KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf. 8732 8312 jb@kollegiekontoret.dk. Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH."

Transkript

1 KOLLEGIEKONTORET 30. oktober 2014 Tlf Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 34 onsdag den 29. oktober 2014

2 Referat af møde nr. 34 i Vilh. Kiers Kollegiums bestyrelse den 29. oktober 2014 kl på kollegiet. Til stede: Fraværende: Pauli Lydersen Nikolai N. Jensen Karen Jensen Jon Boiesen Grith T. Loft (med afbud) Susie Mogensen (uden afbud) Desuden deltog varmemester Ian Bertelsen, direktør Per Juulsen, boliginspektør Torben Kragh og Jette Bergendorff. Dagsorden 1. Forhandlingsprotokollen Revisionsprotokollen 2. Valg til bestyrelsen 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse 4. Meddelelser 5. Godkendelse af kollegiets regnskab 2013/14, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond 6. Kollegiets drift 7. Evt. Ad 1. Forhandlingsprotokollen Referatet af møde nr. 33 blev godkendt og forhandlingsprotokollen blev underskrevet af formanden. Formanden havde dog endnu ikke modtaget revisionsprotokollaterne sendt direkte fra revisor. Per Juulsen forklarede på forespørgsel at Vilh. Kiers Kollegiums Fond er oprettet med det formål at støtte med huslejetilskud på det oprindelige Vilh. Kiers Kollegium. Udover det fra revisoren udsendte protokollat i tilknytning til årsregnskaberne for både kollegiet og fonden, som gennemgås under pkt. 5, var der udsendt revisionsprotokollater for kollegiet vedr. Revision i årets løb som blev underskrevet af bestyrelsen samt vedr. Ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v. som blev tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen og af direktør Per Juulsen. Ligeledes var der udsendt revisionsprotokollater for Vilh. Kiers Kollegiums Fond vedr. Revision i årets løb som blev underskrevet af bestyrelsen samt vedr. Ajourføring af afsnit om revisionens formål samt pligter for ledelse og revisor m.v. som blev tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen. Ad 2. Valg til bestyrelsen Der er ikke sket ændringer og bestyrelsen ser dermed således ud: Formand Pauli Lydersen (valgt af kollegiets beboere) Menige medlemmer Nikolai N. Jensen (valgt af kollegiets beboere) Karen Jensen (udpeget af uddannelsesinstitutionerne til 2015) Grith T. Loft (udpeget af uddannelsesinstitutionerne til 2013) Susie Mogensen (udpeget af Aarhus Byråd) Jon Boiesen (udpeget af Aarhus Byråd) Ad 3. Indstilling af 1 medlem til Kollegiekontorets bestyrelse Bestyrelsen udpeger formand Pauli Lydersen til Kollegiekontorets bestyrelse.

3 Ad 4. Meddelelser Der var udsendt følgende meddelelser som Per Juulsen gennemgik: Regelændringer på vej Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nedsat et udvalg med opgaven at fremlægge forslag til forenkling og modernisering af regelsættet vedrørende offentligt støttede ungdomsboliger. Udvalget er fremkommet med en række forslag under 4 hovedtemaer: 1. Den berettigede personkreds til ungdomsboliger 2. Organiseringen af fælles anvisning 3. Driftsvilkår 4. Det kommunale tilsyn Forslagene sigter mod at harmonisere reglerne, så selvejende kollegier i højere grad ligestilles med almene ungdomsboliger. Grundlæggende ændres dog ikke på de selvejende kollegiers organisation og vilkår som selvstændige institutioner. Kapitalforvaltning De selvejende kollegiers kapitalforvaltning er siden 2012/13 (ligesom Kollegiekontorets) opdelt på to forvaltere Sirius og Alm. Brand Bank. Opdelingen er sket for at mindske afhængigheden af én forvalters vurderinger af markedsudviklingen. Opdragene til forvalterne er ens: at opnå det bedst mulige afkast samtidig med en begrænsning af risiko. De seneste 5 regnskabsårs afkast fordelt på forvaltere fremgår af følgende tabel (de selvejende kollegiers afkast afviger kun marginalt fra hinanden, hvorfor Skjoldhøjkollegiets er vist). Afkast fra kapitalforvaltning Forvalter/år 2009/ / / / /14 Sirius ** 5,90 % -0,15 % 3,78 % 1,81 % 1,95 % Alm. Brand** *0,69 % 3,15 % Danske Bank 3,81 % 1,54 % 4,59 % 1,49 % 2,38 % Nykredit *3,59 % 1,54 % 7,86 % 1,67 % 3,64 % *: For ca. ½ år **: Skjoldhøjkollegiet Forskellene i afkast afspejler forskellige konkrete investeringsbeslutninger inden for samme segment af primært realkreditobligationer og i mindre grad statsobligationer. Der findes en række kapitalforvaltere på markedet, som har specialiseret sig i forvaltning af støttet boligbyggeris opsparing. Der er derfor rig mulighed for at skifte forvalter, såfremt de opnåede resultater ikke findes tilfredsstillende. Ad 5. Godkendelse af regnskab for 2013/14, herunder godkendelse af regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond. Der var, sammen med indkaldelsen, udsendt årsregnskab til bestyrelsen (Karen Jensen havde dog ikke modtaget brevet med posten!). Da der var fejl i det første revisionsprotokollat der var udsendt direkte fra revisoren havde alle bestyrelsesmedlemmer modtaget et korrigeret protokollat udsendt fra revisor fredag den (dog ikke Pauli Lydersen) Torben Kragh gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. der hovedsageligt skyldes større renteindtægt, lavere rente på flex-lån samt besparelser på vand, varme og el. Nettoprioritetsydelser Der er en besparelse på kr. i forhold til budgettet, som skyldes et lavere renteniveau på rentetilpasningslånet end forudsat. Renteudgifter i øvrigt kr. Disse udgifter er hovedsageligt realiseret kurstab i forbindelse med salg og udtræk samt kurtage ved obligationshandel og skal ses i sammenhæng med renteindtægter på kr. Vand- og kloakudgifter Et mindre forbrug i forhold til budgettet som giver en besparelse på ca kr.

4 Renovation Besparelse på ca kr. der har bl.a. været et prisfald i boligbidrag. Varmeforbruget Der er brugt ca. 685 MWh mindre end budgetteret og dermed en besparelse på ca kr. som skyldes en meget mild vinter. El En besparelse i forhold til budgettet på ca kr. Alm. vedligeholdelse, ppv og fornyelse Detaljerede oplysninger kan ses i referatet fra driftsmøde nr. 36. Tab på fraflyttede - For dette regnskabsår er der hensat ca kr. Der har været tab på kr., som er dækket af henlæggelserne. Denne post indeholder henlæggelse til tab vedr. fraflyttere det henlagte beløb svarer til 50 % af det tilgodehavende der er sendt til advokat. Beboerfaciliteter Denne konto indeholder hovedsageligt udgift til vagtordningen og kr. til aktiviteter på kollegiet. Indtægter Renteindtægterne Der har været en større renteindtægt end forventet, som bl.a. skyldes realiseret kursgevinst ved udtræk og salg af obligationer samt en højere opnået forrentning end budgetteret. Diverse indtægter Denne post indeholder ca kr. som var afsat til udgifter i forbindelse med 5 års eftersyn, men det viste sig at der ikke var behov for det. Derfor er beløbet indtægtsført her. Der er desuden indgået ca kr. i tilskud fra Vilh. Kiers Kollegiums Fond. Årets resultat er et overskud på kr., hvoraf kr. overføres til tabs- og vindingskontoen. Saldo på tabs- og vindingskontoen er nu kr., hvilket er de maksimale 2 % af driftsudgifterne, som kontoen må indeholde. Torben Kragh informerede nærmere om de to rente- og afdragsfrie kommune- og statslån på kr. kollegiet fik i 70 erne, hvor der var behov for støtte til driften. Disse lån skal indregnes på Tabs- og vindingskontoen som et finansieret underskud. Der henvistes til spørgeskemaets afkrydsning ud for pkt. 5 som gør opmærksom på, at der ikke henlægges tilstrækkeligt til renovering om 10 år (vinduesudskiftning er på PPV planen om ca. 10 år). Torben Kragh gjorde opmærksom på, at der i 2017 desuden udløber lån med ydelser. Kollegiets beboere fortsætter dog med at betale ydelserne, men til egen opsparing. Låneindfrielse - Per Juulsen orienterede om, at der i 2017 og 2018 udløber statslån på i alt ca kr., som skal tilbagebetales. Det forventes, at der vil være delvist opsparet til denne tilbagebetaling, da der spares op af ydelserne fra udamortiserede oprindelige lån, og at der lånes af egne midler, som kan tilbagebetales over 10 år med samme ydelser. Revisionsprotokollen Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet for kollegiet. Revisionsprotokollen og revisorerklæring blev underskrevet. Vilh. Kiers Kollegiums Fond Regnskabet for Vilh. Kiers Kollegiums Fond var udsendt med indkaldelsen. Årets resultat før uddeling er et overskud på kr. Årets uddeling til kollegiet var kr. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten. Revisionsprotokollen og revisorerklæring blev underskrevet.

5 Ad 6. Kollegiets drift Driften er nærmere beskrevet i driftsmødereferat nr. 36 som er udsendt pr. . Torben Kragh orienterede bl.a. om følgende: Nedgravede affaldscontainere Torben Kragh har udarbejdet overslag for etablering af 5 øer og driften af disse samt en tegning med placeringerne af øerne. Der vil ikke være nogen økonomisk konsekvens for huslejen ved dette. Formanden fortalte, at der er bekymring for at huslejen stiger, hvis affalds-øerne etableres, set i sammenhæng med at statslånene skal indfries. Torben Kragh oplyste, at der i 2020/21 under alle omstændigheder vil skulle ske ekstern finansiering af de store arbejder der er planlagt i den periode. Projektet finansieret med lån af egne midler vil ikke have nogen effekt på huslejen. Bestyrelsen besluttede, at projektet søges gennemført forudsat at der findes likviditet til dette. Solcelleanlæg Torben Kraghs beregninger viser at tilbagebetaling pt. vil kunne ske over 13 år, men hvis kollegiet skal finansiere anlægget ved lån af egne midler, så skal tilbagebetaling i henhold til loven ske over 10 år. Beboerrådet drøfter på førstkommende beboermøde forslaget med beboerne og oplyser om, at forudsætning for etablering er at tilbagebetaling kan ske på maksimalt 10 år og at der ikke bliver nogen huslejestigningskonsekvens af dette. Torben Kragh sørger for at materialet lægges på kollegiets hjemmeside som bilag til indkaldelsen til beboermødet som afholdes den 19. november. Formanden sender referat af beboermødet til Belysning i cykelkælder Der er indhentet tilbud på led-belysning og Torben Kragh vender tilbage til beboerrådet, når alle detaljer er på plads. Baren Torben Kragh har modtaget mail fra Barens kasserer Chris han har henvendt sig for at aftale tilbagebetaling af det lån kollegiet ydede i forbindelse med renoveringen af baren for flere år siden. Torben Kragh laver en aftale med Baren om tilbagebetaling. Formanden informerede om at der tidligere har været udfordringer med bemanding i Baren. Det kører nu rigtig godt og bidrager til et godt socialt miljø på kollegiet. Havemure Forsikringen dækker de mure der væltede i sidste års efterårsstorme. Der er udarbejdet en ingeniørberegning på at sikre de øvrige mure og der indhentes tilbud og arbejdet igangsættes. Fuldmagter Bestyrelsen underskrev fuldmagter til Jyske Bank både for kollegiet og fonden og til Alm. Brand Bank for kollegiet for nyansat økonomimedarbejder på Kollegiekontoret. Formanden spurgte om tildeling kunne ske med hensyn til gangens kønsfordeling, for at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene på alle gange. Det kan Kollegiekontoret ikke, da der skal tildeles efter venteliste, men Karen Jensen foreslog, at hun kunne tage hensyn til dette, når udvekslingsstuderende skal tildeles en bolig og det aftaltes, at formanden informerer Karen Jensen om på hvilke gange der ønskes flere kvindelige udvekslingsstuderende. Ad 7. Evt. Intet. Mødet slut kl Referent Jette Bergendorff Formanden

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET 28. oktober 2013 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 169 den 25. oktober 2013 kl. 10.00 Referat af møde 169 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 46 den 26. november 2014 kl. 14.00 28. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk 209 Referat af møde nr. 46 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 45 den 13. marts 2014 kl. 16.00 18. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk 205 Referat af møde nr. 45 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012 KOLLEGIEKONTORET 29. november 2012 cvm@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS MØDE 42 DEN 27. NOVEMBER 2012 179 Referat af møde 42 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere