Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser"

Transkript

1 Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Perstrup Beton Industri A/S

2

3 Indhold 1. Resumé Tillægsgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Kontrol af luftvilkår Jord og grundvand Affald Støj Støjgrænser Kontrol af støjvilkår Definition på overholdte støjgrænser Egenkontrol Indberetning Sikkerhedsforanstaltninger Ophør af driften Vurdering Beliggenhed Placering i forhold til omgivelserne Placering i forhold til gældende planer Jord og grundvand Indretning og drift Luftforurening Energianlæg Jord og grundvand Affald Støj Kontrol af støjgrænser Egenkontrol Indberetning Sikkerhedsforanstaltninger Spildevand Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen Bemærkninger til miljøgodkendelsen Klagevejledning...13 Side 2/14

4 Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oversigtskort Miljøteknisk beskrivelse; herunder følgende bilag: Bilag 1A Bilag 2A Bilag 3A Bilag 4A Bilag 5A Bilag 6A Sagens akter Lovgrundlag m.m. Situationsplan placering af bygninger, oplagspladser og andre befæstede arealer Situationsplan indretning af produktionslokaler Situationsplan afkast Situationsplan støj- og vibrationskilder Situationsplan oplag af råvarer og affald Situationsplan - spildevandsforhold Side 3/14

5 1. Resumé Perstrup Beton Industri A/S ønsker at samle deres elementproduktion på anlægget i Kolind, således at produktionen fremover også kommer til at omfatte facadeelementer. Der vil ske en omlægning af produktionen, men der vil ikke være tale om en udvidelse af produktionen. Derudover ønsker virksomheden at få ændret sine støjvilkår, således at virksomhedens støjgrænser fremover svarer til de vejledende støjgrænser, der normalt gælder for et område, som virksomheden er placeret i, nemlig boliger i det åbne land. Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af en ny produktionslinje bestående af en produktionshal og blanderanlæg. Derudover etableres et nyt energianlæg, nye lukkede sand- og stensiloer, og virksomhedens støjgrænseværdier hæves. Perstrup Beton Industri er omfattet af liste B202 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at virksomhedens aktiviteter generelt er omfattet af standardvilkår udarbejdet af Miljøstyrelsen. Dette gælder også for udvidelsen/ændringerne omfattet af denne tillægsgodkendelse. Side 4/14

6 2. Tillægsgodkendelse På grundlag af oplysningerne i den miljøtekniske beskrivelse (bilag 2) meddeler Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne godkendelse til ændringer/udvidelser på virksomheden Perstrup Beton Industri A/S, Kringelen 4-6, Pederstrup, 8560 Kolind. Godkendelsen gives som et tillæg til eksisterende revurdering af miljøgodkendelse af 20. september 2007 og meddeles på nedenstående vilkår. Vilkår 32 om støj i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september 2007 ophæves samtidig med meddelelse af denne tillægsgodkendelse. Tillægsgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Tillægsgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold. 2. Ved nye etableringer eller driftsændringer, skal der indsendes en anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om forholdet er godkendelsespligtig. 3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted. 4. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. 5. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår Indretning og drift 6. Der henvises til vilkår 5 9 i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Luftforurening 7. Der henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Kontrol af luftvilkår 8. Der henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Side 5/14

7 3.4. Jord og grundvand 9. Der henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Affald 10. Der henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Støj Støjgrænser 11. Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau - målt ved de mest støjbelastede boliger i det åbne land, må ikke overskride grænseværdierne, som er anført i tabel 5. Tidsrum A Midlingstid Hverdage kl db(a) 8 timer Lørdage kl db(a) 7 timer Lørdage kl db(a) 4 timer Søn- og helligdage kl db(a) 8 timer Aften kl db(a) 1 time Nat kl db(a) ½ time *Maksimalværdi 55 db(a) * Støjens maksimalværdi for natperioden må ikke overskride de for natperioden anførte værdier med mere end 15 db - målt med tidsvægtningen fast. 12. Støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt/ beregnet i punkter i 1,5 m s højde over terræn. Tabel 5 Støjgrænser 3.7. Kontrol af støjvilkår 13. Virksomhedens skal senest den 15. maj 2011 dokumentere, at vilkår 11 ikke er overskredet. Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 1 mdr. efter, at virksomheden har modtaget dokumentationen. 14. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 om Måling af støj fra virksomheder og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal udføres som Miljømåling ekstern støj og skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj eller af et laboratorium, der beskæftiger personer, der er certificeret af DELTA til at udføre støjmålinger. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der dog kun kræves én årlig støjbestemmelse. Side 6/14

8 15. Såfremt tilsynsmyndigheden herefter får begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke er overholdt, kan kommunen forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag, således at vilkårene overholdes, samt at virksomheden efterfølgende fremsender dokumentation herfor. 16. Virksomheden afholder selv omkostningerne i forbindelse med dokumentation af, at vilkårene i punkt 11 er overholdt Definition på overholdte støjgrænser 17. Grænseværdierne anses for ikke at være overskredet, såfremt målværdien minus ubestemtheden er lig med eller mindre end grænseværdien. 18. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a) Egenkontrol 19. Der henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Indberetning 20. Der henvises til vilkår 47 og 48 i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Sikkerhedsforanstaltninger 21. Der henvises til vilkår 49 og 50 i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Ophør af driften 22. Der henvises til vilkår 51 i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Side 7/14

9 4. Vurdering En beskrivelse af det ansøgte fremgår af de fremsendte miljøtekniske oplysninger jf. bilag 2. Syddjurs Kommune vurderer, at etablering af en ny produktionshal, ændringerne i produktionen, etablering af et nyt energianlæg samt ændring af støjvilkår medfører forøget påvirkning af miljøet. Det betyder, at ændringerne skal miljøgodkendes. Team Virksomhed har derfor udarbejdet denne tillægsgodkendelse til ændringerne som et supplement til virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Da revurdering af miljøgodkendelse af 20. september 2007 af miljøgodkendelse af 20. september 2009 er gældende for de samlede aktiviteter, betyder det, at vilkårene i forbindelse med den nye produktionshal og ændringerne i produktionen i høj grad udgøres af vilkårene i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Beliggenhed Placering i forhold til omgivelserne Perstrup Beton Industri A/S er beliggende i en forhenværende råstofgrav ca. 600 m. nord for Pederstrup by. Området omkring Perstrup Beton Industri A/S består hovedsageligt af landbrugsarealer. Den nærmeste beboelse ligger ca. 20 m fra Perstrup Beton Industris sydøstlige ende på Kringelen 15 på den anden side af vejen. Ved virksomhedens nordvestlige ende ligger en bolig på Kringelen 2 ca. 75 m fra virksomhedens areal. Ca. 275 m vest for Perstrup Beton Industri A/S ligger Skandinavisk Dyrepark Placering i forhold til gældende planer Der er udarbejdet en ny lokalplan i 2010 (LP 337) samt tillæg til kommuneplanen (nr. 04; planramme 6.11.E3 og 6.11.E4) i forbindelse med den forestående ændring på Perstrup Beton Industri A/S. Planerne udlægger virksomhedens areal til erhvervsområde. Virksomhedens udvidelser/ ændringer er i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanrammerne. I området omkring Perstrup Beton Industri A/S er der registreret følgende 3 beskyttede naturtyper og vandløb efter Naturbeskyttelsesloven: 2 søer og en mose i en afstand af ca. 150 m nord for virksomheden, 2 søer og en mose m øst for og 2 søer og en mose syd for virksomheden. Langs virksomhedens østlige og sydlige ende løber Pederstrup Å og ca. 250 m nord for Perstrup Beton Industri A/S løber Skodå. Begge vandløb er 3 beskyttede vandløb, som er B1-målsatte i kommuneplanen. Foru- Side 8/14

10 reningsundersøgelser lavet i år 1999 og 2002 viser, at de begge opfylder denne målsætning. Det vurderes, at ændringerne/ udvidelserne på virksomheden ikke vil medføre en negativ påvirkning af 3-områderne. I henhold til 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan: Påvirke et Natura2000 område væsentligt, Beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag lv, eller Beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag lv. Natura2000 områder De nærmeste Natura 2000 områder; Stubbe Sø og Kaløskovene og Kaløvig, ligger hhv. 8 km sydøst for virksomheden og 11 km sydvest for virksomheden. Det kan efter kommunens vurdering afvises, at det ansøgte kan medføre en effekt på områdets udpegningsgrundlag. Dyre- eller plantearter optaget på EF-habitatdirektivets bilag lv I Syddjurs Kommune er der formodet eller konstateret forekomst af følgende bilag lv-arter: odder, løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, arter af flagermus og mygblomst. Der er registreret bestande af Bilag IV-arterne strandtudse på to lokaliteter 300 m øst samt 500 m nordvest for virksomhedens areal og en bestand af spidssnudet frø 150 m nord for virksomhedens areal. Syddjurs Kommune vurderer, at udvidelsen/ændringerne på virksomheden ikke medfører miljøpåvirkninger i omgivelserne, der kan medføre en negativ påvirkning af disse bilag IV-arters yngle- eller rastesteder. Derudover vurderer kommunen, at der ikke er potentielle levesteder for øvrige bilag lv-arter i området, der vil blive påvirket negativt af det ansøgte Jord og grundvand Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, og ca. 1 km syd herfor er et område med særlige drikkevandsinteresser (Tirstrup Indsatsområde) beliggende. Pederstrup Vandværks indvindingsboring er beliggende ca. 300 m syd for virksomheden. Boringens beskyttelseslinie går ind over virksomhedens sydlige ende. Perstrup Beton Industri A/S har selv to indvindingsboringer, hvorfra vandet, der bruges i produktionen, hentes. Side 9/14

11 4.2. Indretning og drift Perstrup Beton Industri A/S etablerer en ny produktionslinje til produktion af facadeelementer. Produktionslinjen består af en hal (støbehal 10 på situationsplan, bilag 1A til godkendelsens bilag 2) vinkelret på den eksisterende jernhal (hal 9), et blanderanlæg (siloer, blander, blandertårn) samt 2 vaske/finish/reparationspladser med afløb til nedsivning. Samlet set sker der ikke en udvidelse af virksomhedens produktion. Produktionen i den eksisterende støbehal 2 nedlægges, og hallen bliver fremover anvendt til jernhal (jernhal 2) og tømrerværksted. Udover ændringerne i produktionen nedrives en gammel sand- og stensilo, og der etableres nye lukkede siloer samt et nyt energianlæg. Syddjurs Kommune vurderer, at udvidelsen/ændringerne kan reguleres efter de eksisterende standardvilkår som angivet i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Virksomheden skal dog indhente nedsivningstilladelse i forbindelse med afløbsforholdene, før anlægget kan tages i drift 4.3. Luftforurening Der etableres ikke afkast fra den nye produktionshal. Der er dog 4 nye afkast fra siloerne ved blanderanlægget. Disse etableres lige som i forbindelse med de eksisterende blanderanlæg med patronfiltre, der 9 gange dagligt renses ved stød. Derudover etableres 2 afkast fra jernhal 2. Afkastene omfatter hhv. 1 og 2 svejsesteder og føres 1 m over tag. De nye afkast er fra samme type processer som de eksisterende afkast. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at ændringerne i afkastforhold ikke nødvendiggør ændringer i virksomhedens vilkår på området. Således henvises til vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Med de oplysninger der foreligger, vurderes virksomheden ikke at udlede andre stoffer, som er væsentlige for det ydre miljø Energianlæg. Med de oplysninger, virksomheden har indsendt omkring det nye energianlæg, vurderer Syddjurs Kommune, at virksomheden har sandsynliggjort, at vejledende emissionsgrænseværdier overholdes Jord og grundvand Vilkår til indberetning er angivet i vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Side 10/14

12 4.6. Affald 4.7. Støj Der sker ikke ændringer i virksomhedens affaldshåndtering i forbindelse med produktionsomlægningen. Siden revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse er den tidligere fyldplads blevet nedlukket. Betonslam, friske betonrester og opfej fra gulve bliver nu opbevaret i en plansilo. Det vurderes, virksomhedens affaldsforhold fortsat reguleres af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Affald skal i øvrigt bortskaffes efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og affaldsregulativer i Syddjurs Kommune. Virksomhedens eksisterende støjgrænser er fastsat i virksomhedens tidligere godkendelse i 1992 og er videreført i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september De eksisterende støjgrænser svarer til de vejledende støjgrænser gældende for boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Perstrup Beton Industri A/S er imidlertid beliggende i landzone i det åbne land, hvor det er normal praksis og i overensstemmelse med gældende støjvejledninger at fastsætte støjgrænseværdier svarende til grænseværdierne for blandet bolig og erhverv, Virksomheden er således underlagt skærpede støjvilkår i forhold til andre virksomheder med en lignende placering. Det fremgår ikke af de historiske dokumenter, hvorfor virksomheden er omfattet af skærpede vilkår. Syddjurs Kommune vurderer, at der ikke er noget belæg for, at virksomheden er omfattet af støjgrænser, der er lavere end de vejledende støjgrænseværdier for det åbne land. Der er ingen planer eller intentioner om, at omgivelserne planmæssigt skal ændres fra landzone til boligområder. Således vurderer Syddjurs Kommune, at det er relevant at tilpasse virksomhedens støjgrænser, således at de svarer til de vejledende støjgrænserværdier for landzone svarende til blandet bolig og erhverv Kontrol af støjgrænser Virksomheden har ved en orienterende støjberegning udført i 2009 eftervist, at ved en reduceret eksisterende drift kan de nye støjvilkår overholdes. Derudover vurderer virksomheden, at støjvilkårene ligeledes kan overholdes i forbindelse med den ansøgte drift, da elementerne fra den nye produktionshal vil blive transporteret med traverskraner, der er meget støjsvage i forhold til truckkørsel, der af virksomheden vurderes at være en af de væsentligste støjkilder. Side 11/14

13 Syddjurs Kommune vurderer dog, at det er relevant at få eftervist, at virksomheden kan overholde de nye støjgrænseværdier. Derfor stilles der vilkår om, at virksomheden dokumenterer støjniveauet fra driften, når udvidelsen er gennemført og taget i anvendelse Egenkontrol Vilkår til virksomhedens egenkontrol er angivet i vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Indberetning Vilkår til indberetning er angivet i vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Sikkerhedsforanstaltninger Vilkår til sikkerhedsforanstaltninger er angivet i vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 20. september Spildevand Virksomheden etablerer to nedsivningsanlæg i forbindelse med den nye produktionshal. Tilladelse hertil behandles særskilt Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik Bemærkninger til miljøgodkendelsen Et udkast til denne miljøgodkendelse har været varslet over for virksomheden. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet. Side 12/14

14 5. Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Klagen sendes derefter videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. I vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil I straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Gebyr på klage Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Nævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Betingelser, mens en klage behandles I vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at I opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Side 13/14

15 Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Klage- og søgsmålsfristen er anført på side 1. Underretning om miljøgodkendelsen Følgende er underrettet om miljøgodkendelsen: Perstrup Beton Industri A/S, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Syddjurs v. Christian Bundgård, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Miljøgodkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 14/14

16 Cowi GIS Perstrup Beton Industri A/S Oversigtskort Bilag 1 Målforhold 1:2500 Dato 21/ Signaturforklaring

17 Bilag 2 Miljøteknisk beskrivelse - uddrag af miljøteknisk redegørelse Side 1/1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Perstrup Beton Industri A/S vurderer, at dette bidrag ikke er særlig relevant

33 2

34

35

36

37 1 2 3 Bygninger Halvtag Befæstede arealer Vaskeplads Silo Udendørs olietank Adgangsveje 3 SF SF 1 Sand, sten, grus 2 Produkter 3 3 Cement SF SF 1 A Teksten Siloer tilføjet m :25:02 Q:\2008\ \Cad\Mil\Tegn\Bilag_1.dwg Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr OB/ANXH JEPR LOA/OB Mål 1:1000 PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S Bygninger og befæstede arealer Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Tegning nr. Rev. Bilag 1 A

38 Aktivitet : : : Svejsning Pladesav/rundsav Træbearbejdning (sav, fræser, høvl) : 5 : Elementstøbning Elementopstilling af forme Elementudstøbning Finish af elementer 6 : Facadeelementer 7 : Armeringslager A Teksten Siloer tilføjet m :49:53 Q:\2008\ \Cad\Mil\Tegn\Bilag_2.dwg Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr OB/ANXH JEPR LOA/OB Mål 1:1000 PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S Indretning af produktionslokaler m.v. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Tegning nr. Rev. Bilag 2 A

39 L19 L2 L1 L3 L17 L8 L25 L5 L6 L11 L20, L21, L22 og L23 L13 L16 L12 L4 L7 L9 L15 L26 L24 A Teksten Siloer tilføjet m :50:35 Q:\2008\ \Cad\Mil\Tegn\Bilag_3.dwg Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr OB/ANXH JEPR LOA/OB Mål 1:1000 PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S Placering af skorsten og andre afkast Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Tegning nr. Rev. Bilag 3 A

40 3 Aktivitet : : : Råvarer. Cement. Råvarer. Sand, sten grus. Læsning/losning af produkter. 4 : El - traverskraner. Intern kørsel Råvare modtagelse Indstøbningsdele Slibning af forme 4 3 Armering Finish 4 4 Vask og vedligehold af rullende materiel 3 Finish A Teksten Siloer tilføjet m :51:46 Q:\2008\ \Cad\Mil\Tegn\Bilag_4.dwg Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr OB/ANXH JEPR LOA/OB Mål 1:1000 PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S Placering af støj og vibrationskilder Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Tegning nr. Rev. Bilag 4 A

41

42 A "Siloer" tilføjet, faskine rettet m :46:13 Q:\2008\ \Cad\Mil\Tegn\Bilag_6.dwg Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr OB/ANXH JEPR LOA/OB Mål 1:1000 PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S Afløbsforhold og vandboringer Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Tegning nr. Rev. Bilag 6 A

43 Sagens akter Bilag 3 Dato Beskrivelse Miljøteknisk redegørelse fremsendt fra Perstrup Beton Industri A/S modtaget med anmodning om vurdering af godkendelsespligt Vilkårssammenligning mellem Perstrups afdelinger i Kolind og Skive modtaget Aftale om møde mellem virksomheden og kommunen Indledende møde om ansøgning om miljøgodkendelse på Perstrup Beton Industri A/S Referat fra mødet fremsendt til virksomheden Revideret udgave af ansøgning modtaget Spørgsmål vedr. energianlæg, råvarer og spildevandsforhold fremsendt til virksomheden. Oplysninger om spildevandsforhold modtaget Datablade for energianlæg modtaget Revideret miljøteknisk beskrivelse samt kortbilag modtaget Servicerapport fra opstart af energianlæg modtaget Udkast til tillægsgodkendelse sendt i høring Tillægsgodkendelse meddeles. Side 1/1

44 Lovgrundlag m.m. Bilag 4 Lov om miljøbeskyttelse Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. Lov om planlægning Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om planlægning. Godkendelsesbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. Affaldsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om affald. Godkendelsesvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. Støjvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. B-værdier Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen.

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en pavillon og to brænde-/redskabsskure på frijord i naturområde, matr. nr. 4an, Bording

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum)

Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus (overdækning samt redskabsrum) Jacob Mai Lemming Vestre Skolevej 19 8464 Galten Mail: lemming.j@gmail.com Dato: 8. oktober 2015 Sagsnr.: 15/48834 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning til eksisterende spejderhus

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg

Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg Dato Sagsbehandler J.nr. 18. oktober 2013 dmikk 018682-2013 Tilladelse til etablering af 2 stk. jordvarmeboringer på adressen Løjerthusvej

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees.

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Tonny Brian Christensen Sandbækvej 9 Nees 7570 Vemb 2. oktober 2015 Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Lemvig Kommune har den 21. august 2015 modtaget en ansøgning om

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Lind & Risør Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup Att.: Martin Oxvang Mortensen LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 2k Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 46 Landzonetilladelse til enfamiliehus

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Peter Winther Carlsen Aldrupvej 86 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted HEDENSTED SPILDEVAND A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-17-15 30.6.2015

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ.

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ. KOMPAN DANMARK A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 03-05-2016 / 01.03.03-P16-72-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen From: Ingolf Jensen Sent: 28. januar 2014 15:12:57 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Peter Sandorff Subject: Retablering af voldanlæg på Aabenraa Sønderstrand Til Kystdirektoratet Vedlagt fremsendes på vegne

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro i Møllestrømmen, Haderslev Dam ved ejendommen Ny Erlevvej 6, 6100 Haderslev

Tilladelse til etablering af bådebro i Møllestrømmen, Haderslev Dam ved ejendommen Ny Erlevvej 6, 6100 Haderslev Preben Krab Ny Erlevvej 6 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 25. januar 2016 Sagsident:

Læs mere

Knudsø. pontonbro. 1. Vilkår for tilladelsen 1) Broen skal udføres og anlægges som anført i ansøgningsmaterialet.

Knudsø. pontonbro. 1. Vilkår for tilladelsen 1) Broen skal udføres og anlægges som anført i ansøgningsmaterialet. Fiskeriforeningen Gudenaa Att: Peter Helt Hansen Sendt til: peterhelt@mail.dk Dato: 30. oktober 2014 Sagsnr.: 14/68966 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby Peter Bo Bohsen Rosenvoldvej 16 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-156-15 20.4.2016 Landzonetilladelse

Læs mere

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk Regionshuset Viborg SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

Læs mere

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag.

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag. Hylke Ridecenter v/ Jonas Torup Hofer Hylkevej 46 8660 Skanderborg Dato: 1. december 2015 Sagsnr.: 15/58672 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hylkevej 46, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup. Thomas Brøndum Clemmensen Højvej 2 Moseby 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Sjoerd og Martine Ydema Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til sjoerd.ydema@post.tele.dk)

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen Ølandvej 38 9460 Brovst

Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen Ølandvej 38 9460 Brovst Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen Ølandvej 38 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13957 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde Johannes Sørensen 10-07-2013 Molsvej 45 Sagsnr.: 13/78 8410 Rønde Sagsbehandler: Trine W. Jensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 05.09.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kirke Allé 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk. Den 26. juni 2013

Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk. Den 26. juni 2013 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 26. juni 2013 Rettrup Kærvej 21 7860 Spøttrup - Afgørelse - Anmeldelse Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 21. maj 2013 modtaget anmeldelse

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Askær, Brande. Askær, Brande. Lundfod By, Brande. Hygild Gde., Ejstrup. Hygild Gde., Ejstrup

Askær, Brande. Askær, Brande. Lundfod By, Brande. Hygild Gde., Ejstrup. Hygild Gde., Ejstrup Energinet.dk 21. januar 2013 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til opsætning af master og 400 kv el-ledninger mellem Bølling Sø og Sønder Askær (del af Kassø - Tjele forbindelsen) Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere