Pædagogisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk plan 2015-2016"

Transkript

1 Børneområdet sep Pædagogisk plan Børnehuset Pilegården/Område Hestkøb

2 Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten og med læreplanstemaerne beskrives her: Fælles indsatsområde 2014 resultater af arbejdet Sundhed i børnehøjde Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for arbejdet med forskellige perspektiver på det brede sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental sundhed, glæde, leg og bevægelse. Mål At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets betydning for trivsel og sundhed. At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i forbindelse med et styrket børnefællesskab At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket fokus på fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel og glæde. At få skærpet bevidsthed om, at et godt sundhedsfremmende miljø og inklusion er forbundne kar. Hvilke egne mål har institutionen udarbejdet med afsæt i de kommunale mål? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette indsatsområde? At skabe tydelige læringsmiljøer og synliggøre muligheder for større og mindre fællesskaber for hvert barn i vuggestuen og børnehaven At skabe Den gode overgang mellem hjem og institution Modtagelse om morgenen At øge det enkelte barns mulighed for deltagelse og fordybelse i leg og i planlagte aktiviteter sammen med andre børn mindre grupper Der er arbejdet med den voksenpædagogiske kerneopgave og det pædagogiske personales position i forhold til barnet/ børnegruppen Der er arbejdet med refleksion og justering af indretning af de fysiske rammer Der er arbejdet med at synliggøre dokumentation i børnehøjde af Det fælles tredje dokumentation af barnets tilhørsforhold og relationer Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de Målet Den gode overgang mellem hjem og institution - Modtagelse om morgenen er evalueret på baggrund af registrering på modtage-skema med fokus på de voksnes definerede roller,

3 fastsatte mål og hvordan? forældresamarbejdet/feedback, og om indretning af de fysiske rammer understøtte definitionen af den Gode modtagelse og Kerneopgaven Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette indsatsområde? 0-2 årige 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? Der har været arbejdet både med de 0-2 årige og de 3-5 årige f.eks. Barnet er kommet i centrum Vi hilser på barnet først. Forældre kommunikerer med os via 1)Børneruden, 2) kort besked på indkrydsningsseddel eller 3) kan skrive at de ønsker en opringning. I børnehaven er Morgen-modtagelse flyttet fra anretterkøkken og ind i grupperum med bedre mulighed for leg og aktivitet Voksenrollen er defineret (morgenmad, flyver, morgen-aktivitet) Tydeligere læringsmiljøer som er nemmere at vedligeholde/opretholde Fra august- Tilsyn: Vuggstuen har arbejdet videre med strukturen i overgangen fra frokost til sovetid og børnene viser tegn på at de ved hvad de skal hvornår. Endvidere arbejder de med samling. At de voksne er tilgængelige og muligheder for at lege er tydelige Barnet er aktiv deltager kan selv vælge modtagevoksen eller aktivitet. Børnene ved hvor de kan finde mulighed for fordybelse At det er vigtigt at roller er definerede og at kommunikere herom. Øget tillid til Det er ok jeg bliver siddende fordybet, min kollega tager det praktiske. At tydelige rammer og klare voksenroller giver mere ro og mindre støj og bedre muligheder for leg/færre konflikter, ro og fordybelse. At de voksne nemmere kan afvige og give børnene medbestemmelse i fællesskabet når der på forhånd er en plan og struktur. Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: Aktionslæringstema Gør vi det der skaber sproglig læring? 0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og organisering Se læreplansområderne: Sprog, Sociale kompetencer og Kulturelle udtryksformer og værdier

4 Fælles indsatsområde 2014 resultater af arbejdet Inklusion og tværfagligt samarbejde Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen ( jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og faglighed, ressourcer og forældresamarbejde. Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. Hvilke egne mål har institutionen udarbejdet med afsæt i de kommunale mål? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette indsatsområde? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette indsatsområde? 0-2 årige 3-5 årige Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? At danne tillidsfulde og respektfulde relationer voksen-barn og barnbørnegruppe, at være troværdige og tillidsvækkende i forældresamarbejdet At skabe en god overgang fra vuggestue til børnehave for en dreng i samarbejde med forældre og inklusionspædagog Børnehaven: Individperspektiv en dreng: Øge sociale og sproglige kompetencer som indgang til at skabe gode relationer Gruppeperspektiv drengens primærgruppe: Håndtering og udvikling af konstruktive reaktioner på drengens adfærd Vuggestuen: Sociale kompetence via viden om tilknytning, omsorg, tillid, læring, troværdighed Pædagogen mener hvad hun siger og siger hvad hun mener. Udarbejde Inklusionsplan i samarbejde med Inklusionspædagog og forældre. Struktureret samarbejde mellem vuggestue og børnehave om overgang 0-2 årige 3-5 årige I samtaler mellem pædagoger inklusionspædagog daglig leder og forældre og efterfølgende justering af Inklusionsindsatsplaner. Vi har formuleret tegn på læring. F.eks. tager kontakt, taler tydeligt, har øjenkontakt/udvikling, som er registreret/observerede og handlet på.

5 a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? VUG+BH: Øget anvendelse af Inklusionsindsatsplaner som redskab til at sikre indsats for både barn og kontekst. VUG: Dannelse af nye relationer til personalet i børnehaven gøres tydelig med billeder af de voksne som hænger der hvor barnet f.eks. spiser frokost og man samtaler om dem. BH: Organisering af samling, børn medinddrages og har ansvar på skift. Individ: Øget tillid til de nære voksne og jævnaldrende, at den tilegnede sproglige kommunikation skaber bedre relationer. Gruppe: Øget tolerance og accept, at bede om hjælp hos en voksen At god udvikling hos et barn kan opnås ved samarbejde, tålmodighed, disciplin (rutiner) og rette ressourcer (inklusionspædagog, afsætte mødetid til refleksion og forældresamarbejde). At et barns adfærd og de voksnes håndtering igangsætter/vedligeholder adfærdsmønstre i en børnegruppe på godt og på ondt. Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene Se Læreplanstemaet Sociale Kompetencer Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Alsidig personlig udvikling i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende forhold til livet og verden At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive handlemuligheder At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge dem At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelser, intentioner og behov

6 Hvilket eller hvilke af de kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige 3-5 årige At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive handlemuligheder At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelser, intentioner og behov Medbestemmelse, respekt for den anden, anerkendelse, samtale. Børn planlægger en tur: Informationssøgning, samtaler, apps: Book Creator og Skriv og læs Den voksnes position foran, ved siden af, bagved ipad en som redskab der bevidner og understøtter børns læring bl.a Den alsidige personlige udvikling ift. mål Temaerne/ Emnerne er evalueret i samtale og skriftligt ifm. evaluering af ipad-projektet. Dokumentation er observationer/ interview fra børnemøder og foto/film ifm. brug af apps ene. 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? Aktionslæringen har medført øget fokus på børns medindflydelse og deltagelse til samling morgenbørnemøder og hvordan børnene her kan få medindflydelse på egen hverdag At de voksne tilbyder en meningsfuld ramme for børnene til samling/børnemøder der er et formål med at samles, lytter og hjælper børnene med at omsætte deres ideer til handlinger der kan lade sig gøre ifm. hvad vil man gerne lege, hvor vil man gerne hen, med hvem og hvornår At børnene er aktive, nysgerrige og eksperimenterende ift. at bruge ipad og de valgte apps. Glæden ved samarbejdet med børnene om at planlægge en tur, at gå bagved og ved siden af i processen

7 Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive handlemuligheder Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Sociale kompetencer i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i konfliktløsninger At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og værdsætter andre At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden Hvilket eller hvilke af de kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige Vi har arbejdet med alle tre kommunale mål Rollespil i et inkluderende miljø for før-skolegruppen At lade børnene lære hinanden at kende på tværs af teams, at positionere børnene anderledes end de selv gør, f.eks. give det stille/tilbagetrukne barn en fremtrædende rolle med høj status f.eks. prinsesse. At være modig, at være hjælpsom og samarbejde. De voksnes position. Følelser. Hjælpsomhed og samarbejde i et inkluderende miljø, at lære andre børn at kende før skolestart er evalueret i en didaktisk reflekterende samtale ud fra fotodokumentation. Rollespillets tilrettelæggelse og gennemførsel er evalueret i et spørgeskema til gæste-pædagog Hans Jørgen 3-5 årige

8 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene At vi fortsætter med at blande før-skolebørnene på tværs af teams i de planlagte aktiviteter, så relationer og venskaber kan udbygges. Det gode samarbejde på tværs i børnehaven fordi det giver mening for børnene Spænding, at man kommer i mål med samarbejde, at kunne have det sjovt sammen med flere børn end den nære kammerat, at de voksne er til rådighed til at guide og hjælpe, holde i hånden når det er spændende. At de har lært børnene bedre at kende, andre følelser og udtryk hos nogle børn end de umiddelbart troede. At de kunne have været bedre forberedt første gang, da de først kunne guide børnene anden gang. Men samtidig var de voksne også lærende og fik viden om hvordan de kunne støtte børnene i de forskellige roller og spillets gang. Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i konfliktløsninger Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Sproglig udvikling i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende niveau At barnet kan eksperimentere og lege med sproget At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og historiefortælling med andre børn og voksne At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i hverdagslivet Hvilket eller hvilke af de At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke

9 kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og historiefortælling med andre børn og voksne Oplæsning af eventyr, historier, rim og remser, Indretning af bl.a læsekroge i. Brug af apps ene Book creator og Skriv og læs, barnets egen fortælling med billeder og film. Dialogisk læsning Udvælgelse af bøger. Indretning og organisering for at styrke fælles opmærksomhed og mening for børnene ved tydelig struktur. Se evaluering af Alsidig personlig udvikling 0-2 årige 3-5 årige Organisering i mindre grupper både i forhold til børn der skal have fokuseret indsats og i forbindelse med Dialogisk læsning, som flere pædagoger er ved at tilegne sig viden om og afprøver. Indkøb af egnede bøger traditionelle og moderne. Vuggestuebørn har stofmalet puder og bidraget til indretning af egen læsekrog Børnene har i mindre grupper mulighed for dialog med andre børn og voksne. Barnets sproglige kompetence understøttes af sansning f.eks. læse om at bage og derefter bage sammen sanse og tale undervejs. Personalet får viden om barnets viden, tanker og fantasi, helhed, systematik og faglighed. I vuggestuen har inddragelsen af børnene lært de voksne at det giver børnene lyst til at bruge læsekrogen og passe på den Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: Aktionslæringstema Gør vi det der skaber sproglig læring? 0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og organisering Se læreplansområderne: Sprog og Sociale kompetencer At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke

10 sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov. Vi vil arbejde med tur-tagning og øget anvendelse af flerledssætninger i vores dialog med børnene, arbejde med betydningen af vores egen mimik og kropssprog. Dialogisk læsning som metode vil vi fortsat udvikle vores brug af og kendskab til i både vuggestuen og børnehaven. Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Krop og bevægelse i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske aktiviteter At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser Hvilket eller hvilke af de kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske aktiviteter At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed Kroppen i en anden kontekst rappelle med tov på skrænterne i skoven, gå på træstammer, øge selvværd/selvtillid personalets position ift. at at understøtte at turde Sansemotoriske udfordringer og interesse for naturen at røre ved jord, vand, skovens insekter og lære om dyrene. Glæden ved at se hvad man kan i Book Creator Videofilm og fotodokumentation, Didaktisk reflekterende samtaler ifm. Aktionslæring 0-2 år Konkret tiltag er at begrebet tur med vuggestuebørn er blevet næret med erfaring i forhold til hvilke ture der er mulige med vuggestuebørn og

11 implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? naturen som læringsmiljø for Krop og bevægelse Styrket selvværd: At overvinde sig selv, at turde give sig i kast med svære udfordringer. Kropslig læring: Motorik, balance, at øve sig og blive bedre. Følelse af frihed og plads til at udfolde sig. At hjælpe et andet barn. At de voksen guider. At roller og opgaver kan gøres mere tydelige/ forventningsafstemning. At det er vigtigt at den voksne går foran, da det giver lyst og mod til at lege og prøve selv. At projektet skal gives tid så børnenes gives den nødvendige tid til udvikling af nye kompetencer. Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske aktiviteter Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Naturen og naturfænomener i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen At barnet lærer om, passer på og værner om naturen At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæssigheder Hvilket eller hvilke af de kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er At barnet lærer om, passer på og værner om naturen At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæssigheder Aktionslæringsprojekt Fra jord til bord - Fra have til mave Kendskab til grøntsager som del af det daglige frokostmåltid.

12 der arbejdet med inden for dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? Hvor kommer grøntagerne fra fra frø til plante hvor mange slags? Vækstprocesser inde (peberfrugt) og ude (Squash, græskar, krydderurter) vande og passe på planterne, jord og lysforhold. På tur og plukke æbler. Høst og tilberede mad af de forskellige grøntsager Forrådnelsesproces. Sansning røre og gøre ifm. at så, plante, passe og høste. Der er evalueret ud fra billedokumentation og samtaler med børn. Tegn har været omsorg for planterne (vande dem og passe på dem under leg), nysgerrighed og aktiv lytning ifm. frø/planternes forskellige faser, aktiv deltagelse i tilberedning af mad med grøntsagerne/frugt og mod til at smage. Børnene viser planterne til deres forældre, fortæller hjemme om grøntsagerne og madlavningen. 3-5 årige At arbejde med årstider, vækstprocesser og mad på denne måde er et tema vi vil gentage fra forår til efterår. Børnene har fået indblik i hvor grøntsager kommer fra og hvad de kan bruges til. De har fået viden om at en plante kræver god pasning for at trives og udvikle sig. At det er sjovt at lave mad sammen med andre. Glæden ved at være med til at frembringe noget man kan anvende. Det har været meget meningsfuldt for de voksne at arbejde med dette tema/emne og disse mål. Et fælles tredje som har engageret både børn og voksne i et fælles mål og proces. Gode forældresnakke herom. Arbejdet har været afsæt for både at arbejde med sproglige, sociale, naturfaglige, sansemotoriske og finmotoriske kompetencer. Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene At barnet lærer om, passer på og værner om naturen At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæssigheder Aktionslæringsforløbet fra 2014 fortsætter, men kobles til legepladsen

13 som læringsmiljø, og er i gang med at blive udført med krydderidel. Endvidere har vi ideer til samarbejde med produktionskøkkenet og begrebet Mad-mod og udvikling af vores køkkenhave-faciliteter. Forløbet kan også tænkes sammen med Læreplansområdet Kulturelle udtryksformer og værdier i tilknytning til forståelse af Danmark og omverdenen, børns rejser, families placering i verden osv. Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: Kulturelle udtryksformer og værdier i 2014 Kommunale læreplansmål At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, film og teater At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre kreative aktiviteter At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle udtryk At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som om andre kulturer og traditioner Hvilket eller hvilke af de kommunale læreplansmål har I arbejdet med? Hvilke temaer/emner er der arbejdet med indenfor dette læreplanstema? Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med inden for dette læreplanstema? 0-2 årige At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre kreative aktiviteter (fokus på fordybelse, sansemotorik) At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle udtryk (fokus på kommunikation) Billedkunst farvelære eksperimentere med farver begreber sansemotorik, finmotorik Fortolkning - Dokumentation via udsagn fra børnene deres forståelse af omverdenen udtrykkes På baggrund af fotodokumentation og observation af tegn er målene evalueret og pædagogikken justeret som redskab for pædagogen er anvendt fodboldmodellen - En didaktisk planlægningsmodel. To samtaler mellem pædagog og daglig leder. Samtaler mellem pædagog og pædagogmedhjælper for planlægning og justering af samarbejde. 0-2 år

14 3-5 årige a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med temaerne/emnerne? b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? Kunstholdet er en ugentlig tilbagevendende aktivitet for børn i mellemgruppen i vuggestuen. Tiltag har forbindelse til den voksnes læring og samarbejdet mellem pædagog og pædagogmedhjælper se afsnittet læring for personalet En form for aha-oplevelser i form af udsagn Gul! Sol! se på sit eget maleri/ en orange lille farveplet Lille! pege på et andet barns større orange farveplet Stor!. Den voksne binder udsagnene sammen for barnet med en kendt begrebsverden f.eks. blå himmel og barnet tilføjer flyvemaskine Opdeling af gruppen for øget nærvær og mulighed for dialog undervejs. At redskaber og rum skal være forberedt. At pædagogen skal sidde ned og deltage frem for at stå/ gå rundt for at give mere ro til proces og dialog. Samarbejde med pædagogmedhjælperen om hvordan hun kan understøtte arbejdet med sin del af børnegruppen f.eks. bolde med grundfarver store og små for at få begreber med. Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier i Aktionslæringstema Gør vi det der skaber sproglig læring? 0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og organisering At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som om andre kulturer og traditioner (Normer, værdier, rutiner)

15 Matrix for Sundhed i børnehøjde Inklusion og tværfagligt samarbejde Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk dagligdag Aktionslæringstema Gør Frokostmåltidet vi det der skaber sproglig pædagogik og læring? organisering Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb Se læreplanstemaerne Sprog, Sociale kompetencer og Kulturelle udtryksformer og værdier Se Læreplanstemaet Sociale Kompetencer Organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene Alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Aktionslæringstema Gør vi det der skaber sproglig læring? At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive handlemulighed er At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i konfliktløsninger Dialogisk læsning samt indsatsområdet Sundhed i børnehøjde. Vi vil arbejde med turtagning og øget anvendelse af fler- Organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene Organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene Frokostmåltidet pædagogik og organisering

16 Krop og bevægelse Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen ledssætninger i vores dialog med børnene, arbejde med betydningen af vores egen mimik og kropssprog. At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov. At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske aktiviteter Organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene Naturen og naturfænomener Aktionslæringstema Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen Aktionslæringsforløbet Fra have til mave fra 2014 fortsætter, men kobles til legepladsen som læringsmiljø, og er i gang med at blive udført med krydderidel. Endvidere har vi ideer til samarbejde med produktionskøkkenet og begrebet Mad-mod og udvikling af vores køkkenhave-faciliteter. Forløbet kan også udvikles i tilknytning til læreplansområdet Kulturelle udtryksformer og værdier i tilknytning til forståelse af Danmark og omverdenen, børns rejser, At barnet lærer om, passer på og værner om naturen At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæssigheder Organisering af det pædagogiske arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil med børnene

17 Kulturelle udtryksformer og værdier families placering i verden osv. Aktionslæringstema Gør vi det der skaber sproglig læring? At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som om andre kulturer og traditioner (Normer, værdier, rutiner) Frokostmåltidet pædagogik og organisering

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Børnehuset Abildgården, Område Hestkøb

Børnehuset Abildgården, Område Hestkøb Børneområdet sep. 2014 Pædagogisk plan 2015-2016 Børnehuset Abildgården, Område Hestkøb 1 Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne s dagpleje Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne Grundvad Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Pædagogisk plan

Pædagogisk plan Børneområdet sep. 2014 Pædagogisk plan 2015-2016 Inst. Hestkøb / Lyngborghave børnehus 1 Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus.

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013 Østerdalen Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Indledning: Denne første udgave af fælles pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune Pædagogisk handleplan Hillerød kommune Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning 2 1.2. Børnesyn 2 2.0. Science didaktik 3 2.1. Den professionelle pædagog 3

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere