Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter Godkendelse af Sundhedsaftalen Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling Embedslægens tilsynsrapport for Plejecentrene V.Hjermitslev, Pandrup og Møllegården Revas tilsynsrapporter Biersted, Kaas, Hune, Solgården og Pandrup Uanmeldt tilsyn v. Krabben, Krabbens dagbeskæftigelse, Sneppen og Skipper Clementsvej Interne vikarkorps i Ældreområdet Nævnsafgørelser hjælpemidler SEL 112, 114 og Statistik - Afgørelser fra Det sociale Nævn - Aktivloven/Serviceloven Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 45 Punkter på lukket møde: 186. Ansøgning om godkendelse som Frit valgs leverandør - madleverance Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning /Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Social- og sundhedsudvalgets områder samt indstilling af udvalgets forslag til tillægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2010 i forhold til det korrigerede budget efter Budgettjek 2010, budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 samt budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. I budgetopfølgning 3 er der indregnet overførte mer-/mindreforbrug fra 2009 samt skønnede mer-/mindreforbrug i 2010 på institutioner og afdelinger. Budgetopfølgningen på Social- Sundhedsområde viser en betydelig forbedring, og den udviser nu et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 5,6 mio. kr. Heri er medregnet det overførte underskud fra 2009 på Voksen- og handicapområdet på 7,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning vedrører følgende områder: Alkohol og stofmisbrug merforbrug Ældreområdet myndighed Hjælpemidler Botilbud handicappede Genoptræning og sundhedsfremme Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det på hvilke områder, Social- og sundhedsudvalget indstiller, at der søges om tillægsbevillinger. På Voksen- og handicapområdet (distrikterne) er det forventede merforbrug ved årets udgang reduceret til ca. 2 mio. kr. på indeværende år i forhold til

4 Social- og Sundhedsudvalget et korrigeret budget på 275 mio. kr. Dette merforbrug kan anbefales finansieret af en del af mindreforbruget fra myndighed, idet beregninger har vist, at den beregnede timepris, som bruges ved tildeling af ressourcer har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Det er besluttet at denne problematik skal drøftes på et temamøde i Socialog sundhedsudvalget i januar Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen og at Social- og sundhedsudvalget overfører mindreforbrug fra myndighed til dækning af merforbrug i voksen- og handicap for indeværende år at Social- og sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der søges tillægsbevillinger til de mer-/mindreforbrug, der er angivet i bilaget. at Social- og sundhedsudvalget drøfter mulighed for tillægsbevilling i forhold til overført underskud fra 2009 Bilag: Bilag: Budgetopfølgning politikområde 6-8 Bilag: Budgetopfølgning Tillægsbevilling Bilag: Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget, den Social- og sundhedsudvalget drøftede den foreliggende budgetopfølgning, hvor man er tilfreds med det foreliggende. Der ønskes en drøftelse af det overførte merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2009 i forbindelse med temamødet i januar. Man er positiv overfor muligheden for en tillægsbevilling på beløbet. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet / Svend Åge Fog Beslutningstema Forslag til udmøntning af besparelse sygepleje nat i Ældreområdet Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2011, skal budgettet reduceres med kr til lønudgifter til kørende sygepleje nat. Hidtil har sygeplejen haft 2 medarbejdere på arbejde om natten, som har varetaget visiterede og akutte opgaver. Endvidere har der i hvert af de 4 distrikter arbejdet 1 social- og sundhedshjælper eller assistent som kørende. Som en del af budgetvedtagelsen fremgår det, at der fremover kun skal være 1 kørende sygeplejerske om natten. Dette medfører øget responstid, idet denne ene sygeplejerske så skal servicere hele kommunen. Voksen- og handicapafdelingen har overvejet muligheder, og anbefaler at vi fremover ikke har faste kørende sygeplejersker om natten. I stedet skal der ansættes sygeplejersker med base på et plejecenter i distrikt 1 (Fjerritslev) og distrikt 4 (Pandrup). Disse sygeplejersker skal i en indkøringsperiode varetage visiterede og akutte opgaver i distriktet 1og 2 henholdsvis distrikt 3 og 4. I overskydende tid er sygeplejerskerne en del af det respektive plejecenters normering til at løse plejeopgaver på plejecenteret i nattevagten. Modellen giver en kort responstid sygeplejersken er tæt på borgerne i området, og det vil være til gavn for arbejdsmiljøet, idet sygeplejersken kun skal transportere sig indenfor den ene halvdel af kommunen. Ovennævnte indkøringsperiode skal anvendes til opnormering af den udekørende hjemmepleje. Målet er inden for 2011 at opnormere, således at kørende hjemmepleje fremover skal varetages af assistenter. På sigt inden udgangen af 2011 skal sygeplejerskernes rolle blive mere konsulenter, som ved opgaveglidning skal lade assistenterne overtage langt de fleste opgaver, i kombination med de visiterede plejeopgaver. Herved reduceres behovet væsentligt, for sygeplejerskernes behov for at være udekørende. Det skal bemærkes, at lovbundne sygeplejeopgaver er på et

6 Social- og Sundhedsudvalget meget minimalt omfang. For at bemande en nattevagt, kræves 2 medarbejdere (ca. 1,9 årsværk). Ovennævnte forslag betyder altså, at de 4 sygeplejersker der i dag anvendes som kørende nat, skal have base på et af de 2 plejecentre. Der forventes ikke, at blive tale om afskedigelser, men omplaceringer og genbesættelse af stillinger ved naturlig afgang. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering Den forventede besparelse på kr opfyldes. Når der sker nærmere beregninger af modellen, kan der blive tale om en lidt større besparelse, som vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Berørte personaler vil blive orienteret om ovenstående mulige model på møder d. 29. november Indstilling Voksen- og handicapchefen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget godkender ovennævnte model. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Fraværende: Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Behandling af mulige udbudsemner i fm. udbudsstrategien / Jane Hvas Beslutningstema Drøftelse og godkendelse af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til mulige udbudsemner indenfor Socialog Sundhedsudvalgets område til brug for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Sagsbeskrivelse Som led i regeringens kvalitetsreform skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år udarbejde en udbudsstrategi. Sammen med den såkaldte kvalitetskontrakt afløser udbudsstrategien den nuværende servicestrategi. I Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om udbudsstrategien fremgår det, at udbudsstrategien har til formål at skabe en fælles ramme for kommunernes arbejde med at øge kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse og for information til borgerne herom. Herudover har udbudsstrategien til formål at skabe klarhed om Kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelse, og om hvilke initiativer Kommunalbestyrelsen vil anvende for at nå disse mål. Økonomiudvalget behandlede første gang implementeringen af udbudsstrategien på deres møde den 14. april For at konkretisere udformningen af udbudsstrategien og processen omkring denne har Direktionen på deres møde den 12. oktober 2010 udarbejdet et oplæg til både proces og udformning af strategien. I forlængelse heraf har økonomiudvalget den 10. november 2010 godkendt rammen for udbudsstrategien, mål og initiativ i strategien samt processen for udarbejdelse af strategien. Nærværende sagsbeskrivelse har til formål at præsentere de mulige udbudsemner, som Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har drøftet og udvalgt, og som Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til. Indledningsvis redegøres der for de beslutninger vedrørende udbudsstrategien, som økonomiudvalget besluttede på deres møde den 10. november Indhold i udbudsstrategien Der er relativt få krav forbundet med udbudsstrategiens form og indhold.

8 Social- og Sundhedsudvalget Bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse angiver alene rammerne resten er op til kommunalbestyrelsen at beslutte. Ifølge bekendtgørelsen skal udbudsstrategien indeholde følgende: En oversigt over de driftsopgaver som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde. Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver herunder for særligt udbudsegnede opgaver. En beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse. Økonomiudvalget har besluttet, at følgende skema, skal udgøre rammen for Jammerbugt Kommunes udbudsstrategi. Politikområde Opgaver der påtænkes udbudt i funktionsperioden Udbudsår Forventet effekt 1: Dagtilbud 2: Undervisning og fritid 3: Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats 4: Kultur- og fritidsområdet 5: Arbejdsmarkedsområdet 6: Socialområdet 7: Ældre- og handicapområdet 8: Sundhedsområdet 9: Natur og miljø 10: Infrastruktur og beredskab 12: Erhverv og turisme 13: Administrativ organisation 14: Politisk organisation 15: Kommunale ejendomme 16: Tværgående aktiviteter 18: Landdistriktsudvikling Overordnet mål for Jammerbugt Kommune

9 Social- og Sundhedsudvalget Her beskrives det overordnede mål for kommunen (IKU-mål eksempelvis) Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU). Initiativer for at nå det fastsatte mål Her beskrives initiativerne: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at målet for øget konkurrenceudsættelse sker med udgangspunkt i indikator for konkurrenceudsættelse, IKU. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget truffet beslutning om, at Jammerbugt Kommunes mål for konkurrenceudsættelse er følgende: Det overordnede mål for Jammerbugt Kommune er at fastholde et højt (relativt højt) måltal for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (IKU) Ligeledes har Økonomiudvalget besluttet, at følgende initiativ skal iværksættes for at opfylde målet: Jammerbugt Kommune vil fortsat arbejde for løbende udbud af driftsopgaver og sikre konkurrenceudsættelse af relevante driftsopgaver, idet det løbende vurderes om hidtil ikke konkurrenceudsatte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes. Proces vedr. udbudsstrategien For at få udarbejdet og implementeret udbudsstrategien besluttede økonomiudvalget følgende proces på deres møde den 10. november Trin 1: Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ Trin 2: ØKU godkender processen Trin 3: Drøftelse i fagforvaltningerne Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi

10 Social- og Sundhedsudvalget Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategi De tre første trin er gennemført, og den resterende proces er beskrevet nedenfor: Trin 4: Drøftelse i fagudvalgene Efter drøftelserne i fagforvaltningerne har fagudvalgene til opgave at foretage en politisk vurdering af, hvilke udbudsemner der skal indgå i udbudsstrategien inden for deres politiske område. Trin 5: Direktionen udarbejder udbudsstrategi På baggrund af drøftelserne i forvaltningerne og udvalgene udarbejder direktionen udbudsstrategien ved at udvælge, hvilke udbudsemner der skal indgå i strategien. I trin 1 har direktionen allerede udarbejdet et forslag til et overordnet mål for Jammerbugt Kommune, ligesom direktionen i det første trin har udarbejdet et forslag til initiativ, som kommunalbestyrelsen kan tage i anvendelse for at nå det fastsatte mål. Mål og initiativ er efterfølgende behandlet i økonomiudvalget. Trin 6: ØKU og KMB vedtager udbudsstrategien På baggrund af arbejdet i forvaltningerne, udvalgene og direktionen tager kommunalbestyrelsen stilling til: Hvilke områder der påtænkes udbudt Om målet er acceptabelt Om det foreslåede initiativ skal sættes i værk (eller besluttes sat i værk på et senere tidspunkt) Hermed er den færdige udbudsstrategi vedtaget. Tidsplan Udbudsstrategien skal vedtages i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2010, hvilket tilnærmelsesvis nås med nedenstående tidsplan, som er udarbejdet i forhold til den godkendte proces.: Tidsplan for vedtagelse af udbudsstrategi Dato Trin Aktør Formål

11 Social- og Sundhedsudvalget Medio oktober 1 Direktionen Direktionen behandler oplæg til proces, mål og initiativ 10. november 2 ØKU Godkendelse af proces mv. Oplæg til overordnet mål og initiativ November 3 Forvaltninger Drøftelse af udbudsemner Ultimo november Primo december 4 Udvalgene Politisk vurdering af udbudsemner December 5 Direktion Udpegning af udbudsemner Januar 6 ØKU KMB Vedtagelse af udbudsstrategi Forvaltningens forslag til mulige udbudsemner Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen har jævnfør processen og tidsplanen (trin 4) drøftet følgende emner til udbud: Tilsyn med plejehjem, botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud Retsgrundlag Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Udbudsemner drøftes i fagforvaltningerne og behandles efterfølgende i de politiske udvalg. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender det beskrevne udbudsemne. Bilag: Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt som foreslået af forvaltningen. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Social- og Sundhedsudvalget Etape 2 Krabben - godkendelse af skema A / Jane Hvas Beslutningstema Bofællesskabet Krabben foreslås udvidet med etape 2 bestående af 8 boliger, der netto udvides for at give plads til kørestolsbrugere samt indretning af bad/toilet med anvendelse af lift og 2 hjælpere i henhold til Arbejdstilsynets krav. Sagsbeskrivelse Der foreslås boliger på 79,5 m2 og boliger placeres i en selvstændig fløj, som det er disponeret i lokalplanen. Fællesarealerne er i forbindelse med etape 1 disponeret til udvidelsen, hvilket betyder, at der for de nuværende lejligheder skal laves ny huslejeberegning. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 nedsættes den kommunale grundkapital fra 14% til 7%. Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi / grundværdi 0 Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Kommunen vil på baggrund af foranstående få en udgift svarende til den kommunale grundkapital på kr. Hertil kommer en yderligere udgift til boligydelse (kommunal andel = 25%) Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal forud for udarbejdelse af skema B nedsættes byggeudvalg med

13 Social- og Sundhedsudvalget repræsentanter for beboere og personale. Projektet skal sendes i høring i Handicaprådet Skema af vil foreligge på mødet. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget at Økonomiudvalget godkender skema A. Bilag: Bilag: Skitseprojekt Krabben Notat - tilbygning Bofællesskabet Krabben Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Der ønskes analyse i forhold til de tekniske installationer fra første fase - samtidig ønskes der sikring af mulighed for alternativ energi; jordvarme og solenergi. Det skal sikres at de nødvendige antal kommende beboere forefindes. Grundkapitalindskudet forventes financieret gennem sparede udgifter til anbringelser fremover. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse afskema A - Pandrup Plejecenter / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger skitseforslag vedr. ombygning af Pandrup Plejecenter samt tilhørende skema A til godkendelse. Sagsbeskrivelse Der er i ombygningsprojektet disponeret med 27 plejeboliger samt 10 aflastnings- / genoptræningsboliger, der vil give mulighed for enten 37 to-rum plejeboliger eller 27 to-rum plejeboliger samt 20 aflastnings- / genoptræningspladser. Boligerne er opdelt i 4 bofællesskaber. Der vil desuden være servicearealer indeholdende træningsarealer, således at den del af Kommunens opgaver vedr. træning / genoptræning, som foregår på centeret fortsat vil kunne finde sted efter ombygning. Byggeriet tænkes gennemført i to faser, hvilket betyder at byggeriet kan gennemføres med mindst mulig påvirkning af beboernes dagligdag. Dertil kommer at udgifterne til genhusning vil blive minimeret. Retsgrundlag Lov om almennyttigt boligbyggeri Økonomi og finansiering Ved godkendelse af skema A i 2010 vil Kommunens grundkapital udgøre 7% Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Håndværkerudgifter og grundudgifter incl. moms Omkostninger incl. moms Samlet anskaffelsessum Finansiering: 91 % realkreditlån % kommunal grundkapital % beboerindskud Samlet anskaffelsessum Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning Kommunal grundkapital

15 Social- og Sundhedsudvalget Andel af beboerindskud 1/3-del Udgifter til serviceareal ekskl. moms Servicearealtilskud Likviditetsmæssigt overskud Der anslås udgifter på omkring kr. til genhusning og evt. leje af lokaler til træningsaktiviteter i byggeperioden. Skema A foreligger på mødet. Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal nedsættes byggeudvalg med inddragelse af relevante interessenter. Projektet skal sendes i høring i Ældrerådet Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende skema A. Bilag: Bilag: Ide og skitseforslag -til/ombygning Pandrup Plejecenter Notat / Om- og tilbygning Pandrup Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Punktet sendes desuden til høring i Handicaprådet. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Social- og Sundhedsudvalget Godkendelse af Sundhedsaftalen / Jane Hvas Beslutningstema Der foreligger Sundhedsaftale til godkendelse. Sagsbeskrivelse Jf. tidsplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen, så skal der i perioden fra november januar 2011 ske politisk behandling og godkendelse af sundhedsaftalen. Herefter fremsender Regionen senest d.1.februar 2011 den godkendte aftale til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen består af en generel aftale, som omfatter alle kommuner i Region Nordjylland samt en bilateral aftale, som indeholder aftaler mellem den enkelte kommune og Regionen. Den generelle aftale indeholder en politisk del og en administrativ del. Den sidstnævnte omfatter både nogle overordnede afsnit og sundhedsaftaler for de udvalgte 6 indsatsområder: - Udskrivning og indlæggelsesforløb - Træningsområdet - Behandlingsredskaber og hjælpemidler - Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient rettet forebyggelse - Indsatsen for mennesker med sindslidelser - Utilsigtede hændelser (UTH) Desuden bilagsmateriale med detaljerede bestemmelser, casekataloger og arbejdsgangbeskrivelser. Opbygningen af aftalen har til hensigt at gøre indholdet mere overskueligt. Det samlede materiale er ikke medsendt dagsordenen som bilag, men der henvises til Regionens hjemmeside På dette link er det muligt at se den samlede aftale. Den bilaterale del af aftalen mellem Regionen og Jammerbugt Kommune

17 Social- og Sundhedsudvalget I den bilaterale del er der lavet aftaler på følgende områder: Jammerbugt Kommune og Sygehus Thy/Mors/Region Nordjylland har aftalt, at indlede et bilateralt udviklingsprojekt med det formål at forebygge indlæggelser og holde antallet af færdigbehandlingsdage nede. Almen praksis skal have mulighed for at lave elektronisk henvisning til kommunens rehabiliteringstilbud. Jammerbugt Kommune er i stand at modtage denne henvisningsblanket ultimo oktober Jammerbugt Kommune og Regionen er enige om, at de gode resultater fra delestillingskonceptet, som har været en del af fyrtårnsprojekterne vedr. KOL og hjerterehabilitering skal videreføres med fælles finansiering. Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland har i 2010 indgået tilslutningsaftale vedrørende: KOL, Hjerte-Kar, Demens og Diabetes type 2. Den sygdomsspecifikke sundhedsaftaler på KOL-området er under revision og forventes genforhandlet primo Jammerbugt Kommune deltager i afdækningen af behov vedr. socialpsykiatriske tilbud til børn, unge og voksne. Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune er enige om, at der i aftale perioden skal ske en udredning af mulighederne for oprettelse af mobil bioanalytikerordning. Regionen ønsker en udgiftsneutral model. Både regionen og kommunen skal afklare de økonomiske perspektiver inden en mulig løsning drøftes nærmere. Jammerbugt kommune og regionen er fortsat enige om visionen omkring Jammerbugt Sundhedshus. Arbejdet med den videre udvikling af Sundhedshuset foregår i Den Politiske Styregruppe for sundhedsaftalen. Regionen forpligter sig på at arbejde for, at der på sigt vil være praktiserende læger i Jammerbugt Sundhedshus Deltagelse i netværkssamarbejder på flere områder Ansvar med arbejdet med opfølgning er placeret i den lokalpolitiske styregruppe vedr. sundhedsaftalen Retsgrundlag - Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem regionen og Kommunerne i Region Nordjylland og i samarbejde med de praktiserende læger. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler

18 Social- og Sundhedsudvalget Kommunalbestyrelsen, at godkende Sundhedsaftalen. Bilag: Bilag: Bilateral sundhedsaftale Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Principper for samarbejde mellem 4 nordjyske kommuner om misbrugsbehandling / Jane Hvas Beslutningstema Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt Regionsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands Misbrugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter. Parallelt med denne proces har 4 nordenfjordske kommuner - Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt - besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne. Der er beskrevet principper for en organisering, som skal danne grundlag for løsning af opgaven Sagsbeskrivelse Der har været nedsat en tværkommunal styregruppe samt en arbejdsgruppe, hvor også Region Nordjyllands Misbrugscenter har været repræsenteret. Der foreligger nu et forslag til principper for et tværkommunalt samarbejde omkring misbrugsbehandling. Arbejdstitlen for samarbejdet er "Behandlingscenter Nordenfjord", og nøgleordene for den fremtidige indsats er kvalitet, fleksibilitet og mobilitet. Formålet med og indholdet i Behandlingscenter Nordenfjord Formålet med at samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås en højere faglig kvalitet og synergieffekt ved at samle misbrugsbehandlingen i et fælles behandlingscenter. Kommunerne har hver for sig forholdsvis få misbrugere, hvorfor det er hensigtsmæssigt at gå sammen på tværs af kommuner for at kunne tilbyde misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau, og uden at udgifterne til misbrugsbehandlingen øges. Opgaver, der overtages fra Region Nordjyllands Misbrugscenter: Følgende opgaver har hidtil været udført af Region Nordjyllands Misbrugscenter og vil pr. 1.maj 2011 overgå til kommunerne: Udredning Substitutionsbehandling og forebyggelse af hepatitis C Ambulant og dagbehandling af både stof og alkoholmisbrugere Pårørendesamtaler om stof og alkohol Forældrerådgivning om rusmidler

20 Social- og Sundhedsudvalget Åben anonym rådgivning Det mobile Ungeteam - anonyme samtaleforløb samt behandlingsforløb for unge med stofmisbrug Opgaver, der foreslås løst i et tværkommunalt samarbejde i Behandlingscenter Nordenfjord: Den tværkommunale styregruppe foreslår, at behandlingsindsatsen til stofmisbrugere efter Servicelovens 101 og behandlingsindsatsen til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141 løses tværkommunalt i Behandlingscenter Nordenfjord. De socialfaglige indsatser løses i den enkelte kommune, men i tæt samspil med behandlerne i den tværkommunale enhed. Behandling kan overordnet defineres som en målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning. Behandlingen er en individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i en udredning, en visitation, en udarbejdet social handleplan og en behandlingsplan. Medarbejderne i den enkelte kommune varetager udredningen, visitationen og den sociale handleplan i tæt samarbejde med Behandlingscenter Nordenfjord, som er specialiseret i at udarbejde behandlingsplanen og tilrettelægge den individuelle behandlingsindsats. På denne måde opnår de deltagende kommuner en sikring af den helhedsorienterede indsats overfor de borgere, som har behov for misbrugsbehandling. Tilstedeværelsen af en tværkommunal behandlingsindsats betyder også, at der skabes et forum for erfaringsudveksling og sparring mellem de socialfaglige medarbejdere og behandlerne, ligesom der vil blive arbejdet med faglig udvikling og fælles uddannelsesaktiviteter. Principper for det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandling Følgende principper danner grundlag for det tværkommunale samarbejde: Der etableres et tværkommunalt Behandlingscenter Nordenfjord, som varetager opgaverne: o o o ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol en særlig indsats overfor unge misbrugere Udredning, substitutionsbehandling og den åbne anonyme rådgivning varetages i den enkelte kommune og ikke tværkommunalt Behandlingscentret består af mobile behandlingsteam, som sikrer, at indsatsen kan leveres i lokalområderne og dermed de steder, brugerne færdes Behandlingscenter Nordenfjord ledes af en tværkommunal styregruppe samt en projektleder, som står for den daglige drift. Styregruppen består af direktører og fagchefer fra hver af de

21 Social- og Sundhedsudvalget deltagende kommuner. Styregruppen ansætter projektlederen og sikrer, at indsatsen i det tværkommunale behandlingscenter er i overensstemmelse med det aftalte serviceniveau. Kommunerne leverer hver især medarbejdere til Behandlingscenter Nordenfjord således, at medarbejderne fortsat er ansat i de respektive kommuner, men har base i det tværkommunale behandlingscenter under ledelse af projektlederen. Der udarbejdes forslag til serviceniveau og normering med udgangspunkt i det nuværende forbrug af de pågældende ydelser på Region Nordjyllands Misbrugscenter, som udgør ca. 6 mio. En solidarisk og enkel finansieringsmodel, hvor udgiften fordeles på kommunerne efter indbyggertal På baggrund af ovenstående principper udarbejder den tværkommunale styregruppe et konkret forslag, som fremlægges til politisk behandling primo Preben Gram deltager i punktets behandling Retsgrundlag Der arbejdes med en model, hvor det personale, der tilknyttes Behandlingscenter Nordenfjord fortsat juridisk set er forankret i de enkelte kommuner. Arbejdsstedet vil dog blive i det tværkommunale behandlingscenter. Det forventes, at der skal knyttes 8-10 medarbejdere til behandlingscenter Nordenfjord. Økonomi og finansiering Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6. mio. kr. svarende til de 4 kommuners forbrug til de pågældende ydelser i Region Nordjyllands Misbrugscenter i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende principperne for en tværkommunal samarbejdsaftale mellem Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø kommuner om en tværkommunal misbrugsbehandlingsindsats. Bilag: Bilag: Oplæg til organisering af misbrugsområdet ( ) Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt.

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere