Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 30. september Service & Økonomi Sundhed, psykiatri og handicap Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed Udmøntning af handicappolitik Embedslæge tilsyn Til efterretning...98

2 s møde den Budgetopfølgning pr. 30. september /4492 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for forelægges. Økonomiske konsekvenser: Der udarbejdes en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. refusionsberigtigelse på dyre enkeltsager vedrørende 2008 og Beløbet tilgår råderumspuljen. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, idet der søges negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. Beløbet skal tilgå Økonomiudvalgets råderumspulje. Bilag: Åben - SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Åben - Bilag pr. 30. september 2011 Beslutning i den : Indstilling følges. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Service & Økonomi 11/31929 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2012 bestående at publikationen Service og Økonomi (bind 1) samt bilag til publikationen Budget- og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter (bind 2). Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2012 består at 2 publikationer: Service og Økonomi: Service og Økonomi 2012 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til kvalitetskontrakter, beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 90

3 s møde den Kvalitetskontrakterne omfatter de nuværende kvalitetskontrakter for 2011, som viderføres i 2012 jf. opfølgningsredegørelsen, som blev behandlet i udvalget den 5. september 2011 samt nye kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne vil blive forelagt til endelig godkendelse på Byrådets møde den 29. november Budget og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter Til udvalget vedlægges investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om kommunale kvalitetskontrakter samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2012 Åben - s investeringsoversigt Åben - Anlæg : Soc m. bemærkninger Åben - s takstoversigt 2012 Beslutning i den : Godkendt. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Sundhed, psykiatri og handicap 11/3802 Beslutningstema: Godkendelse af indsats om sundhed i socialpsykiatrien og handicapområdets 85-tilbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Formålet med indsatsen er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet 85-tilbud i socialpsykiatrien og handicapområdet hhv. bostøtte og hjemmevejledning. Indsatsen er et samarbejde mellem Sundheds- og Socialafdelingen. 91

4 s møde den Indsatsen har to overordnede aktiviteter. Den første handler om at fælleskompetenceudvikle borgere og medarbejdere. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery. Recovery begrebet anvendes i dag i socialpsykiatrien, som udgangspunkt for mødet med borgeren. Den anden handler om at understøtte IF Sydfyn. IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende og er drevet på samme vilkår, som andre idrætsforeninger. Foreningen blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. I 2011 har Sundhedsafdelingen støttet foreningen med uddannelse af to instruktører. I forbindelse med nærværende indsats vil der være en løbende dialog med IF Sydfyn om, hvordan Socialpsykiatrien og Sundhedsafdelingen, kan understøtte IF Sydfyn. Indsatsen tænkes iværksat i 2011 og afsluttet med udgangen af Økonomiske konsekvenser: Den fælles finansiering af indsatsen foreslås afholdt således, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget støtter med kr. i 2012, som finansieres af rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse støtter med medarbejdertimerne, som finansieres indenfor socialområdets drift Indstilling: Administrationen indstiller, at: indsatsen godkendes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling imødekommes Beslutning i den : Indstilling imødekommes. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 92

5 s møde den Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 11/30085 Beslutningstema: Udlodning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2012 er der kr. til fordeling. Beløbet er udvidet med kr. som følge af budgetforlig for Der er indkommet 51 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Foruden de 51 ansøgninger har Frivilligrådet fremsendt ønske om, at en del af midlerne reserveres til etablering af et frivillighus. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2012 Beslutning i den : Tildelt som følger: Sydfyns Frivilligcenter Nørklegruppen Egebjerg Hjælpende Hænder IOGT Børne- og Ungegrupper IOGT - Rådgivning Børns Voksenvenner Kirkens Korshær Ældre Sagen Gudme Svendborg Ældre Sagen Egebjerg Svendborg Lænken Frelsens Hær SIND-nettet Det Grønlandske Hus IF-Sydfyn

6 s møde den Kræftens Bekæmpelse Scleroseforeningen Danske Døvblinde Tandemklubben Sydfyn Den Blå Lagune Blomster Cafeen Hjerneskadeforeningen Dansk Parkinsonforening Medborgercafeen Husets Venner Ollerup Natteravnene Red Barnet Børns Vilkår Diabetesforeningen Home-Start Familiekontakt Ungdommens Røde Kors Offerrådgivningen SAND Fyn Dansk Flygtningehjælp Frivillighus Der afsættes foreløbigt kr til etablering og fremtidig drift af et frivillighus. Af de til Sydfyns Frivillighedscenter tildelte kr vil kr ligeledes fremover indgå som en del af finansieringen af den fremtidige drift af et frivillighus. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 5. Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed 11/36055 Beslutningstema: Ungeenhed - en udvidet og endnu mere koordineret indsats målrettet unge, der har problemer i forhold til rusmidler. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, Der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Det foreslås, at der etableres en ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser i relation til forebyggelse, rådgivning 94

7 s møde den og vejledning samt behandling af unge med problemer i relation til rusmidler. En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidig medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således medvirke til realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte "Unge og Rusmidler" som tværgående tema i Svendborg Kommune. Målgruppen er unge i alderen år, der har et forbrug af alkohol eller stoffer med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. Ungeenheden bygger på tre hovedelementer: Samarbejde på tværs og koordinering af indsatser Der opbygges et forpligtende organisatorisk samarbejde på tværs af direktørområderne med relevante fagfolk fra det opsøgende, forebyggende, rådgivende og behandlende felt. Indsatser, faglighed, udvikling, kampagner m.v. - på det generelle plan - koordineres her. Gruppesamtaler med unge Der oprettes et gruppesamtaletilbud målrettet unge med et stort forbrug af rusmidler. Målgruppen er unge, hvor forbruget stadig ikke er dagligt eller langvarigt. Der er tale om et rådgivende og motiverende tilbud. Herudover oprettes der tilsvarende et gruppesamtaleforløb målrettet unge, der ikke kan profitere af at deltage i det rådgivende og motiverende gruppetilbud. Dette på grund af problemets tyngde, eller fordi der er behov for et mere struktureret forløb, og hvor der for eksempel kan inddrages læge og psykolog. For begge grupper gælder det, at hovedproblemstillingen ikke er et egentligt alkohol- eller stofmisbrug. Gruppetilbuddene er således en tidligere intervention end de eksisterende behandlingstilbud. Forløbspartner Det afsættes ressourcer til ansættelse af en deltids medarbejder, der følger konkrete unge gennem systemet. Forløbspartneren får en særligt tildelt kompetence og kan sikre optimal helhedsindsats for den unge, på tværs af forvaltningsbarrierer. Økonomiske konsekvenser: Indsatserne er i dag organiseret under følgende fagudvalg -, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Børn & Unge og Arbejdsmarkedsudvalget. Da ungeenheden er tværgående, foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem de fire udvalg. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsudd). Indstilling: Administrationen anbefaler, at ungeenheden godkendes 95

8 s møde den ungeenheden finansieres inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer. Bilag: Åben - Etablering af ungeenhed Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Indsatsen koordineres med verserende SATS-puljeansøgning angående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Svendborg Kommune jf. Udvalget for Børn og Unge den , punkt 10 Ansøgning vedr. rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling følges, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel finansieres af Puljen til Sundhedsfremme og forebyggelse Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 6. Udmøntning af handicappolitik 07/23263 Beslutningstema: Etablering af tværgående tilgængelighedspulje som led i udmøntning af handicappolitikken I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Handicappolitikken er tilrettelagt som en overordnet og tværgående politik. Politikken er baseret på FNs standardregler om lige muligheder for handicappede. Handicap defineres blandt andet som tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Formålet med denne formulering er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. For at skabe lettere og bedre adgang til kommunale bygninger foreslås det, at der som led i udmøntning af handicappolitikken etableres en 96

9 s møde den tilgængelighedspulje. Puljens formål er at forbedre tilgængeligheden til kommunale bygninger for borgere med handicap. Puljen er tværgående og kan ansøges af samtlige direktørområder og afdelinger. Det anbefales, at handicappolitikkens styregruppe udarbejder kriterier for puljens udmøntning, og at udmønter puljen. Økonomiske konsekvenser: Der afsættes kr. årligt i puljen i 2012 og Da handicappolitikken er tværgående foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem, Udvalget for Børn & Unge, Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsuddannelse). Indstilling: Administrationen anbefaler, at tilgængelighedspuljen etableres finansieringen deles mellem de 4 udvalg udmønter puljen efter indstilling fra handicappolitikkens styregruppe. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Embedslæge tilsyn /15532 Beslutningstema: Redegørelse om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentre i Svendborg Kommune 2010 Sagsfremstilling: 97

10 s møde den Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Svendborg Kommune. Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 49 beboere for, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Den generelle konklusion er, at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrerne i Svendborg Kommune i 2010 er acceptable. Der blev ved tilsynene ikke fundet nogen alvorlige fejl og mangler. Der blev ved tilsynene på alle 18 plejecentre, fundet mindre fejl og mangler overvejende omhandlende dokumentation af, og administrative forhold omkring, sygeplejefaglige optegnelser (Det vi kalder borgerplaner), medicinhåndtering og patientrettigheder. I forhold til borgerplaner drejer det sig overvejende om, at ikke alle Sundhedsstyrelsens påkrævede 11 problemområder er beskrevet og/eller at beskrivelsen af plejen og behandlingen ikke var fyldestgørende. I forhold til medicinhåndtering drejer det sig overvejende om dokumentation og overensstemmelse omkring antal tabletter. I forhold til patientrettigheder drejer det sig overvejende om, manglende dokumentation på givet information til borgere og pårørende og/eller deres respons på dette. På 9 plejecentre, det vil sige halvdelen, indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og Embedslægeinstitutionen vurderede derfor, at disse plejecentre springer et år over, i forhold til tilsyn, så de først får tilsyn igen i På de resterende 9 plejecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men der var ikke tale om alvorlige risici. Disse plejecentre får tilsyn igen i Lovgrundlag: Vejledning nr af 20. december 2007 om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Indstilling: Administrationen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning. Bilag: Åben - Årsrapport Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2010 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 8. Til efterretning 98

11 s møde den /35312 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen 1. Overgang fra Barn til Voksen - Håndbog for sagsbehandlere 2. Julefrokost for udvalget 3. Udsættelse af lejemål, Hømarken 4. Status, Dansk Flygtninge Hjælps Frivilliggruppe i Svendborg 4. Pjecer mv.: 1. VISS.dk - kurser LEV, Udvikling for udviklingshæmmede - nr. 6, oktober SocialIT Nyt, nr Social Fokus, oktober 2011 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 99

12 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:15 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 100

13 Bilag: 1.1. SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

14 Side 1 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 532,8 532,1 533,8 529,7-4,1 Myndighedsafdelingen incl. de selvejende institutioner samt refusionsberigtigelse 121,8 231,2 230,0 227,7-2,3 Myndighedsafdelingen, netto -0,3 Hjemmepleje Øst 79,7 24,2 21,3 20,6-0,7 Hjemmepleje Vest 72,4 22,7 23,7 23,5-0,2 Plejecenter Øst 136,2 131,6 134,8 134,1-0,7 Plejecenter Vest 122,7 122,4 124,0 123,8-0,2 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 237,3 235,1 233,6-1,5 Socialfagligt Center 196,4 221,6 218,5 215,9-2,6 Handicap 2,5 2,6 3,3 4,6 1,3 Psykiatri 11,3 9,8 9,7 9,4-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,6 3,7 0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 209,0 224,6 224,3 221,2-3,1 Takstinstitutioner -4,9-12,7-10,8-12,4-1,6 Sekretariat 4,1-9,4-13,0-13,6-0,6 Serviceudgifter i alt 745,9 747,3 745,1 737,3-7,8 Indkomstoverførsler 0,0 5,1 5,1 4,6-0,5 i alt 745,9 752,4 750,2 741,9-8,3 Heraf overføres til ,7 Anlæg: 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Anlæg i alt 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Heraf overførs til ,4 i alt 765,2 754,7 778,6 768,9-9,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab forventede pr. juni et regnskab på 739,8 mio. kr. mod 737,3 mio. kr. pr. september. Forventet regnskab er således forbedret med 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en vundet sag på socialområdet på 1,6 mio. kr. samt en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Sammenholdes s forventet regnskab med det korrigerede budget på 750,2 mio. kr., fremgår det, at har et forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. fordeler sig med 4,1 mio. kr. på ældreområdet, 3,1 mio. kr. på socialområdet, 0,6 mio. kr. på sekretariatet og 0,5 mio. kr. på indkomstoverførselsområdet. Socialområdets mindreforbrug skyldes primært myndighedsbudgettet, mens ældreområdets mindreforbrug kan henføres til såvel hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter som til Myndighedsafdelingen. Sekretariatets mindreforbrug skyldes mellemkommunale betalinger. Myndighedsafdelingens mindreforbrug vedrører imidlertid en refusionberigtigelse på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende særlig dyre enkeltsager fra 2008 og 2009, der skal tilgå kommunens råderumspulje, da der er

15 Side 2 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 tale om en ekstraordinær indtægt. Desuden indgår mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner, hvorved Myndighedsafdelingens mindreforbrug reelt er 0,3 mio. kr. Der er endvidere en indkøbsbesparelse på s område i 2011 på ca. 1,5 mio. kr., som endnu ikke er fuldt udmøntet. Der resterer ca. 0,3 mio. kr. s reelle mindreforbrug er således 6,8 mio. kr. Se nedenstående oversigt. s mindreforbrug Mindreforbrug pr. 30. september: Mindreforbrug Refusionsberigtigelse til råderumspuljen Indkøbsbesparelse (forventeligt 1,5 mio. kr., men allerede 1,2 mio. kr. i forventet regnskab) Reelt mindreforbrug -8,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. -6,8 mio. kr. Der bemærkes, at der heraf skal overføres 1,6 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne til Resten overføres til 2013 dog fraregnet mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på indkomstoverførsel, da der ikke er overførselsadgang. Der forventes således overført 4,7 mio. kr. til Tiltag til bevillingsoverholdelse Der laves en negativ tillægsbevilling på refusionsberigtigelsen på 1,2 mio. kr., der tilgår råderumspuljen. Bevillinger 2011 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009 til socialområdet, hjælpemidler, selvejende) 2,8 Seniorplus midler (trepartsmidler) 0,5 Lokalløn, selvejende 0,3 Lokalløn ledere 0,3 Barselspuljemidler 2,0 Telefoniprojekt (flytte budget fra til IT) -1,0 Kørselsgodtgørelse (besparelse) -0,5 Budget fra takstinstitutioner til Barselspuljen -0,6 Budget til misbrugsbehandling af unge under 18 til B&U -0,4 Administrativ besparelse (konto 6) -0,6 Barselspulje besparelse -1,1 Takstregulering vedrørende ,3 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse (halvdelen overføres til 2012) -0,6 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse 0,6 Renter og afdrag til Øk. Konto 7 og 8-4,7 Løn ergoterapeut fra B&U 0,4 Forebyggende hjemmebesøg 0,1 Driftsbevillinger i alt -2,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt s budget er blevet forbedret med 2,1 mio. kr. siden juni - primært grundet overførsel på 0,6 mio. kr. fra 2009 til betaling af leasingydelse på hjælpemiddelområdet overførsel af løn til ergoterapeut fra B&U til Myndighedsafdelingen på 0,4 mio. kr. barselspuljerefusion på 1,0 mio. kr. til primært hjemmeplejen og plejecentrene.

16 Side 3 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Anlæg: Udviklingen i forventet regnskab Forventet anlægsregnskab pr. september er forbedret med 0,9 mio. kr. siden juni kontrollen. Det skyldes dels, at mindreforbruget på boligdelen på Vindeby Pilevej er øget med 0,5 mio. kr. pr. juni til 1,0 mio. kr. pr. september. Desuden forventes der overført 0,4 mio. kr. til 2012 på servicedelen på Vindeby Pilevej til bl.a. anlæggelse af haveanlæg. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Der er samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til Beløbet fordeler sig med 1,0 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på boligdelen på Vindeby Pilevej og 0,4 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på servicedelen på Vindeby Pilevej. Projektet forventes regnskabsafsluttet primo Det skal bemærkes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 har meddelt tillægsbevilling på netto 0,1 mio. kr., som vedrører overførsel fra 2011 til 2012, som er indarbejdet i det vedtagne budget De 0,1 mio. kr. fordeler sig med udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. på Trappebæksvej og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. på Vindeby Pilevej.

17 Bilag: 1.2. Bilag pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

18 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Ældreområdets mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. til Myndighedsafdelingen og 1,8 mio. kr. til plejecentrenes- og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter. Plejecentrenes- og hjemmeplejens resultat fordeler sig med hhv. 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens løn og driftsbudgetter og 0,9 mio. kr. på plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Sidstnævnte omfatter et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på puljen til aflønning af opsagte dagcentermedarbejdere. Myndighedsafdelingens mindreforbrug dækker over flere udsving, se nedenstående tabel. Således kan nævntes, at fritvalgspuljen har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og puljen til dyre enkeltsager har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Desuden er der en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager fra , som dog skal tilgå råderumspuljen. I den anden retning trækker bl.a. hjælpemiddelområdet, der har et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en ugunstig udvikling i pris til trods for udbud - og i mængder. De væsentligste årsager til Myndighedsafdelingens mindreforbrug: Mindreforbrug: Fritvalgspuljen Den selvejende institution Strandlyst Merrefusion dyre enkeltsager Pulje til dyre enkeltsager -1,9 mio. kr. -0,8 mio. kr. -3,5 mio. kr. -1,0 mio. kr. Merforbrug: Hjælpemidler samlet set, herunder abonnementsordningen på hjælpemiddelområdet (CRS) 1 Betaling for levering af dagligvarer Plejevederlag Sosu-uddannelser Blodprøvetagning 2,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 1 Kontrakten med CRS er forhandlet for 2012, dette vil betyde en reduktion i prisen for 2012 på kr. Side 1 af 4 Acadresag:

19 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Forskellen på timeforbruget i 2010 og det forventede timeforbrug i 2011, skyldes primært bortfald af omsorg/nærvær fra Herudover reduceres timerne også på grund af projekt Nye veje til et aktivt liv. Timerne til projekt Nye veje til et aktivt liv indgår p.t. ikke i ovennævnte timetal der er afsat 1,3 mio. kr. fra fritvalgspuljen til projektet. Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag 1. kvt kvt kvt kvt Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Det er denne udvikling der begrunder forskellen mellem det forventede ugentlige timetal på årsplan og det faktiske ugentlige timetal for de 3 første kvartaler i Side 2 af 4 Acadresag:

20 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og 306 borgere i Det forventes at der vil blive 383 borgere der modtager praktisk hjemmehjælp i Timerne som de private leverer, udgør 2,8% af det samlede timetal i 1. og 2. kvartal 2011 og 3,0% i 3. kvartal I 2010 udgjorde de privat leverandørers andel 2,7 %. Den private andels stigning i 3. kvartal 2011, skyldes bl.a. nedgangen i det totale forventede timetal forårsaget af projekt Nye veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,4 mio. kr. i forhold til økonomirapporten pr. 30. juni De væsentligste årsager til Socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Borgerstyret Personlig Assistance Socialpædagogisk støtte Betaling for ophold på Forsorgscentre Alkoholbehandling Behandling stofmisbrugere Botilbud Dagtilbud beskyttet beskæftigelse -1,6 mio. kr. -1,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. -0,6 mio. kr. Merforbrug: Invalidebiler 3,0 mio. kr. Handicap enkeltmandsforanstaltning 1,3 mio. kr. Side 3 af 4 Acadresag:

21 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Mindreudgiften på takstinstitutioner skal overføres eller indgå i en takstregulering i kommende budgetår. Svendborg Kommune har vundet en sag om betalingskommuneforholdet for en borger i et Botilbud. Der er modtaget en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. Udg. 85 socialpædagogisk , bistand 96 BPA , Dagtilbud , Dagtilbud , Midlertidig ,9 222 botilbud 108 Længerevarende ,8 735 botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2010 pr. foranstaltning i kr. Der foreligger ikke oplysninger om samlet belægning på 85 sager i 2010, hvorfor der ikke er beregnet gennemsnitlig udgift pr. sag. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært vedrører de mellemkommunale betalinger. Side 4 af 4 Acadresag:

22 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2012 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 Side 1 af 18 Acadresag: Budget 2012 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Kostpolitik Sund Mad Seniorlivspolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik Velfærdsteknologi På socialområdet er der følgende politikker: Bolighandlingsplan Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Handicapstrategi Ældreområdet Indsatsområder i 2012: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Videreførelse af seniorlivspolitikken Fortsat fokus på sygefravær Velfærdsteknologi Nye veje til et aktivt liv

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Socialudvalget's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Erik Risager Afbud: Masoum Moradi,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet GENERELT Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder. Ældreområdet

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 15 Økonomisk oversigt Ældreområdet Rehabilitering, ældreområdet: Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet selvhjulpne. Måltallet

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere