Kurs i kvantitative metodar:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurs i kvantitative metodar: --------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Kurs i kvantitative metodar: Frå problemstilling til design av undersøking og innleiande dataanalyse Førelesar: 1. amanuensis Marianne Høyen Kurset inngår som tillegg til det ordinære undervisningstilbodet i forskingsgruppa PRAXEOLOGI ved Institutt for samfunnsmedisinske fag Det blir skrive kursbevis. Tid: desember 2011 Begge dagar: 9:30 15:30 Påmelding innan 5.desember til: Institutt for samfunnsmedisinske fag Telefon: e-post: Kontaktperson: Kirsti Nordstrand e-post: Stad: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Rom for konferansen Spissøen. Kursansvarleg: Professor Karin Anna Petersen og 1. amanuensis Jeanne Boge i samarbeid med Marianne Høyen

2 Torsdag Frå ide til undersøkingsdesign Oppsummering av kurset frå våren Kva typar empirisk materiale eignar seg til kva metodar? Kva kan me kaste lys over ved hjelp av ulike typar statistikk? Vegen frå overordna forskingside til fokusert undersøking. Forskar sin konstruksjon av forskingsobjekt. Prosessen med å operasjonalisere ei problemstilling til bruk for etterfylgjande innsamling av empirisk materiale. Fredag Frå undersøkingsdesign til innleiande databeskrivelse Oppbygging av spø rjeskjema - flow, språk og spørsmålskonstruktion. Pilottest utprøving av spørjeskjemakonstruksjonen. Innsamling av datamateriale. Innleiande databeskrivingar. TA MED COMPUTER MED SPSS PROGRAM BEGGE DAGAR OM FØRELESAR MARIANNE HØYEN UDD ANNELSE 2006 Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i videnskabsteori Cand.mag. i pædagogik fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.

3 1993 Afsluttede 3 års halvtidsuddannelse i voksenpædagogik under Åbent Universitet. Samarbejde mellem KU, RUC og den daværende Danmarks Lærerhøjskole, DLH HD i organisation fra Handelshøjskolen, København Teknikumingeniør (bygning) fra Ingeniørhøjskolen, København. AR B EJ DSERF ARING Ekstern lektor i pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Undervisningsassistent, DPU Adjunkt på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afd. for Pædagogik, Københavns Universitet Post.doc. på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afd. for Pædagogik, Københavns Universitet. Internt finansieret KU-projekt om læring i tværfaglige miljøer Faglig sekretær på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), hvor jeg hovedsageligt var tilknyttet Studieadministrationen som pædagogisk konsulent for prorektor for uddannelse (en del af perioden på halv tid). Arbejdsopgaven var pædagogisk støtte til institutionens 14 uddannelser, som skulle nytænkes ifm strukturel omlægning. Derudover indebar stillingen undervisning i kurser på kandidatniveau, mindre specialevejledning samt undervisning på Landskabsarkitektuddannelsens bachelorforløb Kandidatstipendiat på KVL (en del af perioden på halv tid). Projektet var finansieret af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Amanuensis på Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet med henblik på udvikling af strategi for opgradering af Fakultetets IT-anvendelse inden for undervisning og forskning Undervisningsassistent og senere ekstern lektor på Københavns Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Har her dels undervist på selve studiet i faget Pædagogisk Videnskabsteori og Forskningsmetode, gennemført metode- og

4 statistikkurser for kandidat- og ph.d.-studerende, dels vejledt i metodemæssige spørgsmål på en række konkrete projekter På konsulentbasis tilknyttet Gladsaxe Tekniske Skole dels som timelærer på en kortere, videregående uddannelse til VVS-tekniker, dels udlånt til Uddannelsesnævnet for VVS-branchen, hvor jeg deltog i udviklings- og udredningsopgaver samt udarbejdelse af undervisningsmateriale Uddannelseskonsulent hos Philips Radiokommunikations Industri A/S. Arbejdede her (indtil fabrikken lukkede i Danmark) med uddannelse af ufaglærte, med lærlingeområdet og med udvikling af kvalitetsstyringsprincipper efter japansk forbillede Seniorkonsulent hos edb-huset 7-Technologies A/S, heraf i 1 1/2 år udstationeret som edb-konsulent hos DG3 i Europaparlamentet, hvor jeg arbejdede med alle aspekter omkring indførelse af administrative systemer, lige fra behovsanalyser og konsekvenser for organisationen til egentlig kodning af systemerne Systemudvikler og de sidste 2 år afdelingsleder for udviklingsafdelingen indenfor administrativ edb hos Dansk Olie og Naturgas A/S Sagsingeniør i det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S, hvor jeg hovedsagelig beskæftigede mig med energiområdet og udvikling af tekniske edb-programmer til brug for ingeniører. UNDER VI SNING SM ÆSSIG E K V ALIFIK AT I O NER På universitetsniveau har undervist på følgende kurser: 2006 På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg i 2006 undervist landskabsarkitektstuderende i fagets videnskabsteori. Kurset, som jeg både udviklede, sammensatte materiale til og underviste på, havde et omfang på 7,5 ECTS , På Københavns Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, nu Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, har jeg undervist i modulet Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode. Derudover har jeg forestået undervisningsforløb i voksenpædagogik, almen didaktik og har været tilknyttet evaluering, virksomhedshumaniora og læringens teori og praksis.især har jeg været tilknyttet faget på Åbent Universitet, men også om end i mindre omfang det ordinære studium. Kurset, som jeg har sammensat materiale til og undervist på, er normeret til 15 ECTS.Samme sted har jeg endvidere været hovedvejleder på ca. 22

5 bachelorprojekter, 9 praktikprojekter og 9 kandidatspecialer 1995, 2002, 2003 På Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet samt på Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik har jeg afholdt kurser i korrespondanceanalyse. Samlet har jeg afholdt 3 kurser af 4-5 dages varighed i den særlige udgave af en multivariat statistisk analysemetode, som har fundet anvendelse inden for dele af samfundsvidenskaberne, eksempelvis i Pierre Bourdieus arbejder. Første kursus blev afholdt som et åbent ph.d.-kursus på, Københavns Universitet. Andet kursus blev afholdt i en lukket kreds af ph.d.-studerende hjemmehørende i Viborg Amt i Begge disse kurser var elementer i den daværende professor Staf Callewaerts ph.d.-program. Seneste kursus er afholdt som seminar for overbygningsstuderende på faget Pædagogik, Københavns Universitet. Jeg har udviklet kurset, undervisningsmaterialet og gennemført kurserne elv På Viborg seminarium har jeg afholdt et 3-dages kursus i brug af software til understøttelse af kvalitative undersøgelsesmetoder med udgangspunkt i Grounded Theory. Deltagerkredsen var overvejende ph.d.-studerende, som overvejede af brugen af programmellet NVivo. Jge planlagde kurset og gennemførte undervisning pba materiale udarbejdet andetsteds På masteruddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing, som udbydes af Viborg Sygeplejeskole i samarbejde med Deakin University, Australien har jeg fungeret som Unit Chair på et modul i Research Methodologies in Nursing. Omfanget af kurset var 1 uges tilstedeværelsesundervisning og efterfølgende vejledning af 2 opgaver pr. studerende, sammen med modulets australske counterpart. Det samlede forløb varede 4 måneder. Jeg varetog alene undervisning, idet materiale og planlægning foregik i andet regi På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg planlagt og undervist på ca. 60% af et kandidatkursus i Faglig formidling. Kursets samlede omfang var 7,5 ECTS På Københavns Universitet inden for specialiseringsretningen Humanistisk Informatik har jeg planlagt og undervist kursus i Human Computer Interaction (HCI), samt deltaget i udvikling og undervisning af et tilgrænsende fag, Teknosofikum. Omfanget var for begge kursers vedkommende 15 ECTS På Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg planlagt og sammensat undervisningmateriale til dels et ph.d.-kursus dels et tilvalgskursus i Videnskabsteori. Kurserne var rettet mod studerende inden for det naturvidenskabelige område. Anden undervisningserfaring Udviklet og undervist såvel alene som med kolleger i en række korterevarende kurser inden for området Universitetspædagogik på KVL.

6 Undervist i matematik, økonomi, byggeplanlægning og styring, kvalitetsstyring og solvarmeenergi på VVS-teknikeruddannelsen i København, samt på rekvirerede efteruddannelseskurser i brancheregi Undervist på en lang række virksomhedsrekvirerede edb-/it-kurser, hovedsageligt i regi af IBM og FOF-Gentofte. Kurserne var specialudviklede i samarbejde med kunderne og rettede sig oftest mod brugen af edb, som konsekvens af ændringer som følge af organisatoriske skift Mesteransvarlig på Philips RKI A/S, hvilket indbefattede planlægning og tilrettelæggelse af praktikdelen af elektroniklærlingenes uddannelsesforløb, kontakt til erhvervsuddannelsen, til brancheorganisationen inden for Dansk Metal og arbejdsgiverforeningen, Dansk Industri.Opbygning af uddannelsesforløb for produktionsstyregrupper med inspiration fra den japanske arbejdspladsorganisering i samarbejde med andre brancheorganisationer, fagforbund (Dansk Metal, KAD og SiD) og bl.a. Teknologisk Institut Udvikling af uddannelsesforløb for tværnationale brugergrupper i EU-parlamentets administration. ST Ø RRE PROJEKT E R (EXCL. UNDER VISNING OG FORSKNING) Udvikling og implementering af pædagogiske principper i forbindelse med uddannelsesreform på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2003 Evaluering af kursusforløb i Fagets Videnskabsteori på Landskabsarkitektuddannelsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2002 Udvikling af koncept for omlægning af traditionel forelæsningsbaseret undervisning til elektronisk undervisning, Center for Skov & Landskab Udvikling af IT-strategi og pilotprojekt på Københavns Universitet for anvendelse af IT i forbindelse med forskning og undervisning 2000 Evaluering af adjunktpædagogikumuddannelsen på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Deltagelse i projekt om, hvorledes viden håndteres og anvendes i virksomheder med akademisk arbejdskraft. samarbejdsprojekt i regi af Ingeniørforeningen i Danmark

7 Udvikling af multimediebaserede undervisningssystemer inden for erhvervsskoleområdet, VVS-branchens Uddannelsesnævn 1995 Udvikling af virksomhedsbaseret undervisningsforløb inden for kvalitetsstyring for alle medarbejdergrupper, VVS-branchens Uddannelsesnævn for større landsdækkende entreprenørvirksomhed Uddannelse af projektfølgegrupper og styregrupper ifm. udvikling af IT-systemer med deltagere fra forskellige lande. EU-parlarmentets generaldirektorat III Undersøgelse af kommunikation mellem professionelle edb-udviklere og brugere set i relation til brugernes forståelse af og erfaring med informationsteknologi. Fokus var hvordan folk fra forskellige kulturer inden for EU-parlarmentets generaldirektorat III fungerede ifm. indførelse af edb. DELT AG EL SE I ORG AN I S ERING S- OG LEDELSES AR B EJD E Min erfaring med deltagelse i organisationsarbejde og ledelseslignende arbejde er følgende: I de seneste tre år har jeg været bestyrelsesmedlem af foreningen Hexis, hvis formål er konstruktivt og kritisk at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer. Igennem denne bestyrelse har jeg medvirket til at afholde en række åbne arrangementer, hvis indhold har spændt fra egentlige forskningsarrangementer (typisk som workshops), præsentation af gennemført forskning (hovedvægten har ligget på præsentation af gennemførte ph.d.-arbejder) og udbud af læsegrupper. Derudover har jeg deltaget i netværket omkring Viborg Amts ph.d.-kreds, som er ledet af professor emeritus Staf Callewaert og docent Karin Anna Petersen, Uppsala Universitet. Herigennem afholdes der en række workshops, bl.a. med Steinar Kvale Århus Universitet (1998), Frithjof Salstöm Uppsala Universitet (2000), Ingrid Heyman, Hector Perez Uppsala Universitet (2004), Ivor Goodson, University Brighton (2004 og 2005) og senest Elisabeth Hullquist, Lärerhögskolan i Stockholm (2006). Desuden har jeg selv stået for et kursus i korrespondanceanalyse, (2002) I relation til mit tidligere arbejde har jeg forskellige relevante erfaringer Medlem af bestyrelsen for konsulenthuset DIEU A/S (ejet af Fonden Danske Ingeniørers Efteruddannelse). Igennem en årrække medlem af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse og forbundsbestyrelse. Mit primære arbejds- og interesseområde har været uddannelses- og efteruddannelsesområdet, som jeg i gennem flere år har haft som specialområde. Herigennem har jeg deltaget i planlægningen og afholdelsen af en lang række aktiviteter, fx udredningsarbejde (hovedsageligt gennemført af CBS-Handelshøjskolen eller DTU), og konferencer (interne og med andre AC-organisationer og med enkelte LO-forbund). PRIVAT

8 Jeg er født i 1959 i Birkerød, hvor jeg har gået i folkeskole og er blevet musik-matematisk student fra Birkerød Statsskole i Jeg er gift med Henrik Lundbak, som er historiker, og sammen har vi to børn, Marcus fra 1997 og Helene fra Videnskabelige arbejder Høyen, Marianne & Brinkkjær, Ulf (in press): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsbacheloruddannelser. København. Reitzels Forlag. Høyen, Marianne Natursyn som felt? I Esmark, K., Høyen M. & Larsen, K (red.): Hvorfor Bourdieu? København, Forlaget Hexis. * Høyen, Marianne (in press): Uddannelse og faglighed mod nye kompetencer i den akademiske verden. In Christensen, Gerd & Kallehave, Tina (red.): Læring i arbejdslivet. København, Frydenlund. * Høyen, Marianne. 2010: Korrespondanceanalysen. Odense, Syddansk Universitetsforlag. Marianne Høyen Teori i undersøgelser. I Nielsen, Bodil m.mf. (red.): Professionsuddannelser uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. København, UCC-forlag. Petersen, Karin Anna & Høyen, Marianne (red.) At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - Æresbog til Staf Callewaert. København: Forlaget Hexis, Høyen, Marianne & Tjørnelund, Henning Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland: Delrapport 1. Viborg: Region Midt. Høyen, Marianne Læring i tværfaglige forskningsmiljøer. København: Københavns Universitet. Larsen, Kristian; Bayer, Martin; Høyen, Marianne; Brinkkjær, Ulf. 2007: Speciallægeuddannelsen i Danmark : En empirisk undersøgelse af tendenser inden for speciallægeuddannelsen efter implementeringen af den nye speciallægeuddannelse. København: DPU. * Noiesen, Eline; Larsen, Kristian ; Høyen, Marianne; Agner, Tove; Munk, Martin D. 2007: Use of Complementary and Alternative Treatment for Allergic Contact Dermatitis. In: British Journal of Dermatology. Supplement, vol. 157, nr. 2, s Høyen, Marianne Theory in Landscape Architecture A Reader : A Review of Swaffield\ s Textbook. In: JoLA Journal of Landscape Architecture ; vol. 2, Marianne Høyen, Lene Oldenburg Thuesen, Anne Grosen Pedersen og Anne Leick Jepsen Studiestartsundersøgelse. Hvilke forventninger og forhåbninger startede studerende på KVL med ?Working paper. København: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

9 * Høyen, Marianne Den faglige selvforståelse en undersøgelse af faggruppers ethos baseret på Pierre Bourdieus sociologi, Phd-afhandling. København: Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Høyen, Marianne What kind of Professionals should Educations at Agricultural Universities Produce? In: Pedicnet NOVA University Network. Høyen, Marianne Korrespondanceanalysen i praktisk anvendelse. København: Akademisk Forlag. Høyen, Marianne Børns trivsel set gennem kvantitative briller. I: Andersen, Peter Ø. & Knoop, Hans H. (red.): Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund. København. Billesø og Baltzer. Petersen, K.A, Høyen, M. & Åberg, A. 2001: A study of life trajectories at two nursing schools. Generating a method to develop an instrument for handling qualitative data quantitatively. In Petersen K.A. et al (edt): The Network Society and the Demand of Educational Changes. Uppsala Reports on Education 40 pp Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen. Høyen, Marianne. 2000: Korrespondanceanalysen i Petersen, K.A. (red.): Praktikker i erhverv og uddannelse. København: Akademisk Forlag.

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 1 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 3 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv -------------------------------------------------------------------- Konferansen inngår som en del av undervisningstilbudet

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference 25.-26. oktober 2012

Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference 25.-26. oktober 2012 Paper Nordisk Netværk for Professionsforskning Konference 25.-26. oktober 2012 Ph.d.-studerende: Sanne Bjergskov Andersen Region Sjælland/Aarhus Universitet sba@regionsjaelland.dk Hovedvejleder: Kristian

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det?

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? Karin Anna Petersen Staf Callewaert Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ Forlaget Hexis Karin Anna Petersen og Staf Callewaert,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INTERNATIONALE UDVIKLINGS- STUDIER

KANDIDATUDDANNELSE I INTERNATIONALE UDVIKLINGS- STUDIER Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INTERNATIONALE UDVIKLINGS- STUDIER ROSKILDE UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i internationale udviklingsstudier,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Et systematisk review Ph.d.-afhandling af Trine Kløveager Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 2014 Ph.d.-afhandling indleveret

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen

Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Se projektorganisering pkt 36 i ansøgning. Her følger bemandingsplan og CV for de involverede i projektgruppe, følgegruppe samt projektleder Bemandingsplan Projektleder

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE - EKSEMPLER PÅ PRAKTISK EMPIRISK ARBEJDE ÅRSSKRIFT FOR HEXIS FORUM FOR SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING RED. JENS ARNHOLTZ HANSEN OG PETER KOUDAHL FORLAGET

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? LOUISE JØRGENSEN Hvis kompetenceudvikling er svaret - hvad er så spørgsmålet? Et casestudie af kompetenceudviklingens spændingsfelt på Hvidovre Hospital 2007 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER HVIS KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing

International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing Af Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen Ved sygeplejeskolen i Viborg Amt, Danmark, har man siden

Læs mere

Cand. Comm. Trine Hyllested :

Cand. Comm. Trine Hyllested : Cand. Comm. Trine Hyllested : Når læreren tager skolen ud af skolen - en analyse af naturskolebesøg og andre ud af skolen aktiviteter med fokus på lærernes formål med at tage ud og deres interaktion med

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere