NunaMinerals A/S REG-nr Årsrapport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals A/S REG-nr. 247.544. Årsrapport 2002"

Transkript

1 NunaMinerals A/S REG-nr Årsrapport 2002

2 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse for Side Noter 19

3 NunaMinerals A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab NunaMinerals A/S CVR-nr Hjemstedskommune Nuuk Telefon Telefax Internet Bestyrelse Ove Rosing Olsen, formand Vagn Andersen Jesper Sand Damtoft Arne Amstrup Magnus Ericsson Direktion Ole Christiansen Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 NunaMinerals A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 25. februar 2003 Direktion Ole Christiansen administrerende direktør Bestyrelse Ove Rosing Olsen Vagn Andersen Jesper Sand Damtoft formand Arne Amstrup Magnus Ericsson

5 NunaMinerals A/S 3 Revisionspåtegning Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Vi har revideret årsrapporten for NunaMinerals A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 25. februar 2003 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Per Jansen statsautoriseret revisor

6 NunaMinerals A/S 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal 1998/ t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (9.953) (16.437) (5.029) (4.579) Resultat før skat (15.048) (29.983) (14.302) 578 Årets resultat (15.048) (29.983) (14.302) 578 Egenkapital Balancesum Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) I/A I/A (45,50) 1,51 Overskudsgrad (%) (974) (190) (224) Egenkapitalens forrentning (%) (52) (105) (63) 3 Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie (kr.) I/A I/A 54,50 64,34 Udbytte pr. aktie (kr.) Investeringer i materielle anlægsaktiver Efterforskningsudgifter Nanortalik I/S Efterforskningsudgifter Nalunaq I/S Efterforskningsudgifter egne projekter ? Heraf finansieret af partnere ? Antal medarbejdere Der er anført I/A ved årene 1998/99 og 2000 som følge af ændring af stykstørrelsen af aktierne er ændret, og at dette ikke findes relevant, da der på daværende tidspunkt kun var én aktionær.

7 NunaMinerals A/S 5 Ledelsesberetning Aktivitet Selskabet har til formål på kommerciel basis at medvirke til efterforskning og udnyttelse af mineralforekomster i Grønland. Det er endvidere selskabets formål ved opdyrkning af græsrodsprojekter at indgå joint venture aftaler eller lignende med andre investorer. Pr. 31. december 2002 havde selskabet 3 efterforskningstilladelser samt en andel i Nanortalik-koncessionen, hvori Nalunaq guld projektet udgør en del. Herudover har selskabet to regionale forundersøgelsestilladelser (uden eneret) dækkende Vestgrønland og Østgrønland. 4. december 2002 indgik selskabet en aftale med selskabets partner, Crew Development Corporation, om etableringen af et nyt selskab, Nalunaq Gold Mine A/S, som er stiftet med tilbagevirkende kraft fra 1. juli Nalunaq Gold Mine A/S skal varetage den fortsatte drift af Nalunaq guldmineprojektet i Sydgrønland. Nuna- Minerals ejer 17,5% af aktierne i Nalunaq Gold Mine A/S mens Crew ejer de resterende 82,5%. Crew har ansvaret for at skaffe finansiering til mineprojektet og stiller alle nødvendige garantier i forbindelse hermed. Nalunaq Gold Mine A/S har ansøgt om en udnyttelseskoncession som forventes behandlet af myndighederne i foråret Herefter forventer selskabet at blive meddelt en produktionstilladelse. Udskibningen af de første ca ton malm, som er brudt i forbindelse med efterforskningen, forventes gennemført i løbet af sensommeren 2003, samtidig med at opbygningen af minen finder sted. Minen forventes herefter at producere i gennemsnit ca unser (ca. 2,7 ton) guld pr. år. Ligeledes er der indgået en ny aftale med Crew om den fortsatte efterforskning indenfor den ca km 2 store Nanortalik koncession (Nanortalik I/S), som omkranser Nalunaq guldminen. NunaMinerals ejerandel i Nanortalik koncessionen udgør 33%. Dette område indeholder flere områder med kendte guldmineraliseringer, hvor den fortsatte efterforskning i bedste fald vil resultere i fund af nye, økonomiske guldforekomster. Selskabet har i 2002 gennemført aktiviteter i Nalunaq guldmineprojektet samt begrænsede aktiviteter i Nanortalik koncessionen udenfor guldmineprojektet og indenfor flere af selskabets øvrige tilladelser. Nalunaq Gold Mine A/S Lønsomhedsstudiet (Feasibility Study) for Nalunaq guld projektet forelå i august Studiet gennemgår 3 produktionsscenarier, nemlig 1) basis studie, 2) studie såfremt forekomsten er dobbelt så stor, 3) udskibningsmodel. Både nutidsværdien (NPV) og internforrentningen (IRR) er størst ved udskibningsmodellen, nemlig 19,46 mio. US$ (NPV) og 108,67% (IRR) før skat. Studiet anbefaler, at guldmalm i første omgang udskibes til oparbejdning i et udenlandsk anlæg med henblik på at kunne skabe en pengestrøm og en fortsat udbygning af forekomstens resursegrundlag.

8 NunaMinerals A/S 6 Ledelsesberetning Med en brydningsrate på 350 ton malm pr. dag og med malmreserver på ton med et gennemsnitligt indhold på 25,05 gram guld pr. ton, vil forekomsten kunne producere omkring 2,8 ton eller 90,000 unser guld pr. år over en periode på ca. 4 år. Ud over de beregnede malmreserver er der i forekomsten en antaget malmresurse på ton malm med et indhold på 20,3 gram guld pr. ton. Resurse-evalueringen er gennemført af det uafhængige konsulentfirma SRK Consulting, Toronto. Resurseberegningen baserer sig på de canadiske normer herfor som beskrevet i Standards of disclosure for mineral projects National instrument Studiet peger på, at der er gode muligheder for at øge resursegrundlaget samtidig med produktionen. Nalunaq Gold Mine A/S blev etableret i Rettighederne til Nalunaq guld projektet er overført til Nalunaq Gold Mine A/S, og selskabet kommer herefter til at forestå driften af en guldmine ved Nalunaq. Finn K. Mortensen er udpeget som administrerende direktør. Finn K. Mortensen har mange års erfaring med efterforsknings- og mineaktiviteter i Grønland, herunder 15 år som ledende medarbejder hos Greenex A/S som drev blyog zinkminen ved Maarmorilik samt 8 år som direktør i Platinova A/S og har således stor kendskab til operationelle forhold i Grønland. Som formand for bestyrelsen er udpeget mineingeniør Wolf K. Seidler, som tillige er Chief Operating Officer hos Crew. Wolf Seidler har mere end 30 års international erfaring fra minebranchen, herunder fra igangsætning og drift af guldmineprojekter af samme type som Nalunaq. Bestyrelsen består i øvrigt af Jan Vestrum (direktør for Crew), Jon Steen Petersen (efterforskningschef i Crew), Vagn Andersen (bestyrelsesmedlem i NunaMinerals) samt Ole Christiansen (direktør for NunaMinerals). Udskibningsmodellen forventes at resultere i en halvering af anlægsomkostningerne ved Nalunaq, enkortere forberedelsestid, en hurtigere igangsætning af en pengestrøm samt driftsomkostninger som er sammenlignelige med driftsomkostningerne i tilfælde af, at processering sker på stedet. Udskibningsmodellen vil endvidere minimere de lokale miljømæssige påvirkninger af en mineaktivitet. Selskabets projektportefølje Selskabets projektportefølje er vist på nedenstående tabel. Herudover har selskabet tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i Vestgrønland og i Østgrønland. Koncessioner Areal Interesse Ejerandel Nanortalik Nalunaq (minedel) 22 km 2 Guld 17,5% Nanortalik (u/nalunaq) 1059 km 2 Guld 33% Storø 18 km 2 Guld 100% Saqqaq 41 km 2 Guld 100% Kitak 1050 km 2 Platin, nikkel, kobber 100% Selskabets projekter fokuserer på ædelmetaller med høj enhedsværdi, nemlig guld og platinmetaller.

9 NunaMinerals A/S 7 Ledelsesberetning Nanortalik Nanortalik koncessionen udgjorde et areal på 1081 km 2 ved udgangen af Heraf forventes 22 km 2 at overgå til en udnyttelsestilladelse (Nalunaq Gold Mine A/S) i Ultimo 2002 har NunaMinerals en ejerandel på 33% af resten af koncessionen. Tidligere undersøgelser har påvist faststående guldmineraliseringer ved Lake 410 ca. 20 km sydvest for Nalunaq samt ved Nanisiaq på Niaqornaarsuk halvøen ca. 20 km nord for Nalunaq. Løsmasser i området er stærkt beriget i guld indenfor et geologisk miljø, der svarer til området ved Nalunaq. Spredte indikationer for guld findes en række andre steder. Herudover er der fundet guld i granitiske bjergarter. Flere af anomaliområderne er lige så anomale i guld som området ved Nalunaq. Det indikerer, at tilsvarende faststående mineraliseringer vil kunne lokaliseres. Såfremt NunaMinerals ejerandel reduceres til under 10%, veksles ejerandelen til en produktionsroyalty, Net Smelter Royalty (NSR), som ved en guldpris på 300 US$ pr. unse udgør 2%. NSR varierer med guldprisen, således at guldprisen x 2/300 fastlægger procentsatsen. Dog vil NSR være 0, såfremt guldprisen er mindre end 250 US$ pr. unse. En produktion på unser guld ved en guldpris på 350 US$ pr. unse vil da give en royalty på unser guld svarende til US$. Storø Storø koncessionen udgør et areal på 18 km 2 ved udgangen af I januar 2003 er der ansøgt om en udvidelse af Storø koncessionen, så den fremover udgør 222 km 2. Koncessionen er 100% ejet af NunaMinerals. Storø udgør en central del af en markant guldmineraliseret geologisk struktur, der kan følges mere end 200 km fra Isukasia ved Indlandsisen til kysten syd for Nuuk. Strukturen har store ligheder med kendte guldprovinser i Canada og i Australien. De bedst kendte guldanomalier er beliggende på Storø, ca. 40 km fra Nuuk. Løsmasser indenfor en strækning på 5 km er stærkt beriget i guld. Flere faststående guldmineraliseringer er kendt, med indhold på op til 91 gram guld pr. ton på overfladen samt op til 32 gram guld pr. ton over 1,7 meter i borekerner. Saqqaq Saqqaq koncessionen udgør et areal på 41 km 2. Indenfor koncessionen er der lokaliseret en sammenhængende guldmineralisering over en strækning på 4 km. Overfladeprøver indsamlet over en strækning på 1,6 km indikerer et gennemsnitligt indhold på 1,7 gram guld pr. ton over 2,1 meters bredde. Mineraliseringen er bekræftet i to boringer, hvor guldindholdet udgør 2,5 gram pr. ton over 4,3 meter, inklusive 8,5 gram pr. ton over 1 meter. Boringerne bekræfter endvidere tilstedeværelsen af guld i flere andre lag. Kitak Kitak koncessionen udgør et areal på 1050 km 2. Koncessionen dækker over et område, hvor lagdelte bjergarter for første gang blev fundet i De fundne bjergarter anses for at udgøre en del af en lagdelt intrusion. Bjergarterne dækker formentlig et område med en diameter på ca. 25 km. Bjergarter og løsmasser i området viser, at visse zoner er beriget i palladium og kobber mens andre zoner er beriget i nikkel, platin og palladium.

10 NunaMinerals A/S 8 Ledelsesberetning Opfølgende undersøgelser er nødvendige for at afdække det sande potentiale, men lagdelte intrusioner har potentiale for at indeholde store forekomster af platin, palladium, nikkel og kobber. Økonomisk udvikling Det forløbe år er selskabets fjerde regnskabsår. Årets resultat var et overskud på ca. 0,5 mio. kr. Resultatet er bedre end budgetteret og skyldes primært en regnskabsmæssig gevinst på 5,2 mio. kr. ved omdannelsen af Nalunaq I/S og sekundært at selskabet har udført flere tjenesteydelser end budgetteret. Ultimo 2002 udgjorde NunaMinerals egenkapital 24,7 mio. kr. Resultatet var forventet og betragtes af ledelsen som et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 0%. Privatisering Selskabet gennemførte en kapitalforhøjelse ved aktieemisission i forsommeren 2001, hvorved der blev tegnet aktier for i alt nominelt kr. til kurs 105. Grønlands Hjemmestyre har i 2002 indskud for i alt nominelt kr. til kurs 101. Indenfor det kommende år påregner selskabet at gennemføre en kapitalforhøjelse med henblik på at sikre selskabet et kapitalberedskab. Selskabet afpasser i øvrigt løbende sit aktivitetsniveau til sit kapitalberedskab. Begivenheder efter periodens udløb Selskabet har i januar 2002 gennemført særlige tiltag med henblik på at belyse prospektiviteten af Nuuk regionen. I fortsættelse heraf har selskabet ansøgt myndighederne om en udvidelse af koncessionen på Storø, således at koncessionen dækker de mest prospektive områder mellem Nuuk og Storø. Koncessionsarealet bliver fremover på 222 km 2. Iøvrigt er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling NunaMinerals forventer i 2003 et underskud i størrelsesordenen 4 mio. kr. Selskabet vil have underskud, så længe mineralaktiviteterne er i efterforskningsfasen. Eventuelle indtægter fra Nalunaq Gold Mine A/S forventes tidligst i Dette er ca. 2 år tidligere end indikeret tidligere, hvilket skyldes, at en igangsætning af produktion ved udskibning af malm vil kunne generere en pengestrøm hurtigere end ved en produktion på stedet, ligesom anlægsinvesteringerne ved en udskibningsmodel er betragteligt lavere end ved en produktion på stedet.

11 NunaMinerals A/S 9 Ledelsesberetning Selskabet forventer i 2003 at gennemføre en særlig markedsføring af Nuuk området som en mulig, ny guldprovins i Grønland. Markedsføringen vil ske med henblik på at indgå samarbejdsaftale med en partner om den fortsatte guldefterforskning i området. Selskabet forventer i 2003 at gennemføre en sammenstilling af selskabets database over flere ædelmetalprospekter i Grønland med henblik på fortsat partnerbaseret vækst i de kommende år. Efterforskningsaktiviteten i 2003 forventes at være begrænset til Nuuk området. Omkostninger ved aktieemission I forbindelse med kapitalforhøjelser er der afholdt omkostninger på kr. som er dækket af indbetalt overkurs i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Aktionærforhold Aktiekapitalen ejes 91% ag Grønlands Hjemmestyre og 9% af private investorer.

12 NunaMinerals A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende områder: Andre tilgodehavender, finansielle anlægsaktiver Deposita indregnes i balancen under andre tilgodehavender, andre finansielle anlægsaktiver. Tidligere blev deposita indregnet under immaterielle anlægsaktiver. Effekten af praksisændringerne Praksisændringen har ikke effekt på dette eller tidligere års resultat. Bortset fra ovennævnte områder er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

13 NunaMinerals A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab, transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, noteoplyses. Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

14 NunaMinerals A/S 12 Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 3 5 år Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i fælles ledede virksomheder Kapitalandele i fælles ledede virksomheder indregnes og måles som udgangspunkt efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Såfremt uafhængig ekstern vurdering af de omhandlede koncessioner udviser en væsentlig højere værdi, foretages opskrivning til denne værdi. Sådanne nettoopskrivninger overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. I resultatopgørelsen medtages selskabets andel af virksomhedens resultat efter fradrag af eventuelle urealiserede interne fortjenester og tab, henholdsvis ændring i uafhængig ekstern værdi. Ændringer i procentfordelingen mellem parterne i den fælles ledede virksomheder betragtes som køb eller salg af andele. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

15 NunaMinerals A/S 13 Anvendt regnskabspraksis Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

16 NunaMinerals A/S 14 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger ( ) (4.302) Personaleomkostninger 3 ( ) (3.627) Afskrivninger og nedskrivninger 4 ( ) (367) Driftsresultat ( ) (5.027) Indtægter af fælles ledede virksomheder (9.326) Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger 7 (242) (11) Ordinært resultat før skat (14.302) Skat af ordinært resultat Årets resultat (14.302) Forslag til resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Overført til næste år

17 NunaMinerals A/S 15 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i fælles ledede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender 0 24 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos fælles ledede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Eventualaktiver 13

18 NunaMinerals A/S 16 Balance pr Note kr. t.kr. Virksomhedskapital Overkurs ved emission Overført overskud 16 ( ) (14.301) Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 19 Øvrige noter 20-21

19 NunaMinerals A/S 17 Egenkapitalopgørelse pr Opskriv- Overkurs nings- Over- Aktie- ved henlæg- ført kapital emission gelser resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Kapitalforhøjelse ved overførsel af opskrivningshenlæggelse og overkurs (6.919) (12.114) 0 1 Kapitalforhøjelse Årets resultat (14.302) (14.302) Egenkapital (14.302) Kapitalforhøjelse Årets resultat 0 (28) Egenkapital (13.724)

20 NunaMinerals A/S 18 Pengestrømsopgørelse for Note kr. t.kr. Driftsresultat ( ) (5.027) Afskrivninger Ændring i driftskapital Pengestrømme vedrørende primær drift ( ) 983 Betalte renteindtægter mv Betalte renteomkostninger mv. (242) (11) Pengestrømme vedrørende drift ( ) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) (101) Salg af materielle anlægsaktiver Udbetalt depositum Investering i fælles ledet virkosmheder ( ) (2.168) Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (1.944) Indskudt aktiekapital og overkurs ved emission Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvide midler Likvider (2.117) Likvider

21 NunaMinerals A/S 19 Noter 1. Nettoomsætning kr. t.kr. Hjemmemarked Salg af varer og tjenesteydelser Andre driftsindtægter Husleje Personaleomkostninger Lønninger og gager Andre sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til: Direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere 9 11 Incitamentsprogrammer Selskabet har ikke udstedt incitamentsprogrammer.

22 NunaMinerals A/S 20 Noter 4. Afskrivninger og nedskrivninger kr. t.kr. Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste/tab ved salg af inventar 0 (227) Indtægter af fælles ledede virksomheder Gevinst ved omdannelse Nalunaq I/S Andel i årets resultat, Nalunaq I/S 0 (2.168) Reduktion ejerandel, Nalunaq I/S 0 (7.158) Andel i årets resultat, Nanortalik I/S ( ) 0 6. Andre finansielle indtægter (9.326) Renter af bankindestående Renter, associerede virksomheder Renter, associerede virksomheder, gældsbreve Valutakursreguleringer Øvrige finansielle omkostninger Renter af bankgæld 0 11 Renter i øvrigt Skat af årets resultat Aktuel skat 0 0 Ændring af udskudt skat

23 NunaMinerals A/S 21 Noter 9. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger kr. Andre anlæg m.v. kr. Kostpris Tilgang Kostpris Afskrivninger ( ) ( ) Afskrivninger ( ) (49.577) Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Der foretages ikke offentlig ejendomsvurdering i Grønland.

24 NunaMinerals A/S 22 Noter 10. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i fælles ledede virksomheder kr. Kapitalandele i associerede virksomheder kr. Kostpris Tilgang Afgang ( ) 0 Kostpris Nettoopskrivninger ( ) 0 Årets nettoopskrivning 0 0 Andel i årets resultat, netto ( ) 0 Udbytte/Afgang Nettoopskrivninger ( ) 0 Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i fælles ledede virksomheder omfatter: Nalunaq I/S, Nanortalik, 18% Nanortalik I/S, Nanortalik, 32,85% Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: Nalunaq Gold Mine A/S, Nanortalik, 17,5% 11. Tilgodehavende hos associerede virksomheder kr. t.kr. Gældsbrev 1, Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev 2, Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrev 3, Nalunaq Gold Mine A/S Gældsbrevene er ikke omæsttelige anfordringsgældsbreve med en pålydende rente på 8% p.a. Afdrag fastlægges løbende under hensyn til debitors cash-flow.

25 NunaMinerals A/S 23 Noter 12. Periodeafgrænsningsposter kr. t.kr. Forsikringspræmie Periodiseret rente Eventualaktiver Værdi af akkumuleret skattemæssigt underskud Som følge af, at selskabets hovedaktivitet er mineralefterforskning, er der ingen begrænsninger i fremførsel af skattemæssige underskud. 14. Virksomhedskapital Virksomhedskapitalen består af aktier á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. kr. Ændring i virksomhedskapitalen i perioden : Tilgang ved stiftelse Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Saldo pr

26 NunaMinerals A/S 24 Noter 15. Overkurs ved emission kr. t.kr. Saldo Overført til aktiekapital ved kapitalforhøjele 0 (6.918) Indbetalt i året Anvendt til dækning af udgifter ved kapitalforhøjelse (26.750) (170) Overført af årets resultat 0 (1) Saldo Overført overskud Saldo ( ) 0 Overført af årets resultat (14.301) Saldo ( ) (14.301) 17. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld m.v Likvider Likvide beholdninger Af likvide beholdninger er 60 t.kr. deponeret til sikkerhed for deposita. 19. Eventualforpligtelser m.v. Selskabet hæfter direkte og solidarisk for Nanortalik I/S'forpligtelser. Forpligtelserne er i regnskabet for Nanortalik I/S pr opgjort til kr., hvoraf kr. udgør gæld til NunaMinerals A/S.

27 NunaMinerals A/S 25 Noter 20. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på NunaMinerals A/S: Grønlands Hjemmestyre. Øvrige nærtstående parter, som NunaMinerals A/S har haft transaktioner med i 2002: Nalunaq I/S Nanortalik I/S Nalunaq Gold Mine A/S Transaktioner mellem nærtstående parter og NunaMinerals A/S i 2002: Tjenesteydelser. Øvrige ledelsesvederlag mv. er særskilt oplyst i tilknytning til note 3, personaleomkostninger. Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår. 21. Aktionærforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital: Grønlands Hjemmestyre. CB/vly T:\AFD7200\FAELLES\SEK\8530\2002\Årsrapport 2002.doc

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003

NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003 NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544 Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2003 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004

NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544. Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004 NunaMinerals A/S CVR-nr. 247 544 Perioderegnskab 1. januar 30. juni 2004 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. Årsrapport 2013

Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. Årsrapport 2013 Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. CVR nr. 41 61 43 15 Årsrapport 2013 (93. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25/3 2014 Kristian Nielsen Dirigent

Læs mere

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Peter Hocke Dirigent Havnegade 2 Postbox

Læs mere

Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS

Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS Diget 22 2600 Glostrup CVR-nr. 89 91 45 15 Årsrapport for 2014/15 (34. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/09

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr.

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr. Energy Light ApS CVR-nr. 34 07 87 69 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01 2015 Dirigent Kenni Steen Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer. Årsrapport 2013/14

Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer. Årsrapport 2013/14 Digmann A/S, Bygningsservice EL - VVS - Murer CVR-nr. 43 29 13 19 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3/3 2015 Lau Digmann Pedersen Dirigent Ellebjergvej

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere