Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter Godkendelse af Sundhedsaftalen Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling Embedslægens tilsynsrapport for Plejecentrene V.Hjermitslev, Pandrup og Møllegården Revas tilsynsrapporter Biersted, Kaas, Hune, Solgården og Pandrup Uanmeldt tilsyn v. Krabben, Krabbens dagbeskæftigelse, Sneppen og Skipper Clementsvej Interne vikarkorps i Ældreområdet Nævnsafgørelser hjælpemidler SEL 112, 114 og Statistik - Afgørelser fra Det sociale Nævn - Aktivloven/Serviceloven Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 45 Punkter på lukket møde: 186. Ansøgning om godkendelse som Frit valgs leverandør - madleverance Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning /Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Social- og sundhedsudvalgets områder samt indstilling af udvalgets forslag til tillægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2010 i forhold til det korrigerede budget efter Budgettjek 2010, budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 samt budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. I budgetopfølgning 3 er der indregnet overførte mer-/mindreforbrug fra 2009 samt skønnede mer-/mindreforbrug i 2010 på institutioner og afdelinger. Budgetopfølgningen på Social- Sundhedsområde viser en betydelig forbedring, og den udviser nu et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 5,6 mio. kr. Heri er medregnet det overførte underskud fra 2009 på Voksen- og handicapområdet på 7,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning vedrører følgende områder: Alkohol og stofmisbrug merforbrug Ældreområdet myndighed Hjælpemidler Botilbud handicappede Genoptræning og sundhedsfremme Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det på hvilke områder, Social- og sundhedsudvalget indstiller, at der søges om tillægsbevillinger. På Voksen- og handicapområdet (distrikterne) er det forventede merforbrug ved årets udgang reduceret til ca. 2 mio. kr. på indeværende år i forhold til

4 Social- og Sundhedsudvalget et korrigeret budget på 275 mio. kr. Dette merforbrug kan anbefales finansieret af en del af mindreforbruget fra myndighed, idet beregninger har vist, at den beregnede timepris, som bruges ved tildeling af ressourcer har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Det er besluttet at denne problematik skal drøftes på et temamøde i Socialog sundhedsudvalget i januar Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen og at Social- og sundhedsudvalget overfører mindreforbrug fra myndighed til dækning af merforbrug i voksen- og handicap for indeværende år at Social- og sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der søges tillægsbevillinger til de mer-/mindreforbrug, der er angivet i bilaget. at Social- og sundhedsudvalget drøfter mulighed for tillægsbevilling i forhold til overført underskud fra 2009 Bilag: Bilag: Budgetopfølgning politikområde 6-8 Bilag: Budgetopfølgning Tillægsbevilling Bilag: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget, den Social- og sundhedsudvalget drøftede den foreliggende budgetopfølgning, hvor man er tilfreds med det foreliggende. Der ønskes en drøftelse af det overførte merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2009 i forbindelse med temamødet i januar. Man er positiv overfor muligheden for en tillægsbevilling på beløbet. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet / Svend Åge Fog Beslutningstema Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2011, skal budgettet reduceres med kr til lønudgifter til kørende sygepleje nat. Hidtil har sygeplejen haft 2 medarbejdere på arbejde om natten, som har varetaget visiterede og akutte opgaver. Endvidere har der i hvert af de 4 distrikter arbejdet 1 social- og sundhedshjælper eller assistent som kørende. Som en del af budgetvedtagelsen fremgår det, at der fremover kun skal være 1 kørende sygeplejerske om natten. Dette medfører øget responstid, idet denne ene sygeplejerske så skal servicere hele kommunen. Voksen- og handicapafdelingen har overvejet muligheder, og anbefaler at vi fremover ikke har faste kørende sygeplejersker om natten. I stedet skal der ansættes sygeplejersker med base på et plejecenter i distrikt 1 (Fjerritslev) og distrikt 4 (Pandrup). Disse sygeplejersker skal i en indkøringsperiode varetage visiterede og akutte opgaver i distriktet 1og 2 henholdsvis distrikt 3 og 4. I overskydende tid er sygeplejerskerne en del af det respektive plejecenters normering til at løse plejeopgaver på plejecenteret i nattevagten. Modellen giver en kort responstid sygeplejersken er tæt på borgerne i området, og det vil være til gavn for arbejdsmiljøet, idet sygeplejersken kun skal transportere sig indenfor den ene halvdel af kommunen. Ovennævnte indkøringsperiode skal anvendes til opnormering af den udekørende hjemmepleje. Målet er inden for 2011 at opnormere, således at kørende hjemmepleje fremover skal varetages af assistenter. På sigt inden udgangen af 2011 skal sygeplejerskernes rolle blive mere konsulenter, som ved opgaveglidning skal lade assistenterne overtage langt de fleste opgaver, i kombination med de visiterede plejeopgaver. Herved reduceres behovet væsentligt, for sygeplejerskernes behov for at være udekørende. Det skal bemærkes, at lovbundne sygeplejeopgaver er på et

6 Social- og Sundhedsudvalget meget minimalt omfang. For at bemande en nattevagt, kræves 2 medarbejdere (ca. 1,9 årsværk). Ovennævnte forslag betyder altså, at de 4 sygeplejersker der i dag anvendes som kørende nat, skal have base på et af de 2 plejecentre. Der forventes ikke, at blive tale om afskedigelser, men omplaceringer og genbesættelse af stillinger ved naturlig afgang. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Den forventede besparelse på kr opfyldes. Når der sker nærmere beregninger af modellen, kan der blive tale om en lidt større besparelse, som vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Berørte personaler vil blive orienteret om ovenstående mulige model på møder d. 29. november Indstilling Voksen- og handicapchefen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget godkender ovennævnte model. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Fraværende: Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien / Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse og godkendelse af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til mulige udbudsemner indenfor Socialog Sundhedsudvalgets område til brug for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Sagsbeskrivelse Som led i regeringens kvalitetsreform skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år udarbejde en udbudsstrategi. Sammen med den såkaldte kvalitetskontrakt afløser udbudsstrategien den nuværende servicestrategi. I Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om udbudsstrategien fremgår det, at udbudsstrategien har til formål at skabe en fælles ramme for kommunernes arbejde med at øge kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse og for information til borgerne herom. Herudover har udbudsstrategien til formål at skabe klarhed om Kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelse, og om hvilke initiativer Kommunalbestyrelsen vil anvende for at nå disse mål. Økonomiudvalget behandlede første gang implementeringen af udbudsstrategien på deres møde den 14. april For at konkretisere udformningen af udbudsstrategien og processen omkring denne har Direktionen på deres møde den 12. oktober 2010 udarbejdet et oplæg til både proces og udformning af strategien. I forlængelse heraf har økonomiudvalget den 10. november 2010 godkendt rammen for udbudsstrategien, mål og initiativ i strategien samt processen for udarbejdelse af strategien. Nærværende sagsbeskrivelse har til formål at præsentere de mulige udbudsemner, som Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har drøftet og udvalgt, og som Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til. Indledningsvis redegøres der for de beslutninger vedrørende udbudsstrategien, som økonomiudvalget besluttede på deres møde den 10. november Indhold i udbudsstrategien Der er relativt få krav forbundet med udbudsstrategiens form og indhold.

8 Social- og Sundhedsudvalget Bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse angiver alene rammerne resten er op til kommunalbestyrelsen at beslutte. Ifølge bekendtgørelsen skal udbudsstrategien indeholde følgende: En oversigt over de driftsopgaver som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde. Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver herunder for særligt udbudsegnede opgaver. En beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse. Økonomiudvalget har besluttet, at følgende skema, skal udgøre rammen for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Politikområde Opgaver der påtænkes udbudt i funktionsperioden Udbudsår Forventet effekt 1: Dagtilbud 2: Undervisning og fritid 3: Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats 4: Kultur- og fritidsområdet 5: Arbejdsmarkedsområdet 6: Socialområdet 7: Ældre- og handicapområdet 8: Sundhedsområdet 9: Natur og miljø 10: Infrastruktur og beredskab 12: Erhverv og turisme 13: Administrativ organisation 14: Politisk organisation 15: Kommunale ejendomme 16: Tværgående aktiviteter 18: Landdistriktsudvikling Overordnet mål for Jammerbugt Kommune

9 Social- og Sundhedsudvalget Her beskrives det overordnede mål for kommunen (IKU-mål eksempelvis) Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU). Initiativer for at nå det fastsatte mål Her beskrives initiativerne: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at målet for øget konkurrenceudsættelse sker med udgangspunkt i indikator for konkurrenceudsættelse, IKU. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget truffet beslutning om, at Jammerbugt Kommunes mål for konkurrenceudsættelse er følgende: Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU) Ligeledes har Økonomiudvalget besluttet, at følgende initiativ skal iværksættes for at opfylde målet: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Proces vedr. udbudsstrategien For at få udarbejdet og implementeret udbudsstrategien besluttede økonomiudvalget følgende proces på deres møde den 10. november Trin 1: Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ Trin 2: ØKU godkender processen Trin 3: Drøftelse i fagforvaltningerne Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi

10 Social- og Sundhedsudvalget Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategi De tre første trin er gennemført, og den resterende proces er beskrevet nedenfor: Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Efter drøftelserne i fagforvaltningerne har fagudvalgene til opgave at foretage en politisk vurdering af, hvilke udbudsemner der skal indgå i udbudsstrategien inden for deres politiske område. Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi På baggrund af drøftelserne i forvaltningerne og udvalgene udarbejder direktionen udbudsstrategien ved at udvælge, hvilke udbudsemner der skal indgå i strategien. I trin 1 har direktionen allerede udarbejdet et forslag til et overordnet mål for Jammerbugt Kommune, ligesom direktionen i det første trin har udarbejdet et forslag til initiativ, som kommunalbestyrelsen kan tage i anvendelse for at nå det fastsatte mål. Mål og initiativ er efterfølgende behandlet i økonomiudvalget. Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategien På baggrund af arbejdet i forvaltningerne, udvalgene og direktionen tager kommunalbestyrelsen stilling til: Hvilke områder der påtænkes udbudt Om målet er acceptabelt Om det foreslåede initiativ skal sættes i værk (eller besluttes sat i værk på et senere tidspunkt) Hermed er den færdige udbudsstrategi vedtaget. Tidsplan Udbudsstrategien skal vedtages i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2010, hvilket tilnærmelsesvis nås med nedenstående tidsplan, som er udarbejdet i forhold til den godkendte proces.: Tidsplan for vedtagelse af udbudsstrategi Dato Trin Aktør Formål

11 Social- og Sundhedsudvalget Medio oktober 1 Direktionen Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ 10. november 2 ØKU Godkendelse af proces mv. Oplæg til overordnet mål og initiativ November 3 Forvaltninger Drøftelse af udbudsemner Ultimo november Primo december 4 Udvalgene Politisk vurdering af udbudsemner December 5 Direktion Udpegning af udbudsemner Januar 6 ØKU KMB Vedtagelse af udbudsstrategi Forvaltningens forslag til mulige udbudsemner Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har jævnfør processen og tidsplanen (trin 4) drøftet følgende emner til udbud: Tilsyn med plejehjem, botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud Retsgrundlag Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Udbudsemner drøftes i fagforvaltningerne og behandles efterfølgende i de politiske udvalg. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender det beskrevne udbudsemne. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt som foreslået af forvaltningen. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Social- og Sundhedsudvalget Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A / Jane Hvas Beslutningstema Bofællesskabet Krabben foreslås udvidet med etape 2 bestående af 8 boliger, der netto udvides for at give plads til kørestolsbrugere samt indretning af bad/toilet med anvendelse af lift og 2 hjælpere i henhold til Arbejdstilsynets krav. Sagsbeskrivelse Der foreslås boliger på 79,5 m2 og boliger placeres i en selvstændig fløj, som det er disponeret i lokalplanen. Fællesarealerne er i forbindelse med etape 1 disponeret til udvidelsen, hvilket betyder, at der for de nuværende lejligheder skal laves ny huslejeberegning. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 nedsættes den kommunale grundkapital fra 14% til 7%. Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi / grundværdi 0 Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Kommunen vil på baggrund af foranstående få en udgift svarende til den kommunale grundkapital på kr. Hertil kommer en yderligere udgift til boligydelse (kommunal andel = 25%) Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal forud for udarbejdelse af skema B nedsættes byggeudvalg med

13 Social- og Sundhedsudvalget repræsentanter for beboere og personale. Projektet skal sendes i høring i Handicaprådet Skema af vil foreligge på mødet. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget at Økonomiudvalget godkender skema A. Bilag: Bilag: Skitseprojekt Krabben Notat - tilbygning Bofællesskabet Krabben Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Der ønskes analyse i forhold til de tekniske installationer fra første fase - samtidig ønskes der sikring af mulighed for alternativ energi; jordvarme og solenergi. Det skal sikres at de nødvendige antal kommende beboere forefindes. Grundkapitalindskudet forventes financieret gennem sparede udgifter til anbringelser fremover. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger skitseforslag vedr. ombygning af Pandrup Plejecenter samt tilhørende skema A til godkendelse. Sagsbeskrivelse Der er i ombygningsprojektet disponeret med 27 plejeboliger samt 10 aflastnings- / genoptræningsboliger, der vil give mulighed for enten 37 to-rum plejeboliger eller 27 to-rum plejeboliger samt 20 aflastnings- / genoptræningspladser. Boligerne er opdelt i 4 bofællesskaber. Der vil desuden være servicearealer indeholdende træningsarealer, således at den del af Kommunens opgaver vedr. træning / genoptræning, som foregår på centeret fortsat vil kunne finde sted efter ombygning. Byggeriet tænkes gennemført i to faser, hvilket betyder at byggeriet kan gennemføres med mindst mulig påvirkning af beboernes dagligdag. Dertil kommer at udgifterne til genhusning vil blive minimeret. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 vil Kommunens grundkapital udgøre 7% Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning Kommunal grundkapital

15 Social- og Sundhedsudvalget Andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal ekskl. moms Servicearealtilskud Likviditetsmæssigt overskud Der anslås udgifter på omkring kr. til genhusning og evt. leje af lokaler til træningsaktiviteter i byggeperioden. Skema A foreligger på mødet. Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal nedsættes byggeudvalg med inddragelse af relevante interessenter. Projektet skal sendes i høring i Ældrerådet Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende skema A. Bilag: Bilag: Ide og skitseforslag -til/ombygning Pandrup Plejecenter Notat / Om- og tilbygning Pandrup Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Punktet sendes desuden til høring i Handicaprådet. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse af Sundhedsaftalen / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger Sundhedsaftale til godkendelse. Sagsbeskrivelse Jf. tidsplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen, så skal der i perioden fra november januar 2011 ske politisk behandling og godkendelse af sundhedsaftalen. Herefter fremsender Regionen senest d.1.februar 2011 den godkendte aftale til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen består af en generel aftale, som omfatter alle kommuner i Region Nordjylland samt en bilateral aftale, som indeholder aftaler mellem den enkelte kommune og Regionen. Den generelle aftale indeholder en politisk del og en administrativ del. Den sidstnævnte omfatter både nogle overordnede afsnit og sundhedsaftaler for de udvalgte 6 indsatsområder: - Udskrivning og indlæggelsesforløb - Træningsområdet - Behandlingsredskaber og hjælpemidler - Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient rettet forebyggelse - Indsatsen for mennesker med sindslidelser - Utilsigtede hændelser (UTH) Desuden bilagsmateriale med detaljerede bestemmelser, casekataloger og arbejdsgangbeskrivelser. Opbygningen af aftalen har til hensigt at gøre indholdet mere overskueligt. Det samlede materiale er ikke medsendt dagsordenen som bilag, men der henvises til Regionens hjemmeside På dette link er det muligt at se den samlede aftale. Den bilaterale del af aftalen mellem Regionen og Jammerbugt Kommune

17 Social- og Sundhedsudvalget I den bilaterale del er der lavet aftaler på følgende områder: Jammerbugt Kommune og Sygehus Thy/Mors/Region Nordjylland har aftalt, at indlede et bilateralt udviklingsprojekt med det formål at forebygge indlæggelser og holde antallet af færdigbehandlingsdage nede. Almen praksis skal have mulighed for at lave elektronisk henvisning til kommunens rehabiliteringstilbud. Jammerbugt Kommune er i stand at modtage denne henvisningsblanket ultimo oktober Jammerbugt Kommune og Regionen er enige om, at de gode resultater fra delestillingskonceptet, som har været en del af fyrtårnsprojekterne vedr. KOL og hjerterehabilitering skal videreføres med fælles finansiering. Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland har i 2010 indgået tilslutningsaftale vedrørende: KOL, Hjerte-Kar, Demens og Diabetes type 2. Den sygdomsspecifikke sundhedsaftaler på KOL-området er under revision og forventes genforhandlet primo Jammerbugt Kommune deltager i afdækningen af behov vedr. socialpsykiatriske tilbud til børn, unge og voksne. Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune er enige om, at der i aftale perioden skal ske en udredning af mulighederne for oprettelse af mobil bioanalytikerordning. Regionen ønsker en udgiftsneutral model. Både regionen og kommunen skal afklare de økonomiske perspektiver inden en mulig løsning drøftes nærmere. Jammerbugt kommune og regionen er fortsat enige om visionen omkring Jammerbugt Sundhedshus. Arbejdet med den videre udvikling af Sundhedshuset foregår i Den Politiske Styregruppe for sundhedsaftalen. Regionen forpligter sig på at arbejde for, at der på sigt vil være praktiserende læger i Jammerbugt Sundhedshus Deltagelse i netværkssamarbejder på flere områder Ansvar med arbejdet med opfølgning er placeret i den lokalpolitiske styregruppe vedr. sundhedsaftalen Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem regionen og Kommunerne i Region Nordjylland og i samarbejde med de praktiserende læger. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler

18 Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen, at godkende Sundhedsaftalen. Bilag: Bilag: Bilateral sundhedsaftale Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling / Jane Hvas Beslutningstema Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt Regionsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands Misbrugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter. Parallelt med denne proces har 4 nordenfjordske kommuner - Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt - besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne. Der er beskrevet principper for en organisering, som skal danne grundlag for løsning af opgaven Sagsbeskrivelse Der har været nedsat en tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, hvor også Region Nordjyllands Misbrugscenter har været repræsenteret. Der foreligger nu et forslag til principper for et tværkommunalt samarbejde omkring misbrugsbehandling. Arbejdstitlen for samarbejdet er "Behandlingscenter Nordenfjord", og nøgleordene for den fremtidige indsats er kvalitet, fleksibilitet og mobilitet. Formålet med og indholdet i Behandlingscenter Nordenfjord Formålet med at samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås en højere faglig kvalitet og synergieffekt ved at samle misbrugsbehandlingen i et fælles behandlingscenter. Kommunerne har hver for sig forholdsvis få misbrugere, hvorfor det er hensigtsmæssigt at gå sammen på tværs af kommuner for at kunne tilbyde misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau, og uden at udgifterne til misbrugsbehandlingen øges. Opgaver, der overtages fra Region Nordjyllands Misbrugscenter: Følgende opgaver har hidtil været udført af Region Nordjyllands Misbrugscenter og vil pr. 1.maj 2011 overgå til kommunerne: Udredning Substitutionsbehandling og forebyggelse af hepatitis C Ambulant og dagbehandling af både stof og alkoholmisbrugere Pårørendesamtaler om stof og alkohol Forældrerådgivning om rusmidler

20 Social- og Sundhedsudvalget Åben anonym rådgivning Det mobile Ungeteam - anonyme samtaleforløb samt behandlingsforløb for unge med stofmisbrug Opgaver, der foreslås løst i et tværkommunalt samarbejde i Behandlingscenter Nordenfjord: Den tværkommunale styregruppe foreslår, at behandlingsindsatsen til stofmisbrugere efter Servicelovens 101 og behandlingsindsatsen til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141 løses tværkommunalt i Behandlingscenter Nordenfjord. De socialfaglige indsatser løses i den enkelte kommune, men i tæt samspil med behandlerne i den tværkommunale enhed. Behandling kan overordnet defineres som en målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning. Behandlingen er en individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i en udredning, en visitation, en udarbejdet social handleplan og en behandlingsplan. Medarbejderne i den enkelte kommune varetager udredningen, visitationen og den sociale handleplan i tæt samarbejde med Behandlingscenter Nordenfjord, som er specialiseret i at udarbejde behandlingsplanen og tilrettelægge den individuelle behandlingsindsats. På denne måde opnår de deltagende kommuner en sikring af den helhedsorienterede indsats overfor de borgere, som har behov for misbrugsbehandling. Tilstedeværelsen af en tværkommunal behandlingsindsats betyder også, at der skabes et forum for erfaringsudveksling og sparring mellem de socialfaglige medarbejdere og behandlerne, ligesom der vil blive arbejdet med faglig udvikling og fælles uddannelsesaktiviteter. Principper for det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandling Følgende principper danner grundlag for det tværkommunale samarbejde: Der etableres et tværkommunalt Behandlingscenter Nordenfjord, som varetager opgaverne: o o o ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol en særlig indsats overfor unge misbrugere Udredning, substitutionsbehandling og den åbne anonyme rådgivning varetages i den enkelte kommune og ikke tværkommunalt Behandlingscentret består af mobile behandlingsteam, som sikrer, at indsatsen kan leveres i lokalområderne og dermed de steder, brugerne færdes Behandlingscenter Nordenfjord ledes af en tværkommunal styregruppe samt en projektleder, som står for den daglige drift. Styregruppen består af direktører og fagchefer fra hver af de

21 Social- og Sundhedsudvalget deltagende kommuner. Styregruppen ansætter projektlederen og sikrer, at indsatsen i det tværkommunale behandlingscenter er i overensstemmelse med det aftalte serviceniveau. Kommunerne leverer hver især medarbejdere til Behandlingscenter Nordenfjord således, at medarbejderne fortsat er ansat i de respektive kommuner, men har base i det tværkommunale behandlingscenter under ledelse af projektlederen. Der udarbejdes forslag til serviceniveau og normering med udgangspunkt i det nuværende forbrug af de pågældende ydelser på Region Nordjyllands Misbrugscenter, som udgør ca. 6 mio. En solidarisk og enkel finansieringsmodel, hvor udgiften fordeles på kommunerne efter indbyggertal På baggrund af ovenstående principper udarbejder den tværkommunale styregruppe et konkret forslag, som fremlægges til politisk behandling primo Preben Gram deltager i punktets behandling Retsgrundlag Der arbejdes med en model, hvor det personale, der tilknyttes Behandlingscenter Nordenfjord fortsat juridisk set er forankret i de enkelte kommuner. Arbejdsstedet vil dog blive i det tværkommunale behandlingscenter. Det forventes, at der skal knyttes 8-10 medarbejdere til behandlingscenter Nordenfjord. Økonomi og finansiering Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6. mio. kr. svarende til de 4 kommuners forbrug til de pågældende ydelser i Region Nordjyllands Misbrugscenter i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende principperne for en tværkommunal samarbejdsaftale mellem Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø kommuner om en tværkommunal misbrugsbehandlingsindsats. Bilag: Bilag: Oplæg til organisering af misbrugsområdet ( ) Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt.

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere