KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE"

Transkript

1 W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND

2 Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet 7 I. Panteretten som en fordringsret. (7 8). Afgrænsning over for andre retsinstitutter. (8-10). 1. Gældsfordringer. 2. Grundbyrder. 3. Tilbageholdsrettigheder. 4. Arrest. 5. Tilbagetrædelseserklæringer. 6. Pant i rettigheder. Panteret og andre sikkerhedsrettigheder. 1.»Til sikkerhed«. 2. Deponering. 3.»Som garanti«. 4.»Skadesløs erstatning«. 5. Overlevering. 6. Ejerpant. 7. Afværgelse af arrest. 8. Endossement. IV. Kontraktspant, retspant og lov- og retsbestemt pant. (13-21). 1. Retspant. (13). 2. Lovbestemt pant a. Lovbestemmelser. (14 15). b. Begreb. (15-16). c. Forhold til privilegerede fordringer. d. TL 4. (17-21). 2. Panteret og det personlige gældsansvar 22 I. Panterettigheder uden personligt gældsansvar (22-23). II. Valg mellem fyldestgørelse gennem pant eller gældskrav. (23-26). III. Dividendekrav ved konkurs. A. Pant stillet for egen gæld. B. Pant stillet af trediemand. (28-32). IV. Regresproblemer. (32). 3 Pantsætters habilitet Pantsætters kompetence 35 I. Afhjælpning af kompetencemangler ved eksstinktiv erhvervelse til fordel for panthaver. (34-37). Afhjælpning af kompetencemangler ved, at pantsætter senere bliver berettiget. A. Pant i fast ejendom. B. Håndpant i løsøre. (39). C. Underpant i (39-41). III. Afhjælpning af kompetencemangler ved realisation af pantet.

3 Sikringsaktens betydning 44 I. Indbyrdes og over for trediemand. (44). II. Straf. III. Stempelpligt. (46). IV. Afkræftelse. (46-47). V. Dividendekrav ved konkurs. (47 48). 6. Pantets individualisering 49 I. Underpant i løsøre. II. Håndpant i løsøre og pant i fordringer. (55-58). a) Pantet hos trediemand. (55-56). b) Pantet hos panthaver. c) Pantet efterhånden hos panthaver. (57-58). III. Underpant i fast ejendom. (58-59). 7. Pantekravets fiksering 60 I. Underpant i fast ejendom og løsøre. (61-64). II. Håndpant og pant i fordringer. (64 66). 8. Formkrav ved pantestiftelse 67 I. Underpant i fast ejendom. (67 73). A. Pantebrevsformularerne. (67-71). B. Lysningsreglerne. (71 73). n. Underpant i løsøre. (73 74). A. Pantebrevsformularerne. (73). B. Lysningsreglerne. (73 74). IH. Håndpant og pant i fordringer. (74). 9. Pantet og dets frugter 75 I. Underpant. A. Konflikt mellem panthaver og udlægshaver. B. Konflikt mellem panthaver og den, der skal præstere ydelserne. C. Konflikter i forbindelse med transport på lejekrav. (83). D. Konflikt mellem flere panthavere indbyrdes. (84 85). Håndpant (85). Pant i fordringer og andre rettigheder. (86-89). 10. Pantets surrogater 90 I. Ekspropriation. A. Panthavers krav mod eksproprianten. (91-92). B. Legitimationsspørgsmål. (93). 1. Før udbetalingen af ekspropriationssummen. (93-94). 2. Ved udbetalingen af ekspropriationssummen. (94 95). C. Panthavernes stilling til ekspropriationens gennemførelse. (95-96). D. Fordeling af ekspropriationssummen til flere panthavere. (96 97). E. Lysning. (97).

4 II. Forsikringssummer. (97-103). A. Panthavers krav mod forsikringsselskabet. (97-101). B. Legitimationsspørgsmål. ( ). 1. Før udbetalingen af forsikringssummen. ( ). 2. Ved udbetalingen af forsikringssummen. ( ). III. Erstatningskrav. ( ). A. Panthavers krav mod den erstatningsforpligtede. (103). B. Legitimationsspørgsmål. (104). 1. Før udbetalingen af erstatningssummen. (104). 2. Ved udbetalingen af erstat- (104). IV. Andre surrogater. ( ). V. Surrogater opstået før pantsætningen. (106) Pant for hoved- og biydelser 107 I. Hovedydelsen. ( ). A. Løbende forretningsmellemværender. (107). B. Forskellige arter af gældsposter. ( ). C. Opkøb af fordringer. ( ). II. Biydelser. ( ). A. Pant stillet af den personlige skyldner. ( ). B. Pant stillet af trediemand. Udvidelser. 12. Pant for ikke-fikserede gældsposter Akkomodationsobligationer, almindelige pantebreve, skadesløsbreve, ejerpantebreve. I. Oprettelsen. Pantsætters retlige dispositioner over ledige pladser. III. Pantsætters forringelse af pantet. ( ). IV. Pantsætters umyndiggørelse. V. Kreditorforfølgning mod ledige pladser. (121). 13. Overdragelse af panteretten 122 I. Overdragelse af negotiable pantebreve. ( ). II. Overdragelse af unegotiable panterettigheder. ( ). III. Særligt om overdragelse af skadesløsbreve. ( ). A. Overdragelse af de sikrede krav. ( ). B. Ophør af de sikrede krav. (126). IV. Udelukkelse af overdragelse. ( ). V. Overdragelse af entreprisesummer. 14. Panterettens ophør 129 I. Særregler i forbindelse med iagttagelse. ( ). A. Præklusion. ( ). 1 Pant for egen gæld. ( ). 2 Pant

5 416 for trediemands gæld. (135). B. Forældelse. 1 Pant for egen gæld. 2 Pant for trediemands gæld. ( ). II. Ophørsgrunden rammer efter sit indhold kun det personlige ansvar, ikke panteretten. ( ). III. Panterettens ophør som følge af pantets undergang v. (142). Afsnit II. Pant i fast ejendom Forholdet mellem panthaver og pantsætter 143 I. Betalingspligten. ( ). A. Betalingstiden. (144). B. Forsinkelse. ( ). II. Restancer på forprioriteten. A. Klausulen i formular I. ( ). B. Den almindelig holdte restanceklausul. (154). C. Ingen klausul. ( ). III. Forringelse af pantet. ( ). A. Aktivets udstyr ved stiftelsen afviger fra det normale. B. Forringelse som følge af den samfundsmæssige udvikling. C. Almindelige ændringer i pantsatte aktivers værdi. ( ). D. Ændringer i pantets karakter. ( ). E. Supplerende synspunkter. ( ). IV. Ejerskifte. ( ). A. Ejerskifte vedrørende hele ejendommen. ( ). 1. Almindelige synspunkter. ( ). 2. De enkelte tilfælde. a. Særlige b. c. d. Dødsbobehandling. 3. Forfaldstiden. B. Afhændelse af af ejendommen. ( ). C. Gældsovertagelse ved ejerskifte. ( ). 1. Forholdet mellem gammel og ny ejer. ( ). 2. Erhververs forpligtelse over for panthaver. ( ). 3. Overdragerens frigørelse over for panthaver. D. De særlige regler i TL 39. ( ). 16. Pant i tilbehør og frugter 182 I. Indledning. ( ). De reale hensyn bag ved TL 37 og 38. ( ). III. Forholdet mellem panthaver og pantsætter. ( ). A. Ejendommen varigt indrettet (1 ) med en særlig (2 ) erhvervsvirksomhed (3 ) for øje. ( ). B. Tilbehørsgenstandene. ( ). 1 Driftsinventar og driftsmateriel. 2 Besætning og afgrøder på landejendomme. 3 Tilhørsforhold til ejendom eller erhverv. 4 Panthavers afkald. IV. Forholdet mellem panthaver og andre end pantsætteren. A. Forholdet til trediemand, hvis ret til tilbehøret ikke afledes fra pantsætteren. ( ). 1. Indføjelser foretaget af leverandører. ( ). a. Alle arter af ejendomme. b. Tilbehørsgenstandene. Indlagt (1 ) på ejerens bekostning (2 ), bygningen opført helt eller

6 417 delvis (3 ), virkningen (4 ). 2. Indføjelser foretaget af lejer, brugspanthaver eller en anden midlertidig besidder. ( ). a. Tilvækstlæren. ( ). b. TL 27. (202). c. Indføjelse efter panterettens stiftelse. (202). 3. Indføjelser foretaget af købere, der ikke overtager pantegælden. ( ). 4. Særlige tilfælde. ( ). 5. Indføjelser foretaget af en uvedkommende trediemand. (205). B. Forholdet til trediemænd, hvis ret til tilbehøret afledes fra pantsætteren. ( ). 1. Rettigheder erhvervet før stiftelsen af panteretten. ( ). 2. Rettigheder erhvervet efter stiftelsen af panteretten. V. Retsforfølgning mod pantsætter. A. Retsforfølgning i behørsgenstande. ( ) , stk 3. 2 TL 37. B. Retsforfølgning mod ejendommen med hel eller delvis udelukkelse af tilbehør. ( ). C. Retsforfølgning mod ejendommen med tilbehør. ( ). 17. Forholdet mellem flere panthavere 212 I. Ombytningslæren og TL's system. ( ). II. Prioritetsstillingen ved indfrielse af eller afdrag på forprioriteter. A. Ledige pladser ved aflysning. B. Ledige pladser, hvor der ikke sker aflysning. C. Ledige pladser, som er forbeholdt ved aflysning. (228). D. Ledige pladser, som pantsætter kun betingelsesvis kan disponere over. ( ). E. Tilfælde, der falder uden for TL 40. F. Aftalt oprykning tilladt efter TL 40, stk 3. G. Tinglysningsdommerens prøvelse ved udnyttelse af ledige pladser. ( ). III. Prioritetsstillingen, når forprioritet falder bort som følge af irregulære forhold. (237). IV. Ændringer på en prioritetsplads i strid med efterpanthavers interesser. ( ). A. Henstand med afdrag. (238). B. Henstand med renter. ( ). C. Renteforhøjelse. ( ). D. Ændringer i op- E. Indsættelse af forprioritet af anden art end tilladt af efterpanthaveren. ( ). V. Kreditorforfølgning mod ledige pladser. ( ). VI. Oprykningsklausuler ved andre rettigheder end kontraktspant. A. Grundbyrder og servitutter m v. B. Tinglyst skifteekstrakt. (247). C. Udlæg (udpantning). (247). 18. Panthaverens fyldestgørelse 248 I. Fyldestgørelse i pantets omsætningsværdi. Umiddelbart udlæg. ( ). II. Fyldestgørelse i pantets brugsværdi. ( ). A. Betingelserne. ( ). B. Omfanget. ( ). C. Virkningerne. ( ).

7 Den organiserede realkredit 257 Låneinstitutionernes historie. ( ). A. Kreditforeninger. (257- B. Hypotekforeninger. C. Andre institutioner, der udsteder obligationer. ( ). 1. Kreditkassen for Husejere. (262). 2. Landmandsbankens hypotekafdeling. (262). 3. Kreditforeningen af Kommuner. ( ). 4. Kongeriget Danmarks Hypotekbank. (263). 5. Lånefonden for kortfristede obligationslån. ( ). 6. for boligbyggeri. (264). 7. Dansk Landbrugs Realkreditfond. (264). 8. Danmarks Skibskreditfond. (265). D. Det offentliges finansiering af boligbyggeriet. ( ). II. Låneinstitutionernes organisation og virkemåde. ( ). A. Kredit- og hypotekforeninger. ( ). 1. Organisation og grundprincipper. ( ). a. Kreditforeninger. ( ). 1 Organisation, styrelse, tilsyn og revision. ( ). 2 Vurderinger. ( ). 3 Lånegrænser. ( ). 4 Solidarisk ansvar. (274). 5 Reserveog adrninistrationsfonden. (275). 6 Amortisation og forrentning. ( ). 7 Balancesystemet. ( ). 8 Forhåndslån. ( ). 9 Regnskabsaflæggelse, beretning, medlemspantebreve. (279). b. Købstadhypotekforeninger. ( ). c. Landhypotekforeninger. (281). 2. Fremgangsmåden ved optagelse af kredit- og hypotekforeningslån. ( ). 3. Fremgangsmåde ved gældsovertagelse, relaksation m ( ). B. Reallånefondene vedrørende boligbyggeri. ( ). 1. Stiftelse, organisation og kapitalforhold. ( ). 2. Udlånsbetingelser. ( ). 3. Lånenes udbetaling og indfrielse. 4. Obligationerne. (297). 5. Den praktiske fremgangsmåde ved låneoptagelse, gældsovertagelse m v. (297). C. Dansk Landbrugs Realkreditfond. ( ). Stiftelse, organisation og kapitalforhold. ( ). 2. Udlånsbetingelser. (298). 3. Fondens obligationer. ( ). III. Lån til skibe. ( ). 1. Danmarks Skibskreditfond. ( ). 2. Kongeriget Danmarks Fiskeribank. (300). 3. Statslån til mindre fragtskibe. ( ). Litteratur om kreditforeninger. ( ). 20. Byggesag og byggelån 305 I. Byggeriets planlægning. ( ). A. Anlægsbudgettet. ( ). 1. Grundudgiften. ( ). 2. Håndværkerudgiften. ( ). a. Udgiftens størrelse. (308). b. Entrepriseformen. ( ). c. Udbydelsesmåden. ( ). 3. Omkostninger. a. b. c. d. e. Attester og f. g. h. Andre i. Statsgebyr. B. Finansieringsplanen. ( ). C. Driftsbudgettet. (313). Byggesagens tilrettelæggelse. A. Byggelånet. B. Forhåndslånene. ( ). C. Håndpantebrevet.

8 419 D. Fordelingsplanen. ( ). E. Byggekontrakten. ( ). F. Midlertidig brandforsikring. (320). III. Byggeriets iværksættelse. ( ). IV. Byggesagens afslutning. ( ). Afsnit III. Pant i løsøre og fordringer Håndpant i løsøre 323 I. Stiftelse. ( ). A. Pantsætters medråden. B. ved personer, der står i kontakt med pantsætter. ( ). C. Trediemands ( ). D. Opretholdelse af urådigheden. ( ). II. Panteforholdets forløb. ( ). A. Besiddelsesberøvelse. (332). B. Retten til frugter. (332). C. Retlige dispositioner. ( ). D. Ansvar. ( ). III. Panterettens ophør. ( ). 1 Overtagelse efter vurdering. ( ). 2 Vedtagelse om særlige fyldestgørelsesmåder. ( ). 22. Underpant i løsøre 339 I. Stiftelse. A. B. Prøvelsen ved tinglysningen. (342). C. Fornyelse af lysningen. ( ). D. Forbud mod underpant i fordringer. ( ). E. Forbud mod underpant i visse skibe efter løsørereglerne. (345). Panteforholdets forløb. ( ). A. Vedligeholdelse. (345). B. Retlige dispositioner og udlæg. ( ). 1 Sekundær sætning. 2 Salg eller håndpantsætning. 3 Udlæg. Panterettens ophør. ( ). A. Almindelig retsforfølgning. (347). B. Fortrin for uprivilegerede kreditorer. ( ). C. Sekundær udlægshavers realisation mod sikkerhed for forpanthaveren. ( ). D. Pant for trediemands gæld og overdragelse af pantet. ( ). 23. Pant i fordringer 351 I. Stiftelse. ( ). A. Pant i negotiable dokumenter. ( ). Forhold til kreditorer (1 ), til aftaleerhververe (2 ) og til skyldneren (3 ). B. Pant i indløsningspapirer. ( ). Forhold til kreditorer (1 ), til aftaleerhververe (2 ) og til skyldneren (3 ). C. Pant i andre fordringer. ( ). Forhold til kreditorer (1 ), til aftaleerhververe (2 ) og til skyldneren (3 ). II. Panteforholdets forløb. ( ). A. Pantsætters dispositioner. ( ). 1 Over for skyldneren. 2 Over for trediemand. B. Panthavers dispositioner. ( ). 1 Over for skyldneren. 2 Over for trediemand. III. Panterettens ophør. ( ).

9 Tilbageholdsret 364 I. Rettens almindelige karakteristik. ( ). II. Genstand for tilbageholdsret. A. Faste ejendomme. B. Genstande uden værdi. C. Åndsværker. D. Sagsdokumenter. E. Fuldmagter. F. Genstande fritaget for udlæg. G. Egne ting. H. Børn. III. Tilbageholdsrettens omfang. (370). IV. Kravet. A. Sikring af ydelse, der skal erlægges. (370). B. Kravet forfaldet. C. Kravets beskaffenhed. ( ). 1) Negotiorum gestio. 2) Anmodning om foranstaltning. 3) Erstatningskrav. 4) Forbedring af andres ting. 5) V. Besiddelsen. VI. Konneksitet. A. Samme kontraktsforhold. B. Overladeisen nødvendigt, sædvanligt eller naturligt led i kontrakten. C. Allerede ophørte forhold. D. Ukontraktsmæssig levering. E. Krav, der skyldes andre genstande. F. Lejeforhold. G. Nøjagtig tilbagelevering. Beskyttelse og prioritetsstilling. A. Beskyttelse over for yngre og ældre rettigheder. B. Fuldmagtsforhold og tiorum gestio. ( ). Aftalt tilbageholdsret. (383). Ophør. ( ). A. Fyldestgørelse. ( ). 1 Når der ikke er stiftet rettigheder over det tilbageholdte. 2 Over for senere aftaleerhververe og kreditorer. B. Frivillig udlevering af det tilbageholdte. ( ). C. Afværgelse ved sikkerhedsstillelse. (389). D. Afkald. (389). Forkortelser 390 Sagregister

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

Læs mere

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. MAJ 1955 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 172 1957 J. H. SCHULTZ A/S - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere