Tema: Krop og bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Krop og bevægelse"

Transkript

1 Tema: Krop og bevægelse Barnets udvikling og oplevelse af verden foregår gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i 0 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et unikt bevægelsesapparat, et stort og komplekst sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Det pædagogfaglige arbejde bygger på et udviklingsinspirerende miljø, der sammen med glæde og fællesskab er bærende værdier. Et højt fagligt niveau giver gode forudsætninger for at vi kan tage godt vare på børnenes kropslige udvikling gøre børnene bevidste om egen krop og dens muligheder samt give dem lyst til at bruge den. Foruden kropsforståelse, får barnet kendskab til sund mad, sundhed og hygiejne grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. - Børn skal have mulighed for at erobre verden med krop og bevægelse. - Børn skal have mulighed for at have krop og bevægelse som sanselig tilgang til verden. - Børn skal have mulighed for at kommunikere og samarbejde med krop og bevægelse som grundlag. - Børn skal have mulighed for at opleve krop og bevægelse som tilgang til egen person. Vi ser at: - Det enkelte barn mestrer flere og flere motoriske færdigheder og opgaver selv. - At børnene aktivt bruger kroppen i hverdagen, ex. ved leg og aktiviteter på legeplads, ved motionsdage mm. - At tilbageholdende og usikre børn tager motoriske udfordringer op, motiveres til at bliver mere aktive, samt vokser når nye udfordringer mestres. - At børnene bruger vores fysiske rammer og muligheder, viser glæde ved de motoriske aktiviteter og inspireres til at igangsætte egne. - Børnene udvikler forståelse / respekt for andres kropslige udtryk, giver udtryk for egne og andres behov og følelser, ex. hjælper hinanden, eller henter hjælp hos andre. - Børnene viser forståelse for andres grænser, formår at sætte egne og gør sig erfaringer med hensyn til selv at løse konflikter. - Børnene registrerer og omsætter sanseindtryk, ex. if. materialevalg ved kreative aktiviteter, oplevelsesture i skoven se, høre, føle, lugte, eller ved musik, sang og rytmik. - Børnene bliver mere og mere selvhjulpne og hjælper hinanden i egen eller andres garderobe. - Er opmærksomme omkring kost og sundhed spiser sund og varietet mad. - Børnene bliver nysgerrige og undersøgende ved aktiviteter og nye tiltag Vi vil: - Skabe rammer, såvel inde som ude, der giver muligheder og motiverer til fysisk udfoldelse på forskellige niveauer. - Tilrettelægge ture og aktiviteter som tilgodeser sanser og motorik, så børnene møder forskellige muligheder for at bruge og udfordre kroppen. - Indrette legepladsen, så forskellige former for bevægelser tilgodeses at kunne klatre, løbe, trille, balancere og cykle, ex. ved Scooter- cykel- og Tarzanbane. - At de voksne er bevidste om at motivere børnene til bevægelse og giver kærlige puf efter behov. - At de voksne støtter og guider børnene i at sige fra, at mærke andres og egne grænser, og i selv at kunne løse konflikter. - At børnene opnår kendskab til egen krop, får styrket deres fysiske sundhed og oplever glæde ved at være i bevægelse. - Fremme børnenes kendskab til kroppens funktioner gennem spontane og planlagte aktiviteter, ex. ved at tegne, mærke og måle og ved gymnastik- og rytmikforløb, hvor børnene stimuleres kropsligt og sanseligt. - Skabe rammer, som giver børnene mulighed for at registrerer og omsætter sanseindtryk, ex. ved massage, materialevalg ved kreative aktiviteter, ved sandkasse, oplevelsesture i skoven og madlavning ved bålet, eller ved musik, sang og rytmik. - Vi støtter børnene i at blive mere og mere selvhjulpne, ex. i garderoben, ved samling og ved måltiderne, hvor børnene guides af voksne og hjælper hinanden - Skabe bevidsthed om kost, sundhed og hygiejne... - Tilrettelægge motionsuger / skovuger og Welness dage for børnene. - Børnemiljø: Vi følger børnenes spor / initiativer og støtte dem i kropslige udfordringer. I arbejdet med 0 3 årige er det nødvendigt at forholde sig subjektivt til børnenes ønsker og behov. Derfor tilpasser vi løbende læringsmiljøet i vuggestuen. Ved udvalgte aktiviteter sætter vi fokus på børnenes udtryk. - Ved udarbejdelse af drejebøger, ved billeddokumentation, procesbeskrivelser og interviews af børnene.

2 Evaluering: Der evalueres på gruppemøder / personalemøder efter temauger eller længerevarende projekter mundtligt / skriftligt. Der evalueres via iagttagelser og praksisfortællinger

3 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Kultur er udtryk for menneskes forståelse og tilgang til verden. Det er igennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder. Hvilket er med til at gøre børn til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Børn har brug for inspiration for at udvikle deres egen fantasi. Gennem oplevelser af kunst, kultur og digitale medier får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimenterer med de udtryk, de møder. I en skabende proces er det vigtigt at barnet har medindflydelse på valget af materialer, mediebrug og projektemne, fordi det skaber lyst til kreativ udfoldelse. - Barnet skal have mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. - Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. - Barnet skal have mulighed for at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - Børnene kan lide at være i institutionen. - Børnene spørger efter de undrer sig glæder sig. - Børnene er aktivt deltagende. - Børnene kommer med ideer og er medbestemmende i forhold til lege, sange og projekter. - Børnene inddrager forskellige materialer f.eks. fotos, tegninger, Lego, dukker i deres lege. - Børnene udvikler rytmisk sans ved f.eks. at klappe. - Børnene er med til at videreudvikle eventyr. - Personalet arrangerer og formidler aktiviteter som børnene genkender og kopierer i praksis og i leg. - Børnene viser forståelse og respekt for forskelligheder. - Børnene giver udtryk for, at de kender husets traditioner. - Børnene anvender og giver udtryk for den læring de har tilegnet sig gennem ex. projektarbejde - Børnene har mulighed for at opleve, deltage og kendskab til egne og danske traditioner - At nye børn får muligheden for at vende sig til institutionens kultur - Udflugter til byens kulturelle tilbud som f.eks. biblioteket, museer, teaterforestillinger, biograf mv - Projekter og emneuger med fokus på kultur (f.eks. andre lande). - Vi kan bruge IPad/tablet som et pædagogisk værktøj ved f.eks. at lave en bog sammen med børnene, indhente viden om emner som interesserer børnene. - Vi synger, leger sanglege, spiller på musikinstrumenter, læser bøger, vi fortæller eventyr, rim og remser og danser med børnene. - Aktiviteter hvor der er adgang til forskellige materialer og redskaber, i dagligdagen og ved fællesarrangementer. - Vi er opmærksomme på, at børnene er med til at vælge materialer, temaer osv. til de projekter og temaer vi arrangerer. - Vi bruger de offentlige transportmidler, el-cykel og gå-ben. - Personalet sørger for at børnene får tid/ro til efterbearbejdelse. - Vi prioriterer og arbejder med traditioner som Fælles morgenbøn, madbøn, ramadan mv. - Vi har et længerevarende årligt kulturprojekt, hvor forskellige udtryksformer og materialer inddrages, og hvor emnet eksempelvis kan være eventyr, kunst, fremmede lande - Vi dokumenterer via foto, dagbøger, udstillinger, skrive på tavlen. - Vi bestræber os på at inddrage børnene i dokumentationen. Evaluering: Der evalueres på gruppemøder / personalemøder efter temauger eller længerevarende projekter mundtligt / skriftligt.

4 Tema: Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål Samt interesse for og viden om naturen. Naturoplevelser i barndommen har betydning for sanseintegration, den kognitive udvikling samt den følelsesmæssige udvikling. I naturen er der rig mulighed for at børnene bruger deres krop, og herved får styrket kropsbevidsthed samt deres motorik. - Naturen skal bruges som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. - Naturen er et kundskabsområde, hvor børn tilegner sig viden om de forskellige natur elementer så som regn/blæst/ torden/blomster /træer/vand/dyr/ insekter/kulde / varme. - Natur og miljø skal være en integreret del af børnenes hverdag. At børnene: - Udviser interesse for naturen og gerne vil færdes i den. - Passer på naturen. - Eksperimenterer og er nysgerrige. - Gerne vil ud i alt slags vejr. - Bruger naturens muligheder til leg og bevægelse. - Får viden om årstidernes vekslen og lærer at respektere naturen. - Lærer nye begreber såsom blomsternavne, dyrelyde, dufte, vejrforhold osv. - Selv er iagttagende og handlende så de selv danner sig erfaringer. - Børnene respekterer og viser interesse for at bruge naturen. At de voksne: - Udviser glæde og gejst ved at være i naturen - Følger børnene i det de bliver optaget af. - Italesætter f.eks. årstidernes vekslen og er gode rolle-modeller ift. at værne om naturen. - Tage naturen med ind på stuen (sne, edderkopper ) - Vi lægger vægt på læring i forhold til naturen, f.eks. fortælle om dyr og planter på ture og på legepladsen. - Igennem temaer og projekter lærer børnene om naturen og naturfænomener (ild, vand, luft, jord). - I dagligdagen, lærer børnene at være miljøbevidste f.eks. samle affald op på ture, sorterer affald i institutionen, spare på vandet, spare på papiret. - Som voksne viser vi lyst og initiativ til at komme ud, uanset vejrforholdene. - Have, plantedag en gang om året. - De voksne viser gennem eksemplets magt, børnene god opførelse i naturen. - De voksne følger børnene i det de er optaget af. - Vi læser bøger for børnene og bruger Ipad, computer osv. - Gøre legepladsen til et spændende pædagogisk rum - Vi er ude hver dag. - Vi benytter skoven og de grønne arealer i nærmiljøet - Vi laver eksperimenter, der understøtter børnenes erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng - Vi har et læringsmiljø, med materialer der motiverer og giver viden om naturen. - Vi afholder et længerevarende projekt (månedsplan) med natur og naturfænomener i fokus. - Billeder. (Børnene kan også selv tage dem) - Praksisfortællinger/ dagbog (udtalelser fra børnene). - Kreative ting. Feks. tegneforløb, bringe naturen ind (collager, aftryk, udstillinger mv.) Evaluering: - Gennem dialog med børnene - At vi evaluerer løbende gennem SMTTE og vores dokumentation i huset foto billeder kreativiteter - At vi jævnligt evaluerer læreplanen i forhold til vores praksis

5 Tema: Sociale Kompetencer Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. I samspillet mellem relationer og sociale kompetencer indgår de vigtige elementer empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og at realisere drømme. Alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet og føle sig som en del af et fællesskab med både børn og voksne, hvor de føler sig anerkendt og respekteret og de lærer, at forskellighed er en styrke. Derfor skal børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er som medskaber af fællesskabets historie, at børn bliver socialt kompetente. Personlige og sociale kompetencer ses som et vigtigt grundlag for børns læring, og et fundament for at de kan udvikle sig som aktive, kreative, glade og demokratisk individer. Sociale kompetencer udvikles i trygge og tillidsfulde rammer, i samspil med omsorgsfulde og nærværende voksne og i børnegrupper, hvor man spejler sig i hinanden, lærer af hinanden og lærer at forstå den sammenhæng, man er en del af. - At børnene udvikler sociale kompetencer og empati, der giver adgang til fællesskaber, hvor de bliver anerkendt og respekteret som de personer de er, og oplever at høre til fællesskabet. - At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og børn, med tydelige og rummelige voksne, i en dagligdag uden mobning og hvor ingen holdes udenfor. - At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskaber, hvor igennem de lærer at samarbejde med andre i demokratiske processer, hvortil deres alder muliggør det. - At børnene støttes i at danne venskaber og lære hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe, herunder lærer at give og tage, samt at bidrage til og være medskaber af fællesskabet. - At børnene støttes i konfliktløsning og alle forpligtiger sig til at hjælpe hinanden og tager et passende ansvar - for sig selv, hinanden og det fælles. - At børnene genkender egne og andres følelser og kan udvise omsorg for hinanden. - At det enkelte barn føler sig respekteret og anderkendt - At børnene viser selvstændighed, robusthed og mod. Hvilket vil sige, at børnene forsøger at løse konflikter uden voksenindblanding, de hjælper og udviser respekt overfor hinanden, når der bliver sagt til og fra i forskellige situationer. - At børnene byder ind ved eksempelvis børnemøder og samlinger. - At børnene bliver inddraget og har medindflydelse på egen hverdag. - At børnene oplever tryghed og tillid i forhold til deres relationer og at de er glade og tager aktivt del i deres institutions liv. - At børnene har gode legerelationer og at de føler sig som en del af fællesskabet. - Børnene udviser respekt og forståelse for andre - Børnene er aktive deltagere i deres eget liv. - Børnene leger på tværs af stuerne. - At vi som voksne er bevidste om at skabe en ansvars-og omsorgskultur ved at vise og i talesætte barnets omsorgsfulde handlinger - At vi er bevidste om at skabe fysiske rammer, som er med til at understøtte de sociale fællesskaber, således at børn i forskellige aldre er sammen i forskellige sammenhænge. - At vi som voksne observerer og agerer på det enkelte barns sociale udvikling og børnefællesskaberne. - At vi anderkender barnets følelser og derigennem guider barnet til at forstå de sociale spilleregler. - At vi inddrager børnene i hverdagens aktiviteter og lader dem være medbestemmende bland andet ved børnemøder og fortællerrunder til samling. - At vi aktivt støtter barnet, der har brug for hjælp til at indgå i sociale fællesskaber ved at præsentere børnene for forskellige lege og venskaber. - At de ældste børn hjælper de yngste børn på forskellig vis. - At de voksne giver plads til, at børnene selv kan afprøve deres sociale kompetencer. - Vi har fokus på, at børnene i deres hverdag er medbestemmende. - Vi prioriterer at arbejde på tværs af stuerne i dagligdagen og i længerevarende projekter. - Plancher, fotos, dagbog. Skriver børnenes oplevelser op i forbindelse med diverse opslag og fotos. Evaluering:

6 Der evalueres på gruppemøder / personalemøder efter temauger eller længerevarende projekter mundtligt / skriftligt. - Ud fra de enkelte tegn, kan vi se om de enkelte mål er opnået. - Iagttagelse af de forskellige områder.

7 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnets personlighed udvikles gennem aktiv deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber, med mulighed for at opleve sig selv som et værdsat menneske, der skal respekteres og anerkendes som den person det er. Børns udvikling trives bedst i en omverden, der er åben, lydhør og medlevende. Børns personlige og sociale kompetencer er grundlæggende for deres trivsel og læring. Her dannes fundamentet for barnets udvikling til et socialt menneske, med barnets forståelse for sig selv i samspillet med omgivelserne at mærke sig selv og kunne sætte personlige grænser. Barnets personlighed udvikles gennem aktiv deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber, hvor barnet får mulighed for, at opleve sig selv som et værdsat menneske, der skal respekteres og anerkendes som den person det er. Samtidig skal barnet erfarer at det sociale fællesskab gør verden sjov og udfordrende at være i. Her får børn mulighed for, at få et stadigt mere nuanceret kendskab til sig selv og andre, og at se og forstå samspillet og de konflikter der kan opstå med andre både børn og voksne, samt at handle herpå i forhold til konfliktløsninger. Som voksne har vi stor betydning for barnets dannelsesproces. Børn har behov for at lære at takle forskellige følelser og de voksne har her en særlig rolle, når de følelsesmæssige erfaringer skal omsættes til adfærd. Det er vigtigt at fremme børns nysgerrighed og lyst til at lære, at styrke deres kreativitet og fantasi, som aktive mennesker i deres dannelsesproces og udvikling til demokratiske medborgere. - Børn skal tilbydes mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer - Børn skal have plads til at udfolde sig som selvstændige personer, som selv kan tage initiativ. - Børn skal føle sig som værdifulde deltagere og medskaber, i det sociale og kulturelle fællesskab. - Børn skal have mulighed for at blive anerkendte som personer i tilblivelse, der sætter spor undervejs. - Vi mødes af børn, som tror på sig selv, er sig selv, hviler i sig selv. Børnene lærer at forstå og håndtere egne følelser og behov sige til og fra. Børnene viser glæde ved mestring/succesoplevelser. - Vi ser at børnene er nysgerrige, stiller spørgsmål og har mod på og lyst til at tage nye initiativer og være undersøgende og eksperimenterende i forhold til deres alderstrin. - Vi mødes af børn, der viser interesse og glæde for fællesskabet, og det der rækker ud over dem selv, som individer. Ikke fordi de skal eller er nødt til det, men fordi opdagelsen af fælleskabet bibringer dem glæde, udvikling og læring i det gensidige samspil imellem såvel børn som voksne. - Vi ser børn som implementerer hverdagskulturen på en måde, så etik og moral bliver en iboende del af barnet. Rammen og stukturen omkring barnet bliver et redskab for barnet til at finde tryghed, genkendelighed, sammenhæng og overblik - Vi ser voksne og oplever hos os selv, at børnene bruger os, fordi de har fået erfaring med, at her er en voksen, som kan bruges til noget (indlevelse i, inddragelse i, indbyder til fx leg, og udvider barnets horisont.) - Børnene leger på tværs af huset. - Børnene viser deres produkter frem med stolthed - Vi er nuancerede og mangfoldige i vores måde at præsentere og tilrettelægge aktiviteter / læring på, for på den måde tilgodese, at børn motiveres og lærer på mange forskellige måder (Bevidste om, at gøre brug af alle læreplanstemaer). - Vi bliver nysgerrige når børn udviser initiativ vi følger op og bygger videre på barnets initiativ. - Vi giver plads til forskellighed igennem anerkendelse og inklusion. - Årshjul, børnegrupper, månedsplaner, samling skaber tryghed og et fundament for videre udvikling. - Vi gør brug af forskellige pædagogiske redskaber (smtte, trass, dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) i et målrettet arbejdet med at hjælpe hvert enkelt barn videre i sin udvikling (differentiering). - Vi viser vejen og giver så tid til at prøve selv og lære. Eksempel: vuggestuebarnet der ihærdigt bakser med en sko, eller det 3 årige barn som øver sig i at tage jakken på. Begge børn får verbal og fysisk støtte til at løse opgaven. På denne måde hjælpes børnene til at blive selvhjulpne og selvstændige. - Vi er rollemodeller for børnene. Vi møder børnene med respekt og med ligeværdighed. Vi er lydhøre, nærværende og medlevende. - Vi giver børnene medindflydelse og medbestemmelse på deres liv og dag i institutionen. (Eksempel: Fra det helt enkle og nære, hvor regler kan fraviges med udgangspunkt i et eller flere

8 børns gode idé eller deres lyst til. Det kunne være, at børnene sidder, hvor de har lyst på legepladsen til eftermiddagsmad, eller mere omfattende, et forløb, hvor hvert enkelt barn får min egen dag, hvor det er det barn, som bestemmer dagens indhold. - Vi bruger baby-tegn til de børn som ikke har udviklet sproget, men som også har brug for at udtrykke sig - Søskende har mulighed for at være sammen i dagligdagen - Vi prioriterer at udstille børnenes produkter æstetisk. - Børnemiljø: Børnene inkluderes i små og store fællesskaber. Børnene er medbestemmende if. til egne legerelationer. Børnenes ideer inddrages som inspiration i planlægning af aktiviteter. Børnene deltager i planlægning af indholdet af deres dag. - Billedmateriale - Dialog - Historier fra børnene Evaluering: Der evalueres på personalemøder efter månedsplaner mundtligt / skriftligt. - Fokus på Selvhjulpenhed. Der evalueres via iagttagelser og praksisfortællinger. En gang om året laves en fælles evaluering til en større personalemøde - gerne med deltagelse fra bestyresen.

9 Tema: Sprog For at barnet kan kommunikere og begå sig i det moderne samfund forudsættes det, at barnet får et varieret sprog og muligheder for at bruge og udvikle sproget. Sproget spiller en stor rolle for barnets læring, udvikling og sociale samvær Sprog bruges i alle sammenhænge og på flere niveauer og er et vigtigt redskab til at kunne indgå som en del af fællesskabet, udtrykke glæde og være en del af et udviklende miljø. Barnets sproglige kompetencer grundlægges i 0 6 års alderen, og vi skal tage hensyn til at børnenes sproglige udvikling er på forskellige stadier. Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. I det pædagogfaglige arbejde har vi uddannede sprogpædagoger, der eksempelvis via dialogisk læsning, arbejder med særlig fokus på at udfordre og udvikle barnets sproglige kompetencer. Et godt sprogligt miljø, er en forudsætning for at børnene kan være en del af fællesskabet at kunne fungere i samfundet. - Børn skal have mulighed for at skabe kontakt og kommunikation. - Børn skal have mulighed for at udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler, og at udvikle sproglig kompetence. - Børn skal have mulighed for at kunne give udtryk for sig selv. - Børn skal have mulighed for at forstå og have kontakt med deres omverden. - Vi ser og hører, at børnene bruger sproget aktivt i hverdagen, samt at børnene anvender det verbale sprog, i forbindelse med konflikt- og problemløsninger. - Vi ser at de voksne støtter det enkelte barn i brug af et varieret og korrekt sprog, samt ved problemløsninger hvor personalet guider, trøster og støtter børnene, så de kan sætte ord på egen forståelse, meninger, følelser, tanker og handlinger. - At børnene leger med sproget, eksperimenterer med lyde og ord og med sproget via rim og remser, sang og musik. - At børnene bruger sproget eller tegn i samspil med hinanden og udvikler deres ordforråd. - At børnene sætter ord på deres følelser og behov, og hvad de vil og ikke vil på en hensigtsmæssig måde. - At børnene øver sig / kan aflæse hinandens kropssprog og nonverbale sprog, eksempelvis bruger kropssprog, mimik, smil, glimtet i øjet, begejstring eller vrede. - Vi ser at børnene viser interesse for forskellige kommunikationstyper og kommunikationsmidler, og at der inddrages digitale medier som fotos, PC og IPads i de aktiviteter vi tilbyder børnene. - At Piktogrammer bruges ved behov, hvor de understøtter beskeder, tale og handling, eksempelvis i garderoben, hvor der også er plads til pjattesnak, leg med ord, humor, eller bare korsang. - At børnene i løbet af vuggestuetiden kan give udtryk for egne behov verbalt. - At børnene fortæller om egne oplevelser, eksempelvis når et barnet kommer om morgenen og det lyser ud af det, at der er noget det gerne vil fortælle. - De mindste børn anvender baby-tegn for at opnå det, som de ønsker. - Børnene inddrages, mht. tanker / ideer til udvalgte temaer, ex. brainstorm til samling, hvordan skal ugeplanen se ud? Hvor skal turen gå hen? - De voksne styrker børnenes sprog ved at sætter ord på aktiviteter, oplevelser og handlinger i hverdagen. - De voksne tager initiativ til aktiviteter, der udvikler børnenes nysgerrighed og lyst til at eksperimentere med sproget, samt skaber rammerne herfor, eksempelvis ved rim og remser, spil, leg og kreative aktiviteter. - De voksne er gode rollemodeller sprogligt. - Vi styrker børnenes sprog ved Dialogisk læsning og historiefortælling, og visualiserer tal og bogstaver med interesse for legeskrivning. - Ved samling læser vi højt for børnene, synger og laver rim og remser og sanglege. - Vi planlægger Temauger og længerevarende projekter hvor børn og personale fordyber sig. - Vi udvider barnets begrebsverden og omverdensbevidsthed. - Vi tager på ture ud af huset til forskelligartede sproglige oplevelser og aktiviteter, eksempelvis til biograf, teater og bibliotek. - Vi bruger sanserne på ture ud i naturen, hvor vi føler, lytter, smager og ser og sætter ord på det vi oplever. - Vi hjælper børnene med at løse konflikter ved hjælp af sproget. - Vi kommunikerer ved puslebordet, øjenkontakt, bruger mimik og er opmærksom på tovejs kommunikationen, hvor vi veksler mellem tale og at lytte. - Vi bruger baby-tegn i vuggestuerne. - Vi tilpasser løbende læringsmiljøet i vuggestuen efter børnegruppen sammensætning. - Vi opdeler børnene i mindre grupper for at opnå de bedste betingelser for leg, læring og udvikling af sproget.

10 - Børnemiljø: I arbejdet med 0 3 årige børn er det nødvendigt at forholde sig subjektivt til børnenes ønsker og behov Vi følger børnenes spor i forhold til, hvad der optager dem sprogligt - Ved udarbejdelse af drejebøger, ved billeddokumentation, procesbeskrivelser og interviews af børnene. Evaluering: Der evalueres på gruppemøder / personalemøder efter temauger eller længerevarende projekter mundtligt / skriftligt.

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere