Delårsrapport for perioden 1. juni august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. juni august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste år. Omsætningen inden for den brandunderstøttede forretning blev på 742 millioner DKK mod 908 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Resultat før skat blev negativt med 58 millioner DKK mod et overskud på 56 millioner DKK i første kvartal 2007/08. I første kvartal, som historisk set ikke er indikativ for året som helhed, viste koncernens tre største geografiske markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark, en omsætningstilbagegang på 104 millioner DKK. Vækst var der til gengæld fortsat på markederne Rusland, Expansion Markets og Mellemøsten samt forretningsområdet Automotive med en samlet fremgang i omsætningen på 43 millioner DKK. Sidst i oktober præsenteres en fornyet samlet plan for koncernens strategi og omkostningsstruktur. Bang & Olufsen fastholder forventningen om i regnskabsåret 2008/09 at kunne skabe et resultat af primær drift og et resultat før skat på niveau med eller over resultatet i sidste regnskabsår baseret på en forventelig lavere omsætning end i regnskabsåret 2007/08. Den seneste tids uro på de finansielle markeder sammenholdt med Bang & Olufsens traditionelle sæsonsvingninger øger dog usikkerheden på forventningerne. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Karl Kristian Hvidt Nielsen President, CEO For nærmere information: President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen, tlf.: /19

2 Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor) (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 31/8 2008/ /08 Nettoomsætning 757,2 926,4 Bruttoresultat 320,8 425,0 Bruttoavance 42,4 % 45,9 % Resultat af primær drift (51,5) 56,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) (0,8) Finansielle poster, netto (3,7) (0,1) Resultat før skat (58,2) 55,8 Skat af periodens resultat 9,8 2,3 Periodens resultat efter skat (48,4) 58,1 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (49,5) 57,6 Minoritetsinteresser 1,1 0,5 Periodens resultat (48,4) 58,1 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (4,4) 5,0 Udvandet resultat pr. aktie, DKK (4,4) 5,0 Balance oplysninger 31/ / / Immaterielle aktiver 441,4 417,2 445,2 Materielle aktiver 657,9 655,7 635,7 Investeringsejendomme 51,9 52,8 55,5 Finansielle aktiver 63,3 58,3 88,7 Udskudte skatteaktiver 29,9 22,7 27,1 Langfristede aktiver i alt 1.244, , ,2 Varebeholdninger 768,7 801,4 701,2 Tilgodehavender 675,5 702,1 813,9 Likvide beholdninger 117,5 107,1 151,1 Kortfristede aktiver i alt 1.561, , ,2 Aktiver i alt 2.806, , ,4 Egenkapital 1.418, , ,7 Langfristede forpligtelser 506,7 494,4 357,1 Kortfristede forpligtelser 881,1 839,1 851,6 Passiver i alt 2.806, , ,4 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/19

3 Udvikling i egenkapital 1/6 31/8 2008/ /08 Egenkapital pr. 1. juni 1.483, ,9 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber (0,5) 0,7 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter - (0,1) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital (0,5) 0,6 Overført af periodens resultat (48,4) 58,1 Samlet indkomst (48,9) 58,7 Køb af 10% ejerandel i ICEpower a/s (23,0) - Tildeling af aktieoptioner 2,6 2,7 Køb af egne aktier - (35,2) Salg af egne aktier 3,8 1,6 (16,6) (30,9) Egenkapital pr. 31. august 1.418, ,7 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 31/8 2008/ /08 Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,5 96,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (120,4) (62,8) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2,8) (39,5) Periodens pengestrømme (110,7) (5,8) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/19

4 Ledelsesberetning Bang & Olufsen a/s Kommentarer til udviklingen i første kvartal Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen som helhed blev i første kvartal 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste år, svarende til en omsætningstilbagegang på 169 millioner DKK eller 18 procent. I den brand-understøttede forretning blev omsætningen på 742 millioner DKK mod 908 millioner DKK i første kvartal sidste år. Faldet kan hovedsageligt relateres til de store geografiske markeder i konsumentforretningen, mens et forretningsområde som Automotive fortsat udviste omsætningsfremgang. Af omsætningstilbagegangen i brand-understøttede forretning på 166 millioner DKK kan de 104 millioner DKK tilskrives koncernens tre største markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark. Koncernens bruttoavance blev i kvartalet på 42,4 procent mod 45,9 procent i samme kvartal sidste år. Dette skyldes, at en del af produktionsomkostningerne er faste omkostninger, og disse er på samme niveau som sidste år, hvorfor dette er medvirkende til faldet i bruttoavancen. Dertil kommer en fortsat forskydning i produktmikset mod øget salg af tv, hvor koncernen traditionelt har en lavere bruttoavance sammenlignet med andre dele af produktporteføljen. Bruttoresultatet blev på 321 millioner DKK mod 425 millioner DKK i første kvartal 2007/08. Afholdte udviklingsomkostninger er steget med 15 millioner DKK fra 123 millioner DKK til 138 millioner DKK som følge af et fortsat højt aktivitetsniveau inden for A/V-forretningen. Netto-effekten af aktiveringer har i kvartalet påvirket resultatet positivt med 20 millioner DKK mod en negativ påvirkning i samme kvartal sidste år på 2 millioner DKK. Distributions- og marketingomkostningerne steg i kvartalet med 8 millioner DKK. Dette skyldes hovedsageligt øgede tab på debitorer og hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer. Første kvartals resultat før skat blev negativt med 58 millioner DKK mod et positivt resultat på 56 millioner DKK sidste år. Efter skat blev kvartalets resultat negativt med 48 millioner DKK mod et overskud på 58 millioner DKK sidste år. Periodens cash flow var negativt med 111 millioner DKK, hvor det sidste år var negativt med 6 millioner DKK. Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er fortsat positiv med 13 millioner DKK mod 97 millioner DKK i samme periode sidste år. Cash flow er endvidere påvirket af koncernens køb af de sidste 10 procent af aktierne i Bang & Olufsen ICEpower a/s. Aktieposten blev erhvervet for 23 millioner DKK. 4/19

5 Udviklingen på markederne Som forventet og som udmeldt i årsregnskabsmeddelelsen 13. august 2008 har markedssituationen i de første måneder af regnskabsåret 2008/09 fortsat været udfordrende. Det må forventes, at omsætningen i første halvår vil ligge på et lavere niveau end sidste år. Dette skal dog ses i lyset af, at de to første kvartaler af sidste regnskabsår omsætningsmæssigt var de bedste siden årtusindskiftet. Som tidligere meddelt forventes der tidligst omsætningsvækst og forbedring i resultaterne i andet halvår i kraft af de planlagte produktlanceringer. I første kvartal af 2008/09 omsatte koncernens tre største markeder, Storbritannien, Tyskland og Danmark, for 230 millioner DKK, hvilket er 104 millioner DKK mindre end i samme kvartal sidste år. Som omtalt ovenfor skal det dog ses i lyset af, at første kvartal af sidste regnskabsår var særdeles godt. Til gengæld lykkedes det at fastholde en positiv omsætningsudvikling på geografiske markeder som Rusland, Expansion Markets og Mellemøsten, som samlet set leverede en omsætningsfremgang på 15 millioner DKK. Dertil kommer en omsætningsfremgang på 28 millioner DKK inden for forretningsområdet Automotive. Distributionsudvikling I løbet af kvartalet er der i alt åbnet eller opgraderet 5 B1 butikker, samtidig med at 15 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop in shop butikker. Ved udgangen af august 2008 er der 812 B1 butikker verden over mod 822 ved udgangen af regnskabsåret 2007/08, og nettobevægelsen for kvartalet andrager således -10 butikker. Koncernen forventer, at den tendens fortsætter, men samtidig forventes fortsat tilvækst af nye butikker i Asien og på Expansion Markets. Omsætningsandelen i B1 butikkerne er på uændrede 81 procent. Antallet af shop in shop butikker er på 407 mod 421 ved udgangen af det seneste regnskabsår. 5/19

6 Business-to-business forretningsområder Enterprise Bang & Olufsen Enterprise, som omfatter koncernens salg til luksushoteller i hele verden samt til byggeprojekter i blandt andet Mellemøsten og Asien, havde i første kvartal 2008/09 en omsætning på 19 millioner DKK mod 38 millioner DKK sidste år. Tilbagegangen er udtryk for tidsmæssige forskydninger, idet forretningsområdet er kendetegnet ved projektsalg. Ordreindgangen er fortsat meget tilfredsstillende på forretningsområdet. I kvartalets sidste måned, august, kunne Bang & Olufsen offentliggøre den hidtil største enkeltordre på forretningsområdet i form af en aftale med et ejendomsudviklingsselskab i Dubai. Aftalen vil over de næste tre år medføre en omsætning på mindst 50 millioner DKK. Kort efter kvartalets afslutning kunne Bang & Olufsen offentliggøre endnu en stor ordre til Dubai. Koncernen skal levere produkter for et to-cifret millionbeløb til mere end 100 villaer i Jumeirah Golf Estates, der er et af verdens mest prestigefyldte golfprojekter. Automotive Bang & Olufsen Automotive, som producerer og sælger eksklusive lydsystemer til automobilindustrien, havde i første kvartal en omsætning på 44 millioner DKK mod en omsætning på 16 millioner DKK i samme periode i regnskabsåret 2007/08. Området er fortsat et investerings- og udviklingsområde, og det udvikler sig planmæssigt. I regnskabsårets første kvartal kunne Bang & Olufsen offentliggøre, at koncernen de kommende år skal levere lydsystemer til endnu flere Audi-modeller, ligesom det primo august blev meddelt, at koncernen har indgået et helt nyt samarbejde med Mercedes-AMG. Desuden udvikler samarbejdet med Aston Martin sig planmæssigt og positivt. Bang & Olufsen kunne kort efter udløbet af første kvartal meddele, at koncernen er klar med det første lydsystem til Aston Martin DBS. Lydsystemet, BeoSound DBS, bliver standard i Aston Martin DBS. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i første kvartal af 2008/09 på 19 millioner DKK mod 22 millioner DKK i 2007/08. Første kvartal bød på en skelsættende begivenhed, idet Bang & Olufsen i juli måned sikrede sig 100 procent ejerskab af selskabet. ICEpowers banebrydende teknologi indgår i en lang række produkter på tværs af Bang & Olufsens produktportefølje, og dermed er det af stor strategisk betydning, at koncernen nu besidder fuld kontrol over selskabet. 6/19

7 Forventninger til regnskabsåret 2008/09 Første kvartal er afviklet som forventet. Historisk set er udviklingen i første kvartal, som er regnskabsårets mindste kvartal, ikke indikativ for resten af året. Ved afslutningen af årsregnskabet 2007/08 udtrykte koncernen forventningerne til indeværende regnskabsår således: For regnskabsåret 2008/09 er forventningen, at markedssituationen fortsat vil være udfordrende. De to første måneder af regnskabsåret ligger på et lavere niveau end sidste år. Der kan tidligst forventes vækst og forbedring af resultaterne i andet halvår i kraft af de planlagte produktlanceringer. Koncernen forventer at kunne opretholde bruttoavancen, ligesom der fortsat vil blive arbejdet med koncernens omkostningsstruktur. På den baggrund forventer Bang & Olufsen at kunne skabe et resultat af primær drift og et resultat før skat på niveau med eller over resultatet i sidste regnskabsår baseret på en forventelig lavere omsætning end i regnskabsåret 2007/08. På grundlag af det realiserede resultat for kvartalet fastholder koncernen ovennævnte forventning. 7/19

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni til 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni til 31. august Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, den 9. oktober 2008 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Lars Brorsen Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Thorleif Krarup Niels B. Christiansen Rolf Eriksen Knud Olesen Jesper Olesen Anette Revsgaard Sejbjerg Direktionen for Bang & Olufsen a/s Karl Kristian Hvidt Nielsen Adm. direktør 8/19

9 Resultatopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/6-31/8 1/6-31/8 2008/ /08 Nettoomsætning 757,2 926,4 Produktionsomkostninger (436,4) (501,4) Bruttoresultat 320,8 425,0 Udviklingsomkostninger (118,1) (124,3) Distributions- og marketingomkostninger (228,2) (219,9) Administrationsomkostninger mv. (26,0) (24,1) Resultat af primær drift (51,5) 56,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) (0,8) Finansielle indtægter 3,3 4,4 Finansielle omkostninger (7,0) (4,5) Finansielle poster, netto (3,7) (0,1) Resultat før skat (58,2) 55,8 Skat af periodens resultat 9,8 2,3 Periodens resultat (48,4) 58,1 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (49,5) 57,6 Minoritetsinteresser 1,1 0,5 (48,4) 58,1 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (4,4) 5,0 Udvandet resultat pr. aktie, DKK (4,4) 5,0 9/19

10 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 31/ / /8-07 Immaterielle aktiver Goodwill 44,8 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 45,1 41,1 43,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 191,7 218,8 250,8 Udviklingsprojekter under udførelse 159,8 112,5 106,5 Immaterielle aktiver i alt 441,4 417,2 445,2 Materielle aktiver Grunde og bygninger 274,2 274,4 249,1 Produktionsanlæg og maskiner 204,4 221,8 204,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 51,2 50,0 68,0 Indretning af lejede lokaler 27,9 28,7 27,9 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 100,2 80,8 86,3 Materielle aktiver i alt 657,9 655,7 635,7 Investeringsejendomme 51,9 52,8 55,5 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 6,3 6,3 15,0 Andre finansielle tilgodehavender 57,0 52,0 73,7 Finansielle aktiver i alt 63,3 58,3 88,7 Udskudte skatteaktiver 29,9 22,7 27,1 Langfristede aktiver i alt 1.244, , ,2 Varebeholdninger 768,7 801,4 701,2 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 543,0 593,0 702,6 Tilgodehavender hos associerede selskaber - - 8,1 Tilgodehavende selskabsskat 55,0 39,7 33,7 Andre tilgodehavender 28,6 38,9 34,5 Periodeafgrænsningsposter 48,9 30,5 35,0 Tilgodehavender i alt 675,5 702,1 813,9 Likvide beholdninger 117,5 107,1 151,1 Kortfristede aktiver i alt 1.561, , ,2 Aktiver i alt 2.806, , ,4 10/19

11 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 31/ / /8-07 Egenkapital Aktiekapital 120,8 120,8 120,8 Indbetalt overkurs 14,6 14,6 14,6 Reserve for valutakursregulering (34,3) (42,9) (20,1) Reserve vedr. regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme Overført resultat 1.310, , ,3 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.412, , ,6 Minoritetsinteresser 6,3 12,1 6,1 Egenkapital i alt 1.418, , ,7 Langfristede forpligtelser Pensioner 9,5 9,5 9,7 Udskudt skat 79,3 64,2 58,4 Hensatte forpligtelser 77,3 77,3 96,6 Realkreditinstitutter 234,8 235,7 88,9 Kreditinstitutter 99,2 101,1 97,4 Øvrige langfristede forpligtelser 6,6 6,6 6,1 Langfristede forpligtelser i alt 506,7 494,4 357,1 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 8,5 8,5 14,0 Kreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 42,9 42,9 30,7 Kreditinstitutter, øvrigt 174,8 53,7 - Hensatte forpligtelser 45,9 46,0 33,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser 159,3 216,0 189,9 Gæld til associerede selskaber 2,7 1,8 - Selskabsskat 52,4 66,3 131,1 Anden gæld 300,6 320,0 359,9 Periodeafgrænsningsposter 94,0 83,9 92,7 Kortfristede forpligtelser i alt 881,1 839,1 851,6 Forpligtelser i alt 1.387, , ,7 Passiver i alt 2.806, , ,4 11/19

12 Pengestrømsopgørelse for perioden 1/6 31/8 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 2008/ /08 Periodens resultat (48,4) 58,1 Af- og nedskrivninger 73,2 64,9 Reguleringer 16,0 1,8 Ændring i driftskapital 6,5 (17,3) Renteindbetalinger og lignende 3,3 4,4 Renteudbetalinger og lignende (7,0) (4,5) Betalt selskabsskat (31,1) (10,9) Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,5 96,5 Køb af immaterielle langfristede aktiver (57,7) (30,2) Køb af materielle langfristede aktiver (37,7) (47,6) Salg af materielle langfristede aktiver 3,0 0,5 Køb af 10% ejerandel i ICEpower a/s (23,0) - Ændring i finansielle tilgodehavender (5,0) 14,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (120,4) (62,8) Afdrag på langfristede lån (2,8) (5,9) Tilbagekøb af egne aktier - (35,2) Salg af egne aktier - 1,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2,8) (39,5) Ændring i likvider - periodens pengestrømme (110,7) (5,8) Likvider 1. juni 53,4 156,9 Likvider 31. august (57,3) 151,1 12/19

13 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedrørende regnskabsmæssig Reserve for afdækning Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (17,3) 0, ,7 6, ,9 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber - - (2,8) - 3,5-0,7 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter (0,1) - - (0,1) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital - - (2,8) (0,1) 3,5-0,6 Overført af periodens resultat ,6 0,5 58,1 Samlet indkomst - - (2,8) (0,1) 61,1 0,5 58,7 Tildeling af aktieoptioner ,7-2,7 Option på minoritetsandel ,4 (0,4) - Køb af egne aktier (35,2) - (35,2) Salg af egne aktier ,6-1, (30,5) (0,4) (30,9) Egenkapital 31. august ,8 14,6 (20,1) ,3 6, ,7 Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,2 12, ,8 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber - - 8,6 - (9,1) - (0,5) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital - - 8,6 - (9,1) - (0,5) Overført af periodens resultat (49,5) 1,1 (48,4) Samlet indkomst - - 8,6 - (58,6) 1,1 (48,9) Køb af 10% ejerandel i ICEpower a/s (16,1) (6,9) (23,0) Tildeling af aktieoptioner ,6-2,6 Salg af egne aktier ,8-3, (9,7) (6,9) (16,6) Egenkapital 31. august ,8 14,6 (34,3) ,9 6, ,3 13/19

14 Noter til delårsrapporten for perioden 1/6-31/8 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Bang & Olufsen a/s er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er stillet i delårsrapportbekendtgørelsen samt af OMX Den Nordiske Børs København. IFRS er implementeret, således at delårsrapporten tillige overholder bestemmelserne i regnskabsstandarder godkendt af Den Europæiske Union. Anvendt regnskabspraksis og beregningsmetoder i delårsrapporten er uændrede i forhold til årsrapporten 2007/08. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2008/09. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/6-31/8 1/6-31/8 Udviklingsomkostninger 2008/ /08 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 138,3 122,5 Heraf aktiveret (54,0) (29,8) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 33,8 31,6 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 118,1 124,3 Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 1,0 1,4 Renteindtægter fra associerede selskaber - 0,1 Valutakursgevinst, netto 0,1 - Øvrige finansielle indtægter 2,2 2,9 Finansielle indtægter 3,3 4,4 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 2,8 1,7 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,7 1,1 Valutakurstab, netto - - Øvrige finansielle omkostninger 0,5 1,7 Finansielle omkostninger 7,0 4,5 Skat af periodens resultat Beregnet skat af periodens resultat 9,8 (16,4) Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 28 til 25-18,7 Skat af periodens resultat 9,8 2,3 Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser (0,1) (0,4) Finansielle indtægter mv. (3,3) (4,4) Finansielle omkostninger mv. 7,0 4,5 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 3,0 0,8 Gevinst ved salg af langfristede aktiver (0,4) - Skat af periodens resultat 9,8 (2,3) Diverse reguleringer - 3,6 Reguleringer 16,0 1,8 Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender 60,3 17,6 Ændring i varebeholdninger 32,7 (6,9) Ændring i leverandørgæld mv. (86,5) (28,0) Ændring i driftskapital 6,5 (17,3) 14/19

15 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2008/ /08 Nøgletal EBITDA EBITDA-margin, % 2 13 Overskudsgrad, % (7) 6 Afkastningsgrad, % (2) 2 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, % 1 7 Egenkapitalens forrentning, % (3) 3 Likviditetsgrad 1,8 2,0 Selvfinansieringsgrad, % Finansiel gearing 0,3 0,0 Nettoomsætning / Investeret kapital eksklusive goodwill 0,4 0,6 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. august Price/earnings (53) 118 Price/earnings, udvandet (53) 118 Børskurs / Indre værdi pr. aktie 2,0 4,2 Antal aktier (A & B) Antal egne aktier (A & B) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Parentes angiver negative beløb. 15/19

16 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger EBITDA-margin: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Afkast af investeret kapital: eksklusive goodwill Resultat af primær drift før afskrivninger og goodwill nedskrivninger Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Egenkapitalens forrentning: Bang & Olufsen a/s andel af periodens resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Nettorentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning/investeret kapital Nettoomsætning * 100 eksklusiv goodwill Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings Price/earnings, udvandet: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. aktie Børskurs Udvandet resultat pr. aktie Hoved- og nøgletal for 2004/05 og fremefter er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Hoved- og nøgletal for årene før dette er udarbejdet efter Anbefalinger og nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening og er opgjort i overensstemmelse med selskabets hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven. 16/19

17 Perioden 1/ til 31/ Brandunderstøttet Brand-uafhængig forretning forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 742,4-19,1 (4,3) 757,2 Intern omsætning (2,6) - (1,7) 4,3 - Ekstern omsætning 739,8-17,4-757,2 Resultat af primær drift (52,2) - 0,7 - (51,5) Resultat før skat (53,7) (3,0) (1,5) - (58,2) Perioden 1/ til 31/ Brandunderstøttet Brand-uafhængig forretning forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 908,3-22,2 (4,1) 926,4 Intern omsætning (2,2) - (1,9) 4,1 - Ekstern omsætning 906,1-20,3-926,4 Resultat af primær drift 52,9-3,8-56,7 Resultat før skat 55,0 (0,8) 1,6-55,8 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 17/19

18 (mio. DKK) 2008/ /09 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 757,2 757,2 Bruttoresultat 320,8 320,8 Resultat af primær drift (51,5) (51,5) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) (3,0) Finansielle poster netto (3,7) (3,7) Resultat før skat (58,2) (58,2) Skat af periodens resultat 9,8 9,8 Periodens resultat (48,4) (48,4) Heraf minoritetsinteressernes andel (1,1) (1,1) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (49,5) (49,5) 2007/ /08 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 926, , ,9 884,9 926, , , ,0 Bruttoresultat 425,0 573,5 483,2 410,7 425,0 998, , ,4 Resultat af primær drift 56,7 109,2 53,5 (24,7) 56,7 165,9 219,4 194,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,8) (2,3) (4,7) (3,4) (0,8) (3,1) (7,8) (11,2) Finansielle poster netto (0,1) (13,2) (7,7) (8,8) (0,1) (13,3) (21,0) (29,8) Resultat før skat 55,8 93,7 41,1 (36,9) 55,8 149,5 190,6 153,7 Skat af periodens resultat 2,3 (42,0) (13,8) 12,1 2,3 (39,7) (53,5) (41,4) Periodens resultat 58,1 51,7 27,3 (24,8) 58,1 109,8 137,1 112,3 Heraf minoritetsinteressernes andel (0,5) (2,4) (1,1) (3,6) (0,5) (2,9) (4,0) (7,6) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 57,6 49,3 26,2 (28,4) 57,6 106,9 133,1 104,7 Parentes angiver negativt fortegn. 18/19

19 Omsætning brand-understøttet forretning (mio. DKK) Omsætning 1/6-31/8 2008/09 Omsætning 1/6-31/8 2007/08 Vækst i lokal valuta Storbritannien (16,4) % Tyskland (16,1) % Danmark (44,5) % Asiatiske markeder, ekskl. Japan (1,5) % Schweiz (23,3) % Holland (10,9) % Automotive ,7 % Nordamerika (20,2) % Spanien/Portugal (34,7) % Frankrig (30,9) % Rusland ,8 % Expansion Markets, ekskl. Rusland ,6 % Italien (5,0) % Enterprise (50,9) % Belgien Sverige (13,1) (20,6) % % Mellemøsten ,4 % Østrig (5,0) % Norge 9 12 (25,5) % Japan 8 13 (32,9) % Øvrige Omsætning til brand-uafhængig forretning I alt brand-understøttet forretning Parentes angiver negativt fortegn. Distributionsudvikling Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 31/8-08 1/ /8-08 pr. segment 2008/09 pr. segment 2007/09 B1 812 (10) 81 % 81 % Shop in shop 407 (14) 19 % 19 % Øvrige 6 (8) 0 % 0 % I alt (32) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i perioden -21 % for B1-butikker og -23 % for shop in shop-butikker. 19/19

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere