Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 26. marts Fraværende: Nicolai Ørsted og Morten Kierkegaard. Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Formanden indledte med at byde gymnasiets elevrådsrepræsentant Christine Hammer velkommen i bestyrelsen og så frem til et godt samarbejde. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 1. december Referatet blev godkendt med en præcisering af beslutningen under pkt. 3. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 1/

2 Pkt. nr. 2. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for N. Zahles Skole for at Bestyrelsen godkender N. Zahles Skoles årsrapport for Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Skolens drift udviser et underskud på 237 tkr. Herefter udgør egenkapitalen 56,6 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 45,1%. Resultatet er under det budgetterede resultat for 2014 der var på tkr. Afvigelse fra budget på 2,1 mio. kr. skyldes primært, at hovedparten af de aktiviteter, som grundskolerne havde sat i værk som kompensation for lockouten i 2013, først er gennemført i Endvidere har skolen haft større udgifter til ejendomsvedligeholdelse end budgetteret. Udover underskuddet på 237 tkr. er skolens egenkapital i 2014 blevet reduceret med 2,4 mio. kr., som følge af negativ udvikling i skolens renteswap op en del af den langfristede gæld. Jf. ovenfor. Årsrapport og revisionsprotokollat for N. Zahles Skole for 2014.

3 Pkt. nr. 3. Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for at Bestyrelsen godkender årsregnskabet for N. Zahles Skoles Legat for Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet. Legatet fik et resultat på 23 tkr. i Af resultatet på 23 tkr. er 24 tkr. anvendt til uddelinger og rådighedskapitalen er reduceret med 1 tkr.. Legatet samlede egenkapital udgør herefter tkr. Jf. ovenfor. Årsregnskab for N. Zahles Skoles Legat for 2014.

4 Pkt. nr. 4 Overskrift: Omlægning af realkreditgæld 1. at Bestyrelsen tiltræder, at formand og daglig ledelse omlægger/indfrier en del skolens realkreditgæld såfremt muligheden for dette er gunstig. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Det blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at sælge skolens beholdning af obligationer og indfri en del af realkreditgælden. På bilag 1 er vist de økonomiske konsekvenser af salg af obligationer for 5 mio. kr. der efterfølgende anvendes til nedbringelse af realkreditgælden. Transaktionen vil generere positiv likviditet efter 8 år. Skolens kontantbeholdning er imidlertid så stor, at sammenholdt med den lave rente vil det kunne svarer sig at omlægge det store realkreditlån med en restgæld på 24 mio. kr. På bilag 2 er vist et eksempel, hvor lånet der pt. har en rente på 3,9536% (incl. bidrag) og en løbetid på 28 år, lægges om til et lån på 18 mio. kr. med en rente 2,24% (incl. bidrag) og en løbetid på 20 år. Denne transaktion vil medfører positive resultater efter 2,5 år (4. kvartal 2017). Skolen vil forsat have en likvid buffer på 10 mio. kr. ultimo år 2017, og der er regnet med 15 mio. kr. i investeringer i NV3, Kælder NV5 og andre lokaler på skolen i forbindelse med NV3 og NV5 (kælder) tages i anvendelse ultimo 2016 og Jf. ovenfor. Bilag 1.: Eksempel på indfrielse af realkreditgæld med provenu fra salg af obligationer. Bilag 2.: Konsekvens af omlægning/indfrielse af realkreditgæld.

5 Pkt. nr. 5. Overskrift: Anvendelse af NV3/Pladsforhold SFO Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter pladsforhold på institutionen, og godkender ledelsens anbefaling af anvendelsen af NV3 mv. Som følge af præciseringen af pkt. 3 i referat af bestyrelsesmødet den 1/ samt at punktet oprindeligt var planlagt til et møde mandag, den 13/4 2015, blev det besluttet at behandle punktet på næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag, den 10/ Som følge heraf minimeres næste bestyrelsesmødes ordinære dagsorden, og mødet begynder kl Ledelsens oplæg suppleres med fremtidens vision for skolens SFOtilbud sammenholdt med visionerne for institutionens øvrige afdelinger. En konsulent med særlig viden om multianvendelse af arealer og lokaler søges til knyttet mødet. På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Mette Morsing og Formanden sammen med den daglige ledelse formulerede et opgavegrundlag til den daglige ledelse. Med udgangspunkt i opgavegrundlaget har ledelsen udarbejdet 2 scenarier mht. lokaleanvendelse herunder anvendelsen af NV3, jf. bilag 1. Scenarie 1 omhandler udvidelse af skolefritidsordningernes egne lokaler, således at hver SFO får 500 m2 egne lokaler, og gymnasiet bevarer sin nuværende størrelse. Scenarie 2 omhandler udvidelse af gymnasiet med et femte spor, og SFO erne forbliver i nuværende lokaliteter, men får adgang til brug af nogle af skolernes lokaler om eftermiddagen. I både scenarie 1 og 2 udvides skolen med to 10. klasser. De økonomiske konsekvenser af scenarie 1, er at skolen får en årlig merudgift på 1,3 mio. kr. Merudgiften kan enten finansieres ved øget brugerbetaling, eller ved reduktion af skolens ydelser (eller kombination heraf). De økonomiske konsekvenser af scenarie 2, er at skolen vil få en årlig merindtægt på 335 tkr. Bilag 1.: Oplæg til bestyrelsen vedr. forskellige scenarier mht. lokaleanvendelse herunder NV3.

6 Pkt. nr. 6. Overskrift: Henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne 1. at Bestyrelsen drøfter henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne. Bestyrelsen drøftede sagen på baggrund af henvendelsen og medarbejderrepræsentanternes uddybende bemærkninger, og besluttede at henvise forhandling af lokalløn til drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har fremsendt følgende: Vi vil gerne med den samlede bestyrelse drøfte, om vi som skolens øverste organ vil acceptere nedenstående forhold, eller om vi vil gøre noget ved det f.eks ved at omgøre beslutningen fra bestyrelsesmødet i september 2014 om at fastfryse lokallønnen. Pr. 1.april 2013 blev alle lærere med 12 års anciennitet låst fast rent lønmæssigt, hvorimod lærere med kortere anciennitet fortsætter i lønsystemet. Det betyder at et par håndfulde lærere på de to grundskoler oplever, at kolleger med kortere anciennitet uden nogen begrundelse i arbejdets art eller personlige kvalifikationer overhaler dem lønmæssigt. Det er forskelligt, hvor stor forskellen er, men de største forskelle er på kr. pr. måned. Årsagen er som nævnt resultatet af de centrale lønforhandlinger og altså ikke noget, som bestyrelsen er ansvarlig for, men noget som bestyrelsen kan gøre noget ved. Om det har været de centrale forhandleres idé, at dette misforhold skulle ordnes med de lokale lønmidler skal være usagt. Men her er i hvert fald bestyrelsens mulighed for at behandle en stor gruppe af trofaste medarbejdere ordentligt rent lønmæssigt. Det skaber naturligvis en hel del utilfredshed blandt de ansatte lærere berørte såvel som ikke berørte. Derfor kunne løsninger og konkrete beregninger henlægges til forhandlinger lokalt. Men det kræver nogle lønmidler, som bestyrelsen altså i september 2014 ikke bevilgede. Afhænger af bestyrelsens beslutning.

7 Pkt. nr. 7. Overskrift: Valg/genudpegning til bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager eksterne valg til bestyrelsen til efterretning og foreslår genudpegning af Mette Morsing som medlem af bestyrelsen. Mette Morsing modtog genvalg med den tilføjelse, at som følge af øget arbejde på CBS, ønsker hun at bestyrelsen finder et nyt medlem inden for det næste år. Valg af medlem blandt forældre til elever i gymnasiegrundskolen var endnu ikke afgjort. Pr. 31/ er Helle Dyrby Høy, forælder til elev ved N. Zahles Gymnasieskole og Mette Morsing på valg til bestyrelsen.

8 Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning / : Julegudstjeneste med Seminarieskolen i Trinitatis kirke /1 2015: Møde med ledelse og Mette Morsing vedrørende institutionens fysiske rammer. 3. 4/2 2015: Møde med Susanne Carlsen m.fl. vedrørende læseskolen mv. 4. 4/3 2015: Møde med Marianne Bennetzen og ny Læseskoleleder Diana Lundholm, DKT /3 2015: Møde med ledelsen.

9 Pkt. nr. 9. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der var 118 elever der havde valgt N. Zahles Gymnasium som førsteprioritet, hvilket i øvrigt er det højeste blandt private gymnasier. Anne Birgitte orienterede om hvorledes gymnasiet havde håndteret et muligt fund af spor af euforiserende stoffer på gymnasiet, herunder om kommende forældrearrangement med deltagelse af Uturn, samt drøftelse af forholdet med eleverne. Gymnasiet elevrepræsentant Christine Hammer meddelte, at hårde stoffer ikke er et generelt problem på gymnasiet. Steen Dahl orienterede om lærerbesøg i Nepal, kommende klasses tur til Island samt om samarbejdet med Prins Henriks Skole, hvor franske lærerstuderende kommer i praktik på Seminarieskolen. Susanne Carlsen orienterede om udviklingen i Zahlitten, hvor deltagelse af professionel coach har forbedret ledelses og medarbejderforhold væsentligt herunder mål, indhold og pædagogik. Ledelsen oplyste på forespørgsel fra bestyrelsen, at skolen har aftale med politiet om, at såfremt terrorrisikoen får betydning for skolens elever og ansatte vil skolen blive kontaktet af politiet. Lederrådet behandler pt. trafikforholdene i Linnésgade, bestyrelsen gjorde opmærksom på, at lederrådet ligeledes skulle agere på trafikforholdene i Vendersgade, hvilket blev taget til efterretning. Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet. Steen Dahl orienterer om: Internationalt samarbejde.

10 Pkt. nr. 10. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Claus Andersen orienterede om, at lærerne havde været på kursus i læsestrategier, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

11 Pkt. nr. 11. Overskrift: Eventuelt Der var ikke noget under eventuelt.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere