Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter Godkendelse af Sundhedsaftalen Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling Embedslægens tilsynsrapport for Plejecentrene V.Hjermitslev, Pandrup og Møllegården Revas tilsynsrapporter Biersted, Kaas, Hune, Solgården og Pandrup Uanmeldt tilsyn v. Krabben, Krabbens dagbeskæftigelse, Sneppen og Skipper Clementsvej Interne vikarkorps i Ældreområdet Nævnsafgørelser hjælpemidler SEL 112, 114 og Statistik - Afgørelser fra Det sociale Nævn - Aktivloven/Serviceloven Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 45 Punkter på lukket møde: 186. Ansøgning om godkendelse som Frit valgs leverandør - madleverance Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning /Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Social- og sundhedsudvalgets områder samt indstilling af udvalgets forslag til tillægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2010 i forhold til det korrigerede budget efter Budgettjek 2010, budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 samt budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. I budgetopfølgning 3 er der indregnet overførte mer-/mindreforbrug fra 2009 samt skønnede mer-/mindreforbrug i 2010 på institutioner og afdelinger. Budgetopfølgningen på Social- Sundhedsområde viser en betydelig forbedring, og den udviser nu et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 5,6 mio. kr. Heri er medregnet det overførte underskud fra 2009 på Voksen- og handicapområdet på 7,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning vedrører følgende områder: Alkohol og stofmisbrug merforbrug Ældreområdet myndighed Hjælpemidler Botilbud handicappede Genoptræning og sundhedsfremme Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det på hvilke områder, Social- og sundhedsudvalget indstiller, at der søges om tillægsbevillinger. På Voksen- og handicapområdet (distrikterne) er det forventede merforbrug ved årets udgang reduceret til ca. 2 mio. kr. på indeværende år i forhold til

4 Social- og Sundhedsudvalget et korrigeret budget på 275 mio. kr. Dette merforbrug kan anbefales finansieret af en del af mindreforbruget fra myndighed, idet beregninger har vist, at den beregnede timepris, som bruges ved tildeling af ressourcer har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Det er besluttet at denne problematik skal drøftes på et temamøde i Socialog sundhedsudvalget i januar Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen og at Social- og sundhedsudvalget overfører mindreforbrug fra myndighed til dækning af merforbrug i voksen- og handicap for indeværende år at Social- og sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der søges tillægsbevillinger til de mer-/mindreforbrug, der er angivet i bilaget. at Social- og sundhedsudvalget drøfter mulighed for tillægsbevilling i forhold til overført underskud fra 2009 Bilag: Bilag: Budgetopfølgning politikområde 6-8 Bilag: Budgetopfølgning Tillægsbevilling Bilag: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget, den Social- og sundhedsudvalget drøftede den foreliggende budgetopfølgning, hvor man er tilfreds med det foreliggende. Der ønskes en drøftelse af det overførte merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2009 i forbindelse med temamødet i januar. Man er positiv overfor muligheden for en tillægsbevilling på beløbet. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet / Svend Åge Fog Beslutningstema Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2011, skal budgettet reduceres med kr til lønudgifter til kørende sygepleje nat. Hidtil har sygeplejen haft 2 medarbejdere på arbejde om natten, som har varetaget visiterede og akutte opgaver. Endvidere har der i hvert af de 4 distrikter arbejdet 1 social- og sundhedshjælper eller assistent som kørende. Som en del af budgetvedtagelsen fremgår det, at der fremover kun skal være 1 kørende sygeplejerske om natten. Dette medfører øget responstid, idet denne ene sygeplejerske så skal servicere hele kommunen. Voksen- og handicapafdelingen har overvejet muligheder, og anbefaler at vi fremover ikke har faste kørende sygeplejersker om natten. I stedet skal der ansættes sygeplejersker med base på et plejecenter i distrikt 1 (Fjerritslev) og distrikt 4 (Pandrup). Disse sygeplejersker skal i en indkøringsperiode varetage visiterede og akutte opgaver i distriktet 1og 2 henholdsvis distrikt 3 og 4. I overskydende tid er sygeplejerskerne en del af det respektive plejecenters normering til at løse plejeopgaver på plejecenteret i nattevagten. Modellen giver en kort responstid sygeplejersken er tæt på borgerne i området, og det vil være til gavn for arbejdsmiljøet, idet sygeplejersken kun skal transportere sig indenfor den ene halvdel af kommunen. Ovennævnte indkøringsperiode skal anvendes til opnormering af den udekørende hjemmepleje. Målet er inden for 2011 at opnormere, således at kørende hjemmepleje fremover skal varetages af assistenter. På sigt inden udgangen af 2011 skal sygeplejerskernes rolle blive mere konsulenter, som ved opgaveglidning skal lade assistenterne overtage langt de fleste opgaver, i kombination med de visiterede plejeopgaver. Herved reduceres behovet væsentligt, for sygeplejerskernes behov for at være udekørende. Det skal bemærkes, at lovbundne sygeplejeopgaver er på et

6 Social- og Sundhedsudvalget meget minimalt omfang. For at bemande en nattevagt, kræves 2 medarbejdere (ca. 1,9 årsværk). Ovennævnte forslag betyder altså, at de 4 sygeplejersker der i dag anvendes som kørende nat, skal have base på et af de 2 plejecentre. Der forventes ikke, at blive tale om afskedigelser, men omplaceringer og genbesættelse af stillinger ved naturlig afgang. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Den forventede besparelse på kr opfyldes. Når der sker nærmere beregninger af modellen, kan der blive tale om en lidt større besparelse, som vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Berørte personaler vil blive orienteret om ovenstående mulige model på møder d. 29. november Indstilling Voksen- og handicapchefen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget godkender ovennævnte model. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Fraværende: Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien / Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse og godkendelse af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til mulige udbudsemner indenfor Socialog Sundhedsudvalgets område til brug for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Sagsbeskrivelse Som led i regeringens kvalitetsreform skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år udarbejde en udbudsstrategi. Sammen med den såkaldte kvalitetskontrakt afløser udbudsstrategien den nuværende servicestrategi. I Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om udbudsstrategien fremgår det, at udbudsstrategien har til formål at skabe en fælles ramme for kommunernes arbejde med at øge kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse og for information til borgerne herom. Herudover har udbudsstrategien til formål at skabe klarhed om Kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelse, og om hvilke initiativer Kommunalbestyrelsen vil anvende for at nå disse mål. Økonomiudvalget behandlede første gang implementeringen af udbudsstrategien på deres møde den 14. april For at konkretisere udformningen af udbudsstrategien og processen omkring denne har Direktionen på deres møde den 12. oktober 2010 udarbejdet et oplæg til både proces og udformning af strategien. I forlængelse heraf har økonomiudvalget den 10. november 2010 godkendt rammen for udbudsstrategien, mål og initiativ i strategien samt processen for udarbejdelse af strategien. Nærværende sagsbeskrivelse har til formål at præsentere de mulige udbudsemner, som Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har drøftet og udvalgt, og som Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til. Indledningsvis redegøres der for de beslutninger vedrørende udbudsstrategien, som økonomiudvalget besluttede på deres møde den 10. november Indhold i udbudsstrategien Der er relativt få krav forbundet med udbudsstrategiens form og indhold.

8 Social- og Sundhedsudvalget Bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse angiver alene rammerne resten er op til kommunalbestyrelsen at beslutte. Ifølge bekendtgørelsen skal udbudsstrategien indeholde følgende: En oversigt over de driftsopgaver som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde. Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver herunder for særligt udbudsegnede opgaver. En beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse. Økonomiudvalget har besluttet, at følgende skema, skal udgøre rammen for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Politikområde Opgaver der påtænkes udbudt i funktionsperioden Udbudsår Forventet effekt 1: Dagtilbud 2: Undervisning og fritid 3: Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats 4: Kultur- og fritidsområdet 5: Arbejdsmarkedsområdet 6: Socialområdet 7: Ældre- og handicapområdet 8: Sundhedsområdet 9: Natur og miljø 10: Infrastruktur og beredskab 12: Erhverv og turisme 13: Administrativ organisation 14: Politisk organisation 15: Kommunale ejendomme 16: Tværgående aktiviteter 18: Landdistriktsudvikling Overordnet mål for Jammerbugt Kommune

9 Social- og Sundhedsudvalget Her beskrives det overordnede mål for kommunen (IKU-mål eksempelvis) Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU). Initiativer for at nå det fastsatte mål Her beskrives initiativerne: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at målet for øget konkurrenceudsættelse sker med udgangspunkt i indikator for konkurrenceudsættelse, IKU. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget truffet beslutning om, at Jammerbugt Kommunes mål for konkurrenceudsættelse er følgende: Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU) Ligeledes har Økonomiudvalget besluttet, at følgende initiativ skal iværksættes for at opfylde målet: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Proces vedr. udbudsstrategien For at få udarbejdet og implementeret udbudsstrategien besluttede økonomiudvalget følgende proces på deres møde den 10. november Trin 1: Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ Trin 2: ØKU godkender processen Trin 3: Drøftelse i fagforvaltningerne Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi

10 Social- og Sundhedsudvalget Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategi De tre første trin er gennemført, og den resterende proces er beskrevet nedenfor: Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Efter drøftelserne i fagforvaltningerne har fagudvalgene til opgave at foretage en politisk vurdering af, hvilke udbudsemner der skal indgå i udbudsstrategien inden for deres politiske område. Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi På baggrund af drøftelserne i forvaltningerne og udvalgene udarbejder direktionen udbudsstrategien ved at udvælge, hvilke udbudsemner der skal indgå i strategien. I trin 1 har direktionen allerede udarbejdet et forslag til et overordnet mål for Jammerbugt Kommune, ligesom direktionen i det første trin har udarbejdet et forslag til initiativ, som kommunalbestyrelsen kan tage i anvendelse for at nå det fastsatte mål. Mål og initiativ er efterfølgende behandlet i økonomiudvalget. Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategien På baggrund af arbejdet i forvaltningerne, udvalgene og direktionen tager kommunalbestyrelsen stilling til: Hvilke områder der påtænkes udbudt Om målet er acceptabelt Om det foreslåede initiativ skal sættes i værk (eller besluttes sat i værk på et senere tidspunkt) Hermed er den færdige udbudsstrategi vedtaget. Tidsplan Udbudsstrategien skal vedtages i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2010, hvilket tilnærmelsesvis nås med nedenstående tidsplan, som er udarbejdet i forhold til den godkendte proces.: Tidsplan for vedtagelse af udbudsstrategi Dato Trin Aktør Formål

11 Social- og Sundhedsudvalget Medio oktober 1 Direktionen Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ 10. november 2 ØKU Godkendelse af proces mv. Oplæg til overordnet mål og initiativ November 3 Forvaltninger Drøftelse af udbudsemner Ultimo november Primo december 4 Udvalgene Politisk vurdering af udbudsemner December 5 Direktion Udpegning af udbudsemner Januar 6 ØKU KMB Vedtagelse af udbudsstrategi Forvaltningens forslag til mulige udbudsemner Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har jævnfør processen og tidsplanen (trin 4) drøftet følgende emner til udbud: Tilsyn med plejehjem, botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud Retsgrundlag Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Udbudsemner drøftes i fagforvaltningerne og behandles efterfølgende i de politiske udvalg. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender det beskrevne udbudsemne. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt som foreslået af forvaltningen. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Social- og Sundhedsudvalget Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A / Jane Hvas Beslutningstema Bofællesskabet Krabben foreslås udvidet med etape 2 bestående af 8 boliger, der netto udvides for at give plads til kørestolsbrugere samt indretning af bad/toilet med anvendelse af lift og 2 hjælpere i henhold til Arbejdstilsynets krav. Sagsbeskrivelse Der foreslås boliger på 79,5 m2 og boliger placeres i en selvstændig fløj, som det er disponeret i lokalplanen. Fællesarealerne er i forbindelse med etape 1 disponeret til udvidelsen, hvilket betyder, at der for de nuværende lejligheder skal laves ny huslejeberegning. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 nedsættes den kommunale grundkapital fra 14% til 7%. Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi / grundværdi 0 Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Kommunen vil på baggrund af foranstående få en udgift svarende til den kommunale grundkapital på kr. Hertil kommer en yderligere udgift til boligydelse (kommunal andel = 25%) Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal forud for udarbejdelse af skema B nedsættes byggeudvalg med

13 Social- og Sundhedsudvalget repræsentanter for beboere og personale. Projektet skal sendes i høring i Handicaprådet Skema af vil foreligge på mødet. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget at Økonomiudvalget godkender skema A. Bilag: Bilag: Skitseprojekt Krabben Notat - tilbygning Bofællesskabet Krabben Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Der ønskes analyse i forhold til de tekniske installationer fra første fase - samtidig ønskes der sikring af mulighed for alternativ energi; jordvarme og solenergi. Det skal sikres at de nødvendige antal kommende beboere forefindes. Grundkapitalindskudet forventes financieret gennem sparede udgifter til anbringelser fremover. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger skitseforslag vedr. ombygning af Pandrup Plejecenter samt tilhørende skema A til godkendelse. Sagsbeskrivelse Der er i ombygningsprojektet disponeret med 27 plejeboliger samt 10 aflastnings- / genoptræningsboliger, der vil give mulighed for enten 37 to-rum plejeboliger eller 27 to-rum plejeboliger samt 20 aflastnings- / genoptræningspladser. Boligerne er opdelt i 4 bofællesskaber. Der vil desuden være servicearealer indeholdende træningsarealer, således at den del af Kommunens opgaver vedr. træning / genoptræning, som foregår på centeret fortsat vil kunne finde sted efter ombygning. Byggeriet tænkes gennemført i to faser, hvilket betyder at byggeriet kan gennemføres med mindst mulig påvirkning af beboernes dagligdag. Dertil kommer at udgifterne til genhusning vil blive minimeret. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 vil Kommunens grundkapital udgøre 7% Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning Kommunal grundkapital

15 Social- og Sundhedsudvalget Andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal ekskl. moms Servicearealtilskud Likviditetsmæssigt overskud Der anslås udgifter på omkring kr. til genhusning og evt. leje af lokaler til træningsaktiviteter i byggeperioden. Skema A foreligger på mødet. Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal nedsættes byggeudvalg med inddragelse af relevante interessenter. Projektet skal sendes i høring i Ældrerådet Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende skema A. Bilag: Bilag: Ide og skitseforslag -til/ombygning Pandrup Plejecenter Notat / Om- og tilbygning Pandrup Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Punktet sendes desuden til høring i Handicaprådet. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse af Sundhedsaftalen / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger Sundhedsaftale til godkendelse. Sagsbeskrivelse Jf. tidsplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen, så skal der i perioden fra november januar 2011 ske politisk behandling og godkendelse af sundhedsaftalen. Herefter fremsender Regionen senest d.1.februar 2011 den godkendte aftale til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen består af en generel aftale, som omfatter alle kommuner i Region Nordjylland samt en bilateral aftale, som indeholder aftaler mellem den enkelte kommune og Regionen. Den generelle aftale indeholder en politisk del og en administrativ del. Den sidstnævnte omfatter både nogle overordnede afsnit og sundhedsaftaler for de udvalgte 6 indsatsområder: - Udskrivning og indlæggelsesforløb - Træningsområdet - Behandlingsredskaber og hjælpemidler - Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient rettet forebyggelse - Indsatsen for mennesker med sindslidelser - Utilsigtede hændelser (UTH) Desuden bilagsmateriale med detaljerede bestemmelser, casekataloger og arbejdsgangbeskrivelser. Opbygningen af aftalen har til hensigt at gøre indholdet mere overskueligt. Det samlede materiale er ikke medsendt dagsordenen som bilag, men der henvises til Regionens hjemmeside På dette link er det muligt at se den samlede aftale. Den bilaterale del af aftalen mellem Regionen og Jammerbugt Kommune

17 Social- og Sundhedsudvalget I den bilaterale del er der lavet aftaler på følgende områder: Jammerbugt Kommune og Sygehus Thy/Mors/Region Nordjylland har aftalt, at indlede et bilateralt udviklingsprojekt med det formål at forebygge indlæggelser og holde antallet af færdigbehandlingsdage nede. Almen praksis skal have mulighed for at lave elektronisk henvisning til kommunens rehabiliteringstilbud. Jammerbugt Kommune er i stand at modtage denne henvisningsblanket ultimo oktober Jammerbugt Kommune og Regionen er enige om, at de gode resultater fra delestillingskonceptet, som har været en del af fyrtårnsprojekterne vedr. KOL og hjerterehabilitering skal videreføres med fælles finansiering. Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland har i 2010 indgået tilslutningsaftale vedrørende: KOL, Hjerte-Kar, Demens og Diabetes type 2. Den sygdomsspecifikke sundhedsaftaler på KOL-området er under revision og forventes genforhandlet primo Jammerbugt Kommune deltager i afdækningen af behov vedr. socialpsykiatriske tilbud til børn, unge og voksne. Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune er enige om, at der i aftale perioden skal ske en udredning af mulighederne for oprettelse af mobil bioanalytikerordning. Regionen ønsker en udgiftsneutral model. Både regionen og kommunen skal afklare de økonomiske perspektiver inden en mulig løsning drøftes nærmere. Jammerbugt kommune og regionen er fortsat enige om visionen omkring Jammerbugt Sundhedshus. Arbejdet med den videre udvikling af Sundhedshuset foregår i Den Politiske Styregruppe for sundhedsaftalen. Regionen forpligter sig på at arbejde for, at der på sigt vil være praktiserende læger i Jammerbugt Sundhedshus Deltagelse i netværkssamarbejder på flere områder Ansvar med arbejdet med opfølgning er placeret i den lokalpolitiske styregruppe vedr. sundhedsaftalen Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem regionen og Kommunerne i Region Nordjylland og i samarbejde med de praktiserende læger. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler

18 Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen, at godkende Sundhedsaftalen. Bilag: Bilag: Bilateral sundhedsaftale Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling / Jane Hvas Beslutningstema Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt Regionsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands Misbrugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter. Parallelt med denne proces har 4 nordenfjordske kommuner - Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt - besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne. Der er beskrevet principper for en organisering, som skal danne grundlag for løsning af opgaven Sagsbeskrivelse Der har været nedsat en tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, hvor også Region Nordjyllands Misbrugscenter har været repræsenteret. Der foreligger nu et forslag til principper for et tværkommunalt samarbejde omkring misbrugsbehandling. Arbejdstitlen for samarbejdet er "Behandlingscenter Nordenfjord", og nøgleordene for den fremtidige indsats er kvalitet, fleksibilitet og mobilitet. Formålet med og indholdet i Behandlingscenter Nordenfjord Formålet med at samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås en højere faglig kvalitet og synergieffekt ved at samle misbrugsbehandlingen i et fælles behandlingscenter. Kommunerne har hver for sig forholdsvis få misbrugere, hvorfor det er hensigtsmæssigt at gå sammen på tværs af kommuner for at kunne tilbyde misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau, og uden at udgifterne til misbrugsbehandlingen øges. Opgaver, der overtages fra Region Nordjyllands Misbrugscenter: Følgende opgaver har hidtil været udført af Region Nordjyllands Misbrugscenter og vil pr. 1.maj 2011 overgå til kommunerne: Udredning Substitutionsbehandling og forebyggelse af hepatitis C Ambulant og dagbehandling af både stof og alkoholmisbrugere Pårørendesamtaler om stof og alkohol Forældrerådgivning om rusmidler

20 Social- og Sundhedsudvalget Åben anonym rådgivning Det mobile Ungeteam - anonyme samtaleforløb samt behandlingsforløb for unge med stofmisbrug Opgaver, der foreslås løst i et tværkommunalt samarbejde i Behandlingscenter Nordenfjord: Den tværkommunale styregruppe foreslår, at behandlingsindsatsen til stofmisbrugere efter Servicelovens 101 og behandlingsindsatsen til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141 løses tværkommunalt i Behandlingscenter Nordenfjord. De socialfaglige indsatser løses i den enkelte kommune, men i tæt samspil med behandlerne i den tværkommunale enhed. Behandling kan overordnet defineres som en målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning. Behandlingen er en individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i en udredning, en visitation, en udarbejdet social handleplan og en behandlingsplan. Medarbejderne i den enkelte kommune varetager udredningen, visitationen og den sociale handleplan i tæt samarbejde med Behandlingscenter Nordenfjord, som er specialiseret i at udarbejde behandlingsplanen og tilrettelægge den individuelle behandlingsindsats. På denne måde opnår de deltagende kommuner en sikring af den helhedsorienterede indsats overfor de borgere, som har behov for misbrugsbehandling. Tilstedeværelsen af en tværkommunal behandlingsindsats betyder også, at der skabes et forum for erfaringsudveksling og sparring mellem de socialfaglige medarbejdere og behandlerne, ligesom der vil blive arbejdet med faglig udvikling og fælles uddannelsesaktiviteter. Principper for det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandling Følgende principper danner grundlag for det tværkommunale samarbejde: Der etableres et tværkommunalt Behandlingscenter Nordenfjord, som varetager opgaverne: o o o ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol en særlig indsats overfor unge misbrugere Udredning, substitutionsbehandling og den åbne anonyme rådgivning varetages i den enkelte kommune og ikke tværkommunalt Behandlingscentret består af mobile behandlingsteam, som sikrer, at indsatsen kan leveres i lokalområderne og dermed de steder, brugerne færdes Behandlingscenter Nordenfjord ledes af en tværkommunal styregruppe samt en projektleder, som står for den daglige drift. Styregruppen består af direktører og fagchefer fra hver af de

21 Social- og Sundhedsudvalget deltagende kommuner. Styregruppen ansætter projektlederen og sikrer, at indsatsen i det tværkommunale behandlingscenter er i overensstemmelse med det aftalte serviceniveau. Kommunerne leverer hver især medarbejdere til Behandlingscenter Nordenfjord således, at medarbejderne fortsat er ansat i de respektive kommuner, men har base i det tværkommunale behandlingscenter under ledelse af projektlederen. Der udarbejdes forslag til serviceniveau og normering med udgangspunkt i det nuværende forbrug af de pågældende ydelser på Region Nordjyllands Misbrugscenter, som udgør ca. 6 mio. En solidarisk og enkel finansieringsmodel, hvor udgiften fordeles på kommunerne efter indbyggertal På baggrund af ovenstående principper udarbejder den tværkommunale styregruppe et konkret forslag, som fremlægges til politisk behandling primo Preben Gram deltager i punktets behandling Retsgrundlag Der arbejdes med en model, hvor det personale, der tilknyttes Behandlingscenter Nordenfjord fortsat juridisk set er forankret i de enkelte kommuner. Arbejdsstedet vil dog blive i det tværkommunale behandlingscenter. Det forventes, at der skal knyttes 8-10 medarbejdere til behandlingscenter Nordenfjord. Økonomi og finansiering Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6. mio. kr. svarende til de 4 kommuners forbrug til de pågældende ydelser i Region Nordjyllands Misbrugscenter i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende principperne for en tværkommunal samarbejdsaftale mellem Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø kommuner om en tværkommunal misbrugsbehandlingsindsats. Bilag: Bilag: Oplæg til organisering af misbrugsområdet ( ) Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt.

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Plejecenter Øst, Møllevang Adresse: Ørnevej 50, 4370 Store Merløse Kommune: Holbæk Leder: Susan Andreasen Telefon: 72 36 14 31 E-post: susan@holb.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Vibedal Adresse: Vibedalvej 1, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Marianne Schjødt-Pedersen Telefon: 99 17 40 40 E-post: sikkerpost@thisted.dk Dato for tilsynet: 07. april

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Kaas Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Kaas Plejecenter J. nr.: 1-17- 133/5 P nr.: 1010330536 Tilsynsrapport 2010 Kaas Plejecenter Adresse: Gammelgårdsvej 46, Kaas, 9490 Pandrup Kommune: Jammerbugt Leder: Daglig leder/ sygeplejerske Marianne Sønderby Dato for

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 SPJALD PLEJEHJEM Adresse: Byskellet 1, 6971 Spjald Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Susan Pedersen Telefon: 97 38 12 77 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 BIRKELSE PLEJECENTER Adresse: Birkevangen 2, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Karin Nielsen Telefon: 98 24 31 00 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 AABYBRO PLEJEHJEM Adresse: Vestergade 30, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Aleksia Rosengren Bertelsen Telefon: 98 24 21 55 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 BALLING ÆLDRECENTER. Adresse: Skivevej 13, 7860 Spøttrup. Kommune: Skive. Leder: Annie Overgaard.

Tilsynsrapport 2012 BALLING ÆLDRECENTER. Adresse: Skivevej 13, 7860 Spøttrup. Kommune: Skive. Leder: Annie Overgaard. Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-272/1 BALLING ÆLDRECENTER Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Skivevej 13, 7860 Spøttrup

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Kaas Plejecenter. Adresse: Gammelgaardsvej 44, 9490 Pandrup. Kommune: Jammerbugt. Leder: Marianne Sønderby. Telefon: 72 57 87 40

Tilsynsrapport 2012. Kaas Plejecenter. Adresse: Gammelgaardsvej 44, 9490 Pandrup. Kommune: Jammerbugt. Leder: Marianne Sønderby. Telefon: 72 57 87 40 Tilsynsrapport 2012 J.nr. /5-2211-1853/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 sal. 9000 Aalborg Kaas Plejecenter Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Adresse: Gammelgaardsvej 44, 9490 Pandrup

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722 Tilsynsrapport 2010 Christinehaven Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Dato for tilsynet: 27. august 2010

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg.

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset - demens Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 1. oktober 2010 Telefon: 6223 3400 /6223

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Lundehaven. Adresse: Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde. Kommune: Ballerup. Leder: Jette Jensen. Telefon: 44 77 19 80

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Lundehaven. Adresse: Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde. Kommune: Ballerup. Leder: Jette Jensen. Telefon: 44 77 19 80 Tilsynsrapport 2013 Den 21. januar 2014 5-2211-1194/1 Plejecenter Lundehaven Adresse: Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde Kommune: Ballerup Leder: Jette Jensen Telefon: 44 77 19 80 E-post: jjj@balk.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Bryghuset Plejen

Tilsynsrapport 2010 Bryghuset Plejen J. nr.: 3-17-88/5 P nr.:1003318185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset Plejen Adresse: Bryghusvej 2, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Heidi Rasmussen Dato for tilsynet: 8. juni 2010 Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Vindeby Pilevej. J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087. Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Vindeby Pilevej. J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087. Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087 Tilsynsrapport 2010 Vindeby Pilevej Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 10. september 2010 Telefon: 6223

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet. Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg. Kommune: Fredensborg

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet. Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg. Kommune: Fredensborg Tilsynsrapport 2013 Den 28. november 2013 Sagsnr. 5-2211-478/1 Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg Kommune: Fredensborg Leder: Kirsten Almdal Telefon:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lykkevalg. Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg. Kommune: Faaborg-Midtfyn. Leder: Børge F. Hansen. Telefon: 72 53 52 11

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lykkevalg. Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg. Kommune: Faaborg-Midtfyn. Leder: Børge F. Hansen. Telefon: 72 53 52 11 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-166/1 Ældrecenter Lykkevalg Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg Kommune: Faaborg-Midtfyn Leder: Børge F. Hansen Telefon: 72 53 52 11 E-post: boerh@faaborgmidtfyn.dk Dato

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 55 Adresse: Skovlundgårdsvej 55, 8260 Viby Kommune: Århus Leder: Centerchef Maria Tønnesen Telefon: 87 13 30 00 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Forstander: Karin Staun Christiansen Telefon: 9674 1200 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Kløckershave. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved. Telefon: 39 75 01 60

Tilsynsrapport 2013. Kløckershave. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved. Telefon: 39 75 01 60 Tilsynsrapport 2013 Den 2. oktober 2013 Kløckershave Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 60 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 24. september

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan.

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan. Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 12 3460 Birkerød Att: Signe Tronier Psykiatri og Handicap Administration Stationsvej 36 3460 Birkerød psykiatrioghandicap@ruder sdal.dk www.rudersdal.dk Sundhedsfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 BIRKELSE PLEJECENTER. Adresse: Birkevangen 2, 9440 Aabybro. Kommune: Jammerbugt

Tilsynsrapport 2011 BIRKELSE PLEJECENTER. Adresse: Birkevangen 2, 9440 Aabybro. Kommune: Jammerbugt Tilsynsrapport 2011 BIRKELSE PLEJECENTER J.nr. 1-17-130/7/SIF Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Adresse: Birkevangen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET TORSBO. Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Mai Kirkegaard. Telefon: 43 99 14 88 Tilsynsrapport 2013 Den 3. januar 2013 5-2211-480/1 PLEJEHJEMMET TORSBO Adresse: Køgevej 220, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Mai Kirkegaard Telefon: 43 99 14 88 E-post: 34327@ishøj.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7.

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Himmelev Gl. Præstegård Adresse: Kommune: Leder: Sognevej 124, 4000 Roskilde Roskilde Susanne Palmblad Dato for tilsynet: 28.7.2010 Telefon: 46315481 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Toftegården. Adresse: Hovedgaden 28, 6064 Jordrup. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Lysholt Laursen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Toftegården. Adresse: Hovedgaden 28, 6064 Jordrup. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Lysholt Laursen Tilsynsrapport 2013 21. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-431/1 Plejecenter Toftegården Adresse: Hovedgaden 28, 6064 Jordrup Kommune: Kolding Leder: Hanne Lysholt Laursen Telefon: 75 55 60 44 E-post: hala@kolding.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældre Lindevej. Adresse: Lindevej 1, 9990 Skagen. Kommune: Frederikshavn. Leder: Bente Pedersen.

Tilsynsrapport 2013. Ældre Lindevej. Adresse: Lindevej 1, 9990 Skagen. Kommune: Frederikshavn. Leder: Bente Pedersen. Tilsynsrapport 2013 Ældre Lindevej 6. januar 2014 Sagsnr. 5-2211-188/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse: Lindevej

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

J. nr.: /5 P nr.:

J. nr.: /5 P nr.: J. nr.: 3-17-77/5 P nr.:1003308945 Adresse: Strib Landevej 58, 5500 Middelfart Kommune: Middelfart Leder: Sonja Søndergaard Dato for tilsynet: 24. juni 2010 Telefon: 8888 4646 E-post: sonja.sondergaard@middelfart.dk;

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Stella Hvid. Telefon: 43 95 90 00

Tilsynsrapport 2012. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Stella Hvid. Telefon: 43 95 90 00 Tilsynsrapport 2012 J.nr. / Strandcentret plejecenter Tlf. Fax E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Stella Hvid Telefon: 43 95 90 00 E-post:

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00 Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER 28. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-436/1/ Reference IRT T +4572227933 E sjl@sst.dk Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør Kommune: Slagelse Leder: Pernille Pedersen Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1. Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted. Kommune: Vejen. Leder: Ingrid Nielsen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1. Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted. Kommune: Vejen. Leder: Ingrid Nielsen Tilsynsrapport 2013 4. december 2013 Sagsnr. 5-2211-444/1 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1 Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted Kommune: Vejen Leder: Ingrid Nielsen Telefon: 79 96 56 80 E-post: blomsterengen@vejenkom.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Amaliehaven. Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Steen Aage Maj Jørgensen. Telefon: 88 72 46 76

Tilsynsrapport 2013. Amaliehaven. Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Steen Aage Maj Jørgensen. Telefon: 88 72 46 76 Tilsynsrapport 2013 26. september 2013 Sagsnr. 5-2211-2763/1 Amaliehaven Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg Kommune: Sønderborg Leder: Steen Aage Maj Jørgensen Telefon: 88 72 46 76 E-post: sajo@sonderborg.dk

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHAVE/ HOLMELUNDSVEJ. Adresse: Svendebjergvej 28A, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Kim Knudsen

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHAVE/ HOLMELUNDSVEJ. Adresse: Svendebjergvej 28A, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Kim Knudsen Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHAVE/ HOLMELUNDSVEJ J.nr. /5-2211-1057/1/kpe Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere