Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret."

Transkript

1 Forord Årsberetningen for 2005 bliver den sidste baseret på det strafferetlige lovgrundlag fra Med virkning fra 1. januar 2006 tog forsvaret hul på et helt nyt lovkompleks, hvor der blandt andet skete en fuldstændig opdeling mellem straffesager og disciplinarsager og en fuldstændig adskillelse mellem Forsvarets Auditørkorps og de enkelte tjenestesteder. Dermed bliver dette også den sidste årsberetning i sin nuværende form. Årsberetningen vil derfor ved udgivelsen bære præg af at være en smule forældet i forhold til den nye retstilstand. Det er dog stadig vigtigt at påpege, at der endnu en gang er tale om et markant fald i det totale antal af sanktioner i forsvaret. Årsagen til de sidste par års fald skal naturligvis for en stor dels vedkommende søges i den kortere værnepligtstid og det stadig færre antal indkaldte. Ser man på for eksempel ulovligt fravær, hvor der for andet år i træk er sket et betydeligt fald i antallet af sanktioner, kan det dog heller ikke afvises, at de enkelte tjenestesteder med forskellige tiltag dels har medvirket til at nedbringe antallet af sager om ulovlig udeblivelse, dels har medvirket til at reducere længden af det ulovlige fravær og dermed også begrænset den pågældendes straf. Man kan heller ikke udelukke, at motivationen blandt de værnepligtige er blevet højere. Sager om besiddelse og brug af euforiserende stoffer er ligeledes faldet. Der synes at være tale om en blivende tendens, hvilket er yderst tilfredsstillende. 1

2 Indholdsfortegnelse Forsvarets Auditørkorps personale. 3 Forsvarets Auditørkorps opgaver i Den militære juridiske rådgiverordning.. 5 Statistik over straffe- og disciplinarsager 7 Sammenfatning og konklusioner. 8 Anvendte forkortelser 12 Bemærkninger til statistikkerne Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper 14 Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår. 18 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser 22 Sager af særlig interesse

3 Forsvarets Auditørkorps personale 2005 Generalauditoriatet Kastellet 14, 2100 København Ø Generalauditør Per Helmer Lichtenstein Vicegeneralauditør Niels Christiansen Specialkonsulent Peter Otken Auditørerne i København Kastellet 14, 2100 København Ø Auditør Bjarne Bak Auditør Benny Holm Frandsen Ledende auditørfuldmægtig Torben Mortensen Kontorfuldmægtig Else Green Auditøren i Jylland Flyvestation Karup, Kølvrå, 7470 Karup J Auditør Jan Mortensen Specialkonsulent Ida Kjærgaard- Jensen Ledende auditørfuldmægtig Ole Allan Printz Christensen I København er der herudover ansat tre juridiske fuldmægtige på fuld tid og en formiddagsfuldmægtig, fire auditørfuldmægtige, fem overassistenter fordelt på en administrativ-, en straffe- og en hjemmeværnsjournal samt arkiv og statistik. Endelig er der ansat en betjentformand. I Jylland er der endvidere ansat fire auditørfuldmægtige og to overassistenter. 3

4 Forsvarets Auditørkorps opgaver i 2005 Forsvarets Auditørkorps primære ansvarsområde er militære straffesager. Forsvarets Auditørkorps har i den henseende strafferetlig kompetence som militær efterforsknings- og påtalemyndighed. Dette indebærer efterforskning og efterfølgende behandling af militære straffesager i ind- og udland, herunder indbringelse for retten af de sager, der ikke kan afgøres arbitrært, dvs. udenretligt. Herudover har Forsvarets Auditørkorps i 2005 i lighed med tidligere år varetaget en række andre opgaver. Generalauditoriatet har således bl.a. virket som juridisk konsulent for hjemmeværnet med henblik på en strafferetlig vurdering i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel i hjemmeværnet. Desuden har Generalauditoriatet og auditørerne virket som kontrolinstans i relation til de militære chefers anvendelse af straffe og disciplinarmidler inden for forsvaret. Dette indebærer gennemgang og vurdering af samtlige straffe og disciplinarmidler, der er givet i forsvaret. I 2005 er der ikendt sanktioner overfor militært personel (se s. 7 ff. i denne beretning). Auditørerne har fungeret som formænd i disciplinarnævnene, der behandlede klager over rettergangschefers disciplinarafgørelser. Generalauditoriatet har desuden det faglige ansvar for den militære juridiske rådgiverordning (se s. 5 f i denne beretning). Endvidere har en del af korpsets medarbejdere forestået undervisning i strafferet og efterforskningslære på forsvarets skoler og tjenestesteder, herunder bidraget til den missionsforberedende uddannelse i relation til de udsendte styrker. Endelig har Forsvarets Auditørkorps i 2005 deltaget i implementeringen af den nye militære straffe- og retsplejeordning, der trådte i kraft 1. januar

5 Den militære juridiske rådgiverordning i 2005 Hvad er en militær juridisk rådgiver? Militære juridiske rådgivere (i forsvaret forkortet MJUR) blev indført i 1997 for at forstærke rådgivningen om krigens folkeret, var i 2005 fast tjenstgørende ved de tre operative kommandoer, Danske Division, 1. og 2. Brigade samt Det Danske Internationale Logistikcenter samt i øvrigt designerede som reserveofficerer mv. til en række af forsvarets øvrige myndigheder, har en juridisk universitetsgrad og har i øvrigt gennemgået et særligt kursus i krigens folkeret mv., rådgiver militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret i planlagte og aktuelle operationer, og deltager i øvrigt i operationsplanlægningen og i militære øvelser for at vurdere andre juridiske spørgsmål i forbindelse hermed, og bidrager til undervisningen i krigens folkeret og andre juridiske spørgsmål i forsvaret generelt, herunder i forbindelse med den missionsorienterede uddannelse af styrker, der skal udsendes i internationale operationer. Forsvarets militære juridiske rådgivere skal i overensstemmelse med artikel 82 i Tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne rådgive militære chefer om anvendelsen af krigens folkeret samt den undervisning, som forsvarets personel skal have heri. Den militære juridiske rådgiverordning blev i november 2005 sat under revision af Forsvarsministeriet. En Projektgruppe vedrørende revision af den militære, juridiske rådgiverordning (PG-MJUR) foretager nu en revidering af ordningen, herunder revurderes forsvarets behov for ansættelse af militære, juridiske rådgivere. I forbindelse med myndighedernes implementering af forsvarsaftalen for er der imidlertid allerede truffet beslutning om ansættelse af militære, juridiske rådgivere således at Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando opnormeres til 2 fast tjenestegørende militære, juridiske rådgivere. Herudover har Danske Division, 1. brigade og Det Danske Internationale Logistikcenter ansat hver en militær juridisk rådgiver. Generalauditoriatet varetager det faglige ansvar for den juridiske rådgiverordning. Generalauditoriatet har i den forbindelse ansvaret for at gennemføre og tilrettelægge grunduddannelse af militære juridiske rådgivere i krigens folkeret mv. Herudover gennemføres bl.a. efteruddannelsesseminarer i Danmark. Uddannelsen mv. er omtalt i årsberetningen for henholds- 5

6 vis 2000, side 6-7, 2001, side 7 og 2002, side 8-9. I august - september 2006 gennemfører Generalauditoriatet en sådan grunduddannelse. Desuden ydes løbende, juridisk faglig bistand til rådgiverne, herunder de udsendte rådgivere, inden for den rådgiverordningens område. Et vigtigt arbejdsområde for de militære juridiske rådgivere har fra begyndelsen været deltagelse i udsendelserne til de fredsstøttende operationer, hvor danske styrker har deltaget. Opgaverne under udsendelse kan ud over den traditionelle folkeretlige rådgivning bestå i en række andre opgaver inden for området Operational Law som f.eks. anden juridisk gennemgang af operationsplanlægning, undervisning i Rules of Engagement, forhandling af og rådgivning om forståelsen af andre internationale aftaler og behandling af erstatningskrav rettet mod danske udsendte styrker. I 2005 har danske militære, juridiske rådgivere forrettet tjeneste ved den danske bataljon i Irak, samt ved det danske kontingent ved FN s mission i Sudan (UNMISUD). 6

7 Statistik over straffe- og disciplinarsager

8 Sammenfatning og konklusioner Samlet antal sanktioner Det samlede antal sanktioner i forsvaret i 2005 var Til sammenligning var antallet i 2004, i 2003 og i 2002, og der kan således i forhold til 2004 konstateres et fald på 615 i antal, svarende til 35 %. En del af årsagen til det stadigt faldende antal sanktioner kan dels være et stadig mindre antal værnepligtige i en kortere værnepligtstid dels en mere restriktiv sanktionspraksis i sidste halvdel af 2005 som følge af overgangen til ny strafferetsplejelovgivning i 2006 hvorved der er forudsat en vis afkriminalisering. Man har fra såvel forsvarets som Forsvarets Auditørkorps side været tilbageholdende med at sanktionere for forseelser, som ikke efter den nye lovgivning ville være strafbare. Der kan dog heller ikke ses bort fra, at en bedre motivering hos de værnepligtige har spillet en rolle. På linie med tidligere år ikendes sanktionerne primært for overtrædelse af militær straffelovs 23 (ulovligt fravær), 15 (pligtforsømmelse), 27 (beruselse) og færdselsloven. Det samlede antal sanktioner omfatter såvel straffe som disciplinarmidler, og i 2005 var fordelingen 808 straffe og 332 disciplinarmidler svarende til henholdsvis 71 % og 29 %, omtrent svarende til året før. Den oftest anvendte straffeart er fortsat bøde indtil kr., og det oftest anvendte disciplinarmiddel er tilbageholdelse på tjenestestedet i 1-7 dage. Militær straffelov I lighed med tidligere år vedrører de fleste sanktioner overtrædelser af den militære straffelov. I 2005 sanktioneredes således 780 overtrædelser af den militære straffelov, svarende til 68 % af samtlige ikendte sanktioner. Den indbyrdes fordeling mellem straffe og disciplinarmidler var henholdsvis 58 % og 42 %. 8

9 Militær straffelov 15, pligtforsømmelse Der blev i 2005 ikendt 292 sanktioner for pligtforsømmelse, svarende til 26 % af det samlede antal sanktioner. Procentvis svarer andelen stort set til andelen i 2004, men antallet af sanktioner er 133 færre end i Stort set hele faldet kan tilskrives værnepligtige menige i hæren. Militær straffelov 16, lydighedsnægtelse Der blev i 37 tilfælde ikendt en sanktion for lydighedsnægtelse, mod 29 tilfælde i Procentandelen udgør således 3 % mod 2 % i Militær straffelov 20, respektstridig optræden I 2005 blev der sanktioneret 28 tilfælde af respektstridig opførsel, svarende til cirka 2 % af samtlige sanktioner. Procentandelen er stabil. Militær straffelov 23, stk. 1, ulovligt fravær Ulovligt fravær ligger med sine 294 sanktioner på linie med antallet af sanktioner for pligtforsømmelse, og udgør 26 % af samtlige ikendte sanktioner. I forhold til 2004 er der tale om et fald i antallet af sanktioner på 353, svarende til 56 %. Det kan bemærkes, at der i 2003 blev ikendt sanktioner for ulovligt fravær. Der er således tale om et meget markant fald over de to sidste år. Faldet skyldes formentlig færre værnepligtige menige i hæren i kortere tid. 32 % af samtlige udeblivelser er forsildemøder, dvs. udeblivelse af mindre end 1 døgns varighed, mens alene 2 % vedrører udeblivelser af mere end 20 dages varighed en meget markant reduktion fra 2004, hvor andelen af længerevarende udeblivelser udgjorde 7 %. Der kan således være grund til at tro, at tjenestestederne ved kontakt til den pågældende eller iværksættelse af andre foranstaltninger har været med til at begrænse fraværets længde. Militær straffelov 26, vagtforseelse Antallet af vagtforseelser udgjorde 40 i 2005, svarende til 4 % af samtlige sanktioner. Militær straffelov 27, beruselse i tjenesten Antallet af sanktioner ikendt for beruselse i tjenesten i 2005 var 79 mod 98 i 2004, svarende en procentandel i 2005 på 7 % og i 2004 på 6 %. Der ses således en lille stigning i procentandel i forhold til Den hyppigst anvendte sanktion for beruselse i tjenesten var bøde indtil kr. 9

10 Civile straffebestemmelser I 2005 vedrørte 32 % af samtlige sanktioner overtrædelse af civile straffebestemmelser. Til sammenligning udgjorde andelen i 2003 kun 15 %, hvorfor der over den sidste to års periode kan konstateres en kraftig stigning i andelen. Langt størstedelen (81 %) angår overtrædelse af færdselsloven. Straffeloven 244, 245 og 246, vold I 2005 blev der ikendt 6 sanktioner for overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Fire af sagerne vedrørte hæren, mens søværnet og flyvevåbnet havde hver en. Fem sager blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Straffeloven 276, tyveri, mv. For berigelseskriminalitet blev der i 2005 ikendt 11 sanktioner mod 2 i Fire af sagerne blev afgjort med fængsel, heraf to betinget. Færdselsloven Der blev i 2005 sanktioneret 293 færdselslovsovertrædelser mod 412 i Størsteparten af sanktionerne vedrører hastighedsforseelser opfanget af politiets ATK (automatisk trafikkontrol). Langt størstedelen er sanktioneret med bøder indtil kr. Lov om euforiserende stoffer I 2005 er der sanktioneret 18 tilfælde af besiddelse af euforiserende stoffer, hvilket udgør et yderligere fald i forhold til 2004 og 2003, hvor henholdsvis 28 og 59 tilfælde blev sanktioneret. Der er sædvanligvis tale om hashbesiddelse på militært område og forseelserne er i de typiske tilfælde sanktioneret med en bøde på ikke under kr. Våbenloven Der er i 2005 ikendt 7 sanktioner for overtrædelse af våbenloven. Der er tale om en stigning i forhold til Alle overtrædelserne har medført bøde i fem tilfælde over kr. Fordeling på de militære personelgrupper Sanktionerne blandt de værnepligtige menige udgør 590 af de i alt ikendte sanktioner, svarende til 52 % mod 63 % i Ses isoleret på de ikendte straffe udgjorde de værnepligtiges andel i %, mens de værnepligtiges andel af disciplinarmidler var 89 %. 96 % af 10

11 sanktionerne blandt de værnepligtige menige er ikendt værnepligtige menige i hæren, hvilket omtrent svarer til den andel af værnepligtige menige, der er tilknyttet hæren. Konstabelgruppens andel af samtlige sanktioner er 22 %. Der er tale om en lille stigning i forhold til For sergentgruppens vedkommende, herunder de værnepligtige sergenter, er der også tale om en stigning, idet sergentgruppen tegner sig for 15 % af samtlige sanktioner mod 12 % i Officersgruppen er i 2004 ikendt 102 sanktioner, svarende til 9 % af samtlige sanktioner. Hovedparten vedrører overtrædelse af færdselsloven. Udsendte styrker I relation til de udsendte styrker er der ikendt 93 sanktioner, svarende til 8 % af samtlige ikendte sanktioner. Antalsmæssigt svarer sanktionerne til Stort set alle sanktionerne er ikendt for overtrædelse af militær straffelov 15 om pligtforsømmelse. Sanktionen er oftest en bøde. 11

12 FORKORTELSER Hæren (HRN) Flyvevåbnet (FLV) 1 HOK : Hærens Operative Kommando 2 LG : Den Kongelige Livgarde 3 PLR : Prinsens Livregiment (sammenlagt med Jydske Dragon regiment pr. 1/8 2005) 4 JDR : Jydske Dragonregiment 5 GHR : Gardehusarregimentet 6 KAR : Kongens Artilleriregiment (sammenlagt med Dronningens Artilleriregiment i Danske Artilleriregiment pr. 1/8 2005) 7 KARLUK : Kongens Artilleriregiment Lukkeorganisation pr. 1/ DAR Dro : Dronningens Artilleriregiment (sammenlagt med Kongens Artilleriregiment i Danske Artilleri regiment pr. 1/8 2005) 9 DAR Dan : Danske Artilleriregiment (oprettet pr. 1/8 2005) 10 IGR : Ingeniørregimentet 11 TGR : Telegrafregimentet 12 TRR : Trænregimentet 13 HMAK : Hærens Materielkommando 14 HO : Hærens Officersskole 15 HKS : Hærens Kampskole 16 HSGS : Hærens Sergentskole 17 HLS : Hærens Logistikskole 18 HIAS : Hærens Ingeniør- og ABC-skole 19 HSS : Hærens Signalskole 20 HAS : Hærens Artilleriskole 21 DANILOG: Det Danske Internationale Logistik Center 22 UD.STY. : Udsendte styrker Søværnet (SVN) 23 SOK : Søværnets Operative Kommando ESK : 1. Eskadre ESK : 2. Eskadre ESK : 3. Eskadre ESK : 5. Eskadre 28 BHM : Bornholms Marinedistrikt 29 GLK : Grønlands Kommando 30 FRK : Færøernes Kommando 31 SOS : Søværnets Officersskole 32 SRS : Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 33 SGS : Søværnets Grundskole 34 SPS : Søværnets Specialskole 35 SMK : Søværnets Materielkommando 36 FLS FRH : Flådestation Frederikshavn 37 FLS KOR : Flådestation Korsør 38 KGM : Kattegats Marinedistrikt 39 FTK : Flyvertaktisk Kommando 40 FSN AAL : Flyvestation Aalborg 41 FSN KAR : Flyvestation Karup 42 FSN SKP : Flyvestation Skrydstrup 43 KLG : Kontrol- og Luftforsvarsgruppen 44 FMK : Flyvematerielkommandoen 45 FLOS : Flyvevåbnets Officersskole 46 FLSP : Flyvevåbnets Specialskole 47 FFOS : Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole 48 UD.STY. : Udsendte Styrker (deltaget i tjeneste i 5 måneder) Forsvaret i øvrigt 49 FC : Forsvarschefen 50 ST : Forsvarsstaben 51 FE : Forsvarets Efterretningstjeneste 52 FSU : Forsvarets Sundhedstjeneste 53 FAK : Forsvarsakademiet 54 HJV : Hjemmeværnet 55 HVS : Hjemmeværnsskolen 56 MNC NE : Det Multinationale Korps Nordøst 57 ÆDO/NATO: Ældste Danske Officer ved militære repræsentationer ved NATO MG KS SG OF AN u b : Meniggruppen : Konstabelgruppen : Sergentgruppen : Officersgruppen : Andre: Militært personel (mekanikere, musikere etc.) : ubetinget : betinget 12

13 Bemærkninger til statistikkerne Der er udarbejdet følgende tre statistikker over straffe- og disciplinarsager afgjort i 2005: - Sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper - Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår (gruppeopdelt) - Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser Det skal bemærkes vedrørende de to første oversigter, at officergruppen består af såvel linieofficerer som reserveofficerer. I oversigten over sanktioner fordelt på rettergangsområder og personelgrupper er de forskellige rettergangsområders styrketal endvidere anført i en opgørelse pr. 50 mandår, således at det vil være muligt at vurdere hyppigheden af straffe- og disciplinarsager set i forhold til det samlede styrketal. I statistikken over straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår vises hyppigheden af straffe og disciplinarmidler set i forhold til rettergangsområdets styrketal fordelt på de enkelte grupper. Der tages således højde for, at styrketallet varierer fra tjenestested til tjenestested. Skemaerne viser med andre ord antallet af sanktioner indenfor en gruppe (værnepligtige menige, konstabelgruppen, sergentgruppen og officergruppen) pr. 50 mand. Eksempel: Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG), Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår, værnepligtige menige. Det beregnede styrketal for værnepligtige menige ved Det Danske Internationale Logistik Center er 215, hvilket sættes i forhold til 50 mandår, dvs.: 215 værnepligtige menige 50 = 4,3 Antallet af sanktioner blandt de værnepligtige i 2005 er 104, hvilket sættes i forhold til ovenstående: 104 sanktioner 4,3 = 24,2 sanktioner pr. 50 værnepligtige menige i et år. Et mandår kan sammenlignes med et årsværk, dvs. det antal arbejdstimer, der svarer til en fuldtidsstilling i et år. Antallet af mandår er også udtryk for det årlige styrketal, og er opgjort på baggrund af de i de månedlige indberetninger/sanktionsoversigter anførte styrketal. Endelig skal det bemærkes, at hovedsigtelsen anvendes som opgørelsesenhed i oversigten over sanktioner fordelt på straffebestemmelser, således at kun den straffebestemmelse, der har haft mest indflydelse på fastsættelsen af sanktionen er medregnet. 13

14 14 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR HÆREN OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 1 HOK 3,6 3 5 TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 2 LG 18, PLR 5, JDR 16, GHR 21, KAR 1, KARLUK 0,1 8 DAR Dro 9, DAR Dan 6, IGR 11, TGR 26, TRR 15, HMAK 2, HO 6, HKS 4, HSGS 4, HLS 3, HIAS 1, HSS 1, HAS 1, DANILOG 10, UD.STY.* 21, HRN 191, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

15 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR SØVÆRNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 23 SOK 6, ESK 8, ESK 11, ESK 7, ESK 1, BHM 1,1 29 GLK 1, FRK 1,2 31 SOS 3, SRS 1,1 33 SGS 1, SPS 4, SMK 3, FLS FRH 2, FLS KOR 2, KGM 1,1 SVN 59,

16 16 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER INDENFOR FLYVEVÅBNET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN 39 FTK 5, FSN AAL 11, FSN KAR 12, FSN SKP 14, TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 43 KLG 15, FMK 2, FLOS 2, FLSP 2, FFOS 2, UD.STY.* 0,6 1 FLV 70, * Rettergangsområdet omfatter forseelser, der er sanktioneret inden hjemsendelse fra missionsområdet.

17 SANKTIONER FORDELT PÅ RETTERGANGSOMRÅDER OG PERSONELGRUPPER I ALT INDENFOR FORSVARET OMRÅDE 50- MAND- ÅR MG KS FÆNGSEL BØDE IRETTESÆTTELSE DISCIPLINARMIDLER SG OF AN TILTALE- FRAFALD MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG KS SG OF AN MG ØVRIGE 49 FC 2, FST 10, FE 2, FSU 1, FAK 5, HJV 6, HVS 0, MNC NE 0,8 57 ÆDO/NATO 1,1 HRN 191, SVN 59, FLV 70, FSV 352,

18 PLR FFOS Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Værnepligtige menige Hæren Flyvevåbnet JDR GHR DAR Dro DAR Dan IGR TGR TRR DANILOG Rettergangsområder LG 18 Antal sanktioner

19 PLR JDR FST Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Konstabelgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt DAR Dro IGR TGR TRR HKS HSGS HLS DANILOG UD.STY. SOK 1. ESK 2. ESK 3. ESK SPS FLS KOR FTK FSN AAL FSN KAR FSN SKP KLG FLSP Rettergangsområder GHR LG Antal sanktioner 19

20 PLR JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Sergentgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt FST DAR Dro DAR dan IGR TGR TRR HO HKS HLS DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SPS FTK FSN KAR FSN SKP KLG FLSP FFOS Rettergangsområder GHR LG 20 Antal sanktioner

21 JDR HJV Straffe og disciplinarmidler pr. 50 mandår Officersgruppen Hæren Søværnet Flyvevåbnet Forsvaret i øvrigt IGR TGR TRR HMAK HO DANILOG UD.STY. SOK 2. ESK 3. ESK SOS SMK FTK FSN AAL FSN SKP KLG FMK FLOS FST FE FSU Rettergangsområder GHR LG HOK Antal sanktioner 21

22 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser HÆREN Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 4 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 22

23 Sigtelse for: Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser SØVÆRNET Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde 9 Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget Frakendelse FL 53-54, betinget Frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Over 20 dage 1 1 Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 1 Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 23

24 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FLYVEVÅBNET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS dage 7-14 dage dage Over 20 dage Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk. 2 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Andre overtrædelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 24

25 Særlig oversigt for udsendte styrker over sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser (NB! Tallene er medtaget i oplysninger for hæren) UDSENDTE STYRKER Irettesættelse Straf Bøde Fængsel Disciplinarmidler Sigtelse for: I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden I tjenesten I fritiden Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsloven Færdsel 24 Alkohol 12 Andet Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Hash Andet Skydevåben Andet Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser 1 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 25

26 Sanktioner fordelt på de enkelte straffebestemmelser FORSVARET Sigtelse for: Forsildemøde MS 23, stk. 1 Ulovligt fravær MS, 23, stk. 1 Pligtforsømmelse MS 15 Ulydighed MS 16 Respektstridighed MS 20 Vagtforseelse MS 26 Beruselse MS 27 Færdselsforseelser Vold STRFL 244, 245, 246 FL 53-54, ubetinget frakendelse FL 53-54, betinget frakendelse Andet + frakendelse (inkl. kørselsforbud) Andet frakendelse Berigelseskriminalitet Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Overtrædelse af våbenloven/ fyrværkeriloven Andre overtrædelser Irettesættelse Indtil kr. Bøde Over kr. Straf Antal Fængsel Fordelt på: Betinget *) 1 7 dage 8 14 dage Disciplinarmidler Tilbageholdelse Andet Ubetinget Tilrettevisning/ belæring Tiltalefrafald RPL 722, stk. 1, nr. 7 / stk dage dage dage 5 1 Over 20 dage Tyveri, STRFL 276 Tyveri af våben Andet Hash Andet Skydevåben Andet 2 5 Fyrværkeri Civile bestemmelser Militære bestemmelser *) Heri er medtaget betingede domme uden straffastsættelse 3 Forkortelser: FL : Færdselsloven MS : Militær Straffelov RPL : Retsplejeloven STRFL : Straffeloven 26

27 Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1. En kampvognskommandør havde under øvelse i et vandfyldt område, på trods af ledelsens udtrykkelige befaling, ikke kørt med det hydrauliske tætningsanlæg oppumpet, hvorved der opstod vandindtrængen i motoren, der hermed blev ødelagt. Kampvognskommandøren erkendte de faktiske forhold, men havde ikke opfattet eskadronchefens og mekanikernes henstillinger som en ordre, hvorfor han havde undladt at adlyde dem, da han efter en konkret vurdering af forholdene i området ikke fandt det nødvendigt. Auditøren fandt vognkommandøren skyldig i pligtforsømmelse, idet vognkommandøren havde siddet ledelsens påpegning af områdets tilstand overhørigt, og derfor havde handlet ansvarspådragende og ikendte ham en bøde på kr. Det blev anset som en skærpende omstændighed, at vognkommandøren havde tilsidesat øvelsesstabens befaling, samt at kørslen blev fortaget i mørke, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Sag nr. 2. Da en værnepligtig menig, der aftenen forinden havde været i byen, blev vækket, reagerede denne ved at skubbe til den forurettede, hvorunder den menige og forurettede stødte hovederne sammen og forurettede fik næseblod. Auditøren ikendte den menige en bøde på kr. for kaserneuorden. Sag nr. 3. Efter at der var opstået uoverensstemmelser med en gruppe amerikanske studerende, havde en premierløjtnant og en flyverspecialist, der befandt sig på et hotel i Grønland, aktiveret en brandslange, som de pga. trykket mistede kontrollen over, hvorved der blev sprøjtet vand ind på en opholdsstue, så der opstod materiel skade på inventar og bygning for US $. Auditøren ikendte hver en bøde på kr. Der blev ved bødefastsættelsen taget hensyn til de pågældendes forklaringer om, at trykket i slangerne gav hændelsen et utilsigtet forløb. Sag nr. 4. En værnepligtig sergent (A), havde foranstaltet, at fem værnepligtige menige skulle lege flaskeleg, hvilket indebar gensidig fysisk afstraffelse af de deltagende i form af slag, trælår og lignende. A erkendte sig skyldig i ukorrekt mandskabsbehandling og forklarede, at det ikke var hans mening at beordre til noget nedværdigende, men at han imidlertid påså, at de værnepligtige optrådte med en vis hårdhed overfor hinanden. En anden værnepligtig sergent (B), der var gruppefører, blev ligeledes sigtet for at have undladt at bringe legen til standsning, idet han i 5 min. observerede legen uden at gribe ind, mens han talte med A i andet ærinde. Auditøren ikendte A en bøde på kr., og lagde ved fastsættelsen af bøden vægt på, at følgen af sergentens ordre var en ikke ubetydelig voldelig adfærd fra de impliceredes side. Endvidere fandt auditøren det forsvarligt at opgive påtale mod B, da A var overordnet for ham og, da B kun var til stede i kort tid uden at deltage i legen. 27

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert

Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert Forsvarskommandoen 14. maj 2013 Redegørelse Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert Rapporten redegør for resultatet

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 19701978. Afgivet den 16.

Læs mere

På vagt i en lovløs tid

På vagt i en lovløs tid På vagt i en lovløs tid Claus Bundgaard Christensen Fortid og Nutid juni 2001, s. I artiklen tages udgangspunkt i den alvorlige situation, der opstod den 19. september 1944, da den tyske besættelsesmagt

Læs mere