Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning"

Transkript

1 Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård, præstebolig mv. 11 Note 4 Kirke, menighedslokaler, funktionærbolig mv. 13 Note 5 Kirkegård.. 15 Note 6 Indbetalinger. 19 Note 7 Anlægsarbejder, Låneydelser og Opsparing til særlige formål 20 Note 8 Kirkelig ligning. 22 Note 9 Kassebeholdning. 23 Eksempel på lønafstemning. 25 Eksempel på udfyldelse af skemaer vedrørende opsparing og lån.. 26 Eksempel på udfyldelse af skema til opgørelse af overskud på driftsrammen. 28 Momsoversigt Eksempel på kollektregnskab 31 Eksempel på byggeregnskab. 32 Side 1

3 Forord Der er foretaget to ændringer i kontoplanen for 2006 i forhold til kontoplanen for I note 0 på side 3 udgår kontoen 0330 Kirkebylærer. Begrebet 'kirkebylærer' eksisterer ikke længere. I note 9 på side 24 er tilføjet kontoen 9046 Skyldige søgnehelligdagsbetaling. et svarer til artsindhold på konto 0160 Kontoplanen er firecifret. Alle kontonumre der ender på 0, er på forhånd defineret af Kirkeministeriet. Kontonumre med endetal 1-9 kan normalt "frit" benyttes af menighedsrådene. Dette gælder dog ikke alle konti på Hovedkonto 9: Kassebeholdning, idet kontoplanens 9005, 9015, 9025, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9047 og 9099 er i brug. Konteringsvejledningen følger Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 2003 om ændring af cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision. Provstiudvalget fastsætter driftsrammebevilling samt bevillinger til anlægsarbejder mv. på basis af drøftelserne på budgetsamråd. Menighedsrådet kan, når det har fået rammebevillingerne, udfylde budgetskemaet. Ved aflæggelsen af årsregnskab følges årsregnskabsskemaets detaljeringsgrad. Der er adgang til at benytte egne tekster på ledige konti i kontoplanen. Det er nødvendigt at følge budget- og regnskabsblanketternes almindelige systematik med hensyn til sideopsætning og udskrift af oplysningssiderne for så vidt angår ejendomsforbehold, opsparing og gæld mv. Menighedsråd og Provstiudvalg der ønsker konteringsvejledningen i trykt form kan købe eksemplarer hos Forlaget: Landsforeningen af Menighedsråd, Vesterport 3, 1. sal, 8000 Århus C Ib Nielsen Registreret revisor FRR Richard Ammitzbøll Danmarks Kordegneforening Allan Dalkvist Alsø & Breinholt A/S Statsaut. Revisorer Myong Grøn Klaus Kerrn-Jespersen Kirkeministeriet Peter Fruergaard Schrøder Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Andersen Landsforeningen af Menighedsråd Side 2

4 LØN NOTE Graver/kirkegårdsleder/kirkegårdsassistent Reduceret for ATP. Graver, kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Gartnere og gartneriarbejdere (SID) & Medhjælp, (Kirkegård) Reduceret for ATP. Gartnere & gartneriarbejdere (SID) Gravermedhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser 0170 Vikarer graver 0210 Kontormedhjælp (HK), (kirkegård) Reduceret for ATP 0220 Kirkeassistent, rengøring Reduceret for ATP Rengøring, præstekontor 0260 Kirkekorsangere Reduceret for ATP Vikarer for kirkekorsangere Reduceret for ATP Kirkesanger Reduceret for ATP Vikarer for kirkesanger Reduceret for ATP Kontormedhjælp Reduceret for ATP Kirketjenere, kirketjenerassistent Reduceret for ATP. Gravervikar Kontormedhjælp (HK) Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser. Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kirketjener, 2. kirketjener, kirketjenerassistenter og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Side 3

5 LØN NOTE Vikarer for kirketjener Reduceret for ATP Konfirmandlærer Reduceret for ATP Sognemedhjælper m.v. Reduceret for ATP Kordegne, kordegneassistent Reduceret for ATP Vikarer for kordegn Reduceret for ATP Medhjælp, diæter m.v. Reduceret for ATP. Medhjælp bør fortrinsvis placeres på relevante konti. Honorar inkl. moms til bygningskyndig føres på konto Organist, organistassistent Reduceret for ATP Vikarer for organist Reduceret for ATP Kasserer Varetages kassererfunktionen af et firma, føres honoraret på konto Formand Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kirketjenere. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kordegn, kordegneassistenter og fast medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn til havemand (præstegård) Diæter ved bygningssyn (A-indkomst) Evt. sekretærhjælp ved menighedsrådsvalg Organist, organistassistent og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for organist. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Side 4

6 LØN NOTE 0 Artsafgrænsning 0740 Kontaktperson 0760 Kirkeværge 0770 Huslejetilskud, præster Egentlig husleje føres på konto ATP 0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift mv. Refusioner fra AER indtægtsføres på konto Betaling for arbejde udført af bedriftssundhedstjenesten føres på konto Tvungne pensionsordninger Tilbageholdt gruppeliv til Forenede Gruppeliv føres på konto Rejse- og befordringsgodtgørelse Transportudgifter, der refunderes mod original billet o.l. føres på relevant udbetalingskonto. Kørselsgodtgørelse til B-indkomstmodtagere føres sammen med B-indkomsten. Udbetalinger, der er skattepligtige, føres på de relevante lønkonti Frivillige pensionsordninger Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Huslejetilskud til præst, som bor i egen bolig. Huslejetilskud, som er skattepligtig. Alle betalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Afgift til Arbejdsmarkedets Elevrefusion, afgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmiljøafgift. Kontingent til bedriftssundhedstjenesten samt andre lignende afgifter. Betalinger til andre pensionskasser. CO-pension, (OTK-pension) til PFA, AC-pension til Danica (både pension af skalaløn og tillæg). STK-pension (både pension af skalaløn og tillæg). Din Bank (Skandiabanken) (kun pension af tillæg). Kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer m.fl., samt ansøgere til præsteembeder. Udbetalinger efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. (Tjenesterejseaftalen). Arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. Frivillig forhøjelse af STK-pension Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. Side 5

7 LØN NOTE Lønrefusioner I tilfælde, hvor flere sogne er fælles om en ansat, Refusioner vedrørende langtidsledige, elevføres refusionerne på de respektive konti refusion, barselsorlov og sygdom, kurser mv. ( ) samt tilskud fra fællesfonden til dækning af 1. Det lønudbetalende sogn fører hele udgiften lønudgifter. på den relevante konto og modposterer Andre tilskud til lønudgifter. refusionen på samme konto. 2. Det refunderende sogn fører udgiften på den relevante konto. 3. Der redegøres for forholdet i lønafstemningen Kirkegård med særskilt regnskab Lønudgift overført fra særskilt regnskab Side 6

8 KIRKELIGE AKTIVITETER NOTE Tilskud til stiftsfond 1020 Konfirmandundervisning 1030 Gudstjenester mv., honorarer 1040 Kirkebil, gudstjenester 1050 Kirkebil, andre arrangementer 1060 Kirkeblad 1070 Kirkekoncerter, honorarer 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter 1090 Konfirmandkørsel Konfirmanders studieture samt kørsel til lejrophold føres på konto Indbetaling til stiftsfond Kontoen omfatter både konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning (dåbsoplæring). Testamenter, salmebøger, arbejdshæfter, læsesæt mv. AV-udstyr. Studietur og lejrophold for konfirmander. Film- og videoleje. Møder med konfirmander og forældre. Fremmede solister, kor, musikere m.fl. (B-indkomst) Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger Udgift til kirkebil, taxi mv. Udgift til kirkebil, taxi mv. Trykning og distribution af kirkeblad. Annoncering af arrangementer i lokalpresse. Udgifter til hjemmeside. Annonceindtægt modposteres. Indsamling til kirkebladet modposteres. Fremmede solister, kor mv. Honorarer og befordringsgodtgørelse skal angives som B-indkomst. Trykning af programmer mv. Koda-afgifter. Annoncer. Koncertindtægter modposteres her. Transport til og fra undervisningslokaler. (Tog, bus, taxa, færge mv.) 1100 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalgs arbejde Udgifter til "eget" mellemkirkeligt arbejde føres Bidrag til mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde. på anden konto under note 1. Side 7

9 KIRKELIGE AKTIVITETER NOTE Samarbejde mellem menighedsråd Administrativt samarbejde føres på konto 2480 Kun samarbejde, der vedrører kirkelige aktiviteter. Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftaler, der er godkendt af kirkeministeriet, eller dispensationer, der er meddelt af kirkeministeriet, kan føres her Menighedsrådenes rådighedsbeløb er afskaffet. De udgifter, der tidligere førtes i en særskilt note, hører nu hjemme under kirkelige aktiviteter. I det omfang udgifterne ikke hører hjemme på kontienne , skal der oprettes særskilte konti Foredragsholdere, honorarer Side 8

10 ADMINISTRATION NOTE Menighedsrådet Menighedsrådets møder mv.: Udgifter ved menighedsrådsmøder, møder i udvalg og bestyrelser, studieture mv., samt rejseudgifter. Deltagelse i Landsforeningen af menighedsråds årsmøder, møder i distriktsforeninger mv., samt udgifter til kontingenter. IT-Skrivebord, Håndbøger og Retsregler for menighedsråd, Avis til menighedsrådsmedlemmer. Sammenkomster i forbindelse med præsteskifte og Blomster til rådsmedlemmers runde dage Kursusudgifter vedrørende menighedsrådet Menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser. Kursusudgifter, samt rejse- og opholdsudgifter efter regning Personaleudgifter Befordringsgodtgørelse føres på konto Udgifter til personalemøder, samarbejdsudvalgsmøder, sikkerhedsarbejde, arbejdspladsvurdering (APV), bedriftssundhedstjeneste. Personalepleje (jubilæum mv.) Tjenesterejseudgifter efter regning (tog, bus, taxa, færge mv.). Arbejdstøj til kirkebetjening efter gældende regler (mørkt tøj, kjole mv.) Annoncer Ikke annoncer vedrørende arrangementer (1060), Dagblads-, lokal- og fagbladsannoncer kirkekoncerter (1080), Menighedsrådsvalg vedr. menighedsrådsmøder, stillingsopslag, (2510). telefonbogsannoncer mv Telefoner mv. Telefongodtgørelse til kirkefunktionærer og andre lønnede ansatte er skattepligtig indkomst og føres på de respektive lønkonti under note Kontorholdsudgifter 2310 Ministerialbøger mv. Udgifter vedrørende telefoner, telefax i kirke samt kirkens kontorer mv. Ikke-skattepligtige telefongodtgørelser. Kontorartikler, gebyrer, porto, morarenter, tryksager, papir, kopisæt til fotokopimaskiner mv. Abonnement på tidsskrifter mv. Lønsystemudgifter. Kassedifferencer mv. Ikke-skattepligtig kontorholdsgodtgørelse. Attester, udskrifter, protokoller, medlemslister. Side 9

11 ADMINISTRATION NOTE Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer Ikke kurser for præster. Kursusudgifter, kursusgebyrer mv. Lønrefusioner vedrørende kursusdeltagelse Rejse- og opholdsudgifter efter regning. føres på konto Udbetalt befordringsgodtgørelse mv. føres på konto Honorar til bygningskyndig deltager, arkitekt mv. Kun honorar, der ikke er A-indkomst. Honorar inkl. Moms ifølge nota. Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer føres Bygningskyndig deltager, konsulent-,arkitekt- og på konto ingeniørrådgivning. Arkitekt- og ingeniørhonorar vedrørende byggesager mv. føres på konto 3410, 3460, Køre- og timepenge vedrørende disse 4610,4620,4630 eller på konto under note Administrativt samarbejde mellem menighedsråd Samarbejde vedrørende aktiviteter føres på Kun udgifter, der afholdes i henhold til konto samarbejdsaftale, der er godkendt af kirkeministeriet Refusion af fællesudgifter sogne imellem 2510 Menighedsrådsvalg Sekretærhjælp føres på Revision I tilfælde hvor flere sogne er fælles om sådanne udgifter. Føres refusionerne her. Beløbet vil optræde i regnskabet som et minusbeløb (refunderet udgift) Annoncer, brochurer, plakater, valgkort, udgifter ved orienteringsmøder. Diæter til tilforordnede (B-indkomst) Revision. Assistance til bogføring og regnskab Side 10

12 PRÆSTEGÅRD, PRÆSTEBOLIGER MV. NOTE Telefon mv. Telefon og telefax på præstekontor i kirken, kordegnekontor og hos andre som ikke modtager honorar eller løn, føres under administration på konto Skatter, afgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Forsikringer/sikringsudgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Godtgørelse for el og varme 3270 Opvarmning og el 3310 Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeholdelse føres på konto Anlægsarbejder føres på konto under note 7. Løn til rengøring føres på konto Anskaffelser og vedligeholdelse, boliger Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Konto kan bruges, såfremt der ønskes særskilt regnskab for flere boliger. Telefon og telefax i præsteboliger. Telefonabonnement og samtaler. Præsters egetbidrag og betaling for private udlandssamtaler modposteres her. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, Miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening Præsters betaling for vand modposteres. Eventuelle specialforsikringer, eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter. Forsikringserstatning modposteres, således at selvrisikoen samlet er her. Udgift til alarmselskab. Godtgørelse for el og varme til præster. Bruges i tilfælde, hvor præsten betaler hele udgiften til el og varme. Samlet udgift til opvarmning og el. Bruges i tilfælde, hvor menighedsrådet betaler hele udgiften til el og varme. Præstens bidrag til opvarmning og el modposteres her. Driftsudgifter ved konfirmandstuen. Eventuel leje af konfirmandlokaler. El, opvarmning, rengøringsmidler, vinduespudsning mv. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger samt træer og anden beplantning. Kontormaskiner og kontorinventar Anskaffelser og vedligeholdelse avlsgård Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger og konto under note 7 inventar samt træer og anden beplantning. Arbejder vedrørende skov og dræningsforanstaltninger. Der afløftes 1/1 moms. se momsoversigt Eventuel frivillig momsregistrering eller momspligtig skov. Side 11

13 PRÆSTEGÅRD, PRÆSTEBOLIG MV. NOTE Leje af præstebolig 3670 Edb-udgifter præsteboliger Edb på præstekontorer i kirken føres på konto 4670 Anskaffelse af edb-udstyr, abonnement på DNK-computer, vedligeholdelse af hardware og software, udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) vedrørende præsteboliger Side 12

14 KIRKE, MENIGHEDSLOKALER, FUNKTIONÆRBOLIG MV. NOTE Skatter, afgifter Ikke vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Forsikringer/sikringsudgifter Ikke vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov El Ikke vedrørende præstegård Varme Ikke i konfirmandlokaler i præstegård 4310 Rengøringsartikler, vask mv. Ikke vedrørende præstegård. Ikke løn Eftersyn orgel, klokker mv. Større reparationer og lignende arbejder føres på konto 4610 eller på konto under note Lejeudgifter 4460 Gudstjenester, blomster, lys mv. Ved kirker med kirkegård føres blomster og lys til videresalg på konto Kirkebil føres på konto 1040 eller Anskaffelser og vedligeholdelse, kirke Edb-udstyr mv. bogføres på konto Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening. Funktionærboligens betaling for vand modposteres. Eventuelle specialforsikringer, f.eks. Lovpligtig forsikring af traktorer mv. Eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter, forsikringserstatning modposteres, dvs at selvrisikoen samlet føres her. Udgift til alarmselskab. Acontobetalinger, slutopgørelser. Tilbagebetaling modposteres. Fyringsolie/gas, el-opvarmning, fjernvarme. Tilbagebetaling modposteres. Rengøringsartikler, køkkenruller, toiletpapir, vaskeri, vinduespudsning, rengøringsfirma mv. Almindelige eftersyn af orgel, klokker, ringemaskine, kirkeur, teleslynge, varmeanlæg, befugtningsanlæg, elevatorer og lift, brandeftersyn, klaverstemning Husleje kirkekontor, menighedslokaler mv. Udgifter ved afvikling af gudstjenester. Blomster og anden udsmykning, juletræ, dekorationer, levende lys. Altervin og alterbrød. Anskaffelser og vedligeholdelse vedrørende grund og bygninger. Udgifter til renholdelse, snerydning mv. af kirkeplads og fortov ved kirker uden kirkegård. Kirkeinventar, kontorinventar, kontormaskiner. Anskaffelse af salmebøger, koralbøger, nodemateriale mv. Side 13

15 KIRKE, MENIGHEDSLOKALER, FUNKTIONÆRBOLIG MV. NOTE Anskaffelser og vedligeholdelse sognegård Se konto Se konto Anskaffelser og vedligeholdelse funktionærbolig Se konto Se konto Edb-udgifter kirkekontorer mv. Anskaffelse af edb-udstyr til kontorer i kirke mv. Edb-udstyr opstillet hos formand, kasserer m.fl. Abonnement på ekstra DNK-computere. Vedligeholdelse af hardware og software. Udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) Side 14

16 KIRKEGÅRD NOTE Materialer og planter til salg Befordringsgodtgørelse til graver vedrørende kørsel med materialer mv. føres på konto Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes 1/1 moms. Kun udgifter til planter. løg, grus mv. til videresalg Materialer og planter til kirkegård Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes Udgifter til planter, løg grus mv. til fælles brug 1/2 moms på kirkegården. Kørsel af affald Entreprenørudgifter, grave Kontoen anvendes til poster, hvorpå der ikke afløftes moms. Ydelsen er momsfri Entreprenørudgifter, kirkegård Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes 1/2 moms. Se momsoversigt. Fremmed arbejde ved gravkastning (gravemaskine, lufthammer mv.) Jordarbejde med maskiner, snerydning, mv Arbejdstøj For støvler, arbejdshandsker og høreværn samt arbejdstøj, der anskaffes til kirkegården, kan der afløftes 1/2 moms. Dog gælder det for beklædningsgenstande, som anskaffes i henhold til FAKK-aftalen, at moms ikke kan afløftes. Det samme gælder for mørkt tøj til graver Vedligeholdelse, bygninger Om momsafløftning se momsoversigt. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Redskabsrum, mandskabsrum, kontorer og kapel mv Vedligeholdelse, maskiner, redskaber, værktøj Om momsafløftning, se momsoversigt Traktor, slåmaskine, løvsuger, feje- og snerydningsmaskiner, kontormaskiner, kontorinventar. Brændstof til traktor, plæneklipper og snerydningsmaskiner mv Vedligeholdelse, P-plads, hegn mv. Der kan ikke afløftes moms. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7, 5220 Nyanskaffelser, bygninger Om momsafløftning se momsoversigt. Gælder ikke anlægsudgifter, som føres på konto under note 7. Redskabsrum, mandskabsrum, kontorer og kapel mv. Side 15

17 KIRKEGÅRD NOTE Nyanskaffelser, maskiner, redskaber, værktøj Om momsafløftning se momsoversigt. Traktor, slåmaskine, løvsuger, feje- og snerydningsmaskiner, kontormaskiner og kontorinventar Nyanskaffelser, P-plads, hegn mv. Der afløftes ikke moms af beløbene. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note Vedligeholdelse kirkegårdsareal Om momsafløftning se momsoversigt. Anlægsarbejder føres på konto under note Nyanskaffelser, kirkegårdsareal Om momsafløftning se momsoversigt. Anlægsarbejder føres på konto under note Bevaringsværdige gravminder I tilfælde af større arbejder kan der være tale om anlægsarbejde, som føres på konto under note 7 Der kan ikke afløftes moms Dræning, kloakering, vandledning, belægning mv. Dræning, kloakering, vandledning, belægning mv. Særlige udgifter vedrørende restaurering af gravminder Kirkegård med særskilt regnskab Andre udgifter, herunder administrationsudgifter, udgifter vedrørende ejendom samt øvrige udgifter vedrørende kirkegården Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Side 16

18 INDBETALINGER NOTE 6 RENTEINDTÆGTER 6110 Renter af stiftsmidler ekskl. Gravstedskapitaler Renter af aktuelle gravstedskapitaler føres på Renter af tiendemidler, renter af fremtidige og konto hjemfaldne gravstedskapitaler Renter af kassebeholdning Gælder ikke renter af henlæggelse og opsparing, som føres på skemaet sidst i årsregnskabet. Morarenter føres på konto 2260 Renter af konti, som indgår i kassebeholdningen. Renter af indestående i pengeinstitutter og eventuelle værdipapirer. Renter af kassekredit eller overtræk på checkkonto modposteres. INDTÆGT AF FAST EJENDOM 6210 Lejeindtægt Præsters boligbidrag føres på konto Forpagtningsafgift Lejeindtægt føres på konto 6210 og Præsters boligbidrag på konto Salg af effekter skov Om momsafløftning se momsoversigt Præsters boligbidrag Ikke betaling for varme og el. Lejeindtægt af ejendomme under menighedsrådets administration. Udlejning af bolig, lokaler, grunde mv. Indtægter ved bortforpagtning af ejendom under menighedsrådets administration. Indbetaling af acontobeløb Indbetalinger i henhold til slutopgørelse. Tilbagebetaling ved slutopgørelse modposteres. Indtægter fra skovdrift på ejendomme under menighedsrådets administration. Indtægt fra særskilt udleje af jagt- og fiskeret. Salg af effekter mv. Indbetalinger fra stiftskassereren BRUG AF KIRKEN 6310 Betaling for brug af kirken, klokkeringning mv. Indbetaling for brug af kirken i.h.t. godkendt takstregulativ. Side 17

19 INDBETALINGER NOTE Pyntning i kirken Såfremt der er tale om momsregistrering af kirkegården, afløftes moms. Udgifter til indkøb af gran, blomster og lys til videresalg mv. føres på konto 5110 eller Refusion menighedslokaler Indbetaling for pyntning af kirken ved kirkelige handlinger (bryllupper mv.). Tilfælde hvor menigheden refunderer menighedsrådets udgifter for lys og varme 6340 KIRKEGÅRD 6410 Gravkastning Der afløftes ikke moms af beløbene Nyanlæg og omlægning af gravsteder Beløbene afløftes moms Erhvervelse, fornyelse gravsteder Der afløftes ikke moms af beløbene Hjemfaldne gravstedskapitaler Der afløftes ikke moms af beløbene. Indbetalinger fra dødsbo, bedemand gravstedsindehaver mv. Indbetalinger fra gravstedindehaver mv. for nyanlæg og omlægning af gravsteder. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsrettigheder indbetalt af dødsbo, bedemand, gravstedsindehaver mv. Tilbagebetaling efter vedligeholdelsesperiodens udløb Salg af planter, ren- og vedligeholdelse mv. Beløbene afløftes moms. Indbetaling fra gravstedsindehaver for ren- og vedligeholdelse, blomster, planter, grandækning mv Renter af aktuelle gravstedskapitaler Renter af hjemfaldne gravstedskapitaler på konto Beløbene afløftes moms. Indbetaling fra stiftet Side 18

20 INDBETALINGER NOTE Kirkegård med særskilt regnskab Indbetalinger overføres samlet fra særskilt regnskab EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Skal normalt ikke udfyldes i budgettet. Nyoptagne lån skal modposteres i den udgift, de er optaget til. Hævet opsparing skal modposteres i den udgift, de er henlagt til. Præstens andel af telefonudgift modregnes på konto Refusioner føres ikke her men på de konti, hvor udgifterne forekommer - bortset fra lønrefusion - se konto Statstilskud, som modtages i forbindelse med restaureringsarbejde og som anvendes til afdrag på lån, kan vises i skemaet over lån. Sådanne afdrag udgiftsføres på konto 7210 og indtægtsføres her Ekstraordinære indtægter, som ikke kan placeres på andre indtægtskonti. Tilskud fra fondsmidler. Arv. Side 19

21 ANLÆGSARBEJDER NOTE 7 ANLÆGSARBEJDER Anlægsarbejder I henhold til provstiudvalgets anlægsbevillinger. Anlægs- og istandsættelsesarbejde, større vedligeholdelsesarbejder, anskaffelser mv. (Alle større synsudsatte arbejder) vedrørende kirke, kirkegård, kapel, funktionærbolig samt præstegård og anden præstebolig. Der skal oprettes konto for hvert arbejde. LÅNEYDELSER 7110 Renter stiftsmiddellån Kun vedrørende lån i stiftsmidlerne Renter andre lån Ikke byggelånsrenter, som føres i byggeregnskab. Ikke renteudgifter til kassekredit eller overtræk på checkkonto, som skal føres på konto 6120, rente af kassebeholdning. Morarenter føres på konto Renter. Renter, administrationsbidrag, provisioner, låneomkostninger. Ved indfrielse af lån: Renter, omkostninger, kurstab, kursgevinst. Ved låneomlægning: Det gamle lån bogføres som ved indfrielse. For det nye lån indtægtsføres lånebeløbet., i øvrigt bogføres renter, kurstab og omkostninger. Bemærk at ved indfrielse eller låneomlægning, der medfører kursgevinst, kan denne konto slutte med en kreditsaldo Afdrag stiftsmiddellån Kun vedrørende lån i stiftsmidler. Afdrag i form af statstilskud udgiftsføres her. Se i øvrigt noten Afdrag andre lån Øvrige beløb ved indfrielse føres på konto 7120 Afdrag. Indfrielse af restgæld. Afdrag Ved indfrielse af lån: Kun lånets restgæld på indfrielsestidspunktet debiteres. Øvrige beløb ved låneomlægning føres på konto Ved låneomlægning: 7120 På det gamle lån debiteres kun restgælden. På det nye lån krediteres kun pantebrevsrestgæld. Side 20

22 ANLÆGSARBEJDER NOTE 7 LÅNEYDELSER Kirkegård med særskilt regnskab 7099 Anlægsarbejder 7790 Låneydelse i alt Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. OPSPARING Opsparing til særlige formål Renteindtægt føres i skemaet sidst i årsregnskabet. Det samme gælder for bevægelser i øvrigt på opsparede midler. En hævet opsparing modposteres på samme konto som udgiften er ført på, typisk konto under anlægsarbejder. Der oprettes konto i pengeinstitut for hvert formål, der opspares til. Alle konti skal være forsynet med prohibering, dvs. notering om, at menighedsrådet kun kan råde over indeståendet med provstiudvalgets samtykke. Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Side 21

23 KIRKELIG LIGNING NOTE Driftsrammebevilling 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5 % midler) Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis. Indbetaling fra kommunen af forskud på næste års ligningsbeløb. Indbetaling fra 5%'s beholdningen (udbetalinger fra provstiudvalgets beholdning af ligningsmidler til imødegåelse af uforudsete udgifter, jf. 6, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi) Side 22

24 KASSEBEHOLDNING NOTE 9 BEHOLDNING HOS KASSERER 9000 Kontantbeholdning 9001 Udlægskasse 9010 Checkkonto Øvrige bankkonti 9020 Girokonto F. eks. Beholdning hos kirketjener. Anføres med pengeinstitutnavn og kontonummer. Anføres med pengeinstitutnavn og kontonummer Anføres med kontonummer BEHOLDNING HOS GRAVER/KIRKEGÅRDSLEDER 9005 Kontantbeholdning hos graver/kirkegårdsleder 9015 Checkkonto hos graver/kirkegårdsleder 9025 Girokonto hos graver/kirkegårdsleder MOMSKONTI MV Indgående moms Afløftet moms af udgifter vedrørende kirkegården Udgående moms Afløftet moms af indtægter vedrørende kirkegård. ½-årets momsbeløb (hele kroner) overføres til momsafregningskonto ved hvert ½-års slutning. ½-årets momsbeløb (hele kroner) overføres til momsafregningskonto ved hvert ½-års slutning El-, olie-, vand-, miljøafgifter Afløftede afgifter af udgifter vedrørende kirkegård Der kan kun afløftes afgifter i det omfang de medgår til produktionen Momsafregningskonto Efter overførsel af moms og afgifter fra konto 9030, 9031 og 9032 afregnes saldoen til ToldSkat. Side 23

25 KASSEBEHOLDNING NOTE 9 MELLEMREGNINGSKONTI 9040 Skyldig A-skat 9041 Skyldige feriepenge 9042 Skyldig offentlige tilbagehold Indeholdt A-skat. Betalinger til ToldSkat Feriepengebeløb efter fradrag af AM-bidrag og A-skat. Betaling til feriekonto. Tilbageholdt af løn. Betalinger til inkassokontoret (ToldSkat) Skyldige pensionstilbagehold, skyldig gruppeliv Tilbageholdt gruppelivsbidrag Betalinger til Forenede Gruppeliv Skyldige fagforeningstilbagehold 9045 Skyldige lønmodtagerpengeinstitutydelser tilbageholdt 9046 Skyldige søgnehelligdagbetaling 9047 Diverse mellemregning 9050 Skyldig AM-bidrag Jf. artsindhold på note 0 konto 0160 Eventuelle mellemregninger med ansatte. Indeholdt bidrag. Betalt til Told & Skat Debitorer Forudbetalte omkostninger Kreditorer 9090 Skyldige omkostninger 9099 Modpost til primobeholdning Side 24

26 Kirkekasse / præstegårdskasse Lønmodtagers LØNAFSTEMNING A-indkomst AM-bidrag A-skat B-indkomst 0 Løn i alt (konto ) Kirkelige aktiviteter Honorar til musikere / sangere Honorar til foredragsholdere m.v Udgifter vedr. samarbejde melle m menighedsråd m.v.: Løn... - evt. ikke skattepligtige løndele, de er bogført på konto Lønrefusion fra nabosogn, der løn angives her... - Andele af lønudgifter, der lønangi v af nabosogn... Indbetalt ifølge bogholderiet øreafrunding... (4) I alt ifølge regnskabet Almindelig løn vedr. rubrik Dagpenge m.m., vedr. rubrik Oplyst til Told & Skat i alt Formålet med lønafstemningsskemaet er at vise, at der er overensstemmelse mellem lønudgifterne i årsregnskabet og de lønninger, der er indberettet til ToldSkat. I ovenstående eksempel er man fælles med nabosognet om en gravermedhjælper. Vi udbetaler og indberetter den fulde løn til gravermedhjælperen, men får en del af lønnen kr refunderet fra nabosognet. Det refunderede beløb krediteres (modregnes) på konto 0160, løn til medhjælp på kirkegården. Vores bogførte lønudgifter formindskes med kr i forhold til den indberettede løn. Beløbet skal derfor lægges til, hvorved man forklarer forskellen mellem lønudgifter på konto og den indberettede løn. Bemærk, at lønrefusioner fra nabosognet skal modregnes på den lønkonto, hvor medarbejderens løn er udgiftsført, mens lønrefusioner fra det offentlige skal krediteres på konto Side 25

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til

Læs mere

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning...

Læs mere

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere