ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM"

Transkript

1 ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM SEKS PRINCIPPER TIL FORENKLING OG VIRKSOMHEDSFOKUS

2 SÅDAN LØFTER VI ERHVERVS- FREMME- INDSATSEN En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er et effektivt erhvervsfremmesystem, der sætter virksomhedernes behov i centrum. Erhvervsfremmesystemet skal bidrage til at realisere den enkelte virksomheds vækstpotentiale lige dér, hvor virksomheden befinder sig udviklingsmæssigt, markedsmæssigt, geografisk osv. Gennem otte års arbejde i de regionale vækstfora har regionerne høstet stor erfaring og systematisk viden om, hvad der virker i erhvervsfremmeindsatsen. Indsatsområderne er udviklet og professionaliseret i samarbejde med virksomhederne og deres organisationer, uddannelsesaktører, universiteter og forskningsinstitutioner, staten og operatørerne. Det er eksempelvis klyngeorganisationer og væksthuse, samt faglige organisationer. Sådanne netværksbaserede systemer kaldes ofte (erhvervs)klynger, men betegnelsen økosystemer er efterhånden også almindeligt udbredt. 3 En illustration af et sådant system ses i figur1. Figur 1: Sådan skabes værdi i en klynge/økosystem Succesfulde virksomheder reinvesterer i økosystemet ETABLEREDE VIRKSOMHEDER Kapital En central kilde til viden om, hvad der virker, er et tæt samarbejde mellem regionerne og Erhvervsstyrelsen om monitorering, effektmåling og evaluering. 1 En anden vigtig kilde til læring er erfaringer fra udlandet. Studier herfra viser, at et samfunds økonomiske vækst i høj grad hænger sammen med tilstedeværelsen af succesfulde, regionalt baserede og vækstorienterede netværk. 2 RÅDGIVERE NETVÆRK Klynge, organisation, brobyggere serieiværksættere /dealmakers IVÆRKSÆTTERE OG SMÅ VIRKSOMHEDER Her er der et tæt samspil mellem innovative iværksættere, stærke eksisterende virksomheder, fremsynede, risikovillige rådgivere og investorer, der fungerer som mentorer, samt videns- og erhvervsmiljøer, der leverer specialiseret viden, arbejdskraft og teknologi. Markedet RISIKOVILLIG KAPITAL VIDEN Talenter 1 De seneste tværregionale effektmålinger viste fx, at vækstforumindsatsen i årene betød ekstra fuldtidsjob i deltagende virksomheder og øget omsætning på 16 mia. kr. Ca. en femtedel af virksomhederne er lokaliseret i et såkaldt yderområde. 2 Mandag Morgen: VækstDanmark 2025, side 9. 3 En kendt repræsentant for økosystemtænkningen er fx Daniel Isenberg, 2 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

3 Et effektivt erhvervsfremmesystem skal på én gang have fokus på at optimere de enkelte dele af systemet og samtidigt sikre en dynamisk sammenhæng og samarbejde mellem systemets forskellige dele med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Aktuelt er der regionalt også fokus på bl.a. de små og mellemstore virksomheders udvikling, når det gælder automatisering, digitalisering og globalisering. Derfor har flere regioner foretaget særlige investeringer på disse områder, mens det også ligger tæt op ad regeringens strategi (Vækst og udvikling i hele Danmark). Regionerne ønsker at bidrage med deres erfaringer som led i regeringens kommende eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, hvor formålet er at forenkle indsatsen og fokusere midlerne, så de anvendes mere effektivt jf. regeringsgrundlaget. I Mandag Morgens rapport VækstDanmark 2025 bliver vigtigheden af innovative regionale vækstmiljøer betonet: MANDAG MORGEN SKRIVER: Succes i den globale økonomi handler i stigende grad om velfungerende, innovative regioner, der kan danne grobund for højvækstvirksomheder. Det kræver et vækstpolitisk gearskifte: Fra brede nationale rammebetingelser for vækst og iværksætteri til identifikation og understøttelse af regionale styrker og højvækstmiljøer. Kilde: Mandag Morgen, VækstDanmark 2025, side 21 3 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

4 SEKS PRINCIPPER, DER KAN SIKRE ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM Danske Regioner foreslår, at følgende seks principper bliver styrende for, hvordan et effektivt erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes efterspørgsel indrettes fremover: 1. Virksomhederne tilbydes åben og lige adgang 2. Virksomhedsforankring og engagement 3. Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt 4. Operatører vælges ud fra effekter og kompetencer 5. Strategisk sammenhæng via regionale partnerskaber 6. Den nationale erhvervspolitik skal virke i hele landet Regionerne arbejder allerede på at implementere principperne i forbindelse med udmøntningen af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de handlingsplaner, som de regionale vækstfora iværksætter for at udmønte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategierne. Regionerne og de regionale vækstfora har et ansvar for strategiske investeringer på erhvervsfremmeområdet og er ikke driftsoperatør. Se eventuelt bilag for en uddybning heraf. Hvert af de seks principper uddybes i det følgende, hvor der også er en række eksempler på, hvordan regionerne allerede arbejder med at udmønte principperne. 1. VIRKSOMHEDERNE TILBYDES ÅBEN OG LIGE ADGANG Virksomheders udvikling skal ikke begrænses af administrative grænser. Derfor har regionerne besluttet, at de virksomheder, som kan og vil udvikle sig på et bestemt område, skal kunne benytte regionale erhvervsfremmetilbud i hele landet på lige vilkår, uanset i hvilken region de er beliggende. Udgangspunktet er de erhvervsmæssige styrker, der er i det enkelte område, og som virksomheder i et større område kan have glæde af. Derfor er regionale klyngeindsatser til rådighed for virksomheder i hele landet. Hermed kan antallet af erhvervsfremmeaktører reduceres og overlappende tilbud undgås. I stedet kan kompetencerne samles og styrkes. Det er eksempelvis sket med etablering af Dansk Kyst- og Naturturisme, der arbejder landsdækkende og erstatter de regionale turismeselskaber og det statsligt-regionale Videncenter for Kystturisme. FUSION AF TO KLYNGEORGANISATIONER Klyngen CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Clu-ster og Copenhagen Cleantech Cluster i CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at udvikle nye grønne løsninger. CLEAN har over 175 medlemmer i hele landet og en projektportefølje på over 300 millioner kroner. CLEAN har afdelinger i Sønderborg, Middelfart, Århus og København. VIRKSOMHEDERNE TILBYDES ÅBEN OG LIGE ADGANG 4 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

5 2. VIRKSOMHEDSFORANKRING OG ENGAGEMENT Det er afgørende, at der er et stærkt engagement fra private virksomheder i erhvervsfremmeinitiativerne, og at de problemstillinger, som initiativerne adresserer, er behovsdrevne. Det sker mest effektivt ved, at virksomhederne eller deres organisationer tager initiativ, ejerskab eller ansvar for at medfinansiere initiativerne. Virksomhederne skal inddrages i en tidlig dialog om deres behov i forbindelse med udvikling af nye tilbud. Virksomhedernes kendskab til erhvervsfremmeordningerne skal styrkes. Leadpartneren for et erhvervsfremmeprogram skal dokumentere sin informationsindsats for at opnå offentlige midler, og der skal måles på indsatsen. VIRKSOMHEDS- FORANKRING OG ENGAGEMENT STÆRKE, ENGAGEREDE VIRKSOMHEDER UDVIKLER BIOPRO NovoNordisk og Novozymes m.fl. er vigtigste drivere i indsatsen, der skal skabe vækst og arbejdspladser ved at gøre bioteknologisk produktion konkurrencedygtigt. Deres engagement er blevet til udviklingscenteret BIOPRO. Projektsamarbejdet foregår mellem førende biotekvirksomheder og universiteter og skal udvikle løsninger på nogle af de udfordringer, som bioteknologisk produktion står overfor. Kredsen bag centeret er CP Kelco, DONG Energy, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk og Novozymes. Virksomhederne har flertallet af posterne i bestyrelsen. Initiativet er finansieret af Region Sjælland, EU og af partnerne. 3. DET RIGTIGE TILBUD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Erhvervsfremmesystemet skal sikre, at det er virksomhedens behov, der er i centrum - og ikke de enkelte udbyderes interesser. Når en virksomhed henvender sig til en erhvervsfremmeaktør, skal virksomheden opleve, at der ikke findes en forkert dør. Virksomheden skal henvises til den aktør, der har spidskompetencer på netop det område, som virksomheden har brug for ny viden eller rådgivning om. Erhvervsfremmeaktørerne skal derfor arbejde efter princippet no-wrong-door. En udbygget incitamentsstruktur kan åbne op for en mere velfungerende henvisningspraksis blandt aktører på erhvervsfremmeområdet. Med udgangspunkt i de eksisterende systemer skal der etableres et fælles CRM-system, som erhvervsfremmeaktører skal bruge ved kontakt med virksomheder. Det sikrer overblik over virksomhedernes behov og de forskellige tilbud og kontakter, som virksomhederne har i relation til erhvervsfremmesystemet. Målet er at sikre, at den enkelte virksomhed får præcist det tilbud, som virksomheden måtte have brug for på det givne tidspunkt. Herved undgås desuden overlap, og at virksomhederne bliver kontaktet unødigt. SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSSERVICE IMIDT IMIDT hjælper virksomheder til vækst. Virksomhedens behov afklares gennem en systematisk vækstkortlægning. Herefter kan IMIDT investere i ekstern rådgivning til virksomheden - for eksempel fra kapitalformidlere, eksportkonsulenter eller it-eksperter. Disse rådgivningsindsatser er ofte finansieret via Vækstforum Midtjylland. IMIDT er skabt i samarbejde mellem alle, der arbejder for mere vækst i Region Midtjylland. Der er etableret et tæt samarbejde mellem de lokale erhvervsserviceenheder og Væksthus Midtjylland om effektiv sparring ud fra virksomhedens behov, hvad enten det drejer sig om en lille nystartet virksomhed eller en større eksisterende virksomhed. DET RIGTIGE TILBUD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Alle virksomhedskonsulenter i regionen inviteres til fælles seminarer i regi af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi (MEA), der øger kvaliteten i erhvervsfremmeindsatsen og bidrager til et gensidigt kendskab mellem de forskellige aktører. MEA er skabt i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. 5 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

6 4. OPERATØRER VÆLGES UD FRA EFFEKTER OG KOMPETENCER Det er resultaterne, der tæller. Derfor skal alle aktører sikre effektmålinger af den indsats, de igangsætter og har ansvaret for. Al offentlig finansiering af erhvervsfremme skal kobles op på klare resultat- og effektmål. Og alle erhvervsfremmeoperatører bør derfor også have en betydelig organisatorisk, økonomisk og administrativ kapacitet. Operatører, der vælges til at drive projekter med erhvervsfremmemidler, skal som hovedregel kunne dokumentere tidligere resultater og dermed relevante kompetencer. Etablering af nye organer eller enheder bør kun ske, hvis der ikke er eksisterende aktører, der har den efterspurgte kompetence. Det giver mulighed for forenkling, omkostningseffektivitet og kritisk masse. Typisk er der på et givet indsatsområde nogle funktionelle områder/enheder, som et samarbejde om den konkrete opgave med fordel kan tage udgangspunkt i. Det kan fx være funktionelle områder/enheder i form af destinationer (turismeudvikling), pendlingsområder (praktikpladsindsatser) og business regions (branding og tiltrækning af udenlandsk kapital og investeringer). For at skaffe mere faglig viden om, hvilke erhvervsfremmeværktøjer der virker og under hvilke omstændigheder, har regionerne og Erhvervsstyrelsen i 2015 etableret en fælles evalueringsmodel. Modellen supplerer det effektmålingsprogram, som regionerne og Erhvervsstyrelsen allerede samarbejder om. Det skal sikre, at indsatsen bliver endnu mere effektiv i fremtiden. EFFEKTIVISERING AF ERHVERVSFREMME- SYSTEMET I samarbejdet Greater Copenhagen er de to regioner Region Sjælland og Region Hovedstaden og 46 kommuner i gang med at undersøge muligheden for at forenkle den lokale erhvervsservice. Fokus er endvidere på at samordne organisationer og projekter med enslydende opgaver og målgrupper, fx på det grønne område (jf. Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen, IRIS-Group). 5. STRATEGISK SAMMENHÆNG VIA REGIONALE PARTNERSKABER En effektiv erhvervsfremmeindsats tager sit afsæt på regionalt niveau. Staten er naturligt længere væk fra de konkrete udfordringer og løsningsmuligheder, og den enkelte kommune er med meget få undtagelser for lille til at tilrettelægge en effektiv indsats. Derfor har Folketinget besluttet, at det er regionsrådene, der med bidrag fra vækstfora og i dialog med mange lokale og regionale parter vedtager en samlet strategi for den regionale vækst- og udviklingsindsats. Herigennem opbygges et regionalt partnerskab med erhvervsorganisationer, kommuner, videnog uddannelsesinstitutioner, de regionale arbejdsmarkedsråd mv. Det giver gode muligheder for at tilrettelægge indsatser, hvor de forskellige aktører alle trækker i samme retning med udgangspunkt i virksomhedernes behov og særlige regionale styrkepositioner. Strategierne beskriver desuden indsatsen for udvikling i yderområder. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi et velegnet udgangspunkt for arbejdet med vækst og erhvervsudvikling i hele regionen på tværs af land og by. MULIGHEDERNES NORD- JYLLAND NÅS GENNEM FÆLLES STRATEGI OG STÆRKT OPERATIONELT SAMARBEJDE Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet vedtog i sommeren 2015, har overskriften Mulighedernes Nordjylland og sigter mod: 1) Et sammenhængende Nordjylland, 2) Et Nordjylland i vækst og 3) Et attraktivt Nordjylland. Strategien skal samtidig bidrage til at udvikle yderområderne ud fra naturlige lokale styrkepositioner. Derfor arbejdes der i et tæt samspil med kommuner og virksomheder om (egnsvise) styrker inden for maritime erhverv, fiskeri og skaldyr, handel og produktion, videnservice og IKT, turisme og energi. OPERATØRER VÆLGES UD FRA EFFEKTER OG KOMPETENCER STRATEGISK SAMMENHÆNG VIA REGIONALE PARTNERSKABER Mulighedernes Nordjylland fungerer også som strategisk overligger for samarbejdet i Business Region North Denmark, der er et operationelt samarbejdet mellem alle Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland om fem konkrete indsatser. Målet er en bedre udnyttelse af de ressourcer, som partnerne hver for sig investerer på erhvervsfremmeområdet. 6 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

7 6. DEN NATIONALE ERHVERVSPOLITIK SKAL VIRKE I HELE LANDET Selv om Danmark er et lille land, er der ofte forskel på, i hvor høj grad virksomhederne benytter sig af nationale erhvervsfremmetilbud. Staten har brug for stærke regionale samarbejdspartnere, der kan sikre, at nationale erhvervsfremmeinstrumenter kommer ud at arbejde til gavn for virksomheder i hele landet. Nye statslige erhvervsfremmeordninger bør udmøntes i samarbejde med de regionale vækstfora, når formål og virksomheder i målgruppen også er prioriteret i de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Det vil bidrage til forenkling og større effekt af de statslige ordninger. Der er allerede gode eksempler på nationalt-regionalt samarbejde om at udbrede nationale eksportfremmetilbud og innovationsordninger samt om tiltrækning af udenlandske investeringer mv. Samarbejdsaftaler mellem vækstfora og bl.a. Eksportrådet, Vækstfonden og innovationsnetværk har betydet, at ordningerne er nået ud til flere virksomheder i de rigtige målgrupper end hidtil. En udbygget sammenhæng kan bl.a. sikres via vækstpartnerskabsaftalerne mellem regeringen og vækstforaene samt via konkrete samarbejder på en række områder. BEDRE ADGANG TIL NATIONALE ERHVERVS- FREMMETILBUD FOR VIRKSOMHEDER I HELE LANDET Der er gode eksempler på, at der via regionalt samarbejde sikres en bedre og mere målrettet adgang for virksomheder i hele landet, hvorved nationale ordninger når en større del af deres målgrupper. Det gælder fx: Aftale med Udenrigsministeriet om, at Eksportrådsmedarbejdere udstationeres i de regionale væksthuse. I Region Midtjylland steg virksomhedernes benyttelse af eksportordningerne med 38,5 pct. det første år efter indstationering af en medarbejder fra Eksportrådet. Aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om udrulning af grønne industrisymbioser. Samarbejde med Innovationsfonden om InnoBooster og iværksætterpiloter. Samarbejde med Invest in Denmark om tiltrækning af udenlandske virksomheder. DEN NATIONALE ERHVERVSPOLITIK SKAL VIRKE I HELE LANDET 7 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

8 BILAG A FAKTA OM ERHVERVS- FREMMESYSTEMET Her beskrives, hvordan erhvervsfremmesystemet er indrettet i dag på henholdsvis strategisk og operationelt niveau. Desuden er der indsat en række fakta om regionernes vækstforuminvesteringer. Erhvervsfremmeindsatsen i Danmark styres af strategiske rammer, der fastsættes af henholdsvis EU, regeringen og Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, jf. figur A Figur A: Politisk-strategiske rammer for erhvervsfremmeindsatsen REGERINGEN Vækst i hele Danmark NATIONALT EU-partnerskabsaftale Vækstpartnerskabsaftaler / Danmarks Vækstråd REGIONER OG VÆKSTFORA Regionale vækst- og udviklingsstrategier. Partnerskab: Virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner REGIONALT Kommunale samarbejder f.eks. Business Regions KOMMUNER Lokale erhvervsstrategier KOMMUNALT 8 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

9 Europa 2020 Europa 2020 er EU s vækststrategi. Målet er, at EU skal blive en mere intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre mål skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Alle EU s politikker og instrumenter skal bruges til at understøtte vækststrategien. Det gælder ikke mindst EU s samhørighedspolitik, men også fx Horizon EU s samhørighedspolitik sætter rammen for, hvordan EU s strukturfondsmidler anvendes. I Danmark prioriteres strukturfondsmidlerne af de regionale vækstfora inden for rammerne af de to nationale programmer, og det er dermed vækstforaene, der har til opgave at udmønte EU s Regionalfond og Socialfond i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, der er forvaltningsmyndighed. Udmøntningen sker med udgangspunkt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Herved sikres der en sammenhæng i indsatsen, når det gælder målet om vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder, flere jobs, kompetenceudvikling og arbejdskraft. Regeringen: National erhvervs- og vækstpolitik Regeringen fastlægger den nationale erhvervs- og vækstpolitik. Den nuværende regering lægger vægt på vækst i hele Danmark og præsenterede et samlet udspil herom i november 2015, Vækst og udvikling i hele Danmark. Herudover har erhvervs- og vækstministeren tilkendegivet, at han vil præsentere en samlet iværksætterstrategi og en national turismestrategi i foråret I regeringsgrundlaget står endvidere, at regeringen vil forbedre det strategiske sigte for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier. Det understøttes af de regionale vækstpartnerskabsaftaler, der indgås mellem regeringen og hvert regionalt vækstrum. De aktuelle vækstpartnerskabsaftaler har fokus på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner i de enkelte regioner. Vækstpartnerskabsaftalerne fastlægger en række fælles indsatsområder. Det bidrager til sammenhæng mellem den nationale og regionale vækstpolitik, og vækstforaerne kan sikre, at statslige initiativer gennemføres effektivt ud fra regionale udfordringer og styrkepositioner. Et andet middel til at sikre sammenhæng i indsatsen på tværs af nationalt og regionalt niveau er Danmarks Vækstråd. Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Rådet skal være bindeled mellem den nationale vækstpolitik, EU-indsatsen og den regionale erhvervsudviklingsindsats og derigennem bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark. Regionsrådene: Den regionale erhvervsudvikling Regionsrådet har med bidrag fra de regionale vækstfora udarbejdet en regional strategi for vækst og udvikling, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Strategien anviser, hvilke veje de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, vækst og beskæftigelse. Relevante parter som kommuner, virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, viden- og uddannelsesinstitutioner er inddraget, og strategien er derfor bredt og lokalt forankret i et stærkt partnerskab. Konkret investerer regionsrådene og vækstforaene hvert år i en lang række udviklingsmuligheder for virksomhederne. Regioner og vækstforaene bidrager dermed til, at virksomheder udvikler nye produkter og teknologier, søger nye eksportmarkeder og kvalificerer medarbejderne til at løse nye opgaver. På tværs af kommune- og regionsgrænser kan der opstå lokale/regionale funktionelle samarbejder om en bestemt satsning eller et bestemt fagligt tema. Kommunerne: Lokal erhvervspolitik og erhvervsservice til iværksættere og virksomheder Kommunerne har det politiske ansvar for den basale erhvervsservice og virksomhedsrettede myndighedsopgaver. Dermed spiller kommunerne en vigtig rolle for at sikre, at de nødvendige praktiske rammer for en virksomheds udvikling tilvejebringes, eksempelvis i form af fysisk planlægning, byggetilladelser, miljøgodkendelser og affaldshåndtering. Det er især nye og mindre virksomheder, kommunerne yder erhvervsservice. Over en tredjedel af de virksomheder, der benyttede den lokale erhvervsservice i 2015, havde under ét årsværk, og en anden tredjedel havde under 10 årsværk. 60 pct. af de virksomheder, der benytter lokal erhvervsservice har en omsætning på under 5 millioner kroner (Væksthusstatistik, 2015). Mange kommuner vedtager lokale erhvervsstrategier for, hvordan erhvervsfremmeindsatsen og prioriteterne skal være i deres kommune. De lokale erhvervsstrategier skal have sammenhæng med de regionale vækst- og udviklingsstrategier, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Kommunerne har derudover ansvaret for de regionale væksthuse, der tilbyder rådgivning og vejledning til private virksomheder. Der indgås aftaler - dels mellem regeringen og KL og dels mellem KKR ene og de enkelte kommuner om, hvor mange midler, kommunerne i en region skal bevillige til specialiseret erhvervsservice i væksthuset og til hvilke formål. Det giver væksthusene en tilstrækkelig stor kritisk masse af virksomheder at arbejde med. 9 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

10 BILAG B FAKTA OM REGIONALE VÆKSTFORUMINVESTERINGER Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med til at sikre flerårige investeringer for over 1,3 mia. kr. Her var 443 mio. kr. regionernes erhvervsfremmemidler, 202 mio. kr. var EU s strukturfondsmidler, og 700 mio. kr. var ekstern finansiering. Som det fremgår af figur B1, har investeringerne i 2014 bl.a. været målrettet iværksætteri og nye virksomheder (37 pct.), innovation (24 pct.) og turisme (22 pct.). Når regionerne og de regionale vækstfora har været med til at sikre samlede investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kr. er det en fremgang på 100 mio. kr. i forhold til 2013, men samtidig er det et mindre beløb end i årene Det kan dels forklares med, at 2014 er et overgangsår mellem to strukturfondsperioder, og EU-Kommissionen godkendte først de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden i august 2014, dels at de nyudpegede vækstfora skulle konstitueres i Som det fremgår af figur B2, har man været i stand til at sikre en høj ekstern gearing af de regionale investeringer. Der er i alt tiltrukket ekstern finansiering fra bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og stat for 700 mio. kr., svarende til en andel på 52 pct. af de samlede investeringer. Figur B1: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på indsatsområderne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling (pct.) ANDRE AKTIVITETER ANVENDELSE AF NY TEKNOLOGI TURISME/ OPLEVELSES- ERHVERV IVÆRKSÆTTERI/ NYE VIRKSOMHEDER MENNESKELIGE RESSOURCER INNOVATION 10 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

11 Figur B2: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på finansieringskilder (mio. kr.). Figur B3: Antal leadpartnere opdelt efter aktørtype, 2014 De regionale investeringer i erhvervsudvikling er rodfæstet i hele Danmark til gavn for både by og land. Cirka 20 pct. af de virksomheder, som deltog i regionale projekter finansieret med strukturfondsmidler, var lokaliseret i yderområderne. Investeringerne i regional erhvervsudvikling er ikke blot bredt forankret geografisk, men også rodfæstet blandt mange af de centrale aktører i det danske erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsessystem. Figur B3 viser, at det er mange forskellige typer af aktører, der har løftet opgaven som leadpartner på projekter i Der var i alt 118 projekter i Med leadpartner forstås, at man har været ansvarlig for den overordnede koordination og styring af projektet. 11 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

12 Det er relevant at følge udviklingen og resultaterne af de projekter, der bliver igangsat. For at skaffe mere viden om, hvilke erhvervsfremmeværktøjer der virker og under hvilke omstændigheder, har regionerne og Erhvervsstyrelsen i 2015 etableret en fælles evalueringsmodel. Det skal sikre, at indsatsen bliver endnu mere effektiv i fremtiden. Danmarks Statistik har i 2015 gennemført en effektmåling af de 355 projekter, der i perioden modtog midler via de regionale vækstfora. Det omfatter ca private virksomheder, og det er disse virksomheders udvikling i årene , der er blevet målt. Som det fremgår af figur B4, oplever virksomhederne en positiv udvikling i jobskabelsen, og samlet set er der skabt flere job i virksomhederne, end hvis de havde fulgt den generelle udvikling i sammenlignelige virksomheder. I gennemsnit har de regionale vækstfora ydet kr. i strukturfondsmidler pr. job. Når man ser på omsætningen, klarer virksomhederne sig også markant bedre end sammenlignelige virksomheder. Samlet har virksomhederne en meromsætning på 16 mia. kr. i 2013, som det også fremgår af figur B5. Sætter man den samlede meromsætning i forhold til jobskabelsen, giver det en gennemsnitlig meromsætning på ca. 2 mio. kr. per skabt job. Figur B4: Beskæftigelse i fuldtidsansatte Figur B5: Omsætning i mia. kr. 12 / ET EFFEKTIVT ERHVERVSFREMMESYSTEM / DANSKE REGIONER 2016

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Dygtige unge i hele Danmark 6. Uddannelser tæt på de unge og tæt på virksomhederne 7. Praktikpladsgaranti til alle unge på erhvervsskolerne

Dygtige unge i hele Danmark 6. Uddannelser tæt på de unge og tæt på virksomhederne 7. Praktikpladsgaranti til alle unge på erhvervsskolerne N O T A T Samarbejde om styrket regional vækst og udvikling i hele Danmark Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Derfor vil regeringen udarbejde

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

regionale erhvervsfremmesystem i

regionale erhvervsfremmesystem i Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor.

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor. Rådhuset Dato: 25. maj 2009 J.nr.: 1/4 01.02.03-P15-6-07 Kære virksomhed i Struer kommune, Efter en lang periode med gode tider for vores erhvervsliv, står vi nu som resten af verdenssamfundet midt i en

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere