Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk"

Transkript

1 Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund 9. Vandforbrug og opgørelse 10. Indskrænkninger i vandleverancer 11. Afbrydelse af vandforsyning 12. Generalforsamling 13. Stemmeret og afstemninger 14. Bestyrelsen 15. Tegningsret 16. Regnskabet 17. Dispensation 18. Opløsning 19. Tvistigheder 20. Ikrafttræden 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab ved navn ANDELSSELSKABET BENLØSE RUNDINGS VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Ringsted kommune. 2. Formål Selskabets formål er: I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. 3. Medlemmer Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. 4. Medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Dog skal det - efter bestyrelsens skøn - kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere. Enhver grundejer i værkets forsyningsområde, forbi hvis ejendom værkets forsyningsledninger er ført, har ret til at få vand indlagt i sin ejendom til husholdningsbrug - herunder vand til alm. landbrug - i overensstemmelse med de i det følgende angivne regler. Som betingelse for tilslutning til vandværket kan dettes bestyrelse kræve, at vedkommende grundejer indgår på de i værkets love eller vedtægter nærmere angivne regler og forpligtelser. Det vil som regel kunne forventes, at der fra forsyningsledningerne kan leveres vand til mindre næringsbrug.

2 Vandværksbestyrelsen forbeholder sig i hvert enkelt tilfælde at træffe afgørelse om, hvorvidt vand til næringsbrug kan leveres, på hvilke betingelser leveringen kan ske, samt hvorvidt forbruget skal henregnes til husholdningsbrug eller næringsbrug. Foranstående rettigheder for grundejerne til forsyning med vand medfører ingen forpligtelser for værket med hensyn til at holde noget mindste-tryk, hverken i ledningsnettet som helhed eller i ledningerne ud for de enkelte ejendomme. Ønskes der til næringsbrug leveret så stor en vandmængde, at de eksisterende forsyningsledninger ikke er tilstrækkelige, er vandværksbestyrelsen berettiget til at forlange, at den, der ønsker vand leveret til sådant brug, helt eller delvis udreder udgifterne til etablering af tilstrækkelige forsyningsledninger efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. For så vidt der ikke findes forsyningsledning i gaden eller vejen ud for den ejendom, som ønskes forsynet med vand fra værket, kan vandværksbestyrelsen bestemme, at forsyningsledning lægges i gaden eller vejen ved værkets foranstaltning, imod at der på en af bestyrelsen vedtagen måde helt eller delvis sikres vandværket godtgørelse for de ved anlægget foranledigede udgifter. Senere tilkommende forbrugere kan efter bestyrelsens bestemmelse pålægges bidragspligt til sådanne ledninger. Enhver, til hvem værket leverer vand, er pligtig til - uden at han derfor kan gøre fordring på godtgørelse - at tåle de ulemper, som måtte indtræde på grund af ledningsarbejder, brud eller mangel ved en forsyningsledning og afhjælpning deraf, ledningernes udskylning og deslige eller på grund af andre driftsforstyrrelser, herunder ildebrandstilfælde. Skulle vandværkets drift gøre almindelige indskrænkninger i forbruget eller dele af dette nødvendige, er værket berettiget til, uden at der fra nogen side kan gøres krav på erstatning, at træffe de fornødne bestemmelser desangående. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 5. Medlemmernes forpligtelser For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantestiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 6. Udtræden af selskabet Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse

3 (sletning som selvstændigt matr.nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. 7. Anlæg Selskabet anlægger pumpestation og hovedledninger med anboringshane til stikledninger. Yderligere installation betales af ejendommens ejer. Forandringer af stikledning bekostes af ejeren. Vedligeholdelse af de indvendige ledninger, haner og armaturer påhvi ler ejeren. Målere leveres af vandværket. Ved nye indføringer anbringer værket en jordstophane ca. 1 m inde på andelshaverens grund. Ved opståede fejl på ældre indføringer bekoster værket en jordstophane, som anbringes som ovenfor nævnt. Eventuelle fejl mellem den af værket opsatte jordstophane og ejendommen bekostes af ejeren. Forinden vandindlæg udføres til en ejendom eller ændringer i eksisterende vandindlæg foretages, skal værkets tilladelse hertil være erhvervet. Under vandindlægget medregnes alle anlæg fra og med stikledningens tilslutning til hovedledningen. Skriftlig ansøgning om tilladelse til udførelse af eller ændring i vandindlæg skal indgives til vandværket og indeholde fyldestgørende oplysninger. Værket har ret til at kontrollere, om arbejdet udføres i overensstemmelse med værkets vedtægter og den fremsendte ansøgning. Vandmesteren skal nøje følge værkets anvisninger med hensyn til arbejdets udførelse, og ethvert arbejde, der efter bestyrelsens skøn ikke er udført på teknisk forsvarlig måde, skal straks ændres. Senest 8 dage efter arbejdets afslutning skal vandmesteren meddele arbejdet færdigt, hvorefter det vil blive synet. Forefundne mangler skal omgående afhjælpes. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane (1 m inde på grund), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. 8. Ledninger over privat grund Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet - efter bestyrelsens skøn - rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og

4 vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. 9. Vandforbrug og opgørelse Alt vand skal leveres gennem målere. Vandmålere anskaffes og vedligeholdes af værket og udlejes til grund- ejerne mod en nærmere fastsat afgift. Måleren skal anbringes på et af værket godkendt sted og skal være lettilgængeligt og bekvemt at aflæse. Vandforbruget betales på den af værket fastsatte måde, efter de til enhver tid af dette vedtagne takster og til de fastsatte tidspunkter. Er vandafgiften ikke betalt 14 dage efter påkrav, er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen til vedkommende ejendom, men vedkommende andelshaver hæfter alligevel solidarisk for al gæld, som selskabet måtte have stiftet. De med en genåbning forbundne omkostninger erlægges af andelshaveren. I retssager, som anlægges af selskabet mod medlemmer til betaling af vandafgift eller erstatning af nogen art, eller anlægges af et medlem til regres for et andet medlem for sket indfrielse af gæld til selskabet, følges reglerne i retsplejeloven, og er den tabende part pligtig at betale skadesløse omkostninger, herunder advokatsalær. Opstår der utætheder på det private ledningsnet, skal det derved foranledigede vandspild betales af grundejeren, medmindre bestyrelsen finder grund til at give hel eller delvis fritagelse herfor. For at være i stand til at kontrollere vandforbruget samt påse, at alt til vandledningerne henhørende er i orden, har bestyrelsen, og de, som denne måtte bemyndige dertil, mod behørig legitimation uden forudgående varsel uhindret adgang til alle steder i en ejendom, hvorhen vandindlægget er forgrenet. Enhver, til hvis forbrug vand er indlagt i en ejendom, er derfor pligtig til at meddele alle oplysninger, som forlanges af vandværket for at bestemme vandforbrugets omfang. Vandforbruget registreres ved selvaflæsningskort, eller ved anden af bestyrelsen fastsat måde. Ved manglende returnering eller ved mangelfuld oplysning fastsættes forbruget efter bestyrelsens skøn. 10. Indskrænkninger i vandleverancer Den, der - ildebrandstilfælde undtaget - benytter vand fra vandværket til andet brug eller i større mængde, end de for sådan benyttelse af vandværket foreskrevne regler eller særlig overenskomst med værket hjemler ham, kan af bestyrelsen idømmes bøder fra 100,00 til 500,00 kr. Under samme bødeansvar er det forbudt uden dertil erholdt tilladelse fra værket at foretage nogen som helst forandring ved en vandledning, herunder også at bryde anbragt segl eller plombe. Den, der ved ikke at aflukke en ventil eller ved anden uforsvarlig adfærd, enten det sker af forsæt eller skødesløshed, bevirker, at vand fra værket utilbørligt går til spilde, kan af bestyrelsen idømmes bøder fra 100,00 til 500,00 kr. Under vandspild og uhjemlet benyttelse af vand henregnes bl.a.: a) at lade en tapventil stå åben til stadighed. b) at tillade uvedkommende at hente vand hos sig. c) at udvise forsømmelighed i at vedligeholde sit vandindlæg. d) overtrædelse af evt. vandingsforbud. Foruden forannævnte bøder kan der hos grundejeren forlanges betaling for det skete uhjemlede forbrug

5 eller vandspild efter bestyrelsens skøn. Grundejeren er ansvarlig for den reglementerede benyttelse og vedligeholdelse af det i hans ejendom anbragte vandindlæg. 11. Afbrydelse af vandforsyning Er vandafgifterne, de af bestyrelsen ikendte bøder, eller anden betaling, som skal erlægges i henhold til bestemmelserne i vedtægter og/eller regulativ efter vandforsyningsloven, ikke betalt inden det fastsatte tidspunkt, eller såfremt andre vedtægtsmæssige bestemmelser efter bestyrelsens skøn utilbørligt tilsidesættes, er bestyrelsen berettiget til at aflukke for vandtilførslen til ejendommen. Oplukning finder derefter først sted, når de skyldige beløb med påløbne strafrenter er betalt, eller når tilsidesættelsen af andre vedtægtsmæssige bestemmelser er bragt til ophør. For oplukningen betales en af bestyrelsen fastsat kendelse til vandværket. 12. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indvarsles i lokal avis senest 8 dage forinden dens afholdelse. Forslag fra andelshavere skal afgives til bestyrelsens formand senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: Valg af dirigent. Beretning om det forløbne år. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget for det/de kommende år fremlægges. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisorer og suppleant. Behandling af indkomne forslag. Eventuelt. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, revisorer og suppleanter ved simpel stemmeflerhed. Ingen andelshaver under 65 år kan undslå sig for at modtage valg, dog kan et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige så lang tid, som han har fungeret som bestyrelsesmedlem. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

6 13. Stemmeret og afstemninger Intet medlem har mere end een stemme pr ejendom (matr.nr.) vedkommende ejer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til 4 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestemmelserne i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagetilbetalt, eller ændringen godkendes af långiveren. 14. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne, for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser/kørsel vedrørende selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant, som indtræder i det afgåede medlems valgperiode. 15. Tegningsret Selskabet tegnes af formand og kasserer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom

7 kræves dog mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift (formanden + 3). Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. 16. Regnskabet Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 17. Dispensation Dispensation fra vedtægterne gives kun, hvor særlige forhold taler derfor, og kun efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. 18. Opløsning Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 13 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 19. Tvistigheder I tilfælde, hvor der måtte opstå tvivlsspørgsmål mellem vandværket og en andelshaver angående bestemmelserne i vedtægterne, afgøres sagen endelig af bestyrelsen. 20. Ikrafttræden Således vedtaget på generalforsamlingen 17. februar Vedtægterne trådte i kraft 17. februar 1998.

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere