Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 30. september Service & Økonomi Sundhed, psykiatri og handicap Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed Udmøntning af handicappolitik Embedslæge tilsyn Til efterretning...98

2 s møde den Budgetopfølgning pr. 30. september /4492 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for forelægges. Økonomiske konsekvenser: Der udarbejdes en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedr. refusionsberigtigelse på dyre enkeltsager vedrørende 2008 og Beløbet tilgår råderumspuljen. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, idet der søges negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. Beløbet skal tilgå Økonomiudvalgets råderumspulje. Bilag: Åben - SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Åben - Bilag pr. 30. september 2011 Beslutning i den : Indstilling følges. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Service & Økonomi 11/31929 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2012 bestående at publikationen Service og Økonomi (bind 1) samt bilag til publikationen Budget- og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter (bind 2). Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2012 består at 2 publikationer: Service og Økonomi: Service og Økonomi 2012 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til kvalitetskontrakter, beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 90

3 s møde den Kvalitetskontrakterne omfatter de nuværende kvalitetskontrakter for 2011, som viderføres i 2012 jf. opfølgningsredegørelsen, som blev behandlet i udvalget den 5. september 2011 samt nye kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne vil blive forelagt til endelig godkendelse på Byrådets møde den 29. november Budget og plangrundlag, Forudsætninger - Oversigter Til udvalget vedlægges investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om kommunale kvalitetskontrakter samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2012 Åben - s investeringsoversigt Åben - Anlæg : Soc m. bemærkninger Åben - s takstoversigt 2012 Beslutning i den : Godkendt. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Sundhed, psykiatri og handicap 11/3802 Beslutningstema: Godkendelse af indsats om sundhed i socialpsykiatrien og handicapområdets 85-tilbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Formålet med indsatsen er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet 85-tilbud i socialpsykiatrien og handicapområdet hhv. bostøtte og hjemmevejledning. Indsatsen er et samarbejde mellem Sundheds- og Socialafdelingen. 91

4 s møde den Indsatsen har to overordnede aktiviteter. Den første handler om at fælleskompetenceudvikle borgere og medarbejdere. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery. Recovery begrebet anvendes i dag i socialpsykiatrien, som udgangspunkt for mødet med borgeren. Den anden handler om at understøtte IF Sydfyn. IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende og er drevet på samme vilkår, som andre idrætsforeninger. Foreningen blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. I 2011 har Sundhedsafdelingen støttet foreningen med uddannelse af to instruktører. I forbindelse med nærværende indsats vil der være en løbende dialog med IF Sydfyn om, hvordan Socialpsykiatrien og Sundhedsafdelingen, kan understøtte IF Sydfyn. Indsatsen tænkes iværksat i 2011 og afsluttet med udgangen af Økonomiske konsekvenser: Den fælles finansiering af indsatsen foreslås afholdt således, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget støtter med kr. i 2012, som finansieres af rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse støtter med medarbejdertimerne, som finansieres indenfor socialområdets drift Indstilling: Administrationen indstiller, at: indsatsen godkendes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling imødekommes Beslutning i den : Indstilling imødekommes. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 92

5 s møde den Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 11/30085 Beslutningstema: Udlodning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2012 er der kr. til fordeling. Beløbet er udvidet med kr. som følge af budgetforlig for Der er indkommet 51 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Foruden de 51 ansøgninger har Frivilligrådet fremsendt ønske om, at en del af midlerne reserveres til etablering af et frivillighus. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2012 Beslutning i den : Tildelt som følger: Sydfyns Frivilligcenter Nørklegruppen Egebjerg Hjælpende Hænder IOGT Børne- og Ungegrupper IOGT - Rådgivning Børns Voksenvenner Kirkens Korshær Ældre Sagen Gudme Svendborg Ældre Sagen Egebjerg Svendborg Lænken Frelsens Hær SIND-nettet Det Grønlandske Hus IF-Sydfyn

6 s møde den Kræftens Bekæmpelse Scleroseforeningen Danske Døvblinde Tandemklubben Sydfyn Den Blå Lagune Blomster Cafeen Hjerneskadeforeningen Dansk Parkinsonforening Medborgercafeen Husets Venner Ollerup Natteravnene Red Barnet Børns Vilkår Diabetesforeningen Home-Start Familiekontakt Ungdommens Røde Kors Offerrådgivningen SAND Fyn Dansk Flygtningehjælp Frivillighus Der afsættes foreløbigt kr til etablering og fremtidig drift af et frivillighus. Af de til Sydfyns Frivillighedscenter tildelte kr vil kr ligeledes fremover indgå som en del af finansieringen af den fremtidige drift af et frivillighus. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 5. Unge og Rusmidler - etablering af ungeenhed 11/36055 Beslutningstema: Ungeenhed - en udvidet og endnu mere koordineret indsats målrettet unge, der har problemer i forhold til rusmidler. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, Der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag, der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Det foreslås, at der etableres en ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser i relation til forebyggelse, rådgivning 94

7 s møde den og vejledning samt behandling af unge med problemer i relation til rusmidler. En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidig medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således medvirke til realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte "Unge og Rusmidler" som tværgående tema i Svendborg Kommune. Målgruppen er unge i alderen år, der har et forbrug af alkohol eller stoffer med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. Ungeenheden bygger på tre hovedelementer: Samarbejde på tværs og koordinering af indsatser Der opbygges et forpligtende organisatorisk samarbejde på tværs af direktørområderne med relevante fagfolk fra det opsøgende, forebyggende, rådgivende og behandlende felt. Indsatser, faglighed, udvikling, kampagner m.v. - på det generelle plan - koordineres her. Gruppesamtaler med unge Der oprettes et gruppesamtaletilbud målrettet unge med et stort forbrug af rusmidler. Målgruppen er unge, hvor forbruget stadig ikke er dagligt eller langvarigt. Der er tale om et rådgivende og motiverende tilbud. Herudover oprettes der tilsvarende et gruppesamtaleforløb målrettet unge, der ikke kan profitere af at deltage i det rådgivende og motiverende gruppetilbud. Dette på grund af problemets tyngde, eller fordi der er behov for et mere struktureret forløb, og hvor der for eksempel kan inddrages læge og psykolog. For begge grupper gælder det, at hovedproblemstillingen ikke er et egentligt alkohol- eller stofmisbrug. Gruppetilbuddene er således en tidligere intervention end de eksisterende behandlingstilbud. Forløbspartner Det afsættes ressourcer til ansættelse af en deltids medarbejder, der følger konkrete unge gennem systemet. Forløbspartneren får en særligt tildelt kompetence og kan sikre optimal helhedsindsats for den unge, på tværs af forvaltningsbarrierer. Økonomiske konsekvenser: Indsatserne er i dag organiseret under følgende fagudvalg -, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Børn & Unge og Arbejdsmarkedsudvalget. Da ungeenheden er tværgående, foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem de fire udvalg. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsudd). Indstilling: Administrationen anbefaler, at ungeenheden godkendes 95

8 s møde den ungeenheden finansieres inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer. Bilag: Åben - Etablering af ungeenhed Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Indsatsen koordineres med verserende SATS-puljeansøgning angående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Svendborg Kommune jf. Udvalget for Børn og Unge den , punkt 10 Ansøgning vedr. rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling følges, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel finansieres af Puljen til Sundhedsfremme og forebyggelse Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 6. Udmøntning af handicappolitik 07/23263 Beslutningstema: Etablering af tværgående tilgængelighedspulje som led i udmøntning af handicappolitikken I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2012 er der udarbejdet en række prioriterede udvidelsesforslag, der går på tværs af flere fagudvalg. De udvidelsesforslag der ikke er inkluderet i budgetforlig 2012, forelægges nu fagudvalgene til politisk behandling. Sagsfremstilling: Handicappolitikken er tilrettelagt som en overordnet og tværgående politik. Politikken er baseret på FNs standardregler om lige muligheder for handicappede. Handicap defineres blandt andet som tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Formålet med denne formulering er at sætte fokus på mangler ved omgivelserne og mange af de i samfundet iværksatte aktiviteter, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. For at skabe lettere og bedre adgang til kommunale bygninger foreslås det, at der som led i udmøntning af handicappolitikken etableres en 96

9 s møde den tilgængelighedspulje. Puljens formål er at forbedre tilgængeligheden til kommunale bygninger for borgere med handicap. Puljen er tværgående og kan ansøges af samtlige direktørområder og afdelinger. Det anbefales, at handicappolitikkens styregruppe udarbejder kriterier for puljens udmøntning, og at udmønter puljen. Økonomiske konsekvenser: Der afsættes kr. årligt i puljen i 2012 og Da handicappolitikken er tværgående foreslås det, at finansieringen deles ligeligt mellem, Udvalget for Børn & Unge, Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning. Hvert udvalgs andel udgør kr. årligt, der finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Børn og Unge peger på finansiering inden for STU området (3-årig ungdomsuddannelse). Indstilling: Administrationen anbefaler, at tilgængelighedspuljen etableres finansieringen deles mellem de 4 udvalg udmønter puljen efter indstilling fra handicappolitikkens styregruppe. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende. Beslutning i den : Indstillingen følges, idet s andel finansieres indenfor Socialafdelingens rammer. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Embedslæge tilsyn /15532 Beslutningstema: Redegørelse om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentre i Svendborg Kommune 2010 Sagsfremstilling: 97

10 s møde den Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Svendborg Kommune. Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 49 beboere for, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Den generelle konklusion er, at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrerne i Svendborg Kommune i 2010 er acceptable. Der blev ved tilsynene ikke fundet nogen alvorlige fejl og mangler. Der blev ved tilsynene på alle 18 plejecentre, fundet mindre fejl og mangler overvejende omhandlende dokumentation af, og administrative forhold omkring, sygeplejefaglige optegnelser (Det vi kalder borgerplaner), medicinhåndtering og patientrettigheder. I forhold til borgerplaner drejer det sig overvejende om, at ikke alle Sundhedsstyrelsens påkrævede 11 problemområder er beskrevet og/eller at beskrivelsen af plejen og behandlingen ikke var fyldestgørende. I forhold til medicinhåndtering drejer det sig overvejende om dokumentation og overensstemmelse omkring antal tabletter. I forhold til patientrettigheder drejer det sig overvejende om, manglende dokumentation på givet information til borgere og pårørende og/eller deres respons på dette. På 9 plejecentre, det vil sige halvdelen, indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og Embedslægeinstitutionen vurderede derfor, at disse plejecentre springer et år over, i forhold til tilsyn, så de først får tilsyn igen i På de resterende 9 plejecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men der var ikke tale om alvorlige risici. Disse plejecentre får tilsyn igen i Lovgrundlag: Vejledning nr af 20. december 2007 om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Indstilling: Administrationen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning. Bilag: Åben - Årsrapport Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2010 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 8. Til efterretning 98

11 s møde den /35312 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen 1. Overgang fra Barn til Voksen - Håndbog for sagsbehandlere 2. Julefrokost for udvalget 3. Udsættelse af lejemål, Hømarken 4. Status, Dansk Flygtninge Hjælps Frivilliggruppe i Svendborg 4. Pjecer mv.: 1. VISS.dk - kurser LEV, Udvikling for udviklingshæmmede - nr. 6, oktober SocialIT Nyt, nr Social Fokus, oktober 2011 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bente Bondebjerg (F) og Tina Petersen (O) var fraværende. 99

12 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:15 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 100

13 Bilag: 1.1. SU budgetkontrol pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

14 Side 1 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 532,8 532,1 533,8 529,7-4,1 Myndighedsafdelingen incl. de selvejende institutioner samt refusionsberigtigelse 121,8 231,2 230,0 227,7-2,3 Myndighedsafdelingen, netto -0,3 Hjemmepleje Øst 79,7 24,2 21,3 20,6-0,7 Hjemmepleje Vest 72,4 22,7 23,7 23,5-0,2 Plejecenter Øst 136,2 131,6 134,8 134,1-0,7 Plejecenter Vest 122,7 122,4 124,0 123,8-0,2 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 237,3 235,1 233,6-1,5 Socialfagligt Center 196,4 221,6 218,5 215,9-2,6 Handicap 2,5 2,6 3,3 4,6 1,3 Psykiatri 11,3 9,8 9,7 9,4-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,6 3,7 0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 209,0 224,6 224,3 221,2-3,1 Takstinstitutioner -4,9-12,7-10,8-12,4-1,6 Sekretariat 4,1-9,4-13,0-13,6-0,6 Serviceudgifter i alt 745,9 747,3 745,1 737,3-7,8 Indkomstoverførsler 0,0 5,1 5,1 4,6-0,5 i alt 745,9 752,4 750,2 741,9-8,3 Heraf overføres til ,7 Anlæg: 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Anlæg i alt 19,3 2,3 28,4 27,0-1,4 Heraf overførs til ,4 i alt 765,2 754,7 778,6 768,9-9,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab forventede pr. juni et regnskab på 739,8 mio. kr. mod 737,3 mio. kr. pr. september. Forventet regnskab er således forbedret med 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en vundet sag på socialområdet på 1,6 mio. kr. samt en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Sammenholdes s forventet regnskab med det korrigerede budget på 750,2 mio. kr., fremgår det, at har et forventet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. fordeler sig med 4,1 mio. kr. på ældreområdet, 3,1 mio. kr. på socialområdet, 0,6 mio. kr. på sekretariatet og 0,5 mio. kr. på indkomstoverførselsområdet. Socialområdets mindreforbrug skyldes primært myndighedsbudgettet, mens ældreområdets mindreforbrug kan henføres til såvel hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter som til Myndighedsafdelingen. Sekretariatets mindreforbrug skyldes mellemkommunale betalinger. Myndighedsafdelingens mindreforbrug vedrører imidlertid en refusionberigtigelse på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende særlig dyre enkeltsager fra 2008 og 2009, der skal tilgå kommunens råderumspulje, da der er

15 Side 2 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 tale om en ekstraordinær indtægt. Desuden indgår mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende de selvejende institutioner, hvorved Myndighedsafdelingens mindreforbrug reelt er 0,3 mio. kr. Der er endvidere en indkøbsbesparelse på s område i 2011 på ca. 1,5 mio. kr., som endnu ikke er fuldt udmøntet. Der resterer ca. 0,3 mio. kr. s reelle mindreforbrug er således 6,8 mio. kr. Se nedenstående oversigt. s mindreforbrug Mindreforbrug pr. 30. september: Mindreforbrug Refusionsberigtigelse til råderumspuljen Indkøbsbesparelse (forventeligt 1,5 mio. kr., men allerede 1,2 mio. kr. i forventet regnskab) Reelt mindreforbrug -8,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. -6,8 mio. kr. Der bemærkes, at der heraf skal overføres 1,6 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne til Resten overføres til 2013 dog fraregnet mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på indkomstoverførsel, da der ikke er overførselsadgang. Der forventes således overført 4,7 mio. kr. til Tiltag til bevillingsoverholdelse Der laves en negativ tillægsbevilling på refusionsberigtigelsen på 1,2 mio. kr., der tilgår råderumspuljen. Bevillinger 2011 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevillinger (indefrosne overførsler fra 2009 til socialområdet, hjælpemidler, selvejende) 2,8 Seniorplus midler (trepartsmidler) 0,5 Lokalløn, selvejende 0,3 Lokalløn ledere 0,3 Barselspuljemidler 2,0 Telefoniprojekt (flytte budget fra til IT) -1,0 Kørselsgodtgørelse (besparelse) -0,5 Budget fra takstinstitutioner til Barselspuljen -0,6 Budget til misbrugsbehandling af unge under 18 til B&U -0,4 Administrativ besparelse (konto 6) -0,6 Barselspulje besparelse -1,1 Takstregulering vedrørende ,3 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse (halvdelen overføres til 2012) -0,6 Regulering af overførsel fra 2009 vedr. leasingydelse 0,6 Renter og afdrag til Øk. Konto 7 og 8-4,7 Løn ergoterapeut fra B&U 0,4 Forebyggende hjemmebesøg 0,1 Driftsbevillinger i alt -2,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt s budget er blevet forbedret med 2,1 mio. kr. siden juni - primært grundet overførsel på 0,6 mio. kr. fra 2009 til betaling af leasingydelse på hjælpemiddelområdet overførsel af løn til ergoterapeut fra B&U til Myndighedsafdelingen på 0,4 mio. kr. barselspuljerefusion på 1,0 mio. kr. til primært hjemmeplejen og plejecentrene.

16 Side 3 af 3 Acadresag: Budgetkontrol september 2011 Anlæg: Udviklingen i forventet regnskab Forventet anlægsregnskab pr. september er forbedret med 0,9 mio. kr. siden juni kontrollen. Det skyldes dels, at mindreforbruget på boligdelen på Vindeby Pilevej er øget med 0,5 mio. kr. pr. juni til 1,0 mio. kr. pr. september. Desuden forventes der overført 0,4 mio. kr. til 2012 på servicedelen på Vindeby Pilevej til bl.a. anlæggelse af haveanlæg. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaringer Der er samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der forventes overført til Beløbet fordeler sig med 1,0 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på boligdelen på Vindeby Pilevej og 0,4 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på servicedelen på Vindeby Pilevej. Projektet forventes regnskabsafsluttet primo Det skal bemærkes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 har meddelt tillægsbevilling på netto 0,1 mio. kr., som vedrører overførsel fra 2011 til 2012, som er indarbejdet i det vedtagne budget De 0,1 mio. kr. fordeler sig med udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. på Trappebæksvej og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. på Vindeby Pilevej.

17 Bilag: 1.2. Bilag pr. 30. september 2011 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

18 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Ældreområdets mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordeler sig med 2,3 mio. kr. til Myndighedsafdelingen og 1,8 mio. kr. til plejecentrenes- og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter. Plejecentrenes- og hjemmeplejens resultat fordeler sig med hhv. 0,9 mio. kr. på hjemmeplejens løn og driftsbudgetter og 0,9 mio. kr. på plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Sidstnævnte omfatter et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på puljen til aflønning af opsagte dagcentermedarbejdere. Myndighedsafdelingens mindreforbrug dækker over flere udsving, se nedenstående tabel. Således kan nævntes, at fritvalgspuljen har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og puljen til dyre enkeltsager har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Desuden er der en refusionsberigtigelse på 1,2 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager fra , som dog skal tilgå råderumspuljen. I den anden retning trækker bl.a. hjælpemiddelområdet, der har et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en ugunstig udvikling i pris til trods for udbud - og i mængder. De væsentligste årsager til Myndighedsafdelingens mindreforbrug: Mindreforbrug: Fritvalgspuljen Den selvejende institution Strandlyst Merrefusion dyre enkeltsager Pulje til dyre enkeltsager -1,9 mio. kr. -0,8 mio. kr. -3,5 mio. kr. -1,0 mio. kr. Merforbrug: Hjælpemidler samlet set, herunder abonnementsordningen på hjælpemiddelområdet (CRS) 1 Betaling for levering af dagligvarer Plejevederlag Sosu-uddannelser Blodprøvetagning 2,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 1 Kontrakten med CRS er forhandlet for 2012, dette vil betyde en reduktion i prisen for 2012 på kr. Side 1 af 4 Acadresag:

19 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Forskellen på timeforbruget i 2010 og det forventede timeforbrug i 2011, skyldes primært bortfald af omsorg/nærvær fra Herudover reduceres timerne også på grund af projekt Nye veje til et aktivt liv. Timerne til projekt Nye veje til et aktivt liv indgår p.t. ikke i ovennævnte timetal der er afsat 1,3 mio. kr. fra fritvalgspuljen til projektet. Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag 1. kvt kvt kvt kvt Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Det er denne udvikling der begrunder forskellen mellem det forventede ugentlige timetal på årsplan og det faktiske ugentlige timetal for de 3 første kvartaler i Side 2 af 4 Acadresag:

20 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Regnskab 2010 Forventet 2011 Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og 306 borgere i Det forventes at der vil blive 383 borgere der modtager praktisk hjemmehjælp i Timerne som de private leverer, udgør 2,8% af det samlede timetal i 1. og 2. kvartal 2011 og 3,0% i 3. kvartal I 2010 udgjorde de privat leverandørers andel 2,7 %. Den private andels stigning i 3. kvartal 2011, skyldes bl.a. nedgangen i det totale forventede timetal forårsaget af projekt Nye veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,4 mio. kr. i forhold til økonomirapporten pr. 30. juni De væsentligste årsager til Socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Borgerstyret Personlig Assistance Socialpædagogisk støtte Betaling for ophold på Forsorgscentre Alkoholbehandling Behandling stofmisbrugere Botilbud Dagtilbud beskyttet beskæftigelse -1,6 mio. kr. -1,4 mio. kr. -0,5 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. -0,6 mio. kr. Merforbrug: Invalidebiler 3,0 mio. kr. Handicap enkeltmandsforanstaltning 1,3 mio. kr. Side 3 af 4 Acadresag:

21 Bilag til Budgetkontrol september 2011 Mindreudgiften på takstinstitutioner skal overføres eller indgå i en takstregulering i kommende budgetår. Svendborg Kommune har vundet en sag om betalingskommuneforholdet for en borger i et Botilbud. Der er modtaget en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. Udg. 85 socialpædagogisk , bistand 96 BPA , Dagtilbud , Dagtilbud , Midlertidig ,9 222 botilbud 108 Længerevarende ,8 735 botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2010 pr. foranstaltning i kr. Der foreligger ikke oplysninger om samlet belægning på 85 sager i 2010, hvorfor der ikke er beregnet gennemsnitlig udgift pr. sag. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært vedrører de mellemkommunale betalinger. Side 4 af 4 Acadresag:

22 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2012 Udvalg: Mødedato: 07. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 Side 1 af 18 Acadresag: Budget 2012 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Kostpolitik Sund Mad Seniorlivspolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik Velfærdsteknologi På socialområdet er der følgende politikker: Bolighandlingsplan Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Handicapstrategi Ældreområdet Indsatsområder i 2012: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Videreførelse af seniorlivspolitikken Fortsat fokus på sygefravær Velfærdsteknologi Nye veje til et aktivt liv

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere