ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. s arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitikken, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse og Lov om Pension. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser obs er det ikke nærmere rammer eller budget. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Ud over at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Udvalgets bevillingsområder 2011 Bevillingsområder Udsatte børn og unge Det specialiserede socialområde Overførselsudgifter Sundhed- og ældreområdet Udvalgets bevillingsområder i alt (evt. bemærkninger til væsentligste ændringer på de enkelte bevillingsområder)

2 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 2 Bevillingsområde Udsatte børn og unge Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder: Netto kr Borgerrelaterede adm.udgifter Sundhedstjenesten Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tilbud Specialområdet Institutioner-takstfinansieret Projekter Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Generel for området kan oplyses, at der ud fra den seneste udarbejde befolkningsprognose for Ishøj Kommune ikke er nævneværdige udsving i antallet af forventede fødsler eller på børneområde generelt, hvorfor dette ikke burde influere på udviklingen. Borgerrelaterede administrationsudgifter: Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: (SSU eller ØPU) - Tolkning - Lægeerklæringer - Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger Sundhedstjenesten Sundhedsplejen: Tib Tab Tynde: Unge Mødre: Børn- og ungelæge: Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Udgifter i.h.t. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: - Forebyggende foranstaltninger - Døgnanbringelser - Sikrede institutioner (incl. objektiv finansiering) Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tiltag Street-team: Ishøjgård: - Familieværkstedet - Tolmiea - Mjølner Rådgivning og særlig støtte til børn og unge samt lokale tiltag: Det specialiserede børneområde er kendetegnet ved at være udgiftsfølsomt og til tider svært styrbart. Familiecentret i Ishøj har ikke - som tendensen har været på landsplan - haft stigning, endsige eksplosiv stigning i udgiftsniveauet gennem de seneste år. Der har derimod været et samlet fald i udgiftsniveauet for de forebyggende- og anbringelsesmæssige foranstaltninger set under et. Dette har også givet den nødvendige plads til at der har kunnet arbejdes med en omlægning af indsatserne, således at der arbejdes ud fra iværksættelse af tidligere indsatser og målrette andre indsatser. Flere små/yngre børn anbringes udenfor hjemmet i plejefamilier, flere unge støttes i nærmiljøet og der har været mulighed for at etablere forebyggende indsat for unge mødre på Ishøjgård (fortsættelse af tidligere projekt) med henblik på at støtte dem i varetagelse af barnet i eget hjem. Der har derfor også været en nedgang i dyre enkeltsager og dermed nedgang i statsrefusion indenfor dette område. Specialområdet Servicelovens 41 og 42:

3 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 3 Såfremt et barn med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forsørges i eget hjem, har familien mulighed for at ansøge om nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets forsørgelse, ligesom der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der er behov for at barnet passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet. På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne arbejdes der med udarbejdelse at et serviceniveau. Et serviceniveau på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i.f.t handicappet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af børn der diagnosticeres, hvilket skaber stigning i antallet af børn, der er omfattet at regelsættet. Institutioner Takstfinansieret Døgninst. Ishøjgård: Projekter Virksomheden i Vejleåparken: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Projektet har til formål at mindske rekruttering til kriminelle miljøer og give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Under initiativaftalen: Implementeringskonsulent: Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. - Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. - Implementering af ungesamråd. - Implementering af 7+7-proceduren. - Ungepålæg / forældrepålæg. Særlig Familierådgiver: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet, og de mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Udvikling: Anbringelser : heraf i plejefamilie: Års- værk 45 = 29,4 % = 35,4% = 31,54 % 61,3 Aldersfordeling anbringelse: Aflastning: Aldersfordeling aflastning: Sundhedsplejen: - Nyfødte: Behovsbesøg: 62,4 % 55,4 % 40 % Familieværkstedet: - Anonym Rådgivning: - Indskrevne familier:

4 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 4 Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Initiativer: Udarbejdelse af serviceniveau 41 merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Sikre ensartede vurderinger / serviceniveau Sikre at der kompenseres relevant i.f.t handicappet Indarbejde besparelser på området Gennemgang af: Lovgivning Forventninger til normalfamilier Principper for vurdering Udarbejdelse af nyt serviceniveau Løbende opfølgning Opfylde nye lovkrav i barnets Reform Flere børn anbringes i plejefamilier. Ansættelse af kommunale plejefamilier. Efteruddannelse og supervision af plejefamilier. Nye krav til kvalitet i de hvide tilsyn Innovation verdens bedste forebyggelse Tidlig koordineret indsats Evidens og videns baserede metoder Forebygge anbringelser uden for hjemmet Styrke forældres egne ressourcer Projekter: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Periode: Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. Implementering af ungesamråd. Implementering af 7+7-proceduren. Ungepålæg / forældrepålæg. Periode: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet. Periode: Andelen af børn i plejefamilier øges i Der udarbejdes vilkår for kommunale plejefamilier Serviceniveau for almindelige plejefamilier vurderes Øget kvalitet i anbringelserne for færre penge Opkvalificering af de hvide tilsyn Bedre kvalitet for færre penge At fremtidssikre udbud af lokale foranstaltninger. Mindske rekruttering til kriminelle miljøer. Give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Fastholde de unge i at undgå tilbagefald til kriminalitet. De mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Anbringelse i plejefamilie overvejes altid som det første. Vurdering af serviceniveau og udarbejdelse af fælles serviceniveau. Nytænke og udvikle tilbud om efteruddannelse og supervision til plejefamilier i samarbejde med andre kommuner. Udvikle ny manual for hvide tilsyn. Specialisering i hvide tilsyn teamet. Oprettelse af multikorps Oprettelse af forældrehøjskole Som en del af innovationsprocessen er der nedsat arbejdsgrupper til at gennemgå behov for tilbud, indhold og funktion. Virksomheden i Vejleåparken Implementeringskonsulent - tværfaglig Særlig Familierådgiver Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien.

5 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 5 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder 2011 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Distriktspsykiatrisk Center Hjemmevejlederkorps Botilbud for voksne Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Egne botilbud til voksne * Botilbud Kløverengen A *Botilbud Kløverengen B * Bofællesskab Spindehuset *Bofællesskab Løkkekrogen *Opgangsbofællesskab Ågården 29 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Værested Vildtbanegård Tilbud Strandgården Handicapråd Bevillingsområdet i alt (*) enhederne beskrives kun I Bind I hvis det er relevant Beskrivelse af budgetområder Området omfatter bo- og dagtilbud, socialpædagogisk støtte, forsorgshjem/krisecentre samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Alle ydelserne er lovbundne, men med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Ishøj Kommune køber mange tilbud fra andre leverandører, hvor tilrettelæggelsen i særlig grad handler om samarbejdet med disse leverandører. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), botilbud samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (socialpædagogisk støtte) udgør den største del af budgetområdet og er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Områderne hænger desuden delvis sammen med stofmisbrugsområdet, idet stofmisbrug i mange tilfælde ikke kan adskilles fra psykiske, sociale eller boligmæssige problemstillinger. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud som Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen, Ågården, Strandgården, cafétilbuddene Hjerterum 1 og Værested Vildtbanegård samt et hjemmevejlederkorps. Hjemmevejlederteamet er Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter 85 i serviceloven primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 140 borgere. Kløverengen (se stjerne markering ovenfor) er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele; Kløverengen 72, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år og opefter. Der er 16 pladser. Kløverengen 84, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Kløverengen 84 har 24 pladser. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et botilbud efter servicelovens 107. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Ågården er et opgangsfællesskab og fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj Centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø.

6 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 6 I Strandgården nr. 14 råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til unge borgere fra Ishøj, der har behov for et mere rummeligt bomiljø. I tilknytning til lejlighederne er der et værested, hvor beboerne kan mødes og en gang om ugen få vejledning fra en medarbejder fra hjemmevejlederteamet. Cafetilbuddene Hjerterum l og Værested Vildtbanegård samt Firmaet er Ishøj Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 og 104. Hjerterummet 1 og Værested Vildtbanegård ligger i Ishøj Kommune, mens Firmaet er beliggende i Vallensbæk, som en del af botilbuddet Kløverengen men med eksternt optag. Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikke-førtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Kvindekrisecenter R.E.D. er overgået fra puljemidler til takstfinansiering 1. Ishøj Kommune har gennem rammeaftalen forpligtet sig politisk på kun at regulere taksterne én gang årligt. Ishøj Kommune har yderligere forpligtet sig i KKR Hovedstaden til at reducere taksterne for kommunens institutioner med 2 pct. Der skal derfor gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i R.E.D. s takstgrundlag i løbet af året bør ske under hensyn til de indgåede aftaler. Misbrugsområdet varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne (alkohol) og KABS Glostrup (stofmisbrug). Udgifterne til social behandling for stofmisbrug har været kraftigt stigende uden at KABS Glostrup har dokumenteret effekten af behandlingen. Samarbejdsaftalen med KABS er ændret fra 2011, således at den sociale og lægelige behandling er blevet adskilt. Handicaprådet mødes fire gange årligt. Der er i afsat kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Udviklingstendenser Der har været en svag stigning i antallet af brugere af botilbud fra 2009 til 2010 (fra 81 til 83 helårspersoner). På dagtilbudsområdet er antallet af helhårspersoner steget fra 86 til 101 i samme periode. Enhedsomkostningerne er steget kraftigt for midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte med hhv. 12,5 og 19 pct. For længerevarende botilbud er enhedsomkostningerne omvendt stort set uforandret. Dette kan tyde på, at den socialpædagogiske støtte bliver brugt til personer med større støttebehov end tidligere herunder personer, der allerede er i et botilbud, men kun kan rummes med ekstra støtte. PL-niveau Helårspersoner 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2009 Enhedsomkostninger Region H Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Socialpædagogisk støtte Alkoholmisbrug Stofmisbrug Anm.: Der er angivet bruttotal (statsrefusion efter servicelovens 176 er ikke modregnet). Udgifterne for midlertidige botilbud er ekskl. R.E.D. Borger på kommunens egne institutioner, hvor der ikke afregnes internt er ikke medtaget, men angivet i budgetforudsætningerne for Center for Psykosocialt Handicap. Antal personer i alkoholbehandling er opgjort efter tilbagemeldinger fra Lænken til og med 2. kvartal Der foreligger ikke tal fra før Enhedsomkostningerne for 2009 er inkl. brugere af Ishøj Kommunes egne tilbud. 1 Sker sandsynligvis fra sommer. Det samme gør sig gældende for institutionerne under Center for Psykosocialt Handicap.

7 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 7 En anseelig kilde til nye personer på botilbudsområdet er overgange fra børneområdet til voksenområdet. Disse borgere er kendte og medtages i budgettet. I vil der løbende komme seks personer ind denne vej. Dette svarer til 4 helårspersoner, der er lagt ind i budgettet med en gennemsnitsudgift på kr./år. Takststigningen har ifølge en rapport fra Deloitte Analyse af takstudviklingen på det specialiserede socialområde, juni 2010 ligget væsentligt over inflationen. To konsekvenser af denne udvikling har været, at reglerne om handlekompetence er blevet ændret, så der er skabt sammenhæng mellem finansierings- og visitationsansvar, og at kommunerne i KKR Hovedstaden har indgået en principiel aftale om at reducere taksterne på egne sociale institutioner med 2 pct. før p/l-regulering. Udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud pr. indbygger Brøndby Gentofte Herlev Ishøj Vallensbæk Kilde: Danmarks Statistik, serierne REGK31, FOLK1 og BEF1A07. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering. For det første skal der ske en implementering af de ændrede handlekommuneregler. I overensstemmelse med intensionen i lovændringen vil det indebære, at der sker en reduktion i enhedsomkostningerne til sociale tilbud uden at serviceniveauet reduceres. For det andet skal den gradvise afvikling af statstilskuddet til Kløverengen kompenseres ved interne effektiviseringer, således at taksterne holdes i ro. Mål Resultatkrav Handling Implementering af nye handlekommuneregler En reduktion af enhedsomkostningerne til botilbud og socialpædagogisk støtte i hjemmet uden en reduktion i serviceniveauet. Enhedsomkostningerne opgøres årligt i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden. Alle hjemtagne sager gennemgås og det vurderes, om de eksisterende tilbud er de bedst egnede. Så vidt muligt følges en nærhedsprincip. Vestegnskommunerne er i fællesskab ved at skabe overblik over udbuddet i lokalområdet. Der indgås aftale med udbyderne om dels konkrete sager, dels generelle aftaler med storleverandører om visitation, opfølgning, m.v.

8 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 8 De decentrale enheder skal løbende effektiviseres og rationaliseres (forlig 2011) Taksterne på Kløverengen skal holdes i ro i overensstemmelse med aftalen i KKR d. 25. august Dette skal ske i de kommende år uanset, at statstilskuddet til Kløverengen bortfalder gradvist fra. I forbindelse med oplægget til budget skal Kløverengens ledelse i samarbejde med Borger- og Socialservice finde konkrete besparelser, der kan udligne det manglende statstilskud. Udgangspunktet for denne øvelse er Kløverengens forbrugsmønster i 2010 samt den benchmark af botilbud på Vestegnen, der blev gennemført i foråret 2011.

9 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 9 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Integration og repatriering Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Enkelte ydelser og flytning Plejevederlag til pasning af døende Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Bevillingsområdet i alt forudsætninger Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra en læge, hvis personen opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi som regel hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning og udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes til uforudsete enkeltudgifter med betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Borger og Socialservice står for udbetaling af ydelserne. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Siden 2006 har statsrefusionen til kontanthjælp (og senere sygedagpenge) været gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager har været i aktivering eller ej. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering hhv. få afsluttet forløbet med ordinær beskæftigelse eller en permanent ydelse som f.eks. førtidspension. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne for store generelle udsving i ledigheden. Enkeltydelser og flytning: Til personer der er tilkendt pension efter 1. januar 2003 er der afsat midler til støtte efter lov om aktiv social politik 81 og 82 til enkeltydelser, medicin og flytning. Plejevederlagt til pasning af døende: Der kan ydes plejervederlagt til pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom. Der kan også ydes plejevederlag til nærstående pårørende til alvorligt syge. Personlige tillæg: Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer som har fået tilkendt pension før 1. januar 2003.Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Førtidspension: Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen.

10 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 10 Boligstøtte: Der kan ydes boligstøtte til lejere, ejer eller andelshaver hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af indtægter og boligens størrelse. boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. (evt. afsnit 3.3 og 3.4?) Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Hjemmeplejen Omsorgscentret Kærbo Torsbo plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud (havehjælp, snerydning,julefrokost og skovtur) Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og seniorråd Sundhedsuddannelsen/uddannelse af sosu elever Omsorgsarbejde/ besøg af over 75 årige Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder Området omfatter plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Hjemmeplejen: Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Omsorgscentret Kærbo: Omsorgscentret Kærbo er en decentral enhed under Ældrechefen. Kærbo består af: Træningscenter Kærbo (8 pladser), tidssvarende plejeboliger (64 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem(15 pladser), genoptræning (8 pladser) og dagcenter som benyttes 75 borgere. Torsbo plejehjem: Torsbo plejehjem er en decentral enhed under Ældrechefen. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (17 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (16 pladser) og daghjem (6 pladser) Tilskud til selv at ansætte: Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til hjælp til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Kommunal tandpleje: Tandplejen er en decentral enhed under ældrechefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige. Omsorgstilbud: Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp for pensionister. Tilbud om julefrokost og sommer udflugt. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og Seniorråd: Ishøj kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Sundhedsuddannelsen: Ishøj kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.

11 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 11 Omsorgsarbejde: Alle borgere over 75år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede: Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, støtte til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler, Genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælepemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne. Hjælpemiddeldepotet leverer desuden hjælpemidler i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald flytning hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerstyret personlig assistance: Borgere der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten de selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Sundhedsudgifter: Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om Stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Kontaktperson og ledsagelse: Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Antallet af personer over 65 år, forventes at stige. I prognoseperioden er forventningen at antallet af ældre vil stige med 679 personer svarende til en stigning på 23,4 %. Aldersgruppens yderligere fordeling på 5 års intervaller viser, at der er en vis grad af variation. Alder Antal personer i Antal personer i 2018 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige årige ,8 I alt Bevillingsområdets mål og resultatkrav (Mål og resultatkrav vil blive beskrevet i forhold til budgetaftalen og rehabilitering for sundhed og ældre.)

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 4.976 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1007095 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget 18. maj 2010 Notatet viser Forebyggelses-

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 B.60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 6.408 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere