LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015"

Transkript

1 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig skrøbeligt, og der er fortsat et godt stykke op til et mere normalt niveau for både beskæftigelse og produktion. Derfor er det også positivt, at regeringen har fremlagt et forslag til finansloven for næste år, der ikke peger på stramninger, men som holder et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer og forbrug. Der er udsigt til den bedste finanslov i mange år. Dels er der afsat en særlig pulje på 1½ mia. kr., der skal udmøntes i løbet af forhandlingerne til konkrete og varige velfærdsforbedringer, og dertil kommer en række andre reserver og uforbrugte midler, som også kan udmøntes i finansloven. Regeringen har forslag til et væsentligt løft på sundhedsområdet, der bl.a. skal mindske uligheden i befolkningens sundhedstilstand, og der er skabt råderum for flere uddannelsespladser, praktikpladser og højere kvalitet i undervisningen. LO er desuden tilfreds med, at lønmodtagerne får et større fradrag for fagforeningskontingentet. Der er således lagt op til en finanslov, hvor der investeres i vækst og fællesskab. LO ønsker, at der med finansloven for 2015 bliver mulighed for at hjælpe mennesker, som måtte miste deres arbejde og opbruge retten til dagpenge, og har en række forslag til en sådan indsats. Derudover arbejder LO generelt fortsat på, at genoptjeningsperioden forkortes, at perioden for supplerende dagpenge forlænges, og at tællereglerne harmoniseres i forbindelse med Dagpengekommissionens arbejde. Dertil har LO en række konkrete forslag til en øget indsats på udvalgte områder. Indsats for personer, der har mistet eller er i risiko for at miste retten til dagpenge Forlængelse af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kombineret med en mere aktiv indsats og ret til uddannelsestilbud. Reduceret statsfastsat bidrag til a-kassen for modtagere af arbejdsmarkedsydelse. Tilbagerulning af forringelserne i muligheden for at modtage seniorjob. Jobrotation bør tælles med i beregningen af ret til dagpenge. Side 1 af 10

2 Øget indsats mod social dumping Der bør tilføres midler til en undersøgelse af brugen af arbejdsklausuler samt stilles krav om, at arbejdsklausuler skrives ind i alle offentlige kontrakter. LO mener, at det obligatoriske sikkerhedskort bør udvides til også at omfatte sikkerhedsuddannelse, og at kortet udbredes til områder uden for byggeriet, hvor der er risiko for social dumping. Der bør afsættes flere midler til forskning i social dumping. Styrket statslig indsats på prioriterede områder mv. Spareplanen i SKAT bør sættes i bero, og der bør tilføres yderligere ressourcer fx til myndighedsarbejde i relation til blandt andet social dumping og klager over SKAT s ejendomsvurderinger. Bevillinger til indsatsen for bedre arbejdsmiljø bør øges efter flere års pres på ressourcer. Der bør ske en opprioritering af fødevarekontrollens myndighedsarbejde. Bevillingen til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram bør øges og som minimum fastholdes på 2014-niveau. Afgiften på reklametryksager bør afskaffes. Forslag inden for uddannelsesområdet mv. Det er nødvendigt at fastsætte tilstrækkelige rammer for dimensioneringen af sosu-elever og elever på den pædagogiske assistentuddannelse, når den hidtidige dimensioneringsaftale udløber efter Der bør oprettes en pulje til økonomisk tilskud til erhvervsskolernes anskaffelse af tidssvarende maskiner og udstyr. Styrkede muligheder for at anvende ny, digital teknologi. Forstærket indsats for bedre grundlæggende færdigheder. Alle, der i dag er registreret i praktikpladskøen, skal gives mulighed for at videreføre deres uddannelse i praktikcenter. Den samlede omkostning af forslaget vil kunne finansieres inden for de afsatte forhandlingsrammer. Der vil herudover være råderum til yderligere initiativer. Side 2 af 10

3 1. Indsats for personer, der mister dagpengeretten 1.1. Forlængelse af arbejdsmarkedsydelse og mere aktiv indsats Det er meget vigtigt, at der sættes ind med en øget sikkerhed for dem, som har opbrugt dagpengeretten. Sikkerheden bør særligt målrettes de arbejdsløse, som pt. står til at få mindst hjælp fra de nye midlertidige ydelser. Samtidig bør der gives nogle opkvalificerende tilbud eller jobrettede tilbud, der kan bringe målgruppen tættere på job Tilbagerulning af forringelser vedrørende seniorjob De personer, der har mistet dagpengeretten, og som har mindre end fem år til efterlønsalderen, kan først søge om seniorjob, når perioden på midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt. Dette indebærer en indkomstnedgang, idet personerne på den måde mister indkomst i den periode, hvor de er på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forlængelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ret til uddannelsestilbud LO foreslår, at den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forlænges frem til indførelsen af et nyt dagpengesystem, som må forventes at blive etableret primo dog med en maksimal grænse på 3¾ år på ydelserne. Det forudsættes, at midlertidig arbejdsmarkedsydelse ligesom i dag fortsat kræver a-kasse medlemskab. Samtidig foreslås, at den ret til et uddannelsestilbud, som indgår i ordningen om særlig uddannelsesordning, også bliver en rettighed i den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Heri består en aktiv hjælp til at få opkvalificeret de arbejdsløse, således at de kan matche jobåbningerne. Det er vigtigt, at virksomhedskontakten målrettes mod at give tilbud af høj kvalitet til målgruppen, så der ikke blot er tale om ydelseshjælp Nedsat a-kassebidrag for modtagere af arbejdsmarkedsydelse Billigere a-kasse ved arbejdsmarkedsydelse LO foreslår, at medlemmernes statsfastsatte bidrag til a-kassen reduceres, såfremt medlemmet modtager arbejdsmarkedsydelse. Lavere faste satser kendes i forvejen i arbejdsløshedsforsikringssystemet. Unge under 25 år, der får udbetalt dagpenge med 50-procentsats, betaler et nedsat kontingent. Forslaget vil være en lille økonomisk hjælp til både dem, som har mistet, og dem, som fremover mister retten til dagpenge. Side 3 af 10

4 Gamle regler skal gælde for seniorjob LO mener, det bør være muligt at søge om seniorjob, hvis man har mistet dagpengeretten og har mindre end fem år tilbage til efterlønsalderen, svarende til de regler, der gjaldt før indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forslaget betyder, at de pågældende i målgruppen på år vil være aktive på arbejdsmarkedet i længere tid. Forslaget kan dog evt. medføre fortrængning Genoptjening ved jobrotation Vikaransættelse skal tælles med LO foreslår, at vikaransættelse ved jobrotation tælles med i beregningen af ret til dagpenge, idet ansættelsen sker på ordinært niveau. Forslaget vil bringe dem, som har mulighed for at få vikaransættelser ved jobrotation, hurtigere tilbage i dagpengesystemet. Det vil hjælpe både dem, som allerede har mistet dagpengeretten og dem, som fremover opbruger dagpengeretten. 2. Øget indsats mod social dumping Indsatsen mod social dumping har været en vigtig del af finanslovsaftalerne de seneste år. I 2014 blevet der afsat i alt 74 mio. kr. årligt i til styrket myndighedsindsats, bedre bilateralt samarbejde med myndigheder i andre lande og kontrol med ulovlig cabotagekørsel. Yderligere er der i 2014 indgået aftale om obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet, og der er udsendt et nyt cirkulære, så det bliver nemmere at bruge arbejdsklausuler. En stærk indsats mod social dumping er vigtig for at styrke og bevare den danske model og det danske overenskomstsystem. Således bør indsatsen mod social dumping fortsat prioriteres højt. LO foreslår derfor yderligere tiltag på finansloven for Arbejdsklausuler undersøgelse og opstramning Med afsæt i udstedelsen af cirkulæret om arbejdsklausuler bør der afsættes midler til en gennemgribende undersøgelse af statens, regionernes og kommunernes brug af arbejdsklausuler. Krav om arbejdsklausuler Dertil bør der stilles krav om, at arbejdsklausuler skal skrives ind i alle offentlige kontrakter. Side 4 af 10

5 2.2. Udbredelse og udvidelse af det obligatoriske sikkerhedskort LO er meget tilfreds med, at man fremover via det obligatoriske sikkerhedskort tydeligt kan dokumentere, hvorvidt forsikringsforholdene på byggepladserne er i orden. Spareplanen i SKAT bør sættes i bero. En reduktion i personalet i den størrelsesorden, der allerede har fundet sted og som planlægges at fortsætte i 2015, vil give anledning til en dårligere skatteligning. Det vil derfor blive lettere at omgå skattelovgivningen og betale mindre i skat. Reduktionen i personalet, der i første omfang fremstår som en besparelse, vil således reelt betyde lavere skatteindtægter og dermed på længere sigt en forringelse af råderummet for at udvikle den offentlige service. Der bør også afsættes yderligere midler til myndighedsarbejde i relation til social dumping, blandt andet til at foretage den kon- Kort bør omfatte sikkerhedsuddannelse og udbredes Der er imidlertid ingen obligatorisk sikkerhedsuddannelse knyttet til kortet. Et krav om sikkerhedsuddannelse vil kunne forebygge mange ulykker. Det gælder ikke mindst blandt de unge byggearbejdere, udlændinge og personer, der ikke tidligere har været ansat i byggeriet. De er oftere udsat for fx faldulykker og ulykker med farlige maskiner. LO mener derfor, at kortet bør udvides til også at omfatte sikkerhedsuddannelse. Derudover bør anvendelsen af et obligatorisk sikkerheds/idkort udbredes til andre områder, hvor der er risiko for social dumping Øgede midler til forskning i social dumping Midler til forskning Der bør generelt afsættes midler til forskning i social dumping. Det kan bidrage til fx at få belyst løn- og arbejdsforhold i udvalgte brancher. Herunder påvirkningen af det danske arbejdsmarked, og samspillet mellem involverede myndigheder. 3. Styrket statslig indsats på prioriterede områder mv SKAT Skatteministeriet planlægger en betydelig nedskæring af medarbejderstaben. En væsentlig reduktion har allerede fundet sted, men den vil blive fortsat i 2015, hvor der ventes 179 færre årsværk sammenlignet med Spareplanen bør sættes i bero Styrket myndighedsindsats Side 5 af 10

6 trol, som nu er blevet nødvendiggjort som følge af ændringen af reglerne om beskatning af arbejdsudleje. Ressourcer til behandling af klager Derudover bør der tilføres yderligere ressourcer til bl.a. at dæmme op for de klager, der forventes at komme over SKAT s ejendomsvurderinger. Sidst men ikke mindst bør der ske en øget indsats omkring e-grænsehandel i forhold til manglende momsindbetalinger fra udenlandske netbutikker Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet er over de sidste mange år blevet stadig mere presset på ressourcerne. Bevillingerne er på fem år faldet med næsten 40 mio. kr., og antallet af årsværk er i samme periode faldet fra 809 til 665. Samtidig er der kommet en række nye opgaver til, som er finansieret via overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og særlige finanslovsbevillinger vedr. social dumping, som er tidsbegrænsede, og derfor falder bort. Tilbage står et Arbejdstilsyn med betydelige økonomiske udfordringer, og hvor en stadig større del af indsatsen målrettes særlige opgaver, som presser den ordinære tilsynsindsats. Overførslerne fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet er målrettet særlige tilsyn i nedslidningstruede brancher, målrettede tilsyn i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod arbejdsulykker inden for bygge- og anlægsbranchen. Fra 2016 sker der ikke længere en overførsel på 80 mio. kr. til finansiering heraf. Dette er meget problematisk, og der er derfor behov for på anden vis at sikre finansiering af Arbejdstilsynets tilsyn på de nævnte områder, herunder i forhold til de prioriterede arbejdsmiljøproblemer: Psykisk arbejdsmiljø, muskelog skeletbesvær og arbejdsulykker. Øget bevilling til Arbejdstilsynet LO mener derfor, at Arbejdstilsynets bevilling til den ordinære tilsynsvirksomhed bør øges med finansloven for Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) samt Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter står overfor samme udfordringer de kommende år, hvor bevillingerne ophører. Blandt arbejdsmarkedets parter og bestyrelsen i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der enighed om vigtigheden af et funktionsdygtigt VFA. Derfor bør grundbevillingen til VFA øges. Side 6 af 10

7 Fastholdelsescenter bør gøres permanent Videreføre Dansk Center for Nanosikkerhed LO mener desuden, at Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter bør gøres permanent, og at der derfor tilføjes midler hertil på finansloven. På den måde sikres, at der ikke sker en betydelig svækkelse af fastholdelsesindsatsen i arbejdsskadesystemet, når bevillingerne ophører. Efter pres fra blandt andet LO blev der i 2012 afsat 30 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at etablere et Dansk Center for Nanosikkerhed. Midlerne løber ud i marts LO ønsker, at der tilføres midler på finansloven til at videreføre Dansk Center for Nanosikkerhed Fødevarekontrol Opprioritering af fødevarekontrol Der bør ske en opprioritering af fødevarekontrollens myndighedsarbejde i lyset af de seneste tragiske sager på området, hvor der er fundet flere tilfælde af farlige bakterier i en række fødevarer, der har medført tilfælde af alvorlig sygdom og død Flere grønne job MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) har vist sig at være et effektivt instrument for virksomheder, der vil teste ny grøn teknologi. I 2013 blev der afsat 106,1 mio. kr. til MUDP, i 2014 blev der afsat 55,2 mio. kr., men i 2015 er der kun afsat 15,7 mio. kr. MUPD-bevilling øges LO foreslår, at bevillingen til MUPD øges og som minimum fastholdes på 2014-niveau Afskaf afgiften på reklametryksager I december 2012 blev det vedtaget, at der skal svares afgift af reklametryksager. Det drejer sig om alle husstandsomdelte reklametryksager, som har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften forventes at blive indført i løbet af sommeren Afskaffelse af reklameafgiften Indførelsen af reklameafgiften vurderes af branchen at koste omkring job. Derfor foreslår LO, at reklameafgiften afskaffes. Forslaget vurderes at medføre et umiddelbart provenutab på 150 mio. kr. i 2015 (ifølge finanslovforslaget) og et varigt tab i underkanten af 200 mio. kr. (efter ændret adfærd), jf. Skatteministeriets Side 7 af 10

8 vurdering af de provenumæssige konsekvenser ved indførelse af reklameafgiften. Det kan dog meget vel være et for højt provenuskøn, blandt andet fordi der ikke er taget højde for, at noget af trykningen vil flytte til udlandet ved indførelse af en sådan afgift. Således vil provenutabet ved afskaffelse givetvis være mindre. Samtidig forventes miljøeffekten af forslaget at være begrænset. Dels fordi reklamemængden allerede er reduceret kraftigt og betydeligt mere end forventet, dels fordi reklamer i dag bliver lavet af genbrugspapir. 4. Forslag inden for uddannelsesområdet mv Videreførelse af dimensionering af sosu/pau efter 2015 Dimensioneringsaftale også efter 2015 LO mener, at det er nødvendigt at fastsætte tilstrækkelige rammer for dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelsen (sosu) og pædagogisk assistentuddannelsen (pau), når den hidtidige dimensioneringsaftale udløber efter Målet er et velfungerende dimensioneringssystem, der blandt andet sikrer, at der er nødvendig, kvalificeret arbejdskraft tilgængeligt på centrale velfærdsområder. Dertil skal systemet være med til at sikre en større uddannelsesdækning. Dimensioneringen bør tage udgangspunkt i, at der skal være realistiske muligheder for beskæftigelse efter en gennemført sosu-/pau-uddannelse Pulje til tidssvarende maskiner og udstyr på erhvervsskoler Erhvervsskolerne har svært ved at følge den nyeste teknologiske udvikling på udstyr inden for visse fag. Det skyldes blandt andet, at udviklingen går stærkt, og at det nyeste udstyr ofte er avanceret og dermed omkostningstungt. Pulje til tidssvarende udstyr LO foreslår, at der oprettes en pulje på finansloven uden for taxametersystemet, hvorfra erhvervsskolerne kan ansøge om økonomiske tilskud til anskaffelse af udstyr, der matcher det udstyr, der anvendes i virksomhederne. Tidssvarende udstyr gør lærlingenes skoleophold virkelighedsnært og vil samtidig signalere høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Side 8 af 10

9 4.3. Digital omstilling gennem bedre it-kompetencer Arbejdskraft til ny teknologi For at tilskynde virksomheder til at anvende ny, digital teknologi er der behov for at sikre virksomhedernes adgang til arbejdskraft, som kan matche udviklingen på it-området. Det kan fx ske gennem fagpilotordningen. Det kræver dog, at betingelserne for brugen af fagpilotordningen gøres mere fleksible og attraktive for virksomhederne. Fagpiloten bør kunne gå ind i hele produktionen i virksomheden og ikke kun i afgrænsede projekter. Kravet om, at virksomheder ikke har eller inden for de sidste to år har haft en medarbejder ansat med en erhvervsuddannelse svarende til fagpilotens, bør fjernes. Ordningen bør kunne bruges til at ansætte arbejdsløse eller beskæftigede under 30 år med korte eller mellemlange it-uddannelser til at implementere it-værktøjer 1. Derudover bør der oprettes en uddannelsespulje, som skal sikre et kompetenceløft på it og digitale færdigheder for relevante medarbejdere Forstærket indsats for bedre grundlæggende færdigheder Der er taget vigtige skridt i den rigtige retning, når det gælder indsatsen for bedre grundlæggende færdigheder. LO mener alligevel, at indsatsen bør forstærkes fx gennem: Styrket rådgivning til virksomhederne og opsøgende indsats målrettet personer med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder med henblik på muligheder i form af test, undervisning og omstilling. Videncenter, der kan rådgive og vejlede borgere, virksomheder, lærere, organisationer mv. om indsatsen for bedre grundlæggende færdigheder Praktikpladser Der blev med Vækstpakke 2014 fra juni besluttet to initiativer i forhold til at understøtte den uddannelsesgaranti, som kom med 1 Her skal sikres, at der ikke sker overlap med InnoBooster, hvor man som minimum skal have en afsluttet bacheloruddannelse på ansættelsestidspunktet. Side 9 af 10

10 erhvervsuddannelsesreformen fra februar Disse initiativer drøftes pt. mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Samtidig forventes det, som aftalt i forbindelse med reformen, at arbejdsmarkedets parter ultimo 2014 vil blive inviteret til en bredere drøftelse af initiativer i forhold til at sikre så mange og så hele praktikpladser som muligt. Her og nu foreslår LO dog, at der gøres noget for de knap unge, der for nuværende er registret som praktikpladssøgende, men som ikke er i et praktikcenter. Disse unge har ikke kunnet få en praktikplads i en virksomhed. Og da en del af de unge i håbet om selv at kunne skaffe en praktikplads har takket nej til skolepraktik, står de i dag i en svær situation. Er man ikke startet i praktikcenter umiddelbart efter endt grundforløb, har man, som reglerne er i dag, forpasset muligheden. Alle søgende skal have adgang til praktikcentre For at give denne store gruppe af unge en ekstra mulighed for at komme videre i deres uddannelse i et af de nye praktikcentre foreslår LO, at alle, der i dag er registreret i praktikpladskøen, gives mulighed for at videreføre deres uddannelse i praktikcenter. Side 10 af 10

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2016

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2016 Finanslovforslaget for 2016 Sagsnr. 15-1306 Den 10. september 2015 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2016 Dansk økonomi er i bedring. Det har betydet, at der siden foråret 2013 er kommet over 50.000

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST i:\jan-feb-2001\handelskam.doc Af Martin Hornstrup 12. februar 2001 RESUMÈ HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST Handelskammeret forsøger at sælge ideen om at fjerne mellemskatten og

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Sagsnr. 15-127 Vores ref. NSOE Den 9. november 2015 Stop nedskæringer i Arbejdstilsynet behov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Sagsnr. 14-1613 D. 13. november 2014 Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Den 13. november 2015 indgik regeringen aftale om finansloven for 2015. Med aftalen er regeringen, SF og

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job:

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job: Flygtninge i Job Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen»hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå.

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum Holstebro onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro.

Referat af møde i Dialogforum Holstebro onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro. Referat af møde i Holstebro onsdag den kl. 16.15 på Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, Holstebro Tema Arbejdskraftmangel som vækstbarriere Indhold 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Formålet

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013 7. juni Michel Klos Ca. 19.200 mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret. I Figur

Læs mere

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune April 2016 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere