ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. s arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitikken, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse og Lov om Pension. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser obs er det ikke nærmere rammer eller budget. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Ud over at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Udvalgets bevillingsområder 2011 Bevillingsområder Udsatte børn og unge Det specialiserede socialområde Overførselsudgifter Sundhed- og ældreområdet Udvalgets bevillingsområder i alt (evt. bemærkninger til væsentligste ændringer på de enkelte bevillingsområder)

2 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 2 Bevillingsområde Udsatte børn og unge Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder: Netto kr Borgerrelaterede adm.udgifter Sundhedstjenesten Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tilbud Specialområdet Institutioner-takstfinansieret Projekter Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Generel for området kan oplyses, at der ud fra den seneste udarbejde befolkningsprognose for Ishøj Kommune ikke er nævneværdige udsving i antallet af forventede fødsler eller på børneområde generelt, hvorfor dette ikke burde influere på udviklingen. Borgerrelaterede administrationsudgifter: Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: (SSU eller ØPU) - Tolkning - Lægeerklæringer - Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger Sundhedstjenesten Sundhedsplejen: Tib Tab Tynde: Unge Mødre: Børn- og ungelæge: Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Udgifter i.h.t. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: - Forebyggende foranstaltninger - Døgnanbringelser - Sikrede institutioner (incl. objektiv finansiering) Rådgivning og særlig støtte til børn og unge lokale tiltag Street-team: Ishøjgård: - Familieværkstedet - Tolmiea - Mjølner Rådgivning og særlig støtte til børn og unge samt lokale tiltag: Det specialiserede børneområde er kendetegnet ved at være udgiftsfølsomt og til tider svært styrbart. Familiecentret i Ishøj har ikke - som tendensen har været på landsplan - haft stigning, endsige eksplosiv stigning i udgiftsniveauet gennem de seneste år. Der har derimod været et samlet fald i udgiftsniveauet for de forebyggende- og anbringelsesmæssige foranstaltninger set under et. Dette har også givet den nødvendige plads til at der har kunnet arbejdes med en omlægning af indsatserne, således at der arbejdes ud fra iværksættelse af tidligere indsatser og målrette andre indsatser. Flere små/yngre børn anbringes udenfor hjemmet i plejefamilier, flere unge støttes i nærmiljøet og der har været mulighed for at etablere forebyggende indsat for unge mødre på Ishøjgård (fortsættelse af tidligere projekt) med henblik på at støtte dem i varetagelse af barnet i eget hjem. Der har derfor også været en nedgang i dyre enkeltsager og dermed nedgang i statsrefusion indenfor dette område. Specialområdet Servicelovens 41 og 42:

3 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 3 Såfremt et barn med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forsørges i eget hjem, har familien mulighed for at ansøge om nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets forsørgelse, ligesom der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der er behov for at barnet passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet. På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne arbejdes der med udarbejdelse at et serviceniveau. Et serviceniveau på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i.f.t handicappet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af børn der diagnosticeres, hvilket skaber stigning i antallet af børn, der er omfattet at regelsættet. Institutioner Takstfinansieret Døgninst. Ishøjgård: Projekter Virksomheden i Vejleåparken: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Projektet har til formål at mindske rekruttering til kriminelle miljøer og give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Under initiativaftalen: Implementeringskonsulent: Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. - Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. - Implementering af ungesamråd. - Implementering af 7+7-proceduren. - Ungepålæg / forældrepålæg. Særlig Familierådgiver: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet, og de mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Udvikling: Anbringelser : heraf i plejefamilie: Års- værk 45 = 29,4 % = 35,4% = 31,54 % 61,3 Aldersfordeling anbringelse: Aflastning: Aldersfordeling aflastning: Sundhedsplejen: - Nyfødte: Behovsbesøg: 62,4 % 55,4 % 40 % Familieværkstedet: - Anonym Rådgivning: - Indskrevne familier:

4 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 4 Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Initiativer: Udarbejdelse af serviceniveau 41 merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Sikre ensartede vurderinger / serviceniveau Sikre at der kompenseres relevant i.f.t handicappet Indarbejde besparelser på området Gennemgang af: Lovgivning Forventninger til normalfamilier Principper for vurdering Udarbejdelse af nyt serviceniveau Løbende opfølgning Opfylde nye lovkrav i barnets Reform Flere børn anbringes i plejefamilier. Ansættelse af kommunale plejefamilier. Efteruddannelse og supervision af plejefamilier. Nye krav til kvalitet i de hvide tilsyn Innovation verdens bedste forebyggelse Tidlig koordineret indsats Evidens og videns baserede metoder Forebygge anbringelser uden for hjemmet Styrke forældres egne ressourcer Projekter: Tryghedsskabende indsats i Vejleåparken og optimering af de unges sociale engagement i lokalområdet. Periode: Øget og systematiseret brug af forebyggende familerådslagning og netværesmøder. Implementering af ungesamråd. Implementering af 7+7-proceduren. Ungepålæg / forældrepålæg. Periode: Særlig helhedsorienteret familieindsats, der sikre at den unge ikke falder tilbage til kriminalitet. Periode: Andelen af børn i plejefamilier øges i Der udarbejdes vilkår for kommunale plejefamilier Serviceniveau for almindelige plejefamilier vurderes Øget kvalitet i anbringelserne for færre penge Opkvalificering af de hvide tilsyn Bedre kvalitet for færre penge At fremtidssikre udbud af lokale foranstaltninger. Mindske rekruttering til kriminelle miljøer. Give de unge en anden retning i livet, som alternativ til kriminalitet Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Fastholde de unge i at undgå tilbagefald til kriminalitet. De mest udsatte unge indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Anbringelse i plejefamilie overvejes altid som det første. Vurdering af serviceniveau og udarbejdelse af fælles serviceniveau. Nytænke og udvikle tilbud om efteruddannelse og supervision til plejefamilier i samarbejde med andre kommuner. Udvikle ny manual for hvide tilsyn. Specialisering i hvide tilsyn teamet. Oprettelse af multikorps Oprettelse af forældrehøjskole Som en del af innovationsprocessen er der nedsat arbejdsgrupper til at gennemgå behov for tilbud, indhold og funktion. Virksomheden i Vejleåparken Implementeringskonsulent - tværfaglig Særlig Familierådgiver Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien.

5 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 5 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder 2011 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Distriktspsykiatrisk Center Hjemmevejlederkorps Botilbud for voksne Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Egne botilbud til voksne * Botilbud Kløverengen A *Botilbud Kløverengen B * Bofællesskab Spindehuset *Bofællesskab Løkkekrogen *Opgangsbofællesskab Ågården 29 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Værested Vildtbanegård Tilbud Strandgården Handicapråd Bevillingsområdet i alt (*) enhederne beskrives kun I Bind I hvis det er relevant Beskrivelse af budgetområder Området omfatter bo- og dagtilbud, socialpædagogisk støtte, forsorgshjem/krisecentre samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Alle ydelserne er lovbundne, men med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Ishøj Kommune køber mange tilbud fra andre leverandører, hvor tilrettelæggelsen i særlig grad handler om samarbejdet med disse leverandører. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), botilbud samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (socialpædagogisk støtte) udgør den største del af budgetområdet og er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Områderne hænger desuden delvis sammen med stofmisbrugsområdet, idet stofmisbrug i mange tilfælde ikke kan adskilles fra psykiske, sociale eller boligmæssige problemstillinger. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud som Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen, Ågården, Strandgården, cafétilbuddene Hjerterum 1 og Værested Vildtbanegård samt et hjemmevejlederkorps. Hjemmevejlederteamet er Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter 85 i serviceloven primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 140 borgere. Kløverengen (se stjerne markering ovenfor) er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele; Kløverengen 72, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år og opefter. Der er 16 pladser. Kløverengen 84, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Kløverengen 84 har 24 pladser. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et botilbud efter servicelovens 107. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Ågården er et opgangsfællesskab og fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj Centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø.

6 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 6 I Strandgården nr. 14 råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til unge borgere fra Ishøj, der har behov for et mere rummeligt bomiljø. I tilknytning til lejlighederne er der et værested, hvor beboerne kan mødes og en gang om ugen få vejledning fra en medarbejder fra hjemmevejlederteamet. Cafetilbuddene Hjerterum l og Værested Vildtbanegård samt Firmaet er Ishøj Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 og 104. Hjerterummet 1 og Værested Vildtbanegård ligger i Ishøj Kommune, mens Firmaet er beliggende i Vallensbæk, som en del af botilbuddet Kløverengen men med eksternt optag. Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikke-førtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Kvindekrisecenter R.E.D. er overgået fra puljemidler til takstfinansiering 1. Ishøj Kommune har gennem rammeaftalen forpligtet sig politisk på kun at regulere taksterne én gang årligt. Ishøj Kommune har yderligere forpligtet sig i KKR Hovedstaden til at reducere taksterne for kommunens institutioner med 2 pct. Der skal derfor gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i R.E.D. s takstgrundlag i løbet af året bør ske under hensyn til de indgåede aftaler. Misbrugsområdet varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne (alkohol) og KABS Glostrup (stofmisbrug). Udgifterne til social behandling for stofmisbrug har været kraftigt stigende uden at KABS Glostrup har dokumenteret effekten af behandlingen. Samarbejdsaftalen med KABS er ændret fra 2011, således at den sociale og lægelige behandling er blevet adskilt. Handicaprådet mødes fire gange årligt. Der er i afsat kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Udviklingstendenser Der har været en svag stigning i antallet af brugere af botilbud fra 2009 til 2010 (fra 81 til 83 helårspersoner). På dagtilbudsområdet er antallet af helhårspersoner steget fra 86 til 101 i samme periode. Enhedsomkostningerne er steget kraftigt for midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte med hhv. 12,5 og 19 pct. For længerevarende botilbud er enhedsomkostningerne omvendt stort set uforandret. Dette kan tyde på, at den socialpædagogiske støtte bliver brugt til personer med større støttebehov end tidligere herunder personer, der allerede er i et botilbud, men kun kan rummes med ekstra støtte. PL-niveau Helårspersoner 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2010 Enhedsomkostninger Ishøj 2009 Enhedsomkostninger Region H Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Socialpædagogisk støtte Alkoholmisbrug Stofmisbrug Anm.: Der er angivet bruttotal (statsrefusion efter servicelovens 176 er ikke modregnet). Udgifterne for midlertidige botilbud er ekskl. R.E.D. Borger på kommunens egne institutioner, hvor der ikke afregnes internt er ikke medtaget, men angivet i budgetforudsætningerne for Center for Psykosocialt Handicap. Antal personer i alkoholbehandling er opgjort efter tilbagemeldinger fra Lænken til og med 2. kvartal Der foreligger ikke tal fra før Enhedsomkostningerne for 2009 er inkl. brugere af Ishøj Kommunes egne tilbud. 1 Sker sandsynligvis fra sommer. Det samme gør sig gældende for institutionerne under Center for Psykosocialt Handicap.

7 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 7 En anseelig kilde til nye personer på botilbudsområdet er overgange fra børneområdet til voksenområdet. Disse borgere er kendte og medtages i budgettet. I vil der løbende komme seks personer ind denne vej. Dette svarer til 4 helårspersoner, der er lagt ind i budgettet med en gennemsnitsudgift på kr./år. Takststigningen har ifølge en rapport fra Deloitte Analyse af takstudviklingen på det specialiserede socialområde, juni 2010 ligget væsentligt over inflationen. To konsekvenser af denne udvikling har været, at reglerne om handlekompetence er blevet ændret, så der er skabt sammenhæng mellem finansierings- og visitationsansvar, og at kommunerne i KKR Hovedstaden har indgået en principiel aftale om at reducere taksterne på egne sociale institutioner med 2 pct. før p/l-regulering. Udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud pr. indbygger Brøndby Gentofte Herlev Ishøj Vallensbæk Kilde: Danmarks Statistik, serierne REGK31, FOLK1 og BEF1A07. Bevillingsområdets mål og resultatkrav Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering. For det første skal der ske en implementering af de ændrede handlekommuneregler. I overensstemmelse med intensionen i lovændringen vil det indebære, at der sker en reduktion i enhedsomkostningerne til sociale tilbud uden at serviceniveauet reduceres. For det andet skal den gradvise afvikling af statstilskuddet til Kløverengen kompenseres ved interne effektiviseringer, således at taksterne holdes i ro. Mål Resultatkrav Handling Implementering af nye handlekommuneregler En reduktion af enhedsomkostningerne til botilbud og socialpædagogisk støtte i hjemmet uden en reduktion i serviceniveauet. Enhedsomkostningerne opgøres årligt i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden. Alle hjemtagne sager gennemgås og det vurderes, om de eksisterende tilbud er de bedst egnede. Så vidt muligt følges en nærhedsprincip. Vestegnskommunerne er i fællesskab ved at skabe overblik over udbuddet i lokalområdet. Der indgås aftale med udbyderne om dels konkrete sager, dels generelle aftaler med storleverandører om visitation, opfølgning, m.v.

8 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 8 De decentrale enheder skal løbende effektiviseres og rationaliseres (forlig 2011) Taksterne på Kløverengen skal holdes i ro i overensstemmelse med aftalen i KKR d. 25. august Dette skal ske i de kommende år uanset, at statstilskuddet til Kløverengen bortfalder gradvist fra. I forbindelse med oplægget til budget skal Kløverengens ledelse i samarbejde med Borger- og Socialservice finde konkrete besparelser, der kan udligne det manglende statstilskud. Udgangspunktet for denne øvelse er Kløverengens forbrugsmønster i 2010 samt den benchmark af botilbud på Vestegnen, der blev gennemført i foråret 2011.

9 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 9 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Integration og repatriering Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Enkelte ydelser og flytning Plejevederlag til pasning af døende Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Bevillingsområdet i alt forudsætninger Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra en læge, hvis personen opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi som regel hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning og udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes til uforudsete enkeltudgifter med betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Borger og Socialservice står for udbetaling af ydelserne. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Siden 2006 har statsrefusionen til kontanthjælp (og senere sygedagpenge) været gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager har været i aktivering eller ej. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering hhv. få afsluttet forløbet med ordinær beskæftigelse eller en permanent ydelse som f.eks. førtidspension. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne for store generelle udsving i ledigheden. Enkeltydelser og flytning: Til personer der er tilkendt pension efter 1. januar 2003 er der afsat midler til støtte efter lov om aktiv social politik 81 og 82 til enkeltydelser, medicin og flytning. Plejevederlagt til pasning af døende: Der kan ydes plejervederlagt til pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom. Der kan også ydes plejevederlag til nærstående pårørende til alvorligt syge. Personlige tillæg: Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer som har fået tilkendt pension før 1. januar 2003.Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Førtidspension: Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen.

10 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 10 Boligstøtte: Der kan ydes boligstøtte til lejere, ejer eller andelshaver hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af indtægter og boligens størrelse. boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. (evt. afsnit 3.3 og 3.4?) Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Hjemmeplejen Omsorgscentret Kærbo Torsbo plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud (havehjælp, snerydning,julefrokost og skovtur) Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og seniorråd Sundhedsuddannelsen/uddannelse af sosu elever Omsorgsarbejde/ besøg af over 75 årige Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder Området omfatter plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav. Hjemmeplejen: Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Omsorgscentret Kærbo: Omsorgscentret Kærbo er en decentral enhed under Ældrechefen. Kærbo består af: Træningscenter Kærbo (8 pladser), tidssvarende plejeboliger (64 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem(15 pladser), genoptræning (8 pladser) og dagcenter som benyttes 75 borgere. Torsbo plejehjem: Torsbo plejehjem er en decentral enhed under Ældrechefen. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (17 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (16 pladser) og daghjem (6 pladser) Tilskud til selv at ansætte: Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til hjælp til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Kommunal tandpleje: Tandplejen er en decentral enhed under ældrechefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige. Omsorgstilbud: Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp for pensionister. Tilbud om julefrokost og sommer udflugt. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Støtte til frivilligt socialt arbejde, seniormedborgerhus og Seniorråd: Ishøj kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Sundhedsuddannelsen: Ishøj kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo.

11 ISHØJ KOMMUNE BUDGET Side 11 Omsorgsarbejde: Alle borgere over 75år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, hjælpemiddeldepot samt merudgifter til handicappede: Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, støtte til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler, Genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælepemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne. Hjælpemiddeldepotet leverer desuden hjælpemidler i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald flytning hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerstyret personlig assistance: Borgere der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten de selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer. Sundhedsudgifter: Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om Stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Kontaktperson og ledsagelse: Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har fået ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, og patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. (mangler en beskrivelse af forbundne kar/sammenhænge mellem bevillinger) Udviklingstendenser Antallet af personer over 65 år, forventes at stige. I prognoseperioden er forventningen at antallet af ældre vil stige med 679 personer svarende til en stigning på 23,4 %. Aldersgruppens yderligere fordeling på 5 års intervaller viser, at der er en vis grad af variation. Alder Antal personer i Antal personer i 2018 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige årige ,8 I alt Bevillingsområdets mål og resultatkrav (Mål og resultatkrav vil blive beskrevet i forhold til budgetaftalen og rehabilitering for sundhed og ældre.)

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere