Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale"

Transkript

1 Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Ove Engstrøm, Karen Strandhave, Birger Jensen, Torben Frost, Finn Olsen, Christian Ulrich, Jane Kierans, Niels Boe Lauridsen, Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr Godkendelse af dagsorden Til efterretning - Kommunalreform Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel Tillægsbevilling - renter og finansiering Tillægsbevilling - Anlægsbevilling Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering Anlægsbevilling - låneoptagelser Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvvej Spørgetid

2 107. Godkendelse af dagsorden 04/ Til efterretning - Kommunalreform 05/2355 Orientering om status Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret /73 Godkendelse af revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Kommunernes Revision fremsender beretning nr Delberetning for regnskabsåret 2006 om revisionsbesøg i Revisionsberetning har ikke givet anledning til bemærkninger. I revisionens konklusion på de løbende revisionsbesøg i 2006 gøres opmærksom på, at de interne kontroller vedr. WEB-bilag (elektronisk bilagsbehandling) endnu ikke er implementeret og revisionen henstiller at kontrollerne udføres med tilbagevirkende kraft til 1. februar 2005 hvor WEB-betalingen blev indført Økonomichefens bemærkninger. Indledningsvis skal bemærkes, at økonomiafdelingen har udført de nævnte kontroller indtil overgangen til WEBbetalingen 1.februar 2005, disse kontroller har aldrig vist uregelmæssigheder. Økonomiafdelingen er nu i gang med gennemførelse af kontrollerne fuldt ud i I denne periode har vi anvendt det nye økonomisystem ØS2000, hvor kontrollen kan foretages direkte i systemet. Kontrollen der gennemføres som stikprøvekontrol betyder, at samtlige udbetalinger til leverandører kontrolleres på tilfældigt udvalgte dage i året. Kontrollen af bilag i 2005, hvor vi anvendte kommunedatas økonomisystem og kommunedataswebbetalingssystem er noget mere besværligt, idet det her vil være nødvendigt at gå ind i 2 systemer, denne opgave vil kræve endog meget store ressourceanvendelser. Dette set i forhold til den store arbejdsbyrde medarbejderne i øvrigt er udsat for i forbindelse 188

3 med kommunesammenlægningsprocessen og det faktum at vi hidtil ikke har konstateret fejl i kontrollerne gør, at der anbefales en mindre ressourcekrævende kontrol af bilagene i 2005 jfr. nedenstående indstilling. Revisionsberetningen er tidligere udsendt pr. mail til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomichefen indstiller, at kontrollen af bilag for 2006 gennemføres fuldt ud at kontrollen af bilag for 2005 indskrænkes til at omfatte de manuelt udfærdige udbetalinger (e-bilag) - hvor den største fejlmulighed findes. at revisionsberetningen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 110. Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 04/1905 Godkendelse af byggeregnskab og Skema C Ved skrivelse af 29. november 2006 har boligorganisationen OK-FONDEN fremsendt byggeregnskab og Skema C for bebyggelsen Højmarken. Byggeregnskabet viser en samlet byggeudgift på kr. I forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum på kr. er der en mindre udgift på kr. Mindre udgiften fordeler sig på i grundudgifter, til håndværkerudgifter og på gebyrer. Mindre udgiften modsvares næsten af merudgifter til omkostninger. Det er et flot resultat, når de samlede udgifter kan overholde budgettet med den udvikling, der har været i byggebranchen. Det tyder på en god styring af projektet. 189

4 Det vedlagte byggeregnskab er påtegnet af statsautoriseret revisor, der har efterset at samtlige udgifter er dokumenteret og afholdt. Vedlagt: DokID. nr Ansøgning, skema C samt revisionsprotokollat af 23. november 2006 Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at skema C og det endelige byggeregnskab godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr.. Bilag: Endeligt byggeregnskab - Skema C - for 14 boliger og et fælleshus, Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 111. Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. 190

5 Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven, godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 12 nye ældreboliger og ombygning af 30 plejehjemsboliger, Heraf er 8 boliger for demente, og de flyttes ned i stueplan, hvor der tidligere var plejeboliger. Boligerne er på gennemsnit 75 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr. inkl. moms. Huslejen er ikke nyberegnet, men den er foreløbig beregnet til 888 kr. pr. m 2 pr. år (tallet fra Stenstrup). Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 150 kr. pr. m 2 pr. år. Den foreløbige leje ligger over den beregnede husleje i det første oplæg i 2003, men den ligger stadig inden for rammerne af tilsvarende nyt, alment boligbyggeri som ældreboliger. Samtidig med godkendelse af skema A godkendes oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Ud over skema A, skal der godkendes en bevillingssag til finansiering af servicedelen og Egebjerg Kommunes udgifter til grundkapital. Bilag. Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder 6 sider. Det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter skema A er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 191

6 Skema A samt med en foreløbig husleje på 888 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Beslutningsgrundlag vedr. udbygnig af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi 112. Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup plejehjem i gang. Ud over boligdelen som behandles på en anden sag skal servicedelen også om- og udbygges. Projektet indeholder udvidelse af eksisterende dagcenter mod vest, hvor der etableres en ny indgang til boligdelen og dagcenteret. Hvilerummet som blev etableret ved den sidste ombygning flyttes og udvides. Herved bliver der mulighed for at sammenlægge dagcenter og de tilstødende rum til et stort lokale, når der er behov herfor. Det ombyggede dagcenter med tilknyttede faciliteter vil herefter være et fuldt udbygget center til brug for beboerne på Ollerup Plejehjem og beboerne i den sydlige del af kommunen. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. 192

7 Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Den støtteberettigede anskaffelsessum på servicedelen er nu opgjort til kr. Bilag: Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder af 6 og det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Bilag: Beslutningsgrundlag vedr. udbygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Den kommunale økonomi 193

8 113. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen. 06/4019 Ansøgning om anlægsbevilling Ollerup Plejehjem til ombygning/tilbygning af bodelen, samt til køb af bodelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder, og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på dagsordnen. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften kr , beboernes andel på 2% kr samt et kommunalt indskud på 7% kr Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Anlægsbevillingen finansieres fuldt ud af byggekredit, beboernes andel samt et kommunalt indskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag 194

9 114. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel 06/4019 Anlægsbevilling til ombygning servicedelen, Ollerup Plejehjem, samt til salg af boligdelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet, hvor der blev afsat kr Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på denne dagsorden. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet kr i udgift til ombygning af servicedelen, kr i indtægt fra tílskud til serviceareal. kr i indtægt fra salg af boligdelen. Endvidere søges om en tillægsbevilling til driften på kr til yderligere kommunalt indskud (7%) Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Den samlede kommunale udgift for hele plejehjemsprojektet både Stenstrup og Ollerup, kan med de ansøgte bevillinger holdes indenfor den afsatte ramme på kr Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 195

10 Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Tillægsbevilling - renter og finansiering /1279 Tillægsbevilling til renter og finansiering 2006 Økonomiafdelingen har foretaget budgetopfølgning for 2006 på renter og finansiering og fremsender ansøgning om en tillægsbevilling til merudgifter kr samt merindtægter på kr De væsentligste afvigelser kan henføres til. Renter af likvide aktiver - hvor der forventes en merindtægt som følge af en højere gennemsnitlig likvid beholdning end forudsat ved budgetlægningen. Renter af langfristede tilgodehavender - fejlbudgettering af renter af pantebreve Renter af udlån til beboerindskud Renter af langfristet gæld - mindreudgifter, idet de budgetlagte låneoptagelser først er optaget sidst på året. Kurstab/kursgivinster - en merudgift idet der er omlagt et lån. Udligning og tilskud - en merindtægt fra midtvejsregulering af tilskud 2006 Momsudligningsordningen - en merudgift til midtvejsreguleringen 2006, som følge af ændrede regler for refusion af moms vedr. madordningen, samt en merudgift i tilbagebetaling af moms vedr. udstykninger for Skatter - en merudgift/mindreindtægt vedr. bøder, dødsboskat og eftergivne skatter Afdrag på lån - viser en større merudgifter som skyldes omlægning af et lån, på øvrige lån er der tale om mindreudgifter, hvilket især skyldes at låneoptagelser i 2006 først er optaget sidst på året. Optagelse af lån - viser en merindtægt som følge af låneomlægning, provenuet anvendes fuldt ud til kurstab og indfrielse af restgæld på det omlagte lån. Låneomlægningen giver fremover en rentebesparelse. 196

11 Bevillingen medfører samlet en merindtægt/mindreudgift på kr der tilgår kassen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Tillægsbevilling - Anlægsbevilling 06/901 Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften samt en tillægsbevilling til anlæg og rådighedsbeløb. Det sociale udvalg behandlede i møde den 20. november 2006 økonomiafdelingens budgetopfølgning på hele udvalgets område pr Af økonomiafdelingens notat fremgik følgende: Opfølgningen viser, at udvalgets samlede budget giver et overskud på , et overskud der udelukkende kan henføres til mindreudgifter/merindtægter fra mellemkommunale betalinger på hjemmeplejens område hvortil der søges en tillægsbevilling. Det sociale udvalg har tidligere på året tilkendegivet, at såfremt der viste sig finansieringsmæssig mulighed inden for udvalgets område, ønskede udvalget afsat et beløb på anlæg til inventarindkøb på Stenstrup plejehjem i forbindelse med den igangværende ombygning. Socialudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning på baggrund af økonomiafdelingens notat. Sagen skulle imidlertid videresendes til behandlingen i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med udvalgets ansøgning om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr til anlægget "Servicearealer Stenstrup Plejehjem". Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på kr til inventar på Stenstrup plejehjem. Samlet set medfører bevillingen en forøgelse af kassebeholdningen i 2006 på kr

12 På baggrund af ovenstående indstiller udvalgsformanden på socialudvalgets vegne, de ansøgte bevillinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg /1279 Ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb - grundsalg Økonomiafdelingen har opgjort udgifter og indtægter ved grundsalg til boligformål 2006 og fremsender ansøgning om anlægsbevilling udgift kr og indtægt kr samt tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr i udgift og kr i indtægt fordelt med kr grundsalg 2006 og kr salgsindtægter Morten Peders vej, sidstnævnte flyttes i forbindelse med bevillingen - til grundsalg Der er i 2006 solgt grunde i følgende områder: Assensvej 1 grund Morten Peders vej 6 grunde Karl Madsensvej 3 grunde Vestervangen 6 grunde Sømarken 23 grunde. Bevillingen medfører samlet set en merindtægt på kr som tilgår kassebeholdningen. Det skal samtidig bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutning skal tilbagebetales refunderet moms af udstykning i forhold til hvad der er solgt af grunde. Størrelsen af denne tilbagebetaling er endnu ikke kendt, men beløbet vil fremstå som et merforbrug på momsudligningsordningen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevillingen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. 198

13 Indstilles til godkendelse Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning 06/665 Finansiering af udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning På udvalgets møde den 23. marts 2006 besluttede udvalget at søge en finansieringsordning hos Sydfyns Elforsyning for et stort merforbrug ved udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger i Egebjerg Kommune. Kabellægningen var en konsekvens af nedgravning af fiberkabler i store dele af kommunen, og de samlede udgifter var beregnet til kr. Alternativet var, at Egebjerg Kommune skulle overtage de gamle træmaster og kun betale for et nyt jordkabel. Det var beregnet til kr. Der var en positiv holdning hos elforsyningen for en finansiering ikke mindst i lyset af, en igangværende forhandlinger om, at Sydfyns Elforsyning skulle overtage gadebelysningen i Svendborg. Efter kommunesammenlægningen skulle også Egebjerg Kommunes gadebelysning overtages. Derfor var der enighed om, at erstatte de gamle træmaster med nye stålmaster, og arbejdet blev igangsat. Nu er nævnte forhandlinger om overtagelser ikke gennemført, og vi skylder godt 1 mill. kr. til Sydfyns Elforsyning. For at få denne sag løst inden kommunesammenlægningen har afdelingen drøftet muligheder for en finansiering med Økonomiafdelingen. En mulighed kan være, at projektet overføres til et anlægsprojekt og finansieres ved indtægter for grundsalg. Her har vi solgt så mange grunde, at der er ca. 3 mill. kr. mere i indtægt end forudsat. Kassebeholdningen bliver ikke mindre end forudsat ved budgetlægningen, og der skal ikke overføres et merforbrug til den nye kommune med fare for, at dette medfører et træk på næste års statstilskud i samme størrelsesorden. Økonomiafdelingens bemærkninger Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr i forbindelse med 199

14 Sydfyns Elforsynings udskiftning af gadebelysning i Egebjerg Kommune. Teknisk udvalg foreslår, at bevillingen finansieret af indtægter ved grundsalg i 2006, hvor der samlet forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Vejloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at udskiftning af gadelys for kr. overføres til et anlægsprojekt, og der søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af projektet. Bevillingen finansieres af merindtægter ved grundsalg. Beslutning i Egebjerg Teknik- og Miljøudvalg den Indstilling godkendt, dog hæves beløbet til kr. på grund af et korrigeret budget. Indstilles til godkendelse Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering 05/3210 Finansiering af jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby I 2005 købte Egebjerg Kommune Gemalvej 15 og en del af Gemalvej 20 til brug for udlæg af erhvervsarealer i den nordlige del af kommunen. Da købet af Gemalvej 15 omfattede hele ejendommen var der en del arealer, som ikke skal indgå i erhvervsområdet. Disse arealer var velegnede til at indgå i et mageskifte med de lodsejere, der har arealer tæt på Kirkeby, og som skal indgå i byudvikling. Teknik- og Miljøafdelingen fik lov til at forsøge disse mageskifter gennemført ved en jordfordeling, som nu er afsluttet og behandles som andet punkt på dette møde. Af vedlagte bilag 2, DokID nr fremgår størrelsen af og udgiften til de arealer, Egebjerg Kommune afgiver og modtager i jordfordelingen. 200

15 Som det ser ud har Egebjerg Kommune gjort en dårlig forretning, men der er forskel på kvaliteten af den jord der afstås og modtages, ligesom den modtagne jord hovedsagelig er jord, der vil blive inddraget i byudvikling, og derfor vil få en højere værdi. Gennemsnitlig handles der til priser på kr. pr. ha. for landbrugsjord til dyrkning. Under et er landbrugsjord, der kun kan udlægges til brak eller er vandhuller, i gennemsnit handlet til kr. pr. ha. Landbrugsjord, der er eller står over for at blive inddraget til byudvikling er handlet til kr. pr. ha., og de 2 lodsejer, der ved jordfordelingen afstår mere jord end de modtager, har fået kr. oven i pr. ha. fordi, der er et produktionsapparat, der ikke kan udnyttes som hidtil. Det skal også bemærkes, at Egebjerg Kommune ved denne jordfordeling har erhvervet det jord, der i dag bruges af Kirkeby Børnehus til legeplads. Arealet har fra børnehavens start været lejet, og ved lejemålets udløb har udlejer i nogle år ikke været villig til at genforhandle en leje eller sælge arealet. Samlet koster jordfordelingen Egebjerg Kommune kr. i alt. Der skal ikke tillægges omkostninger til udstykning og skøder, da disse udgifter afholdes som støttemidler efter lov om jordfordeling. Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på kr til dækning af Egebjerg Kommunes udgift i forbindelse med en jordfordelingssag i forbindelse med den kommende erhvervsudstykning ved Gemalvej i Kirkeby. Teknik- og miljøudvalget foreslår, at bevillingen finansieres af indtægter fra grundsalg 2006 hvor der forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Lovbekendtgørelse 672 af 11.juli 2003 samt Lovbekendtgørelse 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og tilskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der frigives et anlægsbeløb til dækning af Egebjerg Kommunes udgifter til jordfordeling på kr. Udgiften foreslås finansieret ved indtægter fra grundsalg, som i år har givet godt 3 mill. kr. mere, end der var regnet med. Bilag: Bilag 2 201

16 120. Anlægsbevilling - låneoptagelser /2909 Anlægsbevilling til låneoptagelse godkendelse af borgmesterbeslutning Økonomiafdelingen har nu opgjort den forventede låneramme for 2006 og fremsender anlægsbevilling til låneoptagelse for 2006 til følgende områder Kloakforsyningen kr aftale lån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 10 år Renseanlæg kr aftalelån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 20 år Plejehjemsprojekt kr fastforrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 25 år Skolerenoveringer 2006 kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år. Daginstitutionsstruktur kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år På kloakforsyningen er der i 2006 afsat et rådighedsbeløb til låneoptagelse på kr , det resterende rådighedsbeløb overføres til 2007 sammen med de tilsvarende anlægsudgifter. For de øvrige projekter svarer bevillingen til de afsatte rådighedsbeløb. Kommunekredit har i et nyhedsbrev skrevet til Kommunerne: "Som følge af de mange lukninger mellem jul og nytår og de store omlægningsrutiner i forbindelse med kommunalreformen skal kommunekredit anbefale, at låntagning ultimo 2006 ikke sker senere end 9. december Som følge af ovenstående anbefaling har borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen den 30. november truffet beslutning om, at økonomiafdelingen kan hjemtage ovenstående lån. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen Lovgrundlag: Låneoptagelsen til plejehjemsprojektet, skolerenoveringer og daginstitutionsstruktur er dispensationslån 202

17 Økonomiafdelingen indstiller, at borgmesterbeslutningen om godkendelse af de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering /2884 Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger: Indledning: Der ansøges om frigivelse af restbeløb kr. fra anlægssum skolerenovering. Anlægssummen til Skolerenovering udgør i alt kr. hvoraf kr. allerede er frigivet. til renoveringsopgaver på Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på udgift kr til skolerenovering af Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr til renovering, anlægsudgiften får derfor ingen indflydelse på kassen. Bilagsfortegnelse: Direktionen foreslår: Bilag: Anlægsprioriteringer 2006 Beslutning i Egebjerg Børne- og Kulturudvalg den Indstilles godkendt. 203

18 122. Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej 15 06/1279 Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb og drift. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr samt tilsvarende tillæg til rådighedsbeløb. Samtidig søges om en tillægsbevilling til driften til afdrag på lån på udgift kr Egebjerg kommune købte i 2005 Gemalvej 15 med tilhørende arealer med henblik på byggemodning af jord til erhvervs- og boligformål, samtidig blev det besluttet, at selve ejendommen skulle afhændes. Ejendommen er nu solgt og har indbragt et nettobeløb på kr I forbindelse med købet af ejendommen blev der optaget lån til 85% af anskaffelsessummen. I lånereglerne er anført at et evt. provenu ved salg af en ejendom hvortil der er optaget lån, skal anvendes til ekstraordinært afdrag på det optagne lån. De samlede nettobevillingen er neutral og påvirker derfor ikke kassebeholdningen i Bevillingen medfører samtidig en nedbringelse af kommunens langfristede gæld på kr Lovgrundlag: Regler om kommunernes låntagning. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvej

19 06/1279 Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i forbindelse med salg af Assensvej 243. Bygningen er solgt til overtagelse pr Salgsprisen er aftalt til kr og omkostningerne beløber sig til kr I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005, hvor det blev besluttet at sælge ejendommen som delvis finansiering af bygningen af et nyt bibliotek i Stenstrup, blev det samtidig besluttet, at såfremt salget indbragte mere end det budgetlagte beløb på kr , skulle indtil kr af en evt. merindtægt tilføres anlægsprojektet for biblioteket, til indkøb af inventar. Denne forudsætning er nu opfyldt idet salget har givet en indtægt på netto udover det budgetlagte. Ovenstående medfører herefter følgende bevillingsansøgninger. Salg af ejendommen: Anlægsbevilling til salgsindtægt kr udgift kr Tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr og udgift kr Anlæg Nyt bibliotek i Stenstrup: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgift kr Samlet set medfører bevillingerne en netto tilførsel til kassen på kr Lovgrundlag: Ingen Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 205

20 124. Spørgetid 04/1541 Der er ikke indgået skriftlige spørgsmål. 206

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere