GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGSREFERAT"

Transkript

1 GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr. 133 (ejerlejlighed 1-20), 155, 157, 158, 159, 160 (ejedejlighed nr. 1-12), 161, 164, 165 (ejerlejlighed nr. 1-11), 166, 168, 169, 170 (ejerlejlighed 1-11), 171, 172, 173, 174, 175 (ejerlejlighed 1-11), 176 (ejerlejlighed 1-12) og 179 0stervold Kvarter, København, beliggende Sølvgade , Webersgade 1-21, 0ster Søgade 38 og 0ster Farimagsgade 23. ~dvokat Bente Skovgaard Alsig fra Grubbe Advokater bød velkommen. l. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Bente Skovgaard Alsig fra Grubbe Advokater, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 3 ugers varsel. Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Til stede var: Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade 84, repræsenteret ved Steen Larsen, direktør for Ejendomsselskabet. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade 88, repræsenteret ved Kirsten Homann. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade 90, repræsenteret ved Dan Kjærgaard Jensen, Immobil Danmark AIS. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade 92, E/F Sølvgade 92, repræsenteret ved Anne Mette Lerbech Sørensen, Sølvgade 92,3. th., 1307 København K. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade 98, AIB Sølvgade 98, repræsenteret ved formand Birgitte Fischer. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Sølvgade , E/F Sølvgade , repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Michael Gleerup. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Webersgade 1 og 0ster Farimagsgade 23, repræsenteret ved Ivan Graae. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Webersgade 5, A/B Webersgade 5, repræsenteret ved Karen Høgh. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Webersgade 15, E/F Webersgade 15, repræsenteret ved Frederik Vogel. Ejendommen matr.nr stervold Kvarter, beliggende Webersgade 19, E/F Webersgade 19, repræsenteret ved Flemming Ryberg, Webersgade 19,4. tv., 2100 København 0. BSAJmga

2 2/ Ejendommen matr.nr. 164 Østervold Kvarter, beliggende Webersgade 21 og øster Søgade 38, A/B Webersgade 21/Øster Søgade 38, repræsenteret ved Ian Shapley, øster Søgade 38, 2. tv., 2100 København ø. Til stede på generalforsamlingen var ikke ejendommene: Matr.nr. 160 Østervold Kvarter, beliggende Sølvgade 86. Matr.nr. 166 Østervold Kvarter, beliggende Sølvgade 94. Matr.nr. 169 Østervold Kvarter, beliggende Sølvgade 96/Webersgade 13. Matr.nr. 158 Østervold Kvarter, beliggende Sølvgade 100. Matr.nr. 171 Østervold Kvarter, beliggende Webersgade 3A-B. Matr.nr. 173 Østervold Kvarter, beliggende Webersgade 7. Matr.nr. 174 og 179 Østervold Kvarter, beliggende Webersgade Matr.nr. 176 østervold Kvarter, beliggende Webersgade 17. Generalforsamlingen blev gennemført med forbehold for, at de pågældende ejendomme efterfølgende kan tilslutte sig stiftelsen af gårdlauget. Derudover var til stede advokat Bente Skovgaard Alsig fra Grubbe Advokater. Indkaldelsen var bilagt udkast til gårdlaugsvedtægter og udkast til budget for 23. november 2009 til 31. december Dagsordenen var på den stiftende generalforsamling var som følger: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Stiftelse af gårdlauget samt gennemgang og vedtagelse af gårdlaugsvedtægter. 3. Gennemgang og vedtagelse af budget for perioden 23. november december Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5. Bemyndigelse til at bestyrelsen kan vælge eventuel revisor og administrator. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udarbejde ordensreglement. 7. Aftale af dato for første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerer sig (på bestyrelsens første møde skal bestyrelsen, ud over at konstituere sig, tage stilling til oprettelse af bankkonto, accept af tilbud fra servicefirma, ansættelse af eventuel revisor og administrator, vedtage om medlemmerne skal betale månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud, vedtage ordensreglement m.m.) 8. Eventuelt. BSAJmga

3 3/ 2. Stiftelse af gårdlauget samt gennemgang og vedtagelse af gårdlaugsvedtægter. Det fremsendte udkast til gårdlaugsvedtægter blev gennemgået. Med forbehold for Københavns Kommunes endelige godkendelse blev der vedtaget følgende ændringer og tilføjelser i vedtægtsudkastet: De ændrede paragraffer/stykker er anført i deres helhed og ændringen er vist med fed / kursivskrift. Gårdlaugets navn er Sølvtorvet Stk. 5 at sikre at der ikke finder parkering af motorkøretøjer sted i fællesanlægget, og at gårdarealet ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt. (blev slettet på den stiftende generalforsamling: Dog har erhvervsvirksomheden Sølvgade 96 (p.t. VVSvirksomhed) ret til at parkere i fællesanlægget, herunder leverandørerne til virksomheden, og bruge lokaler i gården til værksted.} Parkering af motorcykler og knallerter kan finde sted i fællesanlægget. Stk. 6 at udarbejde ordensregler for fællesanlæggets benyttelse og opretholde orden i anlægget, herunder at holde porte og gennemgange aflåsede. (blev slettet på den stiftende generalforsamling: Fællesporten på ejendommen matr.nr. 169 kan dog holdes åben i VVS-virksomhdens åbningstider. VVS-virksomhenden sørger for åbning og lukning af porten ved åbnings- og lukketid.) Derudover havde kommunen på dagen for den stiftende generalforsamling foreslået 3 nye stykker til 3. Der var enighed på generalforsamlingen om at tilføje disse forslag til vedtægterne. Der blev således vedtaget et nyt stk. 7, 8 og 9 til vedtægternes 3, således at det forhenværende 3 stk. 7 herefter blev 3, stk. 10. Nyt stk. 7 at vedligeholdelse af gårdkælderen på ejendommene matr.nr. 155, 158 og 165 påhviler de pågældende ejendomme. Nyt stk. 8 at vedligeholdelsen af baghusene på ejendommene matr.nr. 160, 165, 169 og 171 påhviler de pågældende ejendomme. Nyt stk. 9 at ren- og vedligeholdelsen af asfaltbelægningen på ejendommen matr.nr. 169 påhviler denne ejendom. BSNmga

4 4/ Stk. 10 at tåle at Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) udarbejder or- -, densregler for fællesanlæggets benyttelse, såfremt gårdlauget undlader dette. Forsamlingen var herefter enig i, at gårdlauget stiftes på grundlag af det foreliggende udkast til vedtægter med de ovenfor anførte ændringer med virkning fra generalforsamlingens dato. Vedtægteme vil blive fremsendt til den nye bestyrelses underskrifter. Efter bestyrelsens underskrifter vil 1, 2, 3 og 4, stk. 1 samt 8 og 9 blive tinglyst som servitut på de enkelte ejendomme. 3. Gennemgang og vedtagelse af budget for perioden 23. november december Advokat Bente Skovgaard Alsig gennemgik udkastet til budget for 23. november december Der var en nærmere debat om udkastet til budget, hvor diverse spørgsmål blev besvaret. Nogle af de fremmødte gav udtryk for, at budgettet bør beskæres mere, da der budgetteres med høje udgifter til gård- og gartnerisk vedligeholdelse, anskaffelser til gården og reparation samt vedligeholdelse. Det blev foreslået, at budgettets 3 første poster til henholdsvis gård- og gartnerisk vedligeholdelse, anskaffelser til gården og reparation og vedligeholdelse nedsættes til henholdsvis kr , kr og kr Efter debatten blev det foreslåede budget sat over for et budget med de 3 ovenstående reduktioner. Ved en optælling af stemmer blev det konstateret, at der var flertal for at vedtage et budget, hvor budgettets 3 første poster til gård- og gartnerisk vedligeholdelse, anskaffelser til gården og reparation og vedligeholdelse sættes ned til henholdsvis kr , kr og kr Den samlede udgift i budgettet er herefter kr Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Til bestyrelsen valgtes: 2 år: Michael Gleerup, Sølvgade 102, 1. tv., 1307 København K. 2 år: Flemming Ryberg, Webersgade 19,4. tv., 2100 København ø. 1 år: Frederik Vogel, Webersgade 15,4. tv., 2100 København ø. 1 år: Dorrit Mott, Webersgade 21,3. th., 2100 København ø. 1 år: Nina Badino, Webersgade 3A, 1.,2100 København ø. BSAlmga

5 51 Suppleanter: 1 år: 1. suppleant Karen Høgh, Webersgade 5, st. th., 2100 København ø. 1 år: 2. suppleant Anne Mette Lerbech Sørensen, Sølvgade 92,3. th., 1307 København K. 5. Bemyndigelse til at bestyrelsen kan vælge eventuel revisor og administrator. Det blev enstemmigt besluttet at bemyndige gårdlaugets bestyrelse til at vælge eventuel revisor og administrator. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udarbejde ordensreglement. Det blev enstemmigt besluttet at bemyndige gårdlaugets bestyrelse til at udarbejde ordensregler. 7. Aftale af dato for første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerer sig (på bestyrelsens første møde skal bestyrelsen, ud over at konstituere sig, tage stilling til oprettelse af bankkonto, accept af tilbud fra servicefirma, ansættelse af eventuel revisor og administrator, vedtage om medlemmerne skal betale månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis forud, vedtage ordenens reglement m.v.). Første bestyrelsesmøde aftaltes til mandag den 7. december 2009 kl , Webersgade 3, i kælderen. 8. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl BSAlmga

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere