ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Regnskabsprincipper... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Noter Oversigt over andelshavernes andel i foreningens formue Driftsbudget for

3 2 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforening: A/B Peter Fabers Gade 5-19 Beliggenhed: Peter Fabers Gade København NV Opførelsesår ejendom: 1899 Matr.nr.: Udenbys Klædebo Kvarter, København CVR-nr.: Hjemstedskommune: Bestyrelse: Administrator: Revision: Københavns Kommune Søren Juul Nielsen (formand) David Brehm Sausdal Bjarke Brandt Hansen Jesper Kiby Denborg Hannibal Horn Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Antal andelshavere: 72 Antal erhvervslejere: 1 Regnskabsår: 1. januar 31. december

4 3 ADMINISRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. marts 2011 Som administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo I bestyrelsen: Søren Juul Nielsen David Brehm Sausdal Bjarke Brandt Hansen (formand) Jesper Kiby Denborg Hannibal Horn Således forelagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2011 Dirigent

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i A/B Peter Fabers Gade 5-19 Vi har revideret årsregnskabet for A/B Peter Fabers Gade 5-19 for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 3. marts 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Morten Kenhof statsautoriseret revisor

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for A/B Peter Fabers Gade 5-19 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber(andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift og husleje, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. december Udgifter Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. december Balancen Aktiver Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter er bogført til seneste offentlige vurdering pr. 1/ Passiver Prioritetsgæld kr , er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige, det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønskede at indfri gælden pr. 31. december 2010, skulle der betales et beløb svarende til gældens kursværdi kr

8 7 RESULTATOPGØRELSE FOR 2010 Budget Realiseret 2009 Note t.kr. Boligafgift Erhvervsleje Leje kælder/loft (1) Vaskeriets drift (netto) Statstilskud Gebyrer mv Indtægter i alt (2) Offentlige afgifter (3) Forsikringer og kontingenter (4) Elafgift (5) Vicevært og renholdelse (6) Vedligeholdelse (7) Administrationsudgifter Udgifter i alt Resultat før renter m.v (8) Renteudgifter, netto Resultat før afdrag på prioritetsgæld Årets præsterede afdrag på prioritetsgæld ÅRETS ORDINÆRE RESULTAT Ekstraordinær vedligeholdelse ÅRETS RESULTAT

9 8 BALANCE PR. 31. DECEMBER Note AKTIVER t.kr. (9) Ejendommen (10) Afsluttet tagudvidelse (11) Vaskeri Anlægsaktiver i alt Varmeregnskab 2010/11 Afholdte udgifter Aconto indbetaling Dexia obligationer(udtrukket 4/ til kurs 100) Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende byfornyelsestilskud Tilgodehavende boligafgift Periodeafgrænsningsposter (12) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

10 9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 (fortsat) 2009 Note PASSIVER t.kr. Afdragskonto Saldo 1/ Årets afdrag Opskrivningsfond Saldo 1/ Opskrivning til offentlig vurdering 1/ Overført nettoudgift vedr. tagudvidelse Øvrige reserver Saldo pr. 1/ Kursavance ved udtrækning af Dexia obligationer Kursregulering prioritetsgæld Årets resultat Egenkapital i alt (13) Prioritetsgæld Langfristet gæld Forstædernes Bank, byggelån Handler Mellemregning administrator Bankgæld, kassekredit mv Nykredit ( låneomlægning ) (15) Skyldige omkostninger Deposita Kortfristet gæld i alt Fremmedkapital i alt PASSIVER I ALT (16) Sikkerhedsstillelser og forpligtelser (17) Udskudt skat (18) Andelskroneværdi

11 10 NOTER 2009 t.kr. (1) Vaskeriets drift (netto) Salg af vaskemønter El Afskrivninger Varme Reparationer (2) Offentlige afgifter Ejendomsskat Vandafgift Renovation m.m (3) Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikring Arbejdsskadeforsikring Glasforsikring

12 11 NOTER (fortsat) 2009 t.kr. (4) Elafgift El (5) Vicevært og renholdelse Vicevært incl. sociale bidrag Grøn gårdmand Trappevask (6) Vedligeholdelse Postkasser Maler Ingeniør Glarmester Blikkenslager Elektriker Tømrer Bestyrelseslokale Låsesmed Kloak mv. (rotter) Materialer og småanskaffelser Arbejdsweekender ( netto ) (7) Administrationsudgifter Varmeudgift bestyrelseslokaler Kopier, porto mv Administrationshonorar Advokat Revision og regnskabsudarbejdelse (incl rest ) Bestyrelseshonorar Mødeudgifter Bestyrelsesgodtgørelse Varmeregnskab Gebyrer Telefon Tab fraflyttere m.v Diverse (selskabsskat m.v.)

13 12 NOTER (fortsat) 2009 t.kr. (8) Renteudgifter, netto Indtægter Dexia obligationer Nykredit Bank Udgifter Låneomkostninger Prioritetsrenter, jf. note Andre renter (byggelån) Renteudgifter, netto (9) Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Bogført værdi, ejendom: Saldo pr. 1/ Regulering til offentlig vurdering 1/ Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ kr (10) Afsluttet tagudvidelse Entreprenør Arkitekt Ingeniør Konsulent (svampeskade) Smart Guard Codan Blikkenslager Administration, Andelsbo Maler Byggelånsrenter Byfornyelsestilskud Indbetalinger andelshavere overført til opskrivningsfond

14 13 NOTER (fortsat) 2009 tkr. (11) Vaskeri Saldo 1/ årets afskrivninger (12) Likvide midler Nykredit Bank ( diverse konti ) Nykredit Bank ( kassekredit ) (13) Prioritetsgæld Restgæld Kursvær- Rest- Renter Afdrag pr. di pr. løbetid / / % Nykredit opr. kr indfriet % Nykredit opr. kr år % Nykredit opr.... kr år % Nykredit opr. kr indfriet Lån stort kr er et kontant annuitetslån. Lån stort kr er et obligationslån.

15 14 NOTER (fortsat) (15) Skyldige omkostninger Revision og regnskabsudarbejdelse Rengøring december Elektriker Vurderingshonorar Vaskeri m.v Arkitekt byggesag (16) Sikkerhedsstillelser og forpligtelser Der er udstedt ejerpantebrev stort kr , som ligger til sikkerhed for lån i bank Andelsboligforeningen kautionerer for to andelshaveres lån i forbindelse med køb af andelslejlighed, i alt kr (maksimum). (17) Udskudt skat Landsskatteretten har afsagt kendelse om, at der udløses beskatning ved ændret anvendelse af den sidste lejlighed i foreningen, der har været udlejet til ikke-medlem, og som overgår til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis. Beskatningen vil ifølge landsskatteretten i givet fald omfatte alle de lejligheder, der siden 19. maj 1994 er overgået til ændret anvendelse. Da foreningen ikke har solgt udlejede lejligheder efter 19. maj 1994, er foreningen alene skattepligtig ved salg af sidste erhvervslejemål og ophør af skattepligtig virksomhed. (18) Andelskroneværdi Ved beregning af andelskroneværdien er ejendommen jf. Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 2 litra c medtaget til offentlig vurdering pr. 1/ Egenkapital, jf. side Regulering prioritetsgæld Bogført værdi Kursværdi Reserveret til fremtidig vedligeholdelse m.v Andelskroneværdi: = ,60 pr. m2 (11.751,60 pr. 31/ ) 5.257,70

16 15 OVERSIGT OVER ANDELSHAVERNES ANDEL I FORENINGS FORMUE Lejlighed Fordelingstal Nr. Adresse Andelshavere Andre Andelsværdi 1 5 st. tv. 98, st. th. 38, tv. 84, th. 82, tv. 84, th. 82, tv. 84, th. 82, tv. 141, th. 140, st. tv. 139, st. th tv. 84, th. 82, tv. 84, th. 82, tv. 84, th. 82, tv. 84, th. 82, st. tv. (Vaskeri) 43,6 22 Del af 31 erhverv tv. 67, th. 70, tv. 67, th. 70, tv. 67, th. 70, tv. 115, th. 116, st. tv. 91, st. th. 75, tv. 70, th. 66, tv. 70, th. 66, tv. 70, th. 66, tv. 116, th. 115, Transport 3.060,0 173,

17 16 Lejlighed Fordelingstal Nr. Adresse Andelshavere Andre Andelsværdi Transport 3.060,0 173, st. tv. 53, Port tv. 51, th. 51, tv. 103, tv. 51, th. 51, tv. 86, th. 86, st. tv. 47, st. tv. 24, st. th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 86, th. 86, st. tv. 53, Port tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 86, th. 51, st. tv. 80, st. th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 51, th. 51, tv. 86, th. 51, ,7 197, Fordelingstal i alt ,9

18 17 DRIFTSBUDGET FOR 2011 Indtægter Boligafgift Vaskeridrift Lejeindtægt, erhverv Resttilskud, fjernvarmeprojekt Udgifter Prioritetsydelser Skatter og afgifter Renovation Vand Forsikringer og kontingenter Elektricitet Vedligeholdelsesudgifter (heraf kr til ombygning af 15, st.) Hensættelse til fremtidig maling af vinduer Vicevært og renholdelse Administrationsomkostninger Administrationshonorar(incl. 25% moms) Revision og regnskabsudarbejdelse ORDINÆRT RESULTAT LIKVIDITETSBUDGET PR. 31/ Likviditetsreserve pr. 1/ Resultat ifølge budget Indbetaling tilgodehavender Indbetaling byfornyelsestilskud Indfrielse Nykredit Afsluttet handler Udbetaling til kreditorer m.v LIKVIDITETSRESERVE PR. 31/ Ovenstående budgetter er ikke revideret. Sag nr rgn jlu

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere