ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. s arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitikken, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse og Lov om Pension. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser obs er det ikke nærmere rammer eller budget. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Ud over at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Udvalgets bevillingsområder 2011 Bevillingsområder Udsatte børn og unge Det specialiserede socialområde Overførselsudgifter Sundhed- og ældreområdet Udvalgets bevillingsområder i alt (evt. bemærkninger til væsentligste ændringer på de enkelte bevillingsområder)

2 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 2 Bevillingsområde Udsatte børn og unge Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder: Netto kr Borgerrelaterede adm.udgifter Sundhedstjenesten Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tilbud Specialområdet Institutioner-takstfinansieret Projekter Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Generel for området kan oplyses, at der ud fra den seneste udarbejde befolkningsprognose for Ishøj Kommune ikke er nævneværdige udsving i antallet af forventede fødsler eller på børneområde generelt, hvorfor dette ikke burde influere på udviklingen. Borgerrelaterede administrationsudgifter: Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: (SSU eller ØPU) - Tolkning - Lægeerklæringer - Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger Sundhedstjenesten Sundhedsplejen: Tib Tab Tynde: Unge Mødre: Børn- og ungelæge: Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Udgifter i.h.t. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: - Forebyggende foranstaltninger - Døgnanbringelser - Sikrede institutioner (incl. objektiv finansiering) Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tiltag Street-team: Ishøjgård: - Familieværkstedet - Tolmiea - Mjølner Rådgivning og særlig støtte til børn og unge samt lokale tiltag: Det specialiserede børneområde er kendetegnet ved at være udgiftsfølsomt og til tider svært styrbart. Familiecentret i Ishøj har ikke - som tendensen har været på landsplan - haft stigning, endsige eksplosiv stigning i udgiftsniveauet gennem de seneste år. Der har derimod været et samlet fald i udgiftsniveauet for de forebyggende- og anbringelsesmæssige foranstaltninger set under et. Dette har også givet den nødvendige plads til at der har kunnet arbejdes med en omlægning af indsatserne, således at der arbejdes ud fra iværksættelse af tidligere indsatser og målrette andre indsatser. Flere små/yngre børn anbringes udenfor hjemmet i plejefamilier, flere unge støttes i nærmiljøet og der har været mulighed for at etablere forebyggende indsat for unge mødre på Ishøjgård (fortsættelse af tidligere projekt) med henblik på at støtte dem i varetagelse af barnet i eget hjem. Der har derfor også været en nedgang i dyre enkeltsager og dermed nedgang i statsrefusion indenfor dette område. Specialområdet Servicelovens 41 og 42:

3 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 3 Såfremt et barn med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forsørges i eget hjem, har familien mulighed for at ansøge om nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets forsørgelse, ligesom der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der er behov for at barnet passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet. På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne arbejdes der med udarbejdelse at et serviceniveau. Et serviceniveau på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i.f.t handicappet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af børn der diagnosticeres, hvilket skaber stigning i antallet af børn, der er omfattet at regelsættet. Institutioner Takstfinansieret Døgninst. Ishøjgård: Projekter Virksomheden i Vejleåparken: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Projektet har til formål at mindske rekruttering til kriminelle miljøer og give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Under initiativaftalen: Implementeringskonsulent: Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. - Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. - Implementering af ungesamråd. - Implementering af 7+7-proceduren. - Ungepålæg / forældrepålæg. Særlig Familierådgiver: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet, og de mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Udvikling: Anbringelser : heraf i plejefamilie: Års- værk 45 = 29,4 % = 35,4% = 31,54 % 61,3 Aldersfordeling anbringelse: Aflastning: Aldersfordeling aflastning: Sundhedsplejen: - Nyfødte: Behovsbesøg: 62,4 % 55,4 % 40 % Familieværkstedet: - Anonym Rådgivning: - Indskrevne familier:

4 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 4 Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Initiativer: Udarbejdelse af serviceniveau 41 merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Sikre ensartede vurderinger / serviceniveau Sikre at der kompenseres relevant i.f.t handicappet Indarbejde besparelser på området Gennemgang af: Lovgivning Forventninger til normalfamilier Principper for vurdering Udarbejdelse af nyt serviceniveau Løbende opfølgning Opfylde nye lovkrav i barnets Reform Flere børn anbringes i plejefamilier. Ansættelse af kommunale plejefamilier. Efteruddannelse og supervision af plejefamilier. Nye krav til kvalitet i de hvide tilsyn Innovation verdens bedste forebyggelse Tidlig koordineret indsats Evidens og videns baserede metoder Forebygge anbringelser uden for hjemmet Styrke forældres egne ressourcer Projekter: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Periode: Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. Implementering af ungesamråd. Implementering af 7+7-proceduren. Ungepålæg / forældrepålæg. Periode: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet. Periode: Andelen af børn i plejefamilier øges i Der udarbejdes vilkår for kommunale plejefamilier Serviceniveau for almindelige plejefamilier vurderes Øget kvalitet i anbringelserne for færre penge Opkvalificering af de hvide tilsyn Bedre kvalitet for færre penge At fremtidssikre udbud af lokale foranstaltninger. Mindske rekruttering til kriminelle miljøer. Give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Fastholde de unge i at undgå tilbagefald til kriminalitet. De mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Anbringelse i plejefamilie overvejes altid som det første. Vurdering af serviceniveau og udarbejdelse af fælles serviceniveau. Nytænke og udvikle tilbud om efteruddannelse og supervision til plejefamilier i samarbejde med andre kommuner. Udvikle ny manual for hvide tilsyn. Specialisering i hvide tilsyn teamet. Oprettelse af multikorps Oprettelse af forældrehøjskole Som en del af innovationsprocessen er der nedsat arbejdsgrupper til at gennemgå behov for tilbud, indhold og funktion. Virksomheden i Vejleåparken Implementeringskonsulent - tværfaglig Særlig Familierådgiver Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien.

5 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 5 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder 2011 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Distriktspsykiatrisk Center Hjemmevejlederkorps Botilbud for voksne Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Egne botilbud til voksne * Botilbud Kløverengen A *Botilbud Kløverengen B * Bofællesskab Spindehuset *Bofællesskab Løkkekrogen *Opgangsbofællesskab Ågården 29 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Værested Vildtbanegård Tilbud Strandgården Handicapråd Bevillingsområdet i alt (*) enhederne beskrives kun I Bind I hvis det er relevant Beskrivelse af budgetområder Området omfatter bo- og dagtilbud, socialpædagogisk støtte, forsorgshjem/krisecentre samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Alle ydelserne er lovbundne, men med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Ishøj Kommune køber mange tilbud fra andre leverandører, hvor tilrettelæggelsen i særlig grad handler om samarbejdet med disse leverandører. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), botilbud samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (socialpædagogisk støtte) udgør den største del af budgetområdet og er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Områderne hænger desuden delvis sammen med stofmisbrugsområdet, idet stofmisbrug i mange tilfælde ikke kan adskilles fra psykiske, sociale eller boligmæssige problemstillinger. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud som Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen, Ågården, Strandgården, cafétilbuddene Hjerterum 1 og Værested Vildtbanegård samt et hjemmevejlederkorps. Hjemmevejlederteamet er Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter 85 i serviceloven primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 140 borgere. Kløverengen (se stjerne markering ovenfor) er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele; Kløverengen 72, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år og opefter. Der er 16 pladser. Kløverengen 84, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Kløverengen 84 har 24 pladser. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et botilbud efter servicelovens 107. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Ågården er et opgangsfællesskab og fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj Centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø.

6 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 6 I Strandgården nr. 14 råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til unge borgere fra Ishøj, der har behov for et mere rummeligt bomiljø. I tilknytning til lejlighederne er der et værested, hvor beboerne kan mødes og en gang om ugen få vejledning fra en medarbejder fra hjemmevejlederteamet. Cafetilbuddene Hjerterum l og Værested Vildtbanegård samt Firmaet er Ishøj Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 og 104. Hjerterummet 1 og Værested Vildtbanegård ligger i Ishøj Kommune, mens Firmaet er beliggende i Vallensbæk, som en del af botilbuddet Kløverengen men med eksternt optag. Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikke-førtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Kvindekrisecenter R.E.D. er overgået fra puljemidler til takstfinansiering 1. Ishøj Kommune har gennem rammeaftalen forpligtet sig politisk på kun at regulere taksterne én gang årligt. Ishøj Kommune har yderligere forpligtet sig i KKR Hovedstaden til at reducere taksterne for kommunens institutioner med 2 pct. Der skal derfor gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i R.E.D. s takstgrundlag i løbet af året bør ske under hensyn til de indgåede aftaler. Misbrugsområdet varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne (alkohol) og KABS Glostrup (stofmisbrug). Udgifterne til social behandling for stofmisbrug har været kraftigt stigende uden at KABS Glostrup har dokumenteret effekten af behandlingen. Samarbejdsaftalen med KABS er ændret fra 2011, således at den sociale og lægelige behandling er blevet adskilt. Handicaprådet mødes fire gange årligt. Der er i afsat kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Udviklingstendenser Der har været en svag stigning i antallet af brugere af botilbud fra 2009 til 2010 (fra 81 til 83 helårspersoner). På dagtilbudsområdet er antallet af helhårspersoner steget fra 86 til 101 i samme periode. Enhedsomkostningerne er steget kraftigt for midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte med hhv. 12,5 og 19 pct. For længerevarende botilbud er enhedsomkostningerne omvendt stort set uforandret. Dette kan tyde på, at den socialpædagogiske støtte bliver brugt til personer med større støttebehov end tidligere herunder personer, der allerede er i et botilbud, men kun kan rummes med ekstra støtte. PL-niveau Helårspersoner 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2009 Enhedsomkostninger Region H Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Socialpædagogisk støtte Alkoholmisbrug Stofmisbrug Anm.: Der er angivet bruttotal (statsrefusion efter servicelovens 176 er ikke modregnet). Udgifterne for midlertidige botilbud er ekskl. R.E.D. Borger på kommunens egne institutioner, hvor der ikke afregnes internt er ikke medtaget, men angivet i budgetforudsætningerne for Center for Psykosocialt Handicap. Antal personer i alkoholbehandling er opgjort efter tilbagemeldinger fra Lænken til og med 2. kvartal Der foreligger ikke tal fra før Enhedsomkostningerne for 2009 er inkl. brugere af Ishøj Kommunes egne tilbud. 1 Sker sandsynligvis fra sommer. Det samme gør sig gældende for institutionerne under Center for Psykosocialt Handicap.

7 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 7 En anseelig kilde til nye personer på botilbudsområdet er overgange fra børneområdet til voksenområdet. Disse borgere er kendte og medtages i budgettet. I vil der løbende komme seks personer ind denne vej. Dette svarer til 4 helårspersoner, der er lagt ind i budgettet med en gennemsnitsudgift på kr./år. Takststigningen har ifølge en rapport fra Deloitte Analyse af takstudviklingen på det specialiserede socialområde, juni 2010 ligget væsentligt over inflationen. To konsekvenser af denne udvikling har været, at reglerne om handlekompetence er blevet ændret, så der er skabt sammenhæng mellem finansierings- og visitationsansvar, og at kommunerne i KKR Hovedstaden har indgået en principiel aftale om at reducere taksterne på egne sociale institutioner med 2 pct. før p/l-regulering. Udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud pr. indbygger Brøndby Gentofte Herlev Ishøj Vallensbæk Kilde: Danmarks Statistik, serierne REGK31, FOLK1 og BEF1A07. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering. For det første skal der ske en implementering af de ændrede handlekommuneregler. I overensstemmelse med intensionen i lovændringen vil det indebære, at der sker en reduktion i enhedsomkostningerne til sociale tilbud uden at serviceniveauet reduceres. For det andet skal den gradvise afvikling af statstilskuddet til Kløverengen kompenseres ved interne effektiviseringer, således at taksterne holdes i ro. Mål Resultatkrav Handling Implementering af nye handlekommuneregler En reduktion af enhedsomkostningerne til botilbud og socialpædagogisk støtte i hjemmet uden en reduktion i serviceniveauet. Enhedsomkostningerne opgøres årligt i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden. Alle hjemtagne sager gennemgås og det vurderes, om de eksisterende tilbud er de bedst egnede. Så vidt muligt følges en nærhedsprincip. Vestegnskommunerne er i fællesskab ved at skabe overblik over udbuddet i lokalområdet. Der indgås aftale med udbyderne om dels konkrete sager, dels generelle aftaler med storleverandører om visitation, opfølgning, m.v.

8 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 8 De decentrale enheder skal løbende effektiviseres og rationaliseres (forlig 2011) Taksterne på Kløverengen skal holdes i ro i overensstemmelse med aftalen i KKR d. 25. august Dette skal ske i de kommende år uanset, at statstilskuddet til Kløverengen bortfalder gradvist fra. I forbindelse med oplægget til budget skal Kløverengens ledelse i samarbejde med Borger- og Socialservice finde konkrete besparelser, der kan udligne det manglende statstilskud. Udgangspunktet for denne øvelse er Kløverengens forbrugsmønster i 2010 samt den benchmark af botilbud på Vestegnen, der blev gennemført i foråret 2011.

9 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 9 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Integration og repatriering Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Enkelte ydelser og flytning Plejevederlag til pasning af døende Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Bevillingsområdet i alt forudsætninger Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra en læge, hvis personen opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi som regel hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning og udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes til uforudsete enkeltudgifter med betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Borger og Socialservice står for udbetaling af ydelserne. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Siden 2006 har statsrefusionen til kontanthjælp (og senere sygedagpenge) været gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager har været i aktivering eller ej. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering hhv. få afsluttet forløbet med ordinær beskæftigelse eller en permanent ydelse som f.eks. førtidspension. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne for store generelle udsving i ledigheden. Enkeltydelser og flytning: Til personer der er tilkendt pension efter 1. januar 2003 er der afsat midler til støtte efter lov om aktiv social politik 81 og 82 til enkeltydelser, medicin og flytning. Plejevederlagt til pasning af døende: Der kan ydes plejervederlagt til pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom. Der kan også ydes plejevederlag til nærstående pårørende til alvorligt syge. Personlige tillæg: Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer som har fået tilkendt pension før 1. januar 2003.Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Førtidspension: Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen.

10 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 10 Boligstøtte: Der kan ydes boligstøtte til lejere, ejer eller andelshaver hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af indtægter og boligens størrelse. boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. (evt. afsnit 3.3 og 3.4?) Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Hjemmeplejen Omsorgscentret Kærbo Torsbo plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud (havehjælp, snerydning,julefrokost og skovtur) Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og seniorråd Sundhedsuddannelsen/uddannelse af sosu elever Omsorgsarbejde/ besøg af over 75 årige Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder Området omfatter plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Hjemmeplejen: Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Omsorgscentret Kærbo: Omsorgscentret Kærbo er en decentral enhed under Ældrechefen. Kærbo består af: Træningscenter Kærbo (8 pladser), tidssvarende plejeboliger (64 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem(15 pladser), genoptræning (8 pladser) og dagcenter som benyttes 75 borgere. Torsbo plejehjem: Torsbo plejehjem er en decentral enhed under Ældrechefen. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (17 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (16 pladser) og daghjem (6 pladser) Tilskud til selv at ansætte: Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til hjælp til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Kommunal tandpleje: Tandplejen er en decentral enhed under ældrechefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige. Omsorgstilbud: Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp for pensionister. Tilbud om julefrokost og sommer udflugt. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og Seniorråd: Ishøj kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Sundhedsuddannelsen: Ishøj kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.

11 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 11 Omsorgsarbejde: Alle borgere over 75år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede: Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, støtte til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler, Genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælepemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne. Hjælpemiddeldepotet leverer desuden hjælpemidler i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald flytning hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerstyret personlig assistance: Borgere der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten de selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Sundhedsudgifter: Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om Stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Kontaktperson og ledsagelse: Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Antallet af personer over 65 år, forventes at stige. I prognoseperioden er forventningen at antallet af ældre vil stige med 679 personer svarende til en stigning på 23,4 %. Aldersgruppens yderligere fordeling på 5 års intervaller viser, at der er en vis grad af variation. Alder Antal personer i Antal personer i 2018 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige årige ,8 I alt Bevillingsområdets mål og resultatkrav (Mål og resultatkrav vil blive beskrevet i forhold til budgetaftalen og rehabilitering for sundhed og ældre.)

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere