Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v."

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen) 1 I lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, udgår: "og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond" stk. 2, affattes således: "Stk. 2. Loven omfatter ikke lån, der er ydet i henhold til 6, stk. 1, nr. 3 i lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.". 3. I 2 stk. 2, ændres "2005" til: "2015". 4. I 2 stk. 3, 1. led udgår ", lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond" og i 2. led udgår "og lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond". 5. Overalt i loven ændres landbrugs- og fiskeriministeren til: ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 6. Overalt i loven ændres Økonomiministeren til Økonomi- og E rhvervsministeren. 7. Overalt i loven ændres "Kongeriget Danmarks Hypotekbank (Hypotekbanken)" og "Hypotekbanken" til: "Økonomistyrelsen". Loven træder i kraft den 1. juli

2 2. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indledning Lovforslaget fremsættes med henblik på forlængelse og udvidelse af anvendelsesområdet for lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Lovforslaget indeholder følgende elementer: Forlængelse af ordningen indtil 31. december 2015 Udvidelse af ordningen med lån ydet i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 1994, Redaktionelle ændringer Baggrund Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter, som er udgiftsneutral for staten, har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer, idet førtidig indfrielse af lånene ellers kun kan ske ved, at låntager leverer den mængde inkonverterbare obligationer, der svarer til obligationsrestgælden på det optagne lån. Indlåsningsordningen sikrer således låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til markedsrenten, hvor låntager ellers ville være mere eller mindre tvunget til at beholde til det pågældende lån, indtil amortiseringen af lånet var sket. Indlåsningseffekterne er opstået på grund af stærkt monopollignende tilstande blandt obligationsejerne, som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier, der medfører, at obligationsejerne ved førtidige indfrielser har mulighed for at opnå monopolgevinster. Kursfastsættelsen i indlåsningsordningen fremkommer ved at sætte nutidsværdien af ydelserne i den overtagne serie tillagt de bidrag, som Økonomistyrelsen skal udrede til realkreditinstituttet, i forhold til obligationsrestgælden. Nutidsværdien er beregnet på grundlag af en effektiv gennemsnitsrente for en kombination af statsobligationer, hvis varighed svarer til den inkonverterbare series. Økonomistyrelsen fastlægger ud fra Fondsbørsens officielle kursliste, hvilken kombination af statsobligationer, der skal anvendes til beregningen. Til den beregnede kurs lægges et kurstillæg der udgør 0,75 kurspoint til dækning af ordningens administrationsudgifter i forbindelse med gældovertagelsen samt statskassens renterisiko som følge af forskelle i betalingsstrømmene på indtægts- og udgiftssiden. Loven anvendes hovedsaglig i følgende situationer: 1. Salg af fast ejendom, idet modellen kan imødegå stavnsbindingseffekten, hvor ejerne ikke kan få solgt ejendommen, fordi den er prioriteret med inkonverterbare lån. 2. Tvangssalgssituationer, hvor der skal gennemføres en refinansiering af ejendommen, 3. Tillægsbelåning af en ejendom såfremt belåningen forudsætter nedbringelse af den eksisterende gælds kontantværdi. De obligationer, der kan gældsovertages under indlåsningsordningen, er typisk forrentet mellem 6 12 % p.a. Det høje renteniveau på papirerne og manglen på konverteringsret har gjort obligationerne interessante for institutionelle investorer, medens et salg af obligationerne til en borger eller en virksomhed er besværliggjort af, at der ikke eksisterer et egentligt velfungerende marked for obligationerne. Asymmetrien i markedet har før indlåsningsordningens indførsel medført, at prisdannelsen på inkonverterbare obligationer er sat ud af kraft. Markedet har derfor i høj grad selv bestemt udbuddet og efterspørgselen på obligationerne, da borgere og virksomheder på grund af den begrænsede stør-

3 3. relse på lånene ikke har mulighed for at opnå samme stordriftsfordele som de institutionelle investorer ved større opkøb i markedet. Det har medført, at låntagerne i videst mulige omfang har valgt at beholde deres højt forrentede lån på trods af, at de med fordel har kunnet konvertere til et lavere renteniveau. Lovforslagets indhold Forlængelse af ordningen Det er efter den hidtidige ordning en forudsætning for at deltage, at låntager har ansøgt om, at staten overtager gældsforpligtelsen på et inkonverterbart lån, senest den 31. december Imidlertid vil der fortsat være et betydeligt antal låntagere, der har belånt deres ejendom med inkonverterbare obligationslån også efter indlåsningsordningens ophør. Efter denne dato er der udsigt til, at indlåsningseffekten atter vil manifestere sig. Det vil alt andet lige fordyre salg af ejendomme, hvor inkonverterbare lån optræder, samt vanskeliggøre konvertering af eksisterende lån eller nybelåning af fast ejendom. Meget taler derfor for, at indlåsningsordningen samlet set har været til gavn for såvel den enkelte borger og virksomhed som for samfundet, bortset fra, at pensionskasser og visse finansielle investorer ikke har opnået den gevinst, som indlåsningseffekterne ville have medført. Udviklingen i antal indfrielser af inkonverterbare lån har i 2004 været præget af, at markedet er blevet opmærksomt på ordningens udløb. Markedsdeltagerne har i 2004 ikke i samme omfang som tidligere været indstillet på at sælge de inkonverterbare obligationer, som efterspørges til indlåsningsordningens obligationsindfrielser, til priser, der gør det attraktivt at anvende provenuet ved gældsovertagelserne til indfrielse af den overtagne gæld. Efter ordningens ophør forventes det, at kursen på obligationerne igen vil stige ganske betydeligt, og det foreslås derfor, at ordningen forlænges for en yderligere periode på 10 år til 31. december 2015, da det ellers vil være muligt for markedsdeltagerne at udnytte den manglende konkurrence i markedet for inkonverterbare obligationer. Det vurderes, at gælden baseret på inkonverterbare obligationer efter en forlængelse på 10 år vil være beskeden, og størrelsen af de enkelte lån vil på det tidspunkt være så begrænset, at de næppe har nogen indflydelse på formueforvaltningen hos de institutionelle investorer. Disse investorer (pensionskasser og lignende) vil derfor alt andet lige være villige til at sælge de efterspurgte papirer uden deres monopolgevinst. Det skønnes, at en videreførelse af ordningen vil medføre en besparelse for debitorerne på ca. 1,1 mia. kr., idet det antages, at kurserne for obligationerne vil være 25 kurspoint højere end indlåsningskursen. Størrelsen på besparelsen vil dog variere mellem de forskellige obligationsserier. Udvidelse af ordningen Den hidtidige indlåsningsordning omfatter jf. lovens 1, stk. 2, ikke lån, ydet i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december Det skyldes, at der på tidspunktet for lovens ikrafttræden var knyttet et statsligt rentetilskud til disse lån, som blev aftrappet over en periode på 7 år fra lånets etablering. Lånene er ydet som kontantlån med 20-årig afvikling, og det sidste lånetilbud er udstedt i Lånene er således fortsat under afvikling, men rentetilskuddene er nu udløbet. Det foreslås derfor, at ordningen nu udvides med lån ydet i henhold til yngre jordbrugerordningen, primært fordi det er konstateret, at inkonverterbare statsgaranterede yngre jordbrugerlån typisk er dyrere at indfri ved ejerskifte o. lign. end en beregnet markedskurs på grundlag af statspapirer tilsiger, herunder også for statskassen i de tilfælde, hvor statsgarantien har været gjort gældende. Statskassen har således ved garantiindfrielser af yngre jordbrugerlån i realkreditinstitutterne indfriet

4 4. til en kurs, der ligger væsentligt højere end den kurs, lånet kunne være overtaget til under indlåsningsordningen. Det skyldes, at statskassen har måttet købe obligationerne i markedet til den kurs, som markedet har ønsket at sælge de pågældende obligationer til, for at kunne indfri lånet i realkreditinstituttet. Det har medført en større udgift for statskassen og dermed en større personlig gæld til statskassen for låntager. Eksempel: Statskassen har den 4. februar 2005 overfor DLR Kredit indfriet et yngre jordbrugerlån på opr kr. med en obligationsrestgæld på ,67 kr. DLR Kredit har til indfrielse nominelt opkøbt obligationer for ,29 kr. til kurs 136,50. Samme dato var overtagelseskursen for indlåsningsordningen 121,85. Forskellen på 14,65 kurspoint påfører staten en ekstraudgift ,19 kr. Redaktionelle ændringer Der foreslås i øvrigt en række ændringer af redaktionel karakter, hvorom henvises til lovforslagets konkrete bemærkninger. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Indlåsningsordningen giver låntagere mulighed for at lade statskassen overtage gældsforpligtelsen på deres lån, men er baseret på, at det er udgiftsneutralt for statskassen at overtage lånene. Således blev der ved vedtagelsen af lov nr. 354 af 6. juni 1995 lagt vægt på, at ordningen ikke måtte medføre nogen nettoudgifter for statskassen. I de år ordningen har fungeret, er der akkumuleret et mindre overskud til statskassen, jf. nedenstående oversigt Overskud, FL 37, mill. kr. - 13,3-12,1-19,4 Overskud, FL 40, mill. kr. 29,6 56,3 100,8 Årets overskud 16,3 44,2 81,2 Kursværdi af beholdning, ultimo 127,9 96,6 199,8 Kursværdi af gæld, ultimo 111,8 119,6 264,1 Årets resultat 32,7 21,3 16,9 Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for amter og kommuner. Administrative konsekvenser for det offentlige Ordningen administreres af Økonomistyrelsen og finansieres ved træk på finanslovens 37. Udvidelsen af ordningen skønnnes ikke at medføre yderligere omkostninger til lønudgifter udover de 2 årsværk, som hidtil har været afsat til administrationen, som i øvrigt dækkes af låntagerne i form af et administrationsgebyr. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for am ter og kommuner. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget forventes ikke at få væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for

5 5. erhvervslivet, men kan dog i et vist omfang lette omsætningen af jordbrugsejendomme, byerhvervsejendomme og fiskerifartøjer. Administrative konsekvenser for borgerne Udover den administrative belastning, der følger af ansøgningen om gældsovertagelse af et inkonverterbart lån, har lovforslaget ingen administrative konsekvenser for borgerne. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forholdet til EU-retten Lovforslaget rummer ingen EU-retlige aspekter. Høring Lovforslaget har forud for fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Dansk Ejendomsmælgerforening, Dansk Landbrug, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer (FFR), Forsikring & Pension, Landbrugsraadet, Landbrugets Rådgivningscenter, Realkreditrådet og Skatteministeriet. Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter I begrænset omfang Negative konsekvenser/ merudgifter

6 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lettere adgang til afløsning af inkonverterbare realkreditlån mv Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

7 7. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond blev ophævet ved lov nr. 348 af 17. maj 2000, hvorefter Dansk Landsbrugs Realkreditfond er omfattet af realkreditloven. Den særlige henvisning til fonden er derfor nu overflødig. Til nr. 2 Forslaget indebærer, at ordningen udvides til også at omfatte realkreditlån ydet i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere. Herudover foreslås det, at undtagelsen af lån, ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank efter lov nr. 875 af 23. december 1987 om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet, udgår. Alle lån efter denne ordning er afviklet. Til nr. 3 Forslaget indebærer, at ordningen forlænges til 31. december Til nr. 4 Der henvises til bemærkningerne til nr. 1. Til nr. 5 og 6 Forslagene er begge af teknisk, redaktionel karakter i konsekvens af ændringerne i den ministerielle opgavefordeling mv. Til nr. 7 Forslaget er af teknisk, redaktionel karakter i konsekvens af, at Hypotekbankens opgaver overgik til Finansstyrelsen med virkning fra 1. januar 1999, og at Finansstyrelsen fusionerede med Økonomistyrelsen under navnet "Økonomistyrelsen" med virkning fra 2. oktober Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2005.

8 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering 1. Loven omfatter realkreditlån ydet af realkreditinstitutter omfattet af realkreditloven og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond samt lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, der er 1) inkonverterbare, 2) nominelt fastforrentede, og 3) udbetalt senest den 5. april Stk. 2. Loven omfatter ikke lån, der er ydet 1) i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 1994, 2) i henhold til 6, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme samt 3) af Kongeriget Danmarks Fiskeribank i henhold til lov nr. 875 af 23. december 1987 om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet. Lovforslaget 1 1. I 1, stk. 1, udgår: "og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond" stk. 2, affattes således: "Stk. 2. Loven omfatter ikke lån, der er ydet i henhold til 6, stk. 1, nr. 3 i lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme." Stk. 2. Låntager skal have ansøgt om gældsovertagelsen senest den 31. december Ansøgning skal indgives til det institut, der har ydet det lån, der skal overtages af Hypotekbanken. Stk. 3. Til betaling af det i stk. 1 nævnte beløb kan der udmåles et realkreditlån eller fiskeribanklån efter reglerne i lov om realkredit, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond eller Kongeriget Danmarks Fiskeribanks vedtægt og udlånsreglement. Lånegrænserne i lov om realkredit og lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond kan overskrides, hvis det nye lån er konverterbart og ydes af det samme institut, som har ydet det inkonverterbare lån, der skal overtages af Hypotekbanken. 3. I 2 stk. 2, ændres "2005" til: "2015". 4. I 2 stk. 3, 1. led udgår ", lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond" og i 2. led udgår "og lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond".

9 9. 5. Overalt i loven ændres landbrugs- og fiskeriministeren til: ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 6. Overalt i loven ændres Økonomiministeren til Økonomi- og Erhvervsministeren. 7. Overalt i loven ændres "Kongeriget Danmarks Hypotekbank (Hypotekbanken)" og "Hypotekbanken" til: "Økonomistyrelsen". 2 Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked. Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev

SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked. Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev Vejleder: Hans Henrik Edlund Erhvervsjuridisk institut Dato: 1. december 2009 SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked - og hvorfor

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere