Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning"

Transkript

1 Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård, præstebolig mv. 11 Note 4 Kirke, menighedslokaler, funktionærbolig mv. 13 Note 5 Kirkegård.. 15 Note 6 Indbetalinger. 19 Note 7 Anlægsarbejder, Låneydelser og Opsparing til særlige formål 20 Note 8 Kirkelig ligning. 22 Note 9 Kassebeholdning. 23 Eksempel på lønafstemning. 25 Eksempel på udfyldelse af skemaer vedrørende opsparing og lån.. 26 Eksempel på udfyldelse af skema til opgørelse af overskud på driftsrammen. 28 Momsoversigt Eksempel på kollektregnskab 31 Eksempel på byggeregnskab. 32 Side 1

3 Forord Der er foretaget to ændringer i kontoplanen for 2006 i forhold til kontoplanen for I note 0 på side 3 udgår kontoen 0330 Kirkebylærer. Begrebet 'kirkebylærer' eksisterer ikke længere. I note 9 på side 24 er tilføjet kontoen 9046 Skyldige søgnehelligdagsbetaling. et svarer til artsindhold på konto 0160 Kontoplanen er firecifret. Alle kontonumre der ender på 0, er på forhånd defineret af Kirkeministeriet. Kontonumre med endetal 1-9 kan normalt "frit" benyttes af menighedsrådene. Dette gælder dog ikke alle konti på Hovedkonto 9: Kassebeholdning, idet kontoplanens 9005, 9015, 9025, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9047 og 9099 er i brug. Konteringsvejledningen følger Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 2003 om ændring af cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision. Provstiudvalget fastsætter driftsrammebevilling samt bevillinger til anlægsarbejder mv. på basis af drøftelserne på budgetsamråd. Menighedsrådet kan, når det har fået rammebevillingerne, udfylde budgetskemaet. Ved aflæggelsen af årsregnskab følges årsregnskabsskemaets detaljeringsgrad. Der er adgang til at benytte egne tekster på ledige konti i kontoplanen. Det er nødvendigt at følge budget- og regnskabsblanketternes almindelige systematik med hensyn til sideopsætning og udskrift af oplysningssiderne for så vidt angår ejendomsforbehold, opsparing og gæld mv. Menighedsråd og Provstiudvalg der ønsker konteringsvejledningen i trykt form kan købe eksemplarer hos Forlaget: Landsforeningen af Menighedsråd, Vesterport 3, 1. sal, 8000 Århus C Ib Nielsen Registreret revisor FRR Richard Ammitzbøll Danmarks Kordegneforening Allan Dalkvist Alsø & Breinholt A/S Statsaut. Revisorer Myong Grøn Klaus Kerrn-Jespersen Kirkeministeriet Peter Fruergaard Schrøder Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Andersen Landsforeningen af Menighedsråd Side 2

4 LØN NOTE Graver/kirkegårdsleder/kirkegårdsassistent Reduceret for ATP. Graver, kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Gartnere og gartneriarbejdere (SID) & Medhjælp, (Kirkegård) Reduceret for ATP. Gartnere & gartneriarbejdere (SID) Gravermedhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser 0170 Vikarer graver 0210 Kontormedhjælp (HK), (kirkegård) Reduceret for ATP 0220 Kirkeassistent, rengøring Reduceret for ATP Rengøring, præstekontor 0260 Kirkekorsangere Reduceret for ATP Vikarer for kirkekorsangere Reduceret for ATP Kirkesanger Reduceret for ATP Vikarer for kirkesanger Reduceret for ATP Kontormedhjælp Reduceret for ATP Kirketjenere, kirketjenerassistent Reduceret for ATP. Gravervikar Kontormedhjælp (HK) Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser, Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser. Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kirketjener, 2. kirketjener, kirketjenerassistenter og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Side 3

5 LØN NOTE Vikarer for kirketjener Reduceret for ATP Konfirmandlærer Reduceret for ATP Sognemedhjælper m.v. Reduceret for ATP Kordegne, kordegneassistent Reduceret for ATP Vikarer for kordegn Reduceret for ATP Medhjælp, diæter m.v. Reduceret for ATP. Medhjælp bør fortrinsvis placeres på relevante konti. Honorar inkl. moms til bygningskyndig føres på konto Organist, organistassistent Reduceret for ATP Vikarer for organist Reduceret for ATP Kasserer Varetages kassererfunktionen af et firma, føres honoraret på konto Formand Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kirketjenere. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn inkl. alle tillæg, herunder skattepligtige godtgørelser Kordegn, kordegneassistenter og fast medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for kordegn. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løn til havemand (præstegård) Diæter ved bygningssyn (A-indkomst) Evt. sekretærhjælp ved menighedsrådsvalg Organist, organistassistent og fast medhjælp. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser Løst ansatte vikarer og anden medhjælp for organist. Løn inkl. alle tillæg, herunder gruppeliv og skattepligtige godtgørelser. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Side 4

6 LØN NOTE 0 Artsafgrænsning 0740 Kontaktperson 0760 Kirkeværge 0770 Huslejetilskud, præster Egentlig husleje føres på konto ATP 0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift mv. Refusioner fra AER indtægtsføres på konto Betaling for arbejde udført af bedriftssundhedstjenesten føres på konto Tvungne pensionsordninger Tilbageholdt gruppeliv til Forenede Gruppeliv føres på konto Rejse- og befordringsgodtgørelse Transportudgifter, der refunderes mod original billet o.l. føres på relevant udbetalingskonto. Kørselsgodtgørelse til B-indkomstmodtagere føres sammen med B-indkomsten. Udbetalinger, der er skattepligtige, føres på de relevante lønkonti Frivillige pensionsordninger Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Honorar samt eventuel telefongodtgørelse. Huslejetilskud til præst, som bor i egen bolig. Huslejetilskud, som er skattepligtig. Alle betalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Afgift til Arbejdsmarkedets Elevrefusion, afgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmiljøafgift. Kontingent til bedriftssundhedstjenesten samt andre lignende afgifter. Betalinger til andre pensionskasser. CO-pension, (OTK-pension) til PFA, AC-pension til Danica (både pension af skalaløn og tillæg). STK-pension (både pension af skalaløn og tillæg). Din Bank (Skandiabanken) (kun pension af tillæg). Kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer m.fl., samt ansøgere til præsteembeder. Udbetalinger efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. (Tjenesterejseaftalen). Arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. Frivillig forhøjelse af STK-pension Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. Side 5

7 LØN NOTE Lønrefusioner I tilfælde, hvor flere sogne er fælles om en ansat, Refusioner vedrørende langtidsledige, elevføres refusionerne på de respektive konti refusion, barselsorlov og sygdom, kurser mv. ( ) samt tilskud fra fællesfonden til dækning af 1. Det lønudbetalende sogn fører hele udgiften lønudgifter. på den relevante konto og modposterer Andre tilskud til lønudgifter. refusionen på samme konto. 2. Det refunderende sogn fører udgiften på den relevante konto. 3. Der redegøres for forholdet i lønafstemningen Kirkegård med særskilt regnskab Lønudgift overført fra særskilt regnskab Side 6

8 KIRKELIGE AKTIVITETER NOTE Tilskud til stiftsfond 1020 Konfirmandundervisning 1030 Gudstjenester mv., honorarer 1040 Kirkebil, gudstjenester 1050 Kirkebil, andre arrangementer 1060 Kirkeblad 1070 Kirkekoncerter, honorarer 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter 1090 Konfirmandkørsel Konfirmanders studieture samt kørsel til lejrophold føres på konto Indbetaling til stiftsfond Kontoen omfatter både konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning (dåbsoplæring). Testamenter, salmebøger, arbejdshæfter, læsesæt mv. AV-udstyr. Studietur og lejrophold for konfirmander. Film- og videoleje. Møder med konfirmander og forældre. Fremmede solister, kor, musikere m.fl. (B-indkomst) Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger Udgift til kirkebil, taxi mv. Udgift til kirkebil, taxi mv. Trykning og distribution af kirkeblad. Annoncering af arrangementer i lokalpresse. Udgifter til hjemmeside. Annonceindtægt modposteres. Indsamling til kirkebladet modposteres. Fremmede solister, kor mv. Honorarer og befordringsgodtgørelse skal angives som B-indkomst. Trykning af programmer mv. Koda-afgifter. Annoncer. Koncertindtægter modposteres her. Transport til og fra undervisningslokaler. (Tog, bus, taxa, færge mv.) 1100 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalgs arbejde Udgifter til "eget" mellemkirkeligt arbejde føres Bidrag til mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde. på anden konto under note 1. Side 7

9 KIRKELIGE AKTIVITETER NOTE Samarbejde mellem menighedsråd Administrativt samarbejde føres på konto 2480 Kun samarbejde, der vedrører kirkelige aktiviteter. Kun udgifter, der afholdes i henhold til samarbejdsaftaler, der er godkendt af kirkeministeriet, eller dispensationer, der er meddelt af kirkeministeriet, kan føres her Menighedsrådenes rådighedsbeløb er afskaffet. De udgifter, der tidligere førtes i en særskilt note, hører nu hjemme under kirkelige aktiviteter. I det omfang udgifterne ikke hører hjemme på kontienne , skal der oprettes særskilte konti Foredragsholdere, honorarer Side 8

10 ADMINISTRATION NOTE Menighedsrådet Menighedsrådets møder mv.: Udgifter ved menighedsrådsmøder, møder i udvalg og bestyrelser, studieture mv., samt rejseudgifter. Deltagelse i Landsforeningen af menighedsråds årsmøder, møder i distriktsforeninger mv., samt udgifter til kontingenter. IT-Skrivebord, Håndbøger og Retsregler for menighedsråd, Avis til menighedsrådsmedlemmer. Sammenkomster i forbindelse med præsteskifte og Blomster til rådsmedlemmers runde dage Kursusudgifter vedrørende menighedsrådet Menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser. Kursusudgifter, samt rejse- og opholdsudgifter efter regning Personaleudgifter Befordringsgodtgørelse føres på konto Udgifter til personalemøder, samarbejdsudvalgsmøder, sikkerhedsarbejde, arbejdspladsvurdering (APV), bedriftssundhedstjeneste. Personalepleje (jubilæum mv.) Tjenesterejseudgifter efter regning (tog, bus, taxa, færge mv.). Arbejdstøj til kirkebetjening efter gældende regler (mørkt tøj, kjole mv.) Annoncer Ikke annoncer vedrørende arrangementer (1060), Dagblads-, lokal- og fagbladsannoncer kirkekoncerter (1080), Menighedsrådsvalg vedr. menighedsrådsmøder, stillingsopslag, (2510). telefonbogsannoncer mv Telefoner mv. Telefongodtgørelse til kirkefunktionærer og andre lønnede ansatte er skattepligtig indkomst og føres på de respektive lønkonti under note Kontorholdsudgifter 2310 Ministerialbøger mv. Udgifter vedrørende telefoner, telefax i kirke samt kirkens kontorer mv. Ikke-skattepligtige telefongodtgørelser. Kontorartikler, gebyrer, porto, morarenter, tryksager, papir, kopisæt til fotokopimaskiner mv. Abonnement på tidsskrifter mv. Lønsystemudgifter. Kassedifferencer mv. Ikke-skattepligtig kontorholdsgodtgørelse. Attester, udskrifter, protokoller, medlemslister. Side 9

11 ADMINISTRATION NOTE Kursusudgifter vedrørende kirkefunktionærer Ikke kurser for præster. Kursusudgifter, kursusgebyrer mv. Lønrefusioner vedrørende kursusdeltagelse Rejse- og opholdsudgifter efter regning. føres på konto Udbetalt befordringsgodtgørelse mv. føres på konto Honorar til bygningskyndig deltager, arkitekt mv. Kun honorar, der ikke er A-indkomst. Honorar inkl. Moms ifølge nota. Synsdiæter til menighedsrådsmedlemmer føres Bygningskyndig deltager, konsulent-,arkitekt- og på konto ingeniørrådgivning. Arkitekt- og ingeniørhonorar vedrørende byggesager mv. føres på konto 3410, 3460, Køre- og timepenge vedrørende disse 4610,4620,4630 eller på konto under note Administrativt samarbejde mellem menighedsråd Samarbejde vedrørende aktiviteter føres på Kun udgifter, der afholdes i henhold til konto samarbejdsaftale, der er godkendt af kirkeministeriet Refusion af fællesudgifter sogne imellem 2510 Menighedsrådsvalg Sekretærhjælp føres på Revision I tilfælde hvor flere sogne er fælles om sådanne udgifter. Føres refusionerne her. Beløbet vil optræde i regnskabet som et minusbeløb (refunderet udgift) Annoncer, brochurer, plakater, valgkort, udgifter ved orienteringsmøder. Diæter til tilforordnede (B-indkomst) Revision. Assistance til bogføring og regnskab Side 10

12 PRÆSTEGÅRD, PRÆSTEBOLIGER MV. NOTE Telefon mv. Telefon og telefax på præstekontor i kirken, kordegnekontor og hos andre som ikke modtager honorar eller løn, føres under administration på konto Skatter, afgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Forsikringer/sikringsudgifter Kun vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Godtgørelse for el og varme 3270 Opvarmning og el 3310 Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeholdelse føres på konto Anlægsarbejder føres på konto under note 7. Løn til rengøring føres på konto Anskaffelser og vedligeholdelse, boliger Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Konto kan bruges, såfremt der ønskes særskilt regnskab for flere boliger. Telefon og telefax i præsteboliger. Telefonabonnement og samtaler. Præsters egetbidrag og betaling for private udlandssamtaler modposteres her. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, Miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening Præsters betaling for vand modposteres. Eventuelle specialforsikringer, eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter. Forsikringserstatning modposteres, således at selvrisikoen samlet er her. Udgift til alarmselskab. Godtgørelse for el og varme til præster. Bruges i tilfælde, hvor præsten betaler hele udgiften til el og varme. Samlet udgift til opvarmning og el. Bruges i tilfælde, hvor menighedsrådet betaler hele udgiften til el og varme. Præstens bidrag til opvarmning og el modposteres her. Driftsudgifter ved konfirmandstuen. Eventuel leje af konfirmandlokaler. El, opvarmning, rengøringsmidler, vinduespudsning mv. Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger samt træer og anden beplantning. Kontormaskiner og kontorinventar Anskaffelser og vedligeholdelse avlsgård Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på Anskaffelser og vedligeholdelse af bygninger og konto under note 7 inventar samt træer og anden beplantning. Arbejder vedrørende skov og dræningsforanstaltninger. Der afløftes 1/1 moms. se momsoversigt Eventuel frivillig momsregistrering eller momspligtig skov. Side 11

13 PRÆSTEGÅRD, PRÆSTEBOLIG MV. NOTE Leje af præstebolig 3670 Edb-udgifter præsteboliger Edb på præstekontorer i kirken føres på konto 4670 Anskaffelse af edb-udstyr, abonnement på DNK-computer, vedligeholdelse af hardware og software, udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) vedrørende præsteboliger Side 12

14 KIRKE, MENIGHEDSLOKALER, FUNKTIONÆRBOLIG MV. NOTE Skatter, afgifter Ikke vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov Forsikringer/sikringsudgifter Ikke vedrørende præstegård, anden præstebolig, avlsgård og skov El Ikke vedrørende præstegård Varme Ikke i konfirmandlokaler i præstegård 4310 Rengøringsartikler, vask mv. Ikke vedrørende præstegård. Ikke løn Eftersyn orgel, klokker mv. Større reparationer og lignende arbejder føres på konto 4610 eller på konto under note Lejeudgifter 4460 Gudstjenester, blomster, lys mv. Ved kirker med kirkegård føres blomster og lys til videresalg på konto Kirkebil føres på konto 1040 eller Anskaffelser og vedligeholdelse, kirke Edb-udstyr mv. bogføres på konto Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Ejendomsskat, vandafgift, kloakafgift, renovationsafgift, skorstensfejning, miljøafgift mv., grundejerforening, antenneforening. Funktionærboligens betaling for vand modposteres. Eventuelle specialforsikringer, f.eks. Lovpligtig forsikring af traktorer mv. Eventuel selvrisiko opkrævet af forsikringsselskab. Forsikringsdækkede udgifter, forsikringserstatning modposteres, dvs at selvrisikoen samlet føres her. Udgift til alarmselskab. Acontobetalinger, slutopgørelser. Tilbagebetaling modposteres. Fyringsolie/gas, el-opvarmning, fjernvarme. Tilbagebetaling modposteres. Rengøringsartikler, køkkenruller, toiletpapir, vaskeri, vinduespudsning, rengøringsfirma mv. Almindelige eftersyn af orgel, klokker, ringemaskine, kirkeur, teleslynge, varmeanlæg, befugtningsanlæg, elevatorer og lift, brandeftersyn, klaverstemning Husleje kirkekontor, menighedslokaler mv. Udgifter ved afvikling af gudstjenester. Blomster og anden udsmykning, juletræ, dekorationer, levende lys. Altervin og alterbrød. Anskaffelser og vedligeholdelse vedrørende grund og bygninger. Udgifter til renholdelse, snerydning mv. af kirkeplads og fortov ved kirker uden kirkegård. Kirkeinventar, kontorinventar, kontormaskiner. Anskaffelse af salmebøger, koralbøger, nodemateriale mv. Side 13

15 KIRKE, MENIGHEDSLOKALER, FUNKTIONÆRBOLIG MV. NOTE Anskaffelser og vedligeholdelse sognegård Se konto Se konto Anskaffelser og vedligeholdelse funktionærbolig Se konto Se konto Edb-udgifter kirkekontorer mv. Anskaffelse af edb-udstyr til kontorer i kirke mv. Edb-udstyr opstillet hos formand, kasserer m.fl. Abonnement på ekstra DNK-computere. Vedligeholdelse af hardware og software. Udgifter til it-service og kommunikation (internet, e-post mv.) Side 14

16 KIRKEGÅRD NOTE Materialer og planter til salg Befordringsgodtgørelse til graver vedrørende kørsel med materialer mv. føres på konto Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes 1/1 moms. Kun udgifter til planter. løg, grus mv. til videresalg Materialer og planter til kirkegård Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes Udgifter til planter, løg grus mv. til fælles brug 1/2 moms på kirkegården. Kørsel af affald Entreprenørudgifter, grave Kontoen anvendes til poster, hvorpå der ikke afløftes moms. Ydelsen er momsfri Entreprenørudgifter, kirkegård Kontoen anvendes til poster, hvorpå der afløftes 1/2 moms. Se momsoversigt. Fremmed arbejde ved gravkastning (gravemaskine, lufthammer mv.) Jordarbejde med maskiner, snerydning, mv Arbejdstøj For støvler, arbejdshandsker og høreværn samt arbejdstøj, der anskaffes til kirkegården, kan der afløftes 1/2 moms. Dog gælder det for beklædningsgenstande, som anskaffes i henhold til FAKK-aftalen, at moms ikke kan afløftes. Det samme gælder for mørkt tøj til graver Vedligeholdelse, bygninger Om momsafløftning se momsoversigt. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7. Redskabsrum, mandskabsrum, kontorer og kapel mv Vedligeholdelse, maskiner, redskaber, værktøj Om momsafløftning, se momsoversigt Traktor, slåmaskine, løvsuger, feje- og snerydningsmaskiner, kontormaskiner, kontorinventar. Brændstof til traktor, plæneklipper og snerydningsmaskiner mv Vedligeholdelse, P-plads, hegn mv. Der kan ikke afløftes moms. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note 7, 5220 Nyanskaffelser, bygninger Om momsafløftning se momsoversigt. Gælder ikke anlægsudgifter, som føres på konto under note 7. Redskabsrum, mandskabsrum, kontorer og kapel mv. Side 15

17 KIRKEGÅRD NOTE Nyanskaffelser, maskiner, redskaber, værktøj Om momsafløftning se momsoversigt. Traktor, slåmaskine, løvsuger, feje- og snerydningsmaskiner, kontormaskiner og kontorinventar Nyanskaffelser, P-plads, hegn mv. Der afløftes ikke moms af beløbene. Gælder ikke anlægsarbejder, som føres på konto under note Vedligeholdelse kirkegårdsareal Om momsafløftning se momsoversigt. Anlægsarbejder føres på konto under note Nyanskaffelser, kirkegårdsareal Om momsafløftning se momsoversigt. Anlægsarbejder føres på konto under note Bevaringsværdige gravminder I tilfælde af større arbejder kan der være tale om anlægsarbejde, som føres på konto under note 7 Der kan ikke afløftes moms Dræning, kloakering, vandledning, belægning mv. Dræning, kloakering, vandledning, belægning mv. Særlige udgifter vedrørende restaurering af gravminder Kirkegård med særskilt regnskab Andre udgifter, herunder administrationsudgifter, udgifter vedrørende ejendom samt øvrige udgifter vedrørende kirkegården Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Side 16

18 INDBETALINGER NOTE 6 RENTEINDTÆGTER 6110 Renter af stiftsmidler ekskl. Gravstedskapitaler Renter af aktuelle gravstedskapitaler føres på Renter af tiendemidler, renter af fremtidige og konto hjemfaldne gravstedskapitaler Renter af kassebeholdning Gælder ikke renter af henlæggelse og opsparing, som føres på skemaet sidst i årsregnskabet. Morarenter føres på konto 2260 Renter af konti, som indgår i kassebeholdningen. Renter af indestående i pengeinstitutter og eventuelle værdipapirer. Renter af kassekredit eller overtræk på checkkonto modposteres. INDTÆGT AF FAST EJENDOM 6210 Lejeindtægt Præsters boligbidrag føres på konto Forpagtningsafgift Lejeindtægt føres på konto 6210 og Præsters boligbidrag på konto Salg af effekter skov Om momsafløftning se momsoversigt Præsters boligbidrag Ikke betaling for varme og el. Lejeindtægt af ejendomme under menighedsrådets administration. Udlejning af bolig, lokaler, grunde mv. Indtægter ved bortforpagtning af ejendom under menighedsrådets administration. Indbetaling af acontobeløb Indbetalinger i henhold til slutopgørelse. Tilbagebetaling ved slutopgørelse modposteres. Indtægter fra skovdrift på ejendomme under menighedsrådets administration. Indtægt fra særskilt udleje af jagt- og fiskeret. Salg af effekter mv. Indbetalinger fra stiftskassereren BRUG AF KIRKEN 6310 Betaling for brug af kirken, klokkeringning mv. Indbetaling for brug af kirken i.h.t. godkendt takstregulativ. Side 17

19 INDBETALINGER NOTE Pyntning i kirken Såfremt der er tale om momsregistrering af kirkegården, afløftes moms. Udgifter til indkøb af gran, blomster og lys til videresalg mv. føres på konto 5110 eller Refusion menighedslokaler Indbetaling for pyntning af kirken ved kirkelige handlinger (bryllupper mv.). Tilfælde hvor menigheden refunderer menighedsrådets udgifter for lys og varme 6340 KIRKEGÅRD 6410 Gravkastning Der afløftes ikke moms af beløbene Nyanlæg og omlægning af gravsteder Beløbene afløftes moms Erhvervelse, fornyelse gravsteder Der afløftes ikke moms af beløbene Hjemfaldne gravstedskapitaler Der afløftes ikke moms af beløbene. Indbetalinger fra dødsbo, bedemand gravstedsindehaver mv. Indbetalinger fra gravstedindehaver mv. for nyanlæg og omlægning af gravsteder. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsrettigheder indbetalt af dødsbo, bedemand, gravstedsindehaver mv. Tilbagebetaling efter vedligeholdelsesperiodens udløb Salg af planter, ren- og vedligeholdelse mv. Beløbene afløftes moms. Indbetaling fra gravstedsindehaver for ren- og vedligeholdelse, blomster, planter, grandækning mv Renter af aktuelle gravstedskapitaler Renter af hjemfaldne gravstedskapitaler på konto Beløbene afløftes moms. Indbetaling fra stiftet Side 18

20 INDBETALINGER NOTE Kirkegård med særskilt regnskab Indbetalinger overføres samlet fra særskilt regnskab EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Skal normalt ikke udfyldes i budgettet. Nyoptagne lån skal modposteres i den udgift, de er optaget til. Hævet opsparing skal modposteres i den udgift, de er henlagt til. Præstens andel af telefonudgift modregnes på konto Refusioner føres ikke her men på de konti, hvor udgifterne forekommer - bortset fra lønrefusion - se konto Statstilskud, som modtages i forbindelse med restaureringsarbejde og som anvendes til afdrag på lån, kan vises i skemaet over lån. Sådanne afdrag udgiftsføres på konto 7210 og indtægtsføres her Ekstraordinære indtægter, som ikke kan placeres på andre indtægtskonti. Tilskud fra fondsmidler. Arv. Side 19

21 ANLÆGSARBEJDER NOTE 7 ANLÆGSARBEJDER Anlægsarbejder I henhold til provstiudvalgets anlægsbevillinger. Anlægs- og istandsættelsesarbejde, større vedligeholdelsesarbejder, anskaffelser mv. (Alle større synsudsatte arbejder) vedrørende kirke, kirkegård, kapel, funktionærbolig samt præstegård og anden præstebolig. Der skal oprettes konto for hvert arbejde. LÅNEYDELSER 7110 Renter stiftsmiddellån Kun vedrørende lån i stiftsmidlerne Renter andre lån Ikke byggelånsrenter, som føres i byggeregnskab. Ikke renteudgifter til kassekredit eller overtræk på checkkonto, som skal føres på konto 6120, rente af kassebeholdning. Morarenter føres på konto Renter. Renter, administrationsbidrag, provisioner, låneomkostninger. Ved indfrielse af lån: Renter, omkostninger, kurstab, kursgevinst. Ved låneomlægning: Det gamle lån bogføres som ved indfrielse. For det nye lån indtægtsføres lånebeløbet., i øvrigt bogføres renter, kurstab og omkostninger. Bemærk at ved indfrielse eller låneomlægning, der medfører kursgevinst, kan denne konto slutte med en kreditsaldo Afdrag stiftsmiddellån Kun vedrørende lån i stiftsmidler. Afdrag i form af statstilskud udgiftsføres her. Se i øvrigt noten Afdrag andre lån Øvrige beløb ved indfrielse føres på konto 7120 Afdrag. Indfrielse af restgæld. Afdrag Ved indfrielse af lån: Kun lånets restgæld på indfrielsestidspunktet debiteres. Øvrige beløb ved låneomlægning føres på konto Ved låneomlægning: 7120 På det gamle lån debiteres kun restgælden. På det nye lån krediteres kun pantebrevsrestgæld. Side 20

22 ANLÆGSARBEJDER NOTE 7 LÅNEYDELSER Kirkegård med særskilt regnskab 7099 Anlægsarbejder 7790 Låneydelse i alt Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. OPSPARING Opsparing til særlige formål Renteindtægt føres i skemaet sidst i årsregnskabet. Det samme gælder for bevægelser i øvrigt på opsparede midler. En hævet opsparing modposteres på samme konto som udgiften er ført på, typisk konto under anlægsarbejder. Der oprettes konto i pengeinstitut for hvert formål, der opspares til. Alle konti skal være forsynet med prohibering, dvs. notering om, at menighedsrådet kun kan råde over indeståendet med provstiudvalgets samtykke. Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing Overføres som samlet sum fra særskilt regnskab. Side 21

23 KIRKELIG LIGNING NOTE Driftsrammebevilling 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5 % midler) Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis. Indbetaling fra kommunen af forskud på næste års ligningsbeløb. Indbetaling fra 5%'s beholdningen (udbetalinger fra provstiudvalgets beholdning af ligningsmidler til imødegåelse af uforudsete udgifter, jf. 6, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi) Side 22

24 KASSEBEHOLDNING NOTE 9 BEHOLDNING HOS KASSERER 9000 Kontantbeholdning 9001 Udlægskasse 9010 Checkkonto Øvrige bankkonti 9020 Girokonto F. eks. Beholdning hos kirketjener. Anføres med pengeinstitutnavn og kontonummer. Anføres med pengeinstitutnavn og kontonummer Anføres med kontonummer BEHOLDNING HOS GRAVER/KIRKEGÅRDSLEDER 9005 Kontantbeholdning hos graver/kirkegårdsleder 9015 Checkkonto hos graver/kirkegårdsleder 9025 Girokonto hos graver/kirkegårdsleder MOMSKONTI MV Indgående moms Afløftet moms af udgifter vedrørende kirkegården Udgående moms Afløftet moms af indtægter vedrørende kirkegård. ½-årets momsbeløb (hele kroner) overføres til momsafregningskonto ved hvert ½-års slutning. ½-årets momsbeløb (hele kroner) overføres til momsafregningskonto ved hvert ½-års slutning El-, olie-, vand-, miljøafgifter Afløftede afgifter af udgifter vedrørende kirkegård Der kan kun afløftes afgifter i det omfang de medgår til produktionen Momsafregningskonto Efter overførsel af moms og afgifter fra konto 9030, 9031 og 9032 afregnes saldoen til ToldSkat. Side 23

25 KASSEBEHOLDNING NOTE 9 MELLEMREGNINGSKONTI 9040 Skyldig A-skat 9041 Skyldige feriepenge 9042 Skyldig offentlige tilbagehold Indeholdt A-skat. Betalinger til ToldSkat Feriepengebeløb efter fradrag af AM-bidrag og A-skat. Betaling til feriekonto. Tilbageholdt af løn. Betalinger til inkassokontoret (ToldSkat) Skyldige pensionstilbagehold, skyldig gruppeliv Tilbageholdt gruppelivsbidrag Betalinger til Forenede Gruppeliv Skyldige fagforeningstilbagehold 9045 Skyldige lønmodtagerpengeinstitutydelser tilbageholdt 9046 Skyldige søgnehelligdagbetaling 9047 Diverse mellemregning 9050 Skyldig AM-bidrag Jf. artsindhold på note 0 konto 0160 Eventuelle mellemregninger med ansatte. Indeholdt bidrag. Betalt til Told & Skat Debitorer Forudbetalte omkostninger Kreditorer 9090 Skyldige omkostninger 9099 Modpost til primobeholdning Side 24

26 Kirkekasse / præstegårdskasse Lønmodtagers LØNAFSTEMNING A-indkomst AM-bidrag A-skat B-indkomst 0 Løn i alt (konto ) Kirkelige aktiviteter Honorar til musikere / sangere Honorar til foredragsholdere m.v Udgifter vedr. samarbejde melle m menighedsråd m.v.: Løn... - evt. ikke skattepligtige løndele, de er bogført på konto Lønrefusion fra nabosogn, der løn angives her... - Andele af lønudgifter, der lønangi v af nabosogn... Indbetalt ifølge bogholderiet øreafrunding... (4) I alt ifølge regnskabet Almindelig løn vedr. rubrik Dagpenge m.m., vedr. rubrik Oplyst til Told & Skat i alt Formålet med lønafstemningsskemaet er at vise, at der er overensstemmelse mellem lønudgifterne i årsregnskabet og de lønninger, der er indberettet til ToldSkat. I ovenstående eksempel er man fælles med nabosognet om en gravermedhjælper. Vi udbetaler og indberetter den fulde løn til gravermedhjælperen, men får en del af lønnen kr refunderet fra nabosognet. Det refunderede beløb krediteres (modregnes) på konto 0160, løn til medhjælp på kirkegården. Vores bogførte lønudgifter formindskes med kr i forhold til den indberettede løn. Beløbet skal derfor lægges til, hvorved man forklarer forskellen mellem lønudgifter på konto og den indberettede løn. Bemærk, at lønrefusioner fra nabosognet skal modregnes på den lønkonto, hvor medarbejderens løn er udgiftsført, mens lønrefusioner fra det offentlige skal krediteres på konto Side 25

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2005. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSREGNSKAB 2005. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSREGNSKAB 2005 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsregnskab 2005 Regnskabet indeholder: Forklaringer til regnskabet... Side 1-2. Påtegninger... Side 3

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011.

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011. Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter

Artskontoplan. Resultatopgørelse. Indtægter Resultatopgørelse Indtægter Indbetalinger og tilskud 10 Kirkelig ligning 101810 Indbetaling fra kommunen månedsvis eller kvartalsvis Tillægsbevilling fra provstiet (5%) 101820 Ekstrabevilling fra provstiet

Læs mere

I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006, fastsættes følgende:

I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006, fastsættes følgende: Dato: 22. december 2006 Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. I medfør af 4-7 og 9 i Lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. december 2006,

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 62.812,53 5.445.187,47. Løn (100-800) 5.508.000,00 (810-890) 492.000,00 19.943,48 472.056,52 6.000.000,00 5.917.

Budgetrapport. Løn mv. 62.812,53 5.445.187,47. Løn (100-800) 5.508.000,00 (810-890) 492.000,00 19.943,48 472.056,52 6.000.000,00 5.917. Udskriftsdato 1-2-21 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr. 31-12-29 speriode 1-1-29 31-12-29 : 29 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 21 for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsbudget 21 tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 19-5- Der henvises i øvrigt til følgende

Læs mere

Afleveret: 24-03-2010 12:32:40 ÅRSREGNSKAB 2009. for ROSENVÆNGET SOGN. under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD ØSTERBRO PROVSTI KØBENHAVNS KOMMUNE

Afleveret: 24-03-2010 12:32:40 ÅRSREGNSKAB 2009. for ROSENVÆNGET SOGN. under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD ØSTERBRO PROVSTI KØBENHAVNS KOMMUNE ÅRSREGNSKAB for under ROSENVÆNGET MENIGHEDSRÅD i ØSTERBRO PROVSTI i KØBENHAVNS KOMMUNE Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning...

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv , ,65. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Budgetrapport. Løn mv , ,65. Løn ( ) ,00 ( ) , , , , rapport Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 22-8-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 23-8-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv , ,99. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Budgetrapport. Løn mv , ,99. Løn ( ) ,00 ( ) , , , , rapport Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 3-9-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 19-1-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB 2010. for. Grøndalslund Kirkekasse. under. Grøndalslund Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti.

Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB 2010. for. Grøndalslund Kirkekasse. under. Grøndalslund Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. ÅRSREGNSKAB for under Grøndalslund Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 31-7-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 53 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSBUDGET 2011 Dok. 392308 100299/09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal...

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning Formålskontoplan 3.0-2016, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Afleveret: 28-03-2011 17:16:00. for. Herstedøster sogns kirkekasse. under. Herstedøster menighedsråd.

ÅRSREGNSKAB 2010. Afleveret: 28-03-2011 17:16:00. for. Herstedøster sogns kirkekasse. under. Herstedøster menighedsråd. ÅRSREGNSKAB for under Herstedøster menighedsråd i Glostrup provsti i Albertslund kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Budolfi Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Dok. nr. 09/34447 1 Indholdsfortegnelse: 0. Formålskontoplan... 3 1. Fælles indtægter... 6 2. Kirkebygning og sognegård... 6 3. Kirkelige aktiviteter... 7 4. Kirkegård...

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSBUDGET 216 for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 722 CVR-nr. 788919 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 212 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ajstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8382 CVR-nr. 68743419 Ajstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68743419,, Afleveret d. 04-04-2013 10:11

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312 REGNSKABSTAL for Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7678 CVR-nr. 61304312 Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312,, Afleveret d. 25-03-2013 12:49 Side 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere