BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE"

Transkript

1 BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet hos grisene. Det viser en undersøgelse fr VSP. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING JESPER POULSEN, JENS VINTHER OG SØNKE MØLLER UDGIVET: 6. NOVEMBER 05 Dyregruppe: Fgområde: Smågrise Ernæring Smmendrg Et højt kobberindhold i foder til smågrise kn være et problem i forhold til ophobning f tungmetller i jorden efter spredning f gylle på mrkerne. VSP hr derfor undersøgt, om det er muligt t nedbringe ndelen f kobber i foder til smågrise ved t tilsætte benzoesyre Undersøgelsen viser, t smågrise, der blev tildelt foder med % benzoesyre hvde smme høje produktivitet som de grise, der fik foder med højt kobberindhold (50 mg Cu/kg) eller begge dele. De smågrise, der fik foder med lvt kobberindhold (0 mg Cu/kg), hvde derimod en sttistisk sikkert ringere produktivitet end de tre førstnævnte grupper. Dette gjldt i lle tre vækstperioder (7-9 kg, 7-0 kg og 7-30 kg).

2 Grise, der fik foder med lvt kobberindhold, fik desuden flere flokbehndlinger mod dirré og den gennemsnitlige behndlingslængde pr. gris vr højere i denne gruppe. Dette kn formentlig forklre den dårligere tilvækst ved foder, der hr lvt kobberindhold, og hvor der eks. ikke er tilst benzoesyre. Undersøgelsen viste desuden, t et højt zinkindhold i frvænningsfoderet ikke forhindrede fldet i produktivitet ved lvere indhold f kobber. Ved højt kobberindhold vr der ingen yderligere positiv effekt på produktiviteten ved t tilsætte % benzoesyre.. Afprøvningen blev gennemført på Forsøgssttion Grønhøj. Der indgik fire grupper i forsøget med vrierende indhold f kobber og benzoesyre. Bggrund Tilsætning f kobber i foderet i niveuet ppm øger tilvæksten og foderoptgelsen mrknt for smågrise fr 5 til 5 kg, mens foderudnyttelsen forbedres minimlt eller er uændret [], [4]. Nogle undersøgelser tyder dog på, t effekten f kobbertilsætning ophæves ved smtidig tildeling f.500 ppm zink i perioden efter frvænning []. I dg må der ifølge EU-lovgivningen være et totlindhold på 70 mg Cu/kg foder til grise indtil uger efter frvænning. Dyrlægen kn endvidere ordinere.500 ppm zink til foderet indtil 4 dge efter frvænning til behndling f frvænningsdirré. Både kobber og zink er tungmetller, og når de vi gylle spredes på mrkerne, kn det føre til en ophobning i jorden. Det er derfor ønskeligt t reducere nvendelsen f både kobber og zinkoxid i svinefoder ved t finde brugbre lterntiver. Kobber hr en ntibkteriel effekt i trmen på grisen, hvilket blndt ndet også menes t være årsg til den bedre foderudnyttelse og tilvækst hos grise, når der nvendes kobber fr omkring niveuet 90 ppm og opefter. []. Derfor kn ndre produkter, som orgniske syrer, der ligeledes hr en ntimikrobiel virkning, tænkes t være et lterntiv til brug f kobber i smågrisefoder. Benzoesyre er blevet testet i foder til slgtesvin i niveuerne 0,5 % og %. Disse doseringer gv en signifiknt øget produktionsværdi, d både tilvækst og foderudnyttelse blev forbedret [3]. Der er desuden påvist sikker produktivitetsøgende effekt f tilsætning f 0,5 % benzoesyre i et tidligere smågriseforsøg udført f Videncenter for svineproduktion [5]. Formålet med denne fprøvning vr t undersøge effekten på produktiviteten f t sænke indholdet f kobber fr 50 til 0 ppm i smågrisefoder i perioden 7 9 kg, når der smtidigt blev tilst enten.500 ppm zink eller både.500 ppm zink og % benzoesyre. Desuden blev effekten f t sænke indholdet f kobber fr 50 til 0 ppm i perioden 9-0 kg og smtidigt tilsætte % benzoesyre undersøgt.

3 Endeligt ønskedes der svr på, om tilsætning f % benzoesyre i en blnding med højt kobberindhold ville give en yderligere fremgng i produktiviteten. Mterile og metode Foder og fodring Afprøvningen blev gennemført på Forsøgssttion Grønhøj, hvortil der blev indkøbt smågrise. Grisene blev st i forsøg ved en vægt på cirk 7 kg. Stierne vr indrettet som to-klimstier og i hver sti vr der én foderutomt og én drikkekop. Der indgik tre foderblndinger i opvækstperioden fr 7 til 30 kg (tbel ). I foderet i de fire grupper blev tilst forskellig dosering f benzoesyre og kobber fr frvænning til 0 kg ( tbel ). Det blev i denne fprøvning vlgt t slutte tildeling f benzoesyreholdigt foder ved 0 kg og ikke 30 kg, d den reltivt høje pris på denne syre gør det sndsynligt, t dette vil være måden, det ville blive gjort i prksis. I vækstperioden 0-30 kg vr foderet ens i de fire grupper og indholdet f tilst kobber og zink vr henholdsvis 50 ppm og 00 ppm. Grisene blev frem til første mellemvejning ved cirk 9 kg tildelt frvænningsfoder tilst.500 ppm zink fr vægtvogn. Herefter blev foderutomterne mnuelt hlvfyldt med frvænningsfoder, hvorefter det utomtiske doseringsnlæg (Spotmix) blev ktiveret. Derved overgik grisene grdvist fr frvænningsfoder til den første smågriseblnding. Efter den nden mellemvejning ved omkring 0 kg blev grisene tildelt et mix f de to smågriseblndinger fodret efter kurve som skitseret i tbel. Tbel. Beskrivelse f grdvis overgng fr smågriseblnding til smågriseblnding Dg efter nden mellemvejning Andel f smågriseblnding 9-0 kg Andel f smågriseblnding 0-30 kg Dg 33 % 67 % Dg 50 % 50 % Dg 3 67 % 33 % Dg 4 0 % 00 % Indholdet f kobber og benzoesyre i de enkelte gruppers foderblndinger fremgår f tbel Foderblndingerne blev smmenst efter gældende næringsstofnormer for smågrise i perioderne 7-9 kg, 9-5 kg og 5-30 kg med det mål, t næringsstofindholdet skulle være ens i foderet i de fire grupper bortset fr indholdet f kobber og benzoesyre. Der blev fodret med pelleteret foder produceret på Dnish Agros foderfbrik i Sjølund. 3

4 Ved produktion f foder blev der udtget prøver med fbrikkens prøvetgningsudstyr. For t opnå en repræsenttiv prøve blev der udtget en prøve f hver blndingschrge. Disse chrgeprøver blev smlet i én smleprøve for hver ønsket blnding. Der indgik i lt ni foderblndinger i de fire grupper i fprøvningen. Blndingen fr 0-30 kg i lle fire grupper hvde smme indhold f næringsstoffer og blev derfor smlet i én smleprøve. Af hver smleprøve blev der neddelt et ntl prøver efter TOS-princippet og prøverne blev efterfølgende sendt til nlyse hos Eurofins Steins Lbortorium. Foderblndingerne blev nlyseret for kobber, benzoesyre, zink og fytse for t sikre, t niveuet vr som plnlgt. Desuden blev foderblndingerne nlyseret for energi, lysin, methionin, threonin, tryptofn, vlin, clcium og fosfor for t sikre, t der ikke vr forskelle i indholdet f disse næringsstoffer, der kunne påvirke resulttet (Appendiks ). Der blev tilst frvede microgrits til lle blndinger, for visuel kontrol f t den enkelte gruppe blev tildelt den rigtige foderblnding. Tbel. Indhold f kobber, zink smt benzoesyre i de grupper der indgik i forsøget. Desuden er ngivet reduktionen i kobberudslip til omgivelserne ved lvt kobberindhold Gruppe Gruppe Gruppe 3 Gruppe kg 50 Cu.500 Zn 0 Cu.500 Zn 50 Cu.500 Zn % benzoesyre 0 Cu.500 Zn % benzoesyre 9-0 kg 50 Cu 00 Zn 0 Cu 00 Zn 50 Cu 00 Zn % benzoesyre 0 Cu 00 Zn % benzoesyre 0-30 kg 50 Cu 00 Zn 50 Cu 00 Zn 50 Cu 00 Zn 50 Cu 00 Zn Kobberreduktion totlt, 30 mio. grise - 96 tons - 96 tons Kobberudledning totlt, 30 mio. grise - 9 tons - 9 tons Registreringer Der indgik omkring 670 gris i hver f de fire grupper fordelt på 58 gentgelser. Alle registreringer blev foretget på stiniveu. Følgende registreringer blev udført: indgngs- og fgngsvægt til beregning f tilvækst foderoptgelse 4

5 sygdomsbehndlinger ntl døde og udtgne grise. Beregninger og sttistik Grisenes produktionsresultter blev beregnet smlet i en produktionsværdi, PV, beregnet ud fr: tilvækstværdi foderomkostninger foderdge. Ved beregning f foderomkostninger indgik et 5-års prissæt på foder smt værdien f et kg tilvækst. Forsøget vr et -fktorforsøg, hvor de to fktorer benzoesyre med niveuer; Med eller Uden og Kobber, med to niveuer; Høj eller Lv. Foderudnyttelse, foderoptgelse og dglig tilvækst bruges til beregning f en produktionsværdi. Disse tre nøgletl er lle primære forsøgsprmetre. For vriblene: foderoptgelse pr. dg, foderforbrug pr. kg tilvækst, dglig tilvækst, produktionsværdi pr. gris og produktionsværdi pr. sti blev dt nlyseret som et -fktorforsøg, hvor fktoren benzoesyre og kobber, vr på to niveuer. Der vr vekselvirkning mellem de to fktorer. Ovenstående vrible er nlyseret ved hjælp f proc mixed i SAS. For vriblene døde, sti behndlet og behndlingsdge er der foretget logistisk regression ved hjælp f proc glimmixed i SAS. Der blev foretget seks prvise smmenligninger mellem de fire grupper. Der blev foretget Bon Ferroni korrektion på resulttet. Ni stier blev udelukket fr t indgå i dtbehndlingen på grund f registreringsfejl. Resultter og diskussion Anlyse f næringsstoffer Resultterne f fodernlyserne ses i Appendiks. Anlyserne viste, t det nlyserede indhold f kobber stemte rimeligt overens med det deklrerede indhold. I foderet fr 7-9 kg vr der et generelt lvere indhold f protein, minosyrer og fosfor i foderblndingen til gruppe. Indholdet f lysin i foderet fr gruppe vr 6,5 % lvere end gennemsnittet f de ndre tre foderblndingers lysinindhold. I foderet fr 9-0 kg vr der et lvere indhold f lysin og protein i 5

6 foderblndingen til gruppe (lysinindhold 3 % lvere end gennemsnit f de øvrige tre foderblndinger), mens der for ndre f minosyrerne vr det højeste indhold i gruppe -foderet. Ved hjælp f de forsøgsbestemte funktioner, der ligger bg fstsættelsen f minosyrenormerne er det beregnet, t dette underindhold f minosyre vil kunne betyde et tb f cirk 5 grm dglig tilvækst og en ringere foderudnyttelse på cirk 0,0 FEsv/kg tilvækst i perioden 7-0 kg. For hele perioden 7-30 kg vil effekten være lidt mindre. Smlet set er konklusionerne i denne meddelelse derfor upåvirket f de nævnte forskelle i næringsstofindhold mellem grupperne i fprøvningen. I foderet fr de to grupper, hvor der blev tilst benzoesyre, blev der udført kemisk nlyse, for t kontrollere indholdet f benzoesyre. Indholdet f benzoesyre i blndingerne stemte overens med det forventede. Produktionsresultter Produktionsresultterne fremgår f tbel 3 smt figur og figur. I vækstperioden 7 9 kg gv et lvt niveu f kobber på 0 ppm (gruppe ) en sttistisk sikker lvere tilvækst og en ringere fodereffektivitet end højt kobberindhold på 50 ppm Gruppen med lv tilsætning f kobber, og tilsætning f % benzoesyre (gruppe 4) resulterede i tilvækst, der svrede til effekt f højt kobberindhold. I gruppen, der fik både % benzoesyre og højt kobberindhold (gruppe 3), vr produktiviteten på niveu med kontrolgruppen med højt kobberindhold. Smmenfttende viser resultterne, t et højt kobberniveu kn erstttes f tilsætning f % benzoesyre. Ifølge denne fprøvnings resultter opnås forbedrede produktionsresultter ved tilsætning f 50 ppm kobber smmenlignet med 0 ppm kobber, unset t der i forvejen er tilst.500 ppm zink. Dette er i modstrid med tendenser set i visse udenlndske undersøgelser [], men helt på linje med en tidligere fprøvning fr Videncenter for Svineproduktion [4]. Tilsætning f % benzoesyre til foder, med et i forvejen højt kobberindhold viste ikke yderligere effekt på tilvæksten. I perioden 7-0 kg og 7-30 kg vr effekten på tilvækst og fodereffektivitet den smme som i perioden 7-9 kg for lle grupperne. 6

7 Produktionsværdien (PV) for den smlede vækstperiode 7 30 kg fremgår f tbel 3 og figur 3. Som det ses, er der en sttistisk sikkert lvere PV med gruppe -foder (lvt kobber og ingen benzoesyre) end ved brug f foder fr de tre ndre grupper. Tbel 3. Produktionsresultter, Produktionsværdi og dødelighed Gruppe 3 4 P-værdi Benzoesyre, % 0 0 Kobber, ppm Periode 7-9 kg: Døde, % 0,6,,5,4 0,34 Dglig tilvækst, g 68 5 b <0,000 Foderoptgelse, FEsv pr. 0,7 b 0,4 c 0,6 b 0,9 <0,000 gris pr. dg Foderforbrug pr. kg tilvækst,64,97 b,6,7 0,0006 Periode 7-0 kg: Døde, % 3,4 3,5 4,5,9 0,4 Dglig tilvækst, g 356 b 98 c <0,000 Foderoptgelse, FEsv pr. 0,58 b 0,5 c 0,6 0,6 <0,000 gris pr. dg Foderforbrug pr. kg tilvækst,63,73 b,63,65 <0,000 Periode 7-30 kg: Døde, % 4, 4,7 6,3 4,5 0,9 Dglig tilvækst, g b <0,000 Foderoptgelse, FEsv pr. 0,78 b 0,7 c 0,80 b 0,80 <0,000 gris pr. dg Foderforbrug pr. kg tilvækst,68,73 b,69,69 0,007 Økonomi: PV 7-9 kg 0, 0,03 b 0, 0,9 <0,000 PV 7-0 kg,0 b 0,78 c,06,0 b <0,000 PV 7-30 kg,33,9 b,38,35 0,000 7

8 480 Dglig tilvækst, g b Lv kobber 3 Lv kobber 4 Gruppe Figur. Dglig tilvækst i perioden 7 30 kg,74 Foderforbrug pr. kg tilvækst,73,7,7,7,69,68,67,66,68 b,73,69,69,65 Lv kobber 3 Lv kobber 4 Gruppe Figur. Fodereffektiviteten i perioden 7-30 kg 8

9 Produktionsværdi i kr pr. gris pr. dg,4,35,3,5,,5,,05,33 b,9 Lv kobber Gruppe,38,35 3 Lv kobber 4 Figur 3. Produktionsværdien i perioden 7-30 kg Sundhed Der vr ikke forskel på dødeligheden i de fire grupper. I de stier, hvor smågrisene fik foder med både højt kobberindhold og % benzoesyre, vr der færrest flokbehndlinger set i forhold til de øvrige grupper. Foderet uden benzoesyre og ekstr kobber hvde sttistisk sikkert flere flokbehndlinger end de øvrige grupper (figur 4). En nden måde t vurdere forskellige foderblndingers effekt på sundheden er t smmenligne, hvor stor en procentdel f dgene det vr nødvendigt t behndle i hver f de fire grupper. Gruppen med lvt kobberindhold og uden benzoesyre hvde -3 gnge så lng en behndlingsperiode, som de øvrige grupper. Forskellen er sttistisk sikker (figur 5). 9

10 80 Stier der hr fået flokbehndling b 6, c 74,4 Lv kobber 38,7 3 b 54, Lv kobber 4 Gruppe Figur 4. Stier med flokbehndling 7-30 kg, %. 3,5 % dge der er behndlet 3,5,5 0,5 0 b,9 Lv kobber,4 3, Lv kobber 4 Gruppe Figur 5. Procent dg grisene i gruppen er behndlet (Behndlingsdge 7-30 kg) Konklusion Smågrise, der blev tildelt foder med et lvt kobberindhold (0 mg Cu/kg) og uden benzoesyre, hvde en lvere tilvækst og en ringere foderudnyttelse end hvis de blev tildelt foder med enten højt kobberindhold (50 mg Cu/kg), % benzoesyre eller begge. Dette gjldt i lle tre vækstperioder (7-9 kg, 7-0 kg og 7-30 kg). Indhold f både % benzoesyre og 50 ppm kobber gv ikke bedre produktivitet end én f tilsætningsstofferne lene. 0

11 Højt zinkindhold i frvænningsfoderet forhindrede ikke fldet i produktivitet ved lvere indhold f kobber Referencer [] Jongbloed, A.W., Bikker, P., Thissen, J.T.N.M. (0): Dose-response reltionships between dietry copper level nd growth performnce in piglets nd growing-finishing pigs nd effect of withdrwel of high copper level on subsequent growth performnce. Report 483. Livestock Reserch Wgeningen. [] Hill, G.M., Cromwell, G.L., Crenshw, T.D., Dove, C. R., Ewn, R.X., Knbe, D.A., Lewis, A.J., Libl, G.W., Mhn, D.C., Shurson, G.C., Southern, L.L., Veum, T.L. (000): Growth promotion effects nd plsm chnges from feeding high dietry concentrtions of zinc nd copper to wenling pigs. (Regionl study).j. Animl Sci. 78, [3] Holm, M. og Andersson, M.L. (0): Benzoesyre gv højere produktivitet hos slgtesvin. Meddelelse nr Videncenter for Svineproduktion. [4] Mribo, H. og Poulsen, H. D. (999): Tilsætning f uorgnisk og orgnisk kobber til smågrise. Meddelelse nr Lndsudvlget for Svin. [5] Mribo, H. (003): Firmprodukter til smågrise: Pioneer Feed Add S, Benzoesyre smt Ropdir lene og i kombintion med Greencid LBF. Meddelelse nr Lndsudvlget for Svin. Deltgere Tekniker: Henry Kousgrd Albæk, VSP Andre deltgere: Volontør Josefine Øksnebjerg Lindegrd, VSP Afprøvning nr.30 Aktivitetsnr.: //LISH//

12 Appendiks Anlyseret indhold f næringsstoffer i de nvendte foderblndinger. Foder fr 7 til 9 kg Gruppe nr. Egenskb 3 4 Råprotein, % 8,3 7,6 8,5 7,9 Råfedt, % 4,7 4,7 4,7 4,7 Aske, % 4,9 4,6 4,9 4,8 Vnd, % 0,6 0,9 0,6, EFOS, % 9,3 9,0 9,4 9, EFOSi, % 87,9 87,7 88, 88,4 FEsv, pr. 00 kg,9,9,5, Fytsektivitet, FTU kg ,5 Clcium, g/kg 8,08 7,96 8,8 8,09 Fosfor, g/kg 6,00 5,47 5,56 6,9 Kobber, mg/kg 8,5 5,5 36,0 7,00 Zink, mg/kg Lysin, g/kg 4,35 3,63 4,73 4,65 Methionin, g/kg 4,78 4,37 4,7 4,70 Cystin, g/kg 3,8 3, 3,8 3,8 Met + cys, g/kg 7,96 7,49 7,89 7,88 Threonin, g/kg 9,50 8,76 9,55 9,36 Tryptofn, g/kg 3,0,65 3,00,79 Vlin, g/kg 9,59 9,6 9,6 9,46 4 Benzoesyre, g/kg ) Gennemsnit f 4 nlyser. ) Gennemsnit f 3 nlyser. 3) Gennemsnit f nlyser. 4) En nlyse

13 Foder fr 9 til 0 kg Gruppe nr. Egenskb 3 4 Råprotein, % 8,3 8, 8,3 8,5 Råfedt, % 4,3 4,4 4,3 4,4 Aske, % 5, 4,9 5, 5,0 Vnd, %,,,, EFOS, % 90,7 90,5 90,6 90,6 EFOSi, % 83,9 8,5 8,8 8,3 FEsv, pr. 00 kg 3,0,9,7,5 Fytsektivitet, FTU kg Clcium, g/kg 8,4 7,90 8,4 8,5 Fosfor, g/kg 5,4 5,37 5,68 5,48 Kobber, mg/kg 7,0 4,75 40,3 9,5 Zink, mg/kg 73,8 84,8 63,0 7,0 Lysin, g/kg 3,3,65,95,93 Methionin, g/kg 3,9 3,86 3,83 3,88 Cystin, g/kg 3,7 3,0 3,3 3,0 Met + cys, g/kg 7,08 7,06 6,96 7,08 Threonin, g/kg 8,4 8,4 8,8 8,36 Tryptofn, g/kg,74,75,65,7 Vlin, g/kg 8,87 8,55 8,67 8,7 Benzoesyre, g/kg Gennemsnit f 4 nlyser, undtgen tryptofn og benzoesyre som er gennemsnit f nlyser. 3

14 Foder fr 0 til 30 kg Det viste gennemsnitlige indhold er på tværs f lle fire grupper, d indholdet f næringsstoffer vr det smme i de fire grupper i perioden 0-30 kg. Egenskb Resultt Råprotein, % 9,3 Råfedt, % 4,4 Aske, % 5,4 Vnd, %,4 EFOS, % 90,4 EFOSi, % 8,9 FEsv, pr. 00 kg 0,0 Fytsektivitet, FTU kg.9 Clcium, g/kg 8,3 Fosfor, g/kg 5,38 Kobber, mg/kg 37,9 Zink, mg/kg 89,8 Lysin, g/kg 3,37 Methionin, g/kg 4,07 Cystin, g/kg 3,5 Met + cys, g/kg 7,3 Threonin, g/kg 8,38 Tryptofn, g/kg,64 Vlin, g/kg 8,83 Gennemsnit f 0 nlyser, undtgen fytsektivitet smt vlin som er gennemsnit f 6 nlyser og tryptofn som er gennemsnit f 4 nlyser. Tlf.: Fx: Ophvsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informtionerne fr denne hjemmeside må nvendes i nden smmenhæng med kildengivelse. Ansvr: Informtionerne på denne side er f generel krkter og søger ikke t løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde nsvrlig for tb, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved t nvende de indlgte informtioner. 4

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN

HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN Støttet af: HESTEBØNNER TIL SMÅGRISE ØGER PRODUKTIVITETEN MEDDELELSE NR. 1002 Smågrisefoder med 25 % hestebønner gav signifikant højere produktionsværdi for smågrise i intervallet 9-30 kg sammenlignet

Læs mere

Det lugter lidt af gris

Det lugter lidt af gris Det lugter lidt af gris Fodring i slagtesvinestalden Velkommen 1 Stor spredning på produktionsresultater mellem besætninger Hvad kan de danske slagtesvin præstere? Periode 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Læs mere

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 911 Tilsætning af Origina til fravænnings- og smågrisefoder gav ingen effekt på smågrisenes

Læs mere

ZINK TIL SLAGTESVIN KAN REDUCERES

ZINK TIL SLAGTESVIN KAN REDUCERES ZINK TIL SLAGTESVIN KAN REDUCERES MEDDELELSE NR. 1082 Et zinkindhold på ca. 70 mg total-zink/kg foder til slagtesvin medførte ikke reduceret produktivitet i forhold til det tilladte zinkindhold på 150

Læs mere

INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER

INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER INDSAMLING OG ANALYSE AF 20 HOLLANDSKE SLAGTESVINEBLANDINGER NOTAT NR. 1531 I 20 indsamlede hollandske slagtesvinefoderblandinger var der i gennemsnit 2,5 FEsv mindre i foderet end deklareret. INSTITUTION:

Læs mere

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1316 Anvendelse af fasefodring efter gældende minimumsnormer reducerer såvel ammoniakfordampning som fosforoverskud. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET Støttet af: HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET MEDDELELSE NR. 1033 Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. INSTITUTION:

Læs mere

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke Fuld fart fra start Smågrisekoncentrat Vores viden - Din styrke Forsøg med Vitfoss smågrisekoncentrat 2720 Vægtinterval, Antal grise Gentagelser Daglig Foderudnyttelse, kg pr. forsøg pr. forsøg tilvækst,

Læs mere

FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30

FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30 FODRING AF GRISE I VÆKST SÅ DU VINDER MINUS 30 Anni Øyan Pedersen Vissenbjerg og Viborg 17. og 18. november 2015 DETTE SKAL I HØRE OM Normer for protein og aminosyrer Formalingsgrad af korn Vådfodring

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

MAVESUNDHED HOS POLTE

MAVESUNDHED HOS POLTE Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development MAVESUNDHED HOS POLTE MEDDELELSE NR. 1015 Mavesundheden er statistisk sikkert bedst på løbetidspunktet, når poltene har fået mellemgroft formalet

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015

SIDSTE NYT OM FODER. Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion. Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 SIDSTE NYT OM FODER Niels J Kjeldsen, Videncenter for Svineproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 INDHOLD Blodprodukter Ændring i prisregulering for kødprocent Aminosyrenormer til slagtesvin

Læs mere

REDUCERET KOBBER OG ZINK TIL SMÅGRISE

REDUCERET KOBBER OG ZINK TIL SMÅGRISE REDUCERET KOBBER OG ZINK TIL SMÅGRISE Niels Kjeldsen, HusdyrInnovation Juni 2017 Svinerådgivningen DAGSORDEN Zink og kobber problematikken Forbrug og problemer Status på zink Status på kobber Forsøg med

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

EKSTRA D3-VITAMIN I FODER TIL DRÆGTIGE SØER

EKSTRA D3-VITAMIN I FODER TIL DRÆGTIGE SØER Støttet af: EKSTRA D3-VITAMIN I FODER TIL DRÆGTIGE SØER & European Agricultural Fund for Rural Development MEDDELELSE NR. 909 Tilsætning af dobbelt mængde D3-vitamin i foder til drægtige søer påvirkede

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

ENERGIINDHOLD I FODER TIL SMÅGRISE

ENERGIINDHOLD I FODER TIL SMÅGRISE Støttet af: ENERGIINDHOLD I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 1034 Smågrise havde den bedste produktivitet ved et energiindhold i foderet på 1,08 FEsv pr. kg og bedst økonomi ved 1,11 FEsv pr. kg. INSTITUTION:

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet

ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet Fagligt Nyt 20. september 2016 INDHOLD Reduktion af zink til slagtesvin Alternativer til medicinsk zink til smågrise 2.. ÅRLIGT FORBRUG AF

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Fodermøde 2014 Dagsorden: 13.00 Velkomst v. Pernille Elkjær, SDSR 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 13.40 Korte faglige indlæg om aktuelle emner - Vejrup Andel & Næsbjerg Foderstofforening

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER MEDDELELSE NR. 1024 En afprøvning af hollandsk kontra dansk slagtesvinefoder viste bedre produktivitet af hollandsk foder.

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

GULVFODRING AF DRÆGTIGE SØER BETYDNING AF FODERET

GULVFODRING AF DRÆGTIGE SØER BETYDNING AF FODERET Støttet af: GULVFODRING AF DRÆGTIGE SØER BETYDNING AF FODERET MEDDELELSE NR. 1066 Foderets indhold af FEso pr. 100 kg havde ingen effekt på søernes produktionsresultater i stalde med gulvfodring, når søerne

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fodring af søer, gylte og polte

Fodring af søer, gylte og polte Fodring af søer, gylte og polte Gefion - Viden i arbejde Menstrup Kro 9. december 2014 Projektchef Gunner Sørensen, Ernæring & Reproduktion J. nr. 32101-U-13-00239 Hvad skal I høre om Fodring af polte

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 17. december 2012 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2012 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET

HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET Støttet af: HANGRISE VOKSER HURTIGERE MED MERE PROTEIN OG ENERGI I FODERET MEDDELELSE NR. 1061 Hangrise vokser hurtigere og kvitterer for ekstra protein og i foderet. Skatoltallet blev ikke påvirket, men

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

PELLETERET TØRFODER FORBEDRER FODERUDNYTTELSEN

PELLETERET TØRFODER FORBEDRER FODERUDNYTTELSEN PELLETERET TØRFODER FORBEDRER FODERUDNYTTELSEN MEDDELELSE NR. 1043 Pelleteret tørfoder giver bedre produktivitet end melfoder, også når foderet er fint formalet og udfodres i nutidige rørfodringsautomater.

Læs mere

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER Per Tybirk, SEGES, VSP, Innovation,Team Fodereffektivitet Plantekongres 20. jan. 2016 EMNER N og protein Udvikling i proteinindhold over tid Afledte effekter og værdi

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

DANSK KONTRA HOLLANDSK FODRING AF SØER

DANSK KONTRA HOLLANDSK FODRING AF SØER DANSK KONTRA HOLLANDSK FODRING AF SØER MEDDELELSE NR. 1036 Rygspækmåling er et velegnet supplement ved huldvurderingen af søer, således at de placeres på den rigtige foderkurve i både drægtigheds- og diegivningsperioden.

Læs mere

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER De senest reviderede normer for næringsstoffer findes her i 18. udgave. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION PER TYBIRK, NIELS MORTEN SLOTH & LISBETH JØRGENSEN

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SLAGTESVIN - 2016 En afprøvning af slagtesvinefoder indkøbt i 2016 viste forskel i produktionsværdien mellem blandingerne. Foderet fra DLG havde en statistisk sikker bedre

Læs mere

SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN

SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development SLUTFODERSTYRKE VED VÅDFODRING AF SLAGTESVIN MEDDELELSE NR. 1027 Produktionsværdien (PV) pr. stiplads pr. år kan i nogle besætninger øges

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Fra 320 til 290 FEs /slagtet gris. En udfordring men til fordel for både økonomi og miljø

Fra 320 til 290 FEs /slagtet gris. En udfordring men til fordel for både økonomi og miljø Fra 320 til 290 FEs /slagtet gris En udfordring men til fordel for både økonomi og miljø Dagsorden Miljøet Pengene Hvordan Hvordan Hvordan Miljøet Spar 10 procent af foderet kan blive den nye dille Normerne

Læs mere

Nyt om foder & oplæg til paneldebat

Nyt om foder & oplæg til paneldebat Overblik Nyt om foder & oplæg til paneldebat 1. Nye normer 2. Nyt om mavesår 3. Forsvarlig brug af solsikkeskrå, rapsprodukter og rug 4. Kontraktbetingelser (opfølgning) Af Jes Callesen, SDSR 6. juni 2012,

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SMÅGRISE 2014/2015

FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SMÅGRISE 2014/2015 Støttet af: FORSKEL I FIRMABLANDINGER TIL SMÅGRISE 2014/2015 MEDDELELSE NR. 1030 En afprøvning af smågrisefoder indkøbt i 2014/2015 viste stor forskel i produktionsværdien. Foder fra DLG havde den ringeste

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN

GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN GRISE I VÆKST FODERMØDE 18/6 2015 I AULUM V. LONE DANHOLT OG BJARNE KNUDSEN UDFORDRINGER FOR SMÅGRISEPRODUKTIONEN Faldende fravænningsvægt Øget belægning Politisk krav om faldende medicinforbrug SMÅGRISE

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN

HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN Støttet af: HANGRISELUGT: EFFEKT AF SLAGTEVÆGT SAMT AF FODRING MED CIKORIE OG LUPIN MEDDELELSE NR. 1010 Cikorie i slutfoderet til hangrise gav et lavere skatoltal, mens koncentrationen af androstenon ikke

Læs mere

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Nyt om foder Af Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 27. maj 2013, SDSR Fodermøde, SI-Centret Rødekro Overblik 1. Nye normer (søer & slagtesvin) 2. Kontrol af færdigfoder & mineralblandinger 3. Struktur

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 16. september 2013 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

EKSTRA FODER TIL DRÆGTIGE SØER I FIRE UGER FØR FARING

EKSTRA FODER TIL DRÆGTIGE SØER I FIRE UGER FØR FARING Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development. EKSTRA FODER TIL DRÆGTIGE SØER I FIRE UGER FØR FARING MEDDELELSE NR. 956 Tildeling af 3,5 eller 4,5 FEso pr. dag til søer i de sidste fire

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Mød os på FarmerTech d. 19-20 januar standnr.: 2744. Tilbud og aktuelle varer januar + februar. Få en god start på året

Mød os på FarmerTech d. 19-20 januar standnr.: 2744. Tilbud og aktuelle varer januar + februar. Få en god start på året Mød os på FarmerTech d. 19-20 januar standnr.: 2744 Tilbud og aktuelle varer januar + februar Få en god start på året Sow Stimul Afhjælper de negative konsekvenser af søernes negative energibalance ved

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ERFARING NR. 1412 Løsgående diegivende søer kan anvendes som to-trins ammesøer. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 3. juni 2013 Rapportering af ringanalyse i foder forår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

FIN FORMALING AF BÅDE HVEDE OG BYG FORBEDRER PRODUKTIVITETEN

FIN FORMALING AF BÅDE HVEDE OG BYG FORBEDRER PRODUKTIVITETEN Støttet af: FIN FORMALING AF BÅDE HVEDE OG BYG FORBEDRER PRODUKTIVITETEN MEDDELELSE NR. 1012 Fin formaling giver det bedste økonomiske resultat både i byg og hvede. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

FODRING AF ØKOLOGISKE PATTEGRISE PÅ FRILAND

FODRING AF ØKOLOGISKE PATTEGRISE PÅ FRILAND Støttet af: FODRING AF ØKOLOGISKE PATTEGRISE PÅ FRILAND ERFARING NR. 1508 Fodring af økologiske pattegrise i farefoldene øgede fravænningsvægten med gennemsnitligt 1,2 kg pr. gris. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER MEDDELELSE NR. 905 Frit lysin, methionin og treonin genfindes 100 % ved analyse af mineralske foderblandinger, hvorimod tryptofan og valin

Læs mere

SAMMENLIGNING AF EN TIDLIG OG EN ALMINDELIG MINDSTE-AMMESO

SAMMENLIGNING AF EN TIDLIG OG EN ALMINDELIG MINDSTE-AMMESO Støttet af: Link: European Agricultural Fund for Rural Development. SAMMENLIGNING AF EN TIDLIG OG EN ALMINDELIG MINDSTE-AMMESO MEDDELELSE NR. 944 Der var højere overlevelse hos små grise hvis de blev flyttet

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner Eksmensspørgsmål: Potens-funktioner Definition:... 1, mønt flder ned:... 1 Log y er en liner funktion f log x... 2 Regneforskrift... 2... 2 Smmenhæng mellem x og y ved potens-vækst... 3 Tegning f grf for

Læs mere

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F

Succes med vådfoder til slagtesvin. Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Succes med vådfoder til slagtesvin Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord Chefforsker Anni Øyan Pedersen, VSP, L&F Disposition Vådfoder kontra tørfoder Råvareværdier, recepter og udfodring Foderhygiejne

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Fodernormer, der giver den bedste bundlinje. Per Tybirk og Ole Jessen

Fodernormer, der giver den bedste bundlinje. Per Tybirk og Ole Jessen Fodernormer, der giver den bedste bundlinje Per Tybirk og Ole Jessen Emner Hvor er der penge i foderoptimering Hvad er idealprotein Forudsætninger Princippet i regneark til bedste bundlinje Økonomi omkring

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

ALTERNATIVER TIL ZINK OG KOBBER I SVINEFODER

ALTERNATIVER TIL ZINK OG KOBBER I SVINEFODER ALTERNATIVER TIL ZINK OG KOBBER I SVINEFODER Chefkonsulent Per Tybirk, SEGES, VSP Nyborg Strand 8. Juni 2016 TO SLAGS BEOV Basalt ernæringsmæssigt behov til normal vækst og for at undgå mangelsymptomer

Læs mere

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin

Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden. Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Fodermøde 2012 Rødekro Hvordan sikres høj tilvækst og mavesundhed sidst i smågriseperioden Fornuftig brug af alternative råvarer til slagtesvin Ved Torben Skov Ancker Produktchef Disposition Smågrise Implementering

Læs mere

Skjoldborg teststation

Skjoldborg teststation Skjoldborg teststation Birk Centerpark 24, 7400 Herning www.svineraadgivningen.dk CVR: 25399781 Effekt af MiaTraceZn versus zinkoxid som zinkkilder på produktivitet og sundhed hos fravænnede grise Test

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere