TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907

2 455 Planteavlen Af Statskonsulent Værdi af Høsten uden Halm Hi Halmens Værdi J(, Hansen. Den Pengeværdi, hvortil Landets Høst er opgjort, har for de sidste 10 Aar været saaledes (angivet i Mil!. Kr.): Aar !) ~---~'-"- ~;ll(;i-;erl=- l~l~ld I Øerne :l:3.h : I : :35.8 :30.5 Høstens samlede Værdi..'-.- land Landet Jyl- I Øerne II Hele : :393.2 : : Gennemsnit II 30.9 I 26.8 II II Hvis man betragter Gennemsnittet af de sidste 10 Aar som»middelhøst«i Henseende til Værdien, kommer Høsten i 1906 saaledes som Helhed og saa vel for Jylland som 1'01' Øerne langt over Middelhøst, og har i det hele bragt langt den største Pengeværdi, noget Aars Høst hidtil er opgjort ti!. Sammenlignet med 1905, der indtil da fremhød den største Pengeværdi, udviser 1906 et Merudbytte svarende til 21 Mil!. Kr. Dette Merudbytte vilde have været endnu noget større, hvis Kornpriserne havde været uforandrede. Men Kapitelstaksterne - hvorefter Høstens Pengeværdi beregnes - vare som bekendt en Del lavere for 1906 end for 1905, nemlig for Rug henholdsvis og Kr., for Byg 10,30 og Kr., for Havre 7.29 og 7.77 Kr. og for Hvede og Kr. For Jyllands Vedkommende gaar Høstværdien for 1906 langt (24 Mil!. Kr.) over, hvad der tidligere er kendt for denne Landsdel, medens Øerne komme lidt (3 Mil!. Kr.) under 1905, der gav den værdifuldeste Høst, der kendes for Det maa dog erkendes, at dette talmæssigt set særdeles smukke Hovedresultat af Høsten svækkes betydeligt af den Omstændighed, at en meget anselig Part af Merværdien for 1906, sammenlignet med de foregaaende Aar, hidrører fra en forholdsvis stor Forøgelse af Halmudbyttet. Naar 1906 overgaar 1905 med 21 Mil!. Kr., da ses det, at opad imod Halvdelen heraf, nemlig ca. 9 Mil!. Kr., skyldes Halmens Merudbytte. Hvad de enkelte Afgrøder angaar, da blev Rugen i Efteraaret 1905 gennemgaaende saaet lidt senere og i mindre bekvem J ord end ønskeligt.. Fra August var.j orden overmættet med Vand, og September gav saa rigelig Regn, at Jorden vedblev at være vaad. Spiringen forløb derfor langsomt, og i de egentlige Efteraarsmaaneder var Udviklingen kun langsom. Heldigvis vedvarede det forholdsvis milde Vejr længe, og Rugen vedblev at gro December Maaned igennem. Vinteren blev mild, og Foraaret kom tidligt og bragte høj Temperatur og nogenlunde tilstrækkelig Regn. En kold Periode i sidste Halvdel af April bidrog vistnok til, at Rugen gav Jlere Straa end ellers vilde have været Tilfældet, saa at den blev passende tæt. Blomstringen foregik tidligt og

3 skellige Rugsorter ( ) *). Meddelelsen bekræfter tilfulde Rigtigheden af de ved lignende Forsøg tidligere indvundne og tidligere offentliggjorte Resultater, at Brattingsborg- Rugen (den hidtil saakaldte»bretagne- Rug«) i Gennemsnit for alle Aar og Forsøgsstationer har givet det største Udbytte af saa vel Kærne som Halm, og at den ikke ved nogen Station er overgaaet af nogen anden Sort, men tillige, at den lidt mere stivstraaede, lys- og storkornede Petkus-Rug meget nær har givet lige saa stort Udbytte. I, Betragtning heraf er det tilfredsstillende at se, at det for Tiden næsten udelukkende er disse to Rugsorter, der vinde Udbredelse, særlig gennem Planteavlsudvalgene. Forhaabentlig ville disse to Sorter snart have fortrængt al den ubestemte, for en væsentlig Del vistnok alt for lidt ydende Rug, der endnu optager en meget stor Del af Landets Rugarea!. Samtidig med denne Forbedring naar man forhaabentlig snart at faa gennemført en anden Hovedbetingeise for at forøge Foldudbyttet af Rugmarkerne, nemlig rettidig Saaning. De senere Aar have bragt kendelig Fremgang i denne Henseende, selvom Vejrforholdene i Efteraaret 1905, som anført, gav Anledning til nogen Forsinkelse af Saatiden. Umiddelbart før Rugsaatid 1905 udsendte Statens Planteavlsudvalg»16. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed«, der meddeler Hovedresultaterne af Saatidsforsøg med Rug i Am"ene *:!:). Ogsaa denne Meddelelse bekræfter den tidligere»foreløbige Meddelelse«om Saatidsforsøg med Rug og viser, at paa lette Sandjorder bør Rugen saaes meget tidligt, allerede i Slutningen af August eller senest omkring 1. September, at rettidig Saaning paa lettere Lermuld i middelgod Drift falder i September Maaneds anden Uge, medens gode, lermuldede Jorder, der stald- under gunstige Vejrforhold. Den holdt sig gennemgaaendp bedre oppe end sædvanligt. Høsten blev i Hovedsagen tilendebragt inden den stærke Regnperiode i August, saa at den for største Delen kom godt i Hus. Den indhøstede Mængde af Rug var 4.8 Mil!. Tdr. imod 4.9 Mil!. Tdr. i 1905, 4.2 i 1904, 4.9 i 1903 og 4.8 Mil!. Tdr. i Sammenlignet med det forudgaaende Femaar var Rughøsten bedst i Kjøbenhavns, Frederiksborg, Præstø, Vejle og Aarhus Amter med 1/2-1 Fold mere end Gennemsnittet af Kun paa Bornholm gav Rugen mindre (1.3 Fold) end i nævnte Aarrække. Af Sygdom s og Insektangreb hjemsøgtes den ikke i fremtrædende Grad. Den officielle Høstberetning indeholder interessante Oplysninger om, hvorledes Foldudbyttet fordeler sig paa Sognene. Herefter høstedes der i Gennemsnit for det anførte Antal Sogne det vedføjede Antal Fold (Tdr. pr. Td. Ld.): Fold... Landet. 5 Hele Jylland. 64 (j t~ "!" (j4 22 Det ses heraf, at ingen Sogne paa Øerne, men et ikke ganske ringe Antal i Jylland i Gennemsnit for hvert Sogn har haft højst 5 Fold. Det overvejende Antal jyske Sogne har haft mellem 6 og 10 Fold, medens Flertallet af Øernes Sogne har haft mellem 11 og 15 Fold., Kun et lille Antal Sogne har haft over 15 Fold. Det gennemsnitlige Foldudbytte var iøvrigt for Øerne 12.0, for Jylland 8.3, for hele Landet 9.6, medens de tilsvarende Tal i Gennemsnit for Femaaret vare henholdsvis 11.7, 7.9 og 9.3. I denne Forbindelse skal nævnes, at Statens Planteavlsudvalg i Juni 1906 udsendte»19. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur«, der gengiver Hovedresultaterne af 10 Aars Dyrkningsforsøg med for- *) Udførlig Beretning om disse Forsøg foreligger nu i.tidsskrift for Landbrugets Planteav1«, 14. Bd., og som Særtryk i Boghandelen. **) Hovedberetningen findes i "Tidsskrift for Landbrugets Planteavl«13. Bd., og i Boghandelen. Tidsskriftr. Landøkonomi

4 458 gødes til Rug, bør tilsaaes i tredie Uge af September, maaske snarest - i alt Fald i Landets mildere Egne - ved Udgangen af tredie Uge. H ved e n blev ligesom Rugen for en stor Del saaet i temmelig ubekvem Jord og i ikke faa Tilfælde senere, end hvad der maa anses for rettidigt. Som Regel stod den dog ganske godt i Foraaret. Senere maatte den døje adskillig Modgang. Hist og her, særlig paa Lolland og Falster, tyndedes den ud af Kornets Blomsterilue. Følelig Nattefrost i sidste Halvdel af Marts skadede sagtens noget. Angreb af Gulrust svækkede den øjensynligt mange Steder og bidrog tillige til, at Tøndevægten ofte blev lav. nen Bundregn, som Hveden er mere taknemlig for end Rugen ved Skridningstiden, udeblev; i de fleste egentlige Hvedeegne blev Juni Maaned endog meget tør. Kærneudviklingen blev gennemgaaende mindre god, og August Maaned s meget ustadige Høstvejr skadede Kvaliteten noget. Besultatet blev som Helhed ikke tilfredsstillende. Høstudbyttet beløb sig til 1.05 Mil!. Tdr. (HI05: 1.03, 1904: 1.09, 1903: 1.13, 1902: 1.15 Mill. Tdr., altsaa ea. 100,000 Tdr. Hvede mindre end i 1902 og 1903). I visse Egne gav den ganske vist større Foldudbytte, end man har haft i de nærmest forudgaaende Aar, saaledes i Vejle, Aarhus og Banders Amter; men i de stærkt hvededyrkende Egne var Forholdet ikke saa gunstigt, og i vor mest udprægede Hvedeegn, Lolland- Falster, gav den endog kun 12.5 Fold i Gennemsnit imod 13.5 Fold i 1905, 14.9 i 1904, 15.6 i 1903 og 16.5 i En saa stærk og regelmæssig Nedgang i Foldudbyttet i det Amt, hvor henved 1/:J af Landets Hvedeareal findes, fortjener den største Opmærksomhed. Aarsagen ligger næppe ganske klar for Dagen, men bør eftersøge s gennem lokale Forsøg og Undersøgelser. En særdeles erfaren Hvededyrker paa Midtlolland bemærker i en Korrespondance til Tidsskriftet, efter at have oplyst, at Hveden, Bygget og Havren næppe vilde give synderlig mere end 2/3 a 3/4 af det sædvanlige Udbytte:»Angreb af Plantesygdomme eller Insekter synes ikke at have fundet Sted I 459 i stort Omfang. Men da man har vanskeligt ved at finde en fyldestgørende Forklaring til Kornafgrødernes i høj Grad skuffende Kærneudbytte, er man formentlig henvist til at regne med Muligheden af, at Sædmarkerne kunne have været hjemsøgte af Sygdomsangreb, der have unddraget sig Opmærksomheden.«Det er i det hele paafaldende og lidet opmuntrende at lægge Mærke til, hvor ringe Fremgang der i en lang Aarrække har været i Hvedens Ydeevne netop paa Lolland-Falster. Med Udelukkelse af de daarlige eller mindre gode Hvedeaar: 1876, 1881, 1888, 1894, 1898 og 1901, efter hvilken Udelukkelse man faar temmelig»normale«hvedeaar, har Maribo Amt haft følgende Antal Fold i de vedføjede Perioder: inc Fold I Gennemsnit for det sidste Femaar er der saaledes ingen Fremgang i Sammenligning med det forudgaaende Tiaar, hvad man dog af flere og nærliggende Grunde vilde være berettiget til at vente. Da der ikke er nogen rimelig Grund til at forklare denne udprægede Stagnation ved, at Grænsen for Hvedens Ydeevne i Landets bedste Hvedeegne skulde være naaet ved Fold, ligger det nær at tænke paa saadanne Forhold som Gødningsspørgsmaalet, Renbrakkens Indskrænkning til Fordel for Halvbrak og»benyttet Brak«, Saatiden, særlig Saaning efter Sukkerroer m. v. Men hertil maa muligvis føjes Spørgsmaalet om Sort og Stamme af Hvede. Meget interessante Forsøgsresultater, der i den nærmeste Fremtid ventelig ville foreligge for Offentligheden, give begrundede Forhaabninger om, at en Opgang i Hvedefoldene, som den, Square head Hveden i sin Tid bragte vort Landhrug, kan gentage sig. En Gruppering af Sognene efter FOldudbytte, i Lighed med den for Rugen meddelte, giver for Hveden (HI06) følgende Resultat: 32*

5 Indtil 5 Fold over : Jylland Hele Landet. 1 Det er saaledes et betydeligt Antal Sogne, og forholdsvis mange i Jylland, del' i Gennemsnit for hele Sognet er kommet op over 15 Fold. For Vaarsædens Lægning og første Udvikling vare Vilkaarene særdeles gunstige. April Maaneds første Halvdel bragte fortrinligt Arbejdsvejr, stille, forholdsvis varmt Vejr uden Regn. Jorden faldt udmærket for Redskaberne, og Saaningen foregik fol' største Delen rettidigt. Sidste Halvdel af Maaneden bragte den for Sæden s hurtige Spiring og Vækst fornødne Regn. Maj Maaned bragte ganske ualmindelig frugtbart Vejr med usædvanlig høj Temperatur i Forening med rigelig Regn i hver Uge. Paa Øerne faldt Regnen dog gennemgaaende sparsommere end i Jylland, men dog tilstrækkeligt til, at man i Landets allerfleste Egne gik ud at' Maj med de lyseste Forhaabninger. Juni blev mere vekslende fra Egn til Egn. Temperaturen var gennemgaaende normal eller lidt over. Regnen, der i Juni Maaned bliver i saa høj Grad bestemmende for Am'ets Høst, faldt i tilstrækkelig Mængde paa Bornholm og Lolland-Falster, nogenlunde tilstrækkelig over Midt- og Vestsjælland og Sydøst jylland. I de øvrige Egne af Landet var Regnen sparsom, og Nordjylland fik endog kun Halvdelen af den for Juni normale Regnmængde. Stærk Regnmangel indskrænkedes 6-10 over saa nogenlunde til sidstnævnte Seksradet Landomraade, Byg: hvor tillige Juli Maaneds første Halvdel blev næsten regnløs. For Landet som Helhed blev første Halvdel af Juli alt for tør til at muliggøre en tilfredsstillende Kærneudvikling, om der end var stor Forskel fra Sted til Sted. Vaarsædmarkerne indfriede derfor langt fra de rige Løfter, hvormed Sommeren begyndte, og Kvaliteten led i største Delen af Landet mere eller mindre af Augusts Maaneds fl 1. '1 ; regnfulde Vejr. Som Helhed fik Landet dog ingen daarlig Vaarsædshøst; men man havde med megen Berettigelse ventet mere. Af toradet Byg indhøstedes der ialt 4.5 Mill. Tdr. mod 4.3 Mil!. Tdr. i 1905, 4.6 i 1904, 4.7 i 1903 og 4.7 i 1902, altsaa mindre end i 3 af de 4 sidste Aar. I Sammenligning med det sidste Femaar var Høsten bedst i Kjøbenhavns, Frederiksborg, Vejle og Aarhus Amter med ca. 1 Fold Merudbytte, medens navnlig Lolland Falster havde næsten 2 Fold under Gennemsnittet af , ligesom ogsaa Sorø Amt havde en knap Byghøst. Det gennemsnitlige Foldudbytte var for Øerne 12.5, for Jylland 10.4, for hele Landet 11.9; for Femaaret henholdsvis 12.~l, 9.9 og Det indhøstede Kvantum af seksradet Byg udgjorde 1.13 Mil!. Tdr. mod 1.04 Mill. Tdr. i 1905, 1.11 i 1904, 1.22 i 1903 og 1.21 i Af de Amter, hvor Dyrkning af 6-rd. Byg spiller nogen større Rolle, havde Vejle Amt det bedste Resultat med ca. 1 Fold over de sidste 5 Aars Gennemsnit, Frederiksborg Amt ca. 1/2 Fold over, Kjøbenhavns, Viborg, Hjørring, Ribe og Ringkøbing Amter havde omtrent samme Foldudbytte som for , medens Aalborg Amt havde ca. 1/2 Fold under og Thisted Amt næsten 2 Fold under En Gruppering af Sognene efter disses gennemsnitlige Foldudbytte giver følgende Resultat: Toradet Fold 5... Fold. Byg: : o,' Indtil 5 Jylland. Hele Landet.

6 I det forløbne Aar har Tystofte Prentice-Bygget vundet stærkt forøget Udbredelse, og at dømme efter forskellige Landboforeningers lokale Forsøg med Bygsorter, er der ingen Tvivl om, at denne Bygsort betinger et Fremskridt i vor Bygproduktion, særlig paa bedre Jorder. En ny Sort af seksradet Byg, Tystofte seksradede Byg, der ligeledes skyldes Forsøgsbestyrer N. P. Nielsens lykkelige Haand og sikre øje, har samtidig begyndt at vinde stærk Udbredelse, kun begrænset ved det disponible Kvantums Størrelse. Efter Forsøg i Kjøbenhavns Amts Landboforening o. 'a. S1. synes denne Bygsorl endog i betydelig Grad at overgaa det bedste hidtil kendte seksradede Byg, navnlig paa gode, velgødede.jorder. Hvis dette Byg vil holde, hvad det foreløbig lover, da vil der vistnok adskillige Steder blive Anledning til Overvejelse af Spørgsmaalet seksradet kontra toradet Byg. Spørgsmaalets,Afgørelse maa træffes paa Grundlag af lokale Forsøg. H a v r e n gav et betydeligt Merudbytte i Sammenligning med 1905, idet der nemlig af Hvid og Graa Havre tilsammen høstedes 1.8 Mil!. Tdr. mere. Af Hvid Havre var Høstudbyttet 8.4 Mil!. Tdr. mod 7.0 i 1905, 8.1 i 1904, 8.5 i 1903 og 8.4 i 1\)02. For samtlige Landets Amter gav Hvid Havre større Afgrøder i 1906 end i Gennemsnit for Am'ene Størst var Merudbyttet paa Bornholm (1.5 Fold), i Vejle Amt (1.3 Fold), Aarhus Amt (1.7 Fold), Aalborg, Hjørring og Ribe Amter (1 Fold) og Viborg Amt (1.4 Fold). For Øerne var Gennemsnitsudbyttet 16.0 Fold, for Jylland 13.4 og for hele Landet 14.5 Fold mod henholdsvis 15.6, 12.4 og 13.5 Fold for Aarrækken Høstudbyttet af Graa Havre var 1.8 Mil!. Tdr., i , , ,9 og Mill. Tdr. I de fleste af de jyske Amter, hvor denne Havre spiller en større Rolle, gav den lidt mere end i Gennemsnit for det foregaaende Femaar, særlig i Vejle, Ringkøbing og Ribe Amter. Kun i Hjørring og Thisted Amter naaede den knapt nævnte Femam's Gennemsnit. For 1906 var Gennemsnitsudbyttet for Jylland 8.8 mod 8.4 for En Sognegruppering efter Foldudbytte af Havren giver følgende Resultat: Hvid Havre: Graa Havre: hhltil over 15 5 Fold Jylland, Hele Landet Jylland Medens for Byggets Vedkommende de to nævnte Tystofte-Sorter saa at sige ingen Konkurrenter have, er der med Hensyn til Havresorter ikke saa stor Sikkerhed for, hvad der i Øjeblikket er det bedste. Derfor har der ogsaa i det forløbne Aar fra forskellige Sider været arbejdet for forskellige Sorters Udbredelse. Paa Grundlag af Resultaterne fra Forsøgsstationerne har»dansk Havre«efterhaanden vundet stor Udbredelse og sikkert fortrængt megen Havre af tvivlsom Værdi. Side om Side med denne har Ligowo-Havre vundet nogen Udbredelse. I de senere Aar, ogsaa det sidste, har dernæst Trifoliums Havre fundet Indgang i et ikke ringe Antal Jordbrug. Ikke smaa Partier af White Banner-Havre ere ligeledes blevne udbredt, og endelig har Gul Næsgaard-Havre og sidst Tystofte Gulhvid Havre begyndt at vinde Udbredelse. Det er vel endnu vanskeligt at fastslaa, hvilken af disse der er den bedste; snarere er det saaledes, at flere af de nævnte Sorter ere særdeles gode, saa at man uden stor Fejl kan vælge baade den ene og den anden. BI a n d s æ d e n gav et Udbytte af 3.34 Mil!. Tdr. mod 3.05 i 1905, 3.28 i 1904, 3.44 i 1903 og 3.39 i Rodfrugterne gav som Helhed en meget anselig Høst, men temmelig vekslende efter Rodfrugtarten og fra Egn til Egn. Runkelroeavlen beløb sig for hele Landet til 27.5 Mil!. Tdr., i , , , Mil!. Tdr. Paa Øerne var Runkelroeavlen i 1906 noget m.indre end i 1905, i Jylland derimod lidt større. Gennemsnitsudbyttet pr. Td, Ld. var for hele

LANDBRUGETS KULTURPLANTER

LANDBRUGETS KULTURPLANTER LANDBRUGETS KULTURPLANTER AF K. HANSEN OG O. CHRSTENSEN STATS KONSULENT LANDBRUGSLÆRER 13de GENNEMSETE UDGAVE KØBENHAVN AUGUST BANGS BOGHANDELS FORLAG TRERS BOGTRYKKER (CHR. & G. LND) 1926 -48 49 høstes

Læs mere

Vort Landbrug. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 10. Bind. 1891. K]ØBENHAVN.

Vort Landbrug. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 10. Bind. 1891. K]ØBENHAVN. Vort Landbrug. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet af Chr. Christensen og J. ~. Bagge. 10. Bind. 1891. K]ØBENHAVN. Trykt paa Udgivernes Forlag' hos Rasmussen & Olsen. I KOlllmission hos Aug. Bang.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN.

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Vort Landbrug.. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet af Chr. Christensen og J. H. Bagge. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Trykt paa Udgivernes Forlag hos Rasmussen & Olsen. I Kommission hos Aug. Bang. 189

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Høstudbyttet i Danmark

Høstudbyttet i Danmark DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK. Høstudbyttet i Danmark i Aaret 1896. Produit de la récolte en Danemark 1896. Statistiske Meddelelser, Tredie Række, 18de Bind. Tredie Hæfte. Communications

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Tidsskrift. for. Udgivet. Det kg!. danske Landhusholdningsselskab. F~mte Række. Syttende Bind. Kjøbenhavn. Det Sc h u b o t h e s k ef o r l a g.

Tidsskrift. for. Udgivet. Det kg!. danske Landhusholdningsselskab. F~mte Række. Syttende Bind. Kjøbenhavn. Det Sc h u b o t h e s k ef o r l a g. Tidsskrift for L a n dø k o n o mi. Udgivet af Det kg!. danske Landhusholdningsselskab. F~mte Række. Syttende Bind. Kjøbenhavn. Det Sc h u b o t h e s k ef o r l a g. Trykt hot Nielsen & Lydiche. 1898.

Læs mere

> -(- * t' ;?' T"r'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i

> -(- * t' ;?' Tr'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i > -(- * t t' ;?' T"r'f 'W ii' tø. - //» * 4 * * i.m { f, i! f I V i I fr * / I tf * %.» o $ M. i I LANDBRUGETS KULTURPLANTER \ OG D ERTIL HØRENDE FRØAVL. U D G IV F T A F FO REN ING TIL K ULTURPLANTERNES

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Statens Forsøgsvirksomhed i Plante-Kultur

Statens Forsøgsvirksomhed i Plante-Kultur Statens Forsøgsvirksomhed i Plante-Kultur 1886-1936 Artikel i Folkebladet 30. marts 1936 Naar Landbrugslærere, Konsulenter, Forsøgsledere eller andre, der beskæftiger sig med Landbrugets teoretiske Virksomhed,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

K. HANSEN OG O. CHRISTENSEN STATS KONSULENT

K. HANSEN OG O. CHRISTENSEN STATS KONSULENT LANDBRUGETS KULTURPLANTER AF K. HANSEN OG O. CHRISTENSEN STATS KONSULENT LAND8RUGSLÆRER 13de GENNEMSETE UDGAVE KØBENHAVN AUGUST BANGS BOGHANDELS FORLAG TumRS 80GTRYI{KERI (CHU. & G. LiND) 1926 30 frem

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sangen om Danmark. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Seksagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Seksagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

I Brændingen: Om et Stykkes Skæbne

I Brændingen: Om et Stykkes Skæbne I Brændingen: Om et Stykkes Skæbne Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Alle Mand i Gang med at dige

Alle Mand i Gang med at dige Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere