Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKS ATI O N SKO M M ISS ION E N VEDRØRENDE NATURFREDNING '" ADRESSE: _: SLOTSMARKEN HØRSHOLM - TLF , Sag nr Frdning af t områd vd ArrsØ mllm Lill Lyngby og pøl!, Skæving kommun. Kndls: (Mddlt dn IB. juni 1990), Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. novmbr 19B9 om rstatning i anldning af frdning af t områd vd ArrsØ mllm Lill Lyngby og Pølå i Skæving og HillrØd kommunr, Frdriksborg amt r påklagt til Taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning af P. Richlsn ApS på vgn sagns lb.nr. 9, Ptr Andrs Nilsn. Taksationskommissionn har dn 2B. maj 1990 bsigtigt dn frdd jndom og forhandlt md jrn. Frdriksborg amtskommun var undr taksationn rpræsntrt vd skrtariatschf Gunnar Rasmussn og arkæolog Janni Lindng Nilsn, Landskabskontort. For taksationskommissionn har Ptr Andrs Nilsn ndlagt påstand om n rstatning på kr., svarnd til dn anslåd handlsværdi. Han mnr, at jndommn burd vær ovrtagt af dt offntlig, og at dn ftr frdningn r udn værdi for ham. Aralt var indtil for 2 år sidn udljt til kraturgræsning, og jagtrttn r stadig udljt Fu 02 35

4 2. Taksationskommissionns bmærkningr: Dt tiltræds, at dr ikk r tilkndt frdningsrstatning for dn dl af jndommn (1,4 ha), dr r omfattt af naturfrdningslovns 43. For dn rstrnd dl af jndomnmn (1,8 ha) r rstatningn af Ovrfrdningsnævnt f- astsat vd anvndls af n grundtakst på kr. pr. ha og n tillægstakst på 500 kr. pr. ha. Taksationskommissionn findr dt ftr bsigtiglsn og dt iøvrigt oplyst utvivlsomt, at dt tab, som frdningn mdførr for dn pågældnd jndom, ikk ovrstigr dt bløb på kr., som ftr dnn udmåling r ydt som rstatning, hvorvd bmærks, at dt frdd aral i sin hlhd også ftr frdningn som hidtil vil kunn bnytts til jagt llr græsning. Kommissionn stadfæstr drfor Ovrfrdningsnævnts kndls Hrftr bstmms: Erstatningn til Ptr Andrs Nilsn for frdningn af jndommn matr.nr. 4 d, Lill Lyngby by, Lill Lyngby, fastsætts til kr. BlØbt forrnts som bstmt vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 17. novmbr Ol Nicolaisn Karl Nilsn Pr Christnsn

5 OVER FREDNINGSNÆVNET>

6 I Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. novmbr 1989 om frdning af t områd vd Arrsø mllm Lill Lyngby og Pølå i Skæving og Hillrød Kommunr, Frdriksborg Amt (sag nr. 2753/89). Frdningsnævnt for Frdriksborg Amts Nordlig Frdningskrds har vd n afgørls af 1. fbruar 1989 bstmt frdning af t ca. 215 ha stort områd vd dn sydøstlig brd af Arrsø. I områdt, som strækkr sig fra Lill Lyngby til Pølåns udmunding i Arrsø, indgår dn ca. 100 ha stor Lill Lyngby mos. Frdningsområdt liggr i Skæving og Hillrød Kommunr og omfattr aralr undr 38 jndomm (løbnumr) i privat j samt aralr, dr tilhørr hnholdsvis Hillrød Kommun, Købnhavns Vandforsyning og Lill Lyngby Sogns Mnighdsråd. Frdningssagn r rjst af Danmarks Naturfrdningsforning i Frdningsnævnts afgørls r forlagt Ovrfrdningsnævnt til f trprøvls i mdfør af naturfrdningslovns 25. Afgørlsn om frdningsområdts gografisk afgrænsning og frdningns indhold r tillig påklagt tilovrfrdningsnævnt af 20 privat jr, mnighdsrådt og Hillrød Kommun.

7 2 1 Frdningsområdt. Ifølg Danmarks Naturfrdningsfornings forslag til frdning har frdningn til formål at bvar d biologisk og landskablig intrssr i områdt og at sikr, at offntlighdns adgang til aralrn skr i ovrnsstmmls hrmd. Navnlig til Ll. Lyngby mos knyttr dr sig btydlig botanisk intrss, og mosn r n vigtig yngl- og rastlokalitt for adskillig fuglartr. Frdningsområdt r mod dn statsjd Arrsø afgrænst af d matrikulær jndomsskl for brdjndommn. Frdningsområdt liggr i landzon bortst fra d af Hillrød Kommun jd aralr på godt l ha, dr liggr i byzon. Omkring 30 ha r omfattt af naturfrdningslovns 43 om vådområdr, og n dl af diss aralr samt ydrligr ca. 75 ha r omfattt af naturfrdningslovns 47 a (søbskyttlsslinin). Knap 4 ha r frdskov. Godt 50 ha i dn nordlig dl af frdningsområdt r tilstandsfrdt vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr 1950, og godt halvdln af diss aralr r omfattt af d ovnnævnt lovbstmmlsr. Knap 6 ha r omfattt af n frdningsdklaration tinglyst dn 19. marts 1964, og t mindr aral i frdningsområdts vstlig udkant r omfattt af n frdningskndls af 19. dcmbr Stor dl af frdningsområdt liggr indn for t områd, som Miljøministrit har udpgt som fuglbskyttlssområd i hnhold til D Europæisk Fællsskabrs Råds dirktiv af 2. april 1979 om bskyttls af vild fugl. Frdningsområdt indgår i dt national naturområd "Nordsjælland" og i dt national biologisk intrssområd "Arrsø m.v.", udpgt af Miljøministrit i hnholdsvis 1982 og I dn godkndt rgionplan for hovdstadsområdt (rgionplantillæg 1985) r frdningsområdt hnført til planns "områdr af særlig landskablig btydning". I dt af Hovdstadsrådt vdtagn forslag til rgionplan r Arrsøs omgivlsr, hrundr stort st hl

8 3, l frdningsområdt, btgnt som t krnområd indn for planns "områdr af rgional biologisk frdningsintrss". For sådann krnområdr opstillr planforslagt bl.a. d rtningslinir, at ksistrnd naturområdr skal bvars, at livsbtinglsrn for plantr og dyr skal søgs forbdrt gnnm naturplj og naturgnoprtning, og ~ landbrugsdrift skal søgs oprtholdt på n sådan måd, at t alsidigt plant- og dyrliv tilgodss. I Hovdstadsrådts frdningsplanrdgørls 1989 frmhævs også d kulturhistorisk intrssr, dr r knyttt til frdningsområdt. Rdgørlsn btgnr gnn omkring Arrsø som t oplvlssrigt landskab, hvis tilgænglighd for almnhdn bør øgs undr hnsyntagn til dt sårbar plant- og dyrliv. Ifølg rdgørlsn r n gnrl intnsivring af friluftsaktivittn på slv søn dog ikk ønsklig. Forslagt til kommunplan for Skæving Kommun btgnr områdt op mod Arrsø som t værdifuldt landskab og indholdr bl.a. dn rtningslini, at adgangn til naturværdirn i t vist omfang skal udbyggs, bl.a. gnnm rgional stianlæg. på planforslagts kort ovr hovdstrukturn i kommunn r vist t forslag til bliggnhdn af n rgional udflugtssti. Eftr forslagt vil stin passr gnnm dn sydligst dl af frdningsområdt. I kommunplan for Hillrød Kommun r dt anført om d af kommunn jd aralr vd Arrsø, ~ aralrn ønsks udnyttt til bskdn anlæg for kano- og kajaksport, ~ bbyggls aln skal kunn opførs som bådhus, dr vd placring og valg af byggmatrialr undrordnr sig landskabt, og ~ dr vd søbrddn forudsætts udlagt kort flydbror, som kan optags i vintrhalvårt. Kommunns byplanvdtægt nr. 52 for t områd vd Arrsø, godkndt af Planstyrisn dn 24. maj 1977, omfattr d nu kommunalt jd aralr vd Pølåns udmunding i Arrsø og forbholdr diss aralr til "offntlig formål (rkration)". Et vrsrnd forslag til ny kommunplan fra Hillrød Kommun btgnr områdt vd Arrsø som t naturområd md stor biologisk værdir.

9 4, j Forslagt opstillr dn målsætning for aralanvndlsn i dt åbn land, at hnsynt til naturn skal prioritrs højt, og at tilgænglighdn til naturområdrn skal øgs gnnm n samlt planlægning af naturstir, dr forbdrr bfolkningns oplvlss- og udflugtsmulighdr. Klagr og udtallsr. Nordsjællands Landboforning har som rpræsntant for d anknd privat jr og mnighdsrådt ønskt, at forbudt mod gødskning på d kraturafgræssd ngaralr ophævs llr i hvrt fald bgrænss til kun at gæld for d sønær aralr vd Arrsøs sydsid, hvor d botanisk intrssr r særligt frmtrædnd. Dn hidtidig gødskning har haft t ydrst bgrænst omfang, mn hvis dr slt ikk må gødsks, blivr aralrn i løbt af få år uanvndlig til kraturgræsning. Landboforningn har tillig ønskt opgivls af d stiudlæg i Ll. Lyngby mos, som r bstmt af frdningsnævnt, og udladls af dn frdningsbstmmls, som givr mulighd for anlæg af ydrligr stir. - Forningn har ndvidr ønskt matr.nr. 20 Njd By, Alsøndrup, udtagt af frdningn. Aralt r opdyrkt og dlvis omfattt af søbskyttlsslinin ftr naturfrdningslovns 47 a. Som t gansk almindligt stykk landbrugsjord udn særlig biologisk llr landskablig intrss bør dt ikk mod jrns protst inddrags undr frdningn. For mnighdsrådt som jr af matr.nr. l ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, og for jrn af matr.nr. 3 ~, 4~, 10~, la! og la ~ sstd. har forningn givt udtryk for, at man ikk vil modsætt sig n vntul bslutning om statns ovrtagls af i hvrt fald størstdln af diss aralr i frdningsområdt.

10 5 Hillrød Byråd har principalt gjort gældnd, at n frdning ikk kan fortræng bstmmlsrn i n byplanvdtægt, og har subsidiært ønskt, at frdningn rspktrr bstmmlsrn i byplanvdtægt nr. 52 for kommunns jndom matr.nr. 10 i, 10 ~ og 10 ~ Njd By, Alsøndrup. Eftr byplanvdtægtn må dr opførs bbyggls indn for t nærmr angivt byggflt af størrls ca. 6 x 15 m, og dr udlæggs aral til n parkringsplads på østsidn af landvjn. Kommunn har ndvidr ønskt rt til på dn nævnt jndom at tablr t bskdnt anlæg for kano- og kajaksport, sålds som dt r bbudt i kommunplann. Kommunn har i øvrigt udtalt sig til støtt for frdningns gnnmførls. Danmarks Naturfrdningsforning har indstillt frdningn gnnmført i dt væsntlig som bstmt af frdningsnævnt, hrundr frdningsområdts afgrænsning, forbudt mod gødskning på nærmr angivn aralr, bstmmlsrn om offntlighdns adgang og forbudt mod byggri på Hillrød Kommuns jndom. Forningn har særligt anført, at gødskning kan forrykk balancn mllm forskllig plantr til skad for d botanisk værdir, og at n intnsiv udnyttls af kommunns jndom til rkrativt formål vil forring værdin af Pølåns udmunding som lvstd for fugl. Forningn har i øvrigt frmhævt bhovt for naturplj i frdningsområdt. Forningn læggr ikk vægt på, om dn privatjd jndom, hvorpå højdpunktt Vittnbjrg r bliggnd, skal afstås til dt offntlig, sålds som frdningsnævnt har bstmt dt, mn dr bør sikrs almnhdn n færdslsrt ovr jndommn fra landvjn til aralrn md udsigt ovr søn og grn md t vidr stiforløb. Skæving Kommun har for frdningsnævnt anbfalt frdningn og har for Ovrfrdningsnævnt aln ønskt, at frdningn ikk kommr til at hindr vntull stianlæg i ovrnstmmis md rgion- og kommunplanrn.

11 6 ( J Frdriksborg Amtskommun har liglds ønskt rt til uanst frdningn at anlægg n llr flr stir gnnm frdningsområdt. Amtskommunn har hrvd hnvist til, at dr ifølg amtsrådts hovdstidispositionsplan fra 1975 pårgns tablrt n hovdsti rundt om Arrsø, mn hvrkn stins nærmr forløb llr anlægstidspunktt r bsluttt. Amtskommunn læggr imidlrtid ikk vægt på dn af frdningsnævnt bsluttd sti til Vittnbjrg og har ingn intrss i ovrtagls af dn pågældnd jndom. Hovdstadsrådt Amtskommunn har ndvidr af hnsyn til tilstandn af Arrsø anbfalt, at forbudt mod gødskning oprtholds. har anbfalt frdningn gnnmført som bstmt af frdningsnævnt, dog at forbudt mod gødskning kun bør gæld for d sønær aralr på Arrsøs sydbrd. Miljøministrit v/skov- og Naturstyrlsn har liglds anbfalt frdningn og særligt hnvist til d btydlig botanisk værdir i Ll. Lyngby mos og til områdts btydning for fugllivt. Styrlsn r dog ikk intrssrt i at ovrtag jndommn md Vittnbjrg. Statsskovdistriktt har ndvidr på styrisns vgn udtalt sig imod forbudt mod gødskning og indstillt, at dt gørs til n pligt for dt offntlig at udfør naturplj. Distriktt vil ikk for sit vdkommnd modsætt sig, at dr på Hillrød Kommuns jndom tablrs t bskdnt anlæg for kano- og kajaksport. Naturfrdningsrådt har frmhævt d botanisk værdir, dr navnlig finds på d sønær aralr vd Arrsøs sydbrd. Dn hidtil fortagn gødskning har ikk haft ugunstig indvirkning på plantlivt, og n sådan bskdn gødskning kan vær nødvndig for at kunn gnnmfør afgræsning vd kraturr. på aralr i offntligt j bør dr dog kun gødsks ftr n konkrt mddlt tilladls. Dansk Ornitologisk Forning har anbfalt, at frdningn gnnmførs i dt væsntlig som bstmt af frdningsnævnt. Af hnsyn til fugllivt bør dr dog ikk vær mulighd for at udvid almnhdns rt

12 7! J til færdsl i områdt. Forningn har ydrligr frmhævt btydningn af, at ngn i områdt blivr afgræsst. Ovrfrdningsnævnts bslutningr. I sagns bhandling, hrundr bsigtigls og offntligt mød, har dltagt samtlig Ovrfrdningsnævnts II mdlmmr. Dt tiltræds nstmmigt, at dr gnnmførs frdning ftr naturfrdningslovns kapitl III til opfølgning af rgion- og kommunplanlægningn og sålds, at frdningn navnlig skal bskytt fugllivt og d botanisk værdir i områdt. Dr finds ud for nogl af brdjndommn vd Arrsø n rt btydlig opgrød, som tilhørr statn v/miljøministrit. Dt r drfor ikk rimligt, at frdningsområdts græns mod Arrsø forløbr i brdjndommns matrikulær skl, sålds som dt r bstmt af frdningsnævnt. Frdningn bør på hl strækningn fra Ll. Lyngby kirk til Pølå omfatt dn dl af dn statsjd Arrsø, som til nhvr tid r udn vandflad. Bslutningn om dnn udvidls af frdningsområdt md for tidn godt 15 ha r trufft nstmmigt. Frdningsformålt gør dt ikk nødvndigt, at frdningn omfattr dn dl af Klmmmos, som liggr i jrlavt Mløs By vst for skllt mllm matr.nr. 9 l og matr.nr. 20 h, og som r dlvis opdyrkt. Bslutningn om at udtag diss aralr af frdningn r trufft nstmmigt. Frdningsformålt gør dt hllr ikk nødvndigt, at dnn frdning omfattr matr.nr. 10 ~ Njd By, Alsøndrup, på ca. 0,4 ha (Vittnbjrggård). Aralt vil drmd fortsat vær omfattt af frdningskndlsn af 3. novmbr Bslutningn om at udtag matr. nr. 10 a af dn aktull frdning r trufft nstmmigt. I øvrigt tiltrædr Ovrfrdningsnævnt nstmmigt dn afgrænsning af frdningsområdt, som frdningsnævnt har bsluttt, dog at t mindr-

13 8 I tal på 3 mdlmmr har stmt for at udtag matr.nr. 20 Njd By, Alsøndrup, af frdningn i ovrnsstmmls md jrns ønsk. Dn dl af matr.nr. ] ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som liggr i frdningsområdt, og d sønær aralr undr matr.nr. 3~, 4~, JO~, JO l og 10 ~ sstd. rummr landskablig og botanisk værdir i n sådan grad, at aralrn bør vær i offntligt j. Dt bstmms drfor, at diss aralr - dog bortst fra 4,4 ha af matr.nr. I ~' som jrn vil fortrækk at bibhold - som ld i frdningn skal afstås til statn v/miljøministrit. D mgt btydlig botanisk intrssr, dr r knyttt til dn nordlig dl af Ll. Lyngby mos, må mdfør, at diss aralr ikk bør vær offntligt tilgænglig. D stiudlæg i dn vstlig dl af frdningsområdt, som frdningsnævnt har bsluttt, og som opfordrr til færdsl på diss botanisk værdifuld aralr, kan drfor ikk tiltræds. Dr bør kun vær færdslsrt for almnhdn ad markvjn fra Ll. Lyngby kirk til umiddlbart ftr frdskovn "Lundn" og drfra langs søn mod nord til og i frdskovn "Bjrgt", og dt må bstmms, at dr uanst naturfrdningslovns 56 ikk r offntlig adgang til d nord og øst for "Bjrgt" liggnd udyrkd aralr (på frdningskortt btgnt som botanisk intrssområd). Ovrfrdningsnævnt findr drimod, at bskyttlsn af fugllivt kan forns md n færdslsrt for almnhdn ad n rgional hovdsti gnnm frdningsområdt iøvrigt og ad vntult ydrligr stir. Anlægsmyndighdn må til sin tid indgå aftal md d brørt jr hrom llr fortag kspropriationr. Ovrfrdningsnævnt går ud fra, at sådann stianlæg i givt fald tilvjbrings undr amtsrådts mdvirkn, og dr finds hrftr ikk at vær tilstrækklig anldning til at gør stianlæg afhængig af frdningsnævnts godkndls. Dr r hllr ikk tilstrækklig bgrundls for at kræv frdningsnævnts godkndls af t vntult ændrt landsvjsprofil og af vntult anlæg af parkringspladsr. Frdningsnævnts bslutning om udlæg af n sti fra landvjn mllm Anniss og Njd ovr matr.nr. JO i Njd By, Alsøndrup, til høj-

14 dpunktt Vittnbjrg kan hllr ikk tiltræds. Gansk vist r dr fra Vittnbjrg n storslåt udsigt ovr Arrsø, mn dr finds andr offntligt tilgænglig højdpunktr vd søn. Endvidr vil stins udspring i landvjn vær trafikalt btænklig, og stin kan ikk forvnts bfærdt i størr omfang, sålds som dt også r rkndt af Danmarks Naturfrdningsforning undr sagns bhandling for frdningsnævnt. Bkostningn for dt offntlig vd at gør Vittnbjrg offntligt tilgænglig kan drfor ikk forsvars. Når stiudlæggt ovr matr.nr. 10 i sålds bortfaldr, r dr ikk baggrund for frdningsnævnts bslutning om offntlig ovrtagls af jndommn matr.nr. 10 i og 10 m. Dnn bslutning ophævs drfor. 9 Om Hillrød Kommuns jndom vd Pølåns udmunding bmærks: Frdningsbstmmlsr i mdfør af naturfrdningslovns 18 skal ftr lovns 22, stk. I, ovrholds af all og nhvr. D mulighdr for anvndls af n jndom, som frmgår af n byplanvdtægt, kan drvd bgrænss. Dn omhandld jndom anvnds dlvis som offntligt tilgængligt opholdsaral md tilhørnd parkringsplads på landvjns vstsid. Dt finds rimligt, at frdningn muliggør opførls af bbyggls på jndommn til formål i forbindls hrmd. Hnsynt til fugllivt vd åns udmunding kan dog ftr n nærmr vurdring gør dt ønskligt, at bbygglsn ikk anbrings i dt byggflt, som r angivt i byplanvdtægtn, mn nærmr jndommns sydskl. Dr må tillig sikrs n udformning af bbygglsn, som undrordnr sig d landskablig hnsyn. Dn anlagt parkringsplads r ikk i ovrnsstmmls md byplanvdtægtn, mn kan i rlation til frdningn accptrs, ligsom dt bør ovrlads til bslutning af kommunn md vntul nødvndig tilladls fra amtt som vjmyndighd, hvor vntult ydrligr fornødn parkringsmulighdr skal tilvjbrings. Ovrfrdningsnævnt kan ikk undr dnn sag vurdr btimlighdn af, om dr på kommunns jndom må tablrs d af kommunn ønskd anlæg for kano- og kajaksport. For dn statsjd Arrsø har Skovog Naturstyrlsn udfærdigt t rgulativ af 12. maj 1989, dr til-

15 10 sigtr n kontrol md dn samld blastning af søn md hnsyn til sjlads. Dt finds hrftr mst hnsigtsmæssigt, at spørgsmålt om, hvorvidt d omhandld anlæg kan tillads tablrt på kommunns jndom, afgørs af Skov- og Naturstyrlsn. D aralr i frdningsområdt, som har vært bnyttt til græsning, har ftr d forliggnd oplysningr vært gødskt i bskdnt omfang. Naturfrdningsrådt har udtalt, at dnn gødskning ikk har haft ugunstig indvirkning på plantlivt. Aralrns afgræsning r ønsklig, og n modrat gødskning må drfor anss som n nødvndighd på d aralr, som på frdningskortt r vist md signatur for "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr". Miljøministrit må dog som jr af aralr i dt botanisk intrssområd hav n naturlig forpligtls til at pås, at d botanisk værdir på diss aralr bvars. Forbudt mod at tilfør frdningsområdt ydrligr spildvand må udgå, idt spildvandsudldning r tilstrækkligt rgulrt vd miljøbskyttlsslovn. Også bstmmlsn om, at frdningsområdt ikk må ovrflyvs af flyvmaskinr af typn Ultralight, må udgå. Ovrfrdningsnævnt kan tiltræd d fastsatt bstmmlsr om frdningsmyndighdrns rt til at udfør naturplj bortst fra bstmmlsn om, at fældning af løvtrær ovr 5 mtrs højd krævr frdningsnævnts godkndls. Eftr d almindligt gældnd rglr vil fra l. januar 1990 Frdriksborg Amtsråd vær pljmyndighd for aralr, dr ikk js af statn, mdns statn r pljmyndighd for statsjd aralr. Dr r ikk anldning til at ændr dnn fordling af komptncn til at udfør naturplj på andn måd, nd at statn bør vær pljmyndighd også for d ikk-statsjd aralr undr matr.nr. 10~, 10~, 10 ~ og 10 ~ Njd By, Alsøndrup, som liggr mllm landvjn og Arrsø. Dr må ndvidr md hjmml i naturfrdningslovns 18, stk. 4, pålæggs Miljøministrit n pligt til snarst at udfør d arbjdr,

16 II som r nødvndig for, at dr tilvjbrings udsigtr ovr søn fra dn nævnt landvjsstrækning. Også i øvrigt bør dr fortags nogl mindr ændringr af frdningns indhold, og dr må som krævt i naturfrdningslovns 18, stk. I, indsætts n bstmmls, dr angivr frdningns formål. D foranstånd bslutningr om frdningns indhold r trufft nstmmigt, dog at t mindrtal på 3 mdlmmr har stmt for at oprthold forbudt mod gødskning for så vidt angår "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr" i statns j. Frdningsbstmmlsrn. Idt Frdningsnævnts afgørls af I. fbruar 1989 ophævs, fastsætts hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca. 225 ha stor frdningsområd, som r vist på kortt dr hørr til Ovrfrdningsnævnts afgørls (frdningskortt), og som omfattr d på vdhæftd fortgnls anført matriklnumr hlt llr dlvis samt - på dn pågældnd søbrdsstrækning - ksistrnd og kommnd opgrød- og andr tilvækstaralr på dn umatrikulrd statsjd Arrsø: I. Frdningns formål. Frdningn har til hovdformål at sikr d botanisk værdir og bskytt fugllivt i områdt. Frdningn har tillig til formål at bvar og gnskab d landskablig kvalittr i områdt og at rgulr offntlighdns adgang til områdt undr rspkt af d biologisk intrssr. 2. Bvaring af områdt. D frdd aralr skal bvars i drs nuværnd tilstand. Dr må sålds bl.a. ikk fortags trrænændringr llr æn-

17 12 dringr af dn hidtidig anvndls af aralrn, og dr må ikk opførs bbyggls llr fortags tilplantning, mdmindr n sådan tilstandsændring r tilladt i d følgnd bstmmlsr, tillads vd n dispnsation ftr 13 llr skr md hjmml i la om naturplj. 3. Trrænændringr. Som anført i 2 må dr ikk fortags trrænændringr. Dr må sålds ikk udnytts forkomstr i jordn, hllr ikk vd tørvskæring, og dr må ikk fortags opfyldning, planring llr afgravning. Jorddigr må dog vdligholds og rtablrs. 4. Afvanding. Dr må ikk fortags foranstaltningr, dr tilsigtr ydrligr afvanding af områdt. Eksistrnd grøftr og afvandingskanalr må sålds ikk uddybs llr på andn måd udvids, mn frdningn r ikk til hindr for sædvanlig oprnsning. Eksistrnd dræn må vdligholds, mn må ikk omlæggs, mdmindr dt tillads vd n dispnsation ftr Bplantning. Dr må ikk plants trær llr busk udn for aralr, dr allrd r tilplantt, og udn for havr. Frdskovsaralrn "Lundn" og "Bjrgt" på matr.nr. 1 a Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, må ikk rnafdrivs, og gntilplantning må kun sk md løvtrær. 6. Vj, stir og parkringspladsr. Dr må ikk anlæggs ny vj. Dtt forbud gældr ikk vj, dr r nødvndig for landbrugsdrift, og som følgr dt naturlig trræn.

18 13 I dn dl af frdningsamrådt, dr r vist på frdningskortt som "botanisk intrssområd", må dr ikk anlæggs stir. Frdningn r ikk til hindr for anlæg af parkringspladsr. 7. Vandindvinding. Frdningn r ikk til hindr for, at Købnhavns Vandforsyning udførr nødvndig foranstaltningr for at udnytt dn vand indvindingstilladls, dr r knyttt til vandværkt vd Slangrup. 8. Aralrns drift iøvrigt. a. D aralr, dr r vist på frdningskortt md signatur for "opdyrkd aralr", kan fortsat anvnds til sædvanlig landbrugsdrift. b. D aralr, dr r vist på frdningskortt md signatur for "græsningsaralr, dr må omlæggs", må ikk opdyrks, mn må i nødvndig udstrækning omlæggs md rnsningsafgrødr. c. D aralr, dr r vist på frdningskortt md signatur for "vdvarnd græsningsaralr og udyrkd aralr", må hvrkn opdyrk s llr omlæggs md rnsningsafgrødr. Aralrn må kun gødsks i dt omfang, som r nødvndigt for at muliggør afgræsning. Dr må kun sprøjts md kmisk bkæmplssmidlr vd akutt insktangrb på kraturr og - som ld inaturplj - for at bkæmp plantn Bjørnklo. d. Dr må ikk oprtts plsdyr- llr fjrkræfarm, andrir, fasanrir o.lign. llr drivhusgartnrir.. Dr må ikk finds oplags- llr losspladsr llr hnstills kassrt matril, og naturn må hllr ikk i øvrigt forurns vd hnlæggls af affald.

19 14 f. Vild plantr må ikk gravs op. 9. Bbyggls og andr konstruktionr og anlæg. Dr må ikk opførs ny bbyggls, hrundr skur, bodr og jagthyttr, og dr må ikk anbrings campingvogn o.lign. Sædvanlig læskur for kraturr må dog opførs udn for dn dl af frdningsområdt, dr r vist på frdningskortt som "botanisk intrssområd". Uanst forbudt mod ny bbyggls må a) Hillrød Kommun opfør n indtil 90 m 2 stor kiosk- og toiltbygning på matr.nr. 10~, la ~ og 10 o Njd By, Alsøndrup, når frdningsnævnt forindn har godkndt bygningns bliggnhd og ydr frmtrædn, og b) jrn af matr.nr. 10 ~ Njd By, Alsøndrup, udskift sommrhust på jndommn, slvom dn ny bbyggls blivr nogt størr nd dn ksistrnd. Opmærksomhdn hnlds på, at n sådan udskiftning af hust nødvndiggør tilladls ftr by- og landzonlovn. Dr må hllr ikk tablrs andr fast konstruktionr og anlæg nd bygningr. Eksmplvis må dr ikk anbrings plankværkr llr andr fast hgn, opstills tårn, mastr, skydplatform llr vindmøllr, ligsom dr ikk må tablrs motorbanr llr skydbanr. Dr må hllr ikk førs luftldningr hn ovr frdningsområdt. Frdningn r ikk til hindr for opsætning af sædvanlig kraturhgn, mn dr må ikk opsætts vildthgn. 10. Naturplj. på d aralr, dr r vist på frdningskortt md signaturr for

20 15 "græsningsaralr, dr må omlæggs" og "vdvarnd græsningsaralr og udyrkd aralr", og som ikk js af statn, har ftr 1. januar 1990 Frdriksborg Amtsråd rt til at lad fortag naturplj til opfyldls af frdningns formål, hrundr vd afgræsning, slåning og fjrnls af slvsåd trær og busk. Dt r dog n btingls, at jrn af aralt ikk slv fortagr dn nødvndig plj, samt at dn pågældnd pljforanstaltning r tiltrådt af jrn llr - i mangl af sådan nighd - r godkndt af frdningsnævnt. på matr.nr. 10~, 10 ~ og 10 ~ Njd By, Alsøndrup, og d dl af matr.nr. 10 ~ og 10 E sstd., som liggr mllm Arrsø og landvjn, tilkommr pljrttn ftr stk. 1 dog Miljøministrit. Dt pålæggs Miljøministrit snarst muligt at udfør d arbjdr på aralrn mllm søn og landvjn, som r nødvndig for, at dr tilvjbrings udsigtr fra vjn ovr søn, og drftr vd nødvndig plj oprthold diss udsigtr. Foranstaltningrn kan udførs udn forudgånd forlæggls for jrn llr frdningsnævnt. Dt pålæggs ndvidr Miljøministrit undr forvaltningn af d statsjd aralr i dn dl af frdningsområdt, dr r vist på frdningskortt som "botanisk intrssområd", at drag omsorg for, at d botanisk værdir bvars. 11. Offntlighdns adgang. Dn rt til færdsl og ophold på udyrkd aralr, som tilkommr offntlighdn ftr rglrn i naturfrdningslovns 56, udvids og bgrænss sålds: Offntlighdn har rt til at færds til fods på dn strækning, som r vist på frdningskortt md særlig signatur hrfor.

21 Iii Offntlighdn har ikk rt til at færds i dn dl af frdningsområdt, dr r vist på frdningskortt som "botanisk lntrssområd". Dt pålæggs Miljøministrit at fortag skiltning hrom på passnd stdr. 12. Afstålsr. a. Dn dl af matr.nr. l ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som r bliggnd i frdningsområdt, dog bortst fra dt østligst af d aralr, dr liggr syd for dn privat fællsvj ovr jndommn og matr.nr. 4 ~ sstd., d.v.s. ialt ca. 25,4 ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Statn rspktrr indtil l. marts 1992 vdrlagsfrit dn mllm dn hidtidig jr og landmand Erik Hansn, Skæving, indgåd forpagtningskontrakt af 10. januar Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls. Udstykning skr vd Miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Dn hidtidig jr btalr jndomsskattr vdrørnd dt afståd indtil førstkommnd slvstændig vurdring af aralt. D srvituttr og andr byrdr, dr r tinglyst på jndommn før dn 24. sptmbr 1989 og vdrørr dt afståd, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jf. naturfrdningslovns 22, stk. 2. b. Matr.nr. 3 ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, ifølg tingbogn på 9,6 ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr Ulla Grønholm Mldgaard har rt til i la år fra daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls vdrlagsfrit at bnytt aralt til jagt. Jagtrttn kan kun udøvs af Ulla Grønholm Mldgaard og husstand og omfattr ikk jagt på gæs.

22 17 Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls. Udstykning skr vd Miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Dn hidtidig jr btalr jndomsskattr vdrørnd dt afståd indtil førstkommnd slvstændig vurdring af aralt. D srvituttr og andr byrdr, dr r tinglyst på jndommn før dn 24. sptmbr 1989 og vdrørr dt afståd, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jf. naturfrdningslovns 22, stk. 2. c. Matr.nr. 4 ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, ifølg tingbogn på 4,28 ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr Arn Hansn har rt til i 10 år fra daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls vdrlagsfrit at bnytt aralt til jagt. Jagtrttn kan kun udøvs af Arn Hansn og husstand og omfattr ikk jagt på gæs. Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls. Udstykning skr vd Miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Dn hidtidig jr btalr jndomsskattr vdrørnd dt afståd indtil førstkommnd slvstændig vurdring af aralt. D srvituttr og andr byrdr, dr r tinglyst på jndommn før dn 24. sptmbr 1989 og vdrørr dt afståd, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jf. naturfrdningslovns 22, stk. 2. d. Matr.nr. 10~, 10 i og 10 ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, ifølg tingbogn på ialt 2, I ha, afstås til statn v/miljøministrit md følgnd bgrænsning: Dn hidtidig jr Svnd Aag Jnsn har rt til i la år fra daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls vdrlagsfrit at

23 18 bnytt aralt til jagt. Jagtrttn kan kun udøvs af Svnd Aag Jnsn og husstand og omfattr ikk jagt på gæs. Afstålsn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls. Udstykning skr vd Miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Dn hidtidig jr btalr jndomskattr vdrørnd dt afståd indtil førstkommnd slvstændig vurdring af aralt. D srvituttr og andr byrdr, dr r tinglyst på jndommn før dn 24. sptmbr 1989 og vdrørr dt afståd, oprtholds. All øvrig rttighdr til llr ovr dt afståd tit bortfaldr, jf. naturfrdningslovns 22, stk Dispnsationr. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-11 kan mddls ftr rglrn i naturfrdningslovns 34, hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål. 14. Ophævls af ældr frdningr. I) Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr 1950 om frdning af aralr i Njd for all af kndlsn omfattd aralr bortst fra matr.nr. 10 ~ Njd By, Alsøndrup. Følgnd frdningskndlsr ophævs i dn angivn udstrækning: 2) Frdningsnævnts kndls af 19. dcmbr 1949 om frdning af omgivlsr til Ll. Lyngby kirk for så vidt angår dt aral af matr.nr. I ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som r omfattt af nærværnd frdningsafgørls. Ovrfrdningsnævnt har vd andn afgørls af dags dato fastsat dt samld rstatningsbløb i anldning af frdningn til kr., hvortil kommr omkostningsbløb og rntr. Af diss bløb udrdr statn 90 %. Ifølg bstmmlsrn i naturfrdningslovns 33 r

24 19 frdningns gnnmførls hrftr afhængig af, at Folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling. ~ ovrfrdning~ts vgn G:-U(t:(r (J;t'~c(({(c- '\ Bndt AndtsrY ovrfrdnlngsnæ,nts formand /bop

25 20 F O R T E G N E L S E ovr jndomm, dr hlt llr dlvis r omfattt af Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. novmbr 1989 om frdning af t områd vd Arrsø mllm Lill Lyngby og Pølån i Skæving og Hillrød Kommunr, Frdriksborg Amt. (sag nr. 2753/89). Dn umatrikulrd Arrsø (jt af statn v/miljøministrit). Af Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby: - Af Mløs By, Ll. Lyngby: Matr.nr. I~, 3 ~, 4 ~, 4 E., 4 E., 4 ~, 5 ~, 6~, 6 l, 7 ~, 8~, 8 E., 9 ~, 9 ~, 9 ~, 9~, 10~, IO~, 10 l, 10~, 11 b. Matr.nr. 5 ~, 6 ~, 9 E.., 13~, 18~, 18~, 18~, 18.a, 20 ~, 57. Af Njd By, Alsøndrup: Matr.nr. I~, 7, 8~, 8 ~, 8 ~, 8.a, 8!., 8 l, 8 ~, 9 ~, 9 fb, IO ~, 10.a, 10 l, lo!.., 10 l, 10 E!' 10~, 10 E.,. 20.

26 21 F O R T E G N E L S E ovr matriklnumr, hvorpå ældr frdningr ophævs. l) Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr 1950 om frdning af aralr i Njd ophævs på følgnd matr.nr. af Njd By, Alsøndrup: l~, 10~, ,10 l, 10~, 10 l, 10~, 10 ~ og 10~, sålds at frdningskndlsn kun hvilr på matr.nr. 10 a. Frdningsnævnts kndls af 19. dcmbr 1949 om frdning af omgivlsr til Ll. Lyngby Kirk ophævs for så vidt angår dt aral af matr.nr. l a Ll. Lyngby By, som r omfattt af nærværnd frdningsafgørls.

27 Ovrfrdningsnævnts ',af 17. novmbr ]989 afgørls om rstatning i anldning af frdningn af t områd vd Arrsø mllm Lill Lyngby og Pølå i Skæving og Hillrød Kommunr, Frdriksborg Amt (sag nr. 2753/89). Frdningsnævnt for Frdriksborg Amts Nordlig Frdningskrds har vd n afgørls af l. fbruar 1989 afgjort rstatningsspørgsmåln i anldning af dn samtidig bsluttd frdning af t ca. 215 ha stort områd vd dn sydøstlig brd af Arrsø, hrundr Ll. Lyngby mos. Erstatning r tilkndt jrn af d 41 jndomm (løbnumr), som hlt llr dlvis r omfattt af frdningn, md ialt kr. md rntr fra l. fbruar 1989, hraf kr. md rntr for afståls af jndommn matr.nr. 10 i og 10 m Njd By, Alsøndrup. Frdningsnævnts afgørls r forlagt Ovrfrdningsnævnt til f trprøvls i mdfør af naturfrdningslovns 25. Erstatningsfastsættisn r tillig påklagt tilovrfrdningsnævnt af jrn af 23 - jndomm i privat j, Ll. Lyngby Sogns Mnighdsråd og Hillrød Byråd. Dt frmgår af frdningsnævnts afgørls, at rstatning - bortst fra rstatningn for afståls - r tilkndt på grundlag af følgnd tak-'

28 2 str: 500 kr. pr. ha omfattt af naturfrdningslovns 47 a (sø- og åskyttlsslinin) og/llr lovns 43 b (fjlcitring for 43 om mosr), kr. pr. ha opdyrkt aral, kr. pr. ha for aral, dr på frdningskortt r vist md signatur for "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr", og kr. pr. ha for aral, dr på frdningskortt r vist md signatur for "græsningsaralr, dr må omlæggs". Dr r ikk tilkndt rstatning for frdskovpligtig jord. For offntlighdns rt til færdsl på privat fællsvj og markvj r tilkndt 10 kr. pr. løbnd mtr. Nordsjællands Landboforning har for 20 af d privat jr og mnig- hdsrådt påståt rstatningn vdrørnd "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr" og "græsningsaralr, dr må omlæggs" forhøjt til hnholdsvis og kr. pr. ha og rstatningn vdrørnd områdr omfattt af naturfrdningslovns 43 forhøjt til kr. pr. ha. Landboforningn har ndvidr påståt aralrn, dr r omfattt af naturfrdningslovns 47 a, rstattt udn hnsyn til sø- og åbskyttlsslinin. Landboforningn har hrvd navnlig hnvist til, at græsningsaralrn ikk må tilplants, og at forbudt mod gødskning på "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr" gør diss aralr stort st uanvndlig til græsning og høslt. Da naturfrdningslovns 47 a ikk forbydr opdyrkning og gødskning, r dr ikk grundlag for at fastsætt n lavr rstatning for aralr omfattt af dnn lovbstnnnls. Landboforningn har tillig gjort gældnd, at dr forkonnnr fjl i aralspcifikationrn, og at rstatningn i nklt tilfæld r tilkndt forkrt jr., Ejrn af jndonnnn undr lb.nr. 9, Ptr Andrs Nilsn, har v/rvisionsfirmat P. Richlsn påståt aralt - matr.nr. 4 ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby - ovrtagt af dt offntlig for kr., idt frdningn gør aralt værdiløst for ham, llr rstatningn forhøjt md udgangspunkt i n tilinttgjort jagtrt, som vd udlj kunn indbring kr. pr. år.

29 3 Ejrn af jndommn undr lb.nr. 40, Ol Kai Christnsn, har v/landsrtssagførr Rudolf Sand gjort gældnd, at rstatningn vdrørnd n dl af hans jndom fjlagtigt r tilkndt jrn af jndommn undr lb.nr. 38. I Hillrød Byråd har vdrørnd d af Hillrød Kommun jd jndomm undr lb.nr. 39 påståt kommunn tilkndt n rstatning på kr., såfrmt frdningn vil forhindr n araludnyttls i ovrnsstmmls md kommunns byplanvdtægt nr. 52 for t områd vd Arrsø. sagns bhandling har dltagt samtlig Ovrfrdningsnævnts II mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Vd andn afgørls af d.d. har Ovrfrdningsnævnt tiltrådt dn omhandld frdning md n dl ændringr. Nogl aralr i privat j r udgåt af frdningn, og blandt ændringrn iøvrigt skal særligt frmhævs, at frdningn nu ikk indbærr afståls af jndommn matr.nr. 10 i og 10 ~ Njd By, Alsøndrup (lb.nr. 35), mn i stdt afståls af matr.nr. 3 d Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby (lb.nr. 4), matr.nr. 4 ~ sstd. (lb.nr. 8), matr.nr. 10~, lo! og 10 ~ sstd. (lb.nr. 6) og n dl af matr.nr. l a sstd. (lb.nr. I). Endvidr givr frdningn rt til gødskning af d "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr" i dt omfang, som r nødvndigt for at muliggør afgræsning, og all af d af frdningsnævnt bstmt stiudlæg ovr aralr i privat j r opgivt. på dt sålds forliggnd grundlag finds frdningn ikk at vær særligt tyngnd for d jr, som ikk r tilpligtt at afstå aral. Dt må sålds læggs til grund for rstatningstilkndlsn, at frdningn ikk r til hindr for n fortsættls af dn hidtidig aralanvndls, og at aln forbudt mod tilplantning vil kunn hindr n i øvrigt lovlig araludnyttls. Som følg af jordbundsforholdn og

30 4 aralrns størrls og bliggnhd r forbudt mod tilplantning imidlrtid udn størr praktisk btydning for d allrflst aralr i frdningsområdt. Hllr ikk forbudt mod sprøjtning kan tillæggs væsntlig værdiforringnd btydning. Dr finds hrftr at vær ydt fuld rstatning i anldning af frdningn, når rstatning tilknds ftr følgnd princippr: For d aralr i privat j og undr lb.nr. I, som ikk skal afstås til statn, fastsætts rstatningn ftr n grundtakst på kr. pr. ha. For aralr, dr r omfattt af naturfrdningslovns 47 a (sø- og åbskyttlsslinin), ndsætts grundtakstn dog til 500 kr. pr. ha. Et mindrtal på t mdlm har stmt for, at dr ikk kan tilknds rstatning ovrhovdt vdrørnd d sidstnævnt aralr. For aralr, dr r vist på frdningskortt md signatur for "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr", tilknds ydrligr 500 kr. pr. ha, dog kun 250 kr. pr. ha omfattt af naturfrdningslovns 47 a. - For aralr, dr r vist på frdningskortt md signatur for "græsningsaralr, dr må omlæggs", forhøjs grundtakstn md t tillæg på kr. pr. ha, dog kun 500 kr. pr. ha omfattt af naturfrdningslovns 47 a. For d opdyrkd aralr på jndommn undr lb.nr. 3 og lb.nr. 42 landværts søbskyttlsslinin forhøjs grundtakstn md t tillæg på hnholdsvis kr. pr. ha og kr. pr. ha. Uanst foranstånd tilknds dr dog ikk rstatning vdrørnd aralr, som r omfattt af naturfrdningslovns 43 (vådområdr) llr af tidligr frdning. Hvis rstatningn vdrørnd t løbnummr hrftr blivr mindr nd kr., forhøjs rstatningn til dtt bløb.

31 5 For aralafstålsr tilknds dr d ndnnævnt bløb. Da frdningn ikk bgrænsr udnyttlsn af jndommn undr lb.nr. 27 til vandindvinding, kan dr ikk tilknds Købnhavns Kommun rstatning, og md d frdningsbstmmlsr, dr nu r fastsat, kan dr hllr ikk yds rstatning til Hillrød Kommun som jr af jndommn undr lb.nr. 39, dr i byplanvdtægt r udlagt til offntlig formål (rkration). Lb.nr. Eftr brigtigls af fjl og ftr stdfundn jrskiftr tilknds dr hrftr følgnd rstatningsbløb: I. Lill Lyngby sogns mnighdsråd: for afståls af aral kr. 3,7 ha a kr kr. 0,7 ha a kr. 700 kr kr. Lb.nr. 2. Rasmus Karlsn: 1,8 ha a kr kr. I,6 ha a kr kr. 0,6 ha a o kr. O kr kr. Lb.nr. 3. Vilhlm Nilsn: 1,0 ha a kr kr. 1,9 ha a kr kr. 1,3 ha a, kr kr. 3,15 ha a o kr. O kr kr. Lb.nr. 4. Ulla Grønholm Mldgaard: for afståls af aral 0,9 ha a kr kr kr kr.

32 Lb.nr. 6 5: Gunnar Olsn: 6,6 ha a kr kr. 0,8 ha a kr kr. 0,6 ha a o kr. O kr kr. 10,2 Lb.nr. 10. Arn Larsn: I, I ha a kr kr. Lb.nr. II. Nils Torbn Jnsn: ha a kr kr. 0,3 ha a kr. 450 kr. 2, I ha a kr kr. 0,3 ha a O kr. O kr kr. Lb.nr. 12. Erik Bnt Larsn: 1,4 ha a kr. 0,8 ha a kr kr. 800 kr kro

33 Lb.nr. 13. Hardy østrgaard og Agnth Jnsn, som ny jr til lig dling: 2,8 ha a kr kro 7 Lb.nr. 1,4 Lb.nr. 14. Jns Andrsn: 1,7 ha a kr kr. IS. K.F.H. Mikklsn og Ann Mari Mikklsn til lig dling: ha a kro kro 1,9 ha a kr kr. 0,2 ha a, 750 kr. ISO kr kr. Lb.nr. 16. Knud Krus Oksbjrg: 3, l ha a kr kr. 1,9 ha a kr kr. O, l ha a, kr. 100 kr. 0,5 ha a 750 kr. 375 kr. 1,4 ha a o kr. O kr kr. Lb.nr. 17. Els Btty Hansn, Sørn Lundbrg, Antt Lundbrg og Jørgn Hansn til lig dling: 0,5 ha a, kr kr. O. l ha a kr. 100 kr kr. Lb.nr Udgåt af frdningn. Lb.nr. 21. Ingr Mldgaard: Mindstbløbt på kro

34 " 8 Lb.nr. 22. Udgåt af frdningn. Lb.nr. 23. Aksl Hansn: 1,3 ha a kr. 0,4 ha a kr kr. 400 kr kr. Lb.nr. 24. Udgåt af frdningn. Lb.nr. 25. Robrt Pdrsn: Lb.nr. 26. Mads Farstrup 1,7 ha a, kr kr. I, I ha a kr kr. 1,2 ha a o kr. O kr kr. som ny jr: 0,3 ha a kr. 600 kr. 0,8 ha a kr. 800 kr kr. Lb.nr. 27. Købnhavns Vandforsyning: O kr. Lb.nr. 28. Grt Brunholm Jnsn: 5,0 ha a kr kr. 0,7 ha a O kr. O kr kr. Lb.nr. 29. Lars Erik Mathisn: 3,7 ha a, kr kr. l, O ha a, O kr. O kr kr. Lb.nr. 30. Eva Arnhild: 1,0 ha a kr. l,s ha a O kr kr. O kr kr.

35 9 Lb.nr. 3 l, E. og H. Langkjær 33 og 34. til lig dling: 0,3 ha a kr. 600 kr. 2,2 ha a, kr kr. 0,8 ha a, O kr. O kr kr. Lb.nr. 32. Ulla Hansn: Mindstbløbt på kr. Lb.nr. 35 Ol Kai Christnsn: og 40. 0,3 ha a kr. 600 kr. 15,0 ha a kr kr. 29,8 ha a, O kr. O kr kr kr kr kr. o kr kr kr. 750 kr kr.

36 Erstatningsbløbn forrnts ftr hovdrgln i naturfrdningslovns 19, stk. 4, fra dn l. fbruar 1989 (daton for frdningsnævnts afgørls) - rstatning for aralafståls dog først fra daton for Ovrfrdningsnævnts afgørls. Rntsatsn r 1% højr nd dn af Danmarks Nationalbank til nhvr tid fastsatt diskonto. 10 Frdningsnævnt har tilkndt n dl jr godtgørls for sagkyndig bistand md ialt kr. I godtgørls for sagkyndig bistand undr sagns bhandling for Ovrfrdningsnævnt tillæggs dr d jr, som har vært rpræsntrt af Nordsjællands Landboforning, t samlt bløb på kr., som udbtals dirkt til Landboforningn, og Ol Kai Christnsn (lb.nr. 35 og 40) kr. Eftr nstmmig bslutning afholds dn samld rstatning på kr. md rntr og d tilkndt omkostningsbløb på ialt kr. md 90 % af statn og 10 % af Hovdstadsrådt. Ovrfrdningsnævnts ovnstånd afgørls af rstatningsspørgsmåln i sagn kan ftr rglrn i naturfrdningslovns 30 påklags til Taksationskommissionn vdrørnd Naturfrdning, Slotsmarkn 13, 2970 Hørsholm. Klag kan iværksætts af jrn, Hovdstadsrådt og Miljøministrit. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Størrlsn af d tillagt omkostningsbløb kan dog ikk påklags, jf. naturfrdningslovns 30, stk. l. Dt følgr af naturfrdningslovns 33, at frdningns gnnmførls r afhængig af, at Folktingts finansudvalg givr tilslutning til rstatningns udbtaling. bop ~å ovrfrdnin~s æv ~s vgn~ _ C..a(/i r L. ~ndt An sn Gvrfrdningsnævnts tormand (cc.(><l

37 FREDNINGSNÆVNET>

38 REG. Nit 077?~.(JOO Ar 1989, dn l. fbruar traf Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts nordlig frdningskrds i sagn F.S. 130/84 Frdning af t områd i Ll. Lyngby mos m.v. i Hillrød og Skæving følgnd kommunr A F G ø R E L S E I.Indldning Vd skrivls af 27. juli 1984 anmodd Danmarks Naturfrdningsforning om, at dr for t områd bliggnd i Hillrød og Skæving kommunr bnævnt Lill Lyngby Mos m.m. blv rjst n frdningssag. I skrivlsn hddr dt blandt andt: "Forslagts områd og formål. Forslagt går ud på, at cirka 235 ha af Ll. Lyngby mos md tilstødnd aralr givs n frdningsmæssig sikring, sålds at d botanisk og ornithologisk intrssr, dr knyttr sig til stdt, bskytts.. Drudovr har frdningsforslagt til formål at bvar områdts landskablig kvalittr og giv offntlighdn adgang til dl af områdt undr hnsyntagn til ovnstånd formål. Områdts bskrivls og motivringn for frdningn Ll. Lyngby mos r dannt ovnpå t marint forlandsområd bliggnd ud til Arrsøn. Størstpartn af områdt bstår af kraturafgræssd ngaralr, hvortil dr r knyttt btydlig botanisk og ornithologisk intrssr. Indn for mosaralrn finds tørvgrav. Drudovr rummr o F N ~ 1989

39 - 2 - omradt nogl mindr tørbundspartir: "Altn" og "Bjrgt". Dn østligst dl af frdningsforslagt bstar af landbrugsaralr, dr tidligr r frdt. Dtt omrad rummr bl.a. n markant lyngklædt bakk, kaldt "Vittnbjrg". Kyststrækningrn bstar hovdsaglig af n bræmm md limnisk rørsump. Dl af kystomradrn r afgræssd, og sprdt i omradt forkommr dr træbvoksningr. Ll.Lyngby mos r n lokalitt af stor botanisk intrss pa grund af dns artsrigdom og dns mangfoldighd af vgtationslmntr langs skalan fra vad til tør bund md og udn vdplantr. Som t ksmpl pa t artsrigt omrad kan nævns d cntralt placrd kæraralr, dr r indhgnd og afgræssd. På dnn ftrhandn sjældn biotop finds n rækk sjældn og ualmindlig plantr. Dn botanisk karaktristik af plantsamfundn går langs skalan fra kstrmrigkær til ovrgangsrigkær. Man findr orkidn sumphullæb knyttt til kstrmrigkært. I områdt findr man dsudn usædvanlig stor forkomstr af vibfdt, smalbladt kæruld, kødfarvt gøgurt, majgøgurt, lidn skjallr, langbladt ranunkl, alm. mjødurt, bukkblad, ngkabblj, trævlkron, kragfod, kærsvovlrod, vandmynt, lvrurt, hjorttrøst og tormntil. En særlig sjældn plant, dr finds i Ll. Lyngby mos r pukkllæbn. En orkid, dr kun finds pa 8 lokalittr i landt, og hvor dnn lokalitt r dn trdi størst. Ll. Lyngby mos r iøvrigt nævnt i Pall Gravsns forløbig ovrsigt ovr botanisk lokalittr, som r udgivt af Frdningsstyrlsn i 1979 Ll. Lyngby mos dannr sammn md Pøl A-omrAdt og dn tilstødnd dl af Arrsø t af d i ornithologisk hnsnd vigtigst vadområdr i Nordsjælland. OmrAdts ornithologisk værdi r btingt af dts bliggnhd nd til søn samt af dn udstrakt kraturafgræsning af d bagvd liggnd ngaralr. Diss karaktristisk træk r mdvirknd til forkomstn af flr forskllig, mindr almindlig, fuglartr i omradt.

40 - 3 - ttj Af sjældn ynglfugl kan nævns pungmjs, græshoppsangr og drosslrørsangr, rørhøg, atlingand og grågæs. Langs indrsidn af dt nordøstligst rør- og pilsumpområd r anlagt n vold og tablrt t pumphus. Motivringn for at frd Ll. Lyngby mos m.v. skal ss ud fra ønskt om at sikr dnn i såvl botanisk som ornithologisk hnsnd værdifuld lokalitt samt at sikr landskabsbilldts varird struktur. Dt r sålds af væsntlig btydning for såvl plant- som dyrlivt i mosn, at dr ikk skr ydrligr ændring af aralrn som følg af f.ks. opdyrkning llr tilplantning. Dt r ndvidr af btydning, at aralrn til stadighd afgræsss, samt at dr ikk skr ydrligr tilgroning llr udtørring af diss. Frdnings- og byplanmæssig forhold - Aralrn r dlvist omfattt af naturfrdningslovns bygglinir. Aralrn r bliggnd i landzon, dog r matr. nr. 10 d, 10 n og 10 o Njd by, Alsøndrup, bliggnd i byzon og omfattt af byplanvdtægt nr. 52 for t områd vd Arrsø. Ifølg byplanvdtægtn kan aralrn anvnds til offntlig formål. Dn nordligst dl af aralrn r frdt vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr En mindr dl af matr. nr. la Ll. Lyngby byr bliggnd indn for d kirkfrdd aralr vd Ll. Lyngby kirk (kndls af 19. dcmbr 1949). En dl af Ll. Lyngby mos bstår af vådområdr, dr r omfattt af naturfrdningslovns 43. For jndommn lb.nr. 36, matr. nr. 9 fb Njd by, Alsøndrup, r dr tinglyst n dklaration ( ) md påtgning af , vdrørnd aralts udsnd og bnyttls." Eftr at nævnt har bkndtgjort frdningsforslagt, og ftr at dr har vært afholdt forhandling md d af forslagt brørt

41 - 4 - lodsjr og myndighdr, har Danmarks Naturfrdningsforning vd skrivls af 17. marts 1986 ndlagt følgnd frdningspåstand: A. Frdningns formål Frdningn har til formål at bvar d btydlig biologisk og landskablig intrssr i områdt og at sikr, at offntlighdns adgang til aralrn skr i ovrnsstmmls md ovnnævnt bvaringsformål. Bstmmlsr vdr. aralrns bnyttls l. Aralrn må ikk ydrligr opdyrks. Dt skal vær tilladt at omlægg aralr, dr på kortbilagt r angivt som "Græsningsaralr, dr må omlæggs". Aralr, dr på kortbilagt r angivt som "græsningsaralr og andr udyrkd aralr", må ikk omlæggs. Opdyrkd aralr må ovrgå til vdvarnd græsningsaralr. 2. Aralrn må ikk ydrligr afvands. Dt skal dog vær tilladt at oprns ksistrnd dræn og grøftr. Etablring af ny grøftr, ny dræn llr omlægning af ksistrnd dræn og grøftr krævr frdningsnævnts tilladls. 3. Tilplantning md trær og busk udn for aralr, dr r tilplantd og udn for havaralr, må ikk find std. Bstmmlsn omfattr også tilplantning md pyntgrønt llr jultrær. Dt skovbvoksd aral på matr. nr. 9 fb Njd by, Alsøndrup, og d skovbvoksd aralr, dr bnævns som Lundn og Bjrgt på matr. nr. l a Ll. Lyngby, skal oprtholds. D løvtræsbvoksd aralr skal oprtholds md løvtrær. Driftn skal forgå vd plukhugst. Frdningn skal ikk vær til hindr for, at n dl af bplantningn langs vjn fra Njd til Anniss holds nd, sålds at udsigtn ovr Arrsø forbdrs. 4. Ændringr i trrænt, hrundr udnyttls af forkomstr i jordn samt opfyldning og planring r ikk tilladt. Dt skal dog vær tilladt at vdlighold ksistrnd

42 - 5 - jorddigr. 5. Dr må ikk tablrs fast konstruktionr og anlæg. Sålds må aralrn f.ks. ikk bnytts til flyvplads, oplags- llr lossplads, motorban, skydban, bilophugningsplads o.lign. 6. Aralrn må ikk bnytts til hnkastning af affald. 7. Vj og stir må ikk anlæggs. Dt skal dog vær tilladt at tablr d for landbrugsdriftn nødvndig markvj, dr følgr trrænt. Drudovr skal dt vær tilladt at tablr n natursti, dr bl.a. har til formål at forbind ksistrnd stir. Et vntult stiforslag skal forlæggs frdningsnævnt til godkndls. Endvidr kan dr, undr forudsætning af at værdifuld naturmæssig intrssr ikk trus, tablrs n rgional sti. Et vntult projkt skal forlæggs frdningsnævnt til godkndls. Dn offntlig vj fra Njd til Alsøndrup skal kunn vdligholds som hidtil. 8. Dr må ikk fortags foranstaltningr i områdt, hvorvd dr tilførs områdt ydrligr spildvand. 9. D på kortbilagt angivn aralr bnævnt som "vdvarnd græsningsaralr og andr udyrkd aralr" må ikk gødsks llr sprøjts md kmisk bkæmplssmidlr. Dt skal dog vær tilladt at bkæmp bjørnklo i forbindls md naturpljn. 10. Opgravning af plantr r ikk tilladt, jfr. dog pkt. E. Bstmmlsn gældr ikk for landbrugsafgrødr. ll. Frdningn r ikk til hindr for, at Købnhavns Vandforsyning fortagr d dispositionr, dr anss for nødvndig for at sikr og bvar dn til vandværkt vd Slangrup bnyttd vandindvindingstilladls. Såfrmt sådann dispositionr mått kræv nævnts tilladls, forudsætts dt, at sagn forlæggs for nævnt, forindn d vntull arbjdr iværksætts. -\W i

43 - 6 - l C. Bstmmlsr vdr. bbyggls l. Aralrn må ikk bbyggs. Dt skal dog vær tiiladt at udfør om- llr tilbygningr til ksistrnd bygningr. Sådann skal forlæggs frdningsnævnt til godkndls. Drudovr skal dt vær tilladt at opfør bygningr,,dr r nødvndig i forbindls md dn ksistrnd landbrugsvirksosmhd, når d opførs i umiddlbar tilknytning til jndommns nuværnd bygningr. Udformningn og placringn af om- llr tilbygningr og ny landbrugsbygningr skal godknds af frdningsmyndighdrn. 2. Etablring af plsdyr- og fjrkræfarm, andrir, fasanrir samt drivhusgartnrir m.v. r ikk tilladt. 3. Opstilling af bodr, skur, campingvogn, vindmøllr, tårn, skydplatform, skæmmnd indrtningr o.lign. r ikk tilladt. Dt skal dog vær tilladt at opstill læskur for kraturr. 4. Dr må ikk opstills mastr llr transformrstationr i områdt llr førs luftldningr hnovr dt frdd aral. 5. Md undtagls af nødvndig kraturhgn må hgn ikk opsætts. Dt r sålds ikk tilladt at tablr vildthgn, ligsom dr ikk må opsætts plankværkslignnd hgn. D. Bstmmlsr vdr. offntlighdns adgang til d frdd aralr Offntlighdn skal hav rt til at færds til fods på d på kortbilagt md særlig signatur angivn vj/stir. Offntlighdn har ndvidr rt til at færds i områdt i ovrnsstmmls md naturfrdningslovns gnrll rglr hrom. Frdningsnævnt kan dog, såfrmt offntlighdns færdsl vil vær n trussl imod d særlig biologisk intrssr i områdt, bgræns offntlighdns færdsl indn for aralrn.

44 - 7 - E. ~stmmls vdr. naturplj På d frdd aralr skal frdningsmyndighdrn ftr forlæggls for jrn og udn udgift for diss hav mulighd for at foranldig særlig pljforanstaltningr for at bvar aralrns frdningsmæssig værdi. I F. Ophævls af ksistrnd dklarationr Ovrfrdningsnævnts kndls af 3. novmbr 1950 vdrørnd jndommn matr. nr. 9b, 10 i, 10 m, 10 l, 10 a, 10 d, 10 k, 10 n, 10 o, 10 p, 10 q, 10 r, 10 s, 10 t og 10 q ophævs. Frdningsdklaration tinglyst dn ophævs for så vidt angår jndommn matr. nr. 9 fb Njd by, Alsøndrup. 4' I skrivls af 29. juni 1987 har Danmarks Naturfrdningsforning som rsultat af n dn 3. juni 1987 fortagt bsigtigls ndlagt påstand om, at dt frdd aral udvids md matr. nr. 20 Njd by, Alsøndrup, tilhørnd Ol Erik Winthr, Njdvj 40, Hillrød, idt forningn gør gældnd, at dn omhandld jndom indgår i n hlhd md frdningsaralrn nord og syd for jndommn, og at dt r hnsigtsmæssigt, at aralrn langsigtt bskytts af d samm gnrll bstmmlsr som dt øvrig frdningsområd. I skrivls af 17. august 1987 har Nordsjællands Landboforning for Ol Erik Winthr protstrt mod n udvidls af frdningspåstandn, sålds at dnn også omfattr matr. nr. 20 Njd by, Alsøndrup, idt man har anført, at Danmarks Naturfrdningsfornings bgrundls for også at inddrag dnn jndom ikk r i ovrnsstmmls md frdningns formål. Eftr dt ndlig frdningsforslag omfattr sagn hrftr følgnd jndomm/jr/aralr:

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere