Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. DFDS Seaways fastholdt halvårsresultatet i et vanskeligt marked, mens DFDS Tor Line opnåede en betydelig resultatfremgang i 1. halvår. DFDS forventer fortsat et resultat før skat på DKK mio. for hele året. Med venlig hilsen DFDS A/S Chr. Merrild Økonomidirektør DFDS A/S Sankt Annæ Plads København K Telefon Telefax For yderligere information kontakt foresiddende direktør Ole Frie, direkte telefon , eller økonomidirektør Chr. Merrild, direkte tlf

2 DFDS Koncernen regnskabsmeddelelse 1. halvår Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2003 Hovedtal DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Hele året Nettoomsætning Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Ordinært resultat før skat Antal ansatte Driftsresultatet (EBITA)* steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. for 1. halvår 2003 DFDS Seaways fastholdt driftsresultatet (EBITA)* for 1. halvår 2003 i et vanskeligt rejsemarked DFDS Tor Line opnåede en betydelig resultatforbedring i 1. halvår 2003 Som et led i flådestrategien er fire ældre fragtskibe solgt i år DFDS A/S, DFDS Seaways A/S og DFDS Tor Line A/S fusioneres med virkning pr. 1. januar 2003 med henblik på at forenkle strukturen og reducere omkostningsniveauet DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser på DKK mio. for hele året 2003 * Eksklusive avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Side 2 af 13

3 DFDS Koncernen regnskabsmeddelelse 1. halvår DFDS Koncernens hovedtal DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Periodens resultat før minoritetsinteresser Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål 1) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt Nettorentebærende gæld Antal ansatte Pengestrøm Pengestrøm fra driften 2) Investering, netto Nettopengestrøm fra drift og investering Udbytte Nøgletal, % Driftsmarginal 9,5 10,8 2,8 1,4 2,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 8,0 8,0 1,7 0,6 0,0 Egenkapitalforrentning p.a. 11,0 9,1-2,3-2,3-0,2 Soliditet ,1 36,7 40,0 1) Resultat til analyseformål beregnes ved at korrigere årets resultat for effekten af ekstraordinære poster og regulering af tidligere års skatter i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 2) Pengestrøm fra driften efter skat, ekskl. finansiering og ekstraordinære poster Side 3 af 13

4 DFDS Koncernen regnskabsmeddelelse 1. halvår Halvårsmeddelelse 2003 Resultatudvikling DFDS Koncernens omsætning steg med 1,2% til DKK mio. i 1. halvår 2003 fra DKK mio. i 1. halvår Udviklingen i omsætningen består af en stigning på 10% i DFDS Tor Line som følge af et stigende aktivitetsniveau og virksomhedskøb og en omsætningsnedgang i DFDS Seaways på 11%, der primært skyldes ruteændringer samt et svagt rejsemarked i 2. kvartal Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) eksklusive avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler steg med 3% til DKK 274 mio. i 1. halvår 2003 i forhold til den samme periode sidste år. Salg af skibe medførte et tab på DKK 6 mio. i 1. halvår Resultatfremgangen er sammensat af en resultatfremgang i DFDS Tor Line som følge af et stigende aktivitetsniveau inden for fragtområdet og en generel reduktion af omkostningsniveauet gennem salg af ældre skibe. I DFDS Seaways påvirkede et svagt rejsemarked i 2. kvartal 2003 resultatudviklingen negativt, således at driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. halvår 2003 var lavere end den tilsvarende periode sidste år. Afskrivningerne i 1. halvår 2003 udgjorde DKK 202 mio., hvilket er DKK 45 mio. mindre end i 1. halvår Det lavere afskrivningsniveau skyldes primært salg af ældre skibe med et relativt højt afskrivningsniveau samt nedskrivningen af ældre fragtskibe på salgslisten foretaget i Driftsresultatet (EBITA) eksklusive avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler for 1. halvår 2003 blev DKK 72 mio., hvilket er en forbedring på DKK 54 mio. i forhold til samme periode i Driftsmarginalen, beregnet eksklusive avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler, steg således til 3,1% i 1. halvår 2003 fra 0,8% i samme periode sidste år. Finansiering, netto, var i 1. halvår 2003 en omkostning på DKK 91 mio., hvilket er DKK 12 mio. mere end i samme periode i Stigningen skyldes kurstab, idet netto-renteomkostningen var på niveau med 1. halvår DKK mio kvt kvt DFDS Seaways DFDS Tor Line DFDS Group Management Driftsresultat (EBITA) før avance/tab Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Driftsresultat (EBITA) i alt Resultatet før skat for 1. halvår 2003 blev dermed DKK -29 mio., hvilket er en forbedring på DKK 20 mio. i forhold til 1. halvår Balancen og pengestrøm Ved udgangen af 1. halvår 2003 var balancesummen 1% højere end ved udgangen af 2002, hvilket kan henføres til virksomhedskøb tildels modvirket af salg af skibe. Pengestrømmen fra driften før finansiering, netto, var DKK 343 mio. for 1. halvår 2003, en forbedring på 18% i forhold til 1. halvår Nettoinvesteringerne udgjorde DKK 359 mio. i 1. halvår 2003, hvoraf hovedparten vedrører ro/ronybygningerne fra Flensborg Værft og DANA SI- RENA. Hertil kommer investeringer i havneterminaler blandt andet i Maasvlakte, Rotterdam, og virksomhedskøb. Provenuet fra salg af skibe og driftsmateriel var DKK 104 mio. i 1. halvår ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK 5,91 mia. i 1. halvår 2003, hvilket var 5,7% mindre end ved udgangen af den tilsvarende periode i 2002 og 4,3% mindre end ultimo Afkastet af den investerede kapital, ROIC, var 1,7% i 1. halvår 2003, hvilket er 1,1 procentpoint bedre end den samme periode i Virksomhedskøb styrker markedspositionen på Nordsøen DFDS Tor Line overtog den 12. juni % af aktierne i den norske liniefarts-operatør, Lys-Line AS. Købet er en videreudvikling af det samarbejde, der blev indledt med købet af 66% af DFDS Lys-Line Rederi AS i januar Lys-Line driver liniefart på Nordsøen med ruter mellem Norge og Tyskland, Holland, Belgien og England. Derudover drives liniefart til Irland og Spanien samt befragtningsaktiviteter til Portugal og Middelhavet Side 4 af 13

5 DFDS Koncernen regnskabsmeddelelse 1. halvår Lys-Lines rutenetværk drives med 17 sideports- /containerskibe, der alle er på timecharter fra DFDS Lys-Line Rederi. Lys-Line har en årlig omsætning på ca. NOK 760 mio. og 156 ansatte. Lys-Line har datterselskaber i Sverige, Holland, Belgien og England. Aktiekøbet styrker Lys-Lines og DFDS Tor Lines udviklingsmuligheder i Nordeuropa med særlig fokus på skabelse af effektive transportløsninger, hvor der indgår et væsentligt element af søtransport. DFDS Tor Line AS i Norge indgik i december 2002 en aftale med KST Holding AS om overtagelse af 100% af aktiekapitalen i KST Shipping AS med virkning pr. 1. januar KST Shippings forretningsområder er agenturvirksomhed, shipping-logistik og terminaldrift. Ny shipping logistikaftale Med udgangspunkt i samarbejdet mellem DFDS Tor Line og Lys-Line blev der ultimo april 2003 indgået en ny transportaftale med Norske Skog om transport af papir fra Norge til Storbritannien og Kontinentet for perioden 1. maj 2003 til 31. december Tonnagefornyelsen fortsatte i 1. halvår Tonnagefornyelsen fortsatte i 1. halvår 2003 med salget af tre ældre fragtskibe. TOR HUMBRIA blev solgt den 14. januar, TOR MINERVA blev solgt den 21. april, og LYSHOLMEN blev solgt den 27. marts. TOR HUMBRIA og TOR MINER- VA er tilbagechartret i forbindelse med salget i en periode på tre til fire år. Rute- og tonnageændringer m.v. DFDS Seaways rute mellem Cuxhaven og Harwich genåbnede den 17. april 2003 ved indsættelse af det indchartrede passagerskib DUCHESS OF SCANDINAVIA. Passagerkapaciteten blev øget fra 300 til 600 passagerer ved indsættelsen af det nybyggede ro/pax-skib DANA SIRENA på Esbjerg-Harwichruten den 17. juni Skibet erstatter DANA GLORIA, der er overført til LISCOs rute mellem Klaipeda og Kiel. Skibet blev navngivet LISCO GLORIA i forbindelse med indsættelsen. Væsentlige begivenheder efter 1. halvår Yderligere et fragtskib, TOR BALTICA, blev solgt ultimo august Skibet er tilbagechartret i forbindelse med salget. DFDS flytter til nyt hovedsæde DFDS flytter pr. 1. september 2003 fra Sankt Annæ Plads, hvor DFDS har haft hovedsæde i 137 år, til Sundkrogsgade ved Kalkbrænderihavnen. DFDS forenkler strukturen På DFDS A/S bestyrelsesmøde den 28. august 2003 vedtoges det at fusionere DFDS A/S, DFDS Seaways A/S og DFDS Tor Line A/S med DFDS A/S som det fortsættende selskab. Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med virkning pr. 1. januar Formålet med fusionen er at forenkle DFDS Koncernens struktur, reducere omkostningsniveauet og opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne. DFDS vil efter fusionen fortsat bestå af to divisioner: DFDS Seaways, der driver passagerskibsfart, og DFDS Tor Line, der driver fragtskibsfart. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatforventning til hele året 2003 DFDS forventer fortsat at opnå et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser i størrelsesorden DKK mio. for Resultatforventningen forudsætter, at olieprisen og valutakurser med særlig betydning for DFDS (SEK, USD, NOK, GBP, EUR) forbliver omkring niveauet i midten af august DFDS Tor Lines nye havneterminal i Maasvlakte, Rotterdam, blev åbnet planmæssigt den 14. maj Terminalen vil servicere både egne og eksterne skibe Side 5 af 13

6 DFDS Koncernen regnskabsmeddelelse 1. halvår DFDS Seaways Hovedtal DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal, % -30,7 13,7 26,4-4,2 5,6-32,0 9,0-6,9-4,9 Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. % -23,1 16,8 30,9-2,9 5,0-22,4 9,6-6,6-2,6 Passagerer, Resultatudvikling DFDS Seaways omsætning blev DKK 911 mio. i 1. halvår 2003, hvilket er 11% lavere end i 1. halvår Omkring halvdelen af nedgangen i omsætningen skyldes ruteændringer, mens den anden halvdel primært skyldes det svage rejsemarked, der især har medført en lavere omsætning på København/Helsingborg-Oslo-ruten. Derudover har kursudviklingen i norske kroner reduceret omsætningen. Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 blev DKK -63 mio., hvilket er en fremgang på DKK 1 mio. i forhold til 1. halvår 2002 eksklusive avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler, som udgjorde DKK 14 mio. i 1. halvår Resultatudviklingen kan henføres til den midlertidige indstilling af Cuxhaven-Harwich-ruten i lavsæsonen og overførelsen af Esbjerg-Harwich-ruten til DFDS Tor Line, hvilket ligeledes på grund af lavsæsonen har medført en resultatforbedring. Hertil kommer et lavere afskrivningsniveau som følge af salget af to passagerskibe i Markeds- og aktivitetsudvikling Antallet af passagerer i 1. halvår 2003 var , hvilket var 2% lavere end i samme periode sidste år. Antallet af transporterede biler var 10% lavere i 1. halvår Tallene inkluderer Esbjerg-Harwichruten, hvis omsætning aflejres i DFDS Tor Line. Markedet var i 2. kvartal 2003 præget af usikkerhed og tilbageholdenhed relateret til Irak-krigen og udbruddet af SARS. Aktivitetsniveauet var således en del lavere på især det engelske og svenske marked. På København/Helsingborg-Oslo-ruten var antallet af passagerer lavere end forventet i 2. kvartal Der var især en betydelig nedgang i antallet af oversøiske passagerer. Det norske marked indfriede forventningerne, mens aktivitetsniveauet på det svenske marked var lavere end forventet. Halvårets ruteresultat var således noget lavere end i På Amsterdam-Newcastle-ruten var aktivitetsniveauet i 1. halvår 2003 på niveau med samme periode sidste år, men et lavere omkostningsniveau indebar resultatfremgang. På Gøteborg-Kristiansand-Newcastle-ruten var antallet af passagerer højere i 1. halvår 2003 end i samme periode sidste år. Antallet af passagerer på København/Trelleborg- Gdansk-ruten var højere end forventet i 1. halvår 2003, men billetindtægten pr. passager var lavere end forventet. Ruten mellem Cuxhaven og Harwich blev med nogen forsinkelse genåbnet den 17. april 2003 med indsættelse af det indchartrede skib DUCHESS OF SCANDINAVIA. Omsætningen var noget lavere end forventet på grund af 16 færre afgange. Passagerudviklingen på Esbjerg-Harwich-ruten var tilfredsstillende, men lidt lavere end forventet. Resultatforventning til hele året 2003 Resultatforventningen for 2003 for DFDS Seaways var i årsrapporten for 2002 og pr. 1. kvartal 2003 et driftsresultat (EBITA), der forventedes at blive noget bedre end i Det svage rejsemarked i 1. halvår 2003 bevirker, at DFDS Seaways driftsresultat (EBITA) for 2003 nu forventes at blive en del lavere end i Side 6 af 13

7 DFDS Tor Line Hovedtal DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Driftsresultat (EBITA)* Driftsmarginal, % 6,1 9,0 6,3 6,0 6,9 9,2 11,2 10,2 7,6 Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. % 4,1 5,3-10,5 5,3 1,1 6,0 7,6 6,8 5,3 Lanemeter, *Justeret for nedskrivningen af skibe på DKK 150 mio. i 3. kvartal 2002 Resultatudvikling DFDS Tor Lines omsætning steg med 10% til DKK mio. i 1. halvår 2003 som følge af stigende mængder på stort set alle ruter samt overtagelsen af DFDS Seaways Esbjerg- Harwich-rute i oktober 2002, tilgangen af Latlines primo december 2002 og KST Shipping primo Driftsresultatet (EBITA), eksklusive tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler, for 1. halvår 2003 blev DKK 155 mio., hvilket er en fremgang på 53% i forhold til 1. halvår Salg af skibe medførte et tab på DKK 6 mio. i 1. halvår Resultatfremgangen skyldes et generelt lavere omkostningsniveau og et stigende aktivitetsniveau, hvilket har medført resultatforbedringer for de fleste ruter. Hertil kommer et væsentligt lavere afskrivningsniveau som følge af salg af skibe og nedskrivningen af ældre ro/ro-skibe på salgslisten i Markeds- og aktivitetsudvikling DFDS Tor Line transporterede i alt 4,13 mio. lanemeter gods i 1. halvår 2003, hvilket er 12% mere end i den samme periode sidste år. Stigningen vedrører aktiviteterne i både Nordsøen og Østersøen, herunder tilgangen af Riga- Lübeck-ruten. Mængder transporteret af DFDS Lys-Line Rederi indgår ikke i denne statistik. I 1. halvår 2003 har aktivitetsniveauet på DFDS Tor Lines hovedmarkeder i Nordeuropa generelt været kendetegnet ved en stabil udvikling med lidt højere vækst end forventet. Som helhed var resultatudviklingen for ruterne i den nordlige del af Nordsøen bedre end forventet i 1. halvår 2003, idet aktivitetsniveauet på EuroBridge var højere end forventet. Kapaciteten blev udvidet på AngloBridge i 1. halvår 2003, hvilket reducerede resultatet i forhold til samme periode sidste år. I den sydlige del af Nordsøen bevirkede kapacitetsudvidelsen gennemført i 2002 stigende mængder og resultatfremgang for ruterne mellem på den ene side Danmark, Tyskland og Holland, og på den anden side Storbritannien. Ro/pax-konceptet på BritanniaBridge indfriede samlet forventningerne til både passager- og fragtaktiviteterne. På Østersøen var aktivitetsniveauet på Riga- Lübeck-ruten som forventet. Ruten besejles af to mindre ro/pax-skibe og er fortsat i en opstartsfase. Kapaciteten på BalticBridge blev udvidet ved indsættelse af et mindre ro/pax-skib i 1. halvår Resultatudviklingen i LISCO var tilfredsstillende i 1. halvår 2003 på baggrund af et stigende aktivitetsniveau. I juni 2003 blev LISCO GLORIA indsat på Klaipeda-Kiel-ruten. Resultatet for 1. halvår 2003 var lidt lavere end forventet for DFDS Lys-Line Rederi som følge af omkostninger til omflagning af et skib. Resultatforventning til hele året 2003 DFDS Tor Line forventer fortsat at opnå et driftsresultat (EBITA) i 2003, der er en del højere end i 2002 justeret for nedskrivningen Side 7 af 13

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 1. halvår 1. halvår Hele året DKK Indtægter: Nettoomsætning Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Indtægter i alt Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger Personaleomkostninger Andre omkostninger ved drift, salg og administration Omkostninger i alt Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger: Skibe Øvrige anlægsaktiver Af- og nedskrivninger i alt Driftsresultat (EBITA) Goodwill af- og nedskrivninger Finansiering, netto Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Periodens resultat før ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Ekstraordinære poster efter skat Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat DFDS A/S' andel af periodens resultat Side 8 af 13

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill Udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Ejendomme Terminaler Skibe Maskiner, driftsmateriel og inventar Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 9 af 13

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser: Udskudt skat Pensionsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Pantegæld i skibe Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser: Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede selskaber Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 10 af 13

11 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse 1. halvår 1. halvår Hele året DKK Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Regulering for ikke likvide driftsposter Likviditetsforskydning fra: Tilgodehavender og varebeholdninger Kreditorer og andre kortfristede gældsforpligtelser Betalte skatter Pengestrøm fra drift før finansiering og ekstraordinære poster Finansielle betalinger, netto Pengestrøm fra driften Foretagne investeringer i: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Immaterielle anlægsaktiver m.v Deponering vedrørende virksomhedskøb Køb af virksomheder Køb af minoritetsinteresser Associerede virksomheder Foretagne investeringer i alt Salg af anlægsaktiver: Skibe Ejendomme og terminaler Driftsmateriel Betaling vedr. regulering af overdragelsessum for solgte virksomheder Salg af anlægsaktiver i alt Pengestrøm fra investeringer Afdrag og indfrielse af pantegæld i skibe Afdrag og indfrielse af andre finansielle lån Afdrag og indfrielser i alt Optagelse af lån med pant i skibe Anden finansiel låneoptagelse Låneoptagelse i alt Forskydning i driftskreditter m.v Forskydning i andre finansielle anlægsaktiver Betalt udbytte Øvrige reguleringer Øvrige finansielle poster Pengestrøm fra finansielle poster Pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger og værdipapirer 1/ Kursregulering af likvider 1/ Likviditet fra tilkøbte virksomheder Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance Side 11 af 13

12 DFDS Koncernens egenkapitaludvikling DKK Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Ændring i værdi af finansielle instrumenter Udloddet udbytte Primo kursregulering af egenkapital Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs Andre reguleringer Egenkapital ultimo perioden DFDS Koncernens resultat fordelt på kvartaler DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Nettoomsætning Avance ved salg af skibe, ejendomme og terminaler Skibenes driftsomkostninger Øvrige omkostninger Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBITA) Goodwill afskrivninger Finansiering, netto Resultat før skat og ekstraordinære poster Side 12 af 13

13 Definitioner Driftsresultat (EBITA) Resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Nettoomsætning NOPAT Investeret kapital Driftsresultat (EBITA) plus finansielle indtægter og ekstraordinære poster minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af renteudgifter Gennemsnitlig arbejdskapital (ikke-rentebærende omsætningsaktiver minus ikkerentebærende omsætningspassiver) plus akkumuleret goodwill, materielle og finansielle anlægsaktiver samt likvider og værdipapirer minus pensions- og andre hensættelser Afkast af investeret kapital p.a. (ROIC) NOPAT x 100 Investeret kapital Soliditet Egenkapital plus minoriteter x 100 Aktiver i alt Egenkapitalforrentning p.a. Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital plus minoritetsinteresser Side 13 af 13

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere