FJORDNATUR BLÅ FLAG STATION VED HOLBÆK SØBAD Rapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJORDNATUR BLÅ FLAG STATION VED HOLBÆK SØBAD Rapport 2015"

Transkript

1 FJORDNATUR BLÅ FLAG STATION VED HOLBÆK SØBAD Rapport 2015 Formidling af fjordnatur i skolesommerferien 29. juni 24.juli 2015 Biologisk rigdom i og ved Fjorden Sortkutling Roskildereje Foreningen Sidesporet Limno Consult Holbæk Kommune

2 Indledning Foreningen Sidesporet har i en årrække drevet bl.a. Holbæk Søbad og Tyrkisk Bad ved Holbæk Fjord. Søbadet har Blå Flag status, hvilket indebærer, at her bl.a. skal være gode faciliteter og naturformidling. Med bygningen af det såkaldte Multihus i tilknytning til Tyrkisk Bad opstod for alvor ideen om at anvende dette i forbindelse med naturformidlingen af Fjordens dyreliv og miljø. Sidesporet engagerede Limno Consult ved biolog Peter W. Henriksen til at planlægge og udføre formidlingen ved starten i Målet med formidlingen er at tilbyde formidling af oplevelser og viden om fjordens natur for et bredt publikum på et meget højt fagligt niveau. Dette synes mere relevant end nogensinde efter, at en undersøgelse af EU borgernes viden om deres omgivende natur, herunder begrebet biodiversitet, har afsløret, at Danmark ligger meget ringe placeret. Kun omkring 32 % kunne svare at de havde hørt om biologisk mangfoldighed jævnfør /1/. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Foreningen Sidesporet, private professionelle fagfolk og Holbæk kommune. Det ledes fagligt af biolog fra Limno Consult Peter W. Henriksen og udførtes i 2015 som hidtil i et samarbejde med private vejledere Peter Løn Sørensen (fjordformidlingen) og Søren Rasmussen (kajak). Årets blå Flag aktiviteter er finansieret af Foreningen Sidesporet og Holbæk Kommune. Idegrundlag og fagligt indhold Idegrundlaget er: Fjorden for sjov og alvor fra fjord til bord. Heri ligger målet om at formidle viden om fjordens rige dyreliv, som er spændende at udforske og som udgør en spiselig ressource. Der er desuden tilbud om at lære at færdes på fjorden i havkajak. På den anden side er der også en alvorlig virkelighed, der handler om, at skal fjordmiljøet og dets biologiske rigdom bevares, så må vi passe på det og forvalte det fornuftigt. Formidlingen var lagt an på bred hands-on vejledning for børn samt på, at voksne kunne få svar på mere fagligt forankrede spørgsmål. Dette dels i tale, men også via udstillingen i Multihuset. I praksis instrueres og hjælpes deltagerne med fangst af rejer og fisk mm. og efterfølgende hældes fangsten i akvarier på bordet foran Multihuset. Her samles alle til en snak om arter, levevis mm. Ofte koges rejer, muslinger og krabber til smagsprøver. I 2015 omfattede programmet følgende temaer: Tema: Ålens tilbagegang og Fjordens biologiske rigdom Fjordbiologi og forvaltning Invasive arter bl.a. sortmundet kutling Sejlads i kajak Den invasive Sortmundede kutling (fra Karrebæk Fjord) blev præsenteret i akvarium. Temaet om Fjordens rigdom var nyt og blev forsøgt bredt ud, sådan at alle borgere kunne bidrage med oplysninger om dyr og planter. Emnet var ikke tænkt som en udtømmende faglig oplistning af den samlede biologiske rigdom, men som et middel til at synliggøre for borgerne den lokale biologiske mangfoldighed. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

3 Formidling af fjordens natur og miljø. Mandag til fredag: Fangst af smådyr og fisk med rejestrygenet Studere fangsten af fisk, krabber, rejer, vandmænd, ribbegopler mv. i akvarier Slagte krabber, koge rejer, krabber og muslinger og efterfølgende spise dem Daglig optagning, tømning og rensning af rejeruse Indretning af stationens akvarier Produktion af tangbilleder Nye invasive dyrearter som kan true fjordens miljø Bl.a. Sortmundet kutling Til projektet udarbejdede Limno Consult i 2006 en mappe med fotos og kort tekst om fjordens almindelige fisk, smådyr og fugle. Der fiskes og undersøges Undervejs var der mulighed for en mere faglig snak med større børn og voksne. Ideen var at tage aktuelle emner op efterhånden, som de dukkede op i pressen. Tiden til den del, var generelt lille og begrænsede sig ofte til ca. ½ time efter åbning og ved lukketid. Det vurderes, at mange voksne havde stor interesse for Fjordens forhold som f.eks.: Iltsvind Sortmundet kutling og andre invasive skadelige organismer Ålens tilbagegang Hvordan måler man badevandkvalitet? Fiskeriforvaltning på Isefjorden, fredningsbælter, fredningsperioder, mindstemål Marsvin Biologisk rigdom Emnerne blev illustreret bl.a. med aktuelle avisudklip, som blev hængt op i huset. Et højt fagligt niveau sikres ved, at alle vejlederne er fagligt uddannede, har stor lokal viden og ikke mindst ved at de alle arbejder professionelt med natur og formidling i andre sammenhænge resten af året. Kajak Der var tilbud om at prøve at sejle i kajak om eftermiddagen i uge 28. Søren Rasmussen varetog instruktion og sørgede for, at arrangementerne blev afviklet sikkerhedsmæssigt forsvarligt på det lave vand ved den yderste platform. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

4 Erfaringer i 2015 Åbningstid Blå Flag stationen havde åbent på alle hverdage i perioden 29. juni 24. juli Det betyder, at der ikke var åbent i de sidste 2 uger i skolesommerferien. Åbningstiden var uændret 4 timer fra kl Dog foregik kajakroningen i tidsrummet kl Åbningstiden synes at have en tilpas længde. Desuden var der åbent søndag den 2. august under Kildemarkedet. Her kom der ca. 500 mennesker og så på fjorddyr i de akvarier, der var stillet frem. Snakken gik livligt om fjorden. Der var ikke krav om tilmelding for enkeltgæster, men institutioner skulle bestille tid via Vandrerhjemmet. Det var intensionen, at institutioner primært skulle anvende stationen om formiddagen med et maksimalt antal på ca. 25 børn, mens enkeltbrugere blev prioriteret om eftermiddagen. Den opdeling fungerede udmærket, om end der var en vis sammenblanding af brugergrupperne. Bookningen fungerede udmærket i Antal deltagere Antallet af deltagere begrænses så vidt muligt til realistisk maksimalt ca. 50 pr. dag. Det vil teoretisk sige en institution med 25 om formiddagen og 25 ikke organiserede primært om eftermiddagen. Holbæk Kommune lukkede også i 2015 alle sine institutioner i 2 uger (uge 29 og 30). Det var imødeset med spænding, om deltagertallet derfor ville falde i den periode. Det gjorde det ikke, idet familier fuldt ud kompenserede for større samlede grupper jævnfør figur 1. Der deltog i alt ca. 869 personer. Her er der kun medregnet egentlige deltagere, som ankom udelukkende med det formål at være aktiv i mindst et par timer. I de foregående år var der op til 1500 deltagere. Eftersom der var åbent 2 uger kortere i 2014 og 2015 sammenlignet med de foregående år, må antallet siges at være i samme størrelsesorden. Gennemsnitligt var der 41 personer pr. dag. Enkelte dage var der op til 125 deltagere. Særligt var der, som i 2014, mange ikke organiserede deltagere heriblandt en del turister såvel danske som udenlandske. De ikke organiserede udgjorde over halvdelen. Der var således fuldt booket, hvilket bl.a. skyldtes styringen af antallet via bookingen for institutioner. Der kan således ikke deltage flere, med mindre der suppleres med flere vejledere. Kajakroning havde i år kun åbent i en uge. Der var 80 deltagere svarende til gennemsnitligt 16 pr. dag, hvilket er færre end året før, hvor der var 23. Årsagen var formentlig dårligt vejr med regn og blæst i to af dagene. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

5 Antal deltagere pr. dag Blå Flag ved Holbæk Søbad Figur 1. Antal deltagere pr. dag i perioden Der deltog en række forskellige institutioner. Det drejede sig især om børnehaver og sfo er. De kom fra såvel nærliggende som fra mere fjerntliggende skoler (Sdr. Jernløse, Udby, Bjergmarken). Desuden var der i perioder mange mennesker forbi, som kikkede på de udstillede akvarier med dagens fangst af fjorddyr og fik en snak om fjorden. Deres antal anslås at have været i mindst samme størrelsesorden som de egentlige deltagere. Det betyder, at knapt 2000 mennesker besøgte Blå Flag stationen i De store dage skyldes deltagelse af en eller flere institutioner og godt vejr. Generelt var vejret i sommeren 2015 noget blandet med varme og godt vejr i den første uge og mere ustadigt i de sidste tre. Biologisk rigdom i og ved Isefjorden Årets overordnede tema var biologisk mangfoldighed. Vi valgte at kalde det: Biologisk rigdom for at understreje, at det handler om ressourcer, som findes lige uden for vores dør. Det drejer sig om borgernes muligheder for oplevelser og fritidsaktiviteter, men også i høj grad om muligheder for øget lokal økonomisk satsning på f.eks. lystlystfisketurisme. Dertil kommer naturligvis forekomster af fisk og skaldyr, som kan understøtte et bæredygtigt erhvervsfiskeri. Det var vores oplevelse, at satsningen var en succes. Der blev en god opmærksomhed på værdien af de lokale naturskabte ressourcer, men også på at flere er hårdt pressede og at der stadig er trusler, der kan skade værdierne. Årets Indsats gik dels på at opliste på en stor planche i Multihuset alle de arter af smådyr og fisk, som deltagerne fangede i åbningstiden ved Fjordstationen. Dels på at indsamle oplysninger og erfaringer fra borgere, som færdes på eller omkring fjorden. Til sidstnævnte blev borgerne opfordret til at skrive en beretning på den dertil oprettede mail: eller til at kikke forbi Fjordstationen i åbningstiden med deres beretning. Mange gjorde brug af især sidstnævnte mulighed. Desuden blev en række lystfiskere, erhvervsfiskere m.fl. kontaktet og interviewet til nedenstående kortfattede gennemgang. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

6 Fund af dyr ved Holbæk Søbad Listen omfatter de arter, som deltagerne eller personalet fandt på det lave vand ved Søbadet. Listen er langt fra komplet, men tjener til at tydeliggøre den store mangfoldighed. Tabel 1. Fund af dyr ved Holbæk Søbad Gopler Øregople (vandmand) Brandmand Dræbergople (ikke i 2015) Havsvampe Brødkrummesvamp Børsteorme Sandorm Almindelig nereis Skælryg Snegle Strandsnegl Dværgkonk Lille tårnsnegl Muslinger Blåmusling Sandmusling Hjertemusling Knivmusling Pighude Alm. søstjerne Krebsdyr Strandkrabbe Roskildereje Tangreje Hestereje Tangloppe Tanglus Alm. kåre Mysis Kuglekrebs Alm. slikkrebs Goplelus Rur Sækdyr Alm. søpung Jordbærsøpung Fisk Almindelig tangnål Næbsnog Trepigget hundestejle Nipigget hundestejle Sortkutling Sandkutling Lerkutling Hornfisk Havørred Ålekvabbe Ål Fugle Stormmåge Hættemåge Sølvmåge Gråand Edderfugl Sandorm Det fremgår af tabel 1, at der blev set 45 forskellige havlevende dyr ved Søbadet. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

7 Beretninger om fisk og fugle omkring fjorden Her er især medtaget historier om arter, som er specielle for området eller som i 2015 havde en bemærkelsesværdig forekomst i antal eller forekom på afvigende steder sammenlignet med tidligere. Listen omfatter langt fra alle arter, men er et udtryk for de observationer, der kunne indsamles i Fisk Makrel Der berettes om usædvanligt store og tidlige forekomster i Allerede i maj måned var der store stimer og godt fiskeri på f.eks. Munkholmbroen. Ankommer sædvanligvis i august. Sild Usædvanligt mange i de senere år. De store bestande af sild og makrel skal sandsynligvis ses i sammenhæng med fremgang for bestanden i Kattegat, hvorfra strejfere søger ind i fjorden. Hornfisk Ankommer sædvanligvis i april for at gyde. Der har været gode bestande i de senere år. Havørred Bestande i fremgang efter at være udryddet i 1950 erne. Yngler igen i Tuse Å, Elverdams Å, Truels Bæk, Vintre Møllebæk, Ellerenden, Ejby Å og en række små vandløb. En række miljøprojekter i vandløbene har betydet, at bestandene mange steder igen kan formere sig selv. Der er en årlig samlet produktion af små havørreder (smolt) til fjorden på til stk. Der udsættes desuden hvert år tusindvis af 1 år gamle havørreder (smolt) i mundingen af åerne som supplement. Beskyttelse mod fiskeri i Holbæk Fjord og Tempelkrogen har hjulpet bestandene på deres vandring til ynglepladserne. Store projekter med at fremme bestandene varetages af Tuse Å s Ørredsammenslutning, Odsherreds Sportsfiskerforening og fiskeplejen (DTU Aqua) som betaler for de årlige udsætninger, som beløber sig til ca. ½ mio. kr. Fladfisk Skrubben har været ret stabil og talrig i fjorden i mange år. Synes ikke at yngle i selve fjorden. Fiskerne fortæller, at der var en usædvanligt stor forekomst (fangst i ruser) i den indre del af Holbæk Fjord i den ekstremt varme sommer Måske en flugt fra iltmangel ved bunden på de dybere dele af fjorden. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

8 Nu og da ses rødspætte, ising, rødtunge og pighvar. Pighvar bliver muligvis mere almindelig efter forsøg med udsætning af yngel i Torsk Forekom tidligere med en fast bestand. Den ses stadigvæk men især i vinterhalvåret. I år er der blevet set usædvanligt store forekomster af småtorsk langt ind i sommeren. Fremgangen skal formentlig ses i sammenhæng med den gode udvikling for bestanden i Kattegat /Skagerrak. Det er dog tvivlsomt om indtrækket af småtorsk betyder genkomst af en ny stor stabil bestand. Tyklæbet multe Multen er efterhånden blevet en fast sommergæst og ses her og der i fjorden. Fund af enkelte yngel tyder på, at de er begyndt at yngle i de danske farvande. Bestanden synes at være gået tilbage muligvis pga. et ret hårdt fiskeri. Ål Ålen er gået voldsomt tilbage. Der indvandrer nu kun få procent af de glasål (åleyngel) fra yngleområdet i Sargassohavet, som der kom for bare år siden. Fund af lidt flere glasål i 2015 kan næppe alene tages som et tegn for en fremgang. Ålen findes stadig overalt i Isefjorden og vandløbene, men i meget tynde bestande. Ålen er sat på rødlisten som kritisk truet og fiskeriet er blevet begrænset eller er helt forbudt i hele EU. Havkarusse Fanges nu og da som bifangst især i de ydre dele af fjorden. Kutlinger I fjorden der findes almindeligt udbredt: Sortkutling, Sandkutling, Lerkutling og Toplettet kutling. Sortkutlingen (foto på forsiden) kan let forveksles med den invasive Sortmundede kutling. Sidstnævnte har en sort plet på den forreste rygfinne, som kan anes på billedet. Den sortmundede kutling har invaderet farvandene omkring det sydlige Sjælland. Her har de ædt næste alle smådyr herunder de økonomisk betydende rejer. Det frygtes, at den breder sig til bl.a. Isefjorden. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

9 Fjæsing Fjæsingen kaldes også for havets hugorm pga. sine giftige pigge, som giver ekstremt smertefulde stik. Den ses nu og da især i Isefjordens ydre del. For nogle år siden forekom der et usædvanligt stort indtræk helt ind i Inderbredningen Syd for Orø. Fjordrejer Rejebestanden (Roskildereje og Tangreje) i fjorden varierer en del fra år til år, men i de senere år har der været en god bestand. Den fiskes af fritidsfiskere og erhvervsfiskere i foråret og forsommeren. Fiskere fra Guldborgsund har flyttet deres forårsfiskeri til Isefjorden, fordi Sortmundet kutling har ødelagt fiskeriet der. Ved fjordstationen fanger vi mange rejer. Ca. 1/4 har angreb af bakteriel skalsyge (sorte pletter på skallen), hvilket ikke synes at påvirke bestanden. Sjældne gæster Undertiden ser fiskerne mere sjældne og eksotiske arter som: Guldbrasen, Mulle, Savgylte, Berggylte og Stavsild. Fugle Der var en række opsigtsvækkende beretninger om havørne. En ørn holder i perioder til yderst på Kirsebærholmen og sidder ofte på sin pæl. Også yderst på Tuse Næs ses den undertiden. Mest bemærkelsesværdig var nok observationen i forsommeren af hele 5 havørne samtidig ved sydspidsen af Orø. Lokale har jævnligt bemærket ørne her. En samtidig voldsom uro i mågekolonien på Lindholm kan tyde på, at ørnene jager mågeunger i forsommeren. Et par ynglede i 2015 for første gang i skoven ved Annebjerg. På billedet ses 3 af de 5 ørne ved Orø. Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

10 Marsvin Mange sejlere kunne berette om jævnlige observationer af marsvin. Højest små flokke med 2-3 sammen. De ses over hele fjorden også helt ind til Søbadet. Marsvin forekom tidligere i store flokke som frem til og under 2. verdenskrig blev fiskes med særlige marsvinegarn i den indre del af Isefjorden. Bestanden i dag er meget lille sammenlignet med dengang, men synes (ud fra beretningerne) at være ret stabil Anbefalinger Der blev udtrykt ønske om åbningstider også uden for skolernes sommerferie. Åbningstider og varighed er dybest set et spørgsmål om økonomi. Det kan overvejes at opsætte temadage om fjordnatur, hvor forskellige emner kan målrettes til deltagere med forskellig baggrund og alder. På den måde kan der fordybes mere i særlige aspekter ved fjorden og evt. tilgrænsende vandløb. Temaer om biologi og forvaltning kan dermed bedre planlægges efter interesser. Udenbys turister har svært ved at finde Blå Flag, Men de der kom, var meget begejstrede og imponerede over, at der er et sådant tilbud i Holbæk Kommune. Skal der tiltrækkes flere af dem, må markedsføringen udvides. Deltagende lærere og pædagoger udtrykte stor interesse for at have mulighed for at kunne tilbyde besøg i forbindelse med temaer i undervisningen i biologi natur/teknik i løbet af skoleåret. Der blev udtrykt interesse for emner som miljøpåvirkninger på fjorden, fiskeri, iltsvind, biodiversitet, effekter af klimaforandringer m.fl. Referencer /1/: Flash Eurobarometer European Commission Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, Analytical report, 219 Peter W. Henriksen Limno Consult, Peter W. Henriksen Tlf

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL For at kunne bevare og beskytte naturen omkring os, er det vigtigt at få en forståelse for dynamikken, fødekæder og biodiversiteten

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND Fisk Tangsnarre er en langstrakt og meget specialiseret hundestejle. Den har 14-16 bagudrettede rygpigge, og findes gerne i ålegræs. Hannernes brystfinner er store

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

December 2013, 22. årg, nr. 3. vejleder. Tema: Bynatur

December 2013, 22. årg, nr. 3. vejleder. Tema: Bynatur RNATURVEJLEDE December 2013, 22. årg, nr. 3 F FORENI NGEN vejleder Tema: Bynatur Send smådyrene af sted på en koloniseringsplade og illustrér flere af biodiversitetens basale aspekter. Vær opmærksom på

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Status for havørredbestande på Sjælland, del 2

Status for havørredbestande på Sjælland, del 2 Status for havørredbestande på Sjælland, del 2 Studier af udvalgte havørredbestande Vækst Antal gydninger Hyppighed af gengangere Overlevelse i havet Forslag til overvågningsprogram Status for havørredbestande

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD...

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... TA PÅ OPDAGELSE I VADEHAVET Vadehavscentret byder gymnasie-, HF- og HTX-klasser velkommen til oplevelser med indhold i Vadehavets og marskens

Læs mere

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet Stenrev i Denmark Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012 DTU, Danmarks Tekniske Universitet Dansk kystlinie 7314 km 1 km / 10 km 2 land Omkring 500

Læs mere

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Af Stig Mellergaard Afd. for Hav og Kystøkologi Fiskepatologisk Laboratorium Danmarks Fiskeriundersøgelser Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Havmiljøet har stor betydning for fiskenes

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Perfekt, tænker Stine, da hun kigger ud af vinduet. Solen står højt på himmelen, og der er en let vind. En herlig forårsdag, der ikke kunne være bedre til

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Blå Flag program 2016

Blå Flag program 2016 Blå Flag program 2016 Mød os på Facebook og Instagram under navnet Blå Flag Center Sønderborg. Her kan du følge med i hvad der sker på centeret og få oplysninger om de enkelte aktiviteter. Aktivitetskalender

Læs mere

KYSTFISK I. Kortlægning af de kystnære fiskebestandes udvikling på basis af fiskernes egne observationer i perioden fra 1980 erne til 2013

KYSTFISK I. Kortlægning af de kystnære fiskebestandes udvikling på basis af fiskernes egne observationer i perioden fra 1980 erne til 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 13, 2016 KYSTFISK I. Kortlægning af de kystnære fiskebestandes udvikling på basis af fiskernes egne observationer i perioden fra 1980 erne til 2013 Støttrup, Josianne;

Læs mere

Case 1 Atlantisk sild

Case 1 Atlantisk sild Case 1 Atlantisk sild Der fandtes ingen metode til at skelne Nordsø og Nordøstatlantisk sild (Norske vårgydere og Islandske sommergydere) Sporingsværktøjer som kan henføre enkelte fisk til oprindelsesbestand

Læs mere

Systematisk piratfiskeri i Kattegat

Systematisk piratfiskeri i Kattegat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 333 Offentligt Systematisk piratfiskeri i Kattegat Greenpeace afslører omfattende piratfiskeri i beskyttet område. Siden marts har

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men Almindelig delfin Latinsk navn: Delphinus delphis Engelsk navn: Common dolphin Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men nogle strejfende delfiner eller småflokke følger

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Statistik. Generelt om biodiversitet. Folks viden om biodiversitet. Eksempler på menneskers påvirkning.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Statistik. Generelt om biodiversitet. Folks viden om biodiversitet. Eksempler på menneskers påvirkning. RAPPORT OM BI ODI VERSI TET 2015 03 03 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Statistik 04 Generelt om biodiversitet 05 Folks viden om biodiversitet 06 Eksempler på menneskers påvirkning 07 Olieforurening 08 Vi rammes

Læs mere

fisk ved kyst og hav

fisk ved kyst og hav t o te fisk ved kyst og hav................................................ - skriv om fisk Aborre Almindelig tangnål Almindelig ulk Blåstak Brisling Fjæsing Gedde Grå knurhane Havkarusse Havkat Havlampret

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Erfaringer Blå Flag Stationer 2010

Erfaringer Blå Flag Stationer 2010 Erfaringer Blå Flag Stationer 2010 1 2. december 2010 Indholdsfortegnelse Sidesporet, ved Holbæk Søbad 3 Blå Flag Station Fjellerup 5 Blå Flag Station Grenaa 6 Natur og Værkstedsvognen, Faaborg 6 Vandmanden,

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Skoletjenesten på Fjord&Bælt

Skoletjenesten på Fjord&Bælt Skoletjenestens målsætning Formålet med undervisningen på Fjord&Bælt er at lade eleverne erfare, hvord interessant det kan være at lære om biologi, miljø, kulturhistorie og fiskeri når de selv deltager

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

Vandkanten kalder. Blå Flag inviterer dig og din familie til kystsjov i skolernes sommerferie

Vandkanten kalder. Blå Flag inviterer dig og din familie til kystsjov i skolernes sommerferie Vandkanten kalder Blå Flag inviterer dig og din familie til kystsjov i skolernes sommerferie Hybenlarver og stenbidere I både opskylszonen og klitrækkerne kan man finde sjove sten, smukke skaller og farverige

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2014/6 Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk Fiskestævnet DM i fladfisk i Onsevig var igen i år en stor succes også selv om fiskeriet blev aflyst

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Status for Kyst- og Fjordcentret 2015

Status for Kyst- og Fjordcentret 2015 Status for Kyst- og Fjordcentret 2015 Fjordcentret Sæsonen startede tidligt med arrangementer allerede fra den første weekend i januar, men ellers er det generelle billede, at langt de fleste af vores

Læs mere

Nakskov Fjorddage. Nakskov Fjorddage - et væld af spændende aktiviteter! Se programmet på midtersiderne. 6-7 September 2003

Nakskov Fjorddage. Nakskov Fjorddage - et væld af spændende aktiviteter! Se programmet på midtersiderne. 6-7 September 2003 6-7 September 2003 Nakskov Fjorddage Kunsthåndværkermarked - Billedudstilling - Røgede sild Pileflet - Amtets Miljøskib - Kanaljesejlads - Kanonbådskrigen Gratis Sildebord - Musik og Sang - Vandreture

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015

209 KR KLUBBOGEN VEJL. PRIS 300 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 MEDLEMSBLAD Nr. 48 april 2015 WEILBACHS BOGKLUB KLUBBOGEN 288 SIDER, INDBUNDET BOG, SPÆKKET MED 360 SMUKKE FOTOGRAFIER OG MED FINE BESKRIVELSER TOLDBODGADE 35 1253 KØBENHAVN K. Tlf. 4023 8620 KUNDESERVICE@SEJLERKLUBBEN.DK

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015

Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødereferat Fishing Zealand GEDDEFABRIKKER Workshop på Fishing Zealand konference 2015 Mødetid/-sted: Sankt Helene, Tisvilde, 16. november 2015 kl. 10.45-12.00 Referent: Mødedeltagere: Mads Lottrup Jyde

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

Limfjorden fiskene der forsvandt

Limfjorden fiskene der forsvandt Erik Hoffmann Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Limfjorden fiskene der forsvandt Bundfiskene i Limfjorden er næsten forsvundet. Fladfisk, ål, ålekvabber, ulke og sortkutlinger fiskearter

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet.

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Peter Esbjerg 1 Søren Navntoft 1 Kristian Kristensen Louise C. Andresen 3 Lene Sigsgaard 1 Rasmus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1 Formålet med trin 2 er, at give pædagoger, som har opnået nogen erfaring med trin 1, en mulighed for at blive klogere på målstyringsmetoder, som respekterer både en bevidst planlægning som det, at være

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

Regler og generelle oplysninger

Regler og generelle oplysninger Danmarksmesterskab i Fladfiskeri for lyst- og småbåde Regler og generelle oplysninger Regler Konkurrencen afholdes som fire dele: et team, en personlig artskonkurrence, en individuel på tværs af arterne

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Fjordrejer i danske farvande biologi og fiskeri

Fjordrejer i danske farvande biologi og fiskeri SØREN ANKER PEDERSEN (SAP@difres.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser Afdeling for Havøkologi og Akvakultur 20 Fjordrejer i danske farvande biologi og fiskeri Et stykke mad med friskpillede fjordrejer er

Læs mere

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport DTU Aqua-rapport nr. 281-214 Af Josianne G. Støttrup, Henrik S. Lund, Peter Munk, Jørg Dutz, Lotte Kindt-Larsen, Josefine Egekvist, Claus Stenberg

Læs mere