Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq"

Transkript

1 Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3 Mælkebøttens administration funktionsområder og udviklingsprojekter.. 3 SFI forskningsundersøgelse Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder. 4 Kompetenceudvikling... 4 Psykolog... 5 Sommerferie Helårshus i Kapisillit. 5 Hjemmesiden 6 Brochurer... 6 Mange besøg... 6 Kontakt til netværk 7 Personalet. 7 Årets gang i Mælkebøtten 7 Prins Joachim besøger Mælkebøtten... 7 Gulvene lakeret. 7 Fødselsdag 8 Sommerlejr 8 Julefest 8 Døgnafdelingen 8 Værkstederne 9 Indvielse af Mælkebøttens musikværksted.. 9 Børnemøder 10 Besøgstal. 10 Den nye bo-enhed Ilasiaq.. 10 Årets gang i boenheden Ilasiaq.. 10 Økonomi. 11 Fremtiden Resumé om baggrunden for etablering af Børne og Ungehuset Mælkebøtten Og Bo-enheden Ilasiaq Bilag1 Organisationsplan Børne- og ungehuset Mælkebøtten i Nuuk har den 29. marts 2012 eksisteret i 6 år. Bestyrelsen 2

3 Mælkebøttens bestyrelse har i 2011 afholdt 6 fysiske møder. Derudover har der været kontinuerlig kontakt via mail og ved møder mellem formanden og forstanderen. Det har igen været et år med et godt og konstruktivt samarbejde. Bestyrelsen består af Henrik Sørensen (formand) repræsentant fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Jens Olsen, repræsentant fra Lions Club i Nuuk, Preben Kold Larsen repræsentant fra Nuuk Rotary Klub. Derudover har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq udpeget Poul Hansen som tilforordnet i bestyrelsen. Forstander Kirsten Ørgaard deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær. Omstrukturering 2011 har været et spændende og udfordrende år for Mælkebøtten, og der er sket mange nye tiltag inden for husets rammer og for hele organisationen. Mælkebøtten er godt forankret og fortsat i positiv udvikling men vi stopper ikke udviklingen blot fordi projektet er implementeret. De erfaringer vi har fået fra arbejdet med børnene i Mælkebøtten, og de behov der eksisterer for hjælp til udsatte børn og unge, anvender vi i praksis i det videre udviklingsarbejde. Dette har resulteret i, at der er igangsat en del udviklingsprojekter for tiltag, der yderligere skal forbedre vilkårene for de omsorgssvigtede børn og unge. Det fordrer flere ressourcer, og derfor har det været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere og omstrukturere Mælkebøttens organisation. Den nye organisationsplan for Mælkebøtteorganisationen er vedlagt som bilag 1. På grund af pladsmangel i Mælkebøttens hus, er selve administrationen flyttet til en lejet bolig i nærheden af Mælkebøtten. På trods af denne adskillelse har der været kontinuerlig kontakt mellem både Administrationen, Mælkebøtten og den nyetablerede Bo-enhed Ilasiaq, der omtales senere, så det har ikke haft nogen nævneværdig betydning for ledelsen og selve driften af institutionerne, at hele organisationen ikke er samlet i et hus. I administrationen indgår Kirsten Ørgaard, forstander, psykolog og leder for hele organisationen, Vivian Mørch Simonsen administrator og stedfortræder for forstanderen, Marianne Wind Meinel administrativ konsulent og Ingeborg Olsen projektmedarbejder. I Mælkebøtten er Naja Sarkov daglig leder og Pilu Noahsen stedfortræder. I Ilasiaq er Nuka Fleischer afd.leder. Mælkebøttecentrets administration funktionsområder og udviklingsprojekter Administrationen varetager den overordnede administration i forhold til Mælkebøtten, Ilasiaq og både de igangværende og kommende udviklingsprojekter. Der tilrettelægges og gennemføres bl.a. strategi- og projektudvikling/projektstyring, fundraising samt PR og markedsføring. Visiteringen af børn og unge til både Mælkebøtten og Ilasiaq varetages af organisationens ledelse. SFI s forskningsundersøgelse Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder Forskningsundersøgelsen i regi af SFI, hvor vi følger de børn der har været i social udredning i Mælkebøtten, for at se hvordan de klarer sig, fungerer fint. Koordineringen af 3

4 undersøgelsesfasens dataindsamling sker i administrationen, og medarbejdere i Mælkebøtten og administrationen medvirker i indsamling af data. Undersøgelse blev præsenteret på europæisk konference i Finland. Fra den September 2011 deltog psykolog og seniorforsker Else Christensen fra SFI og psykolog og forstander for Mælkebøtten Kirsten Ørgaard, på den 12 th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse ans Neglect, der fandt sted i Tampere i Finland. Emnet var Challenging social responsibilities for child abuse and neglect. På konferencen deltog forskere og andre fagfolk fra en stor del af verden og fælles for alle var, at de var beskæftiget med omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn og unge. Relevante emner blev drøftet og mange erfaringer udvekslet. Else Christensen fortalte om de første resultater fra undersøgelsen om børn, der har boet i Mælkebøttens døgnafdeling, mens deres forhold blev undersøgt. Udgangspunktet var, at mange børn har et svært liv. Børnene får det bedre, mens de bor i Mælkebøtten, men de har stadigvæk flere vanskeligheder, end de fleste børn, når de flytter. Mælkebøttens opgave er bl.a. at vende den negative udvikling barnet har haft inden anbringelsen i Mælkebøtten, og sørge for at børnene kommer videre til noget der er bedre end det, de kom fra. Der er endnu ikke resultater for, hvordan deres liv er ét år efter, de er flyttet fra Mælkebøtten, men der indsamles data om dette. Offentliggørelsen af den første rapport vil finde sted i slutningen af Kompetenceudvikling Mange fagfolk og ufaglærte arbejder inden for det sociale område og forsøger at afhjælpe de sociale problemer i familierne, som afstedkommer at mange børn dagligt udsættes for omsorgssvigt. Der er mangel på uddannede fagfolk, og efteruddannelse til det personale, der arbejder med børn og unge, er sparsom. Derfor vokser mange børn og unge op med sociale og psykiske traumer, som aldrig bliver bearbejdet, og som resulterer i, at de har svært ved at fungere i voksentilværelsen. Der er et stort behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse for medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte børen og unge, og for at bidrage til dette er der indledt et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Aalborg Kommune og Mælkebøtten om at tilgodese dette behov. Formålet med samarbejdet er at skabe grundlag for kompetenceudvikling målrettet relevante emner og en styrkelse af de faglige kvalifikationer for de medarbejdere der i hverdagen arbejder med sociale udsatte børn og unge samt deres familier. Det er hensigten at medarbejderne videreudvikler deres faglighed og tilegner sig redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge, og derved medvirke til at videreudvikle en faglig effektivitet. Det handler også om at opbygge et fagligt netværk til erfaringsudveksling faglig sparring, medarbejderudveksling og supervision. Lære det konstruktive i at tænke i udvikling og kreativitet i stedet for i faglige barrierer og vanskeligheder, for herigennem at styrke det tværfaglige samarbejde. Ligeledes vil der indgå læring om at evaluere arbejdsprocesser, og hvorledes resultaterne kan anvendes i praksis. Formålet er også at tilbyde kompetenceudvikling inden for ledelsesområdet, hvor de ledere, der arbejder inden for det sociale område får mulighed for ledertræning og ledelsesudvikling samt opbygning af netværk til andre ledere. Projektet er endnu ikke endelig finansieret og der afventes svar på økonomisk støtte fra fonde og offentlige myndigheder, men vi håber at kunne igangsætte projektet i løbet af Psykolog 4

5 Da mange af de børn, der anbringes til social udredning i Mælkebøtten er mere psykisk og socialt skadede end for blot 3 år siden, har vi taget konsekvensen af dette, og er p.t. i gang med at få ansat en psykolog. Psykologen tilknyttes Mælkebøtteorganisationens administration. Og skal i samarbejde med ledelsen sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for Mælkebøtte-organisationen, og servicering af Mælkebøtten og bo-enheden inden for sociale og psykologiske problemstillinger. Psykologen skal medvirke til at sikre gode livsbetingelser for børnene i Mælkebøtten og faglig udvikling for medarbejderne. Psykologen har ansvaret for at medvirke i udviklingen af Mælkebøtteorganisationens psykologrådgivning, så de sociale og psykologiske problemstillinger i Mælkebøtten og boenheden Ilasiaq tilgodeses, og der findes hensigtsmæssige løsninger for både børn og personale. Psykologen skal arbejde med psykologisk udredning og psykologiske undersøgelser (testning) af de børn der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq. Psykologen skal arbejde med behandlingsopgaver så som individuel terapi af børn og unge eller gruppeterapi af børn og unge anbragt i Mælkebøtten eller bo-enheden. Familierådgivning vil også være en mulighed for de børns forældre, der er anbragt i Mælkebøtten eller Ilasiaq. Skulle der være ressourcer til det, vil vi særskilt og mod betaling kunne tilbyde kommunen psykologisk udredning af børn og unge, der ikke er anbragt i Mælkebøtten. Sommerferie 2012 Mælkebøtten har erfaret, at der er et stort behov for rekreative og stimulerende aktiviteter for socialt udsatte børn og unge. Størsteparten af de anbragte børn i Mælkebøtten og Mælkebøttens bo-enhed Ilasiaq har ikke mulighed for at komme på sommerferie hverken i Grønland eller i Danmark. Derfor er vi i gang med at søge om økonomisk støtte til en sommerferietur til Danmark for børn og unge, der bor i Mælkebøtten og Ilasiaq i sommeren Børnene er omsorgssvigtede og kommer fra ressourcesvage familier med sociale problemer og ofte også misbrugsproblemer. Børn fra disse familier har af økonomiske og sociale årsager ikke de samme muligheder for at komme på ferie som deres jævnaldrende, og får derved ikke de kreative og sociale stimuli, en ferie med spændende oplevelser sammen med andre børn, kan give. Børnene lever i Nuuk og er sjældent væk fra byen, så de får ikke kulturelle eller andre ferieoplevelser som andre børn. Børnene vil få stor glæde af, et ferieophold i Danmark, som vil opleves som et pusterum fra en vanskelig hverdag, hvor de får mulighed for at slippe problemer og bekymringer for en tid og i stedet deltage i aktiviteter og alle de tilbud om feriefornøjelser for børn, der er i Danmark, eksempelvis LEGO-land, Fårup Sommerland, Zoo, Dyreparker mv. Disse oplevelser og de stimuli det giver børnene, vil ligeledes kunne være medvirkende til at udvikle mønsterbrydere. Det vil sige, at kunne bryde den negative sociale arv og den negative psykologiske arv. Helårshus i Kapisillit Siden Mælkebøtten åbnede i 2006, har vi erfaret, at de børn der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling bliver mere og mere behandlingskrævende, og en stor del af disse børn færdes i socialt belastede miljøer, som ikke er egnede for børn og unge, og som har en negativ indvirkning på deres udvikling. Ofte er der tale om børn uden voksenkontakt og de har været overladt til sig selv og et liv på gaden, sammen med andre børn i samme situation. Det er børn med en høj social og psykisk belastningsgrad, som ofte stikker af fra Mælkebøtten og opsøger de belastede miljøer med bl.a. rusmiddelmisbrug, hvor de kan 5

6 være lette ofre for overgreb. Børnene reagerer negativt og ofte aggressivt udad reagerende på krav og grænsesætning og størsteparten af disse børn har behov for et miljø-skift til rolige omgivelser sammen med omsorgsskabende voksne. Derfor har vi længe haft et ønske om at få et hus i bygden Kapisillit, da den grønlandske natur med sin storslåethed er velegnet til at arbejde både pædagogisk og terapeutisk med denne type børn, så de kan lære at bryde det mønster de havde i deres hverdag. Målgruppen er de børn og unge, mellem 3-17 år, der er anbragt i sociale udredning i Mælkebøtten eller er anbragt i bo-enheden Ilasiaq, og som har behov for et miljøskift. Børnene kan i en begrænset periode bo i huset i bygden Kapisillit og få indlært en struktureret hverdag i et overskueligt miljø. Mælkebøtten samarbejder med 15. juni Fonden om udvikling af projektet og fonden har i 2011 ydet 2.5 millioner kroner til projektet. Detailplanlægningen er indledt, og vi forventer, at huset er færdigbygget i Derudover vil huset blive brugt som et feriested, for børn i Mælkebøtten og Ilasiaq, og for de børn der benytter de kreative væresteder. Der vil i alt være plads til 8 børn og 2 voksne. Hjemmesiden I 2011 er der blevet arbejdet med en ny struktur for Mælkebøttens hjemmeside, der længe har trængt til fornyelse. Vi forventer at kunne offentliggøre hjemmesiden i februar Brochurer Da Mælkebøtten i 2011 blev 5 år, er en del af vores materiale og brochurer ikke tidssvarende. Derfor er vi i gang med at producere en ny pjece på både dansk, grønlandsk og engelsk. Mange besøg Vi får stadig mange besøg af fagfolk og andre interesserede, der gerne vil høre om vores arbejde. Traditionen tro fik vi også i år besøg af guvernøren fra både Lions og Rotary. Vi har også oplevet at skoleklasser besøger Mælkebøtten, så børnene kan få indtryk af hvad Mælkebøtten er, og hvad der sker i huset. Det er en fornøjelse fortsat at opleve den store interesse for Mælkebøtten, og det arbejde vi udfører. Den 1. september havde vi besøg af Professor Dr. Egon Jüttner, en tysk politiker, var på rundtur i Grønland, for at udforske landet. Dr. Egon Jüttner var i den forbindelse også forbi Mælkebøtten, for at høre til de sociale problemer i Grønland, og hvad der blev gjort for at afhjælpe problemerne. Hans besøg blev tilrettelagt med en rundvisning og så et oplæg udført af forstander Kirsten Ørgaard. I slutningen af november havde vi lige ledes besøg af Socialministeren fra Nunavut i Canada, Lynn Ryan, der i forbindelse med en mini konference var her i Nuuk. Hun var på besøg i Mælkebøtten for at høre om vores koncept, idet de gerne ville lave en lignenede institution i Nunavut, og på sigt er det hensigten at etablere et fagligt samarbejde mellem Mælkebøtten og institutionen i Nunavut. Kontakt til netværk Forstander Kirsten Ørgaard har også i år haft kontakt med netværk både i Grønland og Danmark det er blevet til både foredrag, møder og modtagelse af donationer. Der er opbygget et fagligt netværk til institutioner og relevante fagfolk både i Grønland og i 6

7 Danmark. Yderligere har vi et bredt netværk af kontakter til fonde, bidragydere, erhvervslivet og organisationer både i Grønland samt i Norden og Nordeuropa. Hen over året har der også været afholdt møder og forhandlinger med Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq omkring samarbejdsaftale og finansiering af driften for både Ilasiaq og Mælkebøtten. Personalet Administrationen varetager alt vedrørende personaleadministration for hele organisationen fra ansættelser, afskedigelser, løn, feriepenge, samtaler og gennemførelse af lovbestemmelser vedrørende ansatte til udarbejdelse af forskellige retningslinjer og politikker vedrørende arbejdet i organisationen eksempelvis IT-politik, rygepolitik og alkoholpolitik. Alt dette indgår i personalehåndbogen. Da flere af vores medarbejdere skulle videre med uddannelse eller deres ophold i Nuuk udløb, har vi hen over året fået en del nye medarbejdere. Vi har stadig en fast base af medarbejdere nogle har været med i flere år andre i få år, men fælles for alle er, at de stabile og fagligt kvalificerede til jobbet. Hver 6. uge modtager personalet supervision af klinisk psykolog Conni Gregersen. Der har også været afholdt 1. hjælps kursus for medarbejderne. Årets gang i Mælkebøtten Prins Joachim besøger Mælkebøtten i Nuuk Tirsdag den 22. Marts 2011 fik Mælkebøtten besøg af HKH Prins Joachim. Det Kongelige Grønlandsfond holdt bestyrelsesmøde i Nuuk, og det var i sin egenskab som formand for bestyrelsen at HKH Prins Joachim besøget Mælkebøtten. Det Kongelige Grønlandsfond har tidligere ydet en donation til Mælkebøtten, og bestyrelsen havde ydret ønsket om at besøge institutionen. Ud over HKH Prins Joachim består bestyrelsen af Landsstyreformand Kuupik Kleist, Departementschef Christian Kettel Thomsen, Marianne Jensen, Direktør Kay Dam Steffensen og lektor Birgit Kleist Pedersen. HKH Prins Joachim og bestyrelsen blev modtaget af Henrik Sørensen, formand for Mælkebøttens bestyrelse og Kirsten Ørgaard, forstander for Mælkebøtten. Herefter blev der holdt et kort oplæg om baggrunden for Mælkebøtten og den fortsatte udvikling. Derefter var der rundvisning i Mælkebøttens kreative værksteder, hvor børnene fik lejlighed til at hilse på HKH Prins Joachim og resten af bestyrelsen. HKH Prins Joakim tog sig et spil bordfodbold og bordtennis med nogle af børnene. Gulvene lakeret Mælkebøtten har i starten af året fået slebet og lakeret gulve i hele huset, og det har givet nogle udfordringer, da der er anbragte børn i døgnafdelingen hele året rundt. Denne udfordring har vi taget med et smil og flyttet hele døgnafdelingen ned i værestedet i den periode gulvene blev lakeret på førstesalen. Det har så resulteret i at vi har haft lukket værestedet i denne korte periode. Fødselsdag Igen i år holdte Mælkebøtten kaffemik for hele byen, i forbindelse med vores 5 års fødselsdag den 29. marts og fødselsdagen blev traditionel tro fejret med lækre kager, kaffe, the og vand sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk. Det mærkes tydeligt, at vi er ved at 7

8 være kendt af befolkningen i Nuuk, idet at der for hvert år der går, kommer flere og flere gæster til vores arrangementer, over 275 gæster strømmede gennem huset i år. Sommerlejr Det er i år 5. gang vi har haft mulighed for, at tilbyde børnene der er anbragt i døgnafdelingen og brugerne af værestedet en lejertur ind i Godthåbsfjorden, af 2 ugers varighed. I hytten er der plads til 4 børn og 2 voksne. De fleste aktiviteter foregår i fjeldet eller ved vandet, hvor der fiskes, hentes vand, tømmes wc-spand mv. Der bliver snakket om naturen og om hvordan vi skal passe på den. Ofte er børnene med til at skaffe aftensmaden ved at fiske ørreder ved elven, som bliver spist samme aften. Børnene lærte også hurtigt, at spare på vandet, for i hytten er det ikke bare noget der kommer ud af vandhanen, idet at vandet skal hentes i dunke ved elven. Det var igen i år en dejlig og vellykket tur for både børn og personale. Hytten ejes af Jackie, tidligere ejer af Møbelmagasinet, og igen i år lånte vi hytten gratis. Sejladsen foregik med MR Charter, ejet at Mikael Rosing. Hen over sensommeren blev der også tid til ture i naturen med fiskeri og bærplukning. Især fiskeriet var et hit, da der altid er fangst af både torsk og rødfisk. Julefest Den 16. december afholdt vi traditionen tro julefest for børnene. Både børn der benytter værestedet og børnene der er anbragt i døgnafdelingen, deltog ved festligheden. Der blev serveret lammesteg, moskusoksesteg og andesteg, med brune kartofler, hvide kartofler, rødkål og brun sovs. Til dessert fik de ris a la mande med kirsebær sovs. Derefter kom julemanden på besøg, der blev danset og sunget om juletræet. Efter dans og sang delte julemanden gaver ud til alle. Efter en hyggelig aften med mad og gaver, fik børnene julegodter med på vejen hjem. I år deltog knap 80 børn, det er en stigning på 20 børn i forholdet til sidste år. Også i år blev arrangementet stort set sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk og bidragydere fra Danmark. Døgnafdelingen Mælkebøttens døgnafdeling ligger på 1. sal i huset, og her er der plads til 9 anbragte børn. Afdelingen er indrettet så hjemligt som muligt, og er den mere rolige del i huset. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn, der anbringes akut som følge af husspektakler eller at forældrene er på druk, børn i aflastning fra plejefamilier, og børn hvis forældre er boligløse. Størsteparten af børnene anbringes med henblik på social udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og velfærdsforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Såfremt vi får forældrenes godkendelse indgår børnene i forskningsundersøgelsen Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder, hvor vi følger deres trivsel flere år efter, de er flyttet fra Mælkebøtten. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har stadig et godt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver måned omkring social udredning, handleplaner som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie. Også i 2011 er det lykkedes at give mange børn en bedre tilværelse. 8

9 I 2010 havde vi 36 anbringelser fordelt på 30 børn, hvoraf 6 børn var gengangere. Af de 30 børn var 16 af dem drenge og 14 af dem var piger. I 2011 havde vi 41 anbringelser fordelt på 40 børn, hvoraf 1 var genganger. Af de 40 børn var 12 af dem drenge og 28 af dem var piger. Mælkebøttens anbragte børn i 2010 er fordelt på; 15 akutte anbringelser, 9 aflastninger og 17 anbringelser i social udredning. I 2011 er Mælkebøttens anbragte børn fordelt på; 20 akutte anbringelser, 7 aflastninger og 14 anbringelser i social udredning. I 4 af de akutte anbringelser der er blevet til social udredning. Derudover har vi haft 5 børn overnattende, der enten skulle fra nord til syd Grønland eller syd til nord Grønland. Den gennemsnitlige anbringelsestid for børn anbragt Mælkebøttens døgnafdeling i 2010 var 70 dage. I 2011 var den gennemsnitlige anbringelsestid 53,5 dage. Mælkebøtten, der har plads til 9 anbragte børn havde, i gennemsnit 7,7 anbragte børn pr. døgn i 2010, tallet for 2011 viser at der i gennemsnit var anbragt 6,2 børn pr. døgn i Årsagen til, at der ses en stigning i antallet af anbringelser, kan hænge sammen med at den gennemsnitlige anbringelsestid pr. barn er faldet. Dette skal også ses i sammenhæng med at Mælkebøttecentret i 2011 åbnede en ny afdeling Bo-enheden Ilasiaq hvor 6 børn kan bo i et længerevarende ophold. Vi har dog stadig en del børn, hvor den sociale udredning er gennemført, der er udarbejdet redegørelser og handleplaner med henblik på en egnet placering, som forbliver anbragt i Mælkebøtten i op til 9-12 måneder ekstra, som følge af mangel på anbringelsessteder. Årsagen til et fald i det gennemsnitlige antal anbragte børn pr. døgn skyldes, at der har været perioder hvor Kommuneqarfik Sermersooq ikke har brugt alle pladserne. Størsteparten af børnene blev efter opholdet i Mælkebøtten anbragt i familiepleje, på en døgninstitution/behandlingshjem eller i Bo-enheden Ilasiaq. Værkstederne I Mælkebøttens stueetage ligger alle de kreative værksteder, hvor der dagligt deltager mange børn i de forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en månedlig aktivitetsplan, som hænges op på alle skolerne. Det har bl.a. bevirket at også mange ressourcestærke børn benytter sig af de forskellige tilbud om aktiviteter som Mælkebøtten tilbyder. Indvielse af Mælkebøttens musikværksted Fredag den 11. februar 2011 blev Mælkebøttens musikværksted indviet. Vi har lige siden Mælkebøtten åbnede i 2006 samlet penge ind til at kunne bygge et nyt musikværksted, og dette er nu en realitet, som vi alle glæder os over. Både bygningen, inventaret og instrumenterne er finansieret af donationer. Formålet med musikværkstedet er at skabe glæde og give alle børn mulighed for at bruge deres musiske evner. Vi har af og til arrangeret musiske temaaktiviteter, eksempelvis i forbindelse med besøget af Kronprinsparret i sommeren Og vi har indtryk af at mange af børnene, der benytter Mælkebøttens kreative værksteder har musiske evner og det er disse evner vi gerne vil medvirke til at stimulere. Det at kunne spille musik og synge giver glæde hos mange børn, der ofte lever med en problematisk hverdag. Vi håber vores musikværksted kan være med til at stimulere børnene musisk og give dem en positiv oplevelse og bidrage til glæde og sjov i fællesskab med andre børn og voksne. 9

10 I 2011 har vi forsøgt at få ansat en musik lærer til at undervise børnene 2-3 timer dagligt, men det er ikke lykkedes endnu. Men vi forventer at få ansat en underviser i Flere at de lokale musikere og sangere har i perioder undervist børnene. Børnemøder I 2011 fortsatte vi med at holde børnemøder, som vi kalder burger-fest, hotdog party og pizza-party, for ellers kommer børnene ikke. De forbinder møder med noget kedeligt. Vi har erfaret at børnemøderne har en gavnlig effekt dels på formidling af forskellige emner og dels på stemningen og sammenholdet blandt børnene. Emner der drøftes er reglerne i huset, at være en god kammerat og undgå mobning, hash- og tobaksrygnings skadelig virkning. Forebyggelse af kriminalitet, info om trafiksikkerhed og formidling af at politiet er vores venner og ikke vores fjender. Efter hvert møde serveres mad. Besøgstal De kreative værksteder er åbent alle dage - også i weekenderne og i højtiderne - fra kl Det er stadig meget svingende, hvor mange børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder, og det afhænger bl.a. af hvad der ellers sker i byen. Nogle dage er der børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. De senere år er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. Dog ses en nedgang i 2010, da der i gennemsnit været 14,5 barn pr. dag. Årsagen til nedgangen skyldes at værkstederne i forbindelse med tilbygning af musikværksted og skur, renovering af facade, nye vinduer og nyt tag, har været en del lukket hen over foråret, samt lidt af sommeren for at give plads til håndværkerne. Dette har selvfølgelig betydning for gennemsnittet af besøgende pr. dag, så man skal ikke lægge for meget i tallet for Men så snart værkstederne er åbne igen, så varer det kun få dage, så er børnene tilbage. I 2011 er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 25,21 børn pr. dag, så der er tale om en stigning på over 4 børn, der i gennemsnit dagligt benytter værkstederne. Alle tallene er uden gengangere. (For yderligere uddybning se Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq ) Den nye bo-enhed Ilasiaq På baggrund af evalueringen af Mælkebøtten, og de erfaringer det har givet, er det konstateret, at der er et stort behov for flere anbringelsessteder til de børn, der ikke kan sendes hjem igen til forældrene på grund af sociale problemer i hjemmet. Der mangler anbringelsessteder, og børn der har været igennem en social udredning bor i Mælkebøtten længere tid end nødvendigt, så derfor har Mælkebøtten længe haft et stort ønske om, at udvide med foreløbigt en bo-enhed tilknyttet Mælkebøtten. Villum Fonden, der er den ene af Velux Fondene, har i 2010 tilkendegivet økonomisk støtte med knap 4,8 millioner kroner, der skal anvendes til etablering af 1 bo-enhed for socialt udsatte børn og unge, og noget af driften de første to år. Der er tale om et døgntilbud til de børn fra 3-17 år der på grund af sociale problemer i hjemmet ikke længere kan bo hos forældrene. Det er omsorgssvigtede børn og unge, der endnu ikke er blevet ekstremt behandlingskrævende, men har behov for trygge rammer i familielignende bo-enheder. Det er primært kun børn der har været anbragt i Mælkebøtten og været igennem en udredningsperiode der tilbydes denne foranstaltning. Grunden til at aldersgrænsen er så bred skyldes, at søskende skal have mulighed for at bo sammen. 10

11 Årets gang i Boenheden Ilasiaq Udviklingen af projektet i 2011 har været præget af, at der primært har været tale om gennemførelsen af etableringsfasen. Det har været et spændende år med en masse udfordringer lige fra at finde et hus, som passede til formålet samt indretningen af huset med det formål at give børnene stabile og trygge rammer i et familielignende fælleskab med omsorgsskabende voksne til ansættelse af medarbejderne, der skal udføre opgaverne. Det lykkedes at finde et hus i rolige omgivelser, hvor der er plads til 6 anbragte børn, samt personale. Huset som ligger i et villakvarter i Nuussuaq, er et stort 2 plan hus med et samlet areal på ca. 180 kvm. Bestyrelsen for Mælkebøtten og ledelsen besluttede at boenheden skulle hedde Ilasiaq, som betyder at tage én til sig. At etablere en døgninstitution er en langvarig process, da det fordrer mange godkendelser fra henholdsvis Grønlands Selvstyre, brandmyndighederne, veterinærmyndigheden, miljøog anlægsafdelingen, nabohøring og samarbejdsaftalen med Kommuneqarfik Sermersooq. I vores planlægning har vi været for optimistiske i forhold til at få disse tilladelser på plads, så den forventede åbning af institutionen den blev rykket til december. Ilasiaq er normeret til 6 medarbejdere samt afd.lederen, og det lykkedes at få alle stillingerne besat med kvalificeret personale. Afdelingslederen og 3 af medarbejderne var blevet ansat, og arbejdede med klargøring af Ilasiaq, og efterfølgender i Mælkebøtten i ventetiden derved fik de lært børnene at kende og den kommende struktur for Ilasiaq, der er ensligende med konceptet for Mælkebøttens døgnafdeling. De øvrige 3 medarbejdere ventede tålmodigt på, at de kunne blive ansat, når alle tilladelserne var på plads. Yderligere er det lykkes at få ansat 3 vikarer. Alle medarbejderne har deltaget i 2 dages introduktion til det at arbejde i Ilasiaq. Indholdet i introduktionen var bl.a. oplæg om bagrunden for Mælkebøtten og Ilasiaq selve processen med at igangsætte udviklingsprojekter og hvilke resultater der er opnået med bl.a. Mælkebøtten og en orintering om fremtidige projekter. Specifikt blev konceptet for institutionens struktur og arbejdsmetode gennemgået. Desuden blev der holdt oplæg om omsorgssvigt af børn. Introduktionen blev gennemført af forstander Kirsten Ørgaard og afd.leder Nuka Fleischer. Den 9. december flyttede foreløbigt 3 børn ind i llasiaq, og snarest i 2012 forventer vi, at ydereligere tre udsatte børn og unge anbringes i Ilasiaq. Bo-enhedens faglige udvikling - primært i forhold til børnenes trivsel og udvikling vil blive evalueret af seniorforsker Else Christensen fra SFI i Danmark. (For yderligere uddybning se Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq) Økonomi Økonomien er altid det sårbare punkt som giver anledning til bekymring. Vi er ikke som andre institutioner sikret en fast driftsbevilling fra det offentlige, og alle de penge, der driver Mælkebøtten og Ilasiaq er der forhandlet eller ansøgt om. Vi får ikke længere driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. I forhold til Kommuneqarfik Sermersooq er der indgået en samarbejdsaftale, der omhandler definition af ydelser, driftstilskud og døgntaksten der 11

12 betales for de børn der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq Den eneste kende årlige donation kommer fra Greenland Contractors. Desuden har vi igen i 2011 haft den glæde at mange har doneret penge til Mælkebøtten, som vi ikke har ansøgt om penge som vi naturligvis ikke kan kalkulere med i budgetlægningen, da de er ukendte. Størsteparten af disse donationer er øremærkede. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen, så der er økonomi til en stabil drift hele året. Ud over den økonomiske støtte oplever vi fortsat befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten. Inden for det første kvartal udarbejdes årsregnskab, der revideres af Deloitte. Regnskaberne siden åbningen af Mælkebøtten kan ses på vores hjemmeside Fremtiden I 2011 blev endnu flere af Mælkebøttens udviklingsprojekter udviklet, og der blev dannet basis for nogle af projekternes gennemførelse. Vægten i 2012 vil blive lagt i at vedligeholde Mælkebøttens fortsatte forankring og samtidig sikre at Ilasiaq forankres og implementeres. Opbygning af den psykologiske rådgivning og kompetenceudvikling, bygning af huset i Kapisillit samt forskningsprojektet vil ligeledes bliver prioriteret. Desuden er vi klar til at medvirke i udvikling af sociale projekter i andre kommuner, såfremt der er behov for dette. Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq Bestyrelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening ønskede i efteråret 2002 at tage et socialt ansvar og medvirke i initiativer og projekter, der kan forbedre omsorgssvigtede børn og unges vilkår og forebygge yderligere omsorgssvigt. Som dokumentation for problemernes omfang med henblik på fagligt at kunne tilrettelægge og udvikle indsatsområder, tog Grønlands Arbejdsgiverforening initiativ til at få gennemført undersøgelsen Børn og unge i politiets døgnrapporter hvem og hvorfor? Undersøgelsen viser, hvor mange børn og unge fra 0-17 år, der i 2002 og 2003 i Nuuk kommer i berøring med politiet enten som ofre, gerningsmænd, eller involveret i en episode. Der er i alt registreret 1075 forskellige børn i disse 2 år. 3,5 pct. af de registrerede børn og unge vurderes som groft omsorgssvigtede med en høj social og psykisk belastningsgrad. Mens 8 pct. af børnene udsættes for en mindre grad af omsorgssvigt. Denne gruppe børn er Mælkebøttens primære målgruppe. På baggrund af undersøgelsen, samt møder og temadage med fagfolk i Nuuk, blev ideen til et børnehus formet. Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Arbejdsgiverforening gik sammen om at skaffe kapital og driftsmidler til et børne- og unge hus i Nuuk. I marts 2006 blev Mælkebøtten en realitet. Formålet 12

13 Børne- og ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter (værkstederne) og et krisecenter for børn og unge, hvor i alt 9 børn kan bo efter aftale med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.Bo-enheden Ilasiaq er en mini døgninstitution for socialt udsatte børn og unge, der har været igennem en social udredning i Mælkebøtten. En væsentlig del af formålet er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv. Nogle af de vigtigste helt konkrete formål i er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge seksuelt misbrug Forebygge kriminalitet blandt unge Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i. Børnene ved, at de i Mælkebøtten og Ilasiaq kan få opfyldt deres basale behov som mad, et varmt bad, vasket tøj og få noget af det tøj, som vi har i skabene, der er givet af borgere i Nuuk. Vi giver børnene redskaber i form af målrettede problemløsninger, så de lærer, at frustrationer og barrierer kan overvindes og problemer kan løses, så man ikke skal vælge den ultimative løsning som f. eks. selvmord, hvis der opstår vanskelige problemer i livet. Vi opmuntrer, roser og motiverer, så børnene selv oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring det kan være at gennemføre et maratonløb for børn, at passe sin skole, at lave god mad, at rydde op på værelset, at lave sine lektier osv. I forhold til seksuelle overgreb er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi som voksne kan beskytte barnet, og hvordan barnet kan beskytte sig selv. Det er os som voksne, der har ansvaret for at hjælpe barnet. Vi udspørger aldrig børn, men er opmærksomme på deres signaler. De børn, der betror sig til en medarbejder om seksuelle krænkelser, hjælper vi ved at få alarmeret de sociale myndigheder og ved, at barnet får lov til at fortælle om sine oplevelser og får vished for, at der er hjælp at hente. Samtidig er vi bevidste om, at det at lære barnet at sætte grænser ikke er det samme som at give barnet ansvaret for egen sikkerhed for det vil altid være den voksnes ansvar at hindre seksuelle overgreb, det er aldrig børnenes ansvar. Værdier Nøgleordene i arbejdet i Mælkebøtten og Ilasiaq er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten og Ilasiaq skal der være plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Indholdet tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i Mælkebøtten. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab hvor de ressourcestærke får 13

14 en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat. Mål og visioner De generelle mål og visioner: generelt skal indsatsen medvirke til at bryde den negative sociale og den negative psykologiske arv. at det er børnenes sted, og børnene skal være i centrum at der skabes en familielignende bo-enhed, hvor der er omsorgsskabende voksne under ordnede, regulerede og lovlige rammer. at der i bo-enheden er faste retningslinier og rammer som sikre, at der er plads og rummelighed til alle der bor der. at indholdet i huset kontinuerligt skal være i udvikling, og tilpasset de behov der eksisterer. at den hjemlige hygge i fredelige omgivelser kombineres med kreativitet og spontanitet i et struktureret miljø. Mælkebøtten og Ilasiaq er et alkohol- og røgfrit miljø projektet skal kunne danne grundlag for en bæredygtig udviklingsmodel, der kan anvendes andre steder. Specifikke mål og visioner: at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge at børnene tilbydes indlæring af redskaber til problemløsninger. at der skabes rammer, hvor det er almindeligt, at stille krav og forventninger til hinanden. at vise børn og unge, at der er konsekvenser ved at lave en aftale og bryde en aftale. at børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne. at børn og unge oplever accept og anerkendelse og derved styrker selvværdet og selvtilliden. at børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker. at forebygge at børnene bliver behandlingskrævende at børnene forbliver i deres nærmiljø og undgå de mange skift i anbringelsessteder, som mange børn oplever i dag. Således at børnene kan have den kontakt med forældrene, der nu er mulig. Grundbegreberne vi arbejder med at give børnene er: Tryghed At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelige rammer 14

15 Fællesskab Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødvendige. Identitet At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. Tillid At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne, og at de oplever at der er hjælp at hente. Anerkendelse At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være til og være sig selv. Ansvar Ar børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på og være en god kammerat. Organisatorisk struktur Forstanderen har ansvaret for den overordnede ledelsen i både Mælkebøtten og Ilasiaq. Der praktiseres udviklings- og kvalitetsledelse og medarbejderne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Der tilbydes supervision efter behov. Desuden afholdes med jævne mellemrum faglige temadage for hele medarbejdergruppen over relevante faglige temaer relateret til arbejdet. Mælkebøtten er en selvejende institution, og organisatorisk placeres bo-enhederne som en paraplyorganisation til Mælkebøttens eksisterende struktur. Der er ansat en afdelingsleder for Ilasiaq, der har ansvar og kompetence til den daglige ledelse, og refererer til forstanderen. Afdelingslederne indgår i Mælkebøttens ledergruppe, der mødes en gang ugentligt. Desuden er det hensigten at der holdes personalemøder en gang ugentligt i hver bo-enhed og i Mælkebøtten og en gang i kvartalet er der et fælles personalemøde. Der er udarbejdet jobbeskrivelser for personalet, hvoraf det fremgår hvorledes arbejdet skal udføres og kompetence- og ansvarsfordelingen mellem ledelsen og medarbejderne. Både Mælkebøtten og Ilasiaq er alkohol og røgfrit område. Ligeledes er der udarbejdet en personalehåndbog der indeholder relevante oplysninger om bl.a. lovgivning, vejledning i magtanvendelse, arbejds- og funktionsgrundlag, pædagogisk arbejdsmetode, strukturen i institutionen, underretningspligt, husregler, jobbeskrivelser, kostpolitik, alkoholpolitik IT-politik og rygepolitik. Der er indgået overenskomst med PIP for pædagogisk uddannet personale. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq skal aflevere en ren straffeattest og børneattest. 15

16 Alle der ansættes i Mælkebøtten eller I Ilasiaq har enten en faglig baggrund og/eller erfaringer inden for arbejdet med børn og unge. Der er skabt et tværfagligt team, med en bred uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, anstaltsbetjente socialassistenter og sundhedsassistenter. Forstanderen er uddannet psykolog. Der er udviklet et godt samarbejde med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvormed der er indgået en samarbejdsaftale om anbringelse af børn. Der holdes jævnligt møde med socialforvaltningens sagsbehandlere hvor indsatsen omkring de indskrevne børn drøftes, og der udarbejdes helhedsløsninger for at sikre børnenes tarv og livsvilkår. Om Mælkebøttens hus Huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler eller træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. Det har været vigtigt for os at få skabt plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed. Samarbejde med Kommunerafik Sermersooq Der er indgået samarbejdsaftale med Kommunerafik Sermersooq, hvor Mælkebøtten tilbyder følgende ydelser for udsatte børn og unge: Akut anbringelse døgnet rundt Anbringelse i udredningsperioden mhp. udarbejdelse af tværfaglige helhedsløsninger Aflastning for plejefamilier Aflastning for socialt belastede familier Overvåget samkvem Samkvem for børn, der er anbragt uden for eget hjem og deres forældre For de børn der er anbragt i Mælkebøtten til social udredning samarbejder vi med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og socialforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnet, hvor målet er, at barnet skal videre til noget, der er bedre end det, barnet kom fra, så det bedst muligt grundlag for at blive mønsterbryder er etableret. Om bo-enheden Ilasiaq Der er imidlertid et stort behov for flere anbringelsessteder til de børn, der ikke kan sendes hjem igen til forældrene på grund af sociale problemer i hjemmet, hvorfor vi har udvidet med en bo-enhed Ilasiaq, der er et socialpædagogisk bo-tilbud til socialt udsatte børn og unge, der af sociale årsager ikke kan bo hjemme. Grønlands Selvstyre har godkendt Ilasiaq som en underafdeling af Mælkebøtten med en normering på 6 pladser til børn og unge i alderen mellem 3 og 17 år, der har været i social udredning i Mælkebøtten. Villum 16

17 Fonden har ydet en donation, der sikre etablering af institutionen og noget af driften de første to år. Ilasiaq er etableret i et stort hus i Nuussuaq, der er lejet til formålet. Efter endt udredning i Mælkebøtten tilbydes nogle af børnene stabile og trygge rammer i bo-enheden, der er tilrettelagt så der er tale om et familielignende fællesskab med omsorgsskabende voksne. Bo-enhederne skal betragtes som et supplement til anbringelser i familiepleje og på børnehjem. Samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq Der er indgået samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq, omkring de børn og unge der anbringes i Ilasiaq Ilasiaq modtager børn, hvis baggrund omfatter omsorgssvigt, overgreb og andre traumer, som har medført visse grader af følelsesmæssige, udviklingsmæssige og sociale vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på, om det socialpædagogiske miljø er i stand til at tilgodese barnets behov. Er der behov for det, kan overvåget samvær tilbydes for de børn, der er anbragt i Ilasiaq. Derudover tilbydes overvåget samvær, hvor sagsbehandler observerer. Der tilbydes også samvær for forældre (f.eks. boligløse) og børn, der er anbragt i Ilasiaq. Ydelser der vedrører samvær eller overvåget samvær aftales særskilt med Ilasiaq og antallet tilpasses øvrige aktiviteter i Ilasiaq. Vi vil sige stor tak til alle, der har støttet Mælkebøtten og Ilasiaq. 17

18 Bilag 1 Organisationsplan for Mælkebøttecentret Bestyrelse Forstander Adm. konsulent Psykolog Administrator Projektmedarbejder Afd. leder Bo-enhed nr. 1 Daglig leder Mælkebøtten Afd.leder Bo-enhed nr. 2

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq 1 Indhold Indledning... 2 Bestyrelsen... 2 Ledelsen... 3 Mælkebøttecenterets administration... 3 Administrationen...

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS. 1 Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november Krisecenter i en Kommunal kontekst tværfaglig samarbejde og borgertilbud Ved: Mette Sonniks: Grethe Siegstad: Annette Broberg: Organisatorisk Daglige arbejde i Nuuk krisecenter Arbejdet i samtalegruppen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere