ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : Rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev."

Transkript

1 ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : Rev. Dato :

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser (57).1 Aggregater og ventilatorer (57).2 Hætter / riste for indtag og afkast (57).3 Kanaler (57).4 Lyddæmpere og støjkrav (57).5 Armaturer (57).6 Automatik (57).7 Reguleringsspjæld (57).8 Brand- og røgspjæld (57).9 Teknisk isolering (57).10 Diverse komponenter... 31

3 Indholdsfortegnelse Side : 3/35 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 33

4 1. Orientering Side : 4/35 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse - ventilation er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

5 2. Omfang Side : 5/35 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Der henvises til bygningsdels beskrivelserne Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af VVS entreprenør: Motorventil til varmeflade 2.3 Projektering Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, kanalsystem, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger, bygningsmodeller og beskrivelser. Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger og bygningsmodeller af det samlede ventilationsanlæg. Umiddelbart efter accept skal ventilationsanlægget gennemregnes og de angivne kanaldimensioner mv. fastlægges og om nødvendigt justeres. Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Alle arbejder på tag

6 2. Omfang Side : 6/ Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Garantierklæringer Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt 2.7.5, stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm. Data for ventilatorer, med angivelse af type, cirka omdrejningstal og virkningsgrad. Data for varmegenvindingsflader, varmeflader og køleflader med angivelse af tryktab på vand og luftside, lufthastighed, dimensionerende temperatur og temperaturvirkningsgrad. Alt tegningsmateriale afleveres på digital form i 1 eksemplar Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 5 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Beregninger af de til kanalerne hørende luftmængder, hastigheder og trykforhold samt lydforhold Dokumentation af det specifikke energiforbrug. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Alle vandrette gennemføringer udføres og retableres af ventilationsentreprenør

7 2. Omfang Side : 7/ Rengøring I skakte monteres krydsfinerplade under udsparinger af anden entreprenør. Ventilationsentreprenør skærer ud i pladen for egne installationer og lukker efterfølgende. Når alle installationer er ført igennem udstøbes udsparing af anden entreprenør ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler 2.14 Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af ventilationsanlæg skal udføres.15.2 Testperiode Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Indeklimamålinger Måling af specifikt energiforbrug 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Instruktion af drift personale i ventilationsanlæggene 2.17 Anmeldelser 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service. I forbindelse med 1 års service skal filtre i aggregater udskiftes.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/35 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Transport og oplagring Arbejdsdokumenter ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO :2000 Dansk Standard Måling af termisk indeklima SBI-anvisning 130:1983 Statens Byggeforskningsinstitut 3.3 Projektering Generelt Specifikke energiforbrug Støjforhold Ad stk. 10. Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede energiækvivalente lydtryksniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtryksniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Lejligheder 30 0,5 Fællesrum 35 0,5 Depoter,teknikrum 40 1 mv.

9 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Ventilationsaggregater Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Maksimalt lufthastigheden i aggregaternes faceareal: 2,5-3,0 m/s Ventilatorer Ventilatorer skal leveres med volumenstrømsmålere med føler anbragt i ventilatorens sugeåbning og differenstrykmåler, begge med aflæsningsenhederne fastgjort udvendigt på aggregathuset. Der henvises til anlægsoversigt for ventilationsanlæg tegning nr. (57) Luftindtag og -afkast Filtre Der skal anvendes følgende filterklasser: Indblæsning: Klasse F7 Udsugning: Klasse F Varmeflader for vand El-varmeflader Køleflader

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Generelt Køleflader for vand Køleflade for brine Køleflade for direkte ekspansion Befugtere Varmegenvindingskomponenter Generelt Temperaturvirkningsgrad ved dimensioneringstilstand: min. 80% Roterende varmevekslere Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier Kanaler Spjæld Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Termometre, manometre og hygrometre Øvrige materialer og komponenter 3.6 Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse klasse B Spjæld Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Ad stk. 8. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Indblæsning +/- 20 % +/- 10 % Udsugning +/- 20 % +/- 10 % Samlet luftstrøm til rummet Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indeklimamåling Indeklimamålinger udføres i omfang som angivet i SBI-anvisning 130.

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: VVS og el installationer Føringsveje Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø 3.9 Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/35 4. Bygningsdelsbeskrivelser

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/35 (57).1 Aggregater og ventilatorer 4.1 Orientering Anlæg VE1, VE2 og VE3 er opbygget som et standardkapslet anlæg med modstrømsveksler. I forbindelse hver af anlæggene monteres en røgventilator der ved brand skal kunne bortlede røgen. VE1 betjener lejligheder blok A samt fællesrum i kælderen. VE2 betjener lejligheder blok B. VE3 betjener lejligheder blok C. Kanaler føres på tag til teknikskakte. I lejligheder føres kanaler i nedhængt loft. Der udføres udsugning fra 3 stk. affaldsskakte. Der udføres vægventilator i kælder til røgudluftning. 4.2 Omfang Levering og opstilling af indblæsnings- og udsugningsaggregater inkl. isolering, montering af automatikkomponenter i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen. Aggregater opstilles bundramme. Under ventilationsarbejdet skal udføres stålkonstruktion til anlæg på tag der hæver anlæggene over taget. Konstruktionen skal udføres med firkantede stålprofiler gennem tagkonstruktion fastgjort til tagdækket. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Motorventiler til varmeflader. Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Aggregaterne placeres på taget. 4.4 Tegningshenvisning Tegning nr. (57)3.1 Tegning nr. (57)4.1 Tegning nr. (59) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af betondæk / tagkonstruktion. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Aggregaterne dimensioneres under dette arbejde i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen for : Vinter:

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/35 Udetemperatur : 15 C f=90% RF Indetemperatur : + 20 C og f=25% RF Sommer: Udetemperatur : + 26 C f=65% RF Indetemperatur : + 25 C og f=50% RF Varmeflader og de tilsluttede dele beregnes for : Varmt vand : + 70/30 C 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Motorer for ventilatorer skal have frekvensomformere Udførelse Aggregater opstilles efter fabrikantens anvisninger, og det skal sikres, at det i henhold til tegninger nødvendige serviceareal for filterskift m.v. er til stede. Entreprenøren skal sikre, at støj og vibrationer ikke kan forplante sig til opholdsrum i ejendommen. Det er vigtigt, at entreprenøren inden afgivelse af tilbud, gør sig bekendt med forholdene. Der skal i videst mulig omfang anvendes fabriksfremstillede standardkomponenter. Maksimal lufthasighed i lyddæmpere: 10 m/s. Ventilationsaggregater og ventilatorer skal rengøres inden aflevering Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/35 (57).2 Hætter / riste for indtag og afkast 4.1 Orientering 4.2 Omfang Indtagsstuds for ventilationsluft inkl. net for anlæg VE1, VE2 og VE3. Afkastrist for ventilationsluft inkl. væggennemføring for anlæg VE1, VE2 og VE3. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Der henvises til tagplan. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Detailtegning nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Opbygning af ventilations hus Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Lydniveauet for indtag og afkast må ikke overstige 40 db(a) uden for vinduer eller opholdsarealer. Friskluftriste dimensioneres således der ikke sker medrivning af vanddråber. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/35 (57).3 Kanaler 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af kanaler for samtlige indblæsnings- og udsugningsanlæg fra og med tilslutning til aggregater til og med tilslutning til indblæsnings/udsugningsarmaturer samt indtag og afkast. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Plantegninger nr. (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7. Ventilationsdiagram, tegning nr. (57) Koordinering Montage af kanaler skal koordineres med øvrige entreprenører. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge og lette vægge Ophæng for nedhængte lofter med belysning m.v. Rørfremføringer for VVS over nedhængt loft Tagkonstruktioner Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Nærværende entreprenør skal ud fra de angive luftmængder fastlægge/kontrollere kanaldimensioner, ved selv at beregne kanaldimensionerne, samt gennemføre støj- og tryktabsberegninger og endelig detailudformning, så der opnås nem indregulering, lavt støjniveau og lavt tryktab. Der skal i videst muligt omfang benyttes fabriksfremstillede standardkomponenter. Kanalsystemet skal forsynes med nødvendige rensestykker, der muliggør fremtidig rensning. Opmærksomheden henledes på de stillede lydkrav, der skal overholdes. Ansvaret for anvendelse af korrekte kanaldimensioner påhviler ventilationsentreprenøren. Eventuelle følgearbejder i forbindelse med ændringer påhviler også ventilationsinstallatøren. De på tegningerne anførte kanaldimensioner er kun vejledende.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Montering : Det indskærpes, at kanalerne til stadighed skal holdes rene indeni, såvel under opbevaring, selve montagearbejdet som senere, indtil ibrugtagningen. Ventilationsentreprenøren skal derfor sørge for en forsvarlig afdækning af alle åbninger i kanalender med metaldæksler. Alle bæringer skal sidde i lod og vage. Synlige kanaler skal fastgøres til etagedækket. Ved synlige kanaler skal samling / afgrening ske med de tilhørende fittings. Ved gennemføringer i gipsvægge tætnes med brand- og lydhæmmende materiale i henhold til Gyproc håndbog afsnit 3:85. Generelt gælder at lukning skal foretages således de brandmæssige forhold ikke forringes. Luftmålesteder : På alle hovedkanaler skal der udføres målesteder, således at ventilationsinstallatøren/tilsynet kan kontrollere, om der indblæses/udsuges de opgivne luftmængder. Målestederne skal udføres således, at kanalisoleringen ikke beskadiges ved brugen af luftmåleinstrumenter. Målestederne skal afproppes med plastpropper. Afsætning og boring af huller : Huller i lette vægge (gipsvægge og letbetonvægge) og lofter afsættes og bores af ventilationsentreprenøren. Huller i tegl/beton vægge mindre end ø 350/300x300 mm afsættes og bores af ventilationsentreprenøren Mål og tolerancer 4.12 Prøver Prøver på kanaler og tilhørende fittings skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet / bygherren for godkendelse inden ordre placeres Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/35 (57).4 Lyddæmpere og støjkrav 4.1 Orientering 4.2 Omfang Centrallyddæmpere ved aggregater samt individuelle lyddæmpere i kanaler. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Plantegninger nr. (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7. Ventilationsdiagram, tegning nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge og lette vægge Ophæng for nedhængte lofter med belysning m.v. Rørfremføringer for VVS over nedhængt loft Etagedæk og tagkonstruktioner Platforme/bundrammer for aggregater Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Størrelsen af de viste centrallyddæmpere samt individuelle lyddæmpere er vejledende. Entreprenøren skal dimensionere lyddæmperne så lydniveauet ikke overstiger NR 30 i opholdsrummene. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Lyddæmpere, herunder absorptionsmaterialer, skal være udført af ikke brændbare, støvfri materialer Udførelse Lyddæmpere monteres i forbindelse med montering af kanaler/aggregater Centrallyddæmpere : Centrallyddæmpere monteres i nødvendigt omfang for at standse al luftlyd og ventilatorstøj fra ventilationsaggregaterne. Kulisserne skal være afrundet i enderne for at nedsætte tryktabet.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/35 Individuelle lyddæmpere : Der udføres individuelle lyddæmpere i nødvendigt omfang for eliminering af støjforplantning fra spjæld og reststøj fra aggregatet Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/35 (57).5 Armaturer 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af komplette indblæsnings- og udsugningsarmaturer i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering I henhold til plantegninger. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Plantegninger nr. (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7. Ventilationsdiagram, tegning nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonvægge og lette vægge Ophæng for nedhængte lofter med belysning m.v. Rørfremføringer for VVS over nedhængt loft Etagedæk og tagkonstruktion Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Lufthastigheden må ikke overstige 0,2 m/s i opholdszonen (1,8 m over gulv). 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Ventilationsentreprenøren foranlediger udskæring i loftsplader for armaturer. Armaturer skal leveres rengjorte og uden ridser og buler Mål og tolerancer 4.12 Prøver Der leveres efter aftale prøver af armaturer.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/35 (57).6 Automatik 4.1 Orientering 4.2 Omfang Ventilationsaggregater skal leveres med standard automatik inkl. styring af varmeflade, trykstyring på udsugningssiden og alarmer (brand, frost, filter, flow). Der udføres brandautomatik der stopper anlægget ved detektering af for høj temperatur, og aktiverer røgventilatoren. Røgventilator skal være med trykstyring. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Automatiktavler er placeret i ventilationshuse 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Principdiagram, tegning nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Opstilling af aggregater og montering af kanaler, samt montering af blandesløjfer. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter El-entreprenøren udfører maksimalafbryder i hovedtavlen foran automatiktavlerne Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver Der skal i tilbuddet indregnes instruktion/uddannelse af 2 personer fra bygherren Arbejdsmiljø

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/ Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/35 (57).7 Reguleringsspjæld 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af samtlige reguleringsspjæld i kanaler. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1, (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7 Principdiagram nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Ophæng for nedhængte lofter med belysning m.v. Rørfremføringer for VVS over nedhængt loft Tagkonstruktioner Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Kanalsystemet skal være forsynet med indreguleringsspjæld i tilstrækkeligt omfang til indregulering af anlæggene. Indreguleringsanordninger skal placeres i størst mulig afstand fra indblæsningsog udsugningssteder. Det skal vurderes om der er behov for lyddæmper i forbindelse med indreguleringsspjæld Mål og tolerancer 4.12 Prøver

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/35 (57).8 Brand- og røgspjæld 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af samtlige røg- og brandspjæld i indblæsnings- og udsugningskanaler. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (57)3.1 Principdiagram tegning nr. (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af spjæld sker i forbindelse med kanalmontage Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancerl 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede komponenter.

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/35 (57).9 Teknisk isolering 4.1 Orientering 4.2 Omfang Varmeisolering udføres på kanaler til indtag og afkast samt alle øvrige kanaler placeret på tag til anlæg VE1, VE2 og VE3. Varmeisolerede kanaler afsluttes med Alukappe. Kanaler i skakte brandisoleres. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning (57)3.1 Plantegninger (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7 Principdiagram (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af kanaler. Etablering af aggregater inkl. indbygning af automatikkomponenter, termometre m.v. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Pladebatts Lamelmåtte Aluminiumsplade til kapper skal være i halvhård kvalitet. De foreskrevne materialer skal sikres at opfylde de i normen specificerede krav Udførelse K 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/ Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/35 (57).10 Diverse komponenter 4.1 Orientering 4.2 Omfang Termometre, manometre og resopalskilte. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning (57)3.1 Plantegninger (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7 Principdiagram (57) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montering af kanaler. Etablering af aggregater inkl. indbygning af automatikkomponenter, termometre m.v. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Følerlængde tilpasses kanaler/isolering. Resopalskilte 30 x 100 mm, med tekst fræset efter DS 735, skrifthøjde 10 mm Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/35 Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

33 <x> Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

34 Bilag 1 Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentatiojekterintrolleret 100% Afslutning for pro- Beregninger er konsendt og frem- til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB Indeklima ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB

35 Bilag 1 Udbudskontrolplan 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Kulturhuset i Randers

Kulturhuset i Randers Kulturhuset i Randers Indeklima og ventilationsanlæg Skitseoplæg 20. april 2007 Kerstens & Westphal A/S, Rådgivende Ingeniører FRI, Vestergade 28, 8900 Randers Tlf. 89 15 30 30 Fax 86 40 12 80 mail@kwas.dk

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.0 Hovedentreprise, vvs-arbejdet Dato : 2013.04.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: 15.05.2014

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Ventilationsarbejdet A11. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Ventilationsarbejdet A11 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus Grænseflader for automatik og tekniske instaler. Dato: 15.09.2014 Bilag til rbejdsbeskrivelser Rev.: 1.01 ktivitet Systemkonfiguration med hovedcentral, netværk og undercentraler O B ut. I DK 1.02 1.03

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere