Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr Ejerskifteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring"

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift Forsikringens varighed og opsigelse 6 Ankenævn 7 Lovgivning og medlemsskab af Alm Brand af 179 fmba Side 8 Forsikringens dækningsomfang 9 Hvilke forhold er dækket 10 Undtagelser fra dækningen 11 Selvrisiko 1 Redning, bevaring og oprydning 1 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning 14 Hvorledes beregnes erstatningen Side Afsnit Ulovlighedsdækning 1 Installationernes funktion 16 Installationernes lovlighed 17 Bygningens lovlighed 18 Erstatningsopgørelse 19 Undtagelser Fortrydelsesret ved nytegning 6

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af december 1987, som ændret ved lov nr 6 af 6 maj 199, har forsikringstageren fortrydelsesret Se side 6 1 Sikrede Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af ejer af den forsikrede ejendom Anmeldelse af skade Enhver skade, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 4 Præmie og stempelafgift 41 Præmien betales på en gang Ved ejerskifte i forsikringstiden ristorneres præmien således: % af præmien 0% af præmien 1% af præmien % af præmien 0% af præmien Ristorneringen sker på samme måde, uanset om forsikringen er tegnet for en fem- eller tiig periode 4 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et opkrævningsgebyr Betales præmien fortsat ikke, sender Alm Brand restancemeddelelse, hvori konsekvensen af den manglende betaling er anført I lighed med erindringsskrivelsen, vil en restancemeddelse være pålagt et opkrævningsgebyr 4 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen ophører uden opsigelse på den i policen nævnte ophørsdato eller ved ejerskifte forinden Er forsikringen tegnet for, kan aftalen - efter fornyet besigtigelse af ejendommen - forlænges med yderligere, medmindre ejendommen ikke er tilstrækkelig vedligeholdt 6 Ankenævn Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Alm Brands lokale regions-/kundekontor Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade, 17 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 100) Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10,16 København K Telefon: 4 00 (mellem kl 1000 og 1600) 7 Lovgivning og medlemsskab af Alm Brand af 179 fmba For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Alm Brand af 179 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, n den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende

4 Afsnit Ejerskifteforsikring Side 8 Forsikringens dækningsomfang Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre det fremg af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af bygningen 9 Hvilke forhold er dækket 91 Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand Manglende bygningsdele kan være en skade Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger 9 Forsikringen dækker skader/skadesrisici, som var til stede, da køberen overtog ejendommen, og som konstateres og anmeldes i forsikringstiden 9 Forsikringsperioden er udvidet til også at omfatte de skader, der konstateres fra handelstidspunktet (købsaftalens underskriftsdato) indtil det juridiske overtagelsestidspunkt, såfremt overtagelse finder sted inden for to måneder fra handelstidspunktet 10 Undtagelser fra dækningen Følgende er undtaget fra den anførte forsikringsdækning: forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning mv og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade, eller er nærliggende risiko for skade, jf punkt 91 skader og nærliggende risiko for skader i bygningsdele, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen forhold, som det godtgøres, at køberen havde kendskab til, før køberen overtog eller på lignende måde fik rådighed over ejendommen forhold, som køberen enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er dækket af en anden forsikring forhold, der alene best i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade på bygningen forhold, der alene best i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid følgeskader, der er forsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået skader, der er opstået efter, at udbedring af en tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at en tilsvarende skade kunne opstå igen, hvis sagen til skaden ikke blev udbedret eller fjernet bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en ikke-sagkyndig køber 11 Selvrisiko Den for forsikringen gældende selvrisiko fremg af policen Selvrisikoen beregnes pr skadesag Uanset samme skade forekommer flere steder på det forsikrede, beregnes kun èn selvrisiko, såfremt sag og bygningsdel er den samme 1 Redning, bevaring og oprydning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning Udbedring af skade samt fjernelse af beskadigede rester og genstande må dog ikke finde sted, før Alm Brand har givet samtykke hertil 1 Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales - hvis ejendommen helt eller delvis er uanvendelig som følge af skaden - tillige 11 rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at ejendommen må fraflyttes, dog højst i 1 måneder 1 andre rimelige merudgifter i anledning af ejendommens fraflytning, dog højst i 1 måneder Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden

5 Afsnit Ejerskifteforsikring Side 4 Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt Ved større skade påhviler det sikrede hurtigst muligt at ansøge bygningsmyndighederne om at måtte reparere/ genopføre på samme sted og til samme anvendelse Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Sikrede kan - i stedet for de forannævnte udgifter mv - vælge at få dækket 1 rimelige flytte- og handelsomkostninger i forbindelse med salg af den skadede ejendom, samt køb af tilsvarende ejendom Det er en forudsætning, at ejendommen er beskadiget med mindst 0%, samt at den sælges, inden retablering finder sted Erstatning efter 1 kan ikke overstige erstatning udregnet efter reglerne i 11 og 1 14 Hvorledes beregnes erstatningen 141 Skadens opgørelse og erstatningens fastsættelse Erstatningen beregnes som nyværdierstatning og fastsættes til det beløb, som det efter priserne på skadesdagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde på samme sted Er det skaderamte på grund af slid og ælde forringet med mere end 0% i forhold til nyværdien, kan erstatningen fastsættes under hensyn til denne værdiforringelse 14 Erstatningens anvendelse Selskabet har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende 14 Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til udbetaling, n der er ført bevis for erstatningens anvendelse Erstatningskravet bortfalder i det omfang, der ikke inden fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt som her anført 144 Regres I det omfang Alm Brand udbetaler erstatning, indtræder Alm Brand i sikredes ret

6 Side Afsnit Ulovlighedsdækning Ejerskifteforsikring Denne ulovlighedsdækning udvider ejerskifteforsikringens dækningsomfang for beboelsesbygningen alene (hovedhuset) Dækningen er betinget af at der inden forsikringens tegning er udarbejdet EDCsundhedsattest, afsnit (særlig teknisk tillæg) eller tilsvarende attest, at forholdet er til stede ved købers overtagelse af ejendommen, at forholdet konstateres i forsikringstiden Forsikringstiden defineres som anført i punkt 9 under ejerskifteforsikringen Ulovlighedsdækningen omfatter installationernes funktion og lovlighed samt bygningens lovlighed, i henhold til det på opførelsestidpunktet gældende småhusreglement/bygningsreglement eller tidligere tilsvarende lovforskrifter Det er dog en betingelse for dækning, at der ikke kan opnås dispensation hos myndighederne Ulovlighedsdækningen omfatter ikke ejendomme solgt fra døds- eller konkursbo, ved tvangsauktion, samt fredede/bevaringsværdige ejendomme eller ejendomme der henligger forladt 1 Installationernes funktion 11 El-installation Dækningen omfatter udbedring af manglende funktion, såfremt det konstateres, at el-installationen ikke virker 1 VVS-installationer Dækningen omfatter ud over VVS-installationer også kloakrør, som ligger i eller under ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet Dækningen omfatter udbedring af manglende funktion, såfremt det konstateres, at VVS-installationen ikke virker 18 Bygning og bygningsindretninger Erstatning for ulovlig bygning og ulovlige bygningsindretninger, opgøres til den nedsættelse i kontantprisen på handelstidspunktet, som den ulovlige bygning eller de ulovlige bygningsindretninger ville have medført, såfremt de var kendt på handelstidpunktet 18 Selvrisiko Den for forsikringen gældende selvrisiko fremg af policen Selvrisikoen beregnes pr skadesag Uanset samme skade forekommer flere steder på det forsikrede, beregnes kun èn selvrisiko, såfremt sag og bygningsdel er den samme 19 Undtagelser Ulovlighedsdækningen omfatter ikke 191 forhold der er oplyst i EDC-sundhedsattestens afsnit (eller tilsvarende attest) eller andre forhold, der er oplyst i forbindelse med handelen, herunder tilstandsrapport, energimærkning mv 19 forhold der alene best i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid 19 forhold som er blevet betalt i henhold til en etableret garanti eller er dækket af en forsikring 194 hvidevarer 19 forhold som følge af forurening 16 Installationernes lovlighed Dækningen omfatter lovliggørelse af ulovlige el- eller VVSinstallationer samt kloakrør, som ligger i eller under ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet Installationer er ulovlige, hvis de ikke opfyldte lovkravene på udførelsestidpunktet 17 Bygningens lovlighed Dækningen omfatter erstatning for ulovlige bygninger og bygningsindretninger 18 Erstatningsopgørelse 181 El- og VVS-installationer Erstatningen opgøres som anført i punkt 14 under ejerskifteforsikringen

7 Fortrydelse Ejerskifteforsikring Side 6 Fortrydelsesret ved nytegning Fortrydelsesfristen Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf lovbekendtgørelse nr 886 af december 1987, som ændret ved lov nr 6 af 6 maj 199, har forsikringstageren fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 dage Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har fået forsikringsbetingelserne i hænde Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis forsikringsbetingelserne er modtaget før dette tidspunkt Hvis man feks modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1, er fristen til og med mandag den 1 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den juni, kan man vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Gives underretning pr post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Ejerskifteforsikring Aftalen af: dag mdr Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnummer By Underskrift Dato Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 100 København Ø

8 PRIV KopiCenter

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere