Risikorapport vedrørende kapitaldækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning"

Transkript

1 Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 8 3. Basiskapital 9 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 9 5. Beskrivelse af solvensbehovsmodel Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier, kommentarer til solvensbehov, lovbestemte krav samt solvensprocent og basiskapital Solvensmål og internt opgjort solvensbehov Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Kreditrisici Kreditvurderingsbureauer Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRBmetoden Markedsrisiko (risici relateret til handelsbeholdningen) Oplysninger om interne modeller (VaRmodeller) Operationel risiko Eksponeringer i aktier mv. udenfor handelsbeholdningen Renterisiko udenfor handelsbeholdningen Securitiseringer Kreditrisiko i IRBinstitutter Kreditreducerende metoder Avancerede målemetoder af operationel risiko 29 Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 1

3 Indledning Nørresundby Bank offentliggør solvensopgørelse og kapitalkrav i årsrapporten. Herudover oplyser banken i årsrapporten, at de samlede risikooplysninger offentliggøres samtidig med årsrapporten i henhold til krav om oplysningsforpligtelser i kapitaldækningsbekendtgørelsen (Basel II Søjle III). De samlede risikooplysninger offentliggøres på hjemmesiden Oplysninger omkring solvensbehov vil blive offentliggjort kvartalsvis som følge af krav til børsnoterede selskaber, dvs. punkt 6-10 i nærværende rapport. Det bemærkes, at punkterne følger punkterne i Finanstilsynetsbilag 20 til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Dog offentliggøres øvrige oplysninger omkring kapitaldækning og herunder omkring solvensprocesssen alene årligt, dvs punkt 15 samt punkt Banken vurderer p.t., at det er tilstrækkeligt med en årlig offentliggørelse af denne del, men behovet vil løbende blive vurderet på samme vis som behovet for ændring af bankens solvensmål og behov samt likviditetsmål. Der omtales kun de områder, som banken beskæftiger sig med og dermed er relevante. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 2

4 1. Målsætning og risikopolitik Ansvarlig kapital Banken har truffet en strategisk beslutning om, at solvensprocenten som minimum skal være på 12, selvom lovens minimumskrav er 8. Efter konsolidering er bankens solvensprocent 17,7, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Banken har i 2012 førtidsindfriet et ansvarlige lån på 50 mio. kr. og banken har herefter ingen ansvarlige lån. Bankens kapitalgrundlag består således af egne penge.. Anvendelse af overskuddet og udbyttepolitik Da Nørresundby Bank ikke har optaget funding via statsgarantiordningen og med baggrund i et tilfredsstillende årsregnskab, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales 20 % i udbytte. Den resterende del af overskuddet foreslås henlagt til reserverne. Risikoforhold Som pengeinstitut er Nørresundby Bank eksponeret over for forskellige risikotyper: kreditrisiko markedsrisiko likviditetsrisiko operationel risiko. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af modparters manglende evne og vilje til at overholde deres betalingsforpligtelse. Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af, at bankens aktiver og forpligtelser ændrer sig på grund af forandringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, at banken på grund af mangel på tilstrækkelig likviditet afskæres fra at indgå i nye forretninger, og at bankens betalingsforpligtelser på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab ikke kan honoreres. Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne hændelser. Operationel risiko omfatter også forretnings- og omdømmerisiko. Det er bankens overordnede politik, at banken kun påtager sig risici, der er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, som banken drives efter, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til styring af. Overvågning og styring af bankens risici sker centralt i bankens stabsafdelinger i henhold til rammer, fastsat af bestyrelsen, ligesom de to funktioner er adskilt. Resultaterne af overvågning vidererapporteres til bankens direktion og bestyrelse. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 3

5 Kreditrisiko Nørresundby Banks overordnede strategi er at drive et lokalt forankret pengeinstitut med et klart defineret markedsområde, som primært omfatter Region Nordjylland. Det er endvidere bankens ønske, at der i kundeporteføljen er en passende fordeling mellem privat- og erhvervskunder. Endvidere lægger banken vægt på langvarige kunderelationer og ønsker ikke at bruge risikovillighed som et konkurrenceparameter. Nørresundby Banks kreditrisiko styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, som bl.a. skal sikre et afbalanceret forhold mellem indtjening og risiko, ligesom risikotagning skal være forudkalkuleret. Formålet hermed er, at der sikres en klar sammenhæng fra bankens vision og strategi til risikoprofil og daglig risikotagning, og at banken til ethvert tidspunkt har en risikoprofil, der står i et hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. Udlånsgearingen i forhold til bankens egenkapital er på 3,9, hvilket er i den absolut lave ende set i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Banken har derfor et ønske om en passende vækst i udlånet inden for rammerne af en udlånsgearing på 5,0. Banken tilstræber at reducere kreditrisikoen mest muligt ved at kræve sikkerhedsmæssig afdækning af engagementerne. De mest anvendte sikkerhedstyper ved engagementer med privatkunder er pant i fast ejendom, værdipapirer og biler. I forhold til erhvervskunderne består de mest almindelige sikkerheder af pant i fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler, varelagre og debitorer samt indhentning af kautioner. Den daglige styring af kreditrisikoen varetages af kunderådgiverne i samarbejde med afdelingscheferne. Såfremt et engagement bringes op over afdelingens bevillingsret, overgår bevillingen til enten bankens centrale kreditkontor, direktionen eller bestyrelsen alt efter engagementsstørrelse. Den overordnede overvågning af bankens samlede kreditrisiko varetages af Kreditkontoret, som løbende gennemfører bonitetskontroller af bankens engagementsportefølje. Som led i denne overvågning har banken de seneste år nedbragt den kreditmæssige koncentration med det formål at reducere bankens kreditrisiko. Summen af store engagementer er som følge heraf over de seneste år nedbragt til 32 %. Med det formål at nedbringe kreditrisikoen har der løbende gennem året været forøget fokus på de engagementer, der har vist svaghedstegn. Typisk har dette medført krav om nedbringelse af engagementet ved f.eks. salg af aktiver, yderligere sikkerhedsstillelser samt løbende aflevering af regnskabs- og budgetopfølgningsmateriale. Med baggrund i bankens eksponering inden for ejendomsområdet er der naturligvis løbende fokus på dels den generelle udvikling på ejendomsområdet, dels specifikt bankens ejendomsengagementer. I forbindelse hermed revurderes værdiansættelserne løbende, senest med udgangspunkt i Finanstilsynets præciserede regler. Gennem denne opfølgning sikres, at der løbende sker vurdering af eventuelle behov Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 4

6 for nedskrivninger. I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion i august/september 2012 er banken blevet bekræftet i, at de værdiansættelser, banken har lagt til grund for vurderingen af det enkelte ejendomsengagement, er realistiske, idet Finanstilsynet alene fandt behov for yderligere nedskrivninger på netto ca. 5,0 mio. kr. På baggrund af opstillinger udarbejdet af Kreditkontoret gennemgås udvalgte engagementer årligt af bankens eksterne og interne revision bl.a. med henblik på at vurdere eventuelle nedskrivningsbehov. Konklusionerne drøftes med direktion og bestyrelse. Udover den normale kreditopfølgning og styring på Kreditkontoret har banken i 2012 implementeret kreditvurderingsmodeller, som anvendes til vurdering af krediteksponeringens kvalitet. For så vidt angår privatkunder og mindre erhvervskunder er der tale om statistiske modeller, mens der for større erhverv er tale om en ekspertmodel. I de statistiske modeller indgår 7-10 forskellige faktorer, herunder oplysninger om kundens formue samt en række adfærdsdata. Ekspertmodellen på erhvervskunder tager udgangspunkt i oplysninger om kundens soliditet og indtjeningsevne. Udlån og tilgodehavender vurderes individuelt, når engagementet er betydende. Herudover vurderes udlån og tilgodehavender i de tilfælde, hvor der i forvejen er foretaget individuel nedskrivning, eller hvor engagementet vurderes svagt. Endvidere sker der en vurdering af, hvorvidt udlån og tilgodehavender skal karakteriseres som svage engagementer. Denne vurdering på grundlag af svaghedstegn omfatter lån, der ikke har objektiv indikation for værdiforringelse og lån, der ikke bliver fuldt nedskrevet som følge af forventede betalinger eller sikkerheder. I disse tilfælde indgår lånet eller den ikke nedskrevne del af lånet i beregningen af solvensbehovet. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages gruppevise vurderinger af, om der for de enkelte grupper er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Beregningen af gruppevise nedskrivninger sker på grundlag af Lokale Pengeinstitutters segmenteringsmodel, som er baseret på statistisk materiale for tab i hele pengeinstitutsektoren tilpasset egne forhold. Grundlaget for modellen er for 2012 justeret hvert kvartal, således at udviklingen i konjunkturerne er indarbejdet. Markedsrisici Markedsrisici er en konsekvens af bankens åbne positioner i de finansielle markeder og kan opdeles i renterisiko, valutarisiko, aktierisiko og ejendomsrisiko. Det er bankens politik, at markedsrisici skal holdes på et lavt niveau. Indenfor hver risikotype er fastlagt konkrete risikorammer for overvågning og styring, ligesom det er målsætningen, at forholdet mellem risiko og afkast skal være fornuftigt. Bankens primære markedsrisiko i form af renterisiko er knyttet til bankens beholdning af obligationer, som er relateret til bankens likviditetsstyring. Styring og dækning sker ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter, såfremt banken ønsker at minimere eller reducere de risici, banken udsættes for. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 5

7 Markedsrisici opstår og afdækkes primært i Finansafdelingen. I forbindelse med styring og overvågning af bankens markedsrisici modtager ledelsen daglig rapportering udarbejdet af Økonomiafdelingen om udviklingen i kursreguleringer på obligationer og aktier i egenbeholdningen, herunder egne aktier, og på valuta. Rapporteringen indeholder endvidere udviklingen i indlån og udlån sammenholdt med budgetforventningerne. Endvidere modtager ledelsen mindst to gange månedligt en rapport udarbejdet af Økonomiafdelingen over den samlede eksponering i værdipapirer og valuta, samt for det enkelte papir og valutaposition, hvor stor en del af bemyndigelsen, der er udnyttet, og med bemærkninger om eventuelle overskridelser. Denne rapportering indeholder endvidere en opgørelse af kursreguleringer på egenbeholdningen, renterisiko samt opgørelse af overskudslikviditeten siden seneste opgørelse. Rapporten forelægges for bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde. Renterisiko Bankens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med kreditinstitutter er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel basis. For at reducere renterisikoen på fastforrentede aktiver indgås løbende afdækningsforretninger. Bankens renterisiko styres dagligt af Finansafdelingen. Overvågning og rapportering om renterisiko til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. Bankens renterisiko har hen over året ligget i niveauet 1,5-3,0 %. Valutarisiko Banken ønsker en lav valutarisiko, hvorfor valutadispositioner reduceres gennem afdækningsforretninger. Som led i den normale servicering af bankens kunder indgås udlåns- og indlånsforretninger i udenlandsk valuta. Finansafdelingen styrer dagligt valutapositionerne, mens Økonomiafdelingen overvåger overholdelsen af lines samt rapporterer til bankens bestyrelse og direktion. Bankens valutarisiko har gennem en årrække ligget på et uvæsentligt niveau. Aktierisiko Bankens samlede beholdning af aktier andrager ultimo ,5 mio. kr. Heraf vedrører 187,8 mio. kr. aktier i strategiske samarbejdspartnere, så som DLR Kredit A/S, PRAS A/S, BankInvest Holding A/S, Sparinvest Holding A/S og Letpension. Da der er tale om aktier i selskaber, som er nødvendige for bankens drift, anses disse ejerandele som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Banken regulerer på den baggrund den indregnede værdi af disse aktier, når der foreligger ny information, som understøtter en ændret værdiansættelse. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 6

8 Den resterende del er aktier i børsnoterede selskaber og udgør kun, af hensyn til ønsket om en begrænset risiko, en beskeden del af den samlede aktiebeholdning. Den daglige styring varetages af Finansafdelingen, og overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion foretages af Økonomiafdelingen. Ejendomsrisiko Det er bankens politik at eje de lokaler, hvorfra banken driver sin virksomhed. Den væsentligste del af ejendomsporteføljen består derfor af domicilejendomme. Beholdningen af investeringsejendomme er således af begrænset omfang. Den samlede ejendomsportefølje, som i forhold til bankens balancesum er af beskeden størrelse, vurderes løbende af ekstern valuar med henblik på at fastsætte den aktuelle dagsværdi. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at bankens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, at banken på grund af mangel på tilstrækkelig likviditet afskæres fra at indgå i nye forretninger, og at bankens betalingsforpligtelser på grund af et utilstrækkeligt likviditetsberedskab ikke kan honoreres. Til imødegåelse af disse risici har banken et internt mål om en overdækning af likviditetskravet på minimum 50 %. Bankens likviditetsstyring er baseret på en løbende overvågning og styring af bankens kortsigtede og langsigtede likviditetsrisiko, herunder stresstest. Styring og overvågning af bankens likviditetsrisiko varetages af Finans- og Økonomiafdelingen. Direktionen modtager dagligt rapportering på overskudslikviditeten samt udviklingen i ind- og udlån de seneste 5 bankdage sammenholdt med budgetforventninger. Til hvert bestyrelsesmøde forelægges opgørelse af overskudslikviditeten. Endvidere udarbejdes likviditetsbudgetter rækkende ét år frem og indeholdende en stresstest heraf. Rapporten forelægges bestyrelsen kvartalsvis. Banken har optaget funding uden statsgaranti med udløb i 1. halvår Banken optog i 2007 lån i udenlandske- og indenlandske pengeinstitutter med udløb i Disse er af rentemæssige årsager indfriet før tid. Efter indfrielsen er bankens likviditetsoverdækning fortsat på et tilfredsstillende niveau og stadig med en god margin til kravet i Tilsynsdiamanten. Med indlånsoverskud har banken stadig et solidt likviditetsmæssigt udgangspunkt. Dette er også baggrunden for, at banken ikke benyttede den 3-årige lånefacilitet, som Nationalbanken åbnede mulighed for i Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 7

9 Operationelle risici Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne hændelser. Operationel risiko omfatter også forretnings- og omdømmerisiko. I henhold til kapitaldækningsreglerne skal banken kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved opgørelse af solvensen. Banken anvender basisindikatormetoden, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede aktiver til dækning af bankens operationelle risici. Operationel risiko styres på tværs af organisationen gennem et system af omfattende forretningsgange og kontrolforanstaltninger, udarbejdet med henblik på at sikre et optimalt procesmiljø. Operationelle risici søges bl.a. minimeret ved at adskille udførelse fra kontrol. Et væsentligt område ved vurderingen af bankens operationelle risici er IT-området. Bankens edbafdeling og ledelsen forholder sig løbende til IT-sikkerheden, herunder til udarbejdede ITberedskabsplaner. I forbindelse hermed bliver der fastsat krav til og niveauer for tilgængelighed og stabilitet for de af banken anvendte IT-systemer og data. De opstillede krav gælder for såvel bankens interne edb-afdeling samt bankens eksterne IT-leverandør Bankdata, som banken ejer sammen med en række andre pengeinstitutter. 2. Anvendelsesområde Oplysningsforpligtelserne gælder for: A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR Tlf Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 8

10 3. Basiskapital Bankens basiskapital opgøres efter Bekendtgørelse om opgørelse af Basiskapital. Opgørelse af basiskapital (i kr.) Aktiekapital Overført overskud Kernekapital i alt Fradrag af foreslået udbytte Fradrag af udskudt skatteaktiv -572 Fradrag af immaterielle aktiver -578 Primære fradrag i kernekapital Kernekapital efter primære fradrag Fradrag af egne aktier, der ligger til sikkerhed for udlån Fradrag vedrørende 50% af kapitalandele Andre fradrag i alt Kernekapital efter fradrag Medregnet opskrivningshenlæggelser Medregnet supplerende kapital i alt Basiskapital før fradrag Fradrag vedrørende yderligere 50% af kapitalandele Fradrag i basiskapital i alt Basiskapital efter fradrag Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår en oversigt over den anvendte metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital samt solvensbehov. Kravene til Finanstilsynets punkt 4 er under punkt 5 uddybet med oplysninger omkring stressniveauer og forudsætninger. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 9

11 Skemaet nedenfor viser bankens risikovægtede eksponeringer/aktiver og kapitalkravet for hver enkel eksponeringskategori, idet det bemærkes, at banken benytter standardmetoden for kreditrisiko: Risikovægtede Kapitalkravet (i kr.) eksponeringer (8 % af eksponeringen) Centralregeringer eller centralbanker 0 0 Regionale eller lokale myndigheder 0 0 Offentlige enheder 0 0 Multilaterale udviklingsbanker 0 0 Internationale organisationer 0 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksp., hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer 0 0 Eksp. mod erhvervsvirk. mv. med en kortsigt. kreditvur. 0 0 Kollektive investeringsordninger. 0 0 Andre poster, herunder aktiver uden modparter Risikovægtede eksponeringer i alt Skemaet nedenfor viser bankens solvenskrav til markedsrisiko: Risikovægtede Kapitalkravet (i kr.) poster (8 % af eksponeringen) Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger 0 0 Valutakursrisiko Råvarerisiko 0 0 Risikovægtede poster med markedsrisiko i alt Banken anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko er pr : Risikovægtede Kapitalkravet (i kr.) poster (8 % af eksponeringen) Operationel risiko Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 10

12 5. Beskrivelse af solvensbehovsmodel Den interne proces I henhold til lovgivningen fastsætter bestyrelse og direktion bankens internt opgjorte solvensbehov. Bestyrelsen og direktionen har minimum kvartalvise drøftelser omkring fastsættelse af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i et notat udarbejdet af økonomichefen. Direktionen har ansvaret for notatet. Notatet indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen og direktionen afgørelse om opgørelsen af pengeinstituttets solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække instituttets risici jfr. FiL 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Beskrivelse af metode Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af bankens solvensbehov tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt i Finanstilsynets "Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter" fra januar Det er ledelsens vurdering, at banken ved at tage udgangspunkt i denne model og vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække bankens risici. I den metode, som Nørresundby Bank anvender til at opgøre solvensbehovet, afsættes der kapital inden for 4 risikoområder (kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici samt øvrige risici). I december 2012 introducerede Finanstilsynet en ny model til opgørelse af solvensbehovet den såkaldte 8+metode, som skal anvendes senest ved udgangen af marts Banken vil i forbindelse med opgørelse af solvensbehovet pr. 31. marts 2013 anvende 8+metoden. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 11

13 Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest "stresses" de enkelte regnskabsposter via 8 variable. Bankens stresstest ved fastsættelsen af solvensbehovet: Kapital til kreditrisici Nedskrivninger på udlån mv. 4,27% (gruppe 3 pengeinstitut) beregnet af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Nedskrivninger på uudnyttede kreditter 20% af ovennævnte 4,27%point, Hvilket svarer til 0,85% af uudnyttede kreditter. Kapital til markedsrisici Aktiekursfald 30%, dog kun med 15% på aktier mm. i sektorselskaber. Rentestigning 1,35% på handelsbeholdning og 2,0% udenfor handelsbeholdning samt rentevip på 0,70% på hele beholdningen. Valutarisiko for euro 2,25% af valutaindikator 1-poster. for andre valuter 12% af valutaindikator 1-poster. Risiko på afledte finans. instr. 8% af den positive markedsværdi Kapital til øvrige risici Generelt fald i netto renter 12% Generelt fald i netto gebyrer og gebyrindtægter 17% Prisfald på egne ejendomme 18% Ud fra bankens konkrete situation samt krav i bekendtgørelsen om kapitaldækning og "Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter" fastlægges hvilke risici, banken bør kunne modstå, og dermed hvilke variable og stressniveauer der skal testes på. Som udgangspunkt er stresstest et forsøg på at udsætte bankens regnskabstal for en række negative begivenheder, for derved at se hvorledes banken reagerer i det givne scenarium. Ved opgørelsen af bankens solvensbehov er der taget udgangspunkt i et lavkonjunkturscenarium, hvilket bl.a. afspejler sig i de valgte stressniveauer, jfr. tabellen ovenfor. Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at banken som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet kan beregnes ved at sætte regnskabsresultatet efter stresstest i forhold til de vægtede poster. Hermed fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for, at instituttet kan overleve det opstillede scenarium. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 12

14 Udover de risikoområder, der medtages via stresstests, er der en lang række risikoområder, som banken har fundet relevant at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelse af solvensbehovet: Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Herunder: Kunder med finansielle problemer Store engagementer Erhvervsmæssig koncentration Geografisk koncentration Koncentration af sikkerheder Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Kapital til operationelle risici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici Herunder: Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til bankens størrelse Koncernrisici Ejendomsrisici Likviditetsrisici Kapitalfremskaffelse Afviklingsrisici Andre forhold Kapital som skyldes lovbestemte krav Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved at ledelsen skønmæssigt har vurderet kapitalbehovet på disse risikoområder. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i banken en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor minimum hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 13

15 6-9. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier, kommentarer til solvensbehov, lovbestemte krav samt solvensprocent og basiskapital Punkt 6-9 i Finanstilsynets bilag 20 til kapitaldækningsbekendtgørelsen omkring offentliggørelse samles i et afsnit i denne rapport. Nørresundby Banks tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov opdelt på risikoområder: Tilstrækkelig basiskapital Solvensbehovet Risikoområde (i kr.) i pct. Kreditrisici ,00% Markedsrisici ,21% Operationelle risici ,90% Øvrige forhold ,31% Internt opgjort solvensbehov ,80% Tillæg som skyldes lovbestemte krav 0 0,00% Individuelle solvensbehov ,80% Nørresundby Banks kapitalforhold / solvensmæssige overdækning: Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Solvensmæssig overdækning i tkr Solvensprocent 17,70% Solvensbehov 10,80% Solvensmæssig overdækning i %point 6,90% Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 14

16 Solvensbehov og solvensoverdækning Banken har opgjort solvensoverdækningen til 6,9 %point ud fra et solvensbehov på 10,8 % og en faktisk solvensprocent på 17,7. Solvensoverdækningen anses for at være meget tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil kunne sikre instituttets fortsatte drift og medvirke til instituttets fortsatte udvikling. Kreditrisici Kreditrisikoen er bankens største risikoområde, hvorfor den største del af solvensbehovet kan henføres hertil. Banken har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Den væsentligste del af den afsatte kapital inden for kreditrisikoområdet kan henføres til de foretagne stresstests samt kunder med finansielle problemer. Størrelsen af sidstnævnte er afhængig af konjunktursituationen. Markedsrisici Den afsatte kapital til markedsrisiko kan primært henføres til renterisikoen på instituttets fastforrentede obligationsbeholdning, aktierisiko samt valutarisiko. Markedsrisikoen opgøres primært via stresstest. Operationelle risici Under denne kategori er der afsat kapital til dækning af risiko for tab på grund af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder inklusive retslige risici. Øvrige risici Øvrige risici indgår i solvensbehovet som et fradrag. Dette skyldes, at selv under det hårdeste stresstest vil banken få en væsentlig indtjening fra sin forretningsdrift. Denne konsolidering indgår i solvensbehovsmodellen som et fradrag. Derudover er der under øvrige risici afsat kapital til et prisfald på domicil- og investeringsejendomme. Der henvises endvidere til beskrivelsen af den anvendte solvensbehovsmodel for en mere detaljeret beskrivelse af hvilke risici, der henføres til de forskellige kategorier. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 15

17 10. Solvensmål og internt opgjort solvensbehov Som det fremgår af tabellen i afsnit 6-9 er bankens internt opgjorte solvensbehov før tillæg som følge af lovmæssige krav (solvenskravet på 8 %) opgjort til 10,8 %, hvilket dermed er lig det individuelle solvensbehov og bankens indberetning er sket med 10,8 % jfr. FiL 124, stk. 2. Banken har en målsætning om, at solvensprocenten som minimum skal være på 12. Ledelsen vurderer, at det er hensigtsmæssig for bl. a. bankens samarbejde med fundingkilder at opretholde en større basiskapital og dermed solvensprocent end det behov, der vurderes at være nødvendig for overlevelse på et års sigt. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 16

18 11. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Nørresundby Bank anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsen Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. Ved bankens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Den positive bruttodagsværdi af afledte finansielle instrumenter udgør tkr pr Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 17

19 12. Kreditrisici Banken følger regnskabsbekendtgørelsen og kapitaldækningsbekendtgørelsen med hensyn til de regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. På den baggrund henvises til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3 fsva. misligholdte fordringer. Dette betyder, at fordringer klassificeres som misligholdte, når der har været restance i 90 dage på min. kr for detailkunder og på min. kr for erhvervsvirksomheder og alle andre modparter. Der henvises til regnskabsbekendtgørelsen 52 fsva. værdiforringede fordringer, hvilket defineres som fordringer med individuelle nedskrivninger. På balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån, der er af en betydelige størrelse for banken, udlån med individuel nedskrivning, udlån der udviser svaghedstegn samt udlån der ikke kan passes ind i en gruppe. Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle bankens udlån, undtagen de udlån, der er nedskrevet efter individuel vurdering eller udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Den samlede værdi af Nørresundby Banks eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktion udgør ultimo 2012 tkr Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 18

20 De gennemsnitlige værdier for risikovægtede eksponeringer fordelt på eksponeringskategorier viser, at der ikke er sket væsentlige ændringer i Gennemsnitsværdierne er på niveau med ultimoværdierne, hvilket fremgår af skemaet i afsnit 22: Risikovægtede Kapitalkravet (i kr.) eksponeringer (8 % af eksponeringen) Centralregeringer eller centralbanker 0 0 Regionale eller lokale myndigheder 0 0 Offentlige enheder 0 0 Multilaterale udviklingsbanker 0 0 Internationale organisationer 0 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksp., hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer 0 0 Eksp. mod erhvervsvirk. mv. med en kortsigt. kreditvur. 0 0 Kollektive investeringsordninger 0 0 Andre poster, herunder aktiver uden modparter Risikovægtede eksponeringer i alt % af Nørresundby Banks eksponeringer er i Danmark, hvorfor en geografisk fordeling ikke findes væsentlig. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 19

21 Branchefordeling af krediteksponeringer fordelt på eksponeringskategorier. Bemærk, at der er tale om uvægtede beløb og ikke risikovægtede beløb: Off. myndigheder Landbrug, jagt og skovbrug fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport,, Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Private I alt Centralbank Reg. mynd Off. enheder Udvik. banker Int. org Institutter Erhvervsvirksomheder Detailkunder Pant i fast ejendom Eksp. med restance Dækkede obl Eksp. erhv. virk. kort kreditvur Koll. inv. ordn Andre poster Eksponeringer i alt Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 20

22 Nedenfor vises en løbetidsfordeling af krediteksponeringer, som tillige er fordelt på eksponeringskategorier. Bemærk, at der er tale om uvægtede beløb og ikke risikovægtede beløb: (i kr.) Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Centralregeringer eller -banker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Int. organisationer Institutter Erhvervsvirks. mv Detailkunder Pant i fast ejendom Eksp.m. restancer Dækkede obligationer Eksp. mod erhvervsvirk. mv. med en kortsigt. kreditvur Kollektive inv.ordn Andre poster, incl. aktiver u. modparter Uvægtede eksponeringer i alt Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 21

23 Nedenfor vises de misligholdte og værdiforringede fordringer samt nedskrivninger og udgiftsførte beløb fordelt på brancher. Der kan være værdiforringede lån, som ikke er misligholdte, men hvor der er objektive indikationer for værdiforringelse og der kan være misligholdte lån, som ikke er værdiforringede, bl.a. på grund af sikkerheder. Misligholdte Værdiforr. Nedskrivn. Udgiftsførte (i kr.) fordringer fordringer ultimo året beløb i året * Individuelt vurderede udlån og garantier Offentlig myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudv Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hotel og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt individuelt vurderet Gruppevise vurderede udlån og garantier Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv Private I alt gruppevis vurderet * Udgiftsførte beløb består af årets ændring i nedskrivninger tillagt endelig tabt beløb. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 22

24 Bevægelser i 2012 i Nørresundby Banks værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger: Individuelle Individuelle Gruppevise nedskrivninger hensættelser nedskrivninger (i kr.) Udlån Garantier Udlån I alt Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser primo Bevægelser i året: Nedskrivninger mv. i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger Indtægtsførte renter på nedskrevne udlån Endelig tabt, tidligere nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger/ hensættelser ultimo Summen af udlån og garantier, hvorpå der er individuelle nedskrivninger/hensættelser Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 23

25 13. Kreditvurderingsbureauer Det anvendes ikke og punktet er ikke relevant. 14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRBmetoden IRBmetoden anvendes ikke og punktet er ikke relevant. 15. Markedsrisiko (risici relateret til handelsbeholdningen) Banken har markedsrisici inden for gældsinstrumenter, aktier mv. (incl. kollektive investeringsforeninger) og valuta. Herunder vises opgørelse af bankens solvensrisici på markedsområdet samt for modpartsrisiko relateret til handelsbeholdning: Risikovægtede Kapitalkravet (i kr.) poster (8 % heraf) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger 0 0 Valutakursrisiko Poster i handels- Modpartsrisici beholdningen: (indgår under kreditrisici) Oplysninger om interne modeller (VaRmodeller) Det anvendes ikke og punktet er ikke relevant. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 24

26 17. Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: "Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, incl. retslige risici." Banken anvender basisindikatormetoden, jfr. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres ud fra 15 % af de gennemsnitlige "basisindtægter" de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter- og ikke-renterelaterede indtægter, dog fratrukket realiserede fortjenester/tab ved salg af poster udenfor handelsbeholdningen samt fratrukket engangsindtægter og ekstraordinære indtægter. Banken gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under pengeinstituttets opgørelse af solvensbehovet. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 25

27 18. Eksponeringer i aktier mv. udenfor handelsbeholdningen Banken har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger, uddannelse mv. Banken påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Nørresundby Bank regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering føres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i værdien af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Herudover har banken mindre beholdninger af unoterede aktier, der er erhvervet som et led i at understøtte erhvervsfremme i lokalområdet. Bankens beholdning af aktier udgør ultimo 2012: Regnskabs (i kr.) mæssig værdi Aktier i handelsbeholdningen: Børsnoterede aktier m.v. til dagsværdi Aktier udenfor handelsbeholdningen: Unoterede aktier til dagsværdi Unoterede aktier m.v. til kostpris med fradrag af nedskrivninger I alt udenfor handelsbeholdningen I alt aktier Aktier udenfor handelsbeholdningen er alle unoterede anlægsaktier. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 26

28 19. Renterisiko udenfor handelsbeholdningen Bankens renterisiko udgør ultimo 2012 tkr , som kan fordeles således: (i kr.) Renterisiko Renterisiko fordelt på følgende poster udenfor handelsbeholdningen: Balanceførte poster (dvs. udlån, indlån, tilgodehav./gæld kreditinstitutter) I alt udenfor handelsbeholdningen Renterisiko fordelt på følgende poster i handelsbeholdningen: Værdipapirer i balancen (incl. spothandler) Terminsforretninger 0 Swaps 0 I alt i handelsbeholdningen I alt renterisiko Heraf i positioner i DKK Heraf i positioner i øvrige valutaer Securitiseringer Det anvendes ikke og punktet er ikke relevant. 21. Kreditrisiko i IRBinstitutter Det anvendes ikke og punktet er ikke relevant. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 27

29 22. Kreditreducerende metoder I tilfælde af, at banken har en modregningsaftale med modparten, oprøres markedsværdien i visse tilfælde som en nettomarkedsværdi. De væsentligste finansielle sikkerheder i banken: Kontant indestående i DKK samt Værdipapirer (obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser), primært børsnoterede. Kontant indestående kan være deponeret af såvel debitor som trediemand. Sikkerhed af denne art forekommer i begrænset omfang. Værdipapirer anvendes i stigende grad som sikkerhedsobjekter. Dette skyldes blandt andet efterspørgslen på investeringsmuligheder. Også den mere traditionelle sikkerhedsstillelse i form af en eksisterende beholdning af værdipapirer har en vis anvendelse i banken. Bankens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Der foreligger forretningsgange for forvaltning og værdiansættelse af sikkerheder, og procedurerne er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foretages i bankens kreditkontor. Som kreditrisikoreducerende teknik anvendes den udbyggede metode under standardmetoden, hvilket medfører, at banken kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder. Det skal bemærkes, at der i bekendtgørelsen er krav om, at de anvendte finansielle sikkerheder skal være udstedt af en virksomhed eller land med en særlig god kreditrating. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 28

30 Nedenfor vises sikkerhedernes dækning i 2012, som er den justerede værdi heraf, samt eksponeringen herefter fordelt på eksponeringskategorier: Finansielle Eksponering, Sikkerheders dækket af Risikovægtet (i kr.) dækning garantier eksponering Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksp., hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Ikke relevant Ikke relevant 0 Eksp. mod erhvervsvirk. mv. med en kortsigt. kreditvurdering Kollektive investeringsordninger Andre poster, herunder aktiver uden modparter Risikovægtede eksponeringer i alt Avancerede målemetoder af operationel risiko Det anvendes ikke og punktet er ikke relevant. Risikorapport ultimo 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den Side 29

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsreglerne i Basel II. Offentliggørelse sker på sparekassens hjemmeside: www.sparekassenballing.dk

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikooplysninger ultimo 2014 for Jutlander Bank A/S. Udgivet den 16. februar 2015. Risikorapport ultimo

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Indhold. Indhold risikorapport 2012. Side

Indhold. Indhold risikorapport 2012. Side Risikorapport 2012 Indhold Indhold risikorapport 2012 Side Indledning... 3 Målsætning og risikorapport... 4 Anvendelsesområde... 7 Basiskapital, opgørelse... 8 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital...

Læs mere

Leasing Fyn Bank A/S

Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr. 21627747 Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere