Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale"

Transkript

1 Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Ove Engstrøm, Karen Strandhave, Birger Jensen, Torben Frost, Finn Olsen, Christian Ulrich, Jane Kierans, Niels Boe Lauridsen, Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr Godkendelse af dagsorden Til efterretning - Kommunalreform Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel Tillægsbevilling - renter og finansiering Tillægsbevilling - Anlægsbevilling Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering Anlægsbevilling - låneoptagelser Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvvej Spørgetid

2 107. Godkendelse af dagsorden 04/ Til efterretning - Kommunalreform 05/2355 Orientering om status Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret /73 Godkendelse af revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret Kommunernes Revision fremsender beretning nr Delberetning for regnskabsåret 2006 om revisionsbesøg i Revisionsberetning har ikke givet anledning til bemærkninger. I revisionens konklusion på de løbende revisionsbesøg i 2006 gøres opmærksom på, at de interne kontroller vedr. WEB-bilag (elektronisk bilagsbehandling) endnu ikke er implementeret og revisionen henstiller at kontrollerne udføres med tilbagevirkende kraft til 1. februar 2005 hvor WEB-betalingen blev indført Økonomichefens bemærkninger. Indledningsvis skal bemærkes, at økonomiafdelingen har udført de nævnte kontroller indtil overgangen til WEBbetalingen 1.februar 2005, disse kontroller har aldrig vist uregelmæssigheder. Økonomiafdelingen er nu i gang med gennemførelse af kontrollerne fuldt ud i I denne periode har vi anvendt det nye økonomisystem ØS2000, hvor kontrollen kan foretages direkte i systemet. Kontrollen der gennemføres som stikprøvekontrol betyder, at samtlige udbetalinger til leverandører kontrolleres på tilfældigt udvalgte dage i året. Kontrollen af bilag i 2005, hvor vi anvendte kommunedatas økonomisystem og kommunedataswebbetalingssystem er noget mere besværligt, idet det her vil være nødvendigt at gå ind i 2 systemer, denne opgave vil kræve endog meget store ressourceanvendelser. Dette set i forhold til den store arbejdsbyrde medarbejderne i øvrigt er udsat for i forbindelse 188

3 med kommunesammenlægningsprocessen og det faktum at vi hidtil ikke har konstateret fejl i kontrollerne gør, at der anbefales en mindre ressourcekrævende kontrol af bilagene i 2005 jfr. nedenstående indstilling. Revisionsberetningen er tidligere udsendt pr. mail til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomichefen indstiller, at kontrollen af bilag for 2006 gennemføres fuldt ud at kontrollen af bilag for 2005 indskrænkes til at omfatte de manuelt udfærdige udbetalinger (e-bilag) - hvor den største fejlmulighed findes. at revisionsberetningen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 110. Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 04/1905 Godkendelse af byggeregnskab og Skema C Ved skrivelse af 29. november 2006 har boligorganisationen OK-FONDEN fremsendt byggeregnskab og Skema C for bebyggelsen Højmarken. Byggeregnskabet viser en samlet byggeudgift på kr. I forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum på kr. er der en mindre udgift på kr. Mindre udgiften fordeler sig på i grundudgifter, til håndværkerudgifter og på gebyrer. Mindre udgiften modsvares næsten af merudgifter til omkostninger. Det er et flot resultat, når de samlede udgifter kan overholde budgettet med den udvikling, der har været i byggebranchen. Det tyder på en god styring af projektet. 189

4 Det vedlagte byggeregnskab er påtegnet af statsautoriseret revisor, der har efterset at samtlige udgifter er dokumenteret og afholdt. Vedlagt: DokID. nr Ansøgning, skema C samt revisionsprotokollat af 23. november 2006 Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at skema C og det endelige byggeregnskab godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr.. Bilag: Endeligt byggeregnskab - Skema C - for 14 boliger og et fælleshus, Den selvejende almene OKældreboliginstitution Seniorboligselskabet Højmarken 111. Ombygning af Ollerup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. 190

5 Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven, godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 12 nye ældreboliger og ombygning af 30 plejehjemsboliger, Heraf er 8 boliger for demente, og de flyttes ned i stueplan, hvor der tidligere var plejeboliger. Boligerne er på gennemsnit 75 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr. inkl. moms. Huslejen er ikke nyberegnet, men den er foreløbig beregnet til 888 kr. pr. m 2 pr. år (tallet fra Stenstrup). Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 150 kr. pr. m 2 pr. år. Den foreløbige leje ligger over den beregnede husleje i det første oplæg i 2003, men den ligger stadig inden for rammerne af tilsvarende nyt, alment boligbyggeri som ældreboliger. Samtidig med godkendelse af skema A godkendes oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Ud over skema A, skal der godkendes en bevillingssag til finansiering af servicedelen og Egebjerg Kommunes udgifter til grundkapital. Bilag. Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder 6 sider. Det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter skema A er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 191

6 Skema A samt med en foreløbig husleje på 888 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Ollerup Plejehjem. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Beslutningsgrundlag vedr. udbygnig af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi 112. Ombygning af servicedelen på Ollerup Plejehjem, skema A 06/4019 Godkendelse af skema A Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup plejehjem i gang. Ud over boligdelen som behandles på en anden sag skal servicedelen også om- og udbygges. Projektet indeholder udvidelse af eksisterende dagcenter mod vest, hvor der etableres en ny indgang til boligdelen og dagcenteret. Hvilerummet som blev etableret ved den sidste ombygning flyttes og udvides. Herved bliver der mulighed for at sammenlægge dagcenter og de tilstødende rum til et stort lokale, når der er behov herfor. Det ombyggede dagcenter med tilknyttede faciliteter vil herefter være et fuldt udbygget center til brug for beboerne på Ollerup Plejehjem og beboerne i den sydlige del af kommunen. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på 2 temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er også plads til Ollerup Plejehjem. Derfor er der nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A. 192

7 Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Den støtteberettigede anskaffelsessum på servicedelen er nu opgjort til kr. Bilag: Beslutningsbilag DokID Beregningsdel til beslutningsgrundlag, DokID Bemærk dokumentet indeholder af 6 og det er kun fra side 4 der er nye og omhandler Ollerup Plejehjem Den kommunale økonomi, DokID side Egebjerg Kommunes udgifter til projektet efter er afsat i budgettet, se sag om frigivelse af anlægsbevilling Lovgrundlag: Lov om almene boliger Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Bilag: Beslutningsgrundlag vedr. udbygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Den kommunale økonomi 193

8 113. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen. 06/4019 Ansøgning om anlægsbevilling Ollerup Plejehjem til ombygning/tilbygning af bodelen, samt til køb af bodelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder, og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på dagsordnen. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften kr , beboernes andel på 2% kr samt et kommunalt indskud på 7% kr Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Anlægsbevillingen finansieres fuldt ud af byggekredit, beboernes andel samt et kommunalt indskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag 194

9 114. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel 06/4019 Anlægsbevilling til ombygning servicedelen, Ollerup Plejehjem, samt til salg af boligdelen. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet, hvor der blev afsat kr Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på denne dagsorden. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet kr i udgift til ombygning af servicedelen, kr i indtægt fra tílskud til serviceareal. kr i indtægt fra salg af boligdelen. Endvidere søges om en tillægsbevilling til driften på kr til yderligere kommunalt indskud (7%) Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises i øvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Den samlede kommunale udgift for hele plejehjemsprojektet både Stenstrup og Ollerup, kan med de ansøgte bevillinger holdes indenfor den afsatte ramme på kr Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen 195

10 Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Tillægsbevilling - renter og finansiering /1279 Tillægsbevilling til renter og finansiering 2006 Økonomiafdelingen har foretaget budgetopfølgning for 2006 på renter og finansiering og fremsender ansøgning om en tillægsbevilling til merudgifter kr samt merindtægter på kr De væsentligste afvigelser kan henføres til. Renter af likvide aktiver - hvor der forventes en merindtægt som følge af en højere gennemsnitlig likvid beholdning end forudsat ved budgetlægningen. Renter af langfristede tilgodehavender - fejlbudgettering af renter af pantebreve Renter af udlån til beboerindskud Renter af langfristet gæld - mindreudgifter, idet de budgetlagte låneoptagelser først er optaget sidst på året. Kurstab/kursgivinster - en merudgift idet der er omlagt et lån. Udligning og tilskud - en merindtægt fra midtvejsregulering af tilskud 2006 Momsudligningsordningen - en merudgift til midtvejsreguleringen 2006, som følge af ændrede regler for refusion af moms vedr. madordningen, samt en merudgift i tilbagebetaling af moms vedr. udstykninger for Skatter - en merudgift/mindreindtægt vedr. bøder, dødsboskat og eftergivne skatter Afdrag på lån - viser en større merudgifter som skyldes omlægning af et lån, på øvrige lån er der tale om mindreudgifter, hvilket især skyldes at låneoptagelser i 2006 først er optaget sidst på året. Optagelse af lån - viser en merindtægt som følge af låneomlægning, provenuet anvendes fuldt ud til kurstab og indfrielse af restgæld på det omlagte lån. Låneomlægningen giver fremover en rentebesparelse. 196

11 Bevillingen medfører samlet en merindtægt/mindreudgift på kr der tilgår kassen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Tillægsbevilling - Anlægsbevilling 06/901 Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften samt en tillægsbevilling til anlæg og rådighedsbeløb. Det sociale udvalg behandlede i møde den 20. november 2006 økonomiafdelingens budgetopfølgning på hele udvalgets område pr Af økonomiafdelingens notat fremgik følgende: Opfølgningen viser, at udvalgets samlede budget giver et overskud på , et overskud der udelukkende kan henføres til mindreudgifter/merindtægter fra mellemkommunale betalinger på hjemmeplejens område hvortil der søges en tillægsbevilling. Det sociale udvalg har tidligere på året tilkendegivet, at såfremt der viste sig finansieringsmæssig mulighed inden for udvalgets område, ønskede udvalget afsat et beløb på anlæg til inventarindkøb på Stenstrup plejehjem i forbindelse med den igangværende ombygning. Socialudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning på baggrund af økonomiafdelingens notat. Sagen skulle imidlertid videresendes til behandlingen i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med udvalgets ansøgning om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr til anlægget "Servicearealer Stenstrup Plejehjem". Der søges om en negativ tillægsbevilling til driften på kr samt en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på kr til inventar på Stenstrup plejehjem. Samlet set medfører bevillingen en forøgelse af kassebeholdningen i 2006 på kr

12 På baggrund af ovenstående indstiller udvalgsformanden på socialudvalgets vegne, de ansøgte bevillinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - tillæg til rådighedsbeløb - grundsalg /1279 Ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb - grundsalg Økonomiafdelingen har opgjort udgifter og indtægter ved grundsalg til boligformål 2006 og fremsender ansøgning om anlægsbevilling udgift kr og indtægt kr samt tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr i udgift og kr i indtægt fordelt med kr grundsalg 2006 og kr salgsindtægter Morten Peders vej, sidstnævnte flyttes i forbindelse med bevillingen - til grundsalg Der er i 2006 solgt grunde i følgende områder: Assensvej 1 grund Morten Peders vej 6 grunde Karl Madsensvej 3 grunde Vestervangen 6 grunde Sømarken 23 grunde. Bevillingen medfører samlet set en merindtægt på kr som tilgår kassebeholdningen. Det skal samtidig bemærkes, at der i forbindelse med regnskabsafslutning skal tilbagebetales refunderet moms af udstykning i forhold til hvad der er solgt af grunde. Størrelsen af denne tilbagebetaling er endnu ikke kendt, men beløbet vil fremstå som et merforbrug på momsudligningsordningen. Økonomiafdelingen indstiller, at den ansøgte bevillingen fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. 198

13 Indstilles til godkendelse Udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning 06/665 Finansiering af udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning På udvalgets møde den 23. marts 2006 besluttede udvalget at søge en finansieringsordning hos Sydfyns Elforsyning for et stort merforbrug ved udskiftning af gadebelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger i Egebjerg Kommune. Kabellægningen var en konsekvens af nedgravning af fiberkabler i store dele af kommunen, og de samlede udgifter var beregnet til kr. Alternativet var, at Egebjerg Kommune skulle overtage de gamle træmaster og kun betale for et nyt jordkabel. Det var beregnet til kr. Der var en positiv holdning hos elforsyningen for en finansiering ikke mindst i lyset af, en igangværende forhandlinger om, at Sydfyns Elforsyning skulle overtage gadebelysningen i Svendborg. Efter kommunesammenlægningen skulle også Egebjerg Kommunes gadebelysning overtages. Derfor var der enighed om, at erstatte de gamle træmaster med nye stålmaster, og arbejdet blev igangsat. Nu er nævnte forhandlinger om overtagelser ikke gennemført, og vi skylder godt 1 mill. kr. til Sydfyns Elforsyning. For at få denne sag løst inden kommunesammenlægningen har afdelingen drøftet muligheder for en finansiering med Økonomiafdelingen. En mulighed kan være, at projektet overføres til et anlægsprojekt og finansieres ved indtægter for grundsalg. Her har vi solgt så mange grunde, at der er ca. 3 mill. kr. mere i indtægt end forudsat. Kassebeholdningen bliver ikke mindre end forudsat ved budgetlægningen, og der skal ikke overføres et merforbrug til den nye kommune med fare for, at dette medfører et træk på næste års statstilskud i samme størrelsesorden. Økonomiafdelingens bemærkninger Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr i forbindelse med 199

14 Sydfyns Elforsynings udskiftning af gadebelysning i Egebjerg Kommune. Teknisk udvalg foreslår, at bevillingen finansieret af indtægter ved grundsalg i 2006, hvor der samlet forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Vejloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at udskiftning af gadelys for kr. overføres til et anlægsprojekt, og der søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af projektet. Bevillingen finansieres af merindtægter ved grundsalg. Beslutning i Egebjerg Teknik- og Miljøudvalg den Indstilling godkendt, dog hæves beløbet til kr. på grund af et korrigeret budget. Indstilles til godkendelse Jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby, Anlægsbevilling - Finansiering 05/3210 Finansiering af jordfordeling for anlæg af en ny vej i erhvervsområdet i Kirkeby I 2005 købte Egebjerg Kommune Gemalvej 15 og en del af Gemalvej 20 til brug for udlæg af erhvervsarealer i den nordlige del af kommunen. Da købet af Gemalvej 15 omfattede hele ejendommen var der en del arealer, som ikke skal indgå i erhvervsområdet. Disse arealer var velegnede til at indgå i et mageskifte med de lodsejere, der har arealer tæt på Kirkeby, og som skal indgå i byudvikling. Teknik- og Miljøafdelingen fik lov til at forsøge disse mageskifter gennemført ved en jordfordeling, som nu er afsluttet og behandles som andet punkt på dette møde. Af vedlagte bilag 2, DokID nr fremgår størrelsen af og udgiften til de arealer, Egebjerg Kommune afgiver og modtager i jordfordelingen. 200

15 Som det ser ud har Egebjerg Kommune gjort en dårlig forretning, men der er forskel på kvaliteten af den jord der afstås og modtages, ligesom den modtagne jord hovedsagelig er jord, der vil blive inddraget i byudvikling, og derfor vil få en højere værdi. Gennemsnitlig handles der til priser på kr. pr. ha. for landbrugsjord til dyrkning. Under et er landbrugsjord, der kun kan udlægges til brak eller er vandhuller, i gennemsnit handlet til kr. pr. ha. Landbrugsjord, der er eller står over for at blive inddraget til byudvikling er handlet til kr. pr. ha., og de 2 lodsejer, der ved jordfordelingen afstår mere jord end de modtager, har fået kr. oven i pr. ha. fordi, der er et produktionsapparat, der ikke kan udnyttes som hidtil. Det skal også bemærkes, at Egebjerg Kommune ved denne jordfordeling har erhvervet det jord, der i dag bruges af Kirkeby Børnehus til legeplads. Arealet har fra børnehavens start været lejet, og ved lejemålets udløb har udlejer i nogle år ikke været villig til at genforhandle en leje eller sælge arealet. Samlet koster jordfordelingen Egebjerg Kommune kr. i alt. Der skal ikke tillægges omkostninger til udstykning og skøder, da disse udgifter afholdes som støttemidler efter lov om jordfordeling. Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på kr til dækning af Egebjerg Kommunes udgift i forbindelse med en jordfordelingssag i forbindelse med den kommende erhvervsudstykning ved Gemalvej i Kirkeby. Teknik- og miljøudvalget foreslår, at bevillingen finansieres af indtægter fra grundsalg 2006 hvor der forventes en merindtægt på kr Såfremt udvalgets indstilling følges, vil bevillingen ikke medføre træk på kassen udover det budgetterede i Lovgrundlag: Bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Lovbekendtgørelse 672 af 11.juli 2003 samt Lovbekendtgørelse 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og tilskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der frigives et anlægsbeløb til dækning af Egebjerg Kommunes udgifter til jordfordeling på kr. Udgiften foreslås finansieret ved indtægter fra grundsalg, som i år har givet godt 3 mill. kr. mere, end der var regnet med. Bilag: Bilag 2 201

16 120. Anlægsbevilling - låneoptagelser /2909 Anlægsbevilling til låneoptagelse godkendelse af borgmesterbeslutning Økonomiafdelingen har nu opgjort den forventede låneramme for 2006 og fremsender anlægsbevilling til låneoptagelse for 2006 til følgende områder Kloakforsyningen kr aftale lån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 10 år Renseanlæg kr aftalelån med 3 mdrs. rentefastsættelse med en afviklingsperiode på 20 år Plejehjemsprojekt kr fastforrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 25 år Skolerenoveringer 2006 kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år. Daginstitutionsstruktur kr fast forrentet 3% obligationslån med en afviklingsperiode på 20 år På kloakforsyningen er der i 2006 afsat et rådighedsbeløb til låneoptagelse på kr , det resterende rådighedsbeløb overføres til 2007 sammen med de tilsvarende anlægsudgifter. For de øvrige projekter svarer bevillingen til de afsatte rådighedsbeløb. Kommunekredit har i et nyhedsbrev skrevet til Kommunerne: "Som følge af de mange lukninger mellem jul og nytår og de store omlægningsrutiner i forbindelse med kommunalreformen skal kommunekredit anbefale, at låntagning ultimo 2006 ikke sker senere end 9. december Som følge af ovenstående anbefaling har borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen den 30. november truffet beslutning om, at økonomiafdelingen kan hjemtage ovenstående lån. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen Lovgrundlag: Låneoptagelsen til plejehjemsprojektet, skolerenoveringer og daginstitutionsstruktur er dispensationslån 202

17 Økonomiafdelingen indstiller, at borgmesterbeslutningen om godkendelse af de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Frigivelse af anlægsramme Skolerenovering /2884 Tidligere, nuværende og fremtidige behandlinger: Indledning: Der ansøges om frigivelse af restbeløb kr. fra anlægssum skolerenovering. Anlægssummen til Skolerenovering udgør i alt kr. hvoraf kr. allerede er frigivet. til renoveringsopgaver på Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på udgift kr til skolerenovering af Kirkeby, Stenstrup og V. Skerninge skoler. Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat kr til renovering, anlægsudgiften får derfor ingen indflydelse på kassen. Bilagsfortegnelse: Direktionen foreslår: Bilag: Anlægsprioriteringer 2006 Beslutning i Egebjerg Børne- og Kulturudvalg den Indstilles godkendt. 203

18 122. Anlægsbevilling - tillægsbevilling -salg af Gemalvej 15 06/1279 Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb og drift. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr samt tilsvarende tillæg til rådighedsbeløb. Samtidig søges om en tillægsbevilling til driften til afdrag på lån på udgift kr Egebjerg kommune købte i 2005 Gemalvej 15 med tilhørende arealer med henblik på byggemodning af jord til erhvervs- og boligformål, samtidig blev det besluttet, at selve ejendommen skulle afhændes. Ejendommen er nu solgt og har indbragt et nettobeløb på kr I forbindelse med købet af ejendommen blev der optaget lån til 85% af anskaffelsessummen. I lånereglerne er anført at et evt. provenu ved salg af en ejendom hvortil der er optaget lån, skal anvendes til ekstraordinært afdrag på det optagne lån. De samlede nettobevillingen er neutral og påvirker derfor ikke kassebeholdningen i Bevillingen medfører samtidig en nedbringelse af kommunens langfristede gæld på kr Lovgrundlag: Regler om kommunernes låntagning. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse Anlægsbevilling - tillægsbevilling salg af Assensvej

19 06/1279 Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb. Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i forbindelse med salg af Assensvej 243. Bygningen er solgt til overtagelse pr Salgsprisen er aftalt til kr og omkostningerne beløber sig til kr I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005, hvor det blev besluttet at sælge ejendommen som delvis finansiering af bygningen af et nyt bibliotek i Stenstrup, blev det samtidig besluttet, at såfremt salget indbragte mere end det budgetlagte beløb på kr , skulle indtil kr af en evt. merindtægt tilføres anlægsprojektet for biblioteket, til indkøb af inventar. Denne forudsætning er nu opfyldt idet salget har givet en indtægt på netto udover det budgetlagte. Ovenstående medfører herefter følgende bevillingsansøgninger. Salg af ejendommen: Anlægsbevilling til salgsindtægt kr udgift kr Tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr og udgift kr Anlæg Nyt bibliotek i Stenstrup: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgift kr Samlet set medfører bevillingerne en netto tilførsel til kassen på kr Lovgrundlag: Ingen Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen Økonomiafdelingen indstiller, at de ansøgte bevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse 205

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere