Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 30. september Service & Økonomi Sundhed, psykiatri og handicap Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed Udmøntning af handicappolitik Embedslæge tilsyn Til efterretning...98

2 s møde den Budgetopfølgning pr. 30. september /4492 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for forelægges. Økonomiske konsekvenser: Der udarbejdes en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. refusionsberigtigelse på dyre enkeltsager vedrørende 2008 og Beløbet tilgår råderumspuljen. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, idet der søges negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. Beløbet skal tilgå Økonomiudvalgets råderumspulje. Bilag: Åben - SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Åben - Bilag pr. 30. september 2011 Beslutning i den : Indstilling følges. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Service & Økonomi 11/31929 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2012 bestående at publikationen Service og Økonomi (bind 1) samt bilag til publikationen Budget- og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter (bind 2). Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2012 består at 2 publikationer: Service og Økonomi: Service og Økonomi 2012 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til kvalitetskontrakter, beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 90

3 s møde den Kvalitetskontrakterne omfatter de nuværende kvalitetskontrakter for 2011, som viderføres i 2012 jf. opfølgningsredegørelsen, som blev behandlet i udvalget den 5. september 2011 samt nye kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne vil blive forelagt til endelig godkendelse på Byrådets møde den 29. november Budget og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter Til udvalget vedlægges investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om kommunale kvalitetskontrakter samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2012 Åben - s investeringsoversigt Åben - Anlæg : Soc m. bemærkninger Åben - s takstoversigt 2012 Beslutning i den : Godkendt. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Sundhed, psykiatri og handicap 11/3802 Beslutningstema: Godkendelse af indsats om sundhed i socialpsykiatrien og handicapområdets 85-tilbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Formålet med indsatsen er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet 85-tilbud i socialpsykiatrien og handicapområdet hhv. bostøtte og hjemmevejledning. Indsatsen er et samarbejde mellem Sundheds- og Socialafdelingen. 91

4 s møde den Indsatsen har to overordnede aktiviteter. Den første handler om at fælleskompetenceudvikle borgere og medarbejdere. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery. Recovery begrebet anvendes i dag i socialpsykiatrien, som udgangspunkt for mødet med borgeren. Den anden handler om at understøtte IF Sydfyn. IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende og er drevet på samme vilkår, som andre idrætsforeninger. Foreningen blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. I 2011 har Sundhedsafdelingen støttet foreningen med uddannelse af to instruktører. I forbindelse med nærværende indsats vil der være en løbende dialog med IF Sydfyn om, hvordan Socialpsykiatrien og Sundhedsafdelingen, kan understøtte IF Sydfyn. Indsatsen tænkes iværksat i 2011 og afsluttet med udgangen af Økonomiske konsekvenser: Den fælles finansiering af indsatsen foreslås afholdt således, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget støtter med kr. i 2012, som finansieres af rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse støtter med medarbejdertimerne, som finansieres indenfor socialområdets drift Indstilling: Administrationen indstiller, at: indsatsen godkendes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling imødekommes Beslutning i den : Indstilling imødekommes. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 92

5 s møde den Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 11/30085 Beslutningstema: Udlodning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2012 er der kr. til fordeling. Beløbet er udvidet med kr. som følge af budgetforlig for Der er indkommet 51 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Foruden de 51 ansøgninger har Frivilligrådet fremsendt ønske om, at en del af midlerne reserveres til etablering af et frivillighus. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2012 Beslutning i den : Tildelt som følger: Sydfyns Frivilligcenter Nørklegruppen Egebjerg Hjælpende Hænder IOGT Børne- og Ungegrupper IOGT - Rådgivning Børns Voksenvenner Kirkens Korshær Ældre Sagen Gudme Svendborg Ældre Sagen Egebjerg Svendborg Lænken Frelsens Hær SIND-nettet Det Grønlandske Hus IF-Sydfyn

6 s møde den Kræftens Bekæmpelse Scleroseforeningen Danske Døvblinde Tandemklubben Sydfyn Den Blå Lagune Blomster Cafeen Hjerneskadeforeningen Dansk Parkinsonforening Medborgercafeen Husets Venner Ollerup Natteravnene Red Barnet Børns Vilkår Diabetesforeningen Home-Start Familiekontakt Ungdommens Røde Kors Offerrådgivningen SAND Fyn Dansk Flygtningehjælp Frivillighus Der afsættes foreløbigt kr til etablering og fremtidig drift af et frivillighus. Af de til Sydfyns Frivillighedscenter tildelte kr vil kr ligeledes fremover indgå som en del af finansieringen af den fremtidige drift af et frivillighus. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 5. Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed 11/36055 Beslutningstema: Ungeenhed - en udvidet og endnu mere koordineret indsats målrettet unge, der har problemer i forhold til rusmidler. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, Der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Det foreslås, at der etableres en ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser i relation til forebyggelse, rådgivning 94

7 s møde den og vejledning samt behandling af unge med problemer i relation til rusmidler. En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidig medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således medvirke til realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte "Unge og Rusmidler" som tværgående tema i Svendborg Kommune. Målgruppen er unge i alderen år, der har et forbrug af alkohol eller stoffer med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. Ungeenheden bygger på tre hovedelementer: Samarbejde på tværs og koordinering af indsatser Der opbygges et forpligtende organisatorisk samarbejde på tværs af direktørområderne med relevante fagfolk fra det opsøgende, forebyggende, rådgivende og behandlende felt. Indsatser, faglighed, udvikling, kampagner m.v. - på det generelle plan - koordineres her. Gruppesamtaler med unge Der oprettes et gruppesamtaletilbud målrettet unge med et stort forbrug af rusmidler. Målgruppen er unge, hvor forbruget stadig ikke er dagligt eller langvarigt. Der er tale om et rådgivende og motiverende tilbud. Herudover oprettes der tilsvarende et gruppesamtaleforløb målrettet unge, der ikke kan profitere af at deltage i det rådgivende og motiverende gruppetilbud. Dette på grund af problemets tyngde, eller fordi der er behov for et mere struktureret forløb, og hvor der for eksempel kan inddrages læge og psykolog. For begge grupper gælder det, at hovedproblemstillingen ikke er et egentligt alkohol- eller stofmisbrug. Gruppetilbuddene er således en tidligere intervention end de eksisterende behandlingstilbud. Forløbspartner Det afsættes ressourcer til ansættelse af en deltids medarbejder, der følger konkrete unge gennem systemet. Forløbspartneren får en særligt tildelt kompetence og kan sikre optimal helhedsindsats for den unge, på tværs af forvaltningsbarrierer. Økonomiske konsekvenser: Indsatserne er i dag organiseret under følgende fagudvalg -, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Børn & Unge og Arbejdsmarkedsudvalget. Da ungeenheden er tværgående, foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem de fire udvalg. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsudd). Indstilling: Administrationen anbefaler, at ungeenheden godkendes 95

8 s møde den ungeenheden finansieres inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer. Bilag: Åben - Etablering af ungeenhed Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Indsatsen koordineres med verserende SATS-puljeansøgning angående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Svendborg Kommune jf. Udvalget for Børn og Unge den , punkt 10 Ansøgning vedr. rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling følges, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel finansieres af Puljen til Sundhedsfremme og forebyggelse Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 6. Udmøntning af handicappolitik 07/23263 Beslutningstema: Etablering af tværgående tilgængelighedspulje som led i udmøntning af handicappolitikken I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Handicappolitikken er tilrettelagt som en overordnet og tværgående politik. Politikken er baseret på FNs standardregler om lige muligheder for handicappede. Handicap defineres blandt andet som tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Formålet med denne formulering er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. For at skabe lettere og bedre adgang til kommunale bygninger foreslås det, at der som led i udmøntning af handicappolitikken etableres en 96

9 s møde den tilgængelighedspulje. Puljens formål er at forbedre tilgængeligheden til kommunale bygninger for borgere med handicap. Puljen er tværgående og kan ansøges af samtlige direktørområder og afdelinger. Det anbefales, at handicappolitikkens styregruppe udarbejder kriterier for puljens udmøntning, og at udmønter puljen. Økonomiske konsekvenser: Der afsættes kr. årligt i puljen i 2012 og Da handicappolitikken er tværgående foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem, Udvalget for Børn & Unge, Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsuddannelse). Indstilling: Administrationen anbefaler, at tilgængelighedspuljen etableres finansieringen deles mellem de 4 udvalg udmønter puljen efter indstilling fra handicappolitikkens styregruppe. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Embedslæge tilsyn /15532 Beslutningstema: Redegørelse om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentre i Svendborg Kommune 2010 Sagsfremstilling: 97

10 s møde den Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Svendborg Kommune. Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 49 beboere for, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Den generelle konklusion er, at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrerne i Svendborg Kommune i 2010 er acceptable. Der blev ved tilsynene ikke fundet nogen alvorlige fejl og mangler. Der blev ved tilsynene på alle 18 plejecentre, fundet mindre fejl og mangler overvejende omhandlende dokumentation af, og administrative forhold omkring, sygeplejefaglige optegnelser (Det vi kalder borgerplaner), medicinhåndtering og patientrettigheder. I forhold til borgerplaner drejer det sig overvejende om, at ikke alle Sundhedsstyrelsens påkrævede 11 problemområder er beskrevet og/eller at beskrivelsen af plejen og behandlingen ikke var fyldestgørende. I forhold til medicinhåndtering drejer det sig overvejende om dokumentation og overensstemmelse omkring antal tabletter. I forhold til patientrettigheder drejer det sig overvejende om, manglende dokumentation på givet information til borgere og pårørende og/eller deres respons på dette. På 9 plejecentre, det vil sige halvdelen, indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og Embedslægeinstitutionen vurderede derfor, at disse plejecentre springer et år over, i forhold til tilsyn, så de først får tilsyn igen i På de resterende 9 plejecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men der var ikke tale om alvorlige risici. Disse plejecentre får tilsyn igen i Lovgrundlag: Vejledning nr af 20. december 2007 om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Indstilling: Administrationen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning. Bilag: Åben - Årsrapport Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2010 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 8. Til efterretning 98

11 s møde den /35312 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen 1. Overgang fra Barn til Voksen - Håndbog for sagsbehandlere 2. Julefrokost for udvalget 3. Udsættelse af lejemål, Hømarken 4. Status, Dansk Flygtninge Hjælps Frivilliggruppe i Svendborg 4. Pjecer mv.: 1. VISS.dk - kurser LEV, Udvikling for udviklingshæmmede - nr. 6, oktober SocialIT Nyt, nr Social Fokus, oktober 2011 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 99

12 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:15 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 100

13 Bilag: 1.1. SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

14 Side 1 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 532,8 532,1 533,8 529,7-4,1 Myndighedsafdelingen incl. de selvejende institutioner samt refusionsberigtigelse 121,8 231,2 230,0 227,7-2,3 Myndighedsafdelingen, netto -0,3 Hjemmepleje Øst 79,7 24,2 21,3 20,6-0,7 Hjemmepleje Vest 72,4 22,7 23,7 23,5-0,2 Plejecenter Øst 136,2 131,6 134,8 134,1-0,7 Plejecenter Vest 122,7 122,4 124,0 123,8-0,2 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 237,3 235,1 233,6-1,5 Socialfagligt Center 196,4 221,6 218,5 215,9-2,6 Handicap 2,5 2,6 3,3 4,6 1,3 Psykiatri 11,3 9,8 9,7 9,4-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,6 3,7 0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 209,0 224,6 224,3 221,2-3,1 Takstinstitutioner -4,9-12,7-10,8-12,4-1,6 Sekretariat 4,1-9,4-13,0-13,6-0,6 Serviceudgifter i alt 745,9 747,3 745,1 737,3-7,8 Indkomstoverførsler 0,0 5,1 5,1 4,6-0,5 i alt 745,9 752,4 750,2 741,9-8,3 Heraf overføres til ,7 Anlæg: 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Anlæg i alt 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Heraf overførs til ,4 i alt 765,2 754,7 778,6 768,9-9,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab forventede pr. juni et regnskab på 739,8 mio. kr. mod 737,3 mio. kr. pr. september. Forventet regnskab er således forbedret med 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en vundet sag på socialområdet på 1,6 mio. kr. samt en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Sammenholdes s forventet regnskab med det korrigerede budget på 750,2 mio. kr., fremgår det, at har et forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. fordeler sig med 4,1 mio. kr. på ældreområdet, 3,1 mio. kr. på socialområdet, 0,6 mio. kr. på sekretariatet og 0,5 mio. kr. på indkomstoverførselsområdet. Socialområdets mindreforbrug skyldes primært myndighedsbudgettet, mens ældreområdets mindreforbrug kan henføres til såvel hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter som til Myndighedsafdelingen. Sekretariatets mindreforbrug skyldes mellemkommunale betalinger. Myndighedsafdelingens mindreforbrug vedrører imidlertid en refusionberigtigelse på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende særlig dyre enkeltsager fra 2008 og 2009, der skal tilgå kommunens råderumspulje, da der er

15 Side 2 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 tale om en ekstraordinær indtægt. Desuden indgår mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner, hvorved Myndighedsafdelingens mindreforbrug reelt er 0,3 mio. kr. Der er endvidere en indkøbsbesparelse på s område i 2011 på ca. 1,5 mio. kr., som endnu ikke er fuldt udmøntet. Der resterer ca. 0,3 mio. kr. s reelle mindreforbrug er således 6,8 mio. kr. Se nedenstående oversigt. s mindreforbrug Mindreforbrug pr. 30. september: Mindreforbrug Refusionsberigtigelse til råderumspuljen Indkøbsbesparelse (forventeligt 1,5 mio. kr., men allerede 1,2 mio. kr. i forventet regnskab) Reelt mindreforbrug -8,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. -6,8 mio. kr. Der bemærkes, at der heraf skal overføres 1,6 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne til Resten overføres til 2013 dog fraregnet mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på indkomstoverførsel, da der ikke er overførselsadgang. Der forventes således overført 4,7 mio. kr. til Tiltag til bevillingsoverholdelse Der laves en negativ tillægsbevilling på refusionsberigtigelsen på 1,2 mio. kr., der tilgår råderumspuljen. Bevillinger 2011 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009 til socialområdet, hjælpemidler, selvejende) 2,8 Seniorplus midler (trepartsmidler) 0,5 Lokalløn, selvejende 0,3 Lokalløn ledere 0,3 Barselspuljemidler 2,0 Telefoniprojekt (flytte budget fra til IT) -1,0 Kørselsgodtgørelse (besparelse) -0,5 Budget fra takstinstitutioner til Barselspuljen -0,6 Budget til misbrugsbehandling af unge under 18 til B&U -0,4 Administrativ besparelse (konto 6) -0,6 Barselspulje besparelse -1,1 Takstregulering vedrørende ,3 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse (halvdelen overføres til 2012) -0,6 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse 0,6 Renter og afdrag til Øk. Konto 7 og 8-4,7 Løn ergoterapeut fra B&U 0,4 Forebyggende hjemmebesøg 0,1 Driftsbevillinger i alt -2,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt s budget er blevet forbedret med 2,1 mio. kr. siden juni - primært grundet overførsel på 0,6 mio. kr. fra 2009 til betaling af leasingydelse på hjælpemiddelområdet overførsel af løn til ergoterapeut fra B&U til Myndighedsafdelingen på 0,4 mio. kr. barselspuljerefusion på 1,0 mio. kr. til primært hjemmeplejen og plejecentrene.

16 Side 3 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Anlæg: Udviklingen i forventet regnskab Forventet anlægsregnskab pr. september er forbedret med 0,9 mio. kr. siden juni kontrollen. Det skyldes dels, at mindreforbruget på boligdelen på Vindeby Pilevej er øget med 0,5 mio. kr. pr. juni til 1,0 mio. kr. pr. september. Desuden forventes der overført 0,4 mio. kr. til 2012 på servicedelen på Vindeby Pilevej til bl.a. anlæggelse af haveanlæg. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Der er samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til Beløbet fordeler sig med 1,0 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på boligdelen på Vindeby Pilevej og 0,4 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på servicedelen på Vindeby Pilevej. Projektet forventes regnskabsafsluttet primo Det skal bemærkes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 har meddelt tillægsbevilling på netto 0,1 mio. kr., som vedrører overførsel fra 2011 til 2012, som er indarbejdet i det vedtagne budget De 0,1 mio. kr. fordeler sig med udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. på Trappebæksvej og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. på Vindeby Pilevej.

17 Bilag: 1.2. Bilag pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

18 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Ældreområdets mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. til Myndighedsafdelingen og 1,8 mio. kr. til plejecentrenes- og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter. Plejecentrenes- og hjemmeplejens resultat fordeler sig med hhv. 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens løn og driftsbudgetter og 0,9 mio. kr. på plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Sidstnævnte omfatter et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på puljen til aflønning af opsagte dagcentermedarbejdere. Myndighedsafdelingens mindreforbrug dækker over flere udsving, se nedenstående tabel. Således kan nævntes, at fritvalgspuljen har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og puljen til dyre enkeltsager har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Desuden er der en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager fra , som dog skal tilgå råderumspuljen. I den anden retning trækker bl.a. hjælpemiddelområdet, der har et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en ugunstig udvikling i pris til trods for udbud - og i mængder. De væsentligste årsager til Myndighedsafdelingens mindreforbrug: Mindreforbrug: Fritvalgspuljen Den selvejende institution Strandlyst Merrefusion dyre enkeltsager Pulje til dyre enkeltsager -1,9 mio. kr. -0,8 mio. kr. -3,5 mio. kr. -1,0 mio. kr. Merforbrug: Hjælpemidler samlet set, herunder abonnementsordningen på hjælpemiddelområdet (CRS) 1 Betaling for levering af dagligvarer Plejevederlag Sosu-uddannelser Blodprøvetagning 2,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 1 Kontrakten med CRS er forhandlet for 2012, dette vil betyde en reduktion i prisen for 2012 på kr. Side 1 af 4 Acadresag:

19 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Forskellen på timeforbruget i 2010 og det forventede timeforbrug i 2011, skyldes primært bortfald af omsorg/nærvær fra Herudover reduceres timerne også på grund af projekt Nye veje til et aktivt liv. Timerne til projekt Nye veje til et aktivt liv indgår p.t. ikke i ovennævnte timetal der er afsat 1,3 mio. kr. fra fritvalgspuljen til projektet. Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag 1. kvt kvt kvt kvt Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Det er denne udvikling der begrunder forskellen mellem det forventede ugentlige timetal på årsplan og det faktiske ugentlige timetal for de 3 første kvartaler i Side 2 af 4 Acadresag:

20 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og 306 borgere i Det forventes at der vil blive 383 borgere der modtager praktisk hjemmehjælp i Timerne som de private leverer, udgør 2,8% af det samlede timetal i 1. og 2. kvartal 2011 og 3,0% i 3. kvartal I 2010 udgjorde de privat leverandørers andel 2,7 %. Den private andels stigning i 3. kvartal 2011, skyldes bl.a. nedgangen i det totale forventede timetal forårsaget af projekt Nye veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,4 mio. kr. i forhold til økonomirapporten pr. 30. juni De væsentligste årsager til Socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Borgerstyret Personlig Assistance Socialpædagogisk støtte Betaling for ophold på Forsorgscentre Alkoholbehandling Behandling stofmisbrugere Botilbud Dagtilbud beskyttet beskæftigelse -1,6 mio. kr. -1,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. -0,6 mio. kr. Merforbrug: Invalidebiler 3,0 mio. kr. Handicap enkeltmandsforanstaltning 1,3 mio. kr. Side 3 af 4 Acadresag:

21 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Mindreudgiften på takstinstitutioner skal overføres eller indgå i en takstregulering i kommende budgetår. Svendborg Kommune har vundet en sag om betalingskommuneforholdet for en borger i et Botilbud. Der er modtaget en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. Udg. 85 socialpædagogisk , bistand 96 BPA , Dagtilbud , Dagtilbud , Midlertidig ,9 222 botilbud 108 Længerevarende ,8 735 botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2010 pr. foranstaltning i kr. Der foreligger ikke oplysninger om samlet belægning på 85 sager i 2010, hvorfor der ikke er beregnet gennemsnitlig udgift pr. sag. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært vedrører de mellemkommunale betalinger. Side 4 af 4 Acadresag:

22 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2012 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 Side 1 af 18 Acadresag: Budget 2012 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Kostpolitik Sund Mad Seniorlivspolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik Velfærdsteknologi På socialområdet er der følgende politikker: Bolighandlingsplan Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Handicapstrategi Ældreområdet Indsatsområder i 2012: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Videreførelse af seniorlivspolitikken Fortsat fokus på sygefravær Velfærdsteknologi Nye veje til et aktivt liv

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere