1. januar

5 Den militære juridiske rådgiverordning i 2005 Hvad er en militær juridisk rådgiver? Militære juridiske rådgivere (i forsvaret forkortet MJUR) blev indført i 1997 for at forstærke rådgivningen om krigens folkeret, var i 2005 fast tjenstgørende ved de tre operative kommandoer, Danske Division, 1. og 2. Brigade samt Det Danske Internationale Logistikcenter samt i øvrigt designerede som reserveofficerer mv. til en række af forsvarets øvrige myndigheder, har en juridisk universitetsgrad og har i øvrigt gennemgået et særligt kursus i krigens folkeret mv., rådgiver militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret i planlagte og aktuelle operationer, og deltager i øvrigt i operationsplanlægningen og i militære øvelser for at vurdere andre juridiske spørgsmål i forbindelse hermed, og bidrager til undervisningen i krigens folkeret og andre juridiske spørgsmål i forsvaret generelt, herunder i forbindelse med den missionsorienterede uddannelse af styrker, der skal udsendes i internationale operationer. Forsvarets militære juridiske rådgivere skal i overensstemmelse med artikel 82 i Tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne rådgive militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret samt den undervisning, som forsvarets personel skal have heri. Den militære juridiske rådgiverordning blev i november 2005 sat under revision af Forsvarsministeriet. En Projektgruppe vedrørende revision af den militære, juridiske rådgiverordning (PG-MJUR) foretager nu en revidering af ordningen, herunder revurderes forsvarets behov for ansættelse af militære, juridiske rådgivere. I forbindelse med myndighedernes implementering af forsvarsaftalen for er der imidlertid allerede truffet beslutning om ansættelse af militære, juridiske rådgivere således at Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando opnormeres til 2 fast tjenestegørende militære, juridiske rådgivere. Herudover har Danske Division, 1. brigade og Det Danske Internationale Logistikcenter ansat hver en militær juridisk rådgiver. Generalauditoriatet varetager det faglige ansvar for den juridiske rådgiverordning. Generalauditoriatet har i den forbindelse ansvaret for at gennemføre og tilrettelægge grunduddannelse af militære juridiske rådgivere i krigens folkeret mv. Herudover gennemføres bl.a. efteruddannelsesseminarer i Danmark. Uddannelsen mv. er omtalt i årsberetningen for henholds- 5

6 vis 2000, side 6-7, 2001, side 7 og 2002, side 8-9. I august - september 2006 gennemfører Generalauditoriatet en sådan grunduddannelse. Desuden ydes løbende, juridisk faglig bistand til rådgiverne, herunder de udsendte rådgivere, inden for den rådgiverordningens område. Et vigtigt arbejdsområde for de militære juridiske rådgivere har fra begyndelsen været deltagelse i udsendelserne til de fredsstøttende operationer, hvor danske styrker har deltaget. Opgaverne under udsendelse kan ud over den traditionelle folkeretlige rådgivning bestå i en række andre opgaver inden for området Operational Law som f.eks. anden juridisk gennemgang af operationsplanlægning, undervisning i Rules of Engagement, forhandling af og rådgivning om forståelsen af andre internationale aftaler og behandling af erstatningskrav rettet mod danske udsendte styrker. I 2005 har danske militære, juridiske rådgivere forrettet tjeneste ved den danske bataljon i Irak, samt ved det danske kontingent ved FN s mission i Sudan (UNMISUD). 6

7 Statistik over straffe- og disciplinarsager

8 Sammenfatning og konklusioner Samlet antal sanktioner Det samlede antal sanktioner i forsvaret i 2005 var Til sammenligning var antallet i 2004, i 2003 og i 2002, og der kan således i forhold til 2004 konstateres et fald på 615 i antal, svarende til 35 %. En del af årsagen til det stadigt faldende antal sanktioner kan dels være et stadig mindre antal værnepligtige i en kortere værnepligtstid dels en mere restriktiv sanktionspraksis i sidste halvdel af 2005 som følge af overgangen til ny strafferetsplejelovgivning i 2006 hvorved der er forudsat en vis afkriminalisering. Man har fra såvel forsvarets som Forsvarets Auditørkorps side været tilbageholdende med at sanktionere for forseelser, som ikke efter den nye lovgivning ville være strafbare. Der kan dog heller ikke ses bort fra, at en bedre motivering hos de værnepligtige har spillet en rolle. På linie med tidligere år ikendes sanktionerne primært for overtrædelse af militær straffelovs 23 (ulovligt fravær), 15 (pligtforsømmelse), 27 (beruselse) og færdselsloven. Det samlede antal sanktioner omfatter såvel straffe som disciplinarmidler, og i 2005 var fordelingen 808 straffe og 332 disciplinarmidler svarende til henholdsvis 71 % og 29 %, omtrent svarende til året før. Den oftest anvendte straffeart er fortsat bøde indtil kr., og det oftest anvendte disciplinarmiddel er tilbageholdelse på tjenestestedet i 1-7 dage. Militær straffelov I lighed med tidligere år vedrører de fleste sanktioner overtrædelser af den militære straffelov. I 2005 sanktioneredes således 780 overtrædelser af den militære straffelov, svarende til 68 % af samtlige ikendte sanktioner. Den indbyrdes fordeling mellem straffe og disciplinarmidler var henholdsvis 58 % og 42 %. 8

9 Militær straffelov 15, pligtforsømmelse Der blev i 2005 ikendt 292 sanktioner for pligtforsømmelse, svarende til 26 % af det samlede antal sanktioner. Procentvis svarer andelen stort set til andelen i 2004, men antallet af sanktioner er 133 færre end i Stort set hele faldet kan tilskrives værnepligtige menige i hæren. Militær straffelov 16, lydighedsnægtelse Der blev i 37 tilfælde ikendt en sanktion for lydighedsnægtelse, mod 29 tilfælde i Procentandelen udgør således 3 % mod 2 % i Militær straffelov 20, respektstridig optræden I 2005 blev der sanktioneret 28 tilfælde af respektstridig opførsel, svarende til cirka 2 % af samtlige sanktioner. Procentandelen er stabil. Militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær Ulovligt fravær ligger med sine 294 sanktioner på linie med antallet af sanktioner for pligtforsømmelse, og udgør 26 % af samtlige ikendte sanktioner. I forhold til 2004 er der tale om et fald i antallet af sanktioner på 353, svarende til 56 %. Det kan bemærkes, at der i 2003 blev ikendt sanktioner for ulovligt fravær. Der er således tale om et meget markant fald over de to sidste år. Faldet skyldes formentlig færre værnepligtige menige i hæren i kortere tid. 32 % af samtlige udeblivelser er forsildemøder, dvs. udeblivelse af mindre end 1 døgns varighed, mens alene 2 % vedrører udeblivelser af mere end 20 dages varighed en meget markant reduktion fra 2004, hvor andelen af længerevarende udeblivelser udgjorde 7 %. Der kan således være grund til at tro, at tjenestestederne ved kontakt til den pågældende eller iværksættelse af andre foranstaltninger har været med til at begrænse fraværets længde. Militær straffelov 26, vagtforseelse Antallet af vagtforseelser udgjorde 40 i 2005, svarende til 4 % af samtlige sanktioner. Militær straffelov 27, beruselse i tjenesten Antallet af sanktioner ikendt for beruselse i tjenesten i 2005 var 79 mod 98 i 2004, svarende en procentandel i 2005 på 7 % og i 2004 på 6 %. Der ses således en lille stigning i procentandel i forhold til Den hyppigst anvendte sanktion for beruselse i tjenesten var bøde indtil kr. 9

10 Civile straffebestemmelser I 2005 vedrørte 32 % af samtlige sanktioner overtrædelse af civile straffebestemmelser. Til sammenligning udgjorde andelen i 2003 kun 15 %, hvorfor der over den sidste to års periode kan konstateres en kraftig stigning i andelen. Langt størstedelen (81 %) angår overtrædelse af færdselsloven. Straffeloven 244, 245 og 246, vold I 2005 blev der ikendt 6 sanktioner for overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Fire af sagerne vedrørte hæren, mens søværnet og flyvevåbnet havde hver en. Fem sager blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Straffeloven 276, tyveri, mv. For berigelseskriminalitet blev der i 2005 ikendt 11 sanktioner mod 2 i Fire af sagerne blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Færdselsloven Der blev i 2005 sanktioneret 293 færdselslovsovertrædelser mod 412 i Størsteparten af sanktionerne vedrører hastighedsforseelser opfanget af politiets ATK (automatisk trafikkontrol). Langt størstedelen er sanktioneret med bøder indtil kr. Lov om euforiserende stoffer I 2005 er der sanktioneret 18 tilfælde af besiddelse af euforiserende stoffer, hvilket udgør et yderligere fald i forhold til 2004 og 2003, hvor henholdsvis 28 og 59 tilfælde blev sanktioneret. Der er sædvanligvis tale om hashbesiddelse på militært område og forseelserne er i de typiske tilfælde sanktioneret med en bøde på ikke under kr. Våbenloven Der er i 2005 ikendt 7 sanktioner for overtrædelse af våbenloven. Der er tale om en stigning i forhold til Alle overtrædelserne har medført bøde i fem tilfælde over kr. Fordeling på de militære personelgrupper Sanktionerne blandt de værnepligtige menige udgør 590 af de i alt ikendte sanktioner, svarende til 52 % mod 63 % i Ses isoleret på de ikendte straffe udgjorde de værnepligtiges andel i %, mens de værnepligtiges andel af disciplinarmidler var 89 %. 96 % af 10

11 sanktionerne blandt de værnepligtige menige er ikendt værnepligtige menige i hæren, hvilket omtrent svarer til den andel af værnepligtige menige, der er tilknyttet hæren. Konstabelgruppens andel af samtlige sanktioner er 22 %. Der er tale om en lille stigning i forhold til For sergentgruppens vedkommende, herunder de værnepligtige sergenter, er der også tale om en stigning, idet sergentgruppen tegner sig for 15 % af samtlige sanktioner mod 12 % i Officersgruppen er i 2004 ikendt 102 sanktioner, svarende til 9 % af samtlige sanktioner. Hovedparten vedrører overtrædelse af færdselsloven. Udsendte styrker I relation til de udsendte styrker er der ikendt 93 sanktioner, svarende til 8 % af samtlige ikendte sanktioner. Antalsmæssigt svarer sanktionerne til Stort set alle sanktionerne er ikendt for overtrædelse af militær straffelov 15 om pligtforsømmelse. Sanktionen er oftest en bøde. 11

12 FORKORTELSER Hæren (HRN) Flyvevåbnet (FLV) 1 HOK : Hærens Operative Kommando 2 LG : Den Kongelige Livgarde 3 PLR : Prinsens Livregiment (sammenlagt med Jydske Dragon regiment pr. 1/8 2005) 4 JDR : Jydske Dragonregiment 5 GHR : Gardehusarregimentet 6 KAR : Kongens Artilleriregiment (sammenlagt med Dronningens Artilleriregiment i Danske Artilleriregiment pr. 1/8 2005) 7 KARLUK : Kongens Artilleriregiment Lukkeorganisation pr. 1/ DAR Dro : Dronningens Artilleriregiment (sammenlagt med Kongens Artilleriregiment i Danske Artilleri regiment pr. 1/8 2005) 9 DAR Dan : Danske Artilleriregiment (oprettet pr. 1/8 2005) 10 IGR : Ingeniørregimentet 11 TGR : Telegrafregimentet 12 TRR : Trænregimentet 13 HMAK : Hærens Materielkommando 14 HO : Hærens Officersskole 15 HKS : Hærens Kampskole 16 HSGS : Hærens Sergentskole 17 HLS : Hærens Logistikskole 18 HIAS : Hærens Ingeniør- og ABC-skole 19 HSS : Hærens Signalskole 20 HAS : Hærens Artilleriskole 21 DANILOG: Det Danske Internationale Logistik Center 22 UD.STY. : Udsendte styrker Søværnet (SVN) 23 SOK : Søværnets Operative Kommando ESK : 1. Eskadre ESK : 2. Eskadre ESK : 3. Eskadre ESK : 5. Eskadre 28 BHM : Bornholms Marinedistrikt 29 GLK : Grønlands Kommando 30 FRK : Færøernes Kommando 31 SOS : Søværnets Officersskole 32 SRS : Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 33 SGS : Søværnets Grundskole 34 SPS : Søværnets Specialskole 35 SMK : Søværnets Materielkommando 36 FLS FRH : Flådestation Frederikshavn 37 FLS KOR : Flådestation Korsør 38 KGM : Kattegats Marinedistrikt 39 FTK : Flyvertaktisk Kommando 40 FSN AAL : Flyvestation Aalborg 41 FSN KAR : Flyvestation Karup 42 FSN SKP : Flyvestation Skrydstrup 43 KLG : Kontrol- og Luftforsvarsgruppen 44 FMK : Flyvematerielkommandoen 45 FLOS : Flyvevåbnets Officersskole 46 FLSP : Flyvevåbnets Specialskole 47 FFOS : Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole 48 UD.STY. : Udsendte Styrker (deltaget i tjeneste i 5 måneder) Forsvaret i øvrigt 49 FC : Forsvarschefen 50 ST : Forsvarsstaben 51 FE : Forsvarets Efterretningstjeneste 52 FSU : Forsvarets Sundhedstjeneste 53 FAK : Forsvarsakademiet 54 HJV : Hjemmeværnet 55 HVS : Hjemmeværnsskolen 56 MNC NE : Det Multinationale Korps Nordøst 57 ÆDO/NATO: Ældste Danske Officer ved militære repræsentationer ved NATO MG KS SG OF AN u b : Meniggruppen : Konstabelgruppen : Sergentgruppen : Officersgruppen : Andre: Militært personel (mekanikere, musikere etc.) : ubetinget : betinget 12

13 Bemærkninger til statistikkerne Der er udarbejdet følgende tre statistikker over straffe- og disciplinarsager afgjort i 2005: - Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper - Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår (gruppeopdelt) - Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser Det skal bemærkes vedrørende de to første oversigter, at officergruppen består af såvel linieofficerer som reserveofficerer. I oversigten over sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper er de forskellige rettergangsområders styrketal endvidere anført i en opgørelse pr. 50 mandår, således at det vil være muligt at vurdere hyppigheden af straffe- og disciplinarsager set i forhold til det samlede styrketal. I statistikken over straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår vises hyppigheden af straffe og disciplinarmidler set i forhold til rettergangsområdets styrketal fordelt på de enkelte grupper. Der tages således højde for, at styrketallet varierer fra tjenestested til tjenestested. Skemaerne viser med andre ord antallet af sanktioner indenfor en gruppe (værnepligtige menige, konstabelgruppen, sergentgruppen og officergruppen) pr. 50 mand. Eksempel: Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG), Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår, værnepligtige menige. Det beregnede styrketal for værnepligtige menige ved Det Danske Internationale Logistik Center er 215, hvilket sættes i forhold til 50 mandår, dvs.: 215 værnepligtige menige 50 = 4,3 Antallet af sanktioner blandt de værnepligtige i 2005 er 104, hvilket sættes i forhold til ovenstående: 104 sanktioner 4,3 = 24,2 sanktioner pr. 50 værnepligtige menige i et år. Et mandår kan sammenlignes med et årsværk, dvs. det antal arbejdstimer, der svarer til en fuldtidsstilling i et år. Antallet af mandår er også udtryk for det årlige styrketal, og er opgjort på baggrund af de i de månedlige indberetninger/sanktionsoversigter anførte styrketal. Endelig skal det bemærkes, at hovedsigtelsen anvendes som opgørelsesenhed i oversigten over sanktioner fordelt på straffebestemmelser, således at kun den straffebestemmelse, der har haft mest indflydelse på fastsættelsen af sanktionen er medregnet. 13

14 14 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR HÆREN OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 1 HOK 3,6 3 5 TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 2 LG 18, PLR 5, JDR 16, GHR 21, KAR 1, KARLUK 0,1 8 DAR Dro 9, DAR Dan 6, IGR 11, TGR 26, TRR 15, HMAK 2, HO 6, HKS 4, HSGS 4, HLS 3, HIAS 1, HSS 1, HAS 1, DANILOG 10, UD.STY.* 21, HRN 191, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

15 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR SØVÆRNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 23 SOK 6, ESK 8, ESK 11, ESK 7, ESK 1, BHM 1,1 29 GLK 1, FRK 1,2 31 SOS 3, SRS 1,1 33 SGS 1, SPS 4, SMK 3, FLS FRH 2, FLS KOR 2, KGM 1,1 SVN 59,

16 16 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR FLYVEVÅBNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 39 FTK 5, FSN AAL 11, FSN KAR 12, FSN SKP 14, TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 43 KLG 15, FMK 2, FLOS 2, FLSP 2, FFOS 2, UD.STY.* 0,6 1 FLV 70, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

17 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER I ALT INDENFOR FORSVARET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 49 FC 2, FST 10, FE 2, FSU 1, FAK 5, HJV 6, HVS 0, MNC NE 0,8 57 ÆDO/NATO 1,1 HRN 191, SVN 59, FLV 70, FSV 352,

18 PLR FFOS Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Værnepligtige menige Hæren Flyvevåbnet JDR GHR DAR Dro DAR Dan IGR TGR TRR DANILOG Rettergangsområder LG 18 Antal sanktioner

19 PLR JDR FST Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Konstabelgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt DAR Dro IGR TGR TRR HKS HSGS HLS DANILOG UD.STY. SOK 1. ESK 2. ESK 3. ESK SPS FLS KOR FTK FSN AAL FSN KAR FSN SKP KLG FLSP Rettergangsområder GHR LG Antal sanktioner 19

20 PLR JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Sergentgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt FST DAR Dro DAR dan IGR TGR TRR HO HKS HLS DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SPS FTK FSN KAR FSN SKP KLG FLSP FFOS Rettergangsområder GHR LG 20 Antal sanktioner

21 JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Officersgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt IGR TGR TRR HMAK HO DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SMK FTK FSN AAL FSN SKP KLG FMK FLOS FST FE FSU Rettergangsområder GHR LG HOK Antal sanktioner 21

22 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser HÆREN Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 4 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 22

23 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser SØVÆRNET Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde 9 Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget Frakendelse FL 53-54, betinget Frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Over 20 dage 1 1 Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 1 Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 23

24 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FLYVEVÅBNET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS dage 7-14 dage dage Over 20 dage Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk. 2 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 24

25 Særlig oversigt for udsendte styrker over sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser (NB! Tallene er medtaget i oplysninger for hæren) UDSENDTE STYRKER Irettesættelse Straf Bøde Fængsel Disciplinarmidler Sigtelse for: I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsloven Færdsel 24 Alkohol 12 Andet Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser 1 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 25

26 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FORSVARET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 5 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse 3 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 26

27 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1. En kampvognskommandør havde under øvelse i et vandfyldt område, på trods af ledelsens udtrykkelige befaling, ikke kørt med det hydrauliske tætningsanlæg oppumpet, hvorved der opstod vandindtrængen i motoren, der hermed blev ødelagt. Kampvognskommandøren erkendte de faktiske forhold, men havde ikke opfattet eskadronchefens og mekanikernes henstillinger som en ordre, hvorfor han havde undladt at adlyde dem, da han efter en konkret vurdering af forholdene i området ikke fandt det nødvendigt. Auditøren fandt vognkommandøren skyldig i pligtforsømmelse, idet vognkommandøren havde siddet ledelsens påpegning af områdets tilstand overhørigt, og derfor havde handlet ansvarspådragende og ikendte ham en bøde på kr. Det blev anset som en skærpende omstændighed, at vognkommandøren havde tilsidesat øvelsesstabens befaling, samt at kørslen blev fortaget i mørke, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Sag nr. 2. Da en værnepligtig menig, der aftenen forinden havde været i byen, blev vækket, reagerede denne ved at skubbe til den forurettede, hvorunder den menige og forurettede stødte hovederne sammen og forurettede fik næseblod. Auditøren ikendte den menige en bøde på kr. for kaserneuorden. Sag nr. 3. Efter at der var opstået uoverensstemmelser med en gruppe amerikanske studerende, havde en premierløjtnant og en flyverspecialist, der befandt sig på et hotel i Grønland, aktiveret en brandslange, som de pga. trykket mistede kontrollen over, hvorved der blev sprøjtet vand ind på en opholdsstue, så der opstod materiel skade på inventar og bygning for US $. Auditøren ikendte hver en bøde på kr. Der blev ved bødefastsættelsen taget hensyn til de pågældendes forklaringer om, at trykket i slangerne gav hændelsen et utilsigtet forløb. Sag nr. 4. En værnepligtig sergent (A), havde foranstaltet, at fem værnepligtige menige skulle lege flaskeleg, hvilket indebar gensidig fysisk afstraffelse af de deltagende i form af slag, trælår og lignende. A erkendte sig skyldig i ukorrekt mandskabsbehandling og forklarede, at det ikke var hans mening at beordre til noget nedværdigende, men at han imidlertid påså, at de værnepligtige optrådte med en vis hårdhed overfor hinanden. En anden værnepligtig sergent (B), der var gruppefører, blev ligeledes sigtet for at have undladt at bringe legen til standsning, idet han i 5 min. observerede legen uden at gribe ind, mens han talte med A i andet ærinde. Auditøren ikendte A en bøde på kr., og lagde ved fastsættelsen af bøden vægt på, at følgen af sergentens ordre var en ikke ubetydelig voldelig adfærd fra de impliceredes side. Endvidere fandt auditøren det forsvarligt at opgive påtale mod B, da A var overordnet for ham og, da B kun var til stede i kort tid uden at deltage i legen. 27

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør Forord Årsberetningen for 2004 kan ikke fuldstændigt sammenlignes med tidligere årsberetninger. Dette skyldes primært, at såvel antallet af værnepligtige som værnepligtstiden med virkning fra 2004 er blevet

Læs mere

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed.

Forord. Sidstnævnte sanktioner henhører nu udelukkende under de militære disciplinarchefer med Forsvarets Personeltjeneste som tilsynsmyndighed. Forord Årsberetningen for 2006 er den første beretning, der er baseret på det strafferetlige grundlag der trådte i kraft den 1. januar 2006. Den omfatter således kun sanktioner i form af straf og ikke

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

Forord... 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7. Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9

Forord... 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7. Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2013... 7 Sanktioner i militære straffesager i 2013... 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov...

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9

Forord 5. Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7. Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Gennemgang af udvalgte konkrete straffesager fra 2014 7 Sanktioner i militære straffesager i 2014 9 Sanktioner for overtrædelse af militær straffelov 12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR OVERSIGT OVER AFGJORTE DISCIPLINÆRSAGER MOD MEDARBEJDERE I KRIMINALFORSORGENS INSTITUTIONER 1. JANUAR 2016 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE I TJENESTEN

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005

REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 REGISTER til Gældende Meddelelser fra Rigsadvokaten 1974 1. april 2005 Anklageskrifter udformning gentagen vold 9/97 Anteciperet bevisførelse Indenretlig afhøring af vidner 7/97 Arvelovens 36 rettighedsfrakendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt)

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) ANSØGNINGEN SENDES TIL: Personelforvaltende myndighedsstempel Ansøger nr.: (påføres af personelforvaltende myndighed) ANSØGNING OM OPTAGELSE SOM FRIVILLIG I HJEMMEVÆRNET

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret Bekendtgørelse nr. 1196 af 08/12/2005 Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret I medfør af 7 i lov nr. 532 af 24. juni 2005 om militær disciplinarlov fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere