F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND"

Transkript

1 F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond med binavnene Ingeniørforeningen i Danmarks Videnformidlingsfond og "Teknisk Forlags A/S' Fond". (2) Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Fondens formål (1) Fondens formål er at støtte * udarbejdelsen og udgivelsen primært af teknisk-videnskabelige arbejder, eller arbejder med relation til andre faglige områder * udgivelsen af teknisk- og eventuel samfundsvidenskabelige publikationer * teknisk-videnskabelig forskning og videnformidling i øvrigt. (2) Den i stk. (1) anførte støtte kan ydes i form af kontante tilskud, ved ydelse af lån, eventuelt på favorable vilkår, ved afgivelse af kautioner eller på anden måde, bestyrelsen måtte bestemme.

2 2 II FONDENS KAPITALFORHOLD 3 Fondens Formue Fondens formue består af en grundkapitel og fondens øvrige formue. 4 Grundkapital (1) Grundkapitalen udgør kr Til sikring af grundkapitalen forefindes per 31. december 1986 følgende værdipapirbeholdning: * 10 % Dansk Statslån stk. 1, 1993, nom. kr * Aktier i Teknisk Forlag A/S nom. kr til kurs 140 kr I alt kr (2) Grundkapitalen skal stedse forblive urørlig, jf. dog herved 8. Såfremt grundkapitalen måtte være blevet nedbragt i forbindelse med konstaterede tab, skal bestyrelsen så vidt muligt og inden 5 år herefter søge grundkapitalen bragt op til det herfor gældende beløb. III KAPITALENS FORVALTNING 5 Fondens midler (1) Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens midler sikres og anbringes under forsvarlig hensyntagen til værdiernes bevarelse, men således at bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden løbe almindelige forretningsmæssige risici. Anbringelsen kan således ske i aktier i eller lån til selskaber og virksomheder, i hvis forhold bestyrelsen har fornøden indsigt, uanset om de nævnte selskaber og virksomheder er omfattet af fondens formål. (2) Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom. (3) Afkastet af fondens formue i form af: * udtrækning af obligationer * afdrag på eller indfrielse af pantebreve eller gældsbreve * salg af tegningsretter eller aktieretter mv. * midler, som bestyrelsen har besluttet at henlægge af årets overskud til konsolidering af formuen

3 3 * provenu ved kapitalombytning, indsættes på en konto vedrørende den bundne kapital i det omfang, provenuet ikke er geninvesteret, medens renter, aktieudbytte og andet indsættes på en anden (særskilt) bankkonto vedrørende de disponible midler. 6 Ingen af fondens midler kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales fondens stifter eller andre bidragsydere eller til en med bidragsydere samlevende ægtefælle eller med disses sambeskattede børn. IV. OPNÅELSE AF FONDENS FORMÅL 7 (1) Fondens formål søges realiseret på den i 2 stk. (2), nævnte måde, idet bestyrelsen til enhver tid beslutter, hvorledes dette skal effektueres. (2) I forbindelse med vedtagelsen af årsregnskabet træffer bestyrelsen beslutning om, hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og/eller fondens øvrige formue, der skal anvendes til de i 2 nævnte formål og om formen herfor. (3) Ingen skal ved domstolene eller på anden måde rejse krav om støtte fra fonden, idet bestyrelsen endeligt afgør, i hvilket omfang og på hvilken måde, fondens formål skal søges gennemført. 8 For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriet anvende den bundne kapital eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål.

4 4 V BESTYRELSEN 9 Bestyrelsens sammensætning (1) Fonden ledes af en af Ingeniørforeningen i Danmark udpeget bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være myndige, uberygtede og have bopæl i Danmark. (2) Udpegelsen sker for 2 år ad gangen. Genudpegelse kan finde sted, dog kan ingen udpeges som bestyrelsesmedlemmer efter sit fyldte 70. år. (3) Ingeniørforeningen i Danmark kan til enhver tid tilbagekalde udpegelsen og udpege et nyt bestyrelsesmedlem. (4) Et bestyrelsesmedlem skal straks udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende mister rådigheden over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være bestyrelsesmedlem. 10 Bestyrelsens beslutninger (1) Bestyrelsen træffer hvor andet ikke er bestemt i nærværende fundats alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. (2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. (3) Bestyrelsen vælger selv sin formand. (4) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes, når denne skønner det fornødent eller det begæres af 2 af bestyrelsens medlemmer. (5) Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. (6) Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med ét yderligere medlem, herunder også ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom. (7) Bestyrelsen kan meddele prokura. (8) Bestyrelsen kan for sin virksomhed oppebære et passende honorar.

5 5 VI REGNSKAB OG REVISION 11 Regnskab (1) Fondens regnskabsår er kalenderåret. (2) Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over fondens indtægter og udgifter med tilhørende balance, idet det heraf skal fremgå, hvorledes kapitalen er i behold som henholdsvis grundkapital og fondens øvrige formue. (3) Årsregnskabet skal foreligge og bestyrelsens beslutningen i henhold hertil skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. 12 Revision Regnskabet revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor, der gerne må være Ingeniørforeningens repræsentantskabsvalgte revisor. VII ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE 13 Årsregnskabet skal indsendes til skattemyndighederne inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. VIII ÆNDRINGER I FUNDATSEN 14 Dersom nærværende fundats' bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom andre årsager gør ændring af enkelte bestemmelser i fundatsen nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved en enstemmig vedtagelse og under forudsætning af, at bestyrelsen for Ingeniørforeningen i Danmark tiltræder disse, hvilken tiltrædelse dog kun undtagelsesvist bør nægtes og med Justitsministerens samtykke indstille til fondsmyndigheden, at fundatsen ændres.

6 6 IX FONDENS OPLØSNING 15 Såfremt fondens nettoformue måtte blive nedbragt til et beløb, der er mindre end 25 % af grundkapitalen per 1. oktober 1982, skal fonden opløses, og det i behold værende beløb anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens beslutning herom og efter Justitsministeriets og fondsmyndighedens godkendelse heraf. Foranstående fundats for Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond er godkendt af bestyrelsen den 2. april og Tiltrådt af Ingeniørforeningens forretningsudvalg på Hovedbestyrelsens vegne den 10. september 2001.

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere