EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På generalforsamling var mødt repræsentanter for 23 lejligheder, herunder en repræsentant for en udlejer. Forud for generalforsamlingen var der afgivet 5 stemmer. De fremmødte blev budt velkommen og generalforsamlingen fortsatte iht. indkaldelsen. 1. Valg af dirigent (v/ulrik Johansen) Til dirigent og referent valgtes Ulrik Johansen. 2. Motivation for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (v/advokat Lars Kyhl (ejer)) Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling blev fremlagt. Der ønskes at give de enkelte ejere, der bor på adressen, mulighed for opnåelse af håndværkerfradrag samt orientering om projektets stadie, herunder bestyrelsens og projektgruppens plan for projektets tidsmæssige gennemførsel. Fradragsmuligheder for ejere, der udlejer sin lejlighed, bedes drøftet med den pågældendes rådgiver eller revisor. Projektudgifterne vil kunne forventes fradraget ved indkomstopgørelsen for år 2014 eller ved et fremtidigt salg af lejligheden. 3. Forslag til vedtægtsændring (v/advokat Lars Kyhl (ejer) / Ulrik Johansen) Forslag til vedtægtsændring blev fremlagt. Med forslaget foreslås foreningens vedtægter ( 15) ændret således, at det er op til den enkelte ejer at vedligeholde samtlige vinduer og altandøre, der forefindes i dennes lejlighed.

2 Side 2 af 6 Der blev i den forbindelse drøftet en række spørgsmål. Bl.a. blev det tilfælde hvor en ejer ikke ønsker at deltage i det igangværende projekt (for så vidt angår udskiftning af vinduer og altandøre), drøftet. Ved vedtagelse af vedtægtsændringen vil enhver ejer frit kunne beslutte hvilken håndværker, der skal foretage udskiftningen og selv bestemme leverandør af materialer. Der må ved en individuel udskiftning af vinduer og altandør ikke ændres på ejendommens udseende og dette skal forhåndsgodkendes af ejerforeningens bestyrelse. Såfremt den ønskede udskiftning eller udvendige ændring af vinduerne/altandørene ønskes foretaget på en måde, der medfører, at vinduerne/altandørene udseendemæssigt ikke afviger fra de øvrige vinduer/altandøre i ejendommen, kan dette forventes godkendt. Ejendommens facade må ikke ændre udseende. Træffer den enkelte ejer beslutning om udskiftning af vinduer og altandør i den pågældendes lejlighed vil ingen udgifter i forbindelse hermed blive dækket af ejerforeningen. Såfremt ejendommes udseende er påvirket negativt pga. manglende vedligeholdelse, vil ejerforeningens bestyrelse altid kunne kræve at den enkelte ejer skal foretage en passende istandsættelse af vinduer og altandøre, ifølge de almindelige regler for ejerforeninger, jf. advokat Lars Kyhl. Udgift til håndværkere med udskiftning af vinduer og altandør i prøvelejligheden (Falen 8, 3 th.) beløb sig, inkl. udskiftning af dør til hovedtrappe og bagtrappe, til ,00 DKK. Udgift for udskiftning af hovedtrappe og bagtrappe udgør af dette beløb skønsmæssigt DKK. Pris for udskiftning af vinduer og altandør i prøvelejligheden udgjorde dermed ,00 DKK. På baggrund af modtagne prisoverslag fra foreningens arkitekt Stig Hjorth samt et tømmerfirma, kan udgiften ved udskiftning af vinduer og altandør i én gennemsnitlig lejlighed (2 værelses lejlighed) opgøres til ca DKK. Dette forudsat 100 % deltagelse i projektet fra samtlige ejere, da fællesudgifter til stillads og andre byggepladsomkostninger, skal deles ligeligt. Forskellen på DKK udgøres af fællesudgifter, hvor prøvelejligheden udgør model for alle øvrige lejligheders udskiftning af vinduer og altandøre.

3 Side 3 af 6 Det blev besluttet at denne type fællesudgift skal deles blandt samtlige ejere, da alle vil have lige fordel af at kunne kopiere resultatet af prøvelejligheden. For at bestyrelsen skal kunne godkende udskiftning af vinduer og altandør efter eget initiativ skal denne være af samme standard som i prøvelejligheden. Afstemning om forslag til vedtægtsændring For at kunne opnå det nødvendige flertal til en vedtægtsændring iht. vedtægterne for ejerforeningen skal der være mindst 2/3-flertal, svarende til 34 stemmer for forslaget. Stemmefordelingen trods at der ikke kunne opnås de nødvendige 34 stemmer - var 24 for og 4 imod forslaget om ændring af vedtægterne. Konsekvenser af afstemning om forslag til vedtægtsændring På baggrund af den klare opbakning bag forslaget om vedtægtsændringen, ønsker de fremmødte ejere og bestyrelsen formelt at få ændringsforslaget vedtaget, og der afholdes derfor en supplerende ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, som foreskrevet i foreningens vedtægter. Der henvises til den netop udsendte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 6. juli kl. 13,00 (Butikken). 4. Drøftelse af de fremkomne tilbud vedrørende vinduer og altandøre (v/ Ulrik Johansen). Projektets stadie herunder fremkomne tilbud vedrørende vinduer og altandøre var allerede påbegyndt under punkt nr. 3. Projektets omfang kan kort beskrives til at omfatte følgende: I. Udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne II. Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe III. Udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer IV. Istandsættelse af trappeopgange (gulvbelægning og malerarbejde mv.) V. Finansiering og overblik Bestyrelsen og projektgruppen foreslår projektet gennemført således: I) Udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne foreslås gennemført i 2014 med forventet start september / oktober 2014.

4 Side 4 af 6 II) Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe foreslås gennemført i 2014 med forventet start september / oktober III) Udskiftning af døre og vinduer på fælles arealer Udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer foreslås gennemført i 2014 med forventet start september / oktober IV) Istandsættelse af trappeopgange (gulvbelægning og malerarbejde mv.) Istandsættelse af trappeopgange (gulvbelægning og malerarbejde mv.) foreslås gennemført i 2015, da projektet ikke er modent til at foreslå gennemførsel i Der mangler at blive taget stilling til materiale- og farvevalg mv., herunder elinstallationer, samt endelig løsning omkring dørtelefoner. Hvis det er en fordel at skifte dørtelefoner samtidigt med udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer gøres dette, dvs. i år V) Finansiering og overblik Projektet forventes finansieret dels via egenbetaling og dels via et ejerforeningsadministreret lån opdelt på ejerne i ejerforeningen. Ejerforeningen har allerede gennem administrator, etableret forbindelse til et pengeinstitut, der vil stå for lånet. Den samlede projektsum forventes at blive på 5,5 mio. kr., forudsat maksimal deltagelse i delprojektet med udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne. Det forventede lånebehov kan på baggrund af udførte beregninger fordeles på følgende hovedposter: Mio. DKK Udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne 2,4 Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe 0,9 Udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer 0,9 Istandsættelse af trappeopgange og dørtelefoner 1,3 I alt 5,5 Afdragsprofil og rente for lån er endnu ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive på ordinære markedsvilkår anno år Som tidligere beskrevet, vil der for hver ejers andel af det ejerforeningsadministrerede lån være mulighed for førtidig indfrielse.

5 Side 5 af 6 Projektets omfang Område Beslutningstager Finansiering Vinduer og altandøre i lejlighederne Den enkelte ejer. Den enkelte ejer afregner selv med håndværkere. Mulighed for håndværkerfradrag i Døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe Ejerforeningen Ejerforeningen optager et fælleslån, der afdrages af den enkelte ejer. Mulighed for førtidig indfrielse af den enkelte andel. Vinduer og døre på fællesarealer Ejerforeningen Foreslås finansieret af ejerforeningens vedligeholdelsesbudget for de kommende år. Istandsættelse af trappeopgange (gulvbelægning og malerarbejde mv.) Ejerforeningen Ejerforeningen optager et fælleslån, der afdrages af den enkelte ejer. Mulighed for førtidig indfrielse af den enkelte andel. Skønnede udgifter pr. lejlighed Baseret på modtagne tilbud og overslag fra ejerforeningens arkitekt kan opsummeres følgende forventede udgifter pr. lejlighed, 1-værelse, 2-værelses, 3-værelses samt butikken. Anslåede udgifter i DKK 1-vær 2-vær 3-vær Butikken Finansiering Vinduer og altandøre Egen For- og bagtrappedøre E/F adm. lån Trappeopgange E/F adm. lån Dørtelefon E/F adm. lån I alt Egenbetaling E/F adm. lån I alt

6 Side 6 af 6 Alene forventede udgifter for en gennemsnitlig lejlighed, dvs. en 2. værelses lejlighed, blev præstenteret på mødet. Øvrige tal er medtaget i referatet af hensyn til ejerne / forløbet. Bestyrelsen og projektgruppen vil i løbet af juli 2014, i samarbejde med en tømrermester, udføre mere detaljerede beregninger til brug for projektet. De præsenterede tal ovenfor forventes ikke at afvige væsentligt fra de endelige beregninger. Resultatet af projektet Nye vinduer og døre vil spare beboerne for varmeudgifter. Lejlighederne vil, selv i hårde vintre, kunne varmes op uden at man som beboer skal frygte store ekstraopkrævninger af fjernvarmeforsyningen. I relation til prøvelejligheden blev på generalforsamlingen nævnt en besparelse på varmeudgifter fra vinteren 2012/13 til 2013/14 på ca DKK. Gennemførsel af projektet vil medføre en ikke ubetydelig værditilvækst af de enkelte lejligheder. Måske krone for krone. Gennemførsel af projektet er væsentligt for at fastholde ejendommens udseende og indtryk på ejere, beboer, gæster og potentielle købere, som værende ordentlig organiseret og pænt vedligeholdt. Et afgørende faktum i en salgssituation. Sidstnævnte har bestyrelsen fået bekræftet i flere tilfælde inden for det seneste år, da nye ejere har lagt vægt på en velorganiseret ejerforening med velholdte fællesarealer. 5. Eventuelt Ejerforeningens vedtægter blev foreslået tilpasset mht. antal dage for indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, fra 8 dage til 14 dage. Dette vil blive taget op ved kommende tilpasninger af foreningens vedtægter. Næste projektmøde med endeligt bekræftede projektudgifter vedrørende tømrerentreprisen, forventes afholdt primo august 2014, herunder med endelig tilkendegivelse af deltagelse i projektet for så vidt angår udskiftning af vinduer og altandøre i den enkelte ejers lejlighed, dvs. det samlede projektomfang til gennemførsel i Bestyrelsen takkede de fremmødte for god ro og orden, der kvitterede med klapsalver for det udførte projektarbejde indtil dato. Med venlig hilsen Bestyrelsen Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal.

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal. År 2014, tirsdag den 9. december kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere