Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre"

Transkript

1 Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

2 Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre. Efterfølgende kommer en rapport med analyse og policy-betragtninger på baggrund af undersøgelsen. Danske Erhvervsskoler gennemførte i april 2014 en undersøgelse af erhvervsskolernes erfaringer med de nye praktikcentre, der officielt startede 1. oktober Undersøgelsen havde fokus på at indsamle viden om hvilke udfordringer, barrierer og erfaringer skolerne har gjort sig samt hvordan kontakten til virksomhederne fungerer? Denne rapport vil samle op på resultaterne fra undersøgelsen, hvorefter der senere kommer en rapport med mere dybdegående analyser og policy-betragtninger. Der er 50 godkendte praktikcentre, heraf har 40 praktikcentre deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 80 %. Praktikcentrene udbyder de 46 uddannelser, der pt. er godkendt til praktikcenteraktivitet. Se oversigt over uddannelser og skoler sidst i rapporten. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i overskrifter 80 % af praktikcentrene prioriterer arbejdet med at skaffe del-, rest- og brikaftaler meget højt, mens 20 % prioriterer det højt. o Et flertal af de praktikcenteransvarlige nævner en øget og intensiveret indsats med opsøgende arbejde- strategi ved praktikpladskonsulenter (bl.a. korps som udelukkende arbejder med at skaffe aftaler) og instruktører (netværk)og studievejleder Målrettede virksomhedsbesøg uden elever Taler med nystartede/oprettede virksomheder om muligheden for at tage en lærling Struktureret arbejde med fokus på de forskellige typer af aftaler fx brik, del og restaftaler En samlet koordineret LOP indsats, og vi besøger rigtig mange virksomheder og forsøger at få lavet del og restaftaler o De fleste praktikcentre arbejder med eleverne, bl.a.: At vejlede eleverne At træne eleverne i praktikpladssøgning og samtaleteknikker At gøre eleverne meget opsøgende i skolepraktikken (ellers bliver de meldt ud) At give eleverne værktøj til at lave ansøgninger og gennemføre af jobsamtaler At sætte tid af i dagligdagen til, at eleverne selv kan være aktivt søgende At sørge for at eleverne er så dygtige som muligt inden for alle områder, fagligt, socialt, arbejdsmarkedsparate o Samarbejder: Mange praktikcentre har etableret (eller er i gang med) samarbejde mellem praktikcentret, jobcentret og kommunen, og de centrale dele af erhvervslivet. Flere praktikcentre har etableret samarbejder, enheder eller konsortier med andre praktikcentre med det primære formål at skaffe flere praktikpladser med 2-5 aktører.

3 82,5 % af praktikcentrene har ændret deres praksis for virksomhedsopsøgende arbejde. o 63,6 % af praktikcentrene ansat flere praktikpladskonsulenter o 63,6 % har bedt deres instruktører være mere opsøgende ift. virksomhederne. o 30,3 % af praktikcentrene har iværksat andre aktiviteter. 85 % af praktikcentrene har sat nye mål for virksomhedsindsatsen o Ansættelse af fuldtids praktikpladskonsulenter o Ændring af profilen for praktikpladskonsulenterne o Måltal for det opsøgende arbejde o Fokus på virksomheder og virksomhedstyper, der ikke har praktikpladser o Større fokus på virksomhedsrådgivning o Generelt mere struktureret indsats o Mere opfølgning på virksomhedskontakt, både efter aftaler og samtaler 85 % af praktikcentrene har sat mål op for udviklingen af praktikcentret o Udvikling af konsulenternes evne til at opsøge, aktivere og formidle praktikpladser oftest som udviklingsmål. o Udvikling af konsulenter faglige kompetencer o Flertallet har specielt fokus på flere brik-, korte-, del-, og restaftaler, specielt på virksomheder uden aftaler o Målrettet indsats mod grundforløbselever, fx information og nøgleområder o En del praktikcentre har sat konkrete mål op for længe eleverne bør være i praktikcentret, fx at efter 6 måneder i praktikcentret bør mindst 50 % af eleverne have en restaftale, eller at max 15 % af eleverne afslutter uddannelsen i praktikcentret. o Et mindretal af praktikcentre har opstillet absolutte mål som fx at der skal etableres x-antal % flere praktikaftaler i 2014 eller x-antal brik-aftaler. De fleste praktikcentre bruger udviklingsmål i stedet for absolutte mål. 80 % af praktikcentrene har arbejdet med at udvikle deres image. o Flere besøg i grundforløbsklasserne o Forandring af praktikcentret fx ved at gøre det mere virksomhedsagtigt og virksomhedsrettet o Udvikling af kvaliteten i praktikcentret fx flere resurser, placering, fokus, ansættelsespolitik etc. o Styrket fokus på presse- og medieomtale, styrkede kommunikationsveje til praktikcentret med fokus på både virksomheder og elever (forældre) synlighed er generelt et kodeord 82,5 % af praktikcentrene har arbejdet med at udvikle et mere attraktivt undervisningsmiljø siden etableringen af praktikcentrene. o De fleste praktikcentre har arbejdet på at etablere mere attraktive fysiske rammer. o Mange praktikcentre har samlet flere (alle) uddannelser under samme tag for at skabe en stærkere og mere realistisk virksomhedskultur, tværfaglighed, synergi og samle resurserne ét sted. o Dygtigere instruktører, fokus på kvalitetssikring af forløb og strukturer

4 Procent 72,5 % af erhvervsskolerne har forsøgt at markedsføre praktikcentrets arbejde over for forældre, nye virksomheder, lokale politikere etc. o Fokus på presse- og medieomtale på forandringer og resultater i praktikcentret o Udvikling af nyt markedsføringsmateriale digitalt og tryksager o Deltagelse i åbent hus og informationsmøder aktive og åbne er nøgleord o Forældrebreve 65 % af praktikcentrene involverer aktivt virksomhederne i tilrettelæggelsen og undervisningen i praktikcenteraktiviteten. o De 35 % der ikke gør det, har valgt det fra af primært resursemæssige årsager, ikke fordi de ikke vil. o De fleste praktikcentre anvender LUU som indgang til at få virksomhederne ind i aktiviteten o Flere laver opgaver som er født på virksomhederne eller rent faktisk foregår i virksomhederne nogle bruger virksomhedernes medarbejdere i opgaven o Flere bruger VFU for at sikre bl.a. de uddannelsesmål som praktikcentret har svært ved at give dem o Flere tager arbejdsopgaver som underentrepricer 55 % af praktikcentrene undervist deres virksomhedskonsulenter/instruktører i brikmodellen og i at tænke i og foreslå muligheden overfor alle relevante virksomheder. 45 % af praktikcentrene har udvidet deres virksomhedssøgninger med fokus på mere specialiserede eller mindre virksomheder, der har svært ved at tilbyde ordinære uddannelsesaftaler. 30 % har udarbejdet materiale til udlevering til virksomhederne, som orienterer om brikmodellen og korte aftaler etc. 32,5 % har endnu ikke gjort en indsats på dette område. 100% 90% 80% 70% 60% 55.0% 50% 45.0% 40% 30% 30.0% 32.5% 20% 10% 7.5% 0% Navn 1 Vi har udvidet vores virksomhedssøgning med fokus på mere specialiserede eller mindre virksomheder, der har svært ved at tilbyde ordinære uddanne 2 Vi har udarbejdet materiale til udlevering til virksomhederne, som orienterer om brik-modellen og korte aftaler og delaftaler. 3 Vi har undervist vores virksomhedskonsulenter/instruktører i at tænke i og foreslå muligheden overfor alle relevante virksomheder. 4 Det har vi endnu ikke gjort. 5 Andet 55 % af praktikcentrene føler sig godt klædt på til at informere virksomhederne om brikmodellen o 25 % mener ikke, at de er tilstrækkeligt klædt på.

5 Procent Procent Af de 25 % efterspørges alle informationsmateriale, mens 90 % savner konkrete bud på hvordan man sammensætter et brikforløb for en elev, 80 % mangler konkrete bud på hvad den enkelte virksomhed skal bidrage med, 40 % savner større opbakning fra industrien og 30 % savner større politisk opbakning. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 37.5% 30% 27.5% 20% 10% 0% 20.0% 10.0% 5.0% 0.0% Mindre end én uge / uger / uger / uger / 5 Over 8 uger / 6 Ved ikke 52,5 % anvender VFU i samme omfang som før o 42,5 % af praktikcentrene anvender VFU mindre end før. Kun 5 % har set en stigning. o Årsagen til faldet er den stigende fokus fra de faglige udvalg på at mindske brugen af VFU o I relation til længden af VFU så er 5 % i VFU mindre end én uge, 20 % er i VFU 1-2 uger, 37,5 % er i VFU 2-4 uger, 27,5 % i VFU i 4-8 uger mens 10 % er i VFU i over 8 uger. o 35 % af praktikcentrene mener at VFU i høj grad fører til flere korte, del eller restaftaler, mens 42,5 % i nogen grad mener at det fører til flere praktikaftaler. Kun 2,5 % mener at det slet ikke fører til flere praktikaftaler. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 35.0% 42.5% 20% 20.0% 10% 0% % 0.0% 1 I høj grad / 2 I nogen grad / 3 I mindre grad / 4 Slet ikke / 5 Ved ikke

6 o 87,5 % af praktikcentrene mener, at VFU i høj grad eller i nogen grad fører til flere ordinære praktikpladser. 15 % af praktikcentrene mener, at elevernes viden er utilstrækkelig (lille, meget lille eller ingen viden). o Betydningen af den manglende viden mener praktikcentrene til gengæld er stor, bl.a. mener 40 % at det er medvirkende til at de fravælger praktikcentret, 32,5 % mener at eleverne er mere umotiverede mens 17,5 % mener at det gør det sværere at vejlede eleverne og 20 % mener at det betyder at vi anvender vores resurser i praktikcentret mindre optimalt. o Praktikcentrene gør en række indsatser for at øge viden om praktikcentrene, fx: 70 % af praktikcentrene laver informationsmateriale, hjemmesider etc. 60 % af praktikcentrene er i gang med at få folk fra praktikcentrene til at indgå i faget praktikpladssøgning på grundforløbene o. lign. 45 % har ansat en heltids/deltidsvejleder i praktikcentret. 85 % af praktikcentrene stiller nye krav til instruktørerne. o De krav der primært refereres til er: Mere opsøgende ift. virksomhederne Mere systematisk brug af elevplan Større viden om diverse modeller og muligheder, primært brikmodeller, korte aftaler o. lign. Mere systematisk brug af dokumentation og data og stærkere struktur i arbejdet o 91,2 % af praktikcentrene har imødekommet disse nye krav ved at tilbyde kompetenceudvikling, mens 44,1 % har ansat nye medarbejdere 72,5 % af praktikcentrene oplever, at der er barrierer for at skabe de bedste muligheder for elevernes praktikforløb. o I nedenstående figur forholder praktikcentrene sig til 7 standardhypoteser; Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Der er for mange virksomheder, der har kapacitet til at tage både ordinære elever, som ikke gør det 13,8% 55,2% 13,8% 3,4% 0,0% Virksomhederne mangler viden om muligheden for korte- og delaftaler samt om brikmodellen 20,7% 55,2% 13,8% 6,9% 0,0% Det er besværligt at overføre elever til praktikcenter på anden skole 6,9% 10,3% 10,3% 31,0% 24,1% Eleverne må ikke udføre tilstrækkeligt med rigtige arbejdsopgaver i praktikcentret 31,0% 20,7% 13,8% 24,1% 10,3% Der er for store begrænsninger på virksomhedsforlagt undervisning 41,4% 31,0% 13,8% 10,3% 3,4% Virksomhederne er for tilbageholdende med at tage elever i korte aftaler 37,9% 31,0% 20,7% 6,9% 3,4% Eleverne oplever fortsat praktikcentret som andenrangs-praktik 17,2% 51,7% 17,2% 10,3% 3,4%

7 Skole AMU Nordjylland Business College Syd Campus Bornholm Campus Vejle CELF CPH West Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolerne Aars EUC Lillebælt EUC Nord Uddannelse Anlægsgartner Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Cykel-og motorcykeluddannelsen Beklædningshåndværker Plastmager Entreprenør- og landbrugsmaskinudd.

8 EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland EUC Syd Skibsmontør Teknisk isolatør Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

9 EUC Vest Handelsskolen København Nord Handelsskolen Silkeborg HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Hotel- og Restaurantskolen IBC Jordbrugets UddannelsesCenter Handelsuddannelse med specialer Dyrepasser Mediegrafiker Cykel-og motorcykeluddannelsen Handelsuddannelse med specialer Maskinsnedker Mediegrafiker Tandklinikassistent Handelsuddannelse med specialer Anlægsgartner Produktionsgartner Væksthusgartner

10 Kold College Københavns Tekniske Skole Københavns Universitet Køge Handelsskole Learnmark Horsens Mercantec Roskilde Tekniske Skole Anlægsgartner Væksthusgartner Laboratorietandtekniker Værktøjsuddannelsen Skov- og naturtekniker Tandklinikassistent Kontoruddannelse, generel Automatik- og procesuddannelsen Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Anlægsgartner Dyrepasser Maskinsnedker Mediegrafiker Produktionsgartner

11 Rybners Selandia - CEU Skive Handelsskole Skive Tekniske Skole Svendborg Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole TEC Væksthusgartner Anlægsgartner Maskinsnedker Værktøjsuddannelsen Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Automatik- og procesuddannelsen Cykel-og motorcykeluddannelsen Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker

12 Tech College Aalborg Teknisk Skole Silkeborg TietgenSkolen Tradium UC Holstebro Skiltetekniker Detailslagter Lastvognsmekaniker Mediegrafiker Karrosseriuddannelsen Skiltetekniker Vognmaler Kontoruddannelse, generel Detailslagter

13 UC Ringkøbing-Skjern VIA University College Viden Djurs Zealand Business College Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole AARHUS TECH Århus Universitet Beklædningshåndværker Urmager Handelsuddannelse med specialer Handelsuddannelse med specialer Detailslagter Mediegrafiker Tandklinikassistent

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Efterår 2014 og forår 2015 gennemførte ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Danske Busvognmænd

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere