Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:"

Transkript

1 Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv trafik (SBH-kørsel) ,2 Medfinansiering af sundhedsvæsenet ,9 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,9 Vederlagsfri Fysioterapi ,1 Den Kommunale Tandpleje ,7 Sundhedsfremme og forebyggelse ,6 Kommunal Sundhedstjeneste ,2 Andre Sundhedsudgifter ,4 Døgninstitutioner for Børn ,1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,4 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,7 Hjælpemidler ,2 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler til pasning af nærtstående 479 0,1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 369 0,1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ,3 Alkoholbehandling ,8 Behandling af stofmisbrugere ,1 Botilbud til længerevarende ophold ,5 Botilbud til midlertidigt ophold ,9 Kontaktperson og ledsageordning ,5 Beskyttet beskæftigelse ,1 Aktivitets- og samværstilbud ,1 Sociale formål Merudgiftsydelse for voksne ,7 Støtte til frivilligt socialt arbejde ,5 I alt ,0 Der er herudover afsat 3,155 mio. kr. på konto 6 Fællesudgifter og administration inkl kr. til Handicaprådet. Der skal nødvendigvis være meget fokus på sundhedsområdet i den daglige drift alene fordi, området repræsenterer en stor (og stigende) udgiftspost i de offentlige budgetter, men også fordi, at hver gang en regning skal betales til behandling, har en borger haft et svigtende helbred med deraf følgende lidelser for denne. Med strukturreformen sættes fokus på det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt, hvor Sundhedsloven med 119 sætter krav til kommunen om at skabe rammer for sund levevis for borgerne. Dette med god grund, idet vi står over for en aldrende befolkningsgruppe, hvor livsstilsbetingede sygdomme som eksempelvis diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme og forebyggelige kræftformer samtidig er i fremmarch. Med andre ord bliver befolkningen generelt ældre med samtidig risiko for at lide af sygdomme, som man gennem forebyggelse i høj grad kan undgå. I Faaborg-Midtfyn Kommune har sekretariatet for Sundhed og Handicap til opgave gennem sit beredskab og gennem sit samarbejde med eksempelvis praktiserende læger at forsøge at reducere udgifterne til sundhedsvæsenet.

2 På kort sigt vil der være en gevinst alene, hvis man kan undgå uhensigtsmæssige indlæggelser blandt andet gennem en bevidst kronikerstrategi samt ved at undgå utilsigtede hændelser dette i tæt samarbejde med Region Syddanmark med udgangspunkt i sundhedsaftalerne. På langt sigt handler det om en konsekvent indsats i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme dette integreret i alle aftaleområder og med et bevidst samarbejde med frivillige sociale foreninger, eksempelvis gennem partnerskaber med patientforeninger. Nøgletal 2009-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Region Hele Syd Landet Smlgruppen Faaborg- Midtfyn Kommunale/regionale botilbud kr. pr. 18+ årig Alkoholbehandling for alkoholskadede, kr. pr. 18+ årig Behandling af stofmisbrugere kr. pr. 18+ årig Kontaktperson- og ledsagerordninger, kr. pr. 18+ årig Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, kr. pr. 18+ årig Kommunal tandpleje kr. pr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, kr. pr. indb Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, kr. pr. indb Sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. indb Andre sundhedsudgifter kr. pr. indb.** Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, kr. pr. 67+ årig Hjemmesygepleje kr. pr. 67+ årig Forebyggende indsats for ældre og handicappede, kr. pr. 67+ årig*** Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, kr. pr. 67+ årig*** *Bemærk at sammenligningsgruppen ikke er den samme for alle udgiftsområder. **Hovedparten af udgifterne til forebyggende indsats for ældre og handicappede er budgetteret under Sundhed og Handicap. De resterende udgifter hører under Pleje og Omsorg. ***Hovedparten af udgifterne til hjælpemidler m.v. er budgetteret under Sundhed og Handicap. De resterende udgifter hører under Borgerservice.

3 Fagchefens bemærkninger til nøgletallene Andre sundhedsudgifter Projektmidler til Det mobile sundhedscenter er konteret her. Ligeledes er der budgetteret med, at den vederlagsfrie fysioterapi i overgår til kommunerne. Det må formodes, at det langt fra er alle kommunerne der har budgetteret hermed, idet lovændringen blev forsinket grundet de sidste folketingsvalg. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Aktivitetsbestemt medfinansiering skal til en vis grad ses i en sammenhæng med den kommunale genoptræning. Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar strategi om at træne borgerne selv frem for på sygehuset. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning samt Sundhedsfremme og forebyggelse Den vedligeholdende træning ses i sammenhæng med den forebyggende indsats for ældre og handicappede. Faaborg-Midtfyn Kommune konterer dagcentrenes virke som vedligeholdende træning, medens nogle kommuner konterer deres aktivitet som forebyggende indsats. Hjemmesygepleje Det skal bemærkes, at der for Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkommende var lagt 1,8 mio. kr. ind i driftsbudgettet for til investering af nye biler. Driftsmidler som i realiteten var anlægsmidler og som senere blev flyttet til anlæg. Endvidere er hjemmesygeplejen organiseret vidt forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner formodes at dække hjemmesygeplejen på plejecentrene gennem personale, som ikke er konteret under hjemmesygeplejen.

4 Transport, infrastruktur, kollektiv trafik Nettodriftsudgifterne for Transport, infrastruktur og kollektiv trafik udgør i alt 4,385 mio. kr. Driftsudgifter ,4 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,4 Kørsel med svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) Efter en høring fra Fyn-Bus, har Faaborg Midtfyn Kommune valgt at fastholde hidtidigt serviceniveau på området, hvilket er fastholdt i 2009-budgettet, dog er forventningen til udgifterne i og 2009 nedjusteret med kr. i forhold til de forventede udgifter i 08 samt overslagsårene. Efterfølgende er der lagt 1,142 mio. kr. ind i budgettet, som følge af, at Fyn-Bus har varslet forhøjelse af takster som følge af stigende omkostninger i forbindelse med kørsel og dieselafgifter Medfinansiering af sundhedsvæsenet Nettodriftsudgifterne for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør i alt 94,509 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,0 I er de 2 sekretariater Forebyggelse og Sundhed og Handicap og Psykiatri lagt sammen til ét sekretariat Sundhed og Handicap, hvorfor den fulde medfinansiering af sundhedsvæsenet for såvel den somatiske del som den psykiatriske del nu er samlet under ét. Budgettet er justeret ned med ca. 2,6 mio. kr. Det er sket på grundlag af Kommunernes Landsforenings revurdering af kommunernes skønnede andel af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er især opmærksomhed på en eventuel opgaveglidning fra den specialiserede genoptræning til den almene, hvor det kan blive nødvendigt at flytte ressourcer fra 481 (den specialiserede genoptræning) til det kommunale beredskab (den almene genoptræning) i takt med denne udvikling. En længe ventet lovændring som flytter den såkaldte vederlagsfrie fysioterapi fra regionen til kommunen er trådt i kraft den 1. august. Kommunen er kompenseret for denne opgave som skal integreres med de øvrige opgaver på træningsområdet.

5 Det er endnu uvist om strejken i vil få konsekvenser med en aktivitetsøgning i Området omfatter: Sygehusbehandling Sygesikringsydelser Genoptræning under sygehusbehandling Specialiseret genoptræning Kommunerne fik ved kommunalreformen, jf. Sundhedslovens kapitler 73 og 74, et øget ansvar på sundhedsområdet, hvor kommunen skal medfinansiere regionens udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet og samtidig selv overtage en række nye opgaver. Medfinansieringen af regionens sundhedsudgifter består dels i et grundbidrag udregnet efter en takst pr. indbygger/ betalingsfolketal (kr i 2009-priser, henhørende under Økonomiudvalget) og et aktivitetsafhængigt bidrag differentieret efter forskellige sundhedsydelser udregnet i forhold til DRG beregning således: Sygehusbehandling (stationær og ambulant) Sygesikringsydelser Genoptræning under sygehusbehandling Specialiseret genoptræning Betaling for færdigbehandlede patienter (budgetlagt under funktion Andre Sundhedsudgifter) Der har i været ansøgt om en tillægsbevilling på 2,55 mio. kr. begrundet i meget sene efterreguleringer fra Disse mange efterreguleringer og tekniske vanskeligheder i 2007 har gjort det svært at spå om, hvordan budgettet hænger sammen med den faktiske finansiering af sundhedsvæsenet. Det kommunale beredskab For at optimere samarbejdet med de praktiserende læger og styrke det kommunale beredskab og dermed undgå sygehusbehandling, er der ansat en praksiskonsulent i 3 timer om ugen. Der er samtidig sat midler af til lægers involvering i arbejdsgrupper og samarbejdet til et nedsat kontaktudvalg (se bemærkningerne under Andre Sundhedsudgifter). Faaborg-Midtfyn Kommune har i øvrigt i forlængelse af sundhedspolitikken vedtaget en kronikerstrategi for igen at styrke det kommunale beredskab i forsøget på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser for borgere. I disse overvejelser indgår blandt andet brugen af aflastningspladserne på plejehjemmene, patientskoler, individuel vejledning og støtte til særligt sårbare patienter. Udviklingstendenser I forlængelse af de indgåede sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen pågår der stadig et arbejde med at få udarbejdet aftaler for, hvordan man konkret undgår uhensigtsmæssige indlæggelser, hvordan man tilrettelægger optimale patientforløb med fokus på kroniske patienter og hvordan kommunerne og regionen kan samarbejde omkring patientskoler og den patientrettede forebyggelse i øvrigt. På længere sigt vil man se en opgaveglidning fra regionen til kommunerne, hvor sygehusvæsenet i stigende grad vil blive brugt til den meget komplekse behandling, hvor flere og flere opgaver vil overgå til kommunerne som generelle opgaver (eksempelvis træning og rehabilitering) i takt med en stigende kompetence i kommunerne. Medfinansiering af regionens sundhedsydelser er et område, som kræver meget opmærksomhed, idet aktiviteterne og dermed også udgifterne kan være vanskelige at styre. Udgifterne vil samtidig være afhængige af

6 kommunens eget sundhedsberedskab samt indbyggernes sundhedstilstand. Udgangspunktet er et godt samarbejde mellem Region Syddanmark, praktiserende læger og Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor den alment praktiserende læge fortsat er gate-keeper i det fremtidige sundhedssystem og kommer til at spille en fremtrædende rolle. Det er således de praktiserende læger der henviser også til kommunens forebyggelsestilbud. I kommunikationen spiller databasen VisInfoSyd en central rolle, idet den rummer al den nødvendige kontaktinformation Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Nettodriftsudgifterne for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udgør i alt 22,426 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,9 I tallene er indeholdt lederløn. Denne hører administrativt til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Der er indlagt en besparelse på kr. som vil forringe muligheden for indkøb af træningshjælpemidler. Da Fyn-Bus har varslet forhøjelse af takster som følge af stigende omkostninger i forbindelse med kørsel, er budgettet forhøjet med kr. Almen ambulant genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedsloven Genoptræning uden forudgående sygehusophold jf. Serviceloven Vedligeholdelsestræning jf. Serviceloven Genoptræning Afdelingen har i 2007 modtaget 1002 genoptræningsplaner fra sygehusene til almen genoptræning i kommunen. Herudover har afdelingen modtaget 480 sager vedr. genoptræning eller konsulentopgaver i.h.t. Servicelovens 86. Antallet af genoptræningsplaner har i første halvdel af været 500 sager. Dette tal ville have været højere, såfremt den 2 mdr. lange konflikt på sygehusområdet ikke havde betydet langt færre operationer. Antallet af specialiserede genoptræningsplaner (den genoptræning der foregår på sygehuset, men finansieres 100 % af kommunen til godt 600 kr. pr. ydelse) er faldet fra 457 i 2007 til 192 pr og denne tendens forventes at fortsætte. Faldet skyldes, at genoptræningen sendes ud til kommunerne som almen genoptræning i stedet for, i takt med at sygehusene omdefinerer deres opgaver. Det er Sundhedsstyrelsens mål at andelen af specialiseret genoptræning skal nedjusteres til ca. 20 %. Andelen for Faaborg-Midtfyns Kommune ligger pt. på 28 %. På regionalt plan har udgangspunktet været 45 %. Afdelingen har udvidet sin normering med 3 fuldtidsterapeuter jf. den øgede bevilling til området for budget. Med nuværende normering og brug af de praktiserende fysioterapiklinikker i spidsbelastninger kan vi i de fleste tilfælde overholde kvalitetsstandardens tidsfrist for opstart af genoptræning på 14 dage. Der kan

7 især forekomme ventetid på ikke akut genoptræning af og konsulenthjælp vedr. ældre borgere, hvor genoptræningen skal foregå i eget hjem. Lokaler Der er stort pres på træningslokalerne i Ringe (Tingager) og Faaborg (Tømmergården og Prices Have), der benyttes til såvel genoptræning som vedligeholdende træning. Der er endnu plads i ydertimerne, mens alt er optaget mellem 9.30 og 15.30, hvor den ældre borger typisk ønsker at træne. Sygehus Fyn er blevet kontaktet vedr. leje af træningslokaler på Faaborg Sygehus samt på Ringe Rygcenter ved fraflytningen i Der er endnu ikke kommet svar vedr. Faaborg Sygehus, mens der er kommet afslag vedr. Ringe Rygcenter, idet OUH selv ønsker at benytte lokalerne indtil det nye sygehus i Odense er færdigt om år. Vedligeholdelsestræning Der er foretaget ændringer på det vedligeholdende område i form af nedjustering af tilbudet på Espe aktivitetscenter til 1 åbningsdag om ugen, samt en udvidelse af heldagstilbudene på Humlehaven. Der er stigende fokus på fysisk vedligeholdende træning og de 25 gymnastikhold er næsten alle fyldt op. Nogle få steder er der venteliste. Afdelingen vil følge udviklingen tæt med henblik på behovet for udvidelse af tilbuddene. Kørsel Kørselsaftalen med Fyn-Bus fungerer stort set tilfredsstillende. Budgettet til kørsel til såvel kommunal træning som sygehusgenoptræning forventes at kunne rumme den forventede stigning i antallet af kørsler i Udviklingstendenser Der forventes flere genoptræningsopgaver i 2009 begrundet i følgende: Flere rehabiliteringsopgaver lægges ud til kommunerne. Hjerterehabiliteringen starter pr KOL-rehabiliteringen forventes først i gang fra jan Kronikerstrategien lægger op til øget indsats vedr. patientrettet forebyggelse, og vil betyde flere opgaver til træningsområdet, bl.a. ved deltagelse i patientuddannelse. Håndkirurgiske patienter trænes pt. hovedsageligt på sygehuset som specialiseret genoptræning. I sundhedsaftalerne er der indskrevet at kommunen skal overtage en del af disse opgaver som almen genoptræning. Antallet af henvisninger til genoptræning og vedligeholdende tilbud fra borgere, der ikke har været indlagt (Servicelovens 86 stk. 1 og 2) forventes at stige i 2009, når samarbejdspartnerne internt og eksternt har fundet fodfæste i den nye organisation. Der forventes øget pres på træningslokalerne, især i Ringe og Faaborg, med behov for leje af træningslokaler i de to områder, ex.. Sygehus Fyn i Faaborg. Anlæg På anlægssiden er der i 2009 søgt om kr. til køb af 2 ekstra biler til de nyansatte terapeuter, samt udskiftning af en gammel bil. Der blev sidste år afsat kr. i budget 2009 til en personalepavillion som kontor til de 7 terapeuter på Floravej 11 i Ringe, således de kunne få kontor tæt ved træningslokalerne på Tingager. Dette anlægsønske ønskes opretholdt, men ses gerne erstattet af, at de 3 mindre aflastningsstuer på Tingager - placeret lige over for træningssalen - kan ændres til kontorer til de 7 terapeuter.

8 Vederlagsfri Fysioterapi Sundhed og Handicap Nettodriftsudgifterne for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udgør i alt mio. kr. Korr. budget Budget Driftsudgifter Driftsindtægter Refusion I alt efter Sundhedslovens 238 og 240 Vederlagsfri fysioterapi Myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi overgår til kommunerne den 1. august, men KL og Regionerne har indgået aftale om, at regionerne administrerer ordningen i en overgangsfase frem til 1. januar 2010 mod betaling på 1,85 pr. gruppe 1 sikrede indbyggere. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi udvides samtidig til også at omfatte borgere med funktionsnedsættelse grundet progressive lidelser Den kommunale Tandpleje Nettodriftsudgifterne for Tandplejen udgør i alt 17,926 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,6 Refusion ,0 I alt ,3 I tallene er indeholdt lederløn. Denne hører administrativt til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Herudover er der afsat netto kr. til den specialiserede tandpleje, som i er overført til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Der er indlagt 2 % besparelse vedr. effektivisering af den specialiserede tandpleje (overført til sekretariatet) og efterfølgende i tandplejen kr.

9 Undersøgelsesprogram og cariesbehandling af børns tænder Profylakseprogrammer for at forbedre børns tandstatus Ortodonti tandregulering af børns tænder Specialtandpleje til borgere med særligt behov Omsorgstandpleje til ældre og handicappede Den kommunale tandpleje yder efter Sundhedslovens Lov om Kommunal Tandpleje, profylakse, tandregulering, undersøgelser og behandling af børn samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede, som ikke kan benytte privat praksis. Tandplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune ydes med udgangspunkt i 5 klinikker med 2 tilhørende filialer. I 2009 forventes børn at være omfattet af den kommunale tandpleje, og der er 240 tilmeldt omsorgstandplejen. Til varetagelsen af opgaverne er klinikkerne bemandet med tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, kontorassistenter og rengøringspersonale. Den kommunale tandklinik er en vigtig del af kommunes forebyggelses- og sundhedstilbud forankret i sekretariatet for Sundhed og Handicap. Den kommunale tandklinik har udarbejdet kvalitetsstandarder for undersøgelsesprogrammer og behandling, tandregulering og profylakseprogram. Småbørnstandpleje I forhold til småbørnstandpleje tilbydes babymøder på tandklinikken i grupper for børn én gang, når barnet er mellem 4 måneder og 6 måneder. Undersøgelsesprogram Undersøgelser tilbydes herefter, når barnet er 1½ år og herefter med 14 måneders intervaller tandlægen er ansvarlig for disse undersøgelser, der foretages med involvering af tandplejer eller klinikassistent. På indikation laves der kontroller mellem 14-måneders-undersøgelserne. Transport I forhold til transport tilbydes fælles transport fra 0. klasse til 6. klasse ved klasseundersøgelser, hvor der er mere end 2,5 km til klinikken. Transporten foretages i øvrigt af forældrene med følgende begrundelser: For at opnå en god dialog med forældrene. Forældrene vil ofte gerne med. Dit barn dit ansvar. Profylakse Der tilbydes individuel profylakse på klinikkerne efter behov. Desuden foretages en generel profylakse på udvalgte klassetrin. Undervisningen omfatter blandt andet god mundhygiejne og basal gennemgang af forskellige tandsygdomme herunder caries og parodontose. Undervisningens formål er at skabe grundlæggende forståelse for sammenhæng af årsager og udviklingen af de mest almindelige tand- og mundlidelser. Ortodontien (tandregulering) Tandklinikken følger Sundhedsstyrelsens kriterier for ortodontisk visitation, således at behandlingsprocenten tilstræbes at blive mellem 25,0 og 30,0 pct. Tandreguleringen sker i 5. og 6. klasse efter visitation. Arbejdet foregår aktuelt på de enkelte klinikker.

10 Omsorgstandplejen I 2009 forventes ca. 240 personer tilmeldt omsorgstandplejen. Udgangspunktet er sundhedsministeriets bekendtgørelse om personkreds, og behandlingens mål er at holde denne personkreds smertefri. Behandlingen er derfor primært palliativ og henholdende. Målgruppen besøges ca. 1-2 gange årligt. Den specialiserede tandpleje Ydes af Odense Kommune (entreprenør-modellen) mod betaling udgangspunkt er en personkreds på i alt 23 personer. Udviklingstendenser For på sigt at have en effektiv kommunal tandpleje og med mulighed for at rekruttere personale må antallet af behandlingssteder nedbringes. Der er derfor i foråret udarbejdet en rapport, der belyser forskellige muligheder for den fremtidige klinikstruktur i Faaborg Midtfyn Kommune. Sundhedsudvalget har foreløbigt indstillet en nybygning af klinik i Ringe og lukning af nedslidte klinikker i Gislev, Ryslinge og på Carl Nielsen skolen. Anlæg Den kommunale tandklinik har i forhold til budgetterne og 2009 søgt om en anlægsbevilling på henholdsvis kr. i samt 1,000 mio. kr. i 2009 til implementering af digital røntgen dette for at få det fulde udbytte af elektroniske journal håndtering (TK2). Det vil være hensigtsmæssigt at udskyde afholdelsen af kr. af de midler, der er bevilget i 2009, til en ny klinik eventuelt står klar i Ringe. (Det drejer sig om ikke-flytbart røntgenapparat til ekstraorale billeder, som er en forudsætning for tandregulering) Sundhedsfremme og forebyggelse Nettodriftsudgifterne til Sundhedsfremme og forebyggelse udgør i alt 2,354 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,6 Skabe rammer for sund levevis for borgerne jf. Sundhedslovens 119. Som et led i strukturreformen er ansvaret for at skabe rammer for sund levevis ved varetagelsen af opgaverne over for borgerne overgået til kommunerne. Kommunen skal således etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Regionsrådet skal samtidig tilbyde patienterne forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren samt rådgivning i forhold til kommunernes indsats.

11 Med andre ord har Faaborg-Midtfyn Kommune ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, mens den patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats er et samarbejde med Region Syddanmark jf. gældende sundhedsaftale. Patienten sikres således en helhedsorienteret indsats blandt andet gennem indgåelse af en sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn Kommune har af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet fået bevilget kr. 1,8 mio. kr. til at fortætte sundhedscenterprojekt i endnu 2 år frem til medio 2010 med fokus på den patientrettede forebyggelse og støtte til den særligt sårbare patient (forløbskoordination). Med dette projekt vil det mobile sundhedscenter øge sit fokus på den patientrettede del frem for tidligere den borgerrettede del. Det mobile sundhedscenter er sat i ordinær drift den 1. juni og har aktuelt ansat personale til: Kostvejledning Motionsvejledning Sundhedsfremme på private virksomheder Frivillighedskoordination Støtte til særligt sårbare patienter. Det mobile sundhedscenter er i en decentral løsning rammen for den forebyggende indsats i Faaborg- Midtfyn Kommune. Udgangspunktet for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser er den sundhedspolitik, som er vedtaget i I sundhedspolitikken fremgår det blandt andet, at Faaborg-Midtfyn Kommune satser på forebyggelse i forhold til KRAM faktorerne, et særligt fokus på børn og unge og et tæt samarbejde med frivillige/patientforeninger. I var Faaborg-Midtfyn Kommune udpeget som KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) kommune, hvilket indebar, at der blev udarbejdet en konkret sundhedsprofil for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i dette projekt har Faaborg-Midtfyn Kommune givet tilsagn til at have fokus på KRAM faktorerne i de næste 2 år. I et forsøg på at hente en effektiviseringsgevinst integreres den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i alle eksisterende kommunale tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Således at det sundhedsfremmende element fremgår i alle aftaler, der indgås med de kommunale institutioner. Særligt vil samarbejdet med frivillige sociale foreninger, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilskud efter Servicelovens 18, indeholde elementer om et sundhedsfremmende element. Udviklingstendenser I drøftelserne omkring udviklingsstrategien har sundhed været et væsentligt område defineret bredt fra velvære til forebyggelse af sygdomme med satsningsprojekter, hvor der eksempelvis fra årligt er afsat kr. til at fremme sundheden blandt skolebørn (den børnevenlige kommune) med afsæt i en sundhedsgruppe nedsat på tværs af skolerne, ligesom der er afsat midler til at den kommunale sundhedstjeneste kan akkrediteres som spædbarnsvenligt kommune. Sundhed og forebyggelse vil også i de kommende år være meget i fokus dels grundet det nye kommunale ansvar på området, fordi det fylder meget i borgernes bevidsthed og derfor giver et vækstpotentiale men især fordi livsstilssygdommene i vores samfund ligger som en tikkende bombe i forhold til borgernes sundhedstilstand og den kommunale økonomi.

12 Kommunal sundhedstjeneste Nettodriftsudgifterne for den kommunale sundhedstjeneste udgør i alt 8,361 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,9 I tallene er indeholdt lederløn. Denne hører administrativt til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Der er foretaget mindre justeringer vedr. diverse forsikringer, telefoni og IT. Der er indlagt en 2 % besparelse på den kommunale sundhedstjeneste, som vil betyde, at målgruppen af børn, der kan få fysioterapi, indskrænkes. Endvidere er tjenestemandspensioner justeret ned. i den kommunale sundhedstjeneste Sundhedsplejen med sundhedsplejersker og skolesygeplejersker Børne-Ungelæge-ordningen Børneterapien Lovgivning Sundhedslovens kapitel 36, 44 og Servicelovens 5 vedrørende gratis familieorienteret rådgivning Servicelovens 32 og 38 vedrørende særlig støtte til børn og unge For sundhedsplejen og børne-ungelæge-ordningen gælder, jf. gældende udarbejdede kvalitetsstandard: Småbørns-området Graviditetsbesøg efter behov 5 besøg til førstegangsfødende, 4 til flergangsfødende Der tilbydes besøg efter behov til familier/børn med særlige behov Der tilbydes mødregrupper til alle Specialgrupper efter behov Der screenes for efterfødselsreaktion, når barnet er 2 mdr. Åbent-Hus -arrangementer i 3 lokalområder en gang månedligt Sorggruppe Ka du knuse kilo klasse

13 Daginstitutionerne Tilbydes et kvartårligt møde a to timer til rådgivning af børn med særlige behov Lokalsamfundet: Tilbud efter behov og gældende ressourcer Skole-området Børnehaveklasse: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale med forældre og børn ved skolesygeplejersken/sundhedsplejersken 1.klasse: Fælles indskolingsundersøgelse med lægen og skolesygeplejersken/sundhedsplejersken 3. klasse: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale med skolesygeplejersken/sundhedsplejersken 5. klasse: Funktionsundersøgelse og sundhedsorienterende samtale med skolesygeplejersken/sundhedsplejersken 9. klasse: Udskolingsundersøgelse hos læge Samtaler efter behov 2 sundhedspædagogiske tiltag på alle skoler pr. år i samarbejde med lærer. Børne-ungelægen/kommunallæge Der er ansat én kommunallæge normeret til 37 timer om ugen. Lovforslag om, at sundhedsplejersker kan overtage opgaver fra kommunallægeordningen i kommunerne er vedtaget. Projekter Klar til barn (½ af økonomien kommer fra Socialministeriet) Der er givet midler i 2007 og og det har været en ubetinget succes, hvorfor der til budget 2009 er søgt midler til fortsættelse af projektet. For børneterapien gælder, jf. gældende udarbejdede kvalitetsstandard: Undervisning af pædagoger og børnehaveklasselærere i screening af sansemotorik og konsulentbistand i forhold til det pædagogiske personale med henblik på tidlig indsats. Undersøgelse og screening af behovsbørn på småbørnsområdet 0-6 år Telefon og -konsultation i forhold til forældre og fagpersonale Børneterapeuter deltager ad hoc i de tværfaglige teams på småbørnsområdet Tilbud til forældre om inspirationsbesøg omkring sansemotorik Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for området Ventetider for undersøgelse og screening: 1-3 mdr.: 0-3 årige 3-6 mdr.: 3-6 årige 6-9 mdr.: over 6 år På grund af 2 % besparelsen og øget antal henvisninger kan ventetiden forventes øget. Det er endnu ikke opgjort hvor meget længere ventetiderne vil blive.

14 Tværfagligt samarbejde med BUR Der er et meget tæt samarbejde med BUR på medarbejder- og på lederplan struktureret i forhold til institutionerne. Hvert team møder borgeren på institutionen med det formål at yde en tidlig forebyggende indsats. Nøgletal Sundhedsplejen anvender 50 pct. af tidsforbruget til småbørn, 27 pct. på skoleområdet, 6 pct. på daginstitutionsområdet samt 17 pct. på administration, uddannelse m.m. Lægen anvender 64 pct. af tidsforbruget på skoleområdet, 10 pct. på småbørnsområdet, 10 pct. på daginstitutionsområdet og 16 pct. på administration, uddannelse m.m. Der er ca. 163 henviste børn på børneterapiområdet Andre sundhedsudgifter Nettodriftsudgifterne til andre sundhedsudgifter udgør i alt 1,609 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,6 i budgettet skyldes primært den vederlagsfrie fysioterapi, som er flyttet til kontoområdet efter Sundhedslovens 238 og 240 Hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter og sygehusydelser Patientklagenævn Praksiskonsulent Blodprøvetagning og hygiejnesygepleje Projekt Det Mobile Sundhedscenter Praksiskonsulenten er ansat i 3 timer ugentligt til at optimere samarbejdet med de praktiserende læger. De praktiserende læger er fortsat gate-keepere i det fremtidige sundhedssystem, hvor de praktiserende læger spiller en fremtrædende rolle i tilrettelæggelse af effektive patientforløb. Faaborg-Midtfyn Kommune involverer de alment praktiserende lægerne gennem et nedsat kontaktudvalg og den ansatte praktiserende læge som praksiskonsulent (bindeled). Faaborg-Midtfyn Kommune skal til regionen betale en andel af udgiften til sygehusbehandling pr. sengedag for ophold på sygehus for sine færdigbehandlede patienter (1.701 kr. i -prisniveau). Udgifterne til betaling for færdigbehandlede patienter er afhængig af Faaborg-Midtfyn Kommunes mulighed for hurtig hjemtag-

15 ning af patienter efter færdigbehandling på sygehus. Der kan være store udsving i antallet af behandlingsdage fra år til år. Der er imidlertid både fra Pleje og Omsorg samt Sundhed og Handicap meget opmærksomhed på at nedbringe udgifterne blandt andet gennem en dialog med regionen og tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige patientforløb. I 2009 er budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter nedbragt med kr. til kr. Samtidig er budgettet øget tilsvarende til betaling af Hospiceophold svarende til det udgiftspres, der er på kontoen. Med strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for finansieringen af Patientklagenævnet under Sundhedsstyrelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune forventes at have omkring 3 klager årligt med ca kr. pr. sag. Kommunerne vil blive opkrævet kvartalsvis bagud efter faktiske antal sager. I forbindelse med sundhedsaftalerne har Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2007 indgået en aftale med Region Syddanmark om køb af bistand til blodprøvetagning hos de borgere, der ikke er i stand til at komme til praktiserende læge uden støtte fra sygeplejepersonalet. De får således taget blodprøve i hjemmet som oftest plejehjemsbeboere. Budgettet til andre sundhedsudgifter på konto 490 er med udgangspunkt i ovenstående aftaler øget svarende til kr. til dækning af betaling for regionens varetagelse af blodprøvetagning til disse særligt immobile patienter, jf. den indgåede sundhedsaftale med Region Syddanmark. Sundheds- og Forebyggelsesministeriet havde i afsat 30 mio. kr. til forsættelse af sundhedscenterprojekterne. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 1,8 mio. kr. til et 2-årigt forsøgsprojekt, hvor Det mobile Sundhedscenter tilrettelægger en forbedret forebyggende patientrettet forebyggelsesindsats. Omkostningen er herved udgiftsneutral for Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet stopper august Udviklingstendenser I forhold til andre sundhedsudgifter konto 490 spiller den indgåede sundhedsaftale en stor rolle, idet sundhedsaftalen kan betyde merudgifter for kommunen som det kan ses i forhold til hygiejnesygeplejen. Andre sundhedsudgifter kan imidlertid også ses som en investering i effektive sundhedsløsninger, idet netop en aftale på hygiejnesygeplejen, blodprøvetagning eller praksiskonsulent betyder effektive patientforløb med færre udgifter gennem uhensigtsmæssige indlæggelser og transport af patienter Døgninstitutioner for børn Nettodriftsudgifterne for Døgninstitutioner for børn udgør i alt kr. som består af mellemkommunale afregninger og lederløn vedr. Lunden under Fagsekretariat Sundhed og Handicap, og aflastningsinstitutionen Lunden, driftsbudget. Vedtaget budget Fagsekretariat: Lunden: - 17,825 mio. kr. + 17,490 mio. kr. Der er indlagt en generel 2 % besparelse på Lundens driftsbudget, som medfører en mindreindtægt på betaling fra kommuner under fagsekretariat Sundhed og Handicap. Der er flyttet kr. vedr. overheadindtægter, betaling fra kommuner fra funktionen til fagsekretariatets administrationskonto, til dækning af de beregnede overheadudgifter, der indgår i takstberegningen for Lunden.

16 Driftsudgifter ,5 % Driftsindtægter ,0 % Refusion I alt ,3 % Basisbudget: Afvigelsen skyldes overførsel fra 07 til 08 på Lunden. Funktionen vedrører regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40 stk. 3 nr. 8, 42 og 45 i lov om social service. Fagsekretariat Sundhed og Handicap. Betaling fra kommuner vedr. Lunden. Central udviklingspulje, samt lederløn vedr. Lunden. Lunden Driftsbudget. Fagsekretariat Sundhed og Handicap Funktionen Døgninstitutioner for børn og unge blev delt på 2 fagsekretariater i forbindelse med nedlæggelse af fagsekretariatet Handicap og Psykiatri pr. 1. maj.. Aflastningsinstitutionen Lunden blev fastholdt på Handicap, voksen området, som nu hører under fagsekretariat Sundhed og Handicap. På området administreres indtægter vedr. salg af pladser på Lunden til andre kommuner, ligesom udgifter til lederløn på samme institution er budgetlagt under fagsekretariatet. Betaling fra kommuner er beregnet ud fra antal solgte pladser i jan og april kvartaler. Interne indtægter og udgifter vedr. egne borgere på Lunden er nulstillet i basisbudget Endvidere er udviklingspuljen på kr. vedr. området budgetlagt på denne funktion. Refusion særligt dyre enkelt sager vedrører primært de områder på funktionen, som er flyttet til Fagsekretariat Børn og Unge, hvorfor indtægten er budgetlagt under dette fagsekretariat. Lunden Lunden er et pædagogisk tilbud i form af aflastningsophold til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsevne på hverdage, i weekender og ferier. Normering: 24 pladser Belægningsprocent lagt til grund for takstberegning: 94 % Driftsbudget vedr. Lunden svarer til aftalen vedr. fremskrevet med KL s fremskrivningsprocenter. Taksten for 2009 på Lunden er kr. pr døgn, beregnet som en a/c takst med udgangspunkt i belægningsprocent gældende for og KL s prisfremskrivning på området. Den endelige takst er efterfølgende beregnet ud fra vedtaget budget 2009.

17 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kontoområdet omfatter to delområder, dels hjemmesygeplejen, dels tilskud til personlige hjælpere. Sidstnævnte konteres under Fagsekretariatet Handicap og Sundhed. Korr. budget Budget Hjemmesygeplejen: Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,0 Tilskud til ansættelse af personlige hjælpere: Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter ,9 Refusion ,7 I alt ,9 Total for funktion: ,4 til Hjemmesygeplejen Nettodriftsudgifterne for den kommunale Hjemmesygepleje udgør i alt 37,107 mio. kr. I tallene er indeholdt lederløn. Denne hører administrativt til fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Det regulerede basisbudget er øget med netto kr. til finansiering af øgede udgifter i sygeplejedepotet på indkøb af sonder og tilhørende remedier. En udgift som tidligere lå i regionen. En del af den oprindeligt indlagte 2 % besparelse er ført tilbage med henblik på, dels at bevare en fast sygeplejerskestilling på Lyø og dels bevare medicindepot på Avernakø og Lyø. Årligt svarer det til kr. Sygepleje jf. Sundhedsloven: Behandling og støtte til den alvorligt syge borger og dennes pårørende Patientrettet forebyggelse Samarbejde med regionens sygehusvæsen og praktiserende læger Uddannelse af sygeplejestuderende Støtte til plejegruppernes personale omkring komplicerede plejeforløb Kvalitetssikring og dokumentation Den kommunale hjemmesygepleje er organiseret som ét aftaleområde med ét ledelsesteam bestående af aftaleholderen og 2 sygeplejefaglige gruppeledere, som hver dækker 2 områder indeholdende 2 distrikter, der alle er døgndækkede. Der ydes sygepleje efter Sundhedslovens 138, hvori det er godtgjort, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen. Der ydes sygepleje, rehabilitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl.a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende med videre.

18 Sygeplejen planlægger og leder sundhedsfremme og forebyggelse samt udfører lægeordinerede behandlingsopgaver. Sygeplejen sikrer sammenhængende forløb, planlægger og leder indlæggelses- og udskrivningsforløb og har en afgørende kompetence i forsøget på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. Sygeplejersken har desuden en rådgivende og vejledende funktion i forhold til patienter, pårørende og det kommunale ældre/plejeområdes øvrige personalegrupper, herunder elever og studerende. Sygeplejen er medvirkende til at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden bl.a. via dokumentation. Udviklingstendenser Patientrettet forebyggelse og behandling skal, som angivet i Faaborg-Midtfyn Kommunes sundhedspolitik, i de kommende år have yderligere opmærksomhed. Med den vedtagne kronikerstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune, sættes yderligere fokus på rehabiliteringsopgaverne blandt andet med etablering af KOL-skole i et samarbejde mellem Hjemmesygeplejen og Træningsområdet og Diabetes skole, som udelukkende er forankret i Hjemmesygeplejen. Det er fortsat påkrævet, at der udarbejdes evidensbaserede retningslinjer for kronikerindsatsen, hvilket ovenstående kan være medvirkende til. til Fagsekretariat Sundhed og Handicap Nettodriftsudgifterne på konto for fagsekretariat Sundhed og Handicap udgør 17,683 mio. kr. og vedrører løn til personlige hjælpere og ledsagere. Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til betaling fra kommuner, indtægt på kr. er nulstillet og refusion for særligt dyre enkeltsager er forhøjet med 2,142 mio. kr. i forhold til aktuel beregning. Dette beløb er dog efterfølgende reduceret med kr. som følge af ændrede refusionsgrænser, udmeldt fra KL september.. Servicelovens 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Betaling fra kommuner vedr. 96 Refusion særligt dyre enkeltsager. Der er tale om meget udgiftstunge sager for personer med omfattende behov for personlig hjælp. Der er taget udgangspunkt i det aktuelle antal sager pr Området er omfattet af reglerne vedr. refusion, særligt dyre enkeltsager. Området er i budgettet regnet som styrbart, men der kan sættes spørgsmål ved graden af styrbarhed, idet enkelte sager kan ændre regnskabet i op- og nedgående retning uden at Faaborg-Midtfyn Kommune reelt har mulighed for at påvirke udgifterne.

19 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Nettodriftsudgifterne for forebyggende indsats for ældre og handicappede udgør i alt 2,554 mio. kr. Udgifterne er fordelt på hhv. Fagsekretariatet Handicap og Sundhed og Bofamiko. Fagsekretariatet 1,595 mio. kr. I basisbudgettet blev der indlagt en generel 2 % besparelse på kr. som vedrørte reduktion af tilskud til pensionistforeninger. Denne besparelse er tilbageført og fjernet fra det vedtagne budget. Der er flyttet 3,8 mio kr. fra funktion til funktion hjælpemidler. Beløbet vedr. lønudgifter til ergoterapeuter, som primært arbejder med hjælpemiddelområdet, hvorfor det skønnes mere relevant at lønudgifterne fremgår af sidstnævnte funktion. Bofamiko kr. Driftsudgifter ,2 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,2 Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedr. kommunens forebyggende indsats for handicappede. Servicelovens 79, 84, 85 og 102 Budgettet dækker udgifter til hjælp og omsorg eller støtte, samt generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Fagsekretariat Sundhed og Handicap Funktionen er opdelt med driftsbudget både på Fagsekretariat Sundhed og Handicap og Bofamiko. Opgaven i forhold til 84 og 85 i serviceloven udføres i samarbejde mellem de to instanser, jfr. Bum-modellen. Der er sket en intern tilpasning af driftsbudgetterne i forhold til opgaveløsning i og 2009 samt overslagsår, idet der er omplaceret kr. (08-kr.)fra Bofamiko til fagsekretariatet. Bofamiko Øvrigt driftsbudget fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Udviklingstendenser I viser tendensen at der er et stigende behov for socialpædagogisk bistand hos borgere i eget hjem, hvilket samtidig øger udgiftspresset.

20 Hjælpemidler Nettodriftsudgifterne til Hjælpemidler udgør 27,281 mio. kr. fordelt på følgende aftaleholdere: Fagsekretariat Sundhed og Handicap: Hjælpemiddeldepotet: 15,926 mio. kr. 11,355 mio. kr. Generel 2 % besparelse på kr. er lagt ind i basisbudget, men fjernet i forbindelse med efterfølgende budgetforhandlinger. Tilbagebetaling af lån på kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,8 Refusion ,0 I alt ,1 Afvigelsen i basisbudgettet skyldes primært, at der er ydet et lån på kr. i (08-tal) fra direktionens udviklingspulje til finansiering af merudgifter ved ny lejeaftale vedrørende lokaler til hjælpemiddeldepot. Lånet skal tilbagebetales over 3 år. I oprindeligt budget 2009 er der indlagt en besparelse på (08- pris) i forhold til budget. I vedtaget budget 2009 er løn til sagsbehandlende ergoterapeuter overført til området fra funktion Endvidere er der indarbejdet en besparelse på kr. på CRS-aftalen (Region Syddanmarks Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.) Udgifter og indtægter til personer vedr. Ikke kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Servicelovens 112, 113, 114 og 116 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Budgettet omfatter området boligindretning, støtte til køb af invalidebil, løn til ergoterapeuter 9,65 årsværk) og hjælp til optiske synshjælpemidler, samt lederløn til ledelse af hjælpemiddeldepotet. Ved budgetlægningen vedr. invalidebiler er der taget udgangspunkt i det aktuelle antal bilsager pr , samt forventet til- og afgang. På området budgetlægges endvidere udgiften til CRS-aftale og boligindretning, samt løn til leder af hjælpemiddeldepotet Funktionen er omfattet af reglerne vedr. refusion særligt dyre enkeltsager.

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere