Kurs i kvantitative metodar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurs i kvantitative metodar: --------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Kurs i kvantitative metodar: Frå problemstilling til design av undersøking og innleiande dataanalyse Førelesar: 1. amanuensis Marianne Høyen Kurset inngår som tillegg til det ordinære undervisningstilbodet i forskingsgruppa PRAXEOLOGI ved Institutt for samfunnsmedisinske fag Det blir skrive kursbevis. Tid: desember 2011 Begge dagar: 9:30 15:30 Påmelding innan 5.desember til: Institutt for samfunnsmedisinske fag Telefon: e-post: Kontaktperson: Kirsti Nordstrand e-post: Stad: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Rom for konferansen Spissøen. Kursansvarleg: Professor Karin Anna Petersen og 1. amanuensis Jeanne Boge i samarbeid med Marianne Høyen

2 Torsdag Frå ide til undersøkingsdesign Oppsummering av kurset frå våren Kva typar empirisk materiale eignar seg til kva metodar? Kva kan me kaste lys over ved hjelp av ulike typar statistikk? Vegen frå overordna forskingside til fokusert undersøking. Forskar sin konstruksjon av forskingsobjekt. Prosessen med å operasjonalisere ei problemstilling til bruk for etterfylgjande innsamling av empirisk materiale. Fredag Frå undersøkingsdesign til innleiande databeskrivelse Oppbygging av spø rjeskjema - flow, språk og spørsmålskonstruktion. Pilottest utprøving av spørjeskjemakonstruksjonen. Innsamling av datamateriale. Innleiande databeskrivingar. TA MED COMPUTER MED SPSS PROGRAM BEGGE DAGAR OM FØRELESAR MARIANNE HØYEN UDD ANNELSE 2006 Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i videnskabsteori Cand.mag. i pædagogik fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.

3 1993 Afsluttede 3 års halvtidsuddannelse i voksenpædagogik under Åbent Universitet. Samarbejde mellem KU, RUC og den daværende Danmarks Lærerhøjskole, DLH HD i organisation fra Handelshøjskolen, København Teknikumingeniør (bygning) fra Ingeniørhøjskolen, København. AR B EJ DSERF ARING Ekstern lektor i pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Undervisningsassistent, DPU Adjunkt på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afd. for Pædagogik, Københavns Universitet Post.doc. på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afd. for Pædagogik, Københavns Universitet. Internt finansieret KU-projekt om læring i tværfaglige miljøer Faglig sekretær på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), hvor jeg hovedsageligt var tilknyttet Studieadministrationen som pædagogisk konsulent for prorektor for uddannelse (en del af perioden på halv tid). Arbejdsopgaven var pædagogisk støtte til institutionens 14 uddannelser, som skulle nytænkes ifm strukturel omlægning. Derudover indebar stillingen undervisning i kurser på kandidatniveau, mindre specialevejledning samt undervisning på Landskabsarkitektuddannelsens bachelorforløb Kandidatstipendiat på KVL (en del af perioden på halv tid). Projektet var finansieret af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Amanuensis på Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet med henblik på udvikling af strategi for opgradering af Fakultetets IT-anvendelse inden for undervisning og forskning Undervisningsassistent og senere ekstern lektor på Københavns Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Har her dels undervist på selve studiet i faget Pædagogisk Videnskabsteori og Forskningsmetode, gennemført metode- og

4 statistikkurser for kandidat- og ph.d.-studerende, dels vejledt i metodemæssige spørgsmål på en række konkrete projekter På konsulentbasis tilknyttet Gladsaxe Tekniske Skole dels som timelærer på en kortere, videregående uddannelse til VVS-tekniker, dels udlånt til Uddannelsesnævnet for VVS-branchen, hvor jeg deltog i udviklings- og udredningsopgaver samt udarbejdelse af undervisningsmateriale Uddannelseskonsulent hos Philips Radiokommunikations Industri A/S. Arbejdede her (indtil fabrikken lukkede i Danmark) med uddannelse af ufaglærte, med lærlingeområdet og med udvikling af kvalitetsstyringsprincipper efter japansk forbillede Seniorkonsulent hos edb-huset 7-Technologies A/S, heraf i 1 1/2 år udstationeret som edb-konsulent hos DG3 i Europaparlamentet, hvor jeg arbejdede med alle aspekter omkring indførelse af administrative systemer, lige fra behovsanalyser og konsekvenser for organisationen til egentlig kodning af systemerne Systemudvikler og de sidste 2 år afdelingsleder for udviklingsafdelingen indenfor administrativ edb hos Dansk Olie og Naturgas A/S Sagsingeniør i det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S, hvor jeg hovedsagelig beskæftigede mig med energiområdet og udvikling af tekniske edb-programmer til brug for ingeniører. UNDER VI SNING SM ÆSSIG E K V ALIFIK AT I O NER På universitetsniveau har undervist på følgende kurser: 2006 På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg i 2006 undervist landskabsarkitektstuderende i fagets videnskabsteori. Kurset, som jeg både udviklede, sammensatte materiale til og underviste på, havde et omfang på 7,5 ECTS , På Københavns Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, nu Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, har jeg undervist i modulet Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode. Derudover har jeg forestået undervisningsforløb i voksenpædagogik, almen didaktik og har været tilknyttet evaluering, virksomhedshumaniora og læringens teori og praksis.især har jeg været tilknyttet faget på Åbent Universitet, men også om end i mindre omfang det ordinære studium. Kurset, som jeg har sammensat materiale til og undervist på, er normeret til 15 ECTS.Samme sted har jeg endvidere været hovedvejleder på ca. 22

5 bachelorprojekter, 9 praktikprojekter og 9 kandidatspecialer 1995, 2002, 2003 På Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet samt på Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik har jeg afholdt kurser i korrespondanceanalyse. Samlet har jeg afholdt 3 kurser af 4-5 dages varighed i den særlige udgave af en multivariat statistisk analysemetode, som har fundet anvendelse inden for dele af samfundsvidenskaberne, eksempelvis i Pierre Bourdieus arbejder. Første kursus blev afholdt som et åbent ph.d.-kursus på, Københavns Universitet. Andet kursus blev afholdt i en lukket kreds af ph.d.-studerende hjemmehørende i Viborg Amt i Begge disse kurser var elementer i den daværende professor Staf Callewaerts ph.d.-program. Seneste kursus er afholdt som seminar for overbygningsstuderende på faget Pædagogik, Københavns Universitet. Jeg har udviklet kurset, undervisningsmaterialet og gennemført kurserne elv På Viborg seminarium har jeg afholdt et 3-dages kursus i brug af software til understøttelse af kvalitative undersøgelsesmetoder med udgangspunkt i Grounded Theory. Deltagerkredsen var overvejende ph.d.-studerende, som overvejede af brugen af programmellet NVivo. Jge planlagde kurset og gennemførte undervisning pba materiale udarbejdet andetsteds På masteruddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing, som udbydes af Viborg Sygeplejeskole i samarbejde med Deakin University, Australien har jeg fungeret som Unit Chair på et modul i Research Methodologies in Nursing. Omfanget af kurset var 1 uges tilstedeværelsesundervisning og efterfølgende vejledning af 2 opgaver pr. studerende, sammen med modulets australske counterpart. Det samlede forløb varede 4 måneder. Jeg varetog alene undervisning, idet materiale og planlægning foregik i andet regi På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg planlagt og undervist på ca. 60% af et kandidatkursus i Faglig formidling. Kursets samlede omfang var 7,5 ECTS På Københavns Universitet inden for specialiseringsretningen Humanistisk Informatik har jeg planlagt og undervist kursus i Human Computer Interaction (HCI), samt deltaget i udvikling og undervisning af et tilgrænsende fag, Teknosofikum. Omfanget var for begge kursers vedkommende 15 ECTS På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg planlagt og sammensat undervisningmateriale til dels et ph.d.-kursus dels et tilvalgskursus i Videnskabsteori. Kurserne var rettet mod studerende inden for det naturvidenskabelige område. Anden undervisningserfaring Udviklet og undervist såvel alene som med kolleger i en række korterevarende kurser inden for området Universitetspædagogik på KVL.

6 Undervist i matematik, økonomi, byggeplanlægning og styring, kvalitetsstyring og solvarmeenergi på VVS-teknikeruddannelsen i København, samt på rekvirerede efteruddannelseskurser i brancheregi Undervist på en lang række virksomhedsrekvirerede edb-/it-kurser, hovedsageligt i regi af IBM og FOF-Gentofte. Kurserne var specialudviklede i samarbejde med kunderne og rettede sig oftest mod brugen af edb, som konsekvens af ændringer som følge af organisatoriske skift Mesteransvarlig på Philips RKI A/S, hvilket indbefattede planlægning og tilrettelæggelse af praktikdelen af elektroniklærlingenes uddannelsesforløb, kontakt til erhvervsuddannelsen, til brancheorganisationen inden for Dansk Metal og arbejdsgiverforeningen, Dansk Industri.Opbygning af uddannelsesforløb for produktionsstyregrupper med inspiration fra den japanske arbejdspladsorganisering i samarbejde med andre brancheorganisationer, fagforbund (Dansk Metal, KAD og SiD) og bl.a. Teknologisk Institut Udvikling af uddannelsesforløb for tværnationale brugergrupper i EU-parlamentets administration. ST Ø RRE PROJEKT E R (EXCL. UNDER VISNING OG FORSKNING) Udvikling og implementering af pædagogiske principper i forbindelse med uddannelsesreform på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2003 Evaluering af kursusforløb i Fagets Videnskabsteori på Landskabsarkitektuddannelsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2002 Udvikling af koncept for omlægning af traditionel forelæsningsbaseret undervisning til elektronisk undervisning, Center for Skov & Landskab Udvikling af IT-strategi og pilotprojekt på Københavns Universitet for anvendelse af IT i forbindelse med forskning og undervisning 2000 Evaluering af adjunktpædagogikumuddannelsen på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Deltagelse i projekt om, hvorledes viden håndteres og anvendes i virksomheder med akademisk arbejdskraft. samarbejdsprojekt i regi af Ingeniørforeningen i Danmark

7 Udvikling af multimediebaserede undervisningssystemer inden for erhvervsskoleområdet, VVS-branchens Uddannelsesnævn 1995 Udvikling af virksomhedsbaseret undervisningsforløb inden for kvalitetsstyring for alle medarbejdergrupper, VVS-branchens Uddannelsesnævn for større landsdækkende entreprenørvirksomhed Uddannelse af projektfølgegrupper og styregrupper ifm. udvikling af IT-systemer med deltagere fra forskellige lande. EU-parlarmentets generaldirektorat III Undersøgelse af kommunikation mellem professionelle edb-udviklere og brugere set i relation til brugernes forståelse af og erfaring med informationsteknologi. Fokus var hvordan folk fra forskellige kulturer inden for EU-parlarmentets generaldirektorat III fungerede ifm. indførelse af edb. DELT AG EL SE I ORG AN I S ERING S- OG LEDELSES AR B EJD E Min erfaring med deltagelse i organisationsarbejde og ledelseslignende arbejde er følgende: I de seneste tre år har jeg været bestyrelsesmedlem af foreningen Hexis, hvis formål er konstruktivt og kritisk at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer. Igennem denne bestyrelse har jeg medvirket til at afholde en række åbne arrangementer, hvis indhold har spændt fra egentlige forskningsarrangementer (typisk som workshops), præsentation af gennemført forskning (hovedvægten har ligget på præsentation af gennemførte ph.d.-arbejder) og udbud af læsegrupper. Derudover har jeg deltaget i netværket omkring Viborg Amts ph.d.-kreds, som er ledet af professor emeritus Staf Callewaert og docent Karin Anna Petersen, Uppsala Universitet. Herigennem afholdes der en række workshops, bl.a. med Steinar Kvale Århus Universitet (1998), Frithjof Salstöm Uppsala Universitet (2000), Ingrid Heyman, Hector Perez Uppsala Universitet (2004), Ivor Goodson, University Brighton (2004 og 2005) og senest Elisabeth Hullquist, Lärerhögskolan i Stockholm (2006). Desuden har jeg selv stået for et kursus i korrespondanceanalyse, (2002) I relation til mit tidligere arbejde har jeg forskellige relevante erfaringer Medlem af bestyrelsen for konsulenthuset DIEU A/S (ejet af Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse). Igennem en årrække medlem af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse og forbundsbestyrelse. Mit primære arbejds- og interesseområde har været uddannelses- og efteruddannelsesområdet, som jeg i gennem flere år har haft som specialområde. Herigennem har jeg deltaget i planlægningen og afholdelsen af en lang række aktiviteter, fx udredningsarbejde (hovedsageligt gennemført af CBS-Handelshøjskolen eller DTU), og konferencer (interne og med andre AC-organisationer og med enkelte LO-forbund). PRIVAT

8 Jeg er født i 1959 i Birkerød, hvor jeg har gået i folkeskole og er blevet musik-matematisk student fra Birkerød Statsskole i Jeg er gift med Henrik Lundbak, som er historiker, og sammen har vi to børn, Marcus fra 1997 og Helene fra Videnskabelige arbejder Høyen, Marianne & Brinkkjær, Ulf (in press): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsbacheloruddannelser. København. Reitzels Forlag. Høyen, Marianne Natursyn som felt? I Esmark, K., Høyen M. & Larsen, K (red.): Hvorfor Bourdieu? København, Forlaget Hexis. * Høyen, Marianne (in press): Uddannelse og faglighed mod nye kompetencer i den akademiske verden. In Christensen, Gerd & Kallehave, Tina (red.): Læring i arbejdslivet. København, Frydenlund. * Høyen, Marianne. 2010: Korrespondanceanalysen. Odense, Syddansk Universitetsforlag. Marianne Høyen Teori i undersøgelser. I Nielsen, Bodil m.mf. (red.): Professionsuddannelser uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. København, UCC-forlag. Petersen, Karin Anna & Høyen, Marianne (red.) At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - Æresbog til Staf Callewaert. København: Forlaget Hexis, Høyen, Marianne & Tjørnelund, Henning Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland: Delrapport 1. Viborg: Region Midt. Høyen, Marianne Læring i tværfaglige forskningsmiljøer. København: Københavns Universitet. Larsen, Kristian; Bayer, Martin; Høyen, Marianne; Brinkkjær, Ulf. 2007: Speciallægeuddannelsen i Danmark : En empirisk undersøgelse af tendenser inden for speciallægeuddannelsen efter implementeringen af den nye speciallægeuddannelse. København: DPU. * Noiesen, Eline; Larsen, Kristian ; Høyen, Marianne; Agner, Tove; Munk, Martin D. 2007: Use of Complementary and Alternative Treatment for Allergic Contact Dermatitis. In: British Journal of Dermatology. Supplement, vol. 157, nr. 2, s Høyen, Marianne Theory in Landscape Architecture A Reader : A Review of Swaffield\ s Textbook. In: JoLA Journal of Landscape Architecture ; vol. 2, Marianne Høyen, Lene Oldenburg Thuesen, Anne Grosen Pedersen og Anne Leick Jepsen Studiestartsundersøgelse. Hvilke forventninger og forhåbninger startede studerende på KVL med ?Working paper. København: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

9 * Høyen, Marianne Den faglige selvforståelse en undersøgelse af faggruppers ethos baseret på Pierre Bourdieus sociologi, Phd-afhandling. København: Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Høyen, Marianne What kind of Professionals should Educations at Agricultural Universities Produce? In: Pedicnet NOVA University Network. Høyen, Marianne Korrespondanceanalysen i praktisk anvendelse. København: Akademisk Forlag. Høyen, Marianne Børns trivsel set gennem kvantitative briller. I: Andersen, Peter Ø. & Knoop, Hans H. (red.): Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund. København. Billesø og Baltzer. Petersen, K.A, Høyen, M. & Åberg, A. 2001: A study of life trajectories at two nursing schools. Generating a method to develop an instrument for handling qualitative data quantitatively. In Petersen K.A. et al (edt): The Network Society and the Demand of Educational Changes. Uppsala Reports on Education 40 pp Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen. Høyen, Marianne. 2000: Korrespondanceanalysen i Petersen, K.A. (red.): Praktikker i erhverv og uddannelse. København: Akademisk Forlag.

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Naturfagsdidaktik i Danmark - hvordan er den organiseret? - hvad fokuseres der på?

Naturfagsdidaktik i Danmark - hvordan er den organiseret? - hvad fokuseres der på? Naturfagsdidaktik i Danmark - hvordan er den organiseret? - hvad fokuseres der på? DUN-konference, 12. maj 2010 Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet DUN 12. maj 2010 Hvad er de vigtigste

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Grundforløb 2

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Grundforløb 2 Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Grundforløb 2 Navn Uddannelsesmæssig baggrund Relevant erhvervserfaring Lærere Ane-Mette Sand Ansat i sbegræns et stilling 1 år, fuld Cand. Pæd. i pædagogisk

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm Praksis- og Innovationshuset Professionshøjskolen Metropol Om Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN Status på uddannelserne - Dimittender 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Bachelor Idræt 31 38 51 84 114 Sundhedsteknologi 29 18 10 23 12 Kandidat Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Forskningsdagen 23. september 2015

Forskningsdagen 23. september 2015 Forskningsdagen 23. september 2015 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Prodekan Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Velkommen - til den tredje forskningsdag i Sund-Tek Præsentationer

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

SYK331 Sykepleie fra kall til vitenskap Timeplan vår 2010: Pensumliste

SYK331 Sykepleie fra kall til vitenskap Timeplan vår 2010: Pensumliste 20. november 2009 SYK331 Sykepleie fra kall til vitenskap Timeplan vår 2010: Pensumliste Tema: Orientering og Sykepleie i filosofisk perspektiv ved Kap: Hansen, Karstein M. (1999): Katie Erikssons omsorgsteologi,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Læreruddannelsen og naturfag Problemstillinger For få studerende vælger naturfagene som linjefag. Svært

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MLP 2. semester, efterår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere