Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale"

Transkript

1 Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Ove Engstrøm, Karen Strandhave, Birger Jensen, Torben Frost, Finn Olsen, Christian Ulrich, Jane Kierans, Niels Boe Lauridsen, Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr Godkendelse af dagsorden Til efterretning - Kommunalreform Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel Tillægsbevilling - renter og finansiering Tillægsbevilling - Anlægsbevilling Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering Anlægsbevilling - låneoptagelser Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvvej Spørgetid

2 107. Godkendelse af dagsorden 04/ Til efterretning - Kommunalreform 05/2355 Orientering om status Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret /73 Godkendelse af revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Kommunernes Revision fremsender beretning nr Delberetning for regnskabsåret 2006 om revisionsbesøg i Revisionsberetning har ikke givet anledning til bemærkninger. I revisionens konklusion på de løbende revisionsbesøg i 2006 gøres opmærksom på, at de interne kontroller vedr. WEB-bilag (elektronisk bilagsbehandling) endnu ikke er implementeret og revisionen henstiller at kontrollerne udføres med tilbagevirkende kraft til 1. februar 2005 hvor WEB-betalingen blev indført Økonomichefens bemærkninger. Indledningsvis skal bemærkes, at økonomiafdelingen har udført de nævnte kontroller indtil overgangen til WEBbetalingen 1.februar 2005, disse kontroller har aldrig vist uregelmæssigheder. Økonomiafdelingen er nu i gang med gennemførelse af kontrollerne fuldt ud i I denne periode har vi anvendt det nye økonomisystem ØS2000, hvor kontrollen kan foretages direkte i systemet. Kontrollen der gennemføres som stikprøvekontrol betyder, at samtlige udbetalinger til leverandører kontrolleres på tilfældigt udvalgte dage i året. Kontrollen af bilag i 2005, hvor vi anvendte kommunedatas økonomisystem og kommunedataswebbetalingssystem er noget mere besværligt, idet det her vil være nødvendigt at gå ind i 2 systemer, denne opgave vil kræve endog meget store ressourceanvendelser. Dette set i forhold til den store arbejdsbyrde medarbejderne i øvrigt er udsat for i forbindelse 188

3 med kommunesammenlægningsprocessen og det faktum at vi hidtil ikke har konstateret fejl i kontrollerne gør, at der anbefales en mindre ressourcekrævende kontrol af bilagene i 2005 jfr. nedenstående indstilling. Revisionsberetningen er tidligere udsendt pr. mail til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomichefen indstiller, at kontrollen af bilag for 2006 gennemføres fuldt ud at kontrollen af bilag for 2005 indskrænkes til at omfatte de manuelt udfærdige udbetalinger (e-bilag) - hvor den største fejlmulighed findes. at revisionsberetningen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 110. Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 04/1905 Godkendelse af byggeregnskab og Skema C Ved skrivelse af 29. november 2006 har boligorganisationen OK-FONDEN fremsendt byggeregnskab og Skema C for bebyggelsen Højmarken. Byggeregnskabet viser en samlet byggeudgift på kr. I forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum på kr. er der en mindre udgift på kr. Mindre udgiften fordeler sig på i grundudgifter, til håndværkerudgifter og på gebyrer. Mindre udgiften modsvares næsten af merudgifter til omkostninger. Det er et flot resultat, når de samlede udgifter kan overholde budgettet med den udvikling, der har været i byggebranchen. Det tyder på en god styring af projektet. 189

4 Det vedlagte byggeregnskab er påtegnet af statsautoriseret revisor, der har efterset at samtlige udgifter er dokumenteret og afholdt. Vedlagt: DokID. nr Ansøgning, skema C samt revisionsprotokollat af 23. november 2006 Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at skema C og det endelige byggeregnskab godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr.. Bilag: Endeligt byggeregnskab - Skema C - for 14 boliger og et fælleshus, Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 111. Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. 190

5 Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven, godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 12 nye ældreboliger og ombygning af 30 plejehjemsboliger, Heraf er 8 boliger for demente, og de flyttes ned i stueplan, hvor der tidligere var plejeboliger. Boligerne er på gennemsnit 75 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr. inkl. moms. Huslejen er ikke nyberegnet, men den er foreløbig beregnet til 888 kr. pr. m 2 pr. år (tallet fra Stenstrup). Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 150 kr. pr. m 2 pr. år. Den foreløbige leje ligger over den beregnede husleje i det første oplæg i 2003, men den ligger stadig inden for rammerne af tilsvarende nyt, alment boligbyggeri som ældreboliger. Samtidig med godkendelse af skema A godkendes oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Ud over skema A, skal der godkendes en bevillingssag til finansiering af servicedelen og Egebjerg Kommunes udgifter til grundkapital. Bilag. Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder 6 sider. Det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter skema A er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 191

6 Skema A samt med en foreløbig husleje på 888 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Beslutningsgrundlag vedr. udbygnig af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi 112. Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup plejehjem i gang. Ud over boligdelen som behandles på en anden sag skal servicedelen også om- og udbygges. Projektet indeholder udvidelse af eksisterende dagcenter mod vest, hvor der etableres en ny indgang til boligdelen og dagcenteret. Hvilerummet som blev etableret ved den sidste ombygning flyttes og udvides. Herved bliver der mulighed for at sammenlægge dagcenter og de tilstødende rum til et stort lokale, når der er behov herfor. Det ombyggede dagcenter med tilknyttede faciliteter vil herefter være et fuldt udbygget center til brug for beboerne på Ollerup Plejehjem og beboerne i den sydlige del af kommunen. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. 192

7 Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Den støtteberettigede anskaffelsessum på servicedelen er nu opgjort til kr. Bilag: Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder af 6 og det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Bilag: Beslutningsgrundlag vedr. udbygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Den kommunale økonomi 193

8 113. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen. 06/4019 Ansøgning om anlægsbevilling Ollerup Plejehjem til ombygning/tilbygning af bodelen, samt til køb af bodelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder, og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på dagsordnen. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften kr , beboernes andel på 2% kr samt et kommunalt indskud på 7% kr Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Anlægsbevillingen finansieres fuldt ud af byggekredit, beboernes andel samt et kommunalt indskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag 194

9 114. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel 06/4019 Anlægsbevilling til ombygning servicedelen, Ollerup Plejehjem, samt til salg af boligdelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet, hvor der blev afsat kr Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på denne dagsorden. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet kr i udgift til ombygning af servicedelen, kr i indtægt fra tílskud til serviceareal. kr i indtægt fra salg af boligdelen. Endvidere søges om en tillægsbevilling til driften på kr til yderligere kommunalt indskud (7%) Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Den samlede kommunale udgift for hele plejehjemsprojektet både Stenstrup og Ollerup, kan med de ansøgte bevillinger holdes indenfor den afsatte ramme på kr Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 195

10 Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Tillægsbevilling - renter og finansiering /1279 Tillægsbevilling til renter og finansiering 2006 Økonomiafdelingen har foretaget budgetopfølgning for 2006 på renter og finansiering og fremsender ansøgning om en tillægsbevilling til merudgifter kr samt merindtægter på kr De væsentligste afvigelser kan henføres til. Renter af likvide aktiver - hvor der forventes en merindtægt som følge af en højere gennemsnitlig likvid beholdning end forudsat ved budgetlægningen. Renter af langfristede tilgodehavender - fejlbudgettering af renter af pantebreve Renter af udlån til beboerindskud Renter af langfristet gæld - mindreudgifter, idet de budgetlagte låneoptagelser først er optaget sidst på året. Kurstab/kursgivinster - en merudgift idet der er omlagt et lån. Udligning og tilskud - en merindtægt fra midtvejsregulering af tilskud 2006 Momsudligningsordningen - en merudgift til midtvejsreguleringen 2006, som følge af ændrede regler for refusion af moms vedr. madordningen, samt en merudgift i tilbagebetaling af moms vedr. udstykninger for Skatter - en merudgift/mindreindtægt vedr. bøder, dødsboskat og eftergivne skatter Afdrag på lån - viser en større merudgifter som skyldes omlægning af et lån, på øvrige lån er der tale om mindreudgifter, hvilket især skyldes at låneoptagelser i 2006 først er optaget sidst på året. Optagelse af lån - viser en merindtægt som følge af låneomlægning, provenuet anvendes fuldt ud til kurstab og indfrielse af restgæld på det omlagte lån. Låneomlægningen giver fremover en rentebesparelse. 196

11 Bevillingen medfører samlet en merindtægt/mindreudgift på kr der tilgår kassen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Tillægsbevilling - Anlægsbevilling 06/901 Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften samt en tillægsbevilling til anlæg og rådighedsbeløb. Det sociale udvalg behandlede i møde den 20. november 2006 økonomiafdelingens budgetopfølgning på hele udvalgets område pr Af økonomiafdelingens notat fremgik følgende: Opfølgningen viser, at udvalgets samlede budget giver et overskud på , et overskud der udelukkende kan henføres til mindreudgifter/merindtægter fra mellemkommunale betalinger på hjemmeplejens område hvortil der søges en tillægsbevilling. Det sociale udvalg har tidligere på året tilkendegivet, at såfremt der viste sig finansieringsmæssig mulighed inden for udvalgets område, ønskede udvalget afsat et beløb på anlæg til inventarindkøb på Stenstrup plejehjem i forbindelse med den igangværende ombygning. Socialudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning på baggrund af økonomiafdelingens notat. Sagen skulle imidlertid videresendes til behandlingen i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med udvalgets ansøgning om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr til anlægget "Servicearealer Stenstrup Plejehjem". Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på kr til inventar på Stenstrup plejehjem. Samlet set medfører bevillingen en forøgelse af kassebeholdningen i 2006 på kr

12 På baggrund af ovenstående indstiller udvalgsformanden på socialudvalgets vegne, de ansøgte bevillinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg /1279 Ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb - grundsalg Økonomiafdelingen har opgjort udgifter og indtægter ved grundsalg til boligformål 2006 og fremsender ansøgning om anlægsbevilling udgift kr og indtægt kr samt tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr i udgift og kr i indtægt fordelt med kr grundsalg 2006 og kr salgsindtægter Morten Peders vej, sidstnævnte flyttes i forbindelse med bevillingen - til grundsalg Der er i 2006 solgt grunde i følgende områder: Assensvej 1 grund Morten Peders vej 6 grunde Karl Madsensvej 3 grunde Vestervangen 6 grunde Sømarken 23 grunde. Bevillingen medfører samlet set en merindtægt på kr som tilgår kassebeholdningen. Det skal samtidig bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutning skal tilbagebetales refunderet moms af udstykning i forhold til hvad der er solgt af grunde. Størrelsen af denne tilbagebetaling er endnu ikke kendt, men beløbet vil fremstå som et merforbrug på momsudligningsordningen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevillingen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. 198

13 Indstilles til godkendelse Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning 06/665 Finansiering af udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning På udvalgets møde den 23. marts 2006 besluttede udvalget at søge en finansieringsordning hos Sydfyns Elforsyning for et stort merforbrug ved udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger i Egebjerg Kommune. Kabellægningen var en konsekvens af nedgravning af fiberkabler i store dele af kommunen, og de samlede udgifter var beregnet til kr. Alternativet var, at Egebjerg Kommune skulle overtage de gamle træmaster og kun betale for et nyt jordkabel. Det var beregnet til kr. Der var en positiv holdning hos elforsyningen for en finansiering ikke mindst i lyset af, en igangværende forhandlinger om, at Sydfyns Elforsyning skulle overtage gadebelysningen i Svendborg. Efter kommunesammenlægningen skulle også Egebjerg Kommunes gadebelysning overtages. Derfor var der enighed om, at erstatte de gamle træmaster med nye stålmaster, og arbejdet blev igangsat. Nu er nævnte forhandlinger om overtagelser ikke gennemført, og vi skylder godt 1 mill. kr. til Sydfyns Elforsyning. For at få denne sag løst inden kommunesammenlægningen har afdelingen drøftet muligheder for en finansiering med Økonomiafdelingen. En mulighed kan være, at projektet overføres til et anlægsprojekt og finansieres ved indtægter for grundsalg. Her har vi solgt så mange grunde, at der er ca. 3 mill. kr. mere i indtægt end forudsat. Kassebeholdningen bliver ikke mindre end forudsat ved budgetlægningen, og der skal ikke overføres et merforbrug til den nye kommune med fare for, at dette medfører et træk på næste års statstilskud i samme størrelsesorden. Økonomiafdelingens bemærkninger Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr i forbindelse med 199

14 Sydfyns Elforsynings udskiftning af gadebelysning i Egebjerg Kommune. Teknisk udvalg foreslår, at bevillingen finansieret af indtægter ved grundsalg i 2006, hvor der samlet forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Vejloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at udskiftning af gadelys for kr. overføres til et anlægsprojekt, og der søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af projektet. Bevillingen finansieres af merindtægter ved grundsalg. Beslutning i Egebjerg Teknik- og Miljøudvalg den Indstilling godkendt, dog hæves beløbet til kr. på grund af et korrigeret budget. Indstilles til godkendelse Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering 05/3210 Finansiering af jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby I 2005 købte Egebjerg Kommune Gemalvej 15 og en del af Gemalvej 20 til brug for udlæg af erhvervsarealer i den nordlige del af kommunen. Da købet af Gemalvej 15 omfattede hele ejendommen var der en del arealer, som ikke skal indgå i erhvervsområdet. Disse arealer var velegnede til at indgå i et mageskifte med de lodsejere, der har arealer tæt på Kirkeby, og som skal indgå i byudvikling. Teknik- og Miljøafdelingen fik lov til at forsøge disse mageskifter gennemført ved en jordfordeling, som nu er afsluttet og behandles som andet punkt på dette møde. Af vedlagte bilag 2, DokID nr fremgår størrelsen af og udgiften til de arealer, Egebjerg Kommune afgiver og modtager i jordfordelingen. 200

15 Som det ser ud har Egebjerg Kommune gjort en dårlig forretning, men der er forskel på kvaliteten af den jord der afstås og modtages, ligesom den modtagne jord hovedsagelig er jord, der vil blive inddraget i byudvikling, og derfor vil få en højere værdi. Gennemsnitlig handles der til priser på kr. pr. ha. for landbrugsjord til dyrkning. Under et er landbrugsjord, der kun kan udlægges til brak eller er vandhuller, i gennemsnit handlet til kr. pr. ha. Landbrugsjord, der er eller står over for at blive inddraget til byudvikling er handlet til kr. pr. ha., og de 2 lodsejer, der ved jordfordelingen afstår mere jord end de modtager, har fået kr. oven i pr. ha. fordi, der er et produktionsapparat, der ikke kan udnyttes som hidtil. Det skal også bemærkes, at Egebjerg Kommune ved denne jordfordeling har erhvervet det jord, der i dag bruges af Kirkeby Børnehus til legeplads. Arealet har fra børnehavens start været lejet, og ved lejemålets udløb har udlejer i nogle år ikke været villig til at genforhandle en leje eller sælge arealet. Samlet koster jordfordelingen Egebjerg Kommune kr. i alt. Der skal ikke tillægges omkostninger til udstykning og skøder, da disse udgifter afholdes som støttemidler efter lov om jordfordeling. Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på kr til dækning af Egebjerg Kommunes udgift i forbindelse med en jordfordelingssag i forbindelse med den kommende erhvervsudstykning ved Gemalvej i Kirkeby. Teknik- og miljøudvalget foreslår, at bevillingen finansieres af indtægter fra grundsalg 2006 hvor der forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Lovbekendtgørelse 672 af 11.juli 2003 samt Lovbekendtgørelse 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og tilskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der frigives et anlægsbeløb til dækning af Egebjerg Kommunes udgifter til jordfordeling på kr. Udgiften foreslås finansieret ved indtægter fra grundsalg, som i år har givet godt 3 mill. kr. mere, end der var regnet med. Bilag: Bilag 2 201

16 120. Anlægsbevilling - låneoptagelser /2909 Anlægsbevilling til låneoptagelse godkendelse af borgmesterbeslutning Økonomiafdelingen har nu opgjort den forventede låneramme for 2006 og fremsender anlægsbevilling til låneoptagelse for 2006 til følgende områder Kloakforsyningen kr aftale lån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 10 år Renseanlæg kr aftalelån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 20 år Plejehjemsprojekt kr fastforrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 25 år Skolerenoveringer 2006 kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år. Daginstitutionsstruktur kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år På kloakforsyningen er der i 2006 afsat et rådighedsbeløb til låneoptagelse på kr , det resterende rådighedsbeløb overføres til 2007 sammen med de tilsvarende anlægsudgifter. For de øvrige projekter svarer bevillingen til de afsatte rådighedsbeløb. Kommunekredit har i et nyhedsbrev skrevet til Kommunerne: "Som følge af de mange lukninger mellem jul og nytår og de store omlægningsrutiner i forbindelse med kommunalreformen skal kommunekredit anbefale, at låntagning ultimo 2006 ikke sker senere end 9. december Som følge af ovenstående anbefaling har borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen den 30. november truffet beslutning om, at økonomiafdelingen kan hjemtage ovenstående lån. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen Lovgrundlag: Låneoptagelsen til plejehjemsprojektet, skolerenoveringer og daginstitutionsstruktur er dispensationslån 202

17 Økonomiafdelingen indstiller, at borgmesterbeslutningen om godkendelse af de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering /2884 Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger: Indledning: Der ansøges om frigivelse af restbeløb kr. fra anlægssum skolerenovering. Anlægssummen til Skolerenovering udgør i alt kr. hvoraf kr. allerede er frigivet. til renoveringsopgaver på Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på udgift kr til skolerenovering af Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr til renovering, anlægsudgiften får derfor ingen indflydelse på kassen. Bilagsfortegnelse: Direktionen foreslår: Bilag: Anlægsprioriteringer 2006 Beslutning i Egebjerg Børne- og Kulturudvalg den Indstilles godkendt. 203

18 122. Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej 15 06/1279 Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb og drift. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr samt tilsvarende tillæg til rådighedsbeløb. Samtidig søges om en tillægsbevilling til driften til afdrag på lån på udgift kr Egebjerg kommune købte i 2005 Gemalvej 15 med tilhørende arealer med henblik på byggemodning af jord til erhvervs- og boligformål, samtidig blev det besluttet, at selve ejendommen skulle afhændes. Ejendommen er nu solgt og har indbragt et nettobeløb på kr I forbindelse med købet af ejendommen blev der optaget lån til 85% af anskaffelsessummen. I lånereglerne er anført at et evt. provenu ved salg af en ejendom hvortil der er optaget lån, skal anvendes til ekstraordinært afdrag på det optagne lån. De samlede nettobevillingen er neutral og påvirker derfor ikke kassebeholdningen i Bevillingen medfører samtidig en nedbringelse af kommunens langfristede gæld på kr Lovgrundlag: Regler om kommunernes låntagning. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvej

19 06/1279 Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i forbindelse med salg af Assensvej 243. Bygningen er solgt til overtagelse pr Salgsprisen er aftalt til kr og omkostningerne beløber sig til kr I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005, hvor det blev besluttet at sælge ejendommen som delvis finansiering af bygningen af et nyt bibliotek i Stenstrup, blev det samtidig besluttet, at såfremt salget indbragte mere end det budgetlagte beløb på kr , skulle indtil kr af en evt. merindtægt tilføres anlægsprojektet for biblioteket, til indkøb af inventar. Denne forudsætning er nu opfyldt idet salget har givet en indtægt på netto udover det budgetlagte. Ovenstående medfører herefter følgende bevillingsansøgninger. Salg af ejendommen: Anlægsbevilling til salgsindtægt kr udgift kr Tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr og udgift kr Anlæg Nyt bibliotek i Stenstrup: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgift kr Samlet set medfører bevillingerne en netto tilførsel til kassen på kr Lovgrundlag: Ingen Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 205

20 124. Spørgetid 04/1541 Der er ikke indgået skriftlige spørgsmål. 206

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere